EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0776

Kommissionens förordning (EU) 2017/776 av den 4 maj 2017 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (Text av betydelse för EES. )

C/2017/2366

OJ L 116, 5.5.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj

5.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/776

av den 4 maj 2017

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 37.5, och

av följande skäl:

(1)

Tabell 3.1 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller förteckningen över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till den förordningen.

(2)

Förslag till ny, uppdaterad eller struken harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. På grundval av de yttranden som kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté har avgett om dessa förslag och av de synpunkter som inkommit från de berörda parterna, är det lämpligt att införa, uppdatera eller stryka den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa ämnen.

(3)

Uppskattad akut toxicitet (ATE) används huvudsakligen för att bestämma akut toxicitet för människor avseende blandningar som innehåller ämnen klassificerade för akut toxicitet. Införandet av harmoniserade ATE-värden i de poster som förtecknas i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 skulle underlätta en harmonisering av klassificeringen av blandningar och vara till stöd för tillsynsmyndigheter. ATE-värden som harmoniserats i enlighet med artikel 37 bör läggas till i den sista kolumnen i tabell 3.1 i del 3 i bilaga VI till den förordningen. I enlighet med artikel 38.1 e ska dessa värden anges i yttranden och beslut om harmoniserad klassificering. Rubriken på kolumnen i tabell 3.1 i del 3 och på avsnitt 1.1.2.3 i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 bör ändras i enlighet med detta.

(4)

Det bör inte krävas att de nya harmoniserade klassificeringarna och den nya bestämmelsen om ATE-värden i avsnitt 1.1.2.3 i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 tillämpas omedelbart, eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya klassificeringarna och att sälja befintliga lager. Den tidsperioden kommer också att vara nödvändig för att leverantörerna ska kunna anpassa sig till och uppfylla andra lagstiftningskrav som blir följden av de nya harmoniserade klassificeringarna för ämnen, exempelvis de som anges i artikel 22 f eller artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2), de som anges i artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (3) eller de som anges i artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (4).

(5)

Tabell 3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, som innehåller förteckningen över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen utifrån kriterierna i rådets direktiv 67/548/EEG (5), har utgått med verkan från och med den 1 juni 2017. Av konsekvensskäl bör hänvisningarna till tabell 3.2 i delarna 1 och 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 utgå med verkan från och med samma dag. Av tydlighetsskäl bör tabell 3.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 bli tabell 3 och alla hänvisningar till tabell 3.1 i den bilagan bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 67/548/EEG och direktiv 1999/45/EG (6) har upphävts med verkan från och med den 1 juni 2015. Av konsekvensskäl bör hänvisningarna till dessa direktiv i inledningen och i delarna 1 och 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 strykas på samma gång som ändringarna görs av hänvisningarna till tabellerna 3.1 och 3.2 i bilaga VI till nämnda förordning, med verkan från och med den 1 juni 2017, som är den dag enligt artikel 61.4 i förordning (EG) nr 1272/2008 före vilken blandningar som klassificerats, märkts och förpackats i enlighet med direktiv 1999/45/EG och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 inte behöver märkas om och omförpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

(7)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör ändras i enlighet med detta.

(8)

I linje med övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 som medger att de nya bestämmelserna tillämpas i ett tidigare skede på frivillig grund, bör leverantörer ha möjlighet att frivilligt tillämpa de nya harmoniserade klassificeringarna och att anpassa märkningen och förpackningen i enlighet därmed före den dag då de nya bestämmelserna ska tillämpas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 december 2018.

I bilagan ska punkterna 1, 2 a, b, d, e, f, g, h, i, j, 3 a och b tillämpas från och med den 1 juni 2017.

3.   Genom undantag från punkt 2 får ämnen och blandningar före den 1 december 2018 klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).


BILAGA

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

De inledande styckena ska ersättas med följande:

”Del 1 i denna bilaga ger en introduktion till förteckningen över harmoniserad klassificering och märkning, som även omfattar information för varje enskild post med tillhörande klassificeringar och faroangivelser i tabell 3.

