Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1824

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1824 av den 14 juli 2016 om ändring av de delegerade förordningarna (EU) nr 3/2014, (EU) nr 44/2014 och (EU) nr 134/2014 vad gäller fordons funktionssäkerhet, fordonskonstruktion och allmänna krav respektive krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda (Text av betydelse för EES)

C/2016/4381

OJ L 279, 15.10.2016, p. 1–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1824/oj

15.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1824

av den 14 juli 2016

om ändring av de delegerade förordningarna (EU) nr 3/2014, (EU) nr 44/2014 och (EU) nr 134/2014 vad gäller fordons funktionssäkerhet, fordonskonstruktion och allmänna krav respektive krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (1), särskilt artiklarna 18.3, 20.2, 21.5, 22.5, 23.12, 24.3, 25.8 och 54.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har följt upp de problem som godkännandemyndigheter och parter stött på och uppmärksammat i förordning (EU) nr 168/2013 samt kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 3/2014 (2), (EU) nr 44/2014 (3) och (EU) nr 134/2014 (4) som kompletterar förordning (EU) nr 168/2013. För att säkerställa en korrekt tillämpning av dessa förordningar bör vissa av de problem som har uppmärksammats åtgärdas genom ändringar.

(2)

För att säkerställa samstämmighet och effektivitet i EU:s system för typgodkännande av fordon av kategori L är det nödvändigt att kontinuerligt förbättra de tekniska krav och provningsförfaranden som fastställs i dessa delegerade akter och anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är också nödvändigt att förtydliga dessa delegerade akter.

(3)

Följande ändringar av delegerad förordning (EU) nr 3/2014 vad gäller tekniska krav och provningsförfaranden för funktionssäkerhet bör införas i bilagorna till den delegerade förordningen i syfte att förbättra dess enhetlighet och klarhet: Förteckningen i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 3/2014 över tillämpliga Uneceföreskrifter bör uppdateras och bilaga XV om montering av däck bör klargöras ytterligare genom att lägga till bestämmelser om tillverkarens försäkran med avseende på tillåtna användningskategorier och kontroller i enlighet med detta. Ytterligare klargöranden bör läggas till i delegerad förordning (EU) nr 3/2014 i dess bilaga XVII om inredning, dess bilaga XVIII om begränsning av högsta effekt och dess bilaga XIX om kraven på konstruktionsstyvhet, i synnerhet för motordrivna cyklar som omfattas av förordning (EU) nr 168/2013.

(4)

I syfte att uppnå fullständighet och korrekthet bör förteckningen över Uneceföreskrifter vars tillämpning är obligatorisk i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 3/2014 inkludera Uneceföreskrifterna 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 och 113.

(5)

Följande ändringar av delegerad förordning (EU) nr 44/2014 bör göras för att förbättra enhetlighet och korrekthet: Bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 44/2014 innehåller en förteckning över tillämpliga Uneceföreskrifter som bör uppdateras. Bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 44/2014 bör kompletteras vad gäller krav för märkning av delar, utrustning och komponenter för identifiering och förebyggande av manipulation. Bilaga III till delegerad förordning (EU) nr 44/2014 bör ändras för att förtydliga bestämmelserna om ombyggnad av fordon av underkategorierna L3e/L4e-A2 till motorcyklar av kategori A3 och vice versa. Vissa ändringar bör göras i bilaga XI till delegerad förordning (EU) nr 44/2014 om vikter och mått, särskilt när det gäller definitionen av markfrigång för underkategorierna L3e-AxE (enduromotorcykel) och L3e-AxT (trialmotorcykel). Bilaga XII till förordning (EU) nr 44/2014 bör ändras vad gäller det standardiserade anslutningsgränssnittet för omborddiagnos, och vissa förtydliganden bör göras i bilaga XVI till samma delegerade förordning om stöd för vissa underkategorier av motorcyklar.

(6)

Omborddiagnos är avgörande för effektiv och ändamålsenlig reparation och underhåll av fordonen. Exakt diagnostik ger reparatören möjlighet att fastställa vilken minsta utbytbara enhet som måste repareras eller bytas ut. För att hantera den snabba tekniska utvecklingen av framdrivningskontrollsystem är det lämpligt att se över den förteckning över anordningar som övervakas för felfunktioner i elektriska kretsar under 2017. Senast den 31 december 2018 bör det fastställas om ytterligare anordningar och felfunktioner bör läggas till den förteckning som anges i tillägg 2 till bilaga XII till delegerad förordning (EU) nr 44/2014 för att ge medlemsstaterna, fordonstillverkarna, deras leverantörer samt reparationsindustrin tillräckligt med tid för att anpassa sig innan etapp II för omborddiagnos träder i kraft. Parameteridentifikationen (PID) $1C i det tillämpliga omborddiagnossystemet får programmeras till $00 eller $FF så länge dess värde inte har standardiserats för fordon av kategori L. Från datumet för offentliggörande av den reviderade standarden ISO 15031-5: 20xx som innehåller ett sådant standardiserat värde avsedda för fordon av kategori L, bör detta standardiserade värde för att garantera enhetlighet och fullständighet programmeras som svar på en PID $1C-begäran från ett generiskt avsökningsverktyg.

(7)

För att garantera enhetlighet och fullständighet bör vissa formler i bilagorna II och V till delegerad förordning (EU) nr 134/2014 anpassas. I bilaga VI till samma delegerade förordning om hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar bör klassificeringskriterierna för SRC-LeCV-cykeln för ackumulering av körsträcka anpassas till den tekniska utvecklingen. Slutligen bör bilaga IX till delegerad förordning (EU) nr 134/2014 ändras för att ta hänsyn till vissa bestämmelser om skydd mot manipulation som fastställs i Uneces föreskrifter nr 9, 41, 63 och 92 när det gäller godkännande av ljudnivå, särskilt för multimodala ljudsystem.

(8)

En av åtgärderna mot för höga kolväteutsläpp från fordon av kategori L är att begränsa avdunstningsutsläpp till de gränsvärden för kolväten som fastställs i bilaga VI.C till förordning (EU) nr 168/2013. I detta syfte behöver en provning av typ IV utföras vid typgodkännandet för att mäta fordonets avdunstningsutsläpp. En variant av SHED-provning av typ IV (avdunstningsprovning i förseglad kammare) är att montera en snabbåldrad kolbehållare alternativt att tillämpa en additiv försämringsfaktor när en icke inkörd kolbehållare monteras. I den miljökonsekvensundersökning som avses i artikel 23.4 i förordning (EU) nr 168/2013 kommer det att undersökas huruvida det är kostnadseffektivt att ha kvar denna försämringsfaktor som ett alternativ till montering av en representativ, snabbåldrad kolbehållare. Om det visar sig att metoden inte är kostnadseffektiv kommer ett förslag om att avskaffa detta alternativ att läggas fram vid en lämplig tidpunkt för att träda i kraft efter steget Euro 5.

(9)

En standardiserad metod för att mäta fordons energieffektivitet (bränsle- eller energiförbrukning, koldioxidutsläpp och elektrisk räckvidd) är nödvändig för att säkerställa att inga tekniska handelshinder uppstår mellan medlemsstaterna, samt för att se till att kunder och användare får objektiv och precis information. Till dess att ett harmoniserat provningsförfarande för pedalassisterade fordon av kategori L1e, som avses i bilaga I till förordning (EU) nr 168/2013 och i punkt 1.1.2 i bilaga XIX till delegerad förordning (EU) nr 3/2014, har överenskommits bör dessa fordon av kategori L1e undantas från provning av räckvidden under eldrift.

(10)

De delegerade förordningarna (EU) nr 3/2014, (EU) nr 44/2014 och (EU) nr 134/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Eftersom förordning (EU) nr 168/2013, delegerad förordning (EU) nr 3/2014, delegerad förordning (EU) nr 44/2014 och delegerad förordning (EU) nr 134/2014 redan är tillämpliga och ändringarna av dessa rättsakter omfattar ett antal korrigeringar bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) nr 3/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 ska ”Tillverkare” ersättas med ”Tillverkare av delar och utrustning”.

2.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Delegerad förordning (EU) nr 44/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 ska ”Tillverkare” ersättas med ”Tillverkare av delar och utrustning”.

2.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Delegerad förordning (EU) nr 134/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

[Ändringen i artikel 2.16 angår inte den svenska versionen.]

b)

Artikel 2.42 ska ersättas med följande:

”42.    högsta hastighet under 30 minuter : ett fordons högsta uppnåbara hastighet som uppmäts under 30 minuter till följd av den effekt under 30 minuter som anges i Uneceföreskrifter nr 85 (*).

(*)  EUT L 326, 24.11.2006, s. 55.”"

2.

I artikel 3.4 ska ”tillverkare” ersättas med ”tillverkare av delar och utrustning”.

3.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 60, 2.3.2013, s. 52.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 3/2014 av den 24 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 7, 10.1.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 44/2014 av den 21 november 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav för typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 25, 28.1.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 134/2014 av den 16 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningenheters prestanda och om ändring av bilaga V till förordningen (EUT L 53, 21.2.2014, s. 1).


BILAGA I

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 3/2014

Bilagorna till delegerad förordning (EU) nr 3/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Förteckning över Uneceföreskrifter vars tillämpning är obligatorisk

Uneceföreskrifter nr

Ämne

Ändringsserie

Hänvisning till EUT

Tillämplighet

1

Strålkastare till motorfordon (R2, HS1)

02

EUT L 177, 10.7.2010, s. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

3

Reflexanordningar

Supplement 12 till ändringsserie 02

EUT L 323, 6.12.2011, s. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

6

Körriktningsvisare

Supplement 25 till ändringsserie 01

EUT L 213, 18.7.2014, s. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

7

Främre och bakre positionslyktor och stopplyktor

Supplement 23 till ändringsserie 02

EUT L 285, 30.9.2014, s. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

8

Strålkastare för motorfordon (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, H11, HIR1, HIR2)

05

EUT L 177, 10.7.2010, s. 71

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

16

Säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar och fasthållningsanordningar för barn

Supplement 5 till ändringsserie 06

EUT L 304, 20.11.2015, s. 1

L2e, L4e, L5e, L6e och L7e

19

Främre dimstrålkastare

Supplement 6 till ändringsserie 04

EUT L 250, 22.8.2014, s. 1

L3e, L4e, L5e och L7e

20

Strålkastare för motorfordon (H4)

03

EUT L 177, 10.7.2010, s. 170

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

28

Ljudsignalanordningar

Supplement 3 till ändringsserie 00

EUT L 323, 6.12.2011, s. 33

L3e, L4e och L5e

37

Glödlampor

Supplement 42 till ändringsserie 03

EUT L 213, 18.7.2014, s. 36

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

38

Bakre dimlyktor

Supplement 15 till ändringsserie 00

EUT L 4, 7.1.2012, s. 20

L3e, L4e, L5e och L7e

39

Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på hastighetsmätarutrustning inklusive dess installation

Supplement 5 till föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 120, 13.5.2010, s. 40

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

43

Säkerhetsglas

Supplement 2 till ändringsserie 01

EUT L 42, 12.2.2014, s. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

46

Anordningar för indirekt sikt (backspeglar)

