EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Kommissionens förordning (EU) 2017/2279 av den 11 december 2017 om ändring av bilagorna II, IV, VI, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder (Text av betydelse för EES. )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/2279

av den 11 december 2017

om ändring av bilagorna II, IV, VI, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (1), särskilt artiklarna 20.2 och 27.1, och

av följande skäl:

(1)

För att möjliggöra en meningsfull märkning är särskilda uttryck för sällskapsdjursfoder tillåtna på vissa unionsspråk. Ny utveckling inom sällskapsdjurssektorn i två medlemsstater tyder på att särskilda uttryck för sällskapsdjursfoder också är nödvändiga i språket i dessa medlemsstater.

(2)

Bilaga II till förordning (EG) nr 767/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Toleranserna för analytiska beståndsdelar och fodertillsatser i foderråvaror och foderblandningar bör ses över mot bakgrund av framstegen med den tekniska analysen och erfarenheterna med god laboratoriesed. Bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

I allt fler godkännanden av fodertillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (2) fastställs det högsta halter för tillsatser i foderblandningar och foderråvaror, för vilka inga sådana värden tidigare fastställts, och i andra godkännanden har begreppet rekommenderad högsta halt av en tillsats i helfoder nyligen införts. Dessutom kan produktionstekniken för foder leda till en minskning av den tillsatta mängden tillsatser, såsom vitaminer, vilka också kan ingå naturligt i slutprodukten. Detta kan leda till oklarheter i praktiken, om företagaren ska ange den tillsatta mängden medan kontrollmyndigheten endast kan analysera och kontrollera mängden i slutprodukten. I syfte att ta hänsyn till denna utveckling och säkerställa en balanserad, ändamålsenlig och meningsfull märkning av foderråvaror och foderblandningar bör bilagorna VI och VII till förordning (EG) nr 767/2009 ändras i enlighet med detta.

(5)

Till följd av den tekniska utvecklingen kan allt mer livsmedel som inte längre är avsedda som livsmedel användas som foder. I kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 (3) förtecknas dessa ”före detta livsmedel” som foderråvaror. Eftersom kvaliteten på dessa före detta livsmedel i vissa fall inte överensstämmer med kraven för foder bör märkningen av dem dock ange att de endast får användas som foder efter bearbetning. Bilaga VIII till förordning (EG) nr 767/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetskäl som påkallar att ändringarna till bilagorna tillämpas omedelbart är det ändamålsenligt att införa övergångsbestämmelser för att möjliggöra en smidig övergång avseende märkningen så att onödiga avbrott i verksamheten undviks och ingen onödig administrativ börda införs för företagarna.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, IV, VI, VII och VIII till förordning (EG) nr 767/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Foderråvaror och foderblandningar som har märkts före den 1 januari 2019 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 1 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.

2.   Foderråvaror och foderblandningar som har märkts före den 1 januari 2020 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 1 januari 2018 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts om de är avsedda för icke-livsmedelsproducerande djur.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1).


BILAGA

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

Punkt 3 b ska ersättas med följande:

”b)

För sällskapsdjursfoder ska följande uttryck vara tillåtna: På bulgariska ”храна”, på spanska ”alimento”, på tjeckiska kan beteckningen ”kompletní krmná směs” ersättas med ”kompletní krmivo” och ”doplňková krmná směs” kan ersättas med ”doplňkové krmivo”, på engelska ”pet food”, på italienska ”alimento”, på ungerska ”állateledel”, på nederländska ”samengesteld voeder”, på polska ”karma”, på slovenska ”hrana za hišne živali”, på finska ”lemmikkieläinten ruoka”, på estniska ”lemmikloomatoit”, på kroatiska ”hrana za kućne ljubimce”.”

2.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

Del A ska ersättas med följande:

”Del A: Toleranser för analytiska beståndsdelar som anges i bilagorna I, V, VI och VII

1.

De toleranser som fastställs i denna del omfattar tekniska och analytiska avvikelser. När analytiska toleranser som omfattar mätosäkerheter och procedurvariationer fastställts på unionsnivå bör de värden som fastställs i punkt 2 anpassas så att endast de tekniska toleranserna omfattas.

2.