I del 2 i denna bilaga fastställs allmänna principer för utarbetandet av dokumentation för att föreslå och motivera harmoniserad klassificering och märkning av ämnen på unionsnivå.

Del 3 i denna bilaga innehåller en förteckning över farliga ämnen för vilka harmoniserad klassificering och märkning fastställts på unionsnivå. Klassificeringen och märkningen i tabell 3 bygger på kriterierna i bilaga I till denna förordning.”

2.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken på avsnitt1.1.2 ska ersättas med följande:

”1.1.2    Information om klassificeringen och märkningen för varje enskild post i tabell 3”.

b)

Avsnitt 1.1.2.3 ska ersättas med följande:

”1.1.2.3   Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE – acute toxicity estimate)

Om det finns särskilda koncentrationsgränser som skiljer sig från de allmänna koncentrationsgränserna i bilaga I för en viss kategori så anges dessa i en separat kolumn tillsammans med klassificeringen i fråga, som betecknas med samma koder som i 1.1.2.1.1. Även harmoniserade värden för uppskattad akut toxicitet (ATE) anges i samma kolumn i tabell 3. De särskilda koncentrationsgränserna och de harmoniserade ATE-värdena ska användas av tillverkaren, importören eller nedströmsanvändaren för klassificeringen av en blandning som innehåller detta ämne. Vid tillämpning av ett ATE-värde ska den additionsformel som beskrivs i 3.1.3.6 i bilaga I användas. Om inga särskilda koncentrationsgränser anges i denna bilaga för en viss kategori ska de allmänna koncentrationsgränserna i bilaga I användas vid klassificeringen av ämnen som innehåller föroreningar, tillsatser eller enskilda beståndsdelar eller för blandningar. Om harmoniserade ATE-värden saknas för akut toxicitet ska det korrekta värdet fastställas med hjälp av tillgängliga data.

Om inte annat anges är koncentrationsgränserna ämnets andel i viktprocent, beräknad i relation till blandningens totalvikt.

Om en M-faktor har harmoniserats för ämnen som är klassificerade som farliga för vattenmiljön i kategorierna akut 1 respektive kronisk 1, anges den M-faktorn i tabell 3 i kolumnen för särskilda koncentrationsgränser. Om en M-faktor för farligt för vattenmiljön i kategorin akut 1 och en M-faktor för farligt för vattenmiljön i kategorin kronisk 1 har harmoniserats ska respektive M-faktor anges på samma rad som dess motsvarande indelning. Då en enda M-faktor anges i tabell 3 och ämnet klassificerats som farligt för vattenmiljön i kategorin akut 1 och kronisk 1 ska tillverkaren, importören eller nedströmsanvändaren använda den M-faktorn för att med hjälp av sammanräkningsmetoden klassificera en blandning som innehåller ämnet, när det gäller akut fara och fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön. Då ingen M-faktor anges i tabell 3 ska tillverkaren, importören eller nedströmsanvändaren fastställa en eller flera M-faktorer utifrån de data om ämnet som finns tillgängliga. En beskrivning av hur M-faktorn fastställs och används finns i avsnitt 4.1.3.5.5.5 i bilaga I.”

c)

Avsnitt 1.1.3.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Anmärkning E ska utgå.

ii)

Anmärkning K ska ersättas med följande:

”Anmärkning K

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8). Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P210-P403 användas. Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3.”

iii)

Anmärkning P ska ersättas med följande:

”Anmärkning P

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7).

Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 användas.

Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3.”

iv)

Anmärkning S ska ersättas med följande:

”Anmärkning S

Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 17 (se avsnitt 1.3 i bilaga I [tabell 3]).”

v)

I anmärkning U ska rubriken ersättas med följande:

”Anmärkning U (tabell 3):”

d)

Avsnitt 1.1.3.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Anmärkning 1 ska ersättas med följande:

”Anmärkning 1

Den angivna koncentrationen eller, om ingen särskild koncentration anges, de allmänna koncentrationerna i denna förordning är viktprocenten för det metalliska grundämnet, beräknad i förhållande till blandningens totala vikt.”

ii)