Supplement 1 till ändringsserie 04

EUT L 237, 8.8.2014, s. 24

L2e, L5e, L6e och L7e

50

Belysningsanordningar för fordon av kategori L

Supplement 16 till ändringsserie 00

EUT L 97, 29.3.2014, s. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

53

Installering av belysningsanordningar (motorcykel)

Supplement 14 till ändringsserie 01

EUT L 166, 18.6.2013, s. 55

L3e

56

Strålkastare för mopeder och fordon som behandlas som sådana

01

EUT L 89, 25.3.2014, s. 1

L1e, L2e och L6e

57

Strålkastare för motorcyklar och fordon som behandlas som sådana

02

EUT L 130, 1.5.2014, s. 45

L3e, L4e, L5e och L7e

60

Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och indikatorer

Supplement 4 till ändringsserie 00

EUT L 297, 15.10.2014, s. 23

L1e och L3e

72

Strålkastare för motorcyklar och fordon som behandlas som sådana (HS1)

01

EUT L 75, 14.3.2014, s. 1

L3e, L4e, L5e och L7e

74

Installering av belysningsanordningar (mopeder)

Supplement 7 till ändringsserie 00

EUT L 166, 18.6.2013, s. 88

L1e

75

Däck

Supplement 13 till ändringsserie 01

EUT L 84, 30.3.2011, s. 46

L1e, L2e, L3e, L4e och L5e

78

Bromsning, inbegripet låsningsfria och kombinerade bromssystem

Rättelse 2 till ändringsserie 03

EUT L 24, 30.1.2015, s. 30

L1e, L2e, L3e, L4e och L5e

81

Backspeglar

Supplement 2 till ändringsserie 00

EUT L 185, 13.7.2012, s. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

82

Strålkastare för mopeder och fordon som behandlas som sådana (HS2)

01

EUT L 89, 25.3.2014, s. 92

L1e, L2e och L6e

87

Varsellyktor

Supplement 15 till ändringsserie 00

EUT L 4, 7.1.2012, s. 24

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

90

Ersättningsbromsbeläggsatser och trumbromsbelägg

02

EUT L 185, 13.7.2012, s. 24

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

98

Strålkastare med gasurladdningslampor

Supplement 4 till ändringsserie 01

EUT L 176, 14.6.2014, s. 64

L3e

99

Gasurladdningslampor

Supplement 9 till ändringsserie 00

EUT L 285, 30.9.2014, s. 35

L3e

112

Strålkastare med asymmetriskt ljus

Supplement 4 till ändringsserie 01

EUT L 250, 22.8.2014, s. 67

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

113

Strålkastare med symmetriskt ljus

Supplement 3 till ändringsserie 01

EUT L 176, 14.6.2014, s. 128

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

Förklarande anmärkning:

Det faktum att en komponent ingår i denna förteckning innebär inte att dess installation är obligatorisk. För vissa komponenter fastställs dock obligatoriska installationskrav i andra bilagor till denna förordning.”

2.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4.1.4 ska ersättas med följande:

”4.1.4

Om det uppladdningsbara elenergilagringssystemet ombord kan laddas externt av föraren, får fordonet inte kunna förflytta sig med hjälp av sin egen framdrivning så länge som den externa elektriska energikällans anslutningsdon är fysiskt anslutet till fordonets intag. För fordon av kategori L1e med en vikt i körklart skick ≤ 35 kg ska fordonets förflyttning med hjälp av sin egen framdrivning begränsas så länge som batteriladdarens anslutningsdon är fysiskt anslutet till den externa elektriska energikällan. Efterlevnad av detta krav ska visas med hjälp av det anslutningsdon eller den batteriladdare som fordonstillverkaren anger. För permanent anslutna laddningskablar ska ovanstående krav anses vara uppfyllt när användning av laddningskabeln uppenbart förhindrar att fordonet används (t.ex. att kabeln alltid dras över manöverorganen, förarens sadel eller säte, styret eller ratten eller när sätet som täcker kabelns förvaringsutrymme behöver vara i öppet läge).”

b)

Punkt 4.3 ska ersättas med följande:

”4.3   Backning

Det får inte vara möjligt att aktivera fordonets backkontrollfunktion på ett okontrollerat sätt när fordonet rör sig framåt, om en sådan aktivering kan orsaka en plötslig och kraftig retardation eller hjullåsning. Det får emellertid vara möjligt att aktivera fordonets backkontrollfunktion på ett sådant sätt att fordonet gradvis saktas ned.”

3.

I bilaga VII del 1 ska punkt 1.1.1 ersättas med följande:

”1.1.1

Allt säkerhetsglas som är monterat i fordonet ska vara typgodkänt i enlighet med Uneceföreskrifter nr 43 (*).

(*)  EUT L 42, 12.2.2014, s. 1.”"

4.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1.1.1.1 och 1.1.1.2 ska ersättas med följande:

”1.1.1.1

Det ska säkerställas att inga avvikelser i fråga om de angivna symbolernas form och riktning är tillåtna, framför allt ska varje individualiserad utformning av de angivna symbolerna vara förbjuden.

1.1.1.2

Små avvikelser beträffande linjetjocklek, fastsättning av märkning och andra relevanta tillverkningstoleranser ska godtas, i enlighet med punkt 4 i ISO 2575:2010/Amd1:2011 (konstruktionsprinciper).”

b)

Punkt 2.1.3 ska ersättas med följande:

”2.1.3

Det ska säkerställas att inga avvikelser i fråga om de angivna symbolernas form och riktning är tillåtna, framför allt ska varje individualiserad utformning av de angivna symbolerna vara förbjuden.

Små avvikelser beträffande linjetjocklek, fastsättning av märkning och andra relevanta tillverkningstoleranser ska godtas, i enlighet med punkt 4 i ISO 2575:2010/Amd1:2011 (konstruktionsprinciper).”

5.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.12 ska ersättas med följande:

”1.12

När aktiveringen av automatiskt tända strålkastare eller varsellyktor är kopplad till att en motor ska vara i gång, ska detta för fordon med elektriska eller andra alternativa framdrivningssystem och fordon utrustade med ett automatiskt stopp/startsystem för framdrivningen tolkas som att det är kopplat till att huvudströmbrytaren är aktiverad med fordonet i normalt driftsläge.”

b)

Punkt 2.3.11.8 ska ersättas med följande:

”2.3.11.8

Övriga krav:

I avsaknad av föreskrifter för backlyktor som kan vara kan typgodkända för fordon av kategori L, ska backlyktan vara typgodkänd enligt Uneceföreskrifter nr 23 (**).

(**)  EUT L 237, 8.8.2014, s. 1.”"

c)

Punkt 2.3.15.8 ska ersättas med följande:

”2.3.15.8

Övriga krav:

I avsaknad av föreskrifter för belysningsanordningar för sidomarkeringslyktor som kan vara typgodkända för fordon av kategori L, ska lyktorna vara typgodkända enligt Uneceföreskrifter nr 91 (***).

(***)  EUT L 4, 7.1.2012, s. 27.”"

6.

Bilaga XV ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1.1 och 1.1.1 ska ersättas med följande:

”1.1

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkterna 1.1.1–1.1.2, ska alla däck som är monterade på fordon, inbegripet eventuella reservdäck, vara typgodkända enligt Uneceföreskrifter nr 75.

1.1.1

Om ett fordon är konstruerat för användningsvillkor som är oförenliga med egenskaperna för däck som är typgodkända enligt Uneceföreskrifter nr 75, i den lydelse som tillämpas i unionslagstiftningen vid tidpunkten för fordonets typgodkännandeprovning, och det därför är nödvändigt att montera däck med andra egenskaper, gäller inte kraven i punkt 1.1, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Däcken är typgodkända enligt rådets direktiv 92/23/EEG (****), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (*****) eller Uneceföreskrifter nr 106.

Godkännandemyndigheten och den tekniska tjänsten ska ha fastställt att de monterade däcken lämpar sig för fordonets driftsvillkor. Undantagets karaktär och grunderna för godtagande ska tydligt anges i provningsrapporten.

(****)  Rådets direktiv 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 129, 14.5.1992, s. 95)."

(*****)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).”"

b)

Punkt 1.2 ska utgå.

c)

Punkt 2.2 ska ersättas med följande:

”2.2

Fordonstillverkaren får begränsa de användningskategorier av originaldäck och ersättningsdäck som får monteras på fordonet. I detta fall ska de användningskategorier av däck som får monteras på fordonet tydligt anges i fordonets instruktionsbok.”

d)

Punkt 2.2.1 ska utgå.

e)

Punkt 2.3 ska ersättas med följande:

”2.3

Det utrymme i vilket varje hjul roterar ska vara sådant att det tillåter obegränsad rörlighet vid användning av största tillåtna däcksstorlek och fälgbredd, med beaktande av hjulets största och minsta inpressningsdjup i tillämpliga fall, inom de största och minsta begränsningar för upphängning och styrning som anges av fordonstillverkaren. Detta ska kontrolleras med de största och bredaste däcken i varje utrymme, med beaktande av tillämplig fälgstorlek samt däckets maximalt tillåtna genomskärningsbredd och ytterdiameter, enligt den däckstorleksbeteckning som anges i tillämplig lagstiftning. Kontrollerna ska utföras genom att en framställning av däckets tillåtna totala mått i form av de maximala yttermåtten, inte bara det faktiska däcket, får rotera i utrymmet för däcket i fråga.”

f)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.3.1, 2.3.2 och 2.4:

”2.3.1

Alla däck som får monteras på fordonet i enlighet med punkt 2.2 ska beaktas vid fastställandet av de tillåtna totala måtten (dvs. de maximala yttermåtten) för det aktuella däcket, enligt den unionslagstiftning som tillämpas vid tidpunkten för typgodkännandeprovningen av fordonet. För detta ändamål ska antingen de specifikationer som fastställs i bilaga 5 till Uneceföreskrifter nr 75 eller de tillåtna procentsatser i fråga om storlekar som inte inkluderas i den bilagan beaktas (t.ex. den totala bredden för universaldäck + 25 %, normala däck och vinterdäck + 10 % vid en fälgdiameterkod på 13 och större och + 8 % vid fälgdiameterkoder till och med 12).

2.3.2

Den tillåtna dynamiska tillväxten på höjden för diagonaldäck och gördeldäck som är typgodkända enligt Uneceföreskrifter nr 75 beror dessutom på däckets hastighetskategori och användningskategori. För att säkerställa ett lämpligt val av ersättningsdiagonaldäck och ersättningsgördeldäck för slutanvändaren ska fordonstillverkaren beakta både de tillåtna användningskategorierna och den hastighetskategori som är förenlig med fordonets högsta konstruktiva hastighet, för fastställande av den tillåtna tolerans som fastställs i punkt 4.1 i bilaga 9 till Uneceföreskrifter nr 75 (dvs. Hdyn = H × 1,10 t.o.m. Hdyn = H × 1,18). Striktare kategorier får beaktas efter fordonstillverkarens val.

