EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1110

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1110 av den 22 juni 2017 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster och underrättelser i samband med detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (Text av betydelse för EES. )

C/2017/4217

OJ L 162, 23.6.2017, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1110/oj

23.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1110

av den 22 juni 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster och underrättelser i samband med detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och ändring av direktiv 2002/92/EG och direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 61.5, och

av följande skäl:

(1)

Det är lämpligt att fastställa gemensamma standardformulär, mallar och förfaranden för att säkerställa att medlemsstaternas behöriga myndigheter tolkar och tillämpar auktorisationsförfarandet för leverantörer av datarapporteringstjänster på samma sätt och för att säkerställa effektiva informationsflöden. För att underlätta kommunikationen mellan sökanden och den behöriga myndigheten bör behöriga myndigheter utse en gemensam kontaktpunkt och publicera information om denna på sina webbplatser.

(2)

De organisatoriska kraven för godkända publiceringsarrangemang, tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation och godkända rapporteringsmekanismer skiljer sig åt i vissa avseenden. Därför bör sökande endast vara skyldiga att i sin ansökan inkludera den information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma ansökan om den datarapporteringstjänst som de avser att leverera.

(3)

Det är lämpligt att fastställa klara och tydliga tidsfrister för underrättelser om förändringar i ledningsorganet hos leverantören av datarapporteringstjänster, så att behöriga myndigheter dels kan bedöma om dessa förändringar kan hota en effektiv, sund och ansvarsfull ledning av leverantören av datarapporteringstjänster, dels i tillräcklig grad beakta kundernas intressen och marknadens integritet.

(4)

Leverantörer av datarapporteringstjänster bör ha möjlighet att lämna underrättelse om en förändring i ledningsorganet efter det att förändringen har ägt rum om förändringen beror på faktorer som leverantören av datarapporteringstjänster inte har möjlighet att påverka.

(5)

Av konsekvensskäl och för att säkerställa väl fungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma datum.

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(7)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på. Esma har inte gjort en kostnads-nyttoanalys eftersom detta inte skulle ha stått i proportion till deras tillämpningsområde och konsekvenser.

(8)

Esma begärde in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Särskild kontaktpunkt

Behöriga myndigheter ska utse en kontaktpunkt för hantering av all information som inkommer från de som ansöker om auktorisation som leverantörer av datarapporteringstjänster. Uppdaterad information om kontaktpunkten ska publiceras på de behöriga myndigheternas webbplatser.

Artikel 2

Överlämnande av information och underrättelse till den behöriga myndigheten

1.   Den som ansöker om auktorisation som leverantör av datarapporteringstjänster enligt bestämmelserna i avdelning V i direktiv 2014/65/EU ska i enlighet med artikel 61.2 i direktiv 2014/65/EU överlämna all information till den behöriga myndigheten genom att fylla i ansökningsformuläret i bilaga I.

2.   Sökanden ska underrätta den behöriga myndigheten om alla medlemmar i företagets ledningsorgan genom att fylla i formuläret för underrättelse i bilaga II.

3.   Sökanden ska i sin ansökan tydligt ange vilka särskilda krav enligt bestämmelserna i avdelning V i direktiv 2014/65/EU som den hänvisar till och i vilket bifogat dokument denna information återfinns.

4.   Sökanden ska i sin ansökan ange om något särskilt krav i bestämmelserna i avdelning V i direktiv 2014/65/EU eller i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 (3) inte är tillämpligt på de datarapporteringstjänster som ansökan gäller.

5.   Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser ange huruvida vederbörligen ifyllda ansökningsformulär, underrättelser och annan information ska inges på papper, elektroniskt eller på båda sätten.

Artikel 3

Mottagande av en ansökan

Den behöriga myndigheten ska inom tio dagar från det att ansökan mottas skicka ett mottagningsbevis till sökanden på papper, elektroniskt eller på båda sätten samt kontaktuppgifter för den kontaktpunkt som avses i artikel 1.

Artikel 4

Begäran om ytterligare upplysningar

Den behöriga myndigheten får skicka en begäran till sökanden som anger vilka ytterligare upplysningar som krävs för att man ska kunna gå vidare med bedömningen av ansökan.

Artikel 5

Underrättelse om ändringar som rör ledningsorganets medlemmar

1.   En leverantör av datarapporteringstjänster ska underrätta den behöriga myndigheten på papper, elektroniskt eller på båda sätten om alla ändringar som rör ledningsorganets medlemmar innan en sådan ändring sker.

Om det av motiverade skäl inte är möjligt att lämna underrättelse innan ändringen sker ska underrättelse lämnas inom tio dagar från tidpunkten för förändringen.

2.   Leverantören av datarapporteringstjänster ska lämna uppgifterna om den förändring som avses i punkt 1 genom att fylla i formuläret för underrättelse i bilaga III.

Artikel 6

Meddelande av beslut att bevilja eller vägra auktorisation

Den behöriga myndigheten ska informera sökanden på papper, elektroniskt eller på båda sätten om sitt beslut att bevilja eller vägra auktorisation.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster (EUT L 87, 31.3.2017, s. 126).


BILAGA I

Ansökningsformulär för auktorisation som leverantör av datarapporteringstjänster

Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA II

Ansökningsformulär för förteckningen över medlemmarna i ledningsorganet

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA III

Ansökningsformulär för ändringar som rör medlemmarna i ledningsorganet

Image Text av bilden Image Text av bilden Image Text av bilden

Top