Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446

C/2015/9248

OJ L 69, 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/341

av den 17 december 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad kodexen) (1), särskilt artiklarna 6, 7, 131, 153, 156 och 279, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 290 i fördraget delegerar kodexen befogenhet till kommissionen att komplettera vissa icke väsentliga delar av kodexen.

(2)

Genom kodexen främjas användning av informations- och kommunikationsteknik i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG (2) som en huvudfaktor för att underlätta handeln och samtidigt sörja för effektiva tullkontroller. I artikel 6.1 i kodexen sägs specifikt att allt utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheterna och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheterna samt lagring av sådana uppgifter ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik. Som en generell regel måste informations- och kommunikationssystem erbjuda samma möjligheter till ekonomiska aktörer i samtliga medlemsstater.

(3)

På grundval av det befintliga planeringsdokument för samtliga it-relaterade tullprojekt som upprättats i enlighet med beslut nr 70/2008/EG innehåller kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU (3) (nedan kallat arbetsprogrammet) en förteckning över de elektroniska system som ska utvecklas av medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, i nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, för att kodexen ska kunna tillämpas i praktiken.

(4)

I detta hänseende föreskrivs i artikel 278 i kodexen att andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik får användas på övergångsbasis, till och med den 31 december 2020, när de elektroniska system som krävs för tillämpningen av kodexens bestämmelser ännu inte är i funktion.

(5)

Även om övergångsreglerna i denna förordning i princip bör vara tillämpliga senast till och med den 31 december 2020 och med hänsyn till arbetsprogrammets praktiska aspekter och projektförvaltning i de fall datumet för införande av ett elektroniskt system infaller före slutdatumet enligt kodexen för tillämpning av övergångsreglerna, bör, med tanke på att skydda de ekonomiska aktörernas rättssäkerhet, användningen av den berörda metod för utbyte och lagring av uppgifter som inte utgörs av elektronisk databehandlingsteknik och som föreskrivs i denna förordning kunna godtas som ett alternativ till det berörda elektroniska systemet, även när det införts, och därefter upphävas.

(6)

Eftersom de elektroniska system som krävs för utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheterna och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheterna inte finns bör övergångsregler om formen för berörda ansökningar och beslut fastläggas. All behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör ske i full överensstämmelse med gällande unionsbestämmelser och nationella bestämmelser om uppgiftsskydd.

(7)

I de fall samråd mellan tullmyndigheterna i fler än en medlemsstat krävs innan ett beslut avseende tillämpning av tullagstiftningen kan antas bör övergångsregler inrättas för att se till att sådana samråd kan fortsätta att äga rum, i den utsträckning som samrådet avser utbyte och lagring av uppgifter med hjälp av ännu inte införda elektroniska metoder.

(8)

Eftersom det elektroniska systemet för bindande klassificeringsbesked ännu inte har uppgraderats och för att erbjuda näringsidkare hjälp med att fastställa en korrekt klassificering enligt tulltaxan, bör de i nuläget använda metoderna för ansökningar och beslut avseende bindande klassificeringsbesked, i pappersform och i elektronisk form, fortsätta att användas tills systemet har uppgraderats till fullo.

(9)

Eftersom det elektroniska system som behövs för tillämpning av bestämmelserna i kodexen om både ansökningar om och tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör ännu inte har uppgraderats, behöver det nuvarande systemet med både pappersformulär och elektroniska medel kunna fortsätta att användas till dess att systemet uppgraderas.

(10)

Eftersom det nuvarande systemet för deklaration av uppgifter om tullvärdet (DV1) behöver fortsätta att användas tills de nationella importsystemen har uppgraderats, bör övergångsregler om överföring av vissa uppgifter om varors tullvärde anges i denna förordning.

(11)

I artikel 147 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (4) hänvisas till ett elektroniskt system för utbyte och lagring av uppgifter avseende garantier som får användas i mer än en medlemsstat. Eftersom detta elektroniska system inte finns bör andra metoder för lagring och utbyte av sådana uppgifter föreskrivas.

(12)

Eftersom det importkontrollsystem som krävs för tillämpning av kodexens bestämmelser om summariska införseldeklarationer ännu inte är helt uppgraderat måste de i nuläget använda metoderna för utbyte och lagring av uppgifter som inte utgörs av elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 i kodexen fortsätta att användas.

(13)

I samma hänseende och eftersom det nuvarande importkontrollsystemet enbart kan motta en summarisk införseldeklaration genom inlämning av en datauppsättning, bör artiklarna om inlämning av data i mer än en datauppsättning upphävas tillfälligt, till dess att importkontrollsystemet uppgraderas, och alternativa krav fastläggas.

(14)

För att stödja och upprätthålla tullformaliteterna för varors införsel med tanke på unionens och dess invånares skydd och säkerhet och säkerställa att tullens övervakning börjar vid en lämplig tidpunkt och genomförs på ett riktigt sätt bör, innan systemen för anmälan av ankomst, för anmälan till tullen av varors ankomst och för tillfällig lagring införs, alternativa metoder för utbyte och lagring av uppgifter fastläggas i fråga om anmälningar av ankomst, meddelanden om omdestinering, anmälningar av varors ankomst och tillfällig lagring.

(15)

För att hänförande av varor till ett visst tullförfarande ska fungera smidigt bör användningen av pappersbaserade tulldeklarationer tillåtas jämte befintliga nationella importsystem, så länge som de sistnämnda systemen inte uppgraderats.

(16)

Eftersom de nya datauppsättningar och format som föreskrivs i kodexen och i de bestämmelser som antagits på grundval av kodexen inte kommer att vara tillgängliga innan de nationella importsystemen har uppgraderats, bör det föreskrivas att tulldeklarationer kan inges med en annorlunda datauppsättning, i syfte att säkerställa rättssäkerhet för ekonomiska aktörer.

(17)

Vid användning av förenklade deklarationer och till dess att det automatiserade exportsystemet och de nationella importsystemen har uppgraderats bör ekonomiska aktörer omfattas av olika tidsfrister för ingivande av kompletterande deklarationer. Medlemsstaterna bör således kunna föreskriva andra tidsfrister än de som anges i artikel 146 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (5).

(18)

I samma anda bör medlemsstaterna under övergångsperioden kunna tillåta att förenklade tulldeklarationer har formen av ett kommersiellt eller administrativt dokument.

(19)

I de fall en tulldeklaration inges före anmälan av varors ankomst och innan de elektroniska systemen för detta har införts och uppgraderats, bör anmälan av varors ankomst kunna inges till tullmyndigheterna genom befintliga nationella system eller på andra sätt.

(20)

Skyldigheten att inge tulldeklarationer med hjälp av ett elektroniskt utbyte av uppgifter enligt artikel 6.1 i kodexen och upphörandet med de nuvarande undantagen från kravet på att inge summariska deklarationer för postförsändelser innebär stora utmaningar för postoperatörerna. Möjligheten att använda en deklaration med en reducerad datauppsättning för vissa postförsändelser kräver också anpassningar i dataflödet och den stödjande it-infrastrukturen hos postoperatörer och medlemsstaternas tullmyndigheter. Därför behövs övergångsregler som möjliggör smidiga anpassningar av reglerna i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

(21)

I avsaknad av systemet för tullbeslut enligt kodexen bör alla uppgifter angående ansökningar om och tillstånd till centraliserad klarering fortsätta att offentliggöras under övergångsperioden, så att kommissionen och medlemsstaterna har tillgång till dessa uppgifter för övervakningsändamål.

(22)

För att möjliggöra en smidig och obehindrad transitering av varor på järnväg innan det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) uppgraderas bör regler om fortsatt tillämpning av ett pappersbaserat förfarande för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg införas.

(23)

Regler om fortsatt användning av manifest i pappersform eller i elektronisk form bör införas för att säkerställa en kontinuerlig och ändamålsenlig befordran av varor från lufttrafikföretags och rederiers sida, till dess att de relevanta systemen för ekonomiska aktörer uppgraderas.

(24)

För att ovan beskrivna övergångsarrangemang ska kunna tillämpas ändamålsenligt bör också vissa bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ändras.

(25)

Bestämmelserna i denna förordning bör inte innebära ett krav på kommissionen eller medlemsstaterna att uppgradera eller införa tekniska system på ett sätt som inte är förenligt med de måldatum som anges i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU.

(26)

Bestämmelserna i denna förordning bör tillämpas från och med den 1 maj 2016, så att kodexen kan tillämpas till fullo.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning anges övergångsregler för de metoder för utbyte och lagring av uppgifter som avses i artikel 278 i kodexen till dess att de elektroniska system som krävs för tillämpning av kodexens bestämmelser är i funktion.

2.   I bilagorna till denna förordning anges de uppgiftskrav, format och koder som ska tillämpas under de övergångsperioder som anges i den här förordningen, delegerad förordning (EU) 2015/2446 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

AVSNITT 1

Beslut som avser tillämpning av tullagstiftningen

Artikel 2

Ansökningar och beslut

Till den dag då det system för tullbeslut enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ansökningar och beslut och alla påföljande händelser som kan inverka på en ursprunglig ansökan eller ett ursprungligt beslut och med verkningar i en eller flera medlemsstater.

Artikel 3

Metoder för utbyte och lagring av uppgifter

1.   Till den dag då det system för tullbeslut enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska tullmyndigheterna säkerställa att det finns sådan tillgång till metoder för utbyte och lagring av uppgifter som innebär att samråd kan ske i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   Varje tullmyndighet ska utse kontaktpunkter som ansvarar för allt uppgiftsutbyte mellan dem och andra tullmyndigheter samt mellan dem och kommissionen, och ska meddela kommissionen kontaktuppgifter för dessa kontaktpunkter.

3.   Kommissionen ska göra en förteckning över kontaktpunkter tillgänglig på sin webbplats.

AVSNITT 2

Beslut som avser bindande klassificeringsbesked

Artikel 4

Former för ansökningar och beslut avseende bindande klassificeringsbesked

1.   Till de respektive datum då det system för bindande klassificeringsbesked som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ansökningar och beslut som avser bindande klassificeringsbesked eller för alla påföljande händelser som kan inverka på en ursprunglig ansökan eller ett ursprungligt beslut.

2.   I de fall som avses i punkt 1 ska följande gälla:

a)

Fram till dagen för uppgradering av den första fasen i det elektroniska systemet:

i)

Ansökningar om beslut om bindande klassificeringsbesked ska göras på det formulär som beskrivs i bilaga 2.

ii)

Beslut om bindande klassificeringsbesked ska fattas med användning av det formulär som beskrivs i bilaga 3.

b)

Från och med dagen för uppgradering av den första fasen i det elektroniska systemet till dagen för uppgradering av den andra fasen i det elektroniska systemet:

i)

Ansökningar om beslut om bindande klassificeringsbesked ska göras på det formulär som beskrivs i bilaga 4.

ii)

Beslut om bindande klassificeringsbesked ska fattas med användning av det formulär som beskrivs i bilaga 5.

AVSNITT 3

Ansökan om status som godkänd ekonomisk aktör

Artikel 5

Former för ansökningar och tillstånd

1.   Till den dag då det system för godkända ekonomiska aktörer som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ansökningar och beslut som avser godkända ekonomiska aktörer eller för alla påföljande händelser som kan inverka på en ursprunglig ansökan eller ett ursprungligt beslut.

2.   I de fall som avses i punkt 1 ska följande gälla:

a)

Ansökningar om status som godkänd ekonomisk aktör ska inges på det formulär som beskrivs i bilaga 6.

b)

Tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör ska utfärdas på det formulär som beskrivs i bilaga 7.

KAPITEL 2

VARORS VÄRDE FÖR TULLÄNDAMÅL

Artikel 6

Deklaration av uppgifter om tullvärdet

1.   Till de respektive datum då de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska en tulldeklaration för övergång till fri omsättning innehålla uppgifter om tullvärdet.

2.   Tullmyndigheterna får tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för inlämning av de uppgifter som avses i punkt 1.

3.   Om de uppgifter som avses i punkt 1 lämnas med någon annan metod än elektronisk databehandlingsteknik ska detta ske på det formulär som beskrivs i bilaga 8.

4.   Tullmyndigheterna får medge undantag från skyldigheten att lämna de uppgifter som avses i punkt 1 när de berörda varornas tullvärde inte kan fastställas på grundval av artikel 70 i kodexen.

5.   Utom när det är väsentligt för ett korrekt fastställande av tullvärdet ska tullmyndigheterna medge undantag från skyldigheten att lämna de uppgifter som avses i punkt 1 i följande fall:

a)

När tullvärdet på de importerade varorna i en sändning inte överstiger 20 000 euro, förutsatt att sändningen inte är delad eller utgör en del av flera sändningar från samma avsändare till samma mottagare.

b)

När den transaktion som ligger till grund för varornas övergång till fri omsättning är av icke-kommersiell karaktär.

c)

När inlämning av uppgifterna i fråga inte är nödvändig för tillämpning av Gemensamma tulltaxan.

d)

När de tullar som föreskrivs enligt Gemensamma tulltaxan inte kan tas ut.

6.   Vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor får tullmyndigheterna bevilja undantag från ett kontinuerligt krav på att lämna de uppgifter som avses i punkt 1.

KAPITEL 3

GARANTI FÖR EN POTENTIELL ELLER BEFINTLIG TULLSKULD

Artikel 7

Metoder för utbyte och lagring av uppgifter

1.   Till de respektive datum då det system för säkerhetsförvaltning enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för utbyte och lagring av uppgifter om garantier.

2.   I det fall som avses i punkt 1 ska följande gälla i fråga om utbyte och lagring av uppgifter om garantier som får användas i fler än en medlemsstat enligt artikel 147 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och som ställs för andra ändamål än transitering:

a)

Uppgifterna ska lagras av tullmyndigheterna i respektive medlemsstat i enlighet med befintliga nationella system.

b)

För utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheterna ska e-post användas.

3.   Den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 3.2 ska ansvara för det utbyte som avses i punkt 2 b.

Artikel 8

Tullmyndigheternas övervakning av referensbeloppet

1.   Till den dag då det system för säkerhetsförvaltning enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska den person som avses i artikel 155.4 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 i sin ansökan om ställande av en samlad garanti specificera uppdelningen av referensbeloppet mellan de medlemsstater där denne utför de transaktioner som ska täckas av garantin, utom i fråga om varor som hänförs till ett förfarande för unionstransitering.

2.   Det garantitullkontor som mottar ansökan ska i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 samråda med de övriga medlemsstater som avses i ansökan angående den uppdelning av referensbeloppet som begärts av den person som ska ställa garantin.

3.   I enlighet med artikel 157 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska respektive medlemsstat ansvara för övervakningen av sin del av referensbeloppet.

KAPITEL 4

VARORS ANKOMST OCH TILLFÄLLIG LAGRING

Artikel 9

Anmälan av ett havsgående fartygs eller ett luftfartygs ankomst

Till de respektive datum då de system för anmälan av ankomst, för anmälan till tullen av varors ankomst och för tillfällig lagring enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ingivande av en anmälan av ett havsgående fartygs eller ett luftfartygs ankomst enligt artikel 133 i kodexen.

Artikel 10

Anmälan till tullen av varors ankomst

Till de respektive datum då de system för anmälan av ankomst, för anmälan till tullen av varors ankomst och för tillfällig lagring enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för anmälan till tullen av varors ankomst enligt artikel 139 i kodexen.

Artikel 11

Deklaration för tillfällig lagring

Till de respektive datum då de system för anmälan av ankomst, för anmälan till tullen av varors ankomst och för tillfällig lagring enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ingivande av en deklaration för tillfällig lagring enligt artikel 145 i kodexen.

KAPITEL 5

TULLSTATUS OCH HÄNFÖRANDE AV VAROR TILL ETT TULLFÖRFARANDE

AVSNITT 1

Varors tullstatus

Artikel 12

Bevis för varors tullstatus som unionsvaror i fråga om varor som omfattas av ett förenklat förfarande för unionstransitering

Till de respektive datum då det nya datoriserade transiteringssystem (NCTS) som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas och när ett pappersbaserat förfarande för unionstransitering används för varor som transporteras med flyg eller sjövägen i enlighet med artikel 24.1 i denna förordning, ska beviset för varors tullstatus som unionsvaror tillhandahållas genom att bokstaven ”C” (likvärdig med ”T2L”) anges vid de berörda varuposterna i manifestet.

Artikel 13

Formulär för bevis för varors tullstatus som unionsvaror

1.   Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för utbyte och lagring av uppgifter om bevis för varors tullstatus som unionsvaror.

2.   När andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för att bevisa varors tullstatus som unionsvaror ska ett T2L- eller T2LF-dokument tillhandahållas med användning av exemplar 4 eller exemplar 4/5 enligt beskrivningen i avdelning III i bilaga B-01 till delegerad förordning (EU) 2015/2446.

3.   Vid behov ska detta formulär kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som motsvarar exemplar 4 eller exemplar 4/5 enligt beskrivningen i avdelning IV i bilaga B-01 till delegerad förordning (EU) 2015/2446.

4.   Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska tullmyndigheterna tillåta att lastspecifikationer som upprättas på ett formulär som beskrivs i del II kapitel III i bilaga 72-04 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 används i stället för tilläggsblad som den beskrivande delen av ett T2L- eller T2LF-dokument.