Följande anmärkning ska läggas till som anmärkning 8:

”Anmärkning 8

Klassificeringen som cancerframkallande behöver inte tillämpas om det kan visas att den högsta teoretiska halten av formaldehyd som kan frisättas, oberoende av källa, i den blandning som släpps ut på marknaden understiger 0,1 %.”

iii)

Följande anmärkning ska läggas till som anmärkning 9:

”Anmärkning 9

Klassificeringen som mutagen behöver inte tillämpas om det kan visas att den högsta teoretiska halten av formaldehyd som kan frisättas, oberoende av källa, i den blandning som släpps ut på marknaden understiger 1 %.”

e)

Avsnitt 1.1.4 ska utgå.

f)

Rubriken på avsnitt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2   Klassificeringar och faroangivelser i tabell 3 till följd av översättningen av klassificeringar i bilaga I till direktiv 67/548/EEG”

g)

Avsnitt 1.2.1 ska ersättas med följande:

”1.2.1    Lägsta klassificering

För vissa faroklasser, däribland akut toxicitet och specifik organtoxicitet – upprepad exponering, har klassificeringen enligt kriterierna i direktiv 67/548/EEG ingen direkt motsvarighet i klassificeringen i en faroklass och kategori enligt denna förordning. I sådana fall ska klassificeringen i denna bilaga betraktas som en lägsta klassificering. Denna klassificering ska användas om inget av följande villkor uppfylls:

Tillverkaren eller importören har tillgång till data eller annan information enligt del 1 i bilaga I, som medför en strängare klassificering jämfört med lägsta klassificering. Ämnet måste då klassificeras i den strängare kategorin.

Den lägsta klassificeringen kan ytterligare justeras utifrån översättningstabellen i bilaga VII om tillverkaren eller importören känner till det fysikaliska tillståndet för det ämne som används i testet för akut inhalationstoxicitet. Klassificeringen i enlighet med bilaga VII ska då ersätta den lägsta klassificering som anges i denna bilaga om de inte överensstämmer.

Lägsta klassificering för en kategori anges i tabell 3 med hänvisningen * i kolumnen ’Klassificering’.

Hänvisningen * används också i kolumnen ’Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)’, där den anger att posten i fråga hade särskilda koncentrationsgränser för akut toxicitet enligt direktiv 67/548/EEG. Dessa koncentrationsgränser kan inte ’översättas’ till koncentrationsgränser enligt denna förordning, i synnerhet inte i de fall där lägsta klassificering anges. Hänvisningen * är dock en signal om att klassificeringen avseende akut toxicitet för den berörda posten kan kräva särskilda överväganden.”

h)

Avsnitt 1.2.2 ska ersättas med följande:

”1.2.2    Exponeringsväg kan inte uteslutas

För vissa faroklasser, t.ex. specifik organtoxicitet, ska exponeringsvägen anges i faroangivelsen endast om det är definitivt bevisat att inga andra exponeringsvägar är aktuella i sammanhanget enligt kriterierna i bilaga I. Enligt direktiv 67/548/EEG angavs exponeringsvägen för klassificering med R48 om det fanns data som motiverade klassificeringen avseende denna exponeringsväg. Klassificering med exponeringsväg enligt direktiv 67/548/EEG har översatts till motsvarande klass och kategori enligt denna förordning men med en allmän faroangivelse där exponeringsvägen inte anges, eftersom det inte föreligger nödvändig information.

Dessa faroangivelser anges i tabell 3 med hänvisningen **.”

i)

Avsnitt 1.2.3 ska ersättas med följande:

”1.2.3    Faroangivelser för reproduktionstoxicitet

Faroangivelserna H360 och H361 anger en allmän oro för effekter på fertilitet och/eller fosterutveckling: ’Kan skada/Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet’. Enligt kriterierna kan den allmänna faroangivelsen ersättas med en faroangivelse för den specifika berörda effekten i enlighet med avsnitt 1.1.2.1.2. Om den andra indelningen inte nämns beror detta på att det inte finns belägg för en sådan effekt, att uppgifterna är ofullständiga eller att uppgifter saknas; skyldigheterna i artikel 4.3 ska tillämpas för denna indelning.