Om sammansättningen av en foderråvara eller foderblandning visar sig avvika från det angivna värdet för de analytiska beståndsdelar som anges i bilagorna I, V, VI och VII ska följande toleranser gälla:

Beståndsdel

Deklarerad halt för beståndsdelen

Tolerans (1)

 

(%)

Under det angivna värdet

Över det angivna värdet

råfett

< 8

1

2

8 – 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

råfett, foder för icke livsmedelsproducerande djur

< 16

2

4

16 – 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

råprotein

< 8

1

1

8 – 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

råprotein, foder för icke livsmedelsproducerande djur

< 16

2

2

16 – 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

råaska

< 8

2

1

8 – 32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

växttråd

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

socker

< 10

1,75

3,5

10 – 20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

stärkelse

< 10

3,5

3,5

10 – 20

35 %

35 %

> 20

7

7

kalcium

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnesium

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

natrium

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

total fosfor

< 1

0,3

0,3

1 – 5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

aska som inte kan lösas i saltsyra

< 1

inga fastställda begränsningar

0,3

1 – < 5

30 %

> 5

1,5

kalium

< 1

0,2

0,4

1 – 5

20 %

40 %

> 5

1

2

vatten

< 2

inga fastställda begränsningar

0,4

2 – < 5

20 %

5 – 12,5

1

> 12,5

8 %

Energivärde (2)

 

5 %

10 %

Proteinvärde (2)

 

10 %

20 %

3.

Bilaga VI ska ersättas med följande:

BILAGA VI

Märkningsuppgifter för foderråvaror och foderblandningar för livsmedelsproducerande djur

Kapitel I: Obligatorisk och frivillig märkning av fodertillsatser som det hänvisas till i artiklarna 15 f och 22.1

1.

Följande fodertillsatser ska förtecknas med specifikt namn, identifieringsnummer, tillsatt mängd och namn på funktionell grupp i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1831/2003 alternativt den kategori som avses i artikel 6.1 i den förordningen:

a)

Tillsatser för vilka högsta tillåten halt fastställts för minst ett livsmedelsproducerande djur.

b)

Tillsatser som hör till någon av kategorierna ”zootekniska tillsatser” eller ”koccidiostatika eller histomonostatika”.

c)

Tillsatser för vilka de rekommenderade högsta halterna som fastställts i den rättsakt som godkänner fodertillsatsen överskrids.

Märkningsuppgifterna ska anges i enlighet med den rättsakt som godkänner fodertillsatsen i fråga.

Den tillsatta mängd som avses i första stycket ska uttryckas som mängden fodertillsats förutom när det i den rättsakt som godkänner fodertillsatsen anges ett ämne i kolumnen för lägsta/högsta halt. I det senare fallet ska den tillsatta mängden uttryckas som mängd av det ämnet.

2.

När det gäller fodertillsatser i den funktionella gruppen vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt som måste förtecknas i enlighet med punkt 1 får den totala mängd som garanteras under hela hållbarhetstiden anges vid märkningen under rubriken ”Analytiska beståndsdelar” i stället för den tillsatta mängden under rubriken ”Tillsatser”.

3.

Namnet på den funktionella grupp som avses i punkterna 1, 4 och 6 får ersättas av följande förkortning, om det inte fastställts någon förkortning i bilaga I till förordning (EG) nr 1831/2003:

Funktionell grupp

Namn och beskrivning

Förkortat namn

1h

Ämnen för kontroll av kontamination av radionuklider: ämnen som förhindrar upptagandet av radionuklider eller främjar utsöndring av sådana.

Radionuklidreglerare

1m

Ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen i foder: ämnen som kan hindra eller minska absorptionen av mykotoxiner, främja utsöndringen av mykotoxiner eller ändra deras verkningssätt.

Mykotoxinminskare

1n

Hygienkvalitetsförbättrande medel: ämnen eller, i tillämpliga fall, mikroorganismer som har en positiv inverkan på fodrets hygieniska kvalitet genom reducering av en specifik mikrobiologisk kontaminant.

Hygienförbättrare

2b

Aromämnen: ämnen som när de tillsätts fodret förhöjer dess doft eller aptitlighet.

Aromer

3a

Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

Vitaminer

3b

Föreningar av spårelement

Spårelement

3c

Aminosyror, deras salter och analoger

Aminosyror

3d

Urinämne och derivat därav

Urea

4c

Ämnen med positiv inverkan på miljön

Miljöförbättrare

4.

Fodertillsatser som framhävs i märkningen genom ord, bild eller grafik ska i tillämpliga fall anges i enlighet med punkterna 1 eller 2.