2.4

Den tekniska tjänsten får godkänna ett alternativt provningsförfarande (t.ex. virtuell provning) för att kontrollera att kraven i punkterna 2.3–2.3.2 är uppfyllda, förutsatt att frigången mellan de maximala yttermåtten och fordonskonstruktionen överstiger 10 mm på alla punkter.”

g)

Punkt 4.2.2 ska ersättas med följande:

”4.2.2

För fordon som normalt är försedda med vanliga däck och ibland försedda med snödäck, i vilket fall snödäckets symbol för hastighetskategori ska motsvara en hastighet som antingen är högre än fordonets högsta konstruktiva hastighet eller minst 130 km/tim (eller bådadera). Om fordonets högsta konstruktiva hastighet är högre än den hastighet som motsvarar symbolen för de monterade snödäckens lägsta hastighetskategori, ska dock ett varningsmärke, som anger det lägsta värdet för däckens maximala hastighetskapacitet eller den hastighet som tillverkaren rekommenderar för fordonet (beroende på vilket som är lägst), placeras inne i fordonet på en framträdande plats eller, om fordonet inte har någon interiör, så nära instrumentklustret som möjligt, på en plats där det är varaktigt och tydligt synligt för föraren.”

7.

Bilaga XVI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1

Alla tecken på skylten ska bestå av reflekterande material som har typgodkänts som klass D, E eller D/E enligt Uneceföreskrifter nr 104 (******).

(******)  EUT L 75, 14.3.2014, s. 29.”"

b)

Punkt 3.3.1 ska ersättas med följande:

”3.3.1

Skylten ska vara vinkelrät (± 5°) mot fordonets längsgående plan.”

c)

I punkt 3.6.1 ska den första strecksatsen ersättas med följande:

”—

De två vertikala planen som tangerar skyltens båda sidokanter och som bildar en utåtriktad vinkel till vänster och höger om skylten på 30° i förhållande till det längsgående planet, parallellt med fordonets längsgående mittplan, och som passerar genom skyltens mittpunkt.”

d)

I punkt 3.6.2 ska den första strecksatsen ersättas med följande:

”—

De två vertikala planen som tangerar skyltens båda sidokanter och som bildar en utåtriktad vinkel till vänster och höger om skylten på 30° i förhållande till det längsgående planet, parallellt med fordonets längsgående mittplan, och som passerar genom skyltens mittpunkt.”

8.

Bilaga XVII ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 1.1.6.3.1:

”1.1.6.3.1

Om instrumentpanelen befinner sig ovanför den nivå där det horisontella planet sammanfaller med R-punkten för förarens sittplats ska en knäformad provningsutrustning användas ovanför den övre horisontella gränsen för interiörzon 2 för att kunna bedöma nåbara kanter på instrumentpanelen, samt element som är direkt monterade på panelen, placerade under instrumentpanelens nivå. Den tekniska tjänsten ska i provningsrapporten tydligt ange vilka delar av interiören som anses utgöra instrumentpanel och relevanta element, enligt överenskommelse med typgodkännandemyndigheten. Styranordningen ska inte beaktas vid fastställandet av instrumentpanelens nivå.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 2.1.8:

”2.1.8

Nåbara kanter av typgodkända invändiga backspeglar (klass I) anses uppfylla kraven i denna bilaga.”

c)

Punkt 2.2.1 ska ersättas med följande:

”2.2.1

Inom denna zon, likaväl som inom den som omfattas av punkt 1.1.6.3.1, ska en knäformad provningsutrustning förflyttas från varje given startposition i riktning horisontellt och framåt, medan anordningens placering på X-axeln får varieras inom de angivna gränserna. Alla nåbara kanter utom de som anges nedan ska vara avrundade med en krökningsradie på minst 3,2 mm. Kontakter med anordningens baksida ska inte beaktas.”

d)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.4, 2.4.1 och 2.4.2:

”2.4   Interiörzonerna 1, 2 och 3

2.4.1

Radierna av nåbara kanter som inte kan bestämmas exakt med användning av vanliga mätinstrument (t.ex. krökningsmätare) på grund av sneda hörn, begränsade utbuktningar, designlinjer, räfflor, pucklar eller ytådring anses uppfylla kraven, förutsatt att sådana kanter åtminstone är trubbiga.

2.4.2

Fordonstillverkaren får som ett alternativ välja att fullt ut tillämpa alla relevanta krav i Uneceföreskrifter nr 21 (*******) enligt vad som föreskrivs för fordon av kategori M1, som täcker hela och inte bara delar av interiören.

(*******)  EUT L 188, 16.7.2008, s. 32.”"

9.

Bilaga XVIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.1.2.1.1 ska ersättas med följande:

”1.1.2.1.1

Justering av gnistegenskaperna, inklusive förekomst och/eller valet av tidpunkt, för att begränsa fordonets högsta konstruktiva hastighet och/eller högsta effekt är endast tillåten för (under)kategorierna L3e-A2 (endast om den maximala nettoeffekten ≥ 20 kW), L3e-A3, L4e-A, L5e, L6eB och L7eC. Det kan också tillåtas för andra (under)kategorier, förutsatt att justeringen inte inverkar negativt på utsläpp av gasformiga föroreningar, CO2-utsläpp och bränsleförbrukning vid maximal konstruktiv hastighet och/eller maximal effekt, vilket ska kontrolleras av den tekniska tjänsten.”

b)

Punkt 1.1.2.5 ska ersättas med följande:

”1.1.2.5

Minst två av de begränsningsmetoder som används enligt punkterna 1.1.2.1–1.1.2.4 ska fungera oberoende av varandra, vara olika till sin karaktär och ha olika konstruktionsprinciper, även om de får använda sig av liknande element (t.ex. får båda metoderna använda varvtal som kriterium, om den ena mäter inuti motorn och den andra i framdrivningssystemets transmission). Om en metod inte fungerar som avsett (t.ex. på grund av manipulation) får detta inte utgöra hinder för de andra metodernas begränsningsfunktion. I så fall kan den maximala effekt och/eller fordonshastighet som kan uppnås vara lägre än under normala förhållanden. Utan att det påverkar toleransen för produktionsöverensstämmelse enligt punkt 4.1.4 i bilaga IV till förordning (EU) nr 44/2014, får den maximala effekten och/eller fordonshastigheten inte vara högre än som visades vid typgodkännandet, om en av de två redundanta begränsningsmetoderna undanröjs.”

c)

Följande punkter ska införas som punkterna 1.1.2.6–1.1.2.9:

”1.1.2.6

Fordonstillverkaren ska tillåtas att använda andra begränsningsmetoder än de som anges i punkterna 1.1.2.1–1.1.2.4 om tillverkaren kan bevisa för den tekniska tjänsten och till typgodkännandemyndighetens tillfredsställelse att dessa alternativa begränsningsmetoder följer de redundansprinciper som anges i punkt 1.1.2.5 och förutsatt att minst en av de parametrar som anges i punkt 1.1.2.1, 1.1.2.2 eller 1.1.2.3 (dvs. begränsning av bränslemängd, luftmängd, gnistbildning och transmissionens rotation) tillämpas i en av begränsningsmetoderna.

1.1.2.7

Tillverkaren ska tillåtas att kombinera två eller flera av de enskilda begränsningsmetoder som avses i punkterna 1.1.2.1–1.1.2.4 som ett led i en strategi för begränsning. En sådan kombination av begränsningsmetoder ska betraktas som en enda begränsningsmetod i den mening som avses i punkt 1.1.2.5.

1.1.2.8

Enskilda begränsningsmetoder eller kombinationer av begränsningsmetoder enligt punkterna 1.1.2.1–1.1.2.4 får tillämpas mer än en gång under förutsättning att de olika användningarna fungerar oberoende av varandra, såsom krävs i punkt 1.1.2.5, så att om en av metoderna inte fungerar som avsett (t.ex. på grund av manipulation) påverkar inte det funktionen av en annan användning av samma begränsningsmetod eller kombination av metoder.

1.1.2.9

En begränsningsstrategi som vid fel (t.ex. på grund av manipulering) omfattar aktiveringen av ett särskilt driftstillstånd (t.ex. nöddriftssystem) med en avsevärt begränsad högsta fordonshastighet och/eller högsta effekt som inte lämpar sig för normal drift eller som aktiverar en tändningsförregling som hindrar motorn från att gå så länge som felet kvarstår, ska betraktas som en begränsningsmetod.”

d)

Punkt 1.1.4 ska ersättas med följande:

”1.1.4

Det är förbjudet att tillhandahålla och använda varje annan anordning som gör det möjligt för fordonets förare att direkt eller indirekt justera, ställa in, välja eller ändra framdrivningssystemet så att dess maximala prestanda, fastställda på grundval av uppgifter som lämnats i enlighet med bilaga I del B punkt 2.8 posterna 1.8.2xxx1.8.9 i förordning (EU) nr 901/2014, överskrids (t.ex. genom en brytare för högprestandakörning, en särskilt kodad igenkänningstransponder i startnyckeln, en fysisk eller elektronisk omkopplarinställning, ett valbart alternativ i den elektroniska menyn eller en programmerbar funktion i styrenheten).”

e)

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1

Fordonstillverkaren ska visa att de särskilda kraven i punkterna 1.1–1.1.2.9 är uppfyllda genom att styrka att minst två av de använda metoderna, med hjälp av särskilda anordningar och/eller funktioner som har integrerats i fordonets framdrivningssystem, säkerställer den nödvändiga begränsningen av den högsta kontinuerliga märkeffekten eller nettoeffekten och/eller fordonets högsta hastighet, och att varje metod gör detta på ett helt oberoende sätt.”

10.

Bilaga XIX ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.1.1 ska ersättas med följande:

”1.1.1

Fordon av kategorin L1e-A och pedalassisterade cyklar av fordonskategorin L1e-B ska vara utformade och konstruerade så att de uppfyller samtliga bestämmelser angående krav och provningsmetoder som fastställs för styren och styrstammar, sadelstolpar, framgafflar och ramar enligt standarden ISO 4210:2014, oberoende av eventuell bristande överensstämmelse i den tekniska standardens tillämpningsområde. De föreskrivna provningskrafternas minimivärde ska vara i enlighet med tabell 19–1 i punkt 1.1.1.1.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 1.1.1.1:

”1.1.1.1

Tabell 19–1

Provningar och minimikrafter eller antal provningscykler för fordon av kategori L1e och pedalassisterade cyklar av fordonskategori L1e-B.