5.   När tullmyndigheterna använder elektronisk databehandlingsteknik för att ta fram T2L- eller T2LF-dokumentet och detta inte medger användning av tilläggsblad ska det formulär som avses i punkt 2 kompletteras med ett eller flera formulär som motsvarar exemplar 4 eller exemplar 4/5 enligt beskrivningen i avdelning III i bilaga B-01 till delegerad förordning (EU) 2015/2446.

6.   När en godkänd utfärdare använder den särskilda stämpel som avses i artikel 129a.2 e ii i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska denna stämpel vara godkänd av tullmyndigheterna och motsvara den förlaga som beskrivs i del II kapitel II i bilaga 72-04 till delegerad förordning (EU) 2015/2446. Avsnitten 23 och 23.1 i bilaga 72-04 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska tillämpas.

AVSNITT 2

Hänförande av varor till ett tullförfarande

Artikel 14

Metoder för utbyte av uppgifter

Till de respektive datum då de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ingivande av tulldeklarationer för hänförande av varor till följande tullförfaranden:

a)

Övergång till fri omsättning.

b)

Lagring i tullager.

c)

Tillfällig införsel.

d)

Slutanvändning.

e)

Aktiv förädling.

Artikel 15

Formulär för tulldeklarationer

Till de respektive datum då de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas och i de fall andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för de tullförfaranden som anges i artikel 14 ska tulldeklarationer inges på de formulär som föreskrivs i bilaga 9 tilläggen B1–D1, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 16

Formulär för förenklade tulldeklarationer

1.   Till de respektive datum då de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas och i de fall en förenklad tulldeklaration enligt artikel 166 i kodexen inges med någon annan metod än elektronisk databehandlingsteknik för ett förfarande som avses i artikel 14 i denna förordning, ska detta ske på de relevanta formulär som föreskrivs i bilaga 9 tilläggen B1–B5.

2.   Till de respektive datum då de system som avses i punkt 1 uppgraderas och när en person har beviljats tillstånd till regelbunden användning av förenklade deklarationer enligt artikel 166.2 i kodexen för ett förfarande som avses i artikel 14 i denna förordning, får tullmyndigheterna godta ett kommersiellt eller administrativt dokument som en förenklad deklaration, om det dokumentet innehåller minst de uppgifter som behövs för att identifiera varorna och åtföljs av en ansökan om hänförande av varorna till det berörda tullförfarandet.

Artikel 17

Ingivande av en tulldeklaration innan varornas ankomst anmäls

Till de respektive datum då det automatiserade exportsystem enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs och då de nationella importsystem som avses i samma bilaga uppgraderas och när en tulldeklaration inges innan varornas ankomst anmäls enligt artikel 171 i kodexen, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ingivande av anmälningar av varors ankomst.

Artikel 18

Metoder för utbyte av uppgifter för centraliserad klarering

1.   Till de respektive datum då det system för centraliserad tullklarering för import enligt kodexen och det automatiserade exportsystem enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska de tullmyndigheter som är involverade i ett tillstånd till centraliserad klarering samarbeta för att utforma arrangemang som säkerställer efterlevnad av artikel 179.4 och 179.5 i kodexen.

2.   Tullmyndigheterna får tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheter och mellan tullmyndigheter och innehavare av tillstånd till centraliserad klarering.

Artikel 19

Lagring av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en förteckning över ansökningar och tillstånd avseende centraliserad klarering, som kommissionen ska lagra i den relevanta gruppen i CIRCABC (kommunikations- och informationsresurs för förvaltningar, företag och privatpersoner).

2.   Medlemsstaterna ska hålla den förteckning som avses i punkt 1 uppdaterad.

Artikel 20

Avslag på ansökningar om centraliserad klarering

Till de respektive datum då det system för centraliserad tullklarering för import och det automatiserade exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får den tullmyndighet som är behörig att fatta beslut avslå ansökningar om centraliserad klarering när ett tillstånd skulle vålla en oproportionellt stor administrativ börda.

Artikel 21

Registrering i deklarantens bokföring

1.   Till de respektive datum då de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas och det automatiserade exportsystem som avses i samma bilaga införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ingivande av anmälan till tullen av varors ankomst, utom när kravet på en sådan anmälan får frångås i enlighet med artikel 182.3 i kodexen.

2.   Till den dag då det automatiserade exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs och i fråga om hänförande av varor till ett förfarande för export eller återexport, får tullmyndigheterna tillåta att anmälan av varors ankomst ersätts med en deklaration, däribland en förenklad deklaration.

KAPITEL 6

SÄRSKILDA FÖRFARANDEN

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser om särskilda förfaranden utom transitering

Artikel 22

Formulär för ansökningar och tillstånd avseende särskilda förfaranden

1.   Till den dag då det system för tullbeslut enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs och när en ansökan om ett tillstånd enligt artikel 211.1 i kodexen inte baseras på en tulldeklaration och lämnas med någon annan metod än elektronisk databehandlingsteknik, ska denna ansökan göras på det formulär som beskrivs i bilaga 12 till denna förordning.

2.   Om de tullmyndigheter som är behöriga att fatta beslut om den ansökan som avses i punkt 1 beslutar att bevilja tillståndet, ska detta ske på det formulär som beskrivs i bilaga 12.

Artikel 23

Metoder för det standardiserade utbytet av uppgifter

1.   Till de respektive datum då det system för informationsblad för särskilda förfaranden enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för det standardiserade utbytet av uppgifter.

2.   När andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för ett standardiserat utbyte av uppgifter enligt artikel 181 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska de informationsblad som beskrivs i bilaga 13 till den här förordningen användas.

3.   Vid tillämpning av punkt 1 ska de informationsblad som beskrivs i bilaga 13 läsas i enlighet med jämförelsetabellen i tillägget till den bilagan.

4.   När ett standardiserat utbyte av uppgifter enligt artikel 181 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 krävs för det fall som avses i artikel 1.27 i den förordningen får vilken metod som helst av metoderna för standardiserat utbyte av uppgifter användas.

AVSNITT 2

Transitering

Artikel 24

Allmänna bestämmelser

1.   Till de respektive datum då det nya datoriserade transiteringssystem (NCTS) som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska det pappersbaserade förfarande för unionstransitering för varor transporterade med järnväg eller flyg eller sjövägen vilket avses i artiklarna 25, 26 och 29–51 i denna förordning tillämpas.

2.   Till den 1 maj 2018 ska de förfaranden för unionstransitering som baseras på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras med flyg eller sjövägen enligt artiklarna 27, 28, 29, 52 och 53 i denna förordning tillämpas för de ekonomiska aktörer som ännu inte har uppgraderat de system som krävs för tillämpning av artikel 233.4 e i kodexen.

Till den dagen ska de förfaranden som avses i artiklarna 27, 28, 29, 52 och 53 anses som likvärdiga med det förfarande som anges i artikel 233.4 e i kodexen och i enlighet med artikel 89.8 d i kodexen ska någon garanti inte krävas.

Artikel 25

Tillstånd till användning av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg

1.   Ett tillstånd till användning av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg ska beviljas sökande som uppfyller följande villkor:

a)

De är järnvägsbolag.

b)

De är etablerade i unionens tullområde.

c)

De använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet.

d)

De har inte begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2.   Tillståndet att använda det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg ska gälla i samtliga medlemsstater.

Artikel 26

Tillstånd till användning av pappersbaserade förfaranden för unionstransitering för varor som transporteras med flyg eller sjövägen

1.   Ett tillstånd till användning av pappersbaserade förfaranden för unionstransitering för varor som transporteras med flyg eller sjövägen ska beviljas sökande som uppfyller följande villkor:

a)

I fråga om det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras med flyg, om de sökande är lufttrafikföretag.

b)

I fråga om det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras sjövägen, om de sökande är rederier.

c)

De är etablerade i unionens tullområde.

d)

De använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet.

e)

De har inte begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2.   Tillståndet att använda det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras med flyg eller sjövägen ska gälla i de medlemsstater som anges i tillståndet.

Artikel 27

Tillstånd till användning av förfarandet för unionstransitering baserat på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras med flyg

1.   Ett tillstånd till användning av förfarandet för unionstransitering baserat på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras med flyg ska beviljas sökande som uppfyller följande villkor:

a)

De är lufttrafikföretag som genomför ett betydande antal flygningar mellan unionsflygplatser.

b)

De är etablerade i unionens tullområde eller har sitt säte, sitt huvudkontor eller ett fast etableringsställe i unionen.

c)

De använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet.

d)

De har inte begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2.   När de behöriga tullmyndigheterna godtar en ansökan om ett sådant tillstånd ska de meddela de övriga medlemsstater på vars territorier de avgångs- och destinationsflygplatser som är förbundna med elektroniska system som möjliggör utbyte av uppgifter är belägna.

Om inga invändningar mottas inom 60 dagar efter dagen för meddelandet ska de behöriga tullmyndigheterna utfärda tillståndet.

3.   Tillståndet att använda förfarandet för unionstransitering baserat på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras med flyg ska gälla unionstransiteringar mellan flygplatser som anges i tillståndet.

Artikel 28

Tillstånd till användning av förfarandet för unionstransitering baserat på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras sjövägen

1.   Ett tillstånd till användning av förfarandet för unionstransitering baserat på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras sjövägen ska beviljas sökande som uppfyller följande villkor:

a)

De är rederier som genomför ett betydande antal transporter mellan unionshamnar.

b)

De är etablerade i unionens tullområde eller har sitt säte, sitt huvudkontor eller ett fast etableringsställe i unionen.

c)

De använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet.

d)

De har inte begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2.   När de behöriga tullmyndigheterna godtar en ansökan om ett sådant tillstånd ska de meddela de övriga medlemsstater på vars territorier de avgångs- och destinationshamnar som är förbundna med elektroniska system som möjliggör utbyte av uppgifter är belägna.

Om inga invändningar mottas inom 60 dagar efter dagen för meddelandet ska de behöriga tullmyndigheterna utfärda tillståndet.

3.   Tillståndet att använda förfarandet för unionstransitering baserat på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras sjövägen ska enbart gälla unionstransiteringar mellan hamnar som anges i tillståndet.

Artikel 29

Bestämmelser om tillstånd till användning av pappersbaserade förfaranden för unionstransitering för varor som transporteras med järnväg eller flyg eller sjövägen och till användning av förfaranden för unionstransitering baserade på ett elektroniskt manifest för varor som transporteras med flyg eller sjövägen

1.   Ett tillstånd som avses i artiklarna 25, 26, 27 och 28 ska enbart beviljas på följande villkor:

a)

Den behöriga tullmyndigheten anser att den kommer att kunna övervaka användningen av förfarandet för unionstransitering och genomföra kontroller utan administrativa insatser som inte står i proportion till den berörda personens behov.

b)

De sökande håller bokföring som gör det möjligt för de behöriga tullmyndigheterna att utföra ändamålsenliga kontroller.

2.   Om den sökande innehar ett AEO-tillstånd som avses i artikel 38.2 a i kodexen ska de krav som anges i artiklarna 25.1 d, 26.1 e, 27.1 d och 28.1 d och punkt 1 i denna artikel anses vara uppfyllda.

Artikel 30

CIM-fraktsedel som transiteringsdeklaration för användning av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg

Förutsatt att CIM-fraktsedeln används för transporter som utförs av järnvägsbolag med tillstånd som samarbetar med varandra ska den betraktas som en transiteringsdeklaration för användning av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg.

Artikel 31

Person som är ansvarig för det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg och dennes skyldigheter

1.   En av nedanstående aktörer ska betraktas som den person som är ansvarig för det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg:

a)

Det järnvägsbolag med tillstånd som är etablerat i en medlemsstat och tar emot varor för transport som är upptagna i en CIM-fraktsedel, vilken används som en transiteringsdeklaration för användning av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg, och vilket fyller i fält 58b i CIM-fraktsedeln genom att kryssa för ja-rutan och ange sin UIC-kod.

b)

I de fall transporten påbörjas utanför unionens tullområde och varorna förs in i det tullområdet, varje annat järnvägsbolag med tillstånd som är etablerat i en medlemsstat och för vars räkning fält 58b fylls i av ett järnvägsbolag i ett tredjeland.

2.   Den person som är ansvarig för förfarandet ansvarar också för den implicita försäkran om att de efterföljande järnvägsbolag eller ersättningsjärnvägsbolag som är involverade i användningen av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering också uppfyller villkoren för detta förfarande för varor som transporteras på järnväg.

Artikel 32

Skyldigheter för järnvägsbolag med tillstånd

1.   När varor successivt tas emot och transporteras av olika järnvägsbolag med tillstånd på nationell nivå ska de involverade järnvägsbolagen med tillstånd förklara att de inför tullmyndigheten ansvarar gemensamt för alla potentiella tullskulder.

2.   Trots skyldigheterna enligt artikel 233.1 och 233.2 i kodexen för den person som är ansvarig för förfarandet ska även andra järnvägsbolag med tillstånd som tar över varorna under transporten och som anges i fält 57 i CIM-fraktsedeln vara ansvariga för en korrekt användning av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg.

3.   Järnvägsbolagen ska i samarbete med varandra driva ett gemensamt överenskommet system för att kontrollera och utreda oegentligheter vid sin befordran av varor och ansvara för följande:

a)

För en separat avräkning av transportkostnader på grundval av uppgifter som ska hållas tillgängliga för varje unionstransitering för varor som transporteras på järnväg, för varje månad och för varje berört oberoende järnvägsbolag med tillstånd i varje medlemsstat.

b)

För fördelningen av transportkostnader på varje medlemsstat på vars territorium varor förs in under unionstransiteringen för varor som transporteras på järnväg.

c)

För betalningen av respektive andel av kostnaderna för vart och ett av de samarbetade järnvägsbolagen med tillstånd.

Artikel 33

Formaliteter vid avgångstullkontoret

1.   När varor hänförts till det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg och unionstransiteringen inleds och avses avslutas på unionens tullområde ska varorna och CIM-fraktsedeln anmälas respektive uppvisas vid avgångstullkontoret.

2.   Avgångstullkontoret ska tydligt ange i det fält som är reserverat för tullen på blad 1, 2 och 3 av CIM-fraktsedeln

a)

koden ”T1”, när varorna befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering i enlighet med artikel 226.1 och 226.2 i kodexen,

b)

koden ”T2”, när varorna befordras enligt förfarandet för intern unionstransitering i enlighet med artikel 227.1 i kodexen, eller

c)

koden ”T2F”, i ett fall som avses i artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

Koderna ”T2” och ”T2F” ska bestyrkas med avgångstullkontorets stämpel.

3.   Alla exemplar av CIM-fraktsedeln ska återlämnas till den berörda personen.

4.   Järnvägsbolaget med tillstånd ska säkerställa att de varor som transporteras enligt det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg identifieras med hjälp av etiketter med ett piktogram enligt förlagan i bilaga 10. Etiketterna ska sättas på eller direkt tryckas på CIM-fraktsedeln och på den berörda järnvägsvagnen om det gäller en hel vagnslast eller, i övriga fall, på det enskilda kollit eller de enskilda kollina. Etiketterna får ersättas med en stämpel som återger det piktogram som visas i bilaga 10.

5.   Om en transport inleds utanför unionens tullområde och avses avslutas inom det området, ska det tullkontor som är behörigt för den gränsstation vid vilken varorna förs in i unionens tullområde fungera som avgångstullkontor.

Inga formaliteter behöver fullgöras vid avgångstullkontoret.

Artikel 34

Lastspecifikationer

1.   Om CIM-fraktsedeln avser mer än en vagn eller container får lastspecifikationer, i den form som beskrivs i bilaga 11, användas.

2.   Lastspecifikationer ska innehålla numret på den järnvägsvagn som CIM-fraktsedeln hänför sig till eller, i tillämpliga fall, numret på den container som innehåller varorna.

3.   För transporter som inleds inom unionens tullområde och som omfattar både varor som befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering och varor som befordras enligt förfarandet för intern unionstransitering ska separata lastspecifikationer upprättas.

Löpnumren på lastspecifikationerna för var och en av de två varukategorierna ska anges i det fält som är avsett för varubeskrivning i CIM-fraktsedeln.

4.   Lastspecifikationer som åtföljer en CIM-fraktsedel ska utgöra en integrerad del av denna och ha samma rättsliga verkan.

5.   Originalet av lastspecifikationer ska bestyrkas med avsändningsstationens stämpel.

Artikel 35

Formaliteter vid transittullkontoret

När det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg är tillämpligt behöver inga formaliteter fullgöras vid transittullkontoret.

Artikel 36

Formaliteter vid destinationstullkontoret

1.   När varor som hänförts till det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg ankommer till destinationstullkontoret ska järnvägsbolaget med tillstånd anmäla eller uppvisa följande vid det tullkontoret:

a)

Varorna.

b)

Blad 2 och 3 av CIM-fraktsedeln.

Destinationstullkontoret ska återlämna blad 2 av CIM-fraktsedeln till järnvägsbolaget med tillstånd efter att ha stämplat det och behålla blad 3 av CIM-fraktsedeln.

