Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

Kommissionens förordning (EU) 2018/455 av den 16 mars 2018 om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (Text av betydelse för EES. )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/455

av den 16 mars 2018

om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 32.5 och 32.6,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (2), särskilt artikel 55.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs de allmänna uppgifterna för, skyldigheterna för och kraven på Europeiska unionens referenslaboratorier för foder och livsmedel samt för djurhälsa. EU:s referenslaboratorier för djurhälsa och levande djur förtecknas i avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004. I punkt 15 i avsnitt II till den bilagan förtecknas Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Förenade kungariket, som EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar.

(2)

I direktiv 2006/88/EG fastställs de djurhälsokrav som gäller för utsläppande på marknaden, införsel och transitering genom unionen av djur och produkter från vattenbruk, samt vissa förebyggande minimiåtgärder och minimiåtgärder för bekämpning i fråga om vissa sjukdomar hos dessa djur. Artikel 55.1 i direktiv 2006/88/EG innehåller bestämmelser om utseende av EU:s referenslaboratorier för de sjukdomar hos vattenlevande djur som är relevanta för det direktivet.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 737/2008 (3) utsågs Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory i Förenade kungariket till EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2018. Enligt artikel 55.3 i direktiv 2006/88/EG ska det laboratoriets funktioner ses över.

(4)

Till följd av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, kan Cefas roll som EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar inte förlängas för ytterligare en period från den 1 juli 2018.

(5)

Med tanke på synergier avseende teknisk expertis, laboratoriekapacitet och nätverkande med nationella referenslaboratorier bör EU:s referenslaboratorium för fisksjukdomar också ta över uppgifterna och funktionerna för EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar.

(6)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, har utsetts till EU:s referenslaboratorium för fisksjukdomar och bör därför ta över uppgifterna och funktionerna för EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar.

(7)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, som påtar sig ansvaret för EU:s referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur, bör anges som EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2023. Det bör även förtecknas i avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004. Avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att säkerställa en obruten kontinuitet i den verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar är det lämpligt att fastställa ett specifikt tillämpningsdatum för de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, ska handha de ansvarsområden och uppgifter som hör till EU:s referenslaboratorium för kräftdjurssjukdomar från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2023.

Artikel 2

Avsnitt II i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

EU:s referenslaboratorium för sjukdomar hos fiskar och kräftdjur

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danmark”

2.

Punkt 15 ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 737/2008 av den 28 juli 2008 om utseende av gemenskapens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar, rabies och bovin tuberkulos, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier för rabies och bovin tuberkulos samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 201, 30.7.2008, s. 29).


Top