Område

Namn på provningen

Hänvisning till den provning som ska användas

Den föreskrivna provningskraftens minimivärde eller minimiantalet provningscykler

Styre och styrstam

Lateral böjningsprovning (statisk provning)

ISO 4210–5:2014, provningsmetod 4.3

800 N (= kraft, F2)

Utmattningsprovning (Steg 1 – Belastning ur fas)

ISO 4210–5:2014, provningsmetod 4.9

270 N (= kraft, F6)

Utmattningsprovning (Steg 2 – Belastning i fas)

ISO 4210–5:2014, provningsmetod 4.9

2014, provningsmetod 4.9

370 N (= kraft, F7)

Ram

Utmattningsprovning med trampningskraft

ISO 4210–6:2014, provningsmetod 4.3

1 000 N (= kraft, F1)

Utmattningsprovning med horisontalkraft

ISO 4210–6:2014, provningsmetod 4.4

C1 = 100 000 (= antal provningscykler)

Utmattningsprovning med vertikalkraft

ISO 4210–6:2014, provningsmetod 4.5

1 100 N (= kraft, F4)

Framgaffel

Statisk böjningsprovning

ISO 4210–6:2014, provningsmetod 5.3

1 500 N (= kraft, F5)

Sadelstolpe

Steg 1, utmattningsprovning

ISO 4210–9:2014, provningsmetod 4.5.2

1 100 N (= kraft, F3)

Steg 2, statisk hållfasthetsprovning

ISO 4210–9:2014, provningsmetod 4.5.3

2 000 N (= kraft, F4)”

c)

I punkt 1.2 ska ”transmission” ersättas med ”framdrivning”.BILAGA II

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 44/2014

Bilagorna till delegerad förordning (EU) nr 44/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Förteckning över Uneceföreskrifter vars tillämpning är obligatorisk

Uneceföreskrifter nr

Ämne

Ändringsserie

Hänvisning till EUT

Tillämplighet

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

Supplement 1 till ändringsserie 04

EUT L 254, 20.9.2012, s. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

62

Skydd mot obehörigt nyttjande

Supplement 2 till ändringsserie 00

EUT L 89, 27.3.2013, s. 37

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e och L7e

Förklarande anmärkning:

Det faktum att en komponent ingår i denna förteckning innebär inte att dess installation är obligatorisk. För vissa komponenter fastställs dock obligatoriska installationskrav i andra bilagor till denna förordning.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2.3.1.1 ska ”cylinder-/kolvkombination” ersättas med ”cylinder, kolv”.

b)

I punkt 2.3.1.2 ska ”cylinder-/kolvkombination” ersättas med ”cylinder, kolv”.

c)

Punkt 3.2.1.3 ska ersättas med följande:

”3.2.1.3

En märkning med angivelse av fordonets (under)kategori enligt artiklarna 2 och 4 i, och bilaga I till, förordning (EU) nr 168/2013 ska kunna läsas på rören.”

d)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.2.5:

”3.2.2.5

För tvåtaktsmotorer får den maximala tjockleken av varje eventuell packning mellan cylinderns bas och vevhuset inte överskrida 0,5 mm efter montering.”

e)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.3, 3.3.1 och 3.3.2:

”3.3   Kontinuerligt varierbar utväxling (CVT)

3.3.1

CVT-lock ska, om ett sådant finns, fästas med minst två säkerhetsbultar som kan avlägsnas endast med specialverktyg.

3.3.2

Den CVT-mekanism som är avsedd att begränsa utväxlingen genom begränsning av det faktiska avståndet mellan två skivor ska vara helt integrerad i den ena eller båda skivorna på ett sådant sätt att det är omöjligt att ändra det faktiska avståndet utöver en gräns som skulle leda till en ökning av fordonets högsta hastighet på över 10 % av fordonets högsta tillåtna hastighet utan att skivsystemet förstörs. Om tillverkaren använder utbytbara mellanläggsringar i CVT för att justera fordonets högsta hastighet får ett fullständigt avlägsnande av dessa ringar inte leda till att fordonets högsta hastighet ökas med mer än 10 %.”

f)

Punkterna 3.5, 3.5.1 och 3.5.2 ska utgå.

g)

Punkterna 4–4.2.3 ska ersättas med följande:

”4.   Ytterligare specifika krav för (under)kategorierna L3e-A1 och L4e-A1

4.1

Fordon av underkategorierna L3e-A1 och L4e-A1 ska uppfylla kraven i antingen punkterna 4.2–4.2.3 eller punkterna 4.3, 4.3.1 och 4.3.2 eller punkterna 4.4, 4.4.1 och 4.4.2, och punkterna 4.5, 4.6 och 4.7. Dessutom ska de uppfylla kraven i punkterna 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.3.1 och 3.2.3.3.

4.2

En hylsa som inte kan avlägsnas ska finnas i inloppsröret. Om en sådan hylsa finns i insugningsröret, ska detta vara fäst vid motorblocket med säkerhetsbultar eller bultar som kan avlägsnas endast med specialverktyg.

4.2.1

Hylsan ska ha en minsta hårdhet av 60 HRC. I den skyddade sektionen får inte hylsans tjocklek överstiga 4 mm.

4.2.2

Varje ingrepp på hylsan med avsikt att avlägsna den eller ändra på den ska leda till antingen att hylsan och dess fästen förstörs eller till fullständigt och permanent funktionsfel i motorn tills hylsan återställs i godkänt skick.

4.2.3

En märkning med angivelse av fordonets (under)kategori enligt artiklarna 2 och 4 i, och bilaga I till, förordning (EU) nr 168/2013 ska kunna läsas på hylsans yta eller i dess närhet.”

h)

Punkterna 4.2.4–4.2.12 ska utgå.

i)

Följande punkter ska införas som punkterna 4.3–4.7:

”4.3

Varje insugningsrör ska vara fäst med säkerhetsbultar eller med bultar som kan avlägsnas endast med specialverktyg. En skyddad sektion, utmärkt på utsidan, ska finnas inuti rören. Vid den punkten ska rörväggen understiga 4 mm i tjocklek, eller 5 mm om det består av ett böjligt material, t.ex. gummi.

4.3.1

Varje ingrepp på rören med avsikt att ändra på den skyddade sektionen ska leda till antingen att rören förstörs eller till fullständigt och permanent funktionsfel i motorn tills rören återställs i sitt godkända skick.

4.3.2

En märkning med angivelse av fordonets (under)kategori enligt artiklarna 2 och 4 i, och bilaga I till, förordning (EU) nr 168/2013 ska kunna läsas på rören.

4.4

Den del av inloppsröret som finns i topplocket ska ha en skyddad sektion. I hela inloppssystemet får det inte finnas en mer skyddad sektion (förutom sektionen för ventilsätet).

4.4.1

Varje ingrepp på röret med avsikt att ändra på den skyddade sektionen ska leda till antingen att röret förstörs eller till fullständigt och permanent funktionsfel i motorn tills röret återställs i sitt godkända skick.

4.4.2

En märkning med angivelse av fordonets (under)kategori enligt artiklarna 2 och 4 i, och bilaga I till, förordning (EU) nr 168/2013 ska kunna läsas på topplocket.

4.5

Diametern på de skyddade sektioner som avses i punkt 4.2 får variera efter det berörda fordonets (under)kategori.

4.6

Tillverkaren ska ange diametern av den eller de skyddade sektionerna och visa för godkännandemyndigheten och den tekniska tjänsten att denna skyddade sektion är den mest avgörande för gasströmningen, och att det inte finns någon annan sektion som, om den förändrades, skulle kunna öka framdrivningsenhetens prestanda.

4.7

Efter montering får topplockspackningens maximala tjocklek inte överskrida 1,6 mm.”

j)

Punkt 5.1 ska ersättas med följande:

”5.1

Varje variant eller version inom samma typ av fordon av underkategori L3e-A2 eller L4e-A2 som uppfyller de krav för omvandling som anges i punkt 4 i bilaga III, får inte komma från en typ, variant eller version av L3e-A3 eller L4e-A3 med en maximal nettomotoreffekt och/eller maximal kontinuerlig märkeffekt mer än två gånger de värden som anges i klassificeringen för underkategorierna L3e-A2 eller L4e-A2 i bilaga I till förordning (EU) nr 168/2013 (t.ex. 70 kW för 35 kW eller lägre, 50 kW för 35 kW eller lägre).”

k)

Följande punkt ska införas som punkt 5.2.2:

”5.2.2

Bränslematnings- och bränsletillförselsystem.”

l)

Punkterna 5.2.3–2.5.6 ska ersättas med följande:

”5.2.3

Luftinloppssystem, inklusive luftfilter (ändring eller avlägsnande).

5.2.4

Transmission.

5.2.5

Den eller de kontrollenheter som kontrollerar framdrivningsenhetens prestanda.

5.2.6

Avlägsnande av någon komponent (mekanisk, elektrisk, strukturell etc.) som begränsar full motorbelastning, vilket leder till en ändring av framdrivningsenhetens prestanda godkänd i enlighet med bilaga II.A till förordning (EU) nr 168/2013.”

m)

Punkt 5.2.7 ska utgå.

n)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 6–6.5.2:

”6.   Ytterligare krav för (under)kategorierna L1e, L2e, L3e-A1, L4e-A1 och L6e

6.1

De delar, utrustning och komponenter som förtecknas nedan ska vara hållbart och outplånligt märkt med de kodnummer och symboler som tilldelats för identifiering antingen av fordonstillverkaren eller av tillverkaren av sådana delar, utrustning eller komponenter för ersättning. En sådan märkning får ske med en etikett, förutsatt att den fortsätter vara läsbar under normal användning och att den inte kan avlägsnas utan att förstöras.

6.2

Den märkning som avses i punkt 6.1 ska i princip vara synlig utan att den ifrågavarande delen eller andra fordonsdelar tas isär. Om karosseriet eller andra fordonsdelar skymmer märkningen, ska fordonstillverkaren informera vederbörande myndigheter om märkningens placering, samt ge anvisningar för öppning eller isärtagning av de berörda delarna.

6.3

De tecken, siffror eller symboler som används ska vara minst 2,5 mm höga och lätt läsliga.

6.4

Följande delar, utrustning och komponenter avses i punkt 6.1 för samtliga (under)kategorier:

6.4.1

Varje elektrisk/elektronisk anordning för styrning av förbränningsmotor eller elektrisk framdrivningsmotor (ECU-tändningsmodul, insprutare, inloppslufttemperatur etc.).

6.4.2

Förgasare eller motsvarande anordning.

6.4.3

Katalysatorer (endast om de inte är integrerade i ljuddämparen).

6.4.4

Vevhus.

6.4.5

Cylinder.

6.4.6

Topplock.

6.4.7

Avgasrör (om skilt från ljuddämparen).

6.4.8

Insugningsrör (om tillverkat separat från förgasare eller cylinder eller vevhus).

6.4.9

Intagljuddämpare (luftfilter).

6.4.10

Skyddad sektion (hylsa eller annat).

6.4.11

Ljudminskande utrustning (ljuddämpare).

6.4.12

Transmissionens drivna del (bakre kedjehjul (tandhjul) eller remskiva).

6.4.13

Transmissionens drivande del (främre kedjehjul (tandhjul) eller remskiva).

6.5

För fordonskategorierna L1e, L2e och L6e ska dessutom följande delar, utrustning och komponenter märkas i enlighet med punkt 6.1:

6.5.1

CVT.

6.5.2

Transmissionskontroll.”