5.

Den person som ansvarar för märkningen ska på köparens begäran ange namnet på samt identifieringsnummer och funktionell grupp för fodertillsatser som ingår men som inte nämns i punkterna 1, 2 och 4. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på aromämnen.

6.

Fodertillsatser som inte nämns i punkterna 1, 2 och 4 får anges frivilligt, åtminstone med deras namn, eller när det gäller aromämnen, åtminstone med deras funktionella grupp.

7.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6, ska, om en organoleptisk tillsats eller näringstillsats frivilligt anges i märkningen, i tillämpliga fall den mängd som tillsatts anges i enlighet med punkt 1 eller 2.

8.

Om en tillsats tillhör fler än en funktionell grupp ska den funktionella grupp eller kategori som motsvarar dess huvudsakliga funktion i fodret i fråga anges.

9.

Märkningsuppgifter om korrekt användning av foderråvaror och foderblandningar som fastställts i den rättsakt som godkänner fodertillsatsen ska anges.

Kapitel II: Märkning av analytiska beståndsdelar i enlighet med artiklarna 17.1 f och 22.1

1.

De analytiska beståndsdelarna av foderblandningar för livsmedelsproducerande djur ska anges på etiketten med rubriken ”Analytiska beståndsdelar” (3) på följande sätt:

Foderblandningar

Målarter

Analytiska beståndsdelar och nivåer

Helfoder

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Svin och fjäderfä

Svin och fjäderfä

Råprotein

Växttråd

Råfett

Råaska

Kalcium

Natrium

Fosfor

Lysin

Metionin

Kompletteringsfoder – mineral

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Svin och fjäderfä

Svin och fjäderfä

Idisslare

Kalcium

Natrium

Fosfor

Lysin

Metionin

Magnesium

Kompletteringsfoder – övriga

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Svin och fjäderfä

Svin och fjäderfä

Idisslare

Råprotein

Växttråd

Råfett

Råaska

Kalcium ≥ 5 %

Natrium

Fosfor ≥ 2 %

Lysin

Metionin

Magnesium ≥ 0,5 %

2.

Den totala mängden ska anges för ämnen under denna rubrik som också är organoleptiska tillsatser eller näringstillsatser.

3.

Om energivärdet och/eller proteinvärdet anges ska det ske i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 882/2004.

4.

Bilaga VII ska ersättas med följande:

BILAGA VII

Märkningsuppgifter för foderråvaror och foderblandningar för icke livsmedelsproducerande djur

Kapitel I: Obligatorisk och frivillig märkning av fodertillsatser som det hänvisas till i artiklarna 15 f och 22.1

1.

Följande fodertillsatser ska förtecknas med specifikt namn och/eller identifieringsnummer, tillsatt mängd och namn på funktionell grupp i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1831/2003 alternativt den kategori som avses i artikel 6.1 i den förordningen:

a)

Tillsatser för vilka högsta tillåten halt fastställts för minst ett icke livsmedelsproducerande djur.

b)

Tillsatser som hör till någon av kategorierna ”zootekniska tillsatser” eller ”koccidiostatika eller histomonostatika”.

c)

Tillsatser för vilka de rekommenderade högsta halterna som fastställts i den rättsakt som godkänner fodertillsatsen överskrids.

Märkningsuppgifterna ska anges i enlighet med den rättsakt som godkänner fodertillsatsen i fråga.

Den tillsatta mängd som avses i första stycket ska uttryckas som mängden fodertillsats förutom när det i den rättsakt som godkänner fodertillsatsen anges ett ämne i kolumnen för lägsta/högsta halt. I det senare fallet ska den tillsatta mängden uttryckas som mängd av det ämnet.

2.

När det gäller fodertillsatser i den funktionella gruppen vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt som måste förtecknas i enlighet med punkt 1 får den totala mängd som garanteras under hela hållbarhetstiden anges vid märkningen under rubriken ”Analytiska beståndsdelar” i stället för den tillsatta mängden under rubriken ”Tillsatser”.

3.

Namnet på den funktionella grupp som avses i punkterna 1, 5 och 7 får ersättas av förkortningen i enlighet med tabellen i punkt 3 i bilaga VI, om förkortningen inte fastställts i bilaga I till förordning (EG) nr 1831/2003.

4.