2.   Det tullkontor som är behörigt för destinationsstationen ska fungera som destinationstullkontor.

Om varorna övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande vid en mellanliggande station ska dock det tullkontor som är behörigt för den stationen fungera som destinationstullkontor. Det tullkontoret ska stämpla blad 2 och 3 av CIM-fraktsedeln och det kompletterande exemplar av blad 3 av CIM-fraktsedeln som uppvisas av järnvägsbolaget med tillstånd, och påteckna dessa blad med en av följande uppgifter:

”Cleared”.

”Dédouané”.

”Verzollt”.

”Sdoganato”.

”Vrijgemaakt”.

”Toldbehandlet”.

”Εκτελωνισμένο”.

”Despachado de aduana”.

”Desalfandegado”.

”Tulliselvitetty”.

”Tullklarerat”.

”Propuštěno”.

”Lõpetatud”.

”Nomuitots”.

”Išleista”.

”Vámkezelve”.

”Mgħoddija”.

”Odprawiony”.

”Ocarinjeno”.

”Prepustené”.

”Оформено”.

”Vămuit”.

”Ocarinjeno”

Det tullkontoret ska utan dröjsmål återlämna blad 2 och 3 av CIM-fraktsedeln till järnvägsbolaget med tillstånd efter att ha stämplat dem och behålla det kompletterande exemplaret av blad 3 av CIM-fraktsedeln.

3.   Det förfarande som avses i punkt 2 ska inte tillämpas på produkter som omfattas av punktskatt enligt definitionen i artikel 1.1 i rådets direktiv 2008/118/EG (6).

4.   I det fall som avses i punkt 2 får den behöriga tullmyndigheten i destinationsmedlemsstaten begära en kontroll i efterhand av de påteckningar som gjorts av den behöriga tullmyndigheten för den mellanliggande stationen på blad 2 och 3 av CIM-fraktsedeln.

5.   Artikel 33.1, 33.2 och 33.3 ska tillämpas på användningen av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg när transporten inleds inom unionens tullområde och avses avslutas utanför det området.

Det tullkontor som är behörigt för den gränsstation vid vilken de varor som omfattas av det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg lämnar unionens tullområde ska fungera som destinationstullkontor. Inga formaliteter behöver fullgöras vid destinationstullkontoret.

Artikel 37

Ändring av transportavtalet

Om transportavtalet ändras, med effekten att

a)

en transport som skulle avslutas utanför unionens tullområde avslutas inom det området, eller

b)

en transport som skulle avslutas inom unionens tullområde avslutas utanför det området,

ska järnvägsbolaget med tillstånd inte fullfölja det ändrade avtalet utan att ha fått avgångstullkontorets godkännande i förväg.

I alla övriga fall får järnvägsbolaget med tillstånd fullfölja det ändrade avtalet, och ska utan dröjsmål underrätta avgångstullkontoret om de ändringar som gjorts.

Artikel 38

Pappersbaserat förfarande för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg när transporten inleds och avslutas utanför unionens tullområde

När det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg är tillämpligt och transporten inleds och avses avslutas utanför unionens tullområde ska det tullkontor som avses i artikel 33.5 respektive 36.5 fungera som avgångstullkontor respektive destinationstullkontor.

Inga formaliteter behöver fullgöras vid avgångs- eller destinationstullkontoret.

Artikel 39

Förfarande för intern transitering

1.   När bestämmelserna i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande är tillämpliga och unionsvaror transporteras genom ett eller flera länder som omfattas av gemensam transitering ska varorna hänföras till förfarandet för intern unionstransitering för hela transporten från avgångsstationen i unionens tullområde till destinationsstationen i unionens tullområde, i enlighet med arrangemang som fastställs av respektive medlemsstat, utan att CIM-fraktsedeln uppvisas vid och varorna anmäls till avgångstullkontoret och utan att de etiketter som avses i artikel 33.4 sätts eller trycks på CIM-fraktsedeln.

Inga formaliteter behöver fullgöras vid destinationstullkontoret.

2.   När unionsvaror transporteras på järnväg från en plats i en medlemsstat till en plats i en annan medlemsstat via ett eller flera territorier för tredjeländer som inte är länder som omfattas av gemensam transitering ska förfarandet för intern unionstransitering tillämpas. I detta fall ska bestämmelserna i punkt 1 gälla i tillämpliga delar.

3.   I det fall som avses i punkt 2 ska det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg upphävas tillfälligt i tredjelandets territorium.

Artikel 40

Förfarande för extern transitering

I de fall som avses i artiklarna 33.5 och 38 ska varorna hänföras till förfarandet för extern unionstransitering, såvida varornas tullstatus som unionsvaror inte fastställs i enlighet med artiklarna 153, 154 och 155 i kodexen.

Artikel 41

Redovisningsavdelningar hos järnvägsbolag med tillstånd och tullkontroll

1.   Järnvägsbolag med tillstånd ska hålla bokföringen vid sina redovisningsavdelningar och använda det gemensamt överenskomna system som genomförts i dessa avdelningar för att utreda oegentligheter.

2.   Tullmyndigheten för den medlemsstat där järnvägsbolaget med tillstånd är etablerat ska ha tillgång till uppgifterna hos det bolagets redovisningsavdelning.

3.   För att tullkontroller ska kunna utföras ska järnvägsbolaget med tillstånd i destinationslandet göra samtliga CIM-fraktsedlar som använts som transiteringsdeklarationer för det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg tillgängliga för tullmyndigheten i destinationsmedlemsstaten, i enlighet med arrangemang som överenskommits med den myndigheten.

Artikel 42

Användning av förfarandet för unionstransitering

1.   När förfarandet för unionstransitering är tillämpligt ska artiklarna 25 och 29–45 inte utesluta användning av det förfarande som anges i artiklarna 188, 189 och 190 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 och artiklarna 291–312 samt punkt 19 i bilaga 72-04 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447; artiklarna 33.4 och 41 i den här förordningen ska inte desto mindre gälla.

2.   I de fall som avses i punkt 1 ska en hänvisning till transiteringsdeklarationens MRN tydligt anges i det fält som är reserverat för uppgifter om åtföljande dokument vid den tidpunkt då CIM-fraktsedeln upprättas.

3.   Dessutom ska blad 2 av CIM-fraktsedeln bestyrkas av det järnvägsbolag som är behörigt för den sista järnvägsstation som är involverad i unionstransiteringen. Detta bolag ska bestyrka dokumentet efter att ha fastställt att varutransporten täcks av deklarationen för unionstransitering.

Artikel 43

Godkänd avsändare

När, i fråga om varor som ska hänföras av en godkänd avsändare till det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg, en CIM-fraktsedel inte behöver uppvisas som transiteringsdeklaration för avgångstullkontoret och varorna inte heller behöver anmälas till detta kontor, ska detta kontor vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bladen 1, 2 och 3 av CIM-fraktsedeln är försedda med koden ”T1”, ”T2” eller ”T2F”.

Artikel 44

Godkänd mottagare

Genom undantag från artikel 315 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 får tullmyndigheterna föreskriva att när varor ankommer till en godkänd mottagares plats enligt artikel 233.4 b i kodexen ska blad 2 och 3 av CIM-fraktsedeln levereras direkt av järnvägsbolaget med tillstånd eller av transportföretaget till destinationstullkontoret.

Artikel 45

Användning av andra pappersbaserade förfaranden för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg

Förutsatt att genomförandet av de unionsåtgärder som gäller för varor som hänförts till förfarandet för unionstransitering säkerställs ska följande gälla:

a)

Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa andra pappersbaserade förfaranden för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg och vilka redan inrättats genom bilaterala eller multilaterala arrangemang dem mellan.

b)

Varje medlemsstat får fortsätta att tillämpa andra pappersbaserade förfaranden för unionstransitering för varor som transporteras på järnväg i fråga om varor som inte behöver befordras till en annan medlemsstats territorium.

Artikel 46

Ett manifest som transiteringsdeklaration för det pappersbaserade förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras med flyg

1.   Ett lufttrafikföretag får beviljas tillstånd att använda ett manifest som transiteringsdeklaration när detta innehållsmässigt motsvarar det formulär som beskrivs i tillägg 3 till bilaga 9 till konventionen angående internationell civil luftfart, upprättad i Chicago den 7 december 1944.

2.   I det tillstånd som avses i artikel 26 ska manifestets form och avgångs- respektive destinationsflygplatserna för unionstransiteringar anges. Lufttrafikföretaget med tillstånd enligt artikel 26 ska skicka en bestyrkt kopia av tillståndet till de behöriga tullmyndigheterna för varje berörd flygplats.

3.   När en transport involverar varor som befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering enligt artikel 226 i kodexen eller varor som befordras enligt artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska dessa varor tas upp i separata manifest.

Artikel 47

Formaliteter som ska fullgöras av lufttrafikföretaget

1.   Lufttrafikföretaget ska ange följande uppgifter i manifestet:

a)

Koden ”T1”, när varorna befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering i enlighet med artikel 226 i kodexen.

b)

Koden ”T2F”, i ett fall som avses i artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

c)

Namnet på det lufttrafikföretag som transporterar varorna.

d)

Flygnummer.

e)

Datum för flygningen.

f)

Avgångs- och destinationsflygplatser.

2.   Utöver de uppgifter som begärs enligt punkt 1 ska lufttrafikföretaget för varje sändning ange följande uppgifter i manifestet:

a)

Flygfraktsedelns nummer.

b)

Antal kollin.

c)

Varornas beskrivning i handeln, inbegripet alla uppgifter som krävs för att identifiera dem.

d)

Bruttovikt.

3.   Vid samlastning av varor ska beskrivningen av dem i manifestet, i tillämpliga fall, ersättas med uppgiften ”Consolidation”, eventuellt i förkortad form. I detta fall ska flygfraktsedlar för de sändningar som tas upp i manifestet innehålla varornas beskrivning i handeln, inbegripet de uppgifter som krävs för att identifiera varorna. Dessa flygfraktsedlar ska bifogas manifestet.

4.   Lufttrafikföretaget ska datera och underteckna manifestet.

5.   Minst två exemplar av manifestet ska uppvisas för de behöriga tullmyndigheterna för avgångsflygplatsen, vilka ska behålla ett exemplar.

6.   Ett exemplar av manifestet ska uppvisas för de behöriga tullmyndigheterna för destinationsflygplatsen.

Artikel 48

Kontroll av förteckningar över manifest som använts som pappersbaserade transiteringsdeklarationer för varor som transporteras med flyg

1.   En gång i månaden ska de behöriga tullmyndigheterna för varje destinationsflygplats bestyrka en förteckning över manifest som upprättats av lufttrafikföretag och som uppvisats för dessa myndigheter under den föregående månaden, och sända denna förteckning till tullmyndigheterna för varje avgångsflygplats.

2.   Denna förteckning ska innehålla följande uppgifter för varje manifest:

a)

Manifestets nummer.

b)

En kod som identifierar manifestet som en transiteringsdeklaration, enligt artikel 47.1 a och b.

c)

Namnet på det lufttrafikföretag som transporterat varorna.

d)

Flygnummer.

e)

Datum för flygningen.

3.   I det tillstånd som avses i artikel 26 får också föreskrivas att lufttrafikföretagen själva får sända den förteckning som avses i punkt 1 till de behöriga tullmyndigheterna för varje avgångsflygplats.

4.   Om oegentligheter konstateras i samband med uppgifterna i de manifest som anges i förteckningen ska de behöriga tullmyndigheterna för destinationsflygplatsen informera de behöriga tullmyndigheterna för avgångsflygplatsen och den behöriga tullmyndighet som beviljat tillståndet, med särskild hänvisning till flygfraktsedlarna för de berörda varorna.

Artikel 49

Ett manifest som transiteringsdeklaration för det pappersbaserade förfarandet för transitering för varor som transporteras sjövägen

1.   Ett rederi som beviljats ett tillstånd enligt artikel 26 ska använda ett manifest som transiteringsdeklaration i den form som anges i tillståndet.

2.   I tillståndet ska avgångs- och destinationshamnar för unionstransiteringar anges. Ett rederi med tillstånd enligt artikel 26 ska skicka en bestyrkt kopia av tillståndet till tullmyndigheterna för varje berörd hamn.

3.   När en transport involverar varor som befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering enligt artikel 226 i kodexen eller varor som befordras enligt artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska dessa varor tas upp i separata manifest.

Artikel 50

Formaliteter som ska fullgöras av rederiet

1.   Rederiet ska ange följande uppgifter i manifestet:

a)

Koden ”T1”, när varorna befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering i enlighet med artikel 226 i kodexen.

b)

Koden ”T2F”, i ett fall som avses i artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

c)

Namnet på och den fullständiga adressen till det rederi som transporterar varorna.

d)

Fartygets identitet.

e)

Avgångshamn.

f)

Destinationshamn.

g)

Datum för sjötransporten.

2.   Utöver de uppgifter som begärs enligt punkt 1 ska rederiet för varje sändning ange följande uppgifter i manifestet:

a)

Konossementets nummer.

b)

Kollinas antal, slag, märken och identifieringsnummer.

c)

Varornas beskrivning i handeln, inbegripet alla uppgifter som krävs för att identifiera dem.

d)

Bruttovikt.

e)

I tillämpliga fall, containernummer.

3.   Rederiet ska datera och underteckna manifestet.

4.   Minst två exemplar av manifestet ska uppvisas för de behöriga tullmyndigheterna för avgångshamnen, vilka ska behålla ett exemplar.

5.   Ett exemplar av manifestet ska uppvisas för de behöriga tullmyndigheterna för destinationshamnen.

Artikel 51

Kontroll av förteckningar över manifest som använts som pappersbaserade transiteringsdeklarationer för varor som transporteras sjövägen

1.   En gång i månaden ska de behöriga tullmyndigheterna för varje destinationshamn bestyrka en förteckning över manifest som upprättats av rederier och som uppvisats för dessa myndigheter under den föregående månaden, och sända denna förteckning till de behöriga tullmyndigheterna för varje avgångshamn.

2.   Denna förteckning ska innehålla följande uppgifter för varje manifest:

a)

Manifestets nummer.

b)

En kod som identifierar manifestet som en transiteringsdeklaration, enligt artikel 50.1 a och b.

c)

Namnet på det rederi som transporterat varorna.

d)

Datum för sjötransporten.

3.   I det tillstånd som avses i artikel 26 får också föreskrivas att rederierna själva får sända den förteckning som avses i punkt 1 till de behöriga tullmyndigheterna för varje avgångshamn.

4.   Om oegentligheter konstateras i samband med uppgifterna i de manifest som anges i förteckningen ska de behöriga tullmyndigheterna för destinationshamnen informera de behöriga tullmyndigheterna för avgångshamnen och den myndighet som beviljat tillståndet, med särskild hänvisning till konossementen för de berörda varorna.

Artikel 52

Ett elektroniskt manifest som transiteringsdeklaration för förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras med flyg

1.   Lufttrafikföretaget ska sända det manifest som upprättats vid avgångsflygplatsen till destinationsflygplatsen med hjälp av ett elektroniskt system som möjliggör utbyte av uppgifter.

2.   Lufttrafikföretaget ska ange en av följande koder vid de relevanta varuposterna i manifestet:

a)

”T1”, när varorna befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering i enlighet med artikel 226 i kodexen.

b)

”T2F”, i ett fall som avses i artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

c)

”TD” för varor som redan befordras enligt ett förfarande för unionstransitering eller som transporteras inom ramen för förfarandet för aktiv förädling, lagring i tullager eller förfarandet för tillfällig införsel. I sådana fall ska lufttrafikföretaget också ange koden ”TD” i motsvarande flygfraktsedel, en hänvisning till det förfarande som används, nummer och datum för transiteringsdeklarationen eller överföringsdokumentet och namnet på det utfärdande kontoret.

d)

”C” för unionsvaror som inte befordras enligt ett förfarande för unionstransitering.

e)

”X” för unionsvaror som ska exporteras och som inte befordras enligt ett förfarande för unionstransitering.

3.   Manifestet ska också innehålla de uppgifter som avses i artikel 47.1 c–f och 47.2.

4.   Förfarandet för unionstransitering ska anses vara slutfört när det manifest som sänts med hjälp av ett elektroniskt system som möjliggör utbyte av uppgifter är tillgängligt för de behöriga tullmyndigheterna för destinationsflygplatsen och när varorna har anmälts till dessa myndigheter.

5.   Av den bokföring som lufttrafikföretaget håller i enlighet med artikel 29.1 b ska åtminstone de uppgifter som avses i punkterna 2 och 3 framgå.

De behöriga tullmyndigheterna för destinationsflygplatsen ska vid behov för kontrolländamål sända relevanta uppgifter från de manifest som mottagits med hjälp av ett elektroniskt system som möjliggör utbyte av uppgifter till de behöriga tullmyndigheterna för avgångsflygplatsen.

6.   Lufttrafikföretaget ska meddela alla överträdelser och oegentligheter till de behöriga tullmyndigheterna.

7.   De behöriga tullmyndigheterna för destinationsflygplatsen ska så snart som möjligt meddela alla överträdelser och oegentligheter till de behöriga tullmyndigheterna för avgångsflygplatsen, samt till den behöriga tullmyndighet som utfärdat tillståndet.