3.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 4.2.5, 4.2.6 och 4.2.7 ska ersättas med följande:

”4.2.5

Alla andra typgodkännandekrav än dem som anges i punkterna 4.2.2, 4.2.3 och 4.2.4 och som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 168/2013, ska anses gemensamma och likvärdiga mellan konfigurationer av motorcyklar av kategorierna (L3e/L4e)-A2 och (L3e/L4e)-A3, och ska därför endast provas och rapporteras en gång för båda prestandakonfigurationerna. Dessutom ska provningsrapporter för system, komponenter, separata tekniska enheter och delar eller utrustning till fordonet som uppfyller samma krav på typgodkännande för båda konfigurationerna godtas för typgodkännande av någon av dessa konfigurationer.

4.2.6

Ett helfordonstypgodkännande ska utfärdas för en konfiguration av motorcykel av kategorin (L3e/L4e)-A2 med ett unikt typgodkännandenummer.

4.2.7

Ett helfordonstypgodkännande ska utfärdas för en konfiguration av motorcykel av kategorin (L3e/L4e)-A3 med ett unikt typgodkännandenummer. Båda de typgodkännandenummer som avses i punkt 4.2.6 och i den här punkten ska märkas på den obligatoriska skylten i enlighet med artikel 39 i förordning (EU) nr 168/2013 och bilaga V till förordning (EU) nr 901/2014. För att underlätta en konvertering från underkategori (L3e/L4e)-A2 till (L3e/L4e)-A3 och vice versa, ska en mall för en motsvarande deklaration från fordonstillverkaren bifogas informationen i enlighet med tillägg 24 i del B i bilaga I till förordning (EU) nr 901/2014. Dessutom ska de avsedda posterna för både L3e-A2- och L3e-A3-konfigurationerna på intyget om överensstämmelse tillhandahållas av fordonstillverkaren i enlighet med mallen i bilaga IV i förordning (EU) nr 901/2014.”

b)

Punkterna 4.2.10 och 4.2.11 ska ersättas med följande:

”4.2.10

Intyget om överensstämmelse ska ifyllas i enlighet med de krav som anges i punkt 1.7 i bilaga IV till förordning (EU) nr 901/2014.

4.2.11

Endast ett fordonsidentifieringsnummer för motorcykelkonfigurationen (L3e/L4e)-A2 och A3 ska tilldelas motorcyklar som kan konverteras från underkategorierna (L3e/L4e)-A2 till (L3e/L4e)-A3 eller vice versa. Den obligatoriska skylt som monteras på fordonet ska innehålla detta fordonsidentifieringsnummer och en tydlig angivelse av ljudnivåer från stillastående fordon i båda konfigurationerna samt den maximala nettoeffekten eller den maximala kontinuerliga märkeffekten för (L3e/L4e) -A2-konfigurationen.”

c)

Punkt 4.4.2 ska utgå.

d)

I punkt 6.1 ska raden som avser de krav som anges i punkt A2 i bilaga II till förordning (EU) nr 168/2013 ersättas med följande:

”Punkt A2 i bilaga II

Självprovning

Provningsförfaranden för fordonets högsta konstruktiva hastighet

Endast för underkategorierna L3e, L4e och L5e och omfattar inte några andra provningar av framdrivningsenhetens prestanda.”

4.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4.1.1.3.1 ska ”utsläpp vid avgasrör och koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasröret”.

b)

I punkt 4.1.1.3.1.1 ska ”utsläpp från avgasrör eller koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasröret”.

c)

Punkt 4.1.1.3.1.1.1.1.1 ska ersättas med följande:

”Om den hållbarhetsmetod som anges i artikel 23.3a i förordning (EU) nr 168/2013 är tillämplig, ska försämringsfaktorerna beräknas från resultaten av utsläppsprovningen av typ I för hela den körsträcka som anges i del A i bilaga VII till förordning (EU) nr 168/2013 och i enlighet med den linjära beräkningsmetod som avses i punkt 4.1.1.3.1.1.1.1.2 med lutningsvärden och offsetvärden per utsläppskomponent som resultat. Resultaten av utsläppsprovningarna för produktionsöverenstämmelse ska beräknas enligt följande formel:

Ekvation 4–1:

 

om x ≤ b är y = a · x + b;

 

om x > b är y = x,

där

a

=

lutningsvärde fastställt enligt provning av typ V i enlighet med del A i bilaga V till förordning (EU) nr 168/2013,

b

=

offsetvärde fastställt enligt provning av typ V i enlighet med del A i bilaga V till förordning (EU) nr 168/2013,

x

=

provningsresultat för förorenande utsläpp (HC, CO, NOx, NMHC och PM i förekommande fall) per utsläppskomponent från ett inkört fordon (som körts högst 100 km sedan det startades för första gången vid slutet av tillverkningsprocessen) i mg/km,

y

=

utsläppsresultat för produktionsöverensstämmelse per utsläppskomponent i mg/km. De genomsnittliga resultaten för produktionsöverensstämmelse ska vara lägre än de gränsvärden för förorenande utsläpp som anges i del A i bilaga VI till förordning (EU) nr 168/2013.”

d)

I punkt 4.1.1.3.1.1.1.3 ska ”utsläpp vid avgasrör och koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasröret”.

e)

I punkt 4.1.1.3.1.1.2.2 ska ”Utsläppen vid avgasröret och koldioxidutsläppen” ersättas med ”De förorenande utsläppen och koldioxidutsläppen från avgasröret”.

f)

I punkt 4.1.1.3.1.1.2.3 ska ”utsläpp vid avgasröret och koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasröret”.

g)

I punkt 4.1.1.3.2.1 ska ”utsläpp vid avgasröret och koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasröret”.

h)

I punkt 4.1.1.3.2.3 ska ”de gränser för de utsläpp vid avgasrör” ersättas med ”de gränsvärden för förorenande utsläpp från avgasröret”.

i)

I punkt 4.1.1.3.2.4 ska ”Ekvation 4–2:” ersättas med ”Ekvation 4–3:”.

j)

I punkt 4.1.1.3.3.1 ska ”utsläpp vid avgasrör och koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasrör”.

k)

I punkt 4.1.1.3.3.3 ska ”utsläpp vid avgasrör och koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasrör”.

l)

I punkt 4.1.1.3.3.4 ska ”Ekvation 4–3:” ersättas med ”Ekvationer 4–4:”.

m)

I punkt 4.1.1.3.3.6 ska ”Ekvationer 4–4:” ersättas med ”Ekvationer 4–5:”.

n)

I punkt 4.1.1.4 andra, tredje och fjärde styckena ska ”utsläpp vid avgasrör och koldioxidutsläpp” ersättas med ”förorenande utsläpp och koldioxidutsläpp från avgasrör”.

5.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas som punkterna 1.1.1, 1.1.1.1 och 1.1.1.2:

”1.1.1

Fordon av kategorierna L1e, L3e och L4e ska uppfylla följande allmänna krav:

1.1.1.1

Fordonen får inte ha spetsiga, skarpa eller utskjutande delar av sådan form, dimension, riktning eller hårdhet att de ökar risken för eller svårighetsgraden av kroppsskador och skärsår på en person som träffas av eller kommer i beröring med fordonet i händelse av en olycka. Fordonen ska konstrueras så att delar och kanter som sårbara trafikanter som fotgängare sannolikt kan komma i kontakt med i händelse av en olycka uppfyller kraven i punkterna 1–1.3.8.

1.1.1.2

Alla nåbara utskjutande delar eller kanter som är gjorda av eller täckta med material som mjukt gummi eller mjuk plast med en hårdhet mindre än 60 Shore (A) anses uppfylla kraven i punkterna 1.3–1.3.8. Hårdhetsmätningen ska utföras med materialet monterat på fordonet på avsett sätt.”

b)

Punkterna 1.1.2–1.1.3.2 ska ersättas med följande:

”1.1.2   Särskilda bestämmelser för fordon av kategorierna L1e, L3e och L4e

1.1.2.1

Fordonen ska bedömas i enlighet med bestämmelserna i punkterna 1.2–1.2.4.1.

1.1.2.2

Om fordon är utrustade med någon slags konstruktion eller paneler avsedda att delvis eller helt innesluta förare, passagerare eller bagage eller att täcka vissa fordonskomponenter, får fordonstillverkaren som ett alternativ välja att tillämpa de relevanta kraven i Uneceföreskrifter nr 26 (*) enligt vad som föreskrivs för fordonskategori M1, som omfattar antingen specifika utvändiga utskjutande delar eller hela yttre ytan på fordonet. I sådana fall ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de radier som krävs medan storleken på de utskjutande delarna av handtag, gångjärn, tryckknappar och antenner inte behöver kontrolleras.

De berörda utskjutande delar som bedöms enligt denna punkt ska tydligt anges i informationsdokumentet och eventuella återstående yttre ytor ska uppfylla kraven i punkterna 1–1.3.8.

1.1.3   Särskilda bestämmelser för fordon av kategori L4e

1.1.3.1

När sidovagnen är kopplad till motorcykeln, antingen permanent eller så att den går att koppla bort, ska utrymmet mellan motorcykeln och sidovagnen undantas från bedömningen (se figur 8.1).

Figur 8–1

Motorcykel av kategori L4e med sidovagn, sedd uppifrån

Image

1.1.3.2

Om sidovagnen kan kopplas bort från motorcykeln så att motorcykeln kan användas utan den, ska själva motorcykeln uppfylla kraven för motorcyklar utan sidvagn i punkterna 1–1.3.8.”

(*)  EUT L 215, 14.8.2010, s. 27."

g)

Punkterna 1.1.4–1.1.4.2 ska utgå.

d)

Punkterna 1.2.3–1.2.3.2 ska ersättas med följande:

”1.2.3

Provningsanordningen ska röras från framdelen mot bakdelen av fordonet i en jämn rörelse på båda sidor av fordonet. Om provningsanordningen kommer i kontakt med styrreglaget eller några delar som är monterad på detta ska styrreglaget roteras till sin fullt låsta position under det att provningen fortsätter. Provningsanordningen ska förbli i kontakt med fordonet eller föraren under provningen (se figur 8.2).

Figur 8–2

Provningsanordningens rörelseområde

Image

1.2.3.1

Fordonets framdel ska vara den första kontaktpunkten och provningsanordningen ska göra en sidledes utåtriktad rörelse och följa fordonets kontur och föraren, i förekommande fall. Provningsanordningen får också röras inåt i en hastighet som inte överskrider hastigheten för den bakåtriktade rörelsen (dvs. i en vinkel på 45° i förhållande till fordonets längsgående mittplan).

1.2.3.2

Förarens händer och fötter ska tryckas bort av provningsanordningen om den kommer i direkt kontakt med dem och eventuella relevanta stöd (t.ex. fotstöd) ska få rotera, fällas ihop eller böjas fritt till följd av kontakten med provningsanordningen och bedömas i alla resulterande mellanliggande positioner.”

e)

Punkt 1.3.3.2 ska ersättas med följande:

”1.3.3.2

Om en radie tillämpas på den övre kanten får den inte vara större än 0,70 gånger vindrutans eller kåpans tjocklek mätt vid den övre kanten.”

f)

Punkt 1.3.5.2 ska ersättas med följande:

”1.3.5.2

Den radie som tillämpas på främre stänkskärmens framkant får inte vara större än 0,70 gånger stänkskärmens tjocklek mätt vid den främre kanten (om det t.ex. finns en rund vulst på kanten av plåt är diametern på vulsten den relevanta tjockleken).”

g)

I punkt 2.1.2.1.1 ska följande stycke införas som det andra stycket:

”I enlighet med det första stycket får vissa delar av de berörda typerna av fordon bedömas med hjälp av provningsanordningen för utvändiga utskjutande delar (se tillägg 1) medan resterande delar ska bedömas med en sfär av 100 mm i diameter (se Uneceföreskrifter nr 26). I sådana fall ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de radier som krävs medan storleken på de utskjutande delarna av handtag, gångjärn, tryckknappar och antenner inte behöver kontrolleras.”