För att inte förlora någon information från den harmoniserade klassificeringen avseende effekter på fertilitet och utveckling enligt direktiv 67/548/EEG har klassificeringen översatts för den specifika egenskapen endast för sådana effekter som klassificeras enligt det direktivet.

Dessa faroangivelser anges i tabell 3 med hänvisningen ***.”

j)

Avsnitt 1.2.4 ska ersättas med följande:

”1.2.4    Korrekt klassificering av fysikaliska faror ej möjlig

För vissa poster har ingen korrekt klassificering av fysikaliska faror kunnat fastställas eftersom uppgifter som krävs för tillämpningen av klassificeringskriterierna i denna förordning saknas. Posten kan eventuellt hänföras till en annan (även högre) farokategori eller till och med en annan faroklass än den angivna. Den korrekta klassificeringen ska bekräftas genom test.

Poster med fysikaliska faror som måste bekräftas genom test anges med hänvisningen **** i tabell 3.”

3.

Del 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken på del 3 ska ersättas med följande:

”3.   

DEL 3: TABELL MED HARMONISERAD KLASSIFICERING OCH MÄRKNING”

b)

De inledande styckena ska utgå.

c)

Rubriken på tabell 3.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 3

Förteckning över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen”

d)

Tabell 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken på den näst sista kolumnen ersätts med ”Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och ATE”.

ii)

Posterna för indexnumren 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 och 650-032-00-X ska ersättas med följande poster:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och ATE

Anm.:

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse kod(er)

Faropiktogram, signalordskod(er)

Faroangivelse kod(er)

Kompl. faroangivelse kod(er)

”006-046-00-8

bendiokarb (ISO);

2,2-dimetyl-1,3-bensodioxol-4-yl-N-metylkarbamat;

2,2-dimetyl-1,3-bensodioxol-4-ylmetylkarbamat

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100”

 

”604-057-00-8

reaktionsblandning av: isomerer av 2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4-metyl-5,6-didodecylfenol; isomerer av 2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4-metyl-5,6-tetrakosylfenol; isomerer av 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metyl-5,6-didodecyl-fenol. n = 5 eller 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

”605-023-00-5

5-klor-2-(4-klorfenoxi)fenol;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”606-041-00-6

2-metyl-1-(4-(metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411”

 

 

 

”607-123-00-4

2,3-epoxipropylmetakrylat;

glycidylmetakrylat

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (luftvägar) (inhalation)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (luftvägar) (inhalation)

H314

H317

 

 

D”

”608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-diklor-α,α,α-trifluor-para-tolyl)-4-trifluormetylsulfinyl-pyrazol-3-karbonitril

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

”612-150-00-X

spiroxamin (ISO);

8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]dekan-2-ylmetyl(etyl)(propyl)amin

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (ögon)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (ögon)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”613-318-00-5

fenpyrazamin (ISO);

S-allyl-5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazol-1-karbotioat;

S-allyl-5-amino-2-isopropyl-4-(2-metylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydropyrazol-1-karbotioat

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

”614-001-00-4

nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalation:

ATE = 0,19 mg/l (damm eller dimma)

dermal:

ATE = 70 mg/kg

oral:

ATE (*1) = 5 mg/kg”

 

”615-013-00-2

cyanamid;

karbamonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (sköldkörtel)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (sköldkörtel)

H314

H317

H412”

 

 

 

”616-006-00-7

diklofluanid (ISO);

N-[(diklorfluormetyl)tio]-N′,N′-dimetyl-N-fenylsulfamid

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10”

 

”616-094-00-7

3,3′-dicyklohexyl-1,1′-metylenbis(4,1-fenylen)diurea

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

”650-032-00-X

cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (lever)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (lever)

H410

 

M = 10

M = 1”

 

iii)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som för posterna i tabell 3:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anm.:

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse kod(er)

Faropiktogram, signalordskod(er)

Faroangivelse kod(er)

Kompl. faroangivelse kod(er)