Artikel 53

Ett elektroniskt manifest som transiteringsdeklaration för förfarandet för unionstransitering för varor som transporteras sjövägen

1.   Rederiet ska sända det manifest som upprättats vid avgångshamnen till destinationshamnen med hjälp av ett elektroniskt system som möjliggör utbyte av uppgifter.

2.   Rederiet får använda ett enda manifest för samtliga varor som transporteras. I det fallet ska det ange en av följande koder vid de relevanta varuposterna i manifestet:

a)

”T1”, när varorna befordras enligt förfarandet för extern unionstransitering i enlighet med artikel 226 i kodexen.

b)

”T2F”, i ett fall som avses i artikel 188 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

c)

”TD” för varor som redan befordras enligt ett förfarande för unionstransitering eller som transporteras inom ramen för förfarandet för aktiv förädling, lagring i tullager eller tillfällig införsel. I sådana fall ska rederiet också ange koden ”TD” i motsvarande konossement eller andra lämpliga kommersiella dokument, en hänvisning till det förfarande som används, nummer och datum för transiteringsdeklarationen eller överföringsdokumentet och namnet på det utfärdande kontoret.

d)

”C” för unionsvaror som inte befordras enligt ett förfarande för unionstransitering.

e)

”X” för unionsvaror som ska exporteras och som inte befordras enligt ett förfarande för unionstransitering.

3.   Manifestet ska också innehålla de uppgifter som föreskrivs i artikel 50.1 c–g och 50.2.

4.   Förfarandet för unionstransitering ska anses vara slutfört när det manifest som sänts med hjälp av ett elektroniskt system som möjliggör utbyte av uppgifter är tillgängligt för de behöriga tullmyndigheterna för destinationshamnen och när varorna har anmälts till dessa myndigheter.

5.   Av den bokföring som rederiet håller i enlighet med artikel 29.1 b ska åtminstone de uppgifter som avses i punkterna 2 och 3 framgå.

De behöriga tullmyndigheterna för destinationshamnen ska vid behov för kontrolländamål sända relevanta uppgifter från de manifest som mottagits med hjälp av ett elektroniskt system som möjliggör utbyte av uppgifter till de behöriga tullmyndigheterna för avgångshamnen.

6.   Rederiet ska meddela alla överträdelser och oegentligheter till den behöriga tullmyndigheten.

De behöriga tullmyndigheterna för destinationshamnen ska så snart som möjligt meddela alla överträdelser och oegentligheter till de behöriga tullmyndigheterna för avgångshamnen, samt till den behöriga tullmyndighet som utfärdat tillståndet.

KAPITEL 7

VAROR SOM FÖRS UT UR UNIONENS TULLOMRÅDE

Artikel 54

Utförsel av varor

Till de respektive datum då det automatiserade exportsystem enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för utbyte och lagring av uppgifter om utförsel av varor från unionens tullområde.

KAPITEL 8

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 55

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/2446

Delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till:

”3.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel och till den dag då den första fasen i uppgraderingen av det system för bindande klassificeringsbesked och det Surveillance 2-system som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska kolumn 1a i bilaga A till denna förordning inte tillämpas och de respektive uppgiftskrav som anges i bilagorna 2–5 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (*) tillämpas.

Genom undantag från punkt 1 i denna artikel och till den dag då det system för godkända ekonomiska aktörer som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska kolumn 2 i bilaga A till denna förordning inte tillämpas och de respektive uppgiftskrav som anges i bilagorna 6 och 7 till delegerad förordning (EU) 2016/341 tillämpas.

4.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel och till de respektive datum då de relevanta it-system som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs eller uppgraderas, ska de gemensamma uppgiftskrav som anges i bilaga B till denna förordning inte tillämpas i fråga om de it-system som förtecknas i bilaga 1 till delegerad förordning (EU) 2016/341.

När det gäller de it-system som förtecknas i bilaga 1 till delegerad förordning (EU) 2016/341 och till de respektive datum då de relevanta it-system som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs eller uppgraderas, ska det utbyte och den lagring av uppgifter som krävs för deklarationer, underrättelser, anmälningar och meddelanden samt bevis för tullstatus omfattas av de uppgiftskrav som anges i bilaga 9 till delegerad förordning (EU) 2016/341.

I de fall uppgiftskraven för utbyte och lagring av uppgifter som krävs för deklarationer, underrättelser, anmälningar och meddelanden samt bevis för tullstatus inte anges i bilaga 9 till delegerad förordning (EU) 2016/341 ska medlemsstaterna säkerställa att de respektive uppgiftskraven är utformade så att det garanteras att bestämmelserna om sådana deklarationer, underrättelser, anmälningar och meddelanden samt bevis för tullstatus kan tillämpas.

5.   Till den dag då det system för tullbeslut enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna besluta att lämpliga alternativa uppgiftskrav till de som anges i bilaga A till denna förordning ska tillämpas i fråga om följande ansökningar och tillstånd:

a)

Ansökningar om och tillstånd till förenkling av fastställandet av belopp som utgör en del av varors tullvärde.

b)

Ansökningar om och tillstånd till samlade garantier.

c)

Ansökningar om och tillstånd till betalningsanstånd.

d)

Ansökningar om och tillstånd till drift av anläggningar för tillfällig lagring, enligt artikel 148 i kodexen.

e)

Ansökningar om och tillstånd till reguljär fartygslinje.

f)

Ansökningar om och tillstånd till status som godkänd utfärdare.

g)

Ansökningar om och tillstånd till status som godkänd vägare av bananer.

h)

Ansökningar om och tillstånd till egenbedömning.

i)

Ansökningar om och tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering.

j)

Ansökningar om och tillstånd till status som godkänd avsändare för unionstransitering.

k)

Ansökningar om och tillstånd till status som godkänd mottagare för unionstransitering.

l)

Ansökningar om och tillstånd till att använda förseglingar av en särskild typ.

m)

Ansökningar om och tillstånd till att använda transiteringsdeklarationer med en reducerad datauppsättning.

n)

Ansökningar om och tillstånd till att använda ett elektroniskt transportdokument som tulldeklaration.

6.   Om en medlemsstat i enlighet med punkt 5 beslutar att alternativa uppgiftskrav ska tillämpas ska den säkerställa att dessa alternativa uppgiftskrav gör det möjligt för medlemsstaten att kontrollera att villkoren för beviljande av tillståndet i fråga är uppfyllda och att de innefattar åtminstone följande:

a)

Identifiering av den sökande/tillståndshavaren (dataelement 3/2 Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet, eller, om ett giltigt Eori-nummer för den sökande saknas, dataelement 3/1 Sökande/Innehavare av tillståndet eller beslutet).

b)

Typen av ansökan eller tillstånd (dataelement 1/1 Typ av ansökan/beslut).

c)

Huruvida tillståndet kan användas i en eller flera medlemsstater (dataelement 1/4 Geografisk giltighet – unionen), i tillämpliga fall.

7.   Till den dag då systemet för tullbeslut enligt kodexen införs får tullmyndigheterna tillåta att de uppgiftskrav för ansökningar och tillstånd som anges i bilaga 12 till delegerad förordning (EU) 2016/341 ska tillämpas i stället för de uppgiftskrav som anges i bilaga A till den här förordningen, när det gäller följande förfaranden:

a)

Ansökningar om och tillstånd till att använda förenklad deklaration.

b)

Ansökningar om och tillstånd till centraliserad klarering.

c)

Ansökningar om och tillstånd till registrering av uppgifter i deklarantens bokföring.

d)

Ansökningar om och tillstånd till att använda förfarandet för aktiv förädling.

e)

Ansökningar om och tillstånd till att använda förfarandet för passiv förädling.

f)

Ansökningar om och tillstånd till att använda förfarandet för slutanvändning.

g)

Ansökningar om och tillstånd till att använda förfarandet för tillfällig införsel.

h)

Ansökningar om och tillstånd till drift av anläggningar för lagring av varor i tullager.

8.   Trots vad som sägs i punkt 7 och till de respektive datum då det automatiserade exportsystemet enligt kodexen införs eller de nationella importsystemen uppgraderas ska, i de fall en ansökan om tillstånd baseras på en tulldeklaration i enlighet med artikel 163.1 i denna förordning, tulldeklarationen också innehålla följande uppgifter:

a)

Uppgiftskrav som är gemensamma för samtliga förfaranden:

Typ av förädling eller användning av varorna.

Tekniska beskrivningar av varorna och/eller de förädlade produkterna och metoder för att identifiera dem.

Beräknad tid för att avsluta förfarandet.

Föreslaget avslutningskontor (ej för slutanvändning).

Plats för förädling eller användning.

b)

Särskilda uppgiftskrav för aktiv förädling:

Koder för ekonomiska villkor som avses i tillägget till bilaga 12 till delegerad förordning (EU) 2016/341.

Uppskattad avkastningsgrad eller metod för att fastställa denna.

Huruvida beräkningen av importtullbeloppet bör ske i enlighet med artikel 86.3 i kodexen (ange ’ja’ eller ’nej’).

(*)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).”"

2.

I artikel 3 ska följande stycken läggas till:

”Genom undantag från första stycket och till den dag då det EORI-system som föreskrivs i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska de gemensamma uppgiftskrav som anges i bilaga 12-01 inte tillämpas.

Till den dag då EORI-systemet uppgraderas ska medlemsstaterna samla in och lagra följande data som anges i bilaga 9 tillägg E till delegerad förordning (EU) 2016/341, vilka ska utgöra EORI-registreringen:

a)

De data som förtecknas i punkterna 1–4 i bilaga 9 tillägg E till delegerad förordning (EU) 2016/341.

b)

Om det krävs enligt nationella system, de data som förtecknas i punkterna 5–12 i bilaga 9 tillägg E till delegerad förordning (EU) 2016/341.

Medlemsstaterna ska regelbundet överföra de data som insamlas i enlighet med tredje stycket i denna artikel till EORI-systemet.

Genom undantag från andra och tredje stycket i denna artikel ska det vara frivilligt för medlemsstaterna att samla in de dataelement som förtecknas i avdelning I kapitel 3 punkt 4 i bilaga 12-01. Om det elementet samlas in av medlemsstaterna ska det överföras till EORI-systemet så snart som möjligt efter att det systemet uppgraderats.”

3.

I artikel 104 ska följande punkter läggas till:

”3.   Till de respektive datum då det importkontrollsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska punkt 2 i denna artikel inte tillämpas och kravet på ingivande av en summarisk införseldeklaration frångås för varor i postförsändelser.

4.   Till den dag då det importkontrollsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska kravet på ingivande av en summarisk införseldeklaration frångås för varor i en sändning vars egentliga värde inte överstiger 22 euro, förutsatt att tullmyndigheterna med den ekonomiska aktörens samtycke godtar att utföra en riskanalys på grundval av de uppgifter som finns i eller tillhandahålls av det system som används av den ekonomiska aktören.”

4.

I artikel 106 ska följande punkt läggas till:

”3.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel och till den dag då det importkontrollsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska den summariska införseldeklarationen inges inom följande tidsfrister:

a)

För flygningar med en varaktighet på mindre än fyra timmar: senast vid tidpunkten för luftfartygets faktiska avgång.

b)

För flygningar med en varaktighet på minst fyra timmar: minst fyra timmar före luftfartygets ankomst till den första flygplatsen i unionens tullområde.”

5.

I artikel 112 ska följande punkt läggas till:

”3.   Till de respektive datum då det importkontrollsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska punkterna 1 och 2 i denna artikel inte tillämpas.”

6.

I artikel 113 ska följande punkt läggas till:

”4.   Till de respektive datum då det importkontrollsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska punkterna 1–3 i denna artikel inte tillämpas.”

7.

Följande artikel ska införas som artikel 122a:

”Artikel 122a

Informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer

(Artikel 155.2 i kodexen)

1.   Till den dag då det system för tullbeslut enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter med hjälp av ett elektroniskt informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer lagra och ha tillgång till följande uppgifter:

a)

Uppgifter från ansökningar.

b)

Tillstånd till reguljära fartygslinjer och, i tillämpliga fall, ändringar och återkallelser av sådana tillstånd.

c)

Namnen på anlöpshamnar och på de fartyg som ska trafikera den reguljära fartygslinjen.

d)

Alla andra relevanta uppgifter.

2.   Tullmyndigheterna i den medlemsstat till vilken ansökan lämnats ska meddela tullmyndigheterna i de övriga medlemsstater som berörs av fartygslinjen med hjälp av det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i punkt 1.

3.   Om de meddelade tullmyndigheterna avslår ansökan ska detta meddelas genom det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i punkt 1.

4.   Det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i punkt 1 ska användas för att lagra tillstånd och meddela tullmyndigheterna i de medlemsstater som berörs av fartygslinjen att ett tillstånd utfärdats.

5.   När ett tillstånd återkallas av den tullmyndighet till vilken ansökan lämnats eller på begäran av rederiet ska den tullmyndigheten meddela denna återkallelse till tullmyndigheterna i de medlemsstater som berörs av fartygslinjen med hjälp av det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i punkt 1.”

8.

I artikel 124 ska följande stycke läggas till:

”Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska första stycket i denna artikel inte tillämpas.”

9.

Följande artikel ska införas som artikel 124a:

”Artikel 124a

Bevis för varors tullstatus som unionsvaror med hjälp av ett T2L- eller T2LF-dokument

(Artikel 6.3 a i kodexen)

Till dess att det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs och när ett T2L- eller T2LF-dokument på papper används, ska följande gälla:

a)

Den berörda personen ska ange ”T2L” eller ”T2LF’ i det högra delfältet i fält 1 på formuläret och ”T2Lbis” eller ”T2LFbis” i det högra delfältet i fält 1 på alla använda tilläggsblad.

b)

Tullmyndigheterna får ge personer tillstånd att använda lastspecifikationer som inte uppfyller samtliga krav, om dessa personer

är etablerade i unionen,

regelbundet utfärdar bevis för tullstatus som unionsvaror, eller deras tullmyndigheter känner till att de kan iaktta de rättsliga skyldigheterna för användning av dessa bevis,

inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

c)

De tillstånd som avses i led b ska enbart beviljas när

tullmyndigheterna kan övervaka förfarandet och genomföra kontroller utan administrativa insatser som inte står i proportion till den berörda personens behov,

den berörda personen håller bokföring som gör det möjligt för tullmyndigheterna att utföra ändamålsenliga kontroller.

d)

Ett T2L- eller T2LF-dokument ska upprättas i ett enda original.

e)

Om tullen påtecknar dokumenten ska denna påteckning innefatta följande, vilket i största möjliga utsträckning ska anges i fält ”C Avgångskontor”.

I fråga om T2L- eller T2LF-dokument, det behöriga kontorets namn och stämpel, underskrift av en tjänsteman vid det kontoret, påteckningsdag och antingen ett registreringsnummer eller avsändningsdeklarationens nummer, när detta krävs.

I fråga om tilläggsblad eller lastspecifikationer, det nummer som anges på T2L- eller T2LF-dokumentet, vilket ska anges med hjälp av en stämpel som innefattar det behöriga kontorets namn, eller för hand. Om det anges för hand ska det åtföljas av det kontorets officiella stämpel.

Dokumenten ska återlämnas till den berörda personen.”

10.

I artikel 126 ska följande punkt läggas till:

”3.   Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska en påteckning av tullen innefatta det behöriga tullkontorets namn och stämpel, underskrift av en tjänsteman vid det kontoret, påteckningsdag och antingen ett registreringsnummer eller avsändningsdeklarationens nummer om en sådan deklaration krävs.”

11.

Följande artikel ska införas som artikel 126a:

”Artikel 126a

Bevis för varors tullstatus som unionsvaror genom uppvisande av ett rederis manifest

(Artikel 6.3 a i kodexen)

1.   Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska ett rederis manifest innehålla minst följande uppgifter:

a)

Rederiets namn och fullständiga adress.

b)

Fartygets namn.

c)

Plats och dag för lastning av varorna.

d)

Plats för lossning av varorna.

Dessutom ska manifestet innehålla följande uppgifter för varje sändning:

e)

Referensuppgift om konossementet eller ett annat kommersiellt dokument.

f)

Kollinas antal, slag, märken och referensnummer.

g)

Varornas normala beskrivning i handeln, inbegripet tillräckliga uppgifter för att identifiera dem.

h)

Bruttovikt i kg.

i)

Containernummer, i tillämpliga fall.

j)

Följande uppgifter för att ange varornas status:

Bokstaven ”C” (likvärdig med ”T2L”) för varor vars tullstatus som unionsvaror kan styrkas.

Bokstaven ”F” (likvärdig med ”T2LF”) för varor vars tullstatus som unionsvaror kan styrkas och vilka sänds till eller har ursprung i en del av unionens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG inte är tillämpliga.

Bokstaven ”N” för alla andra varor.

2.   Om tullen påtecknar dokumentet ska rederiets manifest innehålla det behöriga tullkontorets namn och stämpel, underskrift av en tjänsteman vid det kontoret och dagen för påteckning.”

12.