6.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.2.1 ska ersättas med följande:

”2.2.1

Tanken ska genomgå ett hydraultest av det inre trycket som ska utföras på en separat enhet som är komplett med alla tillbehör. Tanken ska fyllas helt med en brandsäker vätska som har en densitet och viskositet som ligger nära den viskositet och densitet som det bränsle som normalt används har, eller med vatten. Efter att alla anslutningar till utsidan har kopplats bort ska trycket stegvis ökas, genom ledningen genom vilken bränslematningen till motorn sker, till det inre tryck som anges i punkt 1.2.9 och detta tryck ska upprätthållas under minst 60 s.”

b)

Punkt 3.2.1 ska ersättas med följande:

”3.2.1

Den permeabilitetsprovning som ingår i den provning av typ IV som avses i avsnitt A i bilaga V till förordning (EU) nr 168/2013, utan att någon diffusionsmätning beaktas i provningen enligt denna bilaga, ska utföras på ett tillräckligt antal tankar för provning enligt punkterna 3.3–3.7.5.1. Den totala varaktigheten av förkonditioneringen ska bestå av en förlagringsperiod på minst fyra veckor följd av en åtta veckors lagringsperiod under stabila förhållanden.”

c)

Punkt 3.3.1 ska ersättas med följande:

”3.3.1

Bränsletanken ska fyllas till sin fulla nominella kapacitet med en blandning av 50 % vatten och 50 % etylenglykol eller med något annat kylmedel som inte inverkar negativt på bränsletankens material, vars fryspunkt är lägre än 243 ± 2K (– 30 ± 2 °C).

Temperaturen på de ämnen som finns i bränsletanken under provningen ska vara 253 ± 2K (– 20 ± 2 °C). Tanken ska kylas ned till motsvarande omgivande temperatur. Bränsletanken får också fyllas med tillräckligt kyld vätska förutsatt att bränsletanken förblir vid provningstemperaturen under åtminstone en timme.

Vid provningen ska en pendel användas. Pendelns ände ska ha formen av en liksidig triangulär pyramid vars topp och kanter har en krökningsradie på 3,0 mm. Pendelns fritt rörliga massa ska vara 15 ± 0,5 kg och pendelns energi ska vara minst 30,0 J för varje slag mot bränsletanken.

Den tekniska tjänsten får välja ut ett valfritt antal punkter på bränsletanken som ska provas, och dessa punkter ska motsvara platser som anses vara utsatta för risker som en följd av monteringen av tanken och dess placering på fordonet. Skydd som inte är av metall ska inte beaktas, medan rörinstallationer i ramen eller chassidelar får beaktas i riskbedömningen.

Mer än en bränsletank får användas för att slutföra alla slag, under förutsättning att samtliga tankar som används har genomgått permeabilitetsprovningen.

Något vätskeläckage får inte uppstå till följd av ett enda slag mot någon av de provade punkterna.”

d)

Punkt 3.4.1 ska ersättas med följande:

”3.4.1

Bränsletanken ska fyllas till sin fulla nominella kapacitet; provvätskan som används ska vara vatten med en temperatur av 326 ± 2 K (53 ± 2 °C). Tanken ska sedan utsättas för ett internt tryck som motsvarar två gånger det relativa driftstrycket (konstruktivt tryck) eller ett övertryck på 30 kPa, beroende på vilket som är högst. Tanken ska förbli tillsluten och under tryck under en tidsrymd på minst 5 h vid en omgivande temperatur på 326 ± 2 K (53 ± 2 °C).

Bränsletanken får inte visa tecken på läckage och de eventuella tillfälliga eller permanenta deformeringar som uppstår får inte innebära att bränsletanken blir obrukbar. Om deformeringen av tanken ska bedömas ska de specifika monteringsförhållandena beaktas.”

e)

Punkt 3.5.1 ska ersättas med följande:

”3.5.1

Sex provstycken för draghållfasthetsprovning av ungefär samma tjocklek ska tas från flata eller nästan flata sidor av den helt nya bränsletanken. Deras draghållfasthet och elasticitetsgränser ska fastställas vid 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) under en draghastighet på 50 mm/min. De erhållna värdena ska jämföras med de draghållfasthetsvärden och elasticitetsvärden som erhållits genom liknande provningar som utförts på en bränsletank som har genomgått permeabilitetsprovningen. Materialet ska anses vara godtagbart om skillnaden i draghållfasthet inte överstiger 25 %.”

f)

Punkt 3.6.1 ska ersättas med följande:

”3.6.1

Bränsletanken ska vara monterad på en representativ del av fordonet och fyllas med vatten till 50 % av sin totala nominella kapacitet vid 293 ± 2K (20 ± 2 °C). Provuppställningen inklusive bränsletanken ska därefter placeras i en omgivande temperatur av 343 ± 2K (70 ± 2 °C) i 60 min, varefter bränsletanken inte får uppvisa permanenta deformeringar eller läckor och ska vara i fullt brukbart skick.”

g)

Punkt 3.7.4.3 ska ersättas med följande:

”3.7.4.3

Den genomsnittliga förbränningstiden (average combustion time, ACT) och förbränningslängden (average combustion length, ACL) ska beräknas om inget av tio provexemplar eller högst ett av 20 provexemplar har förbränts ända till 100mm-märket.

 

Ekvation 9–1:

Formula

(Anmärkning: n = antal provexemplar)

Resultatet ska avrundas uppåt eller nedåt till närmaste 5 sekunder. En ACT på 0 sekunder ska dock inte användas. (Dvs. om förbränningen varar mellan mindre än 2 och 7 s är ACT 5 s; om förbränningen varar mellan 8 och 12 s är ACT 10 s; om förbränningen varar mellan 13 och 17 s är ACT 15 s, etc.)

 

Ekvation 9–2:

Formula

(Anmärkning: n = antal provexemplar)

Resultatet uttrycks i förhållande till den närmaste 5 mm (dvs. mindre än 5 mm ska anges om den förbrända längden understiger 2 mm, och en ACL på 0 mm kan därför aldrig anges).

Om ett enda provexemplar av 20 brinner ända till eller förbi 100 mm-märket ska förbränningslängden (dvs. värdet på (100 – ej förbränd längdi) för det provet) anges som 100 mm.

 

Ekvation 9–3:

Formula i Formula

Detta värde ska jämföras med det krav som fastställs i punkterna 3.7.5–3.7.5.1.”

7.

I tillägg 1 till bilaga XI ska punkt 1.6 ersättas med följande:

”1.6   Markfrigång

1.6.1

För mätning av markfrigången för en fordonstyp av kategori L ska provningsfordonet lastas upp till den faktiska vikten.

1.6.2

Som ett undantag från punkt 1.6.1 ska, för mätning av markfrigången för en fordonstyp av underkategori L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3, tvåhjulig enduromotorcykel) eller en fordonstyp av underkategori L3e-AxT (x = 1, 2 eller 3, tvåhjulig trialmotorcykel), provningsfordonet lastas till sin vikt i körklart skick.

1.6.3

Eventuella manuellt eller automatiskt justerbara fjädringssystem monterade på fordonet som eventuellt medför att markfrigången varierar, ska ställas in i det lägsta läget som möjliggör det minsta avståndet mellan fordonet och markplanet.

1.6.4

Det kortaste avståndet mellan markplanet och den lägsta fasta punkten på fordonet ska mätas mellan axlarna och under axeln eller axlarna om så är tillämpligt i enlighet med tillägg 1 till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (**). Detta minsta uppmätta avstånd ska anses utgöra fordonets markfrigång.

(**)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).”"

8.

Bilaga XII ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2.2.2 ska tabell 12–1 ersättas med följande:

”Tabell 12–1

Funktioner för OBD-steg II och därmed sammanhängande krav i punkterna i denna bilaga och i tillägg 1

Funktion

Punkt i denna bilaga och i tillägg 1

Allmänt avaktiveringskriterium för degraderingsdiagnos i OBD-steg II

3.2.1.1

Övervakning av katalysatorer

3.3.2.1; 3.3.3.1

Avgasåterföringseffektivitet/flödesövervakning

3.3.3.4

Prestandaövervakning vid användning

Tillägg 1, punkt 3.3 andra stycket; tillägg 1 punkt 4

Allmänna krav för OBD-steg II

Tillägg 1, punkt 3.3

Upptäckt av feltändning

3.2.2; 3.3.2.2; 3.5.3; 3.6.2; 3.7.1; Tillägg 1, punkt 3.1.2

Övervakning av efterbehandling av kväveoxider (NOx)

3.3.3.5; 3.3.3.6

Övervakning av försämring av syresensorn

3.3.2.3

Övervakning av partikelfilter

3.3.3.2

Övervakning av utsläpp av partiklar (PM)

3.3.2.5”

b)

Punkterna 3.2.2.1 och 3.2.2.2 ska ersättas med följande:

”3.2.2.1

Tillverkarna får, under särskilda varvtals- och belastningsvillkor, som kriterier på felfunktion anta en högre andel feltändningar än den som uppgetts för myndigheten, om det för myndigheten kan visas att detekteringen av lägre nivåer av feltändningar inte är tillförlitlig. I fråga om den kontroll som utförs genom omborddiagnosen är det den andel feltändningar av det totala antalet antändningar (enligt tillverkarens uppgift) som kan leda till utsläpp som överskrider de OBD-gränsvärden som anges i del B i bilaga VI till förordning (EU) nr 168/2013 eller den andel som kan leda till en överhettning i katalysatorn/katalysatorerna som i sin tur kan förorsaka oreparerbara skador.

3.2.2.2

Om en tillverkare kan visa myndigheten att det fortfarande inte är möjligt att upptäcka högre andelar av feltändningar eller att feltändningen inte kan särskiljas från andra effekter (t.ex. vägojämnheter, växlingar eller omstart av motorn) får feltändningskontrollen kopplas ur när sådana omständigheter råder.”

c)

I punkt 3.6 ska den sista meningen ersättas med följande:

”En felkod ska också lagras i de fall som avses i punkterna 3.3.5 och 3.3.6.”

d)

Punkt 3.6.1 ska ersättas med följande:

”Den sträcka som fordonet tillryggalagt medan felfunktionsindikatorn är aktiverad ska hela tiden gå att avläsa via den seriella porten på det standardiserade diagnosdonet. Genom undantag för fordon som är utrustade med en mekanisk vägmätare som inte möjliggör ingångsvärden till den elektroniska kontrollenheten, inklusive sådana fordon som är utrustade med en CVT som inte möjliggör tillförlitliga ingångsvärden till den elektroniska kontrollenheten, får ”tillryggalagd sträcka” ersättas med ”motordriftstid” och ska hela tiden gå att avläsa via den seriella porten på det standardiserade diagnosdonet.”

e)

Punkterna 4.3 och 4.4 ska ersättas med följande:

”4.3

Vid bestämningen av den ordning i vilken bristerna identifieras ska de brister som rör punkterna 3.3.2.1, 3.3.2.2 och 3.3.2.3 för gnisttändningsmotorer och punkterna 3.3.3.1, 3.3.3.2 och 3.3.3.3 för kompressionständningsmotorer identifieras först.