Fodertillsatser som framhävs i märkningen genom ord, bild eller grafik ska i tillämpliga fall anges i enlighet med punkterna 1 eller 2.

5.

Genom undantag från punkt 1 måste endast de aktuella funktionella grupperna anges för tillsatser i de funktionella grupperna ”konserveringsmedel”, ”antioxidanter”, ”färgämnen” och ”aromämnen”. I detta fall ska de uppgifter som avses i punkt 1 och 2 på köparens begäran lämnas av den person som ansvarar för märkningen.

6.

Den person som ansvarar för märkningen ska på köparens begäran ange namnet på samt identifieringsnummer och funktionell grupp för fodertillsatser som ingår men som inte nämns i punkterna 1, 2 och 4. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på aromämnen.

7.

Fodertillsatser som inte nämns i punkterna 1, 2 och 4 får anges frivilligt, åtminstone med deras namn, eller när det gäller aromämnen, åtminstone med deras funktionella grupp.

8.

Den tillsatta mängden av en organoleptisk tillsats eller näringstillsats ska anges i enlighet med punkt 1 eller 2, i tillämpliga fall, om märkningen är frivillig.

9.

Om en tillsats tillhör fler än en funktionell grupp ska den funktionella grupp eller kategori som motsvarar dess huvudsakliga funktion i fodret i fråga anges.

10.

Märkningsuppgifter om korrekt användning av foderråvaror och foderblandningar som fastställts i den rättsakt som godkänner fodertillsatsen ska anges.

Kapitel II: Märkning av analytiska beståndsdelar i enlighet med artiklarna 17.1 f och 22.1

1.

De analytiska beståndsdelarna av foderblandningar för icke livsmedelsproducerande djur ska förtecknas under rubriken ”Analytiska beståndsdelar” (4) och ska märkas på följande sätt:

Foderblandningar

Målarter

Analytiska beståndsdelar

Helfoder

Katter, hundar och pälsdjur

Katter, hundar och pälsdjur

Katter, hundar och pälsdjur

Katter, hundar och pälsdjur

Råprotein

Växttråd

Råfett

Råaska

Kompletteringsfoder – mineral

Samtliga arter

Samtliga arter

Samtliga arter

Kalcium

Natrium

Fosfor

Kompletteringsfoder – övriga

Katter, hundar och pälsdjur

Katter, hundar och pälsdjur

Katter, hundar och pälsdjur

Katter, hundar och pälsdjur

Råprotein

Växttråd

Råfett

Råaska

2.

Den totala mängden ska anges för ämnen under denna rubrik som också är organoleptiska tillsatser eller näringstillsatser.

3.

Om energivärdet och/eller proteinvärdet anges ska det ske i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 882/2004.

5.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Förorenade varor ska märkas med ”foder med alltför höga nivåer av … (beteckning av det främmande ämnet i enlighet med bilaga I till direktiv 2002/32/EG), får endast användas som foder efter avgiftning i godkända anläggningar”. Godkännande av sådana anläggningar ska ske i enlighet med artikel 10.2 eller 10.3 i förordning (EG) nr 183/2005.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska före detta livsmedel som måste bearbetas innan de kan användas som foder märkas på följande sätt: ”tidigare livsmedel, får endast användas som foder efter ... (utseende av lämplig bearbetningsmetod i enlighet med del B i bilagan till förordning (EU) nr 68/2013)”.”


(1)  Toleranserna ska antingen anges som ett absolut procentvärde (detta värde måste dras av/läggas till den deklarerade halten) eller som ett relativt värde markerat med ”%” efter värdet (denna procent måste tillämpas på den deklarerade halten för att beräkna den godtagbara avvikelsen).

(2)  Toleranserna ska tillämpas där ingen tolerans har fastställts i enlighet med någon EU-metod eller officiell nationell metod i den medlemsstat där fodret har släppts ut på marknaden eller i enlighet med en metod som Europeiska standardiseringskommittén antagit (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).”

(3)  På tyska får ”analytische Bestandteile” ersättas med ”Inhaltsstoffe”. På svenska får ”Analytiska beståndsdelar” ersättas med ”Analyserat innehåll”.

(4)  På tyska får ”analytische Bestandteile” ersättas med ”Inhaltsstoffe”. På svenska får ”Analytiska beståndsdelar” ersättas med ”Analyserat innehåll”.


Top