Artikel 128 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”Lättnad för en godkänd utfärdare att utfärda bevismedel”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får tullmyndigheterna i varje medlemsstat bevilja en person som är etablerad i unionens tullområde och som ansöker om tillstånd att styrka varors tullstatus som unionsvaror med hjälp av en faktura eller ett transportdokument för varor med tullstatus som unionsvaror vars värde överstiger 15 000 euro, med hjälp av ett T2L- eller T2LF-dokument eller med hjälp av ett rederis manifest, tillstånd att använda sådana dokument utan att behöva uppvisa dem för påteckning av det behöriga tullkontoret.”

c)

Följande punkter ska läggas till:

”3.   De tillstånd som avses i punkterna 1 och 2 ska utfärdas av det behöriga tullkontoret på begäran av den berörda personen.

4.   Det tillstånd som avses i punkt 2 ska enbart beviljas när

a)

den berörda personen inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen,

b)

de behöriga tullmyndigheterna kan övervaka förfarandet och genomföra kontroller utan administrativa insatser som inte står i proportion till den berörda personens behov,

c)

den berörda personen håller bokföring som gör det möjligt för tullmyndigheterna att utföra ändamålsenliga kontroller,

d)

den berörda personen regelbundet utfärdar bevis för tullstatus som unionsvaror, eller dennes behöriga tullmyndigheter känner till att denne kan iaktta de rättsliga skyldigheterna för användning av dessa bevis.

5.   Om den berörda personen har beviljats status som godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 38 i kodexen ska de villkor som anges i punkt 4 a–c i denna artikel anses vara uppfyllda.”

13.

Följande artiklar ska införas som artiklarna 129a–129d:

”Artikel 129a

Formaliteter när en godkänd utfärdare utfärdar ett T2L- eller T2LF-dokument, en faktura eller ett transportdokument

(Artikel 6.3 a i kodexen)

1.   Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska den godkände utfärdaren göra en kopia av varje utfärdat T2L- eller T2LF-dokument. Tullmyndigheterna ska ange de villkor under vilka kopian ska uppvisas för kontroll och bevaras under minst tre år.

2.   Det tillstånd som avses i artikel 128.2 ska särskilt ange följande:

a)

Det tullkontor som ansvarar för att på förhand bestyrka de T2L- eller T2LF-formulär som används för att upprätta de berörda dokumenten, för tillämpning av artikel 129b.1.

b)

Hur den godkände utfärdaren ska styrka att formulären har använts korrekt.

c)

De varukategorier eller den varubefordran som inte omfattas av tillståndet.

d)

Hur lång tid i förväg och hur den godkände utfärdaren ska meddela det behöriga tullkontoret, så att det före varornas avgång kan utföra nödvändiga kontroller.

e)

Att framsidan av berörda kommersiella dokument eller fält ”C Avgångskontor” på framsidan av de formulär som används för att sammanställa T2L- eller T2LF-dokumentet och, i tillämpliga fall, tilläggsbladen på förhand ska förses med ett avtryck av stämpeln för det tullkontor som avses i punkt 2 a och med en underskrift av en tjänsteman vid det kontoret, eller

i)

på förhand ska förses med ett avtryck av stämpeln för det tullkontor som avses i punkt 2 a och med en underskrift av en tjänsteman vid det kontoret, eller

ii)

av den godkände utfärdaren ska förses med ett avtryck av en särskild stämpel. Detta stämpelavtryck får vara förtryckt på formulären när tryckningen utförs av ett tryckeri som godkänts för detta ändamål. Fälten 1 och 2 samt 4–6 i den särskilda stämpeln ska innehålla följande uppgifter:

Vapen eller andra tecken eller bokstäver som betecknar landet.

Behörigt tullkontor.

Datum.

Godkänd utfärdare.

Tillståndets nummer.

f)

Senast när varorna avsänds ska den godkände utfärdaren fylla i och underteckna formuläret. Denne ska även i fält ”D. Kontroll av avgångskontoret” i T2L- eller T2LF-dokumentet, eller på väl synlig plats i det kommersiella dokument som används, ange det behöriga tullkontorets namn, dagen för ifyllande av dokumentet och en av följande påteckningar:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj

Artikel 129b

Lättnader för godkända utfärdare

(Artikel 6.3 a i kodexen)

1.   Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får den godkände utfärdaren beviljas tillstånd att inte behöva underteckna T2L- eller T2LF-dokument eller de kommersiella dokument som används vilka försetts med ett avtryck av en sådan särskild stämpel som avses i artikel 129a.2 e ii och som upprättats med ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd ska beviljas på villkoret att den godkände utfärdaren i förväg har lämnat ett skriftligt åtagande till dessa myndigheter om att de påtar sig ansvar för de rättsliga följderna av utfärdandet av alla T2L- eller T2LF-dokument eller kommersiella dokument som är försedda med ett avtryck av den särskilda stämpeln.

2.   De T2L- eller T2LF-dokument eller kommersiella dokument som upprättats i enlighet med punkt 1 ska i stället för den godkände utfärdarens underskrift innehålla en av följande påteckningar:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa

Artikel 129c

Tillstånd att upprätta rederiers manifest efter avgången

(Artikel 153.2 i kodexen)

Till den dag då det system för bevis för unionsstatus enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får medlemsstaternas tullmyndigheter bevilja rederier tillstånd att inte behöva upprätta sådana rederiers manifest som avses i artikel 199.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 vilka syftar till att styrka varors tullstatus som unionsvaror fram till dagen efter fartygets avgång och, under alla omständigheter, innan fartyget ankommer till destinationshamnen.

Artikel 129d

Villkor för tillstånd att upprätta rederiers manifest efter avgången

(Artikel 153.2 i kodexen)

1.   Till den dag då det system för tullbeslut enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, ska tillståndet att inte behöva upprätta rederiers manifest vilka syftar till att styrka varors tullstatus som unionsvaror fram till dagen efter fartygets avgång och, under alla omständigheter, innan fartyget ankommer till destinationshamnen, enbart beviljas internationella rederier som uppfyller följande villkor:

a)

De är etablerade i unionen.

b)

De utfärdar regelbundet bevis för tullstatus som unionsvaror, eller så känner deras tullmyndigheter till att rederierna kan iaktta de rättsliga skyldigheterna för användning av dessa bevis.

c)

De har inte begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

d)

De använder system för elektroniskt datautbyte för att sända uppgifter mellan avgångs- och destinationshamnarna på unionens tullområde.

e)

De genomför ett betydande antal transporter mellan medlemsstaterna på godkända rutter.

2.   De tillstånd som avses i punkt 1 ska enbart beviljas när

a)

tullmyndigheterna kan övervaka förfarandet och genomföra kontroller utan administrativa insatser som inte står i proportion till den berörda personens behov,

b)

de berörda personerna håller bokföring som gör det möjligt för tullmyndigheterna att utföra ändamålsenliga kontroller.

3.   Om den berörda personen har ett AEO-tillstånd som avses i artikel 38.2 a i kodexen ska de krav som anges i punkterna 1 c och 2 b i denna artikel anses vara uppfyllda.

4.   När tullmyndigheterna i en medlemsstat där ett rederi är etablerat mottagit en ansökan ska de meddela denna till de andra medlemsstater på vars territorium de avsedda avgångs- eller destinationshamnarna är belägna.

Om inga invändningar mottas inom 60 dagar efter dagen för meddelandet, ska tullmyndigheterna ge tillstånd till det förenklade förfarande som beskrivs i artikel 129c.

Detta tillstånd ska vara giltigt i de berörda medlemsstaterna, och ska endast gälla för transporter mellan de hamnar som avses i tillståndet.

5.   Förenklingen ska tillämpas på följande sätt:

a)

Manifestet från avgångshamnen ska sändas till destinationshamnen via ett system för elektroniskt datautbyte.

b)

Rederiet ska i manifestet ange de uppgifter som avses i artikel 126a.

c)

Det manifest som sänds via elektroniskt datautbyte (dataöverfört manifest) ska uppvisas för avgångshamnens tullmyndigheter senast den första arbetsdagen efter fartygets avgång och under alla omständigheter före fartygets ankomst till destinationshamnen. Tullmyndigheterna får begära att en utskrift av det dataöverförda manifestet uppvisas om de inte har tillgång till ett av dem godkänt informationssystem som innehåller det dataöverförda manifestet.

d)

Det dataöverförda manifestet ska uppvisas för destinationshamnens tullmyndigheter. Tullmyndigheterna får begära att en utskrift av det dataöverförda manifestet uppvisas om de inte har tillgång till ett av dem godkänt informationssystem som innehåller det dataöverförda manifestet.

6.   Följande meddelanden ska skickas:

a)

Rederiet ska anmäla alla överträdelser och oegentligheter till tullmyndigheterna.

b)

Tullmyndigheterna för destinationshamnen ska så snart som möjligt meddela alla överträdelser och oegentligheter till tullmyndigheterna för avgångshamnen, samt till den myndighet som utfärdat tillståndet.”

14.

I artikel 138 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller de respektive datum för uppgradering av de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU för den medlemsstat där varorna anses vara deklarerade, ska dock följande gälla:

a)

Första stycket f ska enbart tillämpas när varorna också är befriade från andra avgifter.

b)

Varor vars egentliga värde inte överstiger 22 euro ska anses vara deklarerade för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 141.”

15.

I artikel 141 ska följande punkt läggas till:

”5.   Till de respektive datum då de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas i den medlemsstat där varorna anses vara deklarerade, ska varor vars egentliga värde inte överstiger 22 euro anses vara deklarerade för övergång till fri omsättning när de anmäls till tullen enligt artikel 139 i kodexen, förutsatt att de erforderliga uppgifterna godtas av tullmyndigheterna.”

16.

I artikel 144 ska följande stycken läggas till:

”Till de respektive datum då de relevanta nationella importsystem som krävs för inlämning av anmälningar till tullen av varors ankomst och som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska den tulldeklaration för övergång till fri omsättning av varor i postförsändelser som avses i första stycket anses ha ingetts och godtagits genom den handling som består i att varorna anmäls till tullen, förutsatt att varorna åtföljs av en CN22-deklaration eller en CN23-deklaration eller båda.

I de fall som avses i artikel 141.2 första stycket och 141.3 ska mottagaren anses vara deklarant och, i tillämpliga fall, gäldenär. I de fall som avses i artikel 141.2 andra stycket och 141.4 ska avsändaren anses vara deklarant och, i tillämpliga fall, gäldenär. Tullmyndigheterna får föreskriva att postoperatörer ska anses vara deklaranter och, i tillämpliga fall, gäldenärer.”

17.

I artikel 146 ska följande punkt läggas till:

”4.   Till de respektive datum då det automatiserade exportsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs och de relevanta nationella importsystem som avses i samma bilaga uppgraderas och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 105.1 i kodexen, får tullmyndigheterna tillåta andra tidsfrister än de som anges i punkterna 1 och 3 i den här artikeln.”

18.

I artikel 181 ska följande punkt läggas till:

”5.   Till de respektive datum då det system för informationsblad för särskilda förfaranden enligt kodexen som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU införs, får genom undantag från punkt 1 i denna artikel andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik användas.”

19.

I artikel 184 ska följande stycke läggas till:

”Till de respektive datum då det nya datoriserade transiteringssystem (NCTS) som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU uppgraderas, ska huvudreferensnumret för en transiteringsdeklaration lämnas till tullmyndigheterna med hjälp av de metoder som avses i första stycket b och c.”

Artikel 56

Datum för uppgradering eller införande av berörda elektroniska system

1.   Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra en detaljerad översikt över datumen för uppgradering eller införande av de elektroniska system som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU. Kommissionen ska se till att denna översikt är uppdaterad.

2.   Medlemsstaterna ska snarast möjligt och i detalj informera kommissionen om sin nationella planering för införande av de system som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU, dock senast sex månader före det planerade datumet för införande av ett givet it-system. Medlemsstaterna ska hålla kommissionen uppdaterad om sin nationella planering i detta hänseende.

Artikel 57

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU av den 29 april 2014 om fastställande av arbetsprogrammet för unionens tullkodex (EUT L 134, 7.5.2014, s. 46).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 med närmare regler som preciserar vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(6)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).


BILAGA 1

TABELLFÖRKLARING

Kolumnrubriker

Bilaga B matriskolumner

Deklarationer/anmälningar, underrättelser och meddelanden/bevis för tullstatus som unionsvaror

IT-system som avses i bilagan till genomförandebeslut 2014/255/EU

Uppgiftskrav i denna förordning för övergångsperioden

A1

Summarisk utförseldeklaration

AES

bilaga 9 – tillägg A

A2

Summarisk utförseldeklaration – Expressförsändelser

AES

bilaga 9 – tillägg A

A3

Anmälan om återexport

AES

B1

Exportdeklaration och deklaration om återexport

AES

bilaga 9 – tillägg C1

B2

Särskilt förfarande – förädling – deklaration för passiv förädling

Nationellt system för särskilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

B3

Deklaration för lagring i tullager av unionsvaror

Nationellt system för särskilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

B4

Deklaration för avsändning av varor i samband med handel med särskilda skatteområden

Nationella

C1

Förenklad exportdeklaration

AES

bilaga 9 – tillägg A

C2

Anmälan till tullen av varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring eller i samband med att tulldeklarationer inges före anmälan av varornas ankomst vid export

Nationellt exportsystem (EXP)

D1

Särskilt förfarande – transiteringsdeklaration

NCTS-uppdatering

bilaga 9 – tillägg C1 och tillägg C2

D2

Särskilt förfarande – Transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning – (järnvägs-, luft- och sjötransport)

NCTS-uppdatering

D3

Särskilt förfarande – Transitering – Användning av ett elektroniskt transportdokument som tulldeklaration – (lufttransport och sjötransport)

Nationella

E1

Bevis för tullstatus som unionsvaror (T2L/T2LF)

PoUS

bilaga 9 – tillägg C1

E2

Manifest för tulländamål

PoUS och nationella för godkända utfärdare

F1a

Summarisk införseldeklaration – Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Fullständig datauppsättning

ICS2

bilaga 9 – tillägg A

F1b

Summarisk införseldeklaration – Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning som inges av fraktföraren

ICS2

F1c

Summarisk införseldeklaration – Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning som tillhandahålls av en person enligt artikel 127.6 i kodexen och i enlighet med artikel 112.1 första stycket

ICS2

F1d

Summarisk införseldeklaration – Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning som tillhandahålls av en person enligt artikel 127.6 i kodexen och i enlighet med artikel 112.1 andra stycket

ICS2

F2a

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt (allmän) – Fullständig datauppsättning

ICS2

bilaga 9 – tillägg A

F2b

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning som inges av fraktföraren

ICS2

F2c

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning som tillhandahålls av en person enligt artikel 127.6 i kodexen och i enlighet med artikel 113.1

ICS2

F2d

Summarisk införseldeklaration – Flygfrakt (allmän) – Minimidatauppsättning som ska inges före lastning, i samband med situationer som definieras i artikel 106.1 andra stycket och i enlighet med artikel 113.1

ICS2

F3a

Summarisk införseldeklaration – Expressförsändelser – Fullständig datauppsättning

ICS2

bilaga 9 – tillägg A

F3b

Summarisk införseldeklaration – Expressförsändelser – Minimidatauppsättning som ska inges före lastning i samband med situationer som definieras i artikel 106.1 andra stycket

ICS2

F4a

Summarisk införseldeklaration – Postförsändelser – Fullständig datauppsättning

ICS2

F4b

Summarisk införseldeklaration – Postförsändelser – Partiell datauppsättning som inges av fraktföraren

ICS2

F4c

Summarisk införseldeklaration – Postförsändelser – Minimidatauppsättning som ska inges före lastning i samband med situationer som definieras i artikel 106.1 andra stycket (1) och i enlighet med artikel 113.2

ICS2

F4d

Summarisk införseldeklaration – Postförsändelser – Partiell datauppsättning på behållarnivå som inges före lastning i samband med situationer som definieras i artikel 106.1 andra stycket och i enlighet med artikel 113.2

ICS2

F5

Summarisk införseldeklaration – Väg och järnväg

ICS2

bilaga 9 – tillägg A

G1

Meddelande om omdestinering

ICS2

bilaga 9 – tillägg A

G2

Anmälan om ankomst

Nationellt system för anmälan av ankomst (AN) och ICS2

G3

Anmälan till tullen av varors ankomst

Nationellt system för anmälan av varor (PN)

G4

Deklaration för tillfällig lagring

Nationellt system för tillfällig lagring (TS)

G5

Ankomstmeddelande vid befordran av varor i tillfällig lagring

Nationellt system för tillfällig lagring (TS)

H1

Deklaration för övergång till fri omsättning och Särskilt förfarande – särskild användning – deklaration för slutanvändning

Nationellt importsystem (IMP)

bilaga 9 – tillägg C1

DV 1 bilaga (endast för deklarationen för övergång till fri omsättning)

H2

Särskilt förfarande – lagring – deklaration för lagring i tullager

Nationellt system för särskilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

H3

Särskilt förfarande – särskild användning – deklaration för tillfällig införsel

Nationellt system för särskilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

H4

Särskilt förfarande – förädling – deklaration för aktiv förädling

Nationellt system för särskilda förfaranden (SPE)

bilaga 9 – tillägg C1

H5

Deklaration för införsel av varor i samband med handel med särskilda skatteområden

Nationellt importsystem (IMP)

H6

Tulldeklaration i posttrafik för övergång till fri omsättning

Nationellt importsystem (IMP)

I1

Förenklad importdeklaration

Nationellt importsystem (IMP)

bilaga 9 – tillägg A

I2

Anmälan till tullen av varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring eller i samband med att tulldeklarationer inges före anmälan av varornas ankomst vid import

Nationellt importsystem (IMP)


(1)  Den minsta uppsättningen uppgifter före lastning motsvarar uppgifterna i CN23-deklarationen.