4.4

Före eller vid tidpunkten för typgodkännandet ska inga brister godtas med avseende på kraven i punkt 3 i tillägg 1 utom de krav som fastställs i punkt 3.11 i tillägg 1.”

f)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4.7:

”De kriterier för fordonsfamiljen som anges i tabell 11–1 i punkt 3.1 i bilaga XI till förordning (EU) nr 134/2014 med avseende på provning av typ VIII ska också gälla för de krav avseende funktionell omborddiagnostik som anges i denna bilaga.”

g)

I tillägg 1 ska punkt 3.13 ersättas med följande:

”Fram tills ett standardiserat anslutningsgränssnitt för fordon av kategori L har antagits och publicerats av ISO eller CEN och hänvisningen till den tekniska standarden har införts i denna förordning får ett alternativt anslutningsgränssnitt installeras på begäran av fordonstillverkaren. Om ett sådant alternativt anslutningsgränssnitt installeras ska fordonstillverkaren kostnadsfritt tillhandahålla uppgifter angående fordonets konfiguration av anslutningsdonet till tillverkare av provningsutrustning. Fordonstillverkaren ska tillhandahålla en adapter som möjliggör anslutning till ett generiskt avsökningsverktyg. En sådan adapter ska vara av lämplig kvalitet för professionell verkstadsanvändning. Den ska på begäran tillhandahållas till alla oberoende aktörer på ett icke-diskriminerande sätt. Tillverkaren får ta ut ett rimligt och proportionellt pris för denna adapter, med beaktande av de ytterligare kostnader för kunden som tillverkarens val får. Anslutningsgränssnittet och adaptern får inte inkludera några särskilda konstruktionsdetaljer som skulle kräva validering eller certifiering före användning eller som begränsar utbytet av fordonsdata vid användning av ett generiskt avsökningsverktyg.”

h)

I tillägg 2 punkt 2.1 tabell Ap2-1 ska ”Anordning i drift/finns” ersättas med ”Anordning inte i drift/finns inte”.

i)

I tillägg 2 ska punkt 2.6.2 ersättas med följande:

”2.6.2

Att övervakningen av vissa av de faktorer som förtecknas i tabell Ap2-1 inte är fysiskt möjlig och denna brist har medgetts denna icke fullständiga övervakare. En utförlig teknisk motivering till varför en sådan OBD-övervakare inte kan användas ska läggas till i underlaget.”

9.

I bilaga XIII ska följande punkt läggas till som punkt 1.4:

”1.4

De högsta tryck som anges i punkterna 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 och 1.3.1 får överskridas under provningen i samråd med fordonets tillverkare.”

10.

I bilaga XIV ska punkt 1.5.1.5.1 ersättas med följande:

”1.5.1.5.1

Skylten ska vara synlig i hela utrymmet som innefattas av följande fyra plan:

De två vertikala plan som tangerar skyltens båda sidokanter och som bildar en utåtriktad vinkel till vänster och höger om skylten på 30° i förhållande till det längsgående planet, parallellt med fordonets längsgående mittplan, och som passerar genom skyltens mittpunkt.

Planet som tangerar skyltens övre kant och som bildar en uppåtriktad vinkel på 15° i förhållande till det horisontella planet.

Det horisontella planet genom skyltens lägre kant.”

11.

I bilaga XVI ska följande punkt läggas till som punkt 2.3.5.1:

”2.3.5.1

Genom undantag från punkterna 1.2.1 och 2.3.5 får ett sidostöd som är monterat på ett fordon av kategori L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T eller L3e-A3T svänga tillbaka automatiskt när sidostödet inte hålls eller stödjs av en person.”BILAGA III

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 134/2014

Bilagorna till delegerad förordning (EU) nr 134/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 4.5.5.2.1.1 och 4.5.5.2.1.2 ska ersättas med följande:

”4.5.5.2.1.1   Steg 1 – Beräkning av växlingshastigheter

Uppväxlingshastigheter (v1→2 och vi→i+1) i km/tim under accelerationsfaser beräknas med hjälp av följande formler:

 

Ekvation 2–3:

Formula

 

Ekvation 2–4:

Formula, i = 2 till ng -1

där

 

i är växelns nummer (≥ 2),

 

ng är det totala antalet växlar framåt,

 

Pn är den nominella effekten i kW,

 

mk är referensvikten i kg,

 

nidle är tomgångsvarvtalet i min-1

 

s är det nominella motorvarvtalet i min-1, och

 

ndvi är förhållandet mellan motorvarvtalet i min-1 och fordonshastigheten i km/tim vid körning på växel i.

4.5.5.2.1.2   Nedväxlingshastigheter (vi→i-1) i km/tim under konstanthastighets- och retardationsfaser i växlarna 4 (fyrans växel) till ng beräknas med hjälp av följande formel:

Ekvation 2–5:

Formula, i = 4 till ng

där

 

i är växelns nummer (≥ 4),

 

ng är det totala antalet växlar framåt,

 

Pn är den nominella effekten i kW,

 

mk är referensvikten i kg,

 

nidle är tomgångsvarvtalet i min-1,

 

s är det nominella motorvarvtalet i min-1, och

 

ndvi-2 är förhållandet mellan motorvarvtalet i min-1 och fordonshastigheten i km/tim vid körning på växel i-2.

Nedväxlingshastigheten från växel 3 till växel 2 (v3→2) beräknas med hjälp av följande ekvation:

Ekvation 2–6:

Formula

där

 

Pn är den nominella effekten i kW,

 

mk är referensvikten i kg,

 

nidle är tomgångsvarvtalet i min-1,

 

s är det nominella motorvarvtalet i min-1, och

 

ndv1 är förhållandet mellan motorvarvtalet i min-1 och fordonshastigheten i km/tim vid körning på växel 1.

Nedväxlingshastigheten från växel 2 till växel 1 (v2→1) beräknas med hjälp av följande ekvation:

Ekvation 2–7:

Formula

där

ndv2 är förhållandet mellan motorvarvtalet i min-1 och fordonshastigheten i km/tim vid körning på växel 2.

Eftersom konstanthastighetsfaserna definieras av fasindikatorn kan mindre fartökningar förekomma och det kan vara lämpligt att genomföra en uppväxling. Uppväxlingshastigheter (v1→2, v2→3and vi→i+1) i km/tim under konstanthastighetsfaserna beräknas med hjälp av följande ekvationer:

 

Ekvation 2–7a:

Formula

 

Ekvation 2–8:

Formula

 

Ekvation 2–9:

Formula, i = 3 to ng”

b)

Punkterna 6.1.1.4.2–6.1.1.4.7 ska ersättas med följande:

”6.1.1.4.2   Kolväten (HC)

Massan av oförbrända kolväten som släpps ut med avgaserna från fordonet under provningen beräknas med hjälp av följande formel:

Ekvation 2–33:

Formula

där

 

HCm är massan av kolväten som släpps ut under provningsdelen i mg/km,

 

S är sträckan enligt definitionen i punkt 6.1.1.3,

 

V är den totala volymen enligt definitionen i punkt 6.1.1.4.1,

 

dHC är kolvätenas densitet vid referenstemperaturen och referenstrycket (273,2 K och 101,3 kPa),

dHC

=

0,631 · 10 mg/m3 för bensin (E5) (C1H1,89O0,016);

= 932 · 103 mg/m3 för etanol (E85) (C1H2,74O0,385);

= 622 · 103 mg/m3 för diesel (B5)(C1Hl,86O0,005);

= 649 · 103 mg/m3 för LPG (C1H2,525);

= 714 · 103 mg/m3 för NG/biogas (C1H4);

= Formula mg/m3 för H2NG (med A = NG/kvantiteten biometan i H2NG-blandningen i volymprocent).

 

HCc är koncentrationen av utspädda gaser uttryckt i ppm kolekvivalenter (t.ex. koncentrationen av propan multiplicerad med tre), korrigerad med hänsyn till utspädningsluften med hjälp av följande ekvation:

Ekvation 2–34:

Formula

där

 

HCe är koncentrationen av kolväten, uttryckt i ppm kolekvivalenter, i provet av utspädda gaser som samlats upp i säcken (säckarna) A,

 

HCd är koncentrationen av kolväten, uttryckt i ppm kolekvivalenter, i provet av utspädningsluft som samlats upp i säcken (säckarna) B,

 

DiF är den koefficient som definieras i punkt 6.1.1.4.7.

Koncentrationen av icke-metankolväten (NMHC) beräknas enligt följande:

Ekvation 2–35:

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 · CCH4)

där

 

CNMHC = korrigerad koncentration av andra kolväten än metan i den utspädda avgasen, uttryckt i ppm kolekvivalenter,

 

CTHC = total kolvätekoncentration (THC) i den utspädda avgasen, uttryckt i ppm kolekvivalenter och korrigerad för den totala mängden kolväten i utspädningsluften,

 

CCH4 = koncentration av metan (CH4) i den utspädda avgasen, uttryckt i ppm kolekvivalenter och korrigerad för mängden CH4 i utspädningsluften,

 

Rf CH4 är flamjoniseringsdetektorns svarsfaktor för metan enligt definitionen i punkt 5.2.3.4.1.

6.1.1.4.3   Kolmonoxid (CO)

Massan av kolmonoxid som släpps ut med avgaserna från fordonet under provningen beräknas med hjälp av följande formel:

Ekvation 2–36:

Formula

där

 

COm är massan av kolmonoxid som släpps ut under provningsdelen i mg/km,

 

S är sträckan enligt definitionen i punkt 6.1.1.3,

 

V är den totala volymen enligt definitionen i punkt 6.1.1.4.1,

 

dCO är kolmonoxidens densitet, dCO = 1,25 · 106 mg/m3 vid referenstemperaturen och referenstrycket (273,2 K och 101,3 kPa),

 

COc är koncentrationen av utspädda gaser, uttryckt i ppm kolmonoxid, korrigerad med hänsyn till utspädningsluften med hjälp av följande ekvation:

Ekvation 2–37:

Formula

där

 

COe är koncentrationen av kolmonoxid, uttryckt i ppm, i provet av utspädda gaser som samlats upp i säcken (säckarna) A,

 

COd är koncentrationen av kolmonoxid, uttryckt i ppm, i provet av utspädningsluft som samlats upp i säcken (säckarna) B,

 

DiF är den koefficient som definieras i punkt 6.1.1.4.7.