”047-003-00-3

silverzinkzeolit (zeolit, LTA-typ, ytmodifierad med silver- och zinkjoner)

[Denna post omfattar zeolit av LTA-typ (Linde typ a) som har ytmodifierats med både silver- och zinkjoner i halterna Ag+ 0,5 %–6 %, Zn2 + 5 %–16 %, och eventuellt med fosfor, NH4+, Mg2+ och/eller Ca2+, vardera i halter på < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”048-012-00-5

kadmiumkarbonat

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (njurar, ben)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (njurar, ben)

H410

 

 

A1”

”048-013-00-0

kadmiumhydroxid; kadmiumdihydroxid;

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (njurar, ben)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (njurar, ben)

H410

 

 

A1”

”048-014-00-6

kadmiumnitrat;

kadmiumdinitrat

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (njurar, ben)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (njurar, ben)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1”

”050-030-00-3

dibutyltenndilaurat; dibutyl[bis(dodekanoyloxi)]stannan

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immunsystem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immunsystem)”

 

 

 

”603-235-00-2

linalool; 3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool; [1]

koriandrol; (S)-3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol; d-linalool; [2]

likariol; (R)-3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol; l-linalool [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”604-093-00-4

klorofen;

2-bensyl-4-klorfenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (njure)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (njure)

H410

 

M = 1

M = 100”

 

”606-150-00-9

kletodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-klorallyloxiimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(etyltio)propyl]-3-hydroxicyklohex-2-en-1-on

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066”

 

 

”606-151-00-4

antrakinon

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

”607-720-00-X

nonadekafluordekansyra; [1]

ammoniumnonadekafluordekanoat; [2]

natriumnonadekafluordekanoat [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362”

 

 

 

”607-721-00-5

N,N′-metylendimorfolin;

N,N′-metylenbismorfolin;

[formaldehyd frisatt från N,N′-metylenbismorfolin];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (mag-tarmkanal, luftvägar)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (mag-tarmkanal, luftvägar)

H314

H317

EUH071

 

8

9”

”607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetyl)bensyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat;

epsilon-momfluorotrin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (nervsystem)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (nervsystem)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607-723-00-6

teflutrin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluor-4-metylbensyl-(1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

”612-290-00-1

reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (förhållande 3:2);

[formaldehyd frisatt från [3,3′-metylenbis[5-metyloxazolidin];

formaldehyd frisatt från oxazolidin];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (mag-tarmkanal, luftvägar)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (mag-tarmkanal, luftvägar)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

”612-291-00-7

reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (förhållande 1:1);

[formaldehyd frisatt från α,α,α-trimetyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (mag-tarmkanal, luftvägar)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (mag-tarmkanal, luftvägar)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

”612-292-00-2

metylhydrazin

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

”613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetylfenyl)etyl]-1H-imidazol;

medetomidin

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (ögon)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (ögon)

H372

H410

 

M = 1

M = 100”

 

”613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorfenoxi)-3,3-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-klorfenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411”

 

 

 

”613-323-00-2

terbutylazin (ISO);

N-tert-butyl-6-klor-N′-etyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”613-324-00-8

kinolin-8-ol;

8-hydroxikinolin

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”613-325-00-3

tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-klor-3-pyridylmetyl)-1,3-tiazolidin-2-ylidencyanamid;

{(2Z)-3-[(6-klorpyridin-3-yl)metyl]-1,3-tiazolidin-2-yliden}cyanamid

1.1.1988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”616-221-00-6

hexaflumuron (ISO);

1-[3,5-diklor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenyl]-3-(2,6-difluorbensoyl)urea

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

”616-222-00-1

pentiopyrad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetylbutyl)-3-tienyl]-1-metyl-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-karboxamid

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng)

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-223-00-7

karbetamid (ISO);

(R)-1-(etylkarbamoyl)etylkarbanilat; (2R)-1-(etylamino)-1-oxopropan-2-yl-fenylkarbamat

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411”

 

 

 


(*1)  Omvandlat punktestimat för akut toxicitet enligt tabell 3.1.2 i bilaga I.


Top