BILAGA 2

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA 3

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA 4

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA 5

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA 6

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

1.   Sökande:

Ange den sökande ekonomiska aktörens fullständiga namn enligt registreringen i Eori-systemet.

2.   Den sökandes rättsliga form:

Ange den rättsliga form som anges i etableringshandlingarna.

3.   Etableringsdatum:

Ange – med siffror – dag, månad och år för etablering.

4.   Etableringsadress:

Ange företagets fullständiga etableringsadress, inklusive land.

5.   Adress där företagets huvudverksamhet bedrivs:

Ange fullständig adress till den lokal där företagets huvudsakliga verksamhet bedrivs.

6.   Kontaktperson:

Ange fullständigt namn på, liksom telefon- och faxnummer samt e-postadress till den kontaktperson inom företaget som tullmyndigheterna ska kontakta när ansökan behandlas.

7.   Postadress:

Fylls endast i om den inte är samma som etableringsadressen.

8, 9 och 10.   Registreringsnummer för mervärdesskatt, TIN-nummer (Trader Identification Number) och organisationsnummer:

Ange tillämpliga nummer.

TIN-nummer är det eller de identifieringsnummer som registrerats av tullmyndigheten.

Organisationsnummer är det registreringsnummer som utfärdats av organet för registrering av företag.

Om numren är desamma, fyll endast i registreringsnumret för mervärdesskatt.

Om den sökande inte har något TIN-nummer på grund av att detta nummer inte används i den sökandes medlemsstat, lämna detta fält tomt.

11.   Begärd typ av tillstånd:

Kryssa i relevant ruta.

12.   Bransch:

Beskriv företagets verksamhet.

13.   Medlemsstat(er) där tullrelaterad verksamhet bedrivs:

Ange relevanta ISO alfa 2-landkoder.

14.   Information för gränspassage:

Ange de tullkontor som normalt används för gränspassage.

15.   Redan beviljade förenklingar eller lättnader, certifikat som avses i artikel 28.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och/eller status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare i fall enligt artikel 28.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Om förenklingar redan har beviljats, ange typ av förenkling, berört tullförfarande och tillståndsnummer. Tullförfarandet ska anges med hjälp av de koder som används i andra eller tredje delfältet i fält 1 i det administrativa enhetsdokumentet.

Om den sökande innehar ett eller flera tillstånd/certifikat som nämns ovan ange typ av och nummer på tillståndet/certifikatet.

16, 17 och 18.   Kontor för dokumentation/huvudsaklig bokföring:

Ange fullständiga adresser till kontoren. Om adresserna är desamma, fyll i endast fält 16.

19.   Namnförtydligande, datum och den sökandes underskrift:

Underskrift: ange även befattning. Den som undertecknar bör alltid vara den person som företräder den sökande som helhet.

Namnförtydligande: den sökandes namn och stämpel.

Antal bilagor: den sökande ska lämna följande allmänna upplysningar:

1.

Översikt över huvudsakliga ägare/aktieägare, med namn och adress samt ägarandel. Översikt över styrelseledamöter. Är ägarna kända sedan tidigare av tullmyndigheterna för bristande efterlevnad av bestämmelser?

2.

Den person som är ansvarig för tullfrågor inom den sökandes administration.

3.

Beskrivning av den sökandes ekonomiska verksamhet.

4.

Adresser för de olika anläggningar som ingår i den sökandes verksamhet samt en kort beskrivning av verksamheten vid varje anläggning. Uppgift om huruvida den sökande och varje anläggning agerar inom leveranskedjan i eget namn och på egna vägnar, eller i eget namn på en annan persons vägnar, eller i en annan persons namn och på dennes vägnar.

5.

Uppgift om huruvida varor köps från eller levereras till närstående företag.

6.

Beskrivning av den sökandes interna organisationsstruktur. Bifoga eventuella dokument om funktion/ansvarsområde för varje avdelning eller enhet.

7.

Totalt antal anställda och antal anställda per avdelning.

8.

Namn på personer i ledningen (verkställande direktörer, avdelningschefer, redovisningschefer, chefer för tullavdelningen osv.). Beskrivning av gängse rutiner i situationer där den behöriga anställda inte är närvarande, tillfälligt eller permanent.

9.

Namn på och befattning för de personer inom den sökandes organisation som är särskilt insatta i tullfrågor. Bedömning av dessa personers kunskap om IT-användning när det gäller tullprocesser, affärstransaktioner och allmänna handelsrelaterade frågor.

10.

Uppgift om huruvida den sökande samtycker till att uppgifterna i AEO-tillståndet offentliggörs i den förteckning över godkända ekonomiska aktörer som avses i artikel 14x.4.


BILAGA 7

Image

Text av bilden

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

Tillståndsnummer

Tillståndsnumret ska alltid börja med en ISO alfa 2-landkod för den utfärdande medlemsstaten, följd av en av följande bokstavskombinationer:

 

AEOC för AEO-tillstånd – Tullförenklingar

 

AEOS för AEO-tillstånd – Säkerhet och skydd

 

AEOF för AEO-tillstånd – Tullförenklingar/Säkerhet och skydd

Dessa bokstavskombinationer bör följas av det nationella tillståndsnumret.

1.   Innehavare av AEO-tillstånd

Innehavarens fullständiga namn ska anges i enlighet med fält 1 i ansökningsformuläret i bilaga 1c, samt registreringsnummer för mervärdesskatt i enlighet med fält 8 i ansökningsformuläret, i relevanta fall TIN-nummer i enlighet med fält 9 i ansökningsformuläret och organisationsnummer i enlighet med fält 10 i ansökningsformuläret.

2.   Utfärdande myndighet

Underskrift, namn på medlemsstatens tullförvaltning och stämpel.

Namnet på medlemsstatens tullförvaltning kan anges på regional nivå, om förvaltningens organisationsstruktur gör det nödvändigt.

Referens till typ av tillstånd

Kryssa i relevant ruta.

3.   Datum då tillståndet börjar gälla

Ange dag, månad och år, i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446.


BILAGA 8

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA 9

 

Tillägg A

1.   Inledande anmärkningar till tabellerna

Anmärkning 1.   Allmänt

1.1

Den summariska deklaration som ska inges för varor som förs in i eller ut ur unionens tullområde ska innehålla de uppgifter som beskrivs i tabellerna 1–5 för respektive situation eller transporttyp. Den begäran om omdestinering som ska göras när ett aktivt transportmedel som förs in i unionens tullområde först anländer till ett tullkontor i en medlemsstat som inte angivits i den summariska införseldeklarationen omfattar de uppgifter som anges i tabell 6.

1.2

Tabellerna 1–7 innehåller samtliga dataelement som krävs för de berörda förfarandena, deklarationerna och begäran om omdestinering. De ger en översikt över kraven för olika förfaranden, deklarationer och begäran om omdestinering.

1.3

Kolumnernas rubriker är självförklarande och hänvisar till dessa förfaranden och deklarationer.

1.4

Ett ”X” i en cell i en av tabellerna innebär att det berörda dataelementet för det förfarande eller den deklaration som beskrivs i den berörda kolumnens rubrik ska anges för respektive varupost. Ett ”Y” i en cell i en av tabellerna innebär att det berörda dataelementet för det förfarande eller den deklaration som beskrivs i den berörda kolumnens rubrik ska anges för respektive deklaration. Ett ”Z” i en cell i en av tabellerna innebär att det berörda dataelementet för det förfarande eller den deklaration som beskrivs i den berörda kolumnens rubrik ska anges för respektive transportdokument. En kombination av ”X”,”Y” och ”Z” innebär att det berörda dataelementet för det förfarande eller den deklaration som beskrivs i den berörda kolumnens rubrik kan begäras för alla berörda nivåer.

1.5

De beskrivningar och anmärkningar i avsnitt 4 som rör summariska införsel- och utförseldeklarationer, förenklade förfaranden och begäran om omdestinering ska tillämpas för de dataelement som avses i tabellerna 1–7.

Anmärkning 2.   Tulldeklaration som används som en summarisk deklaration

2.1.

Om en tulldeklaration enligt artikel 162 i kodexen används som summarisk deklaration i enlighet med artikel 130.1 i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tillägg C1 eller tillägg C2 innehålla de uppgifter som anges i kolumnen ”Summarisk införseldeklaration” i tabellerna 1–4.

Om en tulldeklaration enligt artikel 166 i kodexen används som summarisk deklaration i enlighet med artikel 130.1 i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tabell 7 innehålla de uppgifter som anges i kolumnen ”Summarisk införseldeklaration” i tabellerna 1–4.

2.2.

Om en tulldeklaration enligt artikel 162 i kodexen uppvisas av en godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 38.2 b i kodexen och används som summarisk deklaration i enlighet med artikel 130.1 i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tillägg C1 eller tillägg C2 innehålla uppgifterna som anges i kolumnen ”AEO Summarisk införseldeklaration” i tabell 5.

Om en tulldeklaration enligt artikel 166 i kodexen uppvisas av en godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 38.2 b i kodexen och används som summarisk deklaration i enlighet med artikel 130.1 i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet i tabell 7 innehålla uppgifterna som anges i kolumnen ”AEO Summarisk införseldeklaration” i tabell 5.

Anmärkning 3.   Tulldeklaration vid export

3.1.

Om en tulldeklaration enligt artikel 162 i kodexen krävs i enlighet med artikel 263.3 a i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tillägg C1 eller tillägg C2 innehålla de uppgifter som anges i kolumnen ”Summarisk utförseldeklaration” i tabellerna 1 och 2.

Om en tulldeklaration enligt artikel 166 i kodexen krävs i enlighet med artikel 263.3 a i kodexen, ska deklarationen utöver de uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet enligt tabell 7 innehålla de uppgifter som anges i kolumnen 'Summarisk utförseldeklaration' i tabellerna 1 och 2.

Anmärkning 4.   Andra särskilda omständigheter när det gäller summariska utförsel- och införseldeklarationer och särskilda typer av godstrafik. Anmärkning till tabellerna 2–4.

4.1.

Kolumnerna ”Summarisk utförseldeklaration – expressförsändelser” och ”Summarisk införseldeklaration – expressförsändelser” i tabell 2 omfattar de nödvändiga uppgifter som ska lämnas elektroniskt till tullmyndigheterna för riskanalys före avgång eller ankomst av expressförsändelser. Postväsendet kan välja att för riskanalys före avgång eller ankomst av postförsändelser elektroniskt lämna de uppgifter som omfattas av dessa kolumner i tabell 2 till tullmyndigheterna.

4.2.

I denna bilaga avses med expressförsändelse en enskild försändelse som fraktas med hjälp av en integrerad tjänst med påskyndad/tidsbestämd hämtning, transport, tullklarering och leverans av paket samtidigt som man följer sådana försändelser och håller kontroll över dem under hela leveransen.

4.5.

Tabellerna 3 och 4 innehåller de uppgifter som krävs för summariska införseldeklarationer i samband med väg- och järnvägstransport.

4.6.

Tabell 3 för vägtransport är också tillämplig vid multimodal transport, om inte annat anges i avsnitt 4.

Anmärkning 5.   Förenklade förfaranden

5.1.

De deklarationer för förenklade förfaranden som avses i artikel 166 i kodexen ska innehålla de uppgifter som beskrivs i tabell 7.

5.2.

Det minskade formatet för vissa dataelement vid förenklade förfaranden får inte begränsa eller påverka kraven i tilläggen CI och D1, särskilt när det gäller uppgifter som ska lämnas i kompletterande deklarationer.

2.   Uppgiftskrav för summariska införsel- och utförseldeklarationer

2.1   Luftfart, sjöfart, inre vattenvägar och andra transportsätt eller situationer som inte omfattas av tabellerna 2–4 – Tabell 1

Namn

Summarisk utförseldeklaration

(se anm. 3.1)

Summarisk införseldeklaration

(se anm. 2.1)

Antal stycken

Y

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Avsändare

X/Y

X/Y

Person som inger den summariska deklarationen

Y

Y

Mottagare

X/Y

X/Y

Fraktförare

 

Z

Part som ska underrättas

 

X/Y

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

 

Z

Transportens referensnummer

 

Z

Kod för första ankomstplats

 

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

 

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Y

Transportsätt vid gränsen

 

Z

Utförseltullkontor

Y

 

Varornas förvaringsplats

Y

 

Lastningsplats

 

X/Y

Kod för lossningsplats

 

X/Y

Varubeskrivning

X

X

Kollislag (kod)

X

X

Antal kollin

X

X

Märken

X/Y

X/Y

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

X/Y

X/Y

Varupostnummer

X

X

Varukod

X

X

Bruttovikt (kg)

X/Y

X/Y

FN-kod för farligt gods

X

X

Förseglingsnummer

X/Y

X/Y

Kod för betalningssätt för transportavgifter

X/Y

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

Y

Kod för efterföljande införseltullkontor

 

Z

2.2.   Expressförsändelser–Tabell 2

Namn

Summarisk utförseldeklaration–Expressförsändelser

(se anm. 3.1 och 4.1–4.3)

Summarisk införseldeklaration–Expressförsändelser

(se anm. 2.1 och 4.1–4.3)

Unikt referensnummer för sändningen

 

 

Transportdokumentnummer

 

 

Avsändare

X/Y

X/Y

Person som inger den summariska deklarationen

Y

Y

Mottagare

X/Y

X/Y

Fraktförare

 

Z

Transportens referensnummer

 

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

 

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Y

Transportsätt vid gränsen

 

Z

Utförseltullkontor

Y

 

Varornas förvaringsplats

Y

 

Lastningsplats

 

Y

Kod för lossningsplats

 

X/Y

Varubeskrivning

X

X

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

 

 

Varupostnummer

X

X

Varukod

X

X

Bruttovikt (kg)

X/Y

X/Y

FN-kod för farligt gods

X

X

Kod för betalningssätt för transportavgifter

X/Y

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

Y

Kod för efterföljande införseltullkontor

 

Z

2.3.   Vägtransport – Uppgifter för summarisk införseldeklaration – Tabell 3

Namn

Väg – Summarisk införseldeklaration

(se anm. 2.1)

Antal stycken

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Avsändare

X/Y

Person som inger den summariska deklarationen

Y

Mottagare

X/Y

Fraktförare

Z

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Z

Kod för första ankomstplats

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Z

Lastningsplats

X/Y

Kod för lossningsplats

X/Y

Varubeskrivning

X

Kollislag (kod)

X

Antal kollin

X

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

X/Y

Varupostnummer

X

Varukod

X

Bruttovikt (kg)

X/Y

Kod för betalningssätt för transportavgifter

X/Y

FN-kod för farligt gods

X

Förseglingsnummer

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

2.4.   Järnvägstransport – Uppgifter för summarisk införseldeklaration – Tabell 4

Namn

Järnväg – Summarisk införseldeklaration (se anm. 2.1)

Antal stycken

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Avsändare

X/Y

Person som inger den summariska införseldeklarationen

Y

Mottagare

X/Y

Fraktförare

Z

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Z

Transportens referensnummer

Z

Kod för första ankomstplats

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Z

Lastningsplats

X/Y

Kod för lossningsplats

X/Y

Varubeskrivning

X

Kollislag (kod)

X

Antal kollin

X

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

X/Y

Varupostnummer

X

Varukod

X

Bruttovikt (kg)

X/Y

Kod för betalningssätt för transportavgifter

X/Y

FN-kod för farligt gods

X

Förseglingsnummer

X/Y

Deklarationsdatum

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

2.5.   Godkända ekonomiska aktörer (AEO) – Minskade uppgiftskrav för summariska införseldeklarationer – Tabell 5

Namn

Summarisk införseldeklaration

(se anm. 2.2)

Unikt referensnummer för sändningen

X/Y

Transportdokumentnummer

X/Y

Avsändare

X/Y

Person som inger den summariska deklarationen

Y

Mottagare

X/Y

Fraktförare

Z

Part som ska underrättas

X/Y

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Z

Transportens referensnummer

Z

Kod för första ankomstplats

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landkoder i ruttordning

Y

Transportsätt vid gränsen

Z

Utförseltullkontor

 

Lastningsplats

X/Y

Varubeskrivning

X

Antal kollin

X

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

X/Y

Varupostnummer

X

Varukod

X

Deklarationsdatum

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Indikator för andra särskilda omständigheter

Y

Kod för efterföljande införseltullkontor

Z

2.6.   Uppgiftskrav för begäran om omdestinering – Tabell 6

Namn

 

Transportsätt vid gränsen

Z

Identifiering av transportmedlet vid gränspassage

Z

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

Z

Landskod för det deklarerade införseltullkontoret

Z

Person som begär omdestinering

Z

MRN

X

Varupostnummer

X

Kod för första ankomstplats

Z

Faktisk första ankomstplats

Z

3.   Uppgiftskrav för förenklad deklaration – Tabell 7

Namn

Förenklad deklaration export (Se anm. 3.1)

Förenklad deklaration import (Se anm. 2.1)

Deklaration

Y

Y

Antal stycken

Y

Y

Unikt referensnummer för sändningen

X

X

Transportdokumentnummer

X/Y

X/Y

Avsändare/exportör

X/Y

 

Mottagare

 

X/Y

Deklarant/ombud

Y

Y

Kod för deklarant/ombuds status

Y

Y

Valutakod

 

X

Utförseltullkontor

Y

 

Varubeskrivning

X

X

Kollislag (kod)

X

X

Antal kollin

X

X

Märken

X/Y

X/Y

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

 

X/Y

Varupostnummer

X

X

Varukod

X

X

Bruttovikt (kg)

 

X

Förfarande

X

X

Nettovikt (kg)

X

X

Varans pris

 

X

Referensnummer för registrering i deklarantens bokföring

X

X

Tillståndsnummer

X

X

Ytterligare upplysningar

 

X

Deklarationsdatum

Y

Y

Underskrift/Bestyrkande

Y

Y

4.   Förklarande anmärkningar till dataelement.

MRN

Begäran om omdestinering: Sändningens referensnummer (MRN) är ett alternativ till följande två dataelement som ska lämnas:

Identifiering av transportmedlet vid passerande av gränsen.

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet.

Deklaration

Ange de koder som anges i tillägg D1 när det gäller fält 1, första och andra delfältet, i det administrativa enhetsdokumentet (nedan kallat ”enhetsdokumentet”).

Antal stycken  (1)

Totalt antal varuposter som anges i deklarationen eller i den summariska deklarationen.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 5]

Unikt referensnummer för sändningen

Ett unikt nummer som tilldelas varor i samband med införsel, import, utförsel och export.

Världstullorganisationens (WCO) koder (ISO 15459) eller motsvarande ska användas.

Summariska deklarationer: ett alternativ till transportdokumentnummer om ett sådant nummer saknas.

Förenklade förfaranden: uppgiften kan lämnas om den är tillgänglig.

Denna uppgift ger en koppling till andra användbara informationskällor.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 7]

Transportdokumentnummer

En hänvisning till det transportdokument som omfattar varutransporten in i eller ut ur tullområdet. Om den person som lämnar in den summariska införseldeklarationen inte är samma person som fraktföraren ska även fraktförarens transportdokumentnummer anges.

Det innefattar en kod för typ av transportdokument, i enlighet med tillägg D1, följd av det berörda dokumentets identifieringsnummer.

Detta är ett alternativ till det unika referensnumret för sändningar [UCR] när ett sådant nummer inte är tillgängligt. Det ger en koppling till andra användbara informationskällor.

Summariska utförseldeklarationer för proviant och delar till fartyg och luftfartyg: fakturanummer eller nummer på lastspecifikation.

Summariska införseldeklarationer för vägtransport: För vägtransporter ska dessa uppgifter lämnas i den utsträckning de finns tillgängliga, och de får inbegripa hänvisningar till TIR-carneten och CMR-fraktsedeln.

Avsändare

Avsändare av varor enligt vad beställaren av transporten anger i transportavtalet.

Summariska utförseldeklarationer: Denna uppgift måste anges om det inte rör sig om samma person som inger den summariska deklarationen. Denna uppgift ska anges i form av avsändarens Eori-nummer, om det numret är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Om avsändarens Eori-nummer inte är tillgängligt ska avsändarens fullständiga namn och adress anges. När de uppgifter som krävs för en summarisk utförseldeklaration ingår i tulldeklarationen i enlighet med artikel 182b.3 i kodexen och artikel 263.3 a i den här förordningen ska uppgiften motsvara ”Avsändare/exportör” i den tulldeklarationen.

När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen.

Numret har följande struktur:

Fält

Innehåll

Fälttyp

Format

Exempel

1

Tredjelandets identitetskod (ISO alfa 2-landkod)

Alfabetisk 2

a2

US

JP

CH

2

Unikt identifieringsnummer i ett tredjeland

Alfanumerisk upp till 15

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Exempel: ”US1234567890ABCDE” för en avsändare i Förenta staterna (landkod: US) vars unika identifieringsnummer är 1234567890ABCDE. ”JPAbCd9875F” för en avsändare i Japan (landkod: JP) vars unika identifieringsnummer är AbCd9875F. ”CHpt20130101aa”för en avsändare i Schweiz (landkod: CH) vars unika identifieringsnummer är pt20130101aa.

Tredjelandets identitetskod: Europeiska unionens bokstavskoder för länder och territorier baseras på den gällande ISO alfa 2-normen (a2) i den utsträckning som den är förenlig med de landskoder som fastställts i enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (2).

När en avsändares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska avsändarens namn och adress inte anges.

Summariska införseldeklarationer: Denna uppgift ska anges i form av avsändarens Eori-nummer, om det numret är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Om avsändarens Eori-nummer inte är tillgängligt ska avsändarens fullständiga namn och adress anges.

När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i denna förklarande anmärkning.

När en avsändares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska avsändarens namn och adress inte anges.

Avsändare/exportör

Den part som gör exportdeklarationen – eller på vars vägnar den görs – och som är ägare av varorna eller har liknande förfoganderätt över varorna vid den tidpunkt då deklarationen godtas.

Ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om avsändaren/exportören inte har ett Eori-nummer, kan tullförvaltningen tilldela denne ett tillfälligt nummer för deklarationen i fråga.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 2]

Person som inger den summariska deklarationen

Denna uppgift ska anges i form av Eori-numret för den person som inger den summariska deklarationen; denna persons namn och adress ska inte anges.

Summariska införseldeklarationer: en av de personer som anges i artikel 127.4 i kodexen.

Summariska utförseldeklarationer: den part som anges i artikel 271.2 i kodexen. Denna uppgift ska inte lämnas om varorna i enlighet med artikel 263.1 i kodexen omfattas av en tulldeklaration.

Obs: Dessa uppgifter är nödvändiga för att identifiera den person som har ansvar för att inge deklarationen.

Person som begär omdestinering:

Begäran om omdestinering: Den person som begär omdestinering vid införsel. Denna uppgift ska anges i form av Eori-numret för den person som inger begäran om omdestinering; denna persons namn och adress ska inte anges.

Mottagare:

Den part till vilken varorna sänds.

Summariska utförseldeklarationer: I de fall som avses i artikel 215.2 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska denna uppgift i form av mottagarens fullständiga namn och adress lämnas om den är tillgänglig. När varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement är mottagaren okänd, och uppgifterna om mottagaren ska ersättas med följande kod i fält 44 i exportdeklarationerna:

Rättslig grund

Fråga

Fält

Kod

Tillägg A

Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband med summariska utförseldeklarationer då uppgifter om mottagaren saknas.

44

30600

Detta ska anges i form av mottagarens Eori-nummer, om detta nummer är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Om mottagarens Eori-nummer inte är tillgängligt ska mottagarens fullständiga namn och adress anges.

När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.

När en mottagares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska mottagarens namn och adress inte anges.

Summariska införseldeklarationer: Denna uppgift måste anges om det inte rör sig om samma person som inger den summariska deklarationen. När varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement är mottagaren okänd, och uppgifterna om mottagaren ska ersättas med följande kod 10600:

Rättslig grund

Fråga

 

Kod

Tillägg A

Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband med summariska införseldeklarationer då uppgifter om mottagaren saknas.

 

10600

När denna uppgift krävs ska den anges i form av mottagarens Eori-nummer, om det numret är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Om mottagarens Eori-nummer inte är tillgängligt ska mottagarens fullständiga namn och adress anges.

När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.

När en mottagares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska mottagarens namn och adress inte anges.

Deklarant/ombud

Denna uppgift är nödvändig om det inte rör sig om avsändaren/exportören vid export eller mottagaren vid import.

Detta ska anges som Eori-nummer för deklaranten/ombudet.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 14]

Kod för deklarant/ombuds status

Kod som betecknar deklaranten eller ombudets status. De koder som ska användas anges i bilaga 38 när det gäller fält 14 i enhetsdokumentet.

Fraktförare

Denna uppgift ska inte anges om det rör sig om samma person som inger den summariska införseldeklarationen, utom i de fall då lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen. I dessa fall kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.

Om det rör sig om en annan person än den som inger den summariska införseldeklarationen ska denna uppgift anges i form av fraktförarens fullständiga namn och adress.

Denna uppgift ska anges i form av fraktförarens Eori-nummer eller ett unikt identifieringsnummer i ett tredjeland

när detta nummer är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen,

och/eller

när det är fråga om sjötransport, transport på inre vattenvägar eller lufttransport.

Den ska anges i form av fraktförarens Eori-nummer, om fraktförarens system är anslutet till tullens system och fraktföraren önskar få någon av de underrättelser som avses i artikel 185.3 eller i artikel 187.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

När en fraktförares Eori-nummer eller unika identifieringsnummer i ett tredjeland anges, ska fraktförarens namn och adress inte anges.

Part som ska underrättas

Part som ska underrättas vid ankomsten av importerade varor. Denna uppgift ska anges i tillämpliga fall. Den ska anges i form av Eori-numret för den part som ska underrättas, om detta nummer är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Om Eori-numret för den part som ska underrättas inte är tillgängligt ska denna parts fullständiga namn och adress anges.

När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som inger den summariska deklarationen. Detta nummers struktur motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare”.

När Eori-numret eller det unika identifieringsnumret i ett tredjeland för den part som ska underrättas anges, ska denna parts namn och adress inte anges. Summarisk införseldeklaration:

Summarisk införseldeklaration: m varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement, där kod 10600 anges i stället för uppgifter om mottagaren, ska uppgift om part som ska underrättas alltid lämnas.

Summarisk exportdeklaration: Om varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement, där mottagaren inte anges, ska uppgift om part som ska underrättas alltid anges i fältet för ”mottagare” i stället för mottagaruppgifterna. Om en exportdeklaration innehåller uppgifter för den summariska exportdeklarationen anges kod 30600 i fält 44 i den berörda exportdeklarationen.

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Det aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid passerandet av en gräns till unionens tullområde. Definitionerna i bilaga 37 när det gäller fält 18 i enhetsdokumentet ska användas för identitet. För sjötransport och transport på inre vattenvägar ska IMO-nummer för identifiering av fartygstyp eller ENI-kod (unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg) anges. För lufttransport bör inga uppgifter anges.

Koderna i tillägg D1 när det gäller fält 21 i enhetsdokumentet ska användas för nationalitet om den informationen inte finns i uppgifterna om identiteten.

Järnvägstransport: Vagnsnumret ska anges.

Identifiering av transportmedlet vid gränspassage

Begäran om omdestinering: Denna uppgift ska lämnas i form av IMO-nummer för identifiering av fartyg, ENI-nummer eller IATA-flightnummer för sjötransport, transport på inre vattenvägar respektive lufttransport.

För lufttransport ska code-sharepartnernas flightnummer anges i situationer där luftfartygets operatör transporterar varor i ett code-sharingarrangemang med partner.

Transportens referensnummer  (3) (1)

Identifikation av transportmedlets färd, till exempel färdnummer, flightnummer, turnummer, om tillämpligt.

För lufttransport ska code-sharepartnernas flightnummer anges i situationer där luftfartygets operatör transporterar varor i ett code-sharingarrangemang med partner.

Järnvägstransport: Tågnumret ska anges. Detta dataelement ska anges vid multimodal transport, om tillämplig.

Kod för första ankomstplats

Identifikation av första ankomstplats i tullområdet. Det gäller en hamn vid sjötransport, en flygplats vid lufttransport och en gränspost vid vägtransport.

Koden ska ha följande mönster: UN/LOCODE (an..5) + nationell kod (an..6).

Väg- och järnvägstransport: Koden skal ha det mönster som anges för tullkontor i tillägg D1.

Begäran om omdestinering: koden för det deklarerade tullkontoret för den första införseln måste anges.

Faktisk första ankomstplats

Begäran om omdestinering: koden för det faktiska tullkontoret för den första införseln måste anges.

Landskod för det deklarerade införseltullkontoret

Begäran om omdestinering: Koderna i tillägg D1 när det gäller fält 2 i enhetsdokumentet ska användas.

Datum och tid för ankomst till den första ankomstplatsen i tullområdet

För datum och tid/planerat datum och planerad tid för transportmedlets ankomst till första flygplats (vid lufttransport), första gränspost (vid vägtransport) och första hamn (vid sjötransport) ska kod 8 (CCYYMMDDHHMM) användas. Den lokala tiden på ankomstplatsen ska anges.

Begäran om omdestinering: Detta ska begränsas till datum. Kod n8 (ÅÅÅÅMMDD) ska användas.

Landkoder i ruttordning

Identifikation i kronologisk ordning av länder genom vilka varor transporteras mellan det ursprungliga avgångslandet och det slutliga destinationslandet. Detta innefattar varornas ursprungliga avgångsländer och slutdestinationsländer. Koderna i tillägg D1 när det gäller fält 2 i enhetsdokumentet ska användas. Denna information ska lämnas i den utsträckning den är känd.

Summariska utförseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser: Endast det slutliga destinationslandet för varorna ska anges.

Summariska införseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser: Endast det ursprungliga avgångslandet för varorna ska anges.

Valutakod

Koden i tillägg D1 när det gäller fält 22 i enhetsdokumentet för den valuta i vilken fakturan har upprättats.

Denna information ska vid behov användas vid beräkningen av importtull tillsammans med informationen i fältet för ”Varans pris”.

Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid import, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.

[Ref.: [enhetsdokumentet, fält 22 och 44]

Transportsätt vid gränsen

Summarisk införseldeklaration: Transportsätt motsvarande det aktiva transportmedel i vilket varorna förväntas föras in i unionens tullområde. Vid kombinerad transport ska reglerna i tillägg CI, förklarande anmärkning till fält 21 gälla.

Om luftfrakt transporteras med andra transportsätt än flyg ska det andra transportsättet anges.

Koderna 1, 2, 3, 4, 7, 8 eller 9 enligt tillägg D1 när det gäller fält 25 i enhetsdokumentet ska användas.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 25]

Utförseltullkontor

Koden i tillägg D1 när det gäller fält 29 i enhetsdokumentet för det planerade utförseltullkontoret.

Summariska utförseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser:

Denna uppgift behöver inte lämnas när den automatiskt och otvetydigt kan härledas från andra uppgifter som aktören lämnar.

Varornas förvaringsplats  (4)

Den exakta platsen där godset kan undersökas.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 30]

Lastningsplats  (5)

Namn på hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats där varorna lastas på de transportmedel som används för frakten, inbegripet det land där platsen är belägen.

Summariska införseldeklarationer för expressförsändelser – postförsändelser:

Denna uppgift behöver inte lämnas när den automatiskt och otvetydigt kan härledas från andra uppgifter som aktören lämnar.

Väg- och järnvägstransport: Kan vara den plats där varorna övertas enligt transportavtalet eller TIR-avgångstullkontoret.

Lossningsplats  (6)

Namn på hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats där varorna lossas från de transportmedel som används för frakten, inbegripet det land där platsen är belägen.

Väg- och järnvägstransport: Om koden inte är tillgänglig ska platsens namn anges med största möjliga precision.

Obs.: Denna uppgift ger värdefull information om genomförandet av tullförfaranden.

Varubeskrivning

Summariska deklarationer: En beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna ska kunna identifiera varorna. Allmänna ord, som 'samlastning', 'allmän last' eller 'delar', godtas inte. Kommissionen kommer att offentliggöra en förteckning över sådana allmänna termer. Denna information är inte nödvändig om varukoden anges.

Förenklade förfaranden: en beskrivning för tulltaxeringsändamål.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]

Kollislag (kod)

Koden i tillägg D1 när det gäller fält 31 i enhetsdokumentet för det planerade utförseltullkontoret.

Antal kollin

Antal enskilda varuposter som förpackats på sådant sätt att de inte kan delas utan att kollina först packas upp, eller antal delar, om varorna är oemballerade. Denna information ska inte lämnas för bulkvaror.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]

Märken

Fri beskrivning av märken och nummer på transportenheter eller kollin.

Denna information ska endast lämnas i fråga om förpackade varor och i tillämpliga fall. När varorna packats i containrar kan containernummer ersätta märkena, som emellertid kan tillhandahållas av aktören om de är tillgängliga. Ett UCR eller uppgifter i transportdokumentet som möjliggör en entydig identifikation av samtliga kollin i sändningen kan ersätta märken.

Obs.: Denna uppgift bidrar till att identifiera sändningarna men är inte relevant när det gäller säkerhet.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]

Utrustningens identifieringsnummer, om transporten sker i containrar

Märken (bokstäver eller nummer) som identifierar containern.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 31]

Varupostnummer  (7)

Varupostens nummer i förhållande till det totala antal varuposter som anges i deklarationen, den summariska deklarationen eller begäran om omdestinering.

Begäran om omdestinering: Om MRN finns angivet och begäran om omdestinering inte omfattar alla varuposter i en summarisk införseldeklaration, ska den person som begär omdestinering tillhandahålla berörda varupostnummer som tilldelats varorna i den ursprungliga summariska införseldeklarationen.