6.1.1.4.4   Kväveoxider (NOx)

Massan av kväveoxider som släpps ut med avgaserna från fordonet under provningen beräknas med hjälp av följande formel:

Ekvation 2–38:

Formula

där

 

NOxm är massan av kväveoxider som släpps ut under provningsdelen i mg/km,

 

S är sträckan enligt definitionen i punkt 6.1.1.3,

 

V är den totala volymen enligt definitionen i punkt 6.1.1.4.1,

 

Formula är densiteten hos kväveoxiderna i avgaserna, under antagande att de förekommer i form av kvävedioxid, Formula = 2,05 · 106 mg/m3 vid referenstemperaturen och referenstrycket (273,2 K och 101,3 kPa),

 

NOxc är koncentrationen av utspädda gaser, uttryckt i ppm, korrigerad med hänsyn till utspädningsluften med hjälp av följande ekvation:

Ekvation 2–39:

Formula

där

 

NOxe är koncentrationen av kväveoxider, uttryckt i ppm kväveoxider, i provet av utspädda gaser som samlats upp i säcken (säckarna) A,

 

NOxd är koncentrationen av kväveoxider, uttryckt i ppm kväveoxider, i provet av utspädningsluft som samlats upp i säcken (säckarna) B,

 

DiF är den koefficient som definieras i punkt 6.1.1.4.7.

 

Kh är fuktighetskorrigeringsfaktorn, som beräknas med hjälp av följande formel:

Ekvation 2–40:

Formula

där

H är den absoluta fuktigheten i g vatten per kg torr luft.

Ekvation 2–41:

Formula

där

 

U är fuktigheten i procent,

 

Pd är mättnadsångtrycket vid provningstemperaturen i kPa, och

 

Pa är lufttrycket i kPa.

6.1.1.4.5   Massa av partiklar

Massutsläpp av partiklar Mp (mg/km) beräknas med hjälp av följande ekvation:

 

Ekvation 2–42:

Formula

om avgaserna avluftas utanför tunneln, respektive

 

Ekvation 2–43:

Formula

om avgaserna återförs till tunneln,

där

Vmix

=

volymen V av utspädda avgaser under standardförhållanden,

Vep

=

volymen av avgaser som passerar genom partikelfiltret under standardförhållanden,

Pe

=

massan av partiklar som samlas upp av filtret (filtren) i mg,

S

=

sträckan enligt definitionen i punkt 6.1.1.3,

Mp

=

utsläpp av partiklar i mg/km.

Om korrigering för bakgrundsnivån av partiklar i utspädningssystemet används, ska denna bestämmas i enlighet med punkt 5.2.1.5. I det fallet ska massan av partiklar (mg/km) beräknas enligt följande:

 

Ekvation 2–44:

Formula

om avgaserna avluftas utanför tunneln, respektive

 

Ekvation 2–45:

Formula

om avgaserna återförs till tunneln,

där

 

Vap = volymen av tunnelluft som passerar genom bakgrundspartikelfiltret under standardförhållanden,

 

Pa = massan av partiklar som samlas upp av bakgrundsfiltret,

 

DiF är den koefficient som definieras i punkt 6.1.1.4.7.

Om tillämpningen av bakgrundskorrigering resulterar i en negativ massa av partiklar (i mg/km) ska den resulterande massan av partiklar anses vara noll mg/km.

6.1.1.4.6   Koldioxid (CO2)

Massan av koldioxid som släpps ut med avgaserna från fordonet under provningen beräknas med hjälp av följande formel:

Ekvation 2–46:

Formula

där

 

CO2m är massan av koldioxid som släpps ut under provningsdelen i g/km,

 

S är sträckan enligt definitionen i punkt 6.1.1.3,

 

V är den totala volymen enligt definitionen i punkt 6.1.1.4.1,

 

Formula är koldioxidens densitet, Formula = 1,964 · 106 mg/m3 vid referenstemperaturen och referenstrycket (273,2 K och 101,3 kPa),

 

CO2c är koncentrationen av utspädda gaser, uttryckt som andel koldioxidekvivalenter, korrigerad med hänsyn till utspädningsluften med hjälp av följande ekvation:

Ekvation 2–47:

Formula

där

 

CO2e är koncentrationen av koldioxid, uttryckt som andel av provet av utspädda gaser som samlats upp i säcken (säckarna) A,

 

CO2d är koncentrationen av koldioxid, uttryckt som andel av provet av utspädningsluft som samlats upp i säcken (säckarna) B,

 

DiF är den koefficient som definieras i punkt 6.1.1.4.7.

6.1.1.4.7   Utspädningsfaktor (DiF)

Utspädningsfaktorn beräknas enligt följande formel:

 

För samtliga referensbränslen utom vätgas:

Ekvation 2–48:

Formula

 

För ett bränsle med sammansättningen CxHyOz är den generella formeln:

Ekvation 2–49:

Formula

 

För H2NG är formeln:

Ekvation 2–50:

Formula

 

För väte beräknas utspädningsfaktorn enligt följande:

Ekvation 2–51:

Formula

 

För referensbränslena i tillägg x är värdena för ”X” följande:

Tabell 1–8

Faktorn ”X” i formler för beräkning av utspädningsfaktorn (DiF)

Bränsle

X

Bensin (E5)

13,4

Diesel (B5)

13,5

LPG

11,9

Naturgas/biometan

9,5

Etanol (E85)

12,5

Väte

35,03

I dessa ekvationer är

Formula

=

koncentrationen av CO2 i den utspädda avgasen i provtagningssäcken, uttryckt i volymprocent,

CHC

=

koncentration av HC i den utspädda avgas som finns i provtagningssäcken, uttryckt i ppm kolatomekvivalenter,

CCO

=

koncentrationen av CO i den utspädda avgasen i provtagningssäcken, uttryckt i ppm,

Formula

=

koncentrationen av H2O i den utspädda avgasen i provtagningssäcken, uttryckt i volymprocent,

Formula

=

koncentrationen av H2O i den luft som används för utspädning, uttryckt i volymprocent,

Formula

=

koncentrationen av vätgas i den utspädda avgasen i provtagningssäcken, uttryckt i ppm,

A

=

mängden naturgas/biometan i H2NG-blandningen, uttryckt i volymprocent.”

c)

I punkt 6.1.1.5.1.1 ska ”Viktning av resultat från provcykler enligt Uneces föreskrifter nr 40 och nr 47” ersättas med ”Viktning av resultat från provcykler enligt Uneceföreskrifterna nr 40 och nr 47”.

d)

I tillägg 1 tabell Ap 1–1 ska raden för ”DF” ersättas med följande:

”DiF

Utspädningsfaktor

—”

e)

I tillägg 2 punkt 1.1 ska den andra meningen ersättas med följande:

”Bränslespecifikationerna i detta tillägg överensstämmer med de specifikationer för referensbränslen som anges i bilaga 10 till Uneceföreskrifter nr 83, revision 4 (*).

(*)  EUT L 42, 12.2.2014, s. 1.”"

f)

I tillägg 11 ska punkt 3.2.1.3 ersättas med följande:

”3.2.1.3

Driftsomkopplaren ska ställas in enligt tabell Ap11-2.

Tabell Ap11-2

Referenstabell för bestämning av villkor A eller B för olika hybridfordon, beroende på vilket hybriddriftsläge omkopplaren är inställd på

 

Hybriddriftslägen -›

Endast el

Hybrid

Endast bränsle

Hybrid

Endast el

Endast bränsle

Hybrid

Hybriddriftsläge n (1)

Hybriddriftsläge m (1)

Batteriets laddningstillstånd

 

Omkopplarläge

Omkopplarläge

Omkopplarläge

Omkopplarläge

Villkor A

Fulladdat

Hybrid

Hybrid

Hybrid

Mest elförbukande hybriddriftsläge (2)

Villkor B

Lägsta laddningstillstånd

Hybrid

Bränsleförbrukning

Bränsleförbrukning

Mest bränsleförbrukande driftsläge (3)

2.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Tillägg 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1.1 ska följande mening läggas till:

”För att uppfylla de krav för provningen av avdunstningsutsläpp som anges i förordning (EU) nr 168/2013 ska endast fordon av kategori L av (under)kategorierna L3e, L4e, L5e-A, L6e-A och L7e-A provas.”

ii)

I punkt 4.4 ska ”301,2 ± 2 K (28 ± 5 °C)” ersättas med ”301,2 ± 5 K (28 ± 5 °C)”.

b)

Tillägg 3 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 4.4.1 ska den första meningen ersättas med följande:

”Bränsletankens uppvärmningssystem ska bestå av minst två separata värmekällor med två temperaturgivare.”

ii)

I punkt 4.7.2 ska ”tillägg 1” ersättas med ”tillägg 4”:

iii)

Punkt 5.2.3 ska ersättas med följande:

”5.2.3

Fordonet ska parkeras i provområdet under minst den period som anges i tabell Ap3-1.

Tabell Ap3-1

Shed-provning – minsta och högsta stabiliseringsperioder

Slagvolym

Minimum (h)

Maximum (h)

< 170 cm3

6

36

170 cm3 < slagvolym < 280 cm3

8

36

≥ 280 cm3

12

36”

iv)

Punkterna 5.3.1.5 och 5.3.1.6 ska ersättas med följande:

”5.3.1.5

Bränslet och ångan får värmas upp artificiellt till en utgångstemperatur på 288,7 K (15,5 °C) respektive 294,2 K (21,0 °C) ± 1 K. En initial ångtemperatur på upp till 5 °C över 21,0 °C får användas. För detta villkor får inte ångan värmas upp i början av dygnsprovningen. När bränsletemperaturen har höjts till 5,5 °C under ångtemperaturen genom att följa Tf-funktionen, ska återstoden av ånguppvärmningsprofilen följas.

5.3.1.6

Så snart bränsletemperaturen når 14,0 °C ska följande göras:

1.

Installera tanklocket (tanklocken).

2.

Stäng av urluftningsfläkten, om den inte redan är avstängd.

3.

Stäng och försegla kammarens dörrar.

Så snart bränsletemperaturen når 15,5 ± 1 °C ska provningsförfarandet fortsättas enligt följande:

a)

Mät kolvätehalten, barometertrycket och temperaturen för att ge de initiala avläsningarna CHC, i, pi och Ti för provning av tankuppvärmning.

b)

Inled en linjär temperaturstegring på 13,3 °C eller 20 ± 0,5 °C under 60 ± 2 minuter. Bränslets och bränsleångans temperatur under upphettning ska överensstämma med funktionen nedan inom ± 1,7 oC eller närmaste möjliga funktion enligt beskrivningen i punkt 4.4:

 

För exponerade bränsletankar:

Ekvationer B.3.3–1

 

Tf = 0,3333 · t + 15,5 °C

 

Tv = 0,3333 · t + 21,0 °C

 

För icke exponerade bränsletankar:

Ekvationer B.3.3–2

 

Tf = 0,2222 · t + +15,5 °C

 

Tv = 0,2222 · t + 21,0 °C

där

Tf

=

erforderlig temperatur på bränslet (oC),

Tv

=

erforderlig temperatur på ångan (oC),

t

=

tiden från tankuppvärmningens inledning i min.”

c)