EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0523

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på formatet och mallen för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Text av betydelse för EES)

C/2016/1088

OJ L 88, 5.4.2016, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/523/oj

5.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/523

av den 10 mars 2016

om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på formatet och mallen för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 19.15 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att effektivisera förfarandet för anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och förse allmänheten med jämförbar information är det lämpligt att fastställa enhetliga regler för hur den begärda informationen ska anmälas och offentliggöras via en enda mall.

(2)

Mallen bör innehålla information om alla transaktioner som utförts under en viss dag av personer i ledande ställning eller av dem närstående personer. För att ge allmänheten en övergripande bild bör mallen möjliggöra presentation av transaktionerna på individuell basis och även i aggregerad form. Den aggregerade informationen bör ange volymen för alla transaktioner av samma art i samma finansiella instrument som har genomförts under samma handelsdag och på samma handelsplats, eller utanför en handelsplats, som en enda siffra som representerar den aritmetiska summan av volymen för varje transaktion. Den bör även ange motsvarande volymviktade genomsnittspris. När mallen fylls i bör transaktioner av olika art, såsom köp och försäljning, aldrig aggregeras och inte heller nettas mot varandra.

(3)

För att förenkla förfarandet för ändring av en oriktig anmälan som redan anmälts bör mallen innehålla ett fält som ska användas i ändringsanmälan för att identifiera den ursprungliga anmälan och förklara oriktigheten i den.

(4)

Denna förordning är baserad på det förslag till tekniska standarder för genomförande som översänts till kommissionen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(5)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för genomförande som den här förordningen grundar sig på, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader, som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

(6)

För att säkerställa väl fungerande finansmarknader är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft omgående och att bestämmelserna i denna förordning tillämpas från samma dag som bestämmelserna i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med elektroniska medel: elektronisk utrustning för behandling (inbegripet digital signalkomprimering), lagring och överföring av data, med hjälp av ledningar, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel.

Artikel 2

Format och mall för anmälan

1.   Personer i ledande ställning och dem närstående personer ska säkerställa att den mall för anmälningar som finns i bilagan används för inlämning av anmälningar av de transaktioner som avses i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 596/2014.

2.   Personer i ledande ställning och dem närstående personer ska säkerställa att elektroniska medel används för överföring av de anmälningar som avses i punkt 1. De elektroniska medlen ska säkerställa att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet upprätthålls under överföringen och ge säkerhet när det gäller källan till den information som överförs.

3.   De behöriga myndigheterna ska på sina webbplatser specificera och offentliggöra de elektroniska medel som avses i punkt 2 med avseende på överföringen till dem.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA

Mall för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och av dem närstående personer

1

Uppgifter om personen i ledande ställning/uppgifter om en till honom/henne närstående person

a)

Namn

[För fysiska personer: för- och efternamn.]

[För juridiska personer: fullständigt namn inklusive rättslig form enligt det register där den juridiska personen är införd, i tillämpliga fall.]

2

Orsak till anmälan

a)

Befattning/ställning

[För personer i ledande ställning: den befattning som innehas hos emittenten, deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren bör anges, t.ex. verkställande direktör, finansdirektör.]

[För närstående personer,

angivande av att anmälan rör en person som är närstående en person i ledande ställning,

namn på och befattning för den berörda personen i ledande ställning.]

b)

Första anmälan/ändring

[Angivande av att detta är en första anmälan eller en ändring av tidigare anmälningar. Om det rör sig om en ändring, förklara det fel som denna anmälan ändrar.]

3

Uppgifter om emittenten, deltagaren på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformen, auktionsförrättaren eller auktionsövervakaren

a)

Namn

[Företagets fullständiga namn.]

b)

Identifieringskod för juridiska personer

[Identifieringskoden för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden.]

4

Uppgifter om transaktionen/transaktionerna: avsnitt som ska upprepas för i) varje typ av instrument, ii) varje typ av transaktion, iii) varje datum och iv) varje plats där transaktioner har utförts

a)

Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument

Identifieringskod

[

Angivande av instrumentets karaktär:

En aktie, ett skuldinstrument, ett derivat eller ett finansiellt instrument som är kopplat till en aktie eller ett skuldinstrument.

En utsläppsrätt, en auktionerad produkt baserad på en utsläppsrätt eller ett derivat relaterat till en utsläppsrätt.

Instrumentets identifieringskod enligt vad som definieras i kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, som antagits enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014.]

b)

Transaktionens karaktär

[Beskrivning av transaktionstypen, i tillämpliga fall med hjälp av den typ av transaktion som identifieras i artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522  (1), som antagits enligt artikel 19.14 i förordning (EU) nr 596/2014, eller ett specifikt exempel som anges i artikel 19.7 i förordning (EU) nr 596/2014.

I enlighet med artikel 19.6 e i förordning (EU) nr 596/2014 ska det anges huruvida transaktionen är kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram]

c)

Pris(er) och volym(er)

Pris(er)

Volym(er)

 

 

[När mer än en transaktion av samma karaktär (köp, försäljning, utlåning, inlåning etc.) i samma finansiella instrument eller utsläppsrätt utförs under samma dag och på samma transaktionsplats ska priser på och volymer för dessa transaktioner rapporteras i detta fält, i ett tvåkolumnsformat enligt presentationen ovan, genom att infoga så många rader som behövs.

Med hjälp av datastandarderna för pris och kvantitet, inklusive – i tillämpliga fall – valutapris och valutakvantitet, enligt kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, som antagits enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014.]

d)

Aggregerad information

Aggregerad volym

Pris

[Volymerna för flera transaktioner ska aggregeras när dessa transaktioner

avser samma finansiella instrument eller utsläppsrätt,

är av samma karaktär,

utförs under samma dag, och

utförs på samma transaktionsplats.

Med hjälp av datastandarden för kvantitet, inklusive – i tillämpliga fall – valutakvantitet, enligt kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, som antagits enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014.]

[Prisinformation:

Om det rör sig om en enda transaktion, priset på den enda transaktionen.

I det fall volymerna för flera transaktioner aggregeras: det vägda genomsnittspriset på de aggregerade transaktionerna.

Med hjälp av datastandarden för pris, inklusive – i tillämpliga fall – valutapris, enligt kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, som antagits enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014.]

e)

Datum för transaktionen

[Datum för den bestämda dagen för utförandet av den anmälda transaktionen.

Med hjälp av datumformat enligt ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DD, UTC-tid.]

f)

Plats för transaktionen

[Namn och kod för att identifiera handelsplatsen enligt MiFID-direktivet, den systematiska internhandlaren eller den organiserade handelsplattformen utanför unionen, om transaktionen utfördes enligt kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, som antagits enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014, eller

om transaktionen inte utfördes på någon av ovannämnda platser, ange ”utanför en handelsplats”.]


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 med avseende på ett undantag för vissa offentliga organ och centralbanker i tredjeländer, indikatorer för marknadsmanipulation, trösklar för offentliggörande, behörig myndighet för anmälningar av förseningar, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner som utförs av personer i ledande ställning (se sidan 1 i detta nummer av EUT).


Top