Ska endast användas när det finns fler än en varupost.

Obs.: Denna uppgift som automatiskt skapas av datorsystemen bidrar till att identifiera de berörda varuposterna i deklarationen men är inte relevant när det gäller säkerhet.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 32]

Varukod

Varukod för respektive varupost.

Summariska införseldeklarationer: de fyra första siffrorna i KN-numret. Denna information är inte nödvändig när en varubeskrivning tillhandahålls.

Förenklad deklaration import: tiosiffrigt Taric-nummer. Aktörer kan vid behov komplettera informationen med Taric-tilläggsnummer. Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid import, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.

Summariska utförseldeklarationer: de fyra första siffrorna i KN-numret. Denna information är inte nödvändig när en varubeskrivning tillhandahålls.

Förenklad deklaration export: åttasiffrigt KN-nummer. Aktörer kan vid behov komplettera informationen med Taric-tilläggsnummer. Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer och lokala klareringsförfaranden vid export, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 33]

Bruttovikt (kg)

Vikten av varorna och deras emballage utom transportutrustning för hela deklarationen.

Om möjligt kan aktören lämna uppgift om denna vikt för respektive varupost i deklarationen.

Förenklad deklaration import: denna information ska lämnas endast om den krävs för beräkningen av importtull.

Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid import, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 35]

Förfarande

Förfarandekod enligt tillägg D1 när det gäller fält 37, första och andra delfältet, i enhetsdokumentet.

Medlemsstaterna kan bortse från kravet att tillhandahålla koderna enligt tillägg D1 när det gäller fält 37, andra delfältet i enhetsdokumentet i samband med förenklade deklarationer vid import och export, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.

Nettovikt (kg)

Varornas vikt utan emballage.

Medlemsstaterna kan bortse från denna uppgift i samband med förenklade deklarationer vid import och export, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 38]

Varans pris

Priset på varorna i den berörda varuposten. Denna information ska vid behov användas vid beräkningen av importtull tillsammans med informationen i fältet för ”Valutakod”.

Medlemsstaterna kan bortse från detta krav i samband med förenklade deklarationer vid import, om villkoren i tillstånden för dessa förenklingar ger dem möjlighet att medge att detta dataelement anges i den kompletterande deklarationen.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 42]

Referensnummer för registrering i deklarantens bokföring

Referensnummer för en bokföringspost avseende det förfarande som anges i artikel 182 i kodexen. Medlemsstaterna kan bortse från denna uppgift när andra tillfredsställande system för att följa varusändningar är tillgängliga.

Ytterligare upplysningar

Ange koden 10100 i de fall där artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1147/2002 (8) är tillämplig (varor som importeras med luftvärdighetsbevis).

[Ref.: enhetsdokumentet fält 44]

Tillståndsnummer

Nummer på tillståndet för att använda förenklingar. Medlemsstaterna kan bortse från denna uppgift om de anser att deras datorsystem utan tvetydighet kan hämta denna information från andra uppgifter i deklarationen, såsom identifikation av aktören.

FN-kod för farligt gods

FN:s identitetskod för farligt gods (UNDG) är ett unikt serienummer (n4) som inom ramen för FN har tilldelats ämnen och artiklar i en förteckning över vanligast förekommande farligt gods som fraktas.

Denna uppgift ska tillhandahållas endast om den är relevant.

Förseglingsnummer  (9)

Identifieringsnummer för förseglingarna på transportutrustningen, om tillämpligt.

Kod för betalningssätt för transportavgifter

Följande koder ska användas:

A

Kontantbetalning

B

Betalning med kreditkort

C

Betalning med check

D

Övrigt (t.ex. direktdebitering av konto)

H

Elektronisk betalning

Y

Konto hos fraktföraren

Z

Inte förhandsbetalat

Denna uppgift ska endast lämnas om den är tillgänglig.

Deklarationsdatum  (10)

Datum för utfärdande av deklarationen och, i tillämpliga fall, för underskrift eller bestyrkande på annat sätt.

För registrering i deklarantens bokföring enligt artikel 182 i kodexen är detta bokföringsdagen.

[Ref.: enhetsdokumentet fält 54]

Underskrift/Bestyrkande  (10)

[Ref.: enhetsdokumentet fält 54]

Indikator för andra särskilda omständigheter

Koder som anger den särskilda omständighet som aktören åberopar.

A

Post- och expressförsändelser

C

Vägtransport

D

Järnvägstransport

E

Godkända ekonomiska aktörer

Denna uppgift behöver tillhandahållas endast när andra särskilda omständigheter än de som avses i tabell 1 åberopas av den person som inger en summarisk deklaration.

Denna uppgift behöver inte tillhandahållas när den automatiskt och otvetydigt kan härledas från dataelement som aktören lämnar.

Kod för efterföljande införseltullkontor

Identifikation av efterföljande införseltullkontor i unionens tullområde.

Denna kod ska anges när koden för transportsättet vid gränsen är 1, 4 eller 8.

Koden ska följa det mönster som föreskrivs i tillägg DI när det gäller fält 29 i enhetsdokumentet för införseltullkontoret.


(1)  Skapas automatiskt av datorsystem.

(2)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 23.

(3)  Uppgift ska lämnas i relevanta fall.

(4)  Uppgift ska lämnas i relevanta fall.

(5)  I kodform, om möjligt.

(6)  I kodform, om möjligt.

(7)  Skapas automatiskt av datorsystem.

(8)  EUT L 170, 29.6.2002, s. 8.

(9)  Uppgift ska lämnas i relevanta fall.

(10)  Skapas automatiskt av datorsystem.

Tillägg B1

MALLAR FÖR DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET

(set om åtta exemplar)

(1)

De tekniska kraven på formulären, särskilt de som rör formulärens format och färg, fastställs i tillägg C1, Avdelning 1A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Appendix B2

MODEL OF SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT FOR PRINTING BY COMPUTERISED DECLARATION-PROCESSING SYSTEMS ON TWO SUCCESSIVE FOUR-COPY SETS

(1)

The technical provisions in respect of the forms and notably their size and colours are detailed in Appendix C1, Title I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tillägg B3

MALL FÖR KOMPLETTERANDE FORMULÄR TILL DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET

(set om åtta exemplar)

(1)

De tekniska kraven på formulären, särskilt de som rör formulärens format och färg, fastställs i tillägg C1, Avdelning 1, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Appendix B4

MODEL OF SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT CONTINUATION FORM FOR PRINTING BY COMPUTERISED DECLARATION-PROCESSING SYSTEMS ON TWO SUCCESSIVEFOUR-COPY SETS

(1)

The technical provisions in respect of the forms and notably their size and colours are detailed in Appendix C1, Title I, A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tillägg B5

LISTA ÖVER DE EXEMPLAR AV FORMULÄREN I TILLÄGGEN B1 och B3 PÅ VILKA UPPGIFTER SKA ANGES GENOM SJÄLVKOPIERING

(Exemplar 1)

Fält nr

Exemplar

Fält nr

Exemplar

I.   

FÄLT FÖR ANVÄNDARE

1

1–8 utom mittenfältet:

27

1–5 (1)

 

1–3

28

1–3

2

1–5 (1)

29

1–3

3

1–8

30

1–3

4

1–8

31

1–8

5

1–8

32

1–8

6

1–8

33

första delfältet till vänster: 1–8

7

1–3

 

resten: 1–3

8

1–5 (1)

34 a

1–3

9

1–3

34 b

1–3

10

1–3

35

1–8

11

1–3

36

12

37

1–3

13

1–3

38

1–8

14

1–4

39

1–3

15

1–8

40

1–5 (1)

15 a

1–3

41

1–3

15 b

1–3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 och 8

43

17

1–8

44

1–5 (1)

17 a

1–3

45

17 b

1–3

46

1–3

18

1–5 (1)

47

1–3

19

1–5 (1)

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–5 (1)

50

1–8

22

1–3

51

1–8

23

1–3

52

1–8

24

1–3

53

1–8

25

1–5 (1)

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.   

FÄLT FÖR MYNDIGHETERNAS ANTECKNINGAR

A

1–4 (2)

C

1–8 (2)

B

1–3

D

1–4


(1)  Det får inte i något fall krävas att användarna ska fylla i dessa fält i exemplar 5.

(2)  Den avsändande medlemsstaten kan välja om dessa uppgifter ska visas på de angivna exemplaren.

Tillägg B6

LISTA ÖVER DE EXEMPLAR AV FORMULÄREN I TILLÄGGEN B2 och B4 PÅ VILKA UPPGIFTER SKA ANGES GENOM SJÄLVKOPIERING

(Exemplar 1/6)

Fält nr

Exemplar

Fält nr

Exemplar

I.   

FÄLT FÖR ANVÄNDARE

1

1–4 utom mittenfältet:

27

1–4

 

1–3

28

1–3

2

1–4

29

1–3

3

1–4

30

1–3

4

1–4

31

1–4

5

1–4

32

1–4

6

1–4

33

första delfältet till vänster: 1–4

7

1–3

 

resten: 1–3

8

1–4

34 a

1–3

9

1–3

34 b

1–3

10

1–3

35

1–4

11

1–3

36

1–3

12

1–3

37

1–3

13

1–3

38

1–4

14

1–4

39

1–3

15

1–4

40

1–4

15 a

1–3

41

1–3

15 b

1–3

42

1–3

16

1–3

43

1–3

17

1–4

44

1–4

17 a

1–3

45

1–3

17 b

1–3

46

1–3

18

1–4

47

1–3

19

1–4

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–4

50

1–4

22

1–3

51

1–4

23

1–3

52

1–4

24

1–3

53

1–4

25

1–4

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.   

FÄLT FÖR MYNDIGHETERNAS ANTECKNINGAR

A

1–4 (1)

C

1–4

B

1–3

D/J

1–4


(1)  Den avsändande medlemsstaten kan välja om dessa uppgifter ska visas på de angivna exemplaren.

Tillägg C1

DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET – FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

AVDELNING I

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

(1)

Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får vid behov göra tillägg till den förklarande anmärkningen.

(2)

Bestämmelserna i denna avdelning ska inte utesluta utskrift av pappersbaserade tulldeklarationer och dokument som styrker tullstatus som unionsvaror för varor som inte befordras enligt förfarandet för intern unionstransitering med hjälp av databehandlingssystem, på vanligt papper, enligt villkor fastställda av medlemsstaterna.

A.   ALLMÄN BESKRIVNING

(1)

Den pappersbaserade tulldeklarationen ska tryckas på självkopierande skrivpapper som väger minst 40 g/m2. Papperet ska vara tillräckligt ogenomskinligt för att uppgifterna på ena sidan inte ska påverka läsbarheten av uppgifterna på andra sidan, och det ska vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning.

(2)

Papperet ska vara vitt i alla exemplar. På de exemplar som används för unionstransitering (1, 4 och 5) ska dock fält 1 (första och tredje delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 och 56 ha en grön bakgrund.

Formulären ska tryckas med grön tryckfärg.

(3)

Fältens storlek bygger på måttenheten en tiondels tum för bredden och en sjättedels tum för längden. För underuppdelningarna är måttenheten en tiondels tum för bredden.

(4)

En färgmarkering ska göras på de olika exemplaren på följande sätt på formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i tilläggen B1 och B3:

Exemplaren 1, 2, 3 och 5 ska ha en sammanhängande marginal i den högra kanten i färgerna rött, grönt, gult respektive blått.

Exemplaren 4, 6, 7 och 8 ska ha en bruten marginal i den högra kanten i färgerna blått, rött, grönt respektive gult.

På formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i tilläggen B2 och B4 ska exemplaren 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 ha en sammanhängande marginal i den högra kanten och till höger om denna en bruten marginal i färgerna rött, grönt, gult respektive blått.

Dessa marginaler ska vara ungefär 3 mm breda. De brutna marginalerna ska utgöras av en serie fyrkanter med sidmåttet 3 mm och med ett mellanrum på 3 mm mellan varje fält.

De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna B1 och B3 ska överföras genom en självkopierande process anges i tillägg B5. De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna B2 och B4 ska överföras genom en självkopierande process anges i tillägg B6.

(5)

Formulären ska mäta 210 × 297 mm med en maximal avvikelse i längden på mellan minus 5 och plus 8 mm.

(6)

Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får kräva att tryckeriets namn och adress eller ett märke genom vilket tryckeriet har identifierats anges på formulären. De får även kräva att tryckningen av formulären först ska vara tekniskt godkänd.

(7)

Formulären och de kompletterande formulären ska användas

a)

om det i unionslagstiftning hänvisas till en deklaration för hänförande till ett tullförfarande eller återexport,

b)

om det är nödvändigt under en övergångsperiod som föreskrivs i en akt om anslutning till unionen vad beträffar handeln mellan unionen i dess sammansättning före anslutningen och de nya medlemsstaterna samt mellan de nya medlemsstaterna i fråga om varor för vilka tullar och avgifter med motsvarande verkan ännu inte till fullo har avskaffats eller som fortfarande omfattas av andra åtgärder som föreskrivs i anslutningsakten,

c)

om unionsregler särskilt föreskriver att de ska användas, i synnerhet när det gäller transiteringsdeklarationer för resande och reservrutiner inom ramen för förfarandet för unionstransitering.

(8)

De formulär och kompletterande formulär som används för detta ändamål omfattar de exemplar som behövs för att genomföra formaliteterna för ett eller flera tullförfaranden, vilka väljs från ett formulärset med åtta exemplar enligt följande:

Exemplar 1 som ska behållas av myndigheterna i den medlemsstat där formaliteterna för export (eventuellt avsändning) eller unionstransitering genomförs,

Exemplar 2 som ska användas för statistiska ändamål av den exporterande medlemsstaten. Detta exemplar kan också användas för statistiska ändamål av den avsändande medlemsstaten vid handel med de delar av unionens tullområde som har ett annat skattesystem.

Exemplar 3 som ska återlämnas till exportören efter det att det har stämplats av tullmyndigheten,

Exemplar 4 som ska behållas av destinationstullkontoret efter det att unionstransiteringen slutförts, eller användas som ett dokument för att styrka tullstatusen som unionsvaror,

Exemplar 5 som är returexemplar vid förfarandet för unionstransitering,

Exemplar 6 som ska behållas av myndigheterna i den medlemsstat där importformaliteterna genomförs.

Exemplar 7 som ska användas för statistiska ändamål av den importerande medlemsstaten. Detta exemplar kan också användas för statistiska ändamål av den importerande medlemsstaten vid handel med de delar av unionens tullområde som har ett annat skattesystem.

Exemplar 8 som ska återlämnas till mottagaren.

Olika kombinationer av exemplar är därför möjliga, t.ex. för

export, passiv förädling eller återexport: exemplaren 1, 2 och 3,

unionstransitering: exemplaren 1, 4 och 5,

tullförfaranden vid import: exemplaren 6, 7 och 8.

(9)

Dessutom finns det situationer då tullstatusen på de berörda unionsvarorna ska styrkas på destinationsorten. I dessa fall ska exemplar 4 användas som T2L-dokument.

(10)

Användarna får således använda privat tryckta formulärset som innehåller de tillämpliga exemplaren, förutsatt att de överensstämmer med den officiella förlagan.

Varje sådant formulärset ska vara utformat på sådant sätt att, om fälten ska innehålla identiska uppgifter i de två berörda medlemsstaterna, dessa uppgifter kan föras in direkt av exportören eller den person som är ansvarig för förfarandet på exemplar 1 och kopieras till samtliga exemplar till följd av att papperet behandlats kemiskt. Om emellertid av någon orsak uppgifter inte ska översändas från en medlemsstat till en annan (särskilt om informationsinnehållet skiljer sig beroende på stadiet av transaktionen i fråga), ska överföringen till de berörda exemplaren begränsas genom desensibilisering av det självkopierande papperet.

Om deklarationerna ska datorbehandlas kan man använda formulärset i vilka varje exemplar får ha en dubbel funktion: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

I detta fall ska i varje formulärset numren på de använda exemplaren framgå genom strykning i formulärens marginal av numren på de exemplar som inte används.

Varje formulärset som används på detta sätt ska vara utformat på sådant sätt att de uppgifter som ska föras över till andra exemplar kopieras genom att papperet behandlats kemiskt.

(11)

Om, i enlighet med den allmänna anmärkningen 2, deklarationer för hänförande till ett tullförfarande eller för återexport eller dokument som styrker tullstatus som unionsvaror för varor som inte flyttas enligt förfarandet för intern unionstransitering upprättas på blankt papper med hjälp av datorsystem från den offentliga eller den privata sektorn, ska dessa deklarationer eller dokument till formatet uppfylla alla de villkor som fastställs i tullkodexen för unionen eller denna förordning, inbegripet de som avser formulärets baksida (när det gäller exemplar som används vid förfarandet för unionstransitering) utom i fråga om

tryckfärgen,

användningen av kursiv stil,

tryckning av bakgrund till fälten för unionstransitering.

Om avgångskontoret behandlar transiteringsdeklarationen med hjälp av datasystem behöver den bara lämnas i ett enda exemplar.

B.   BEGÄRDA UPPGIFTER

Formulären innehåller ett antal fält, av vilka endast några måste användas, beroende på det eller de tullförfaranden som används.

Utan att det påverkar tillämpningen av förenklade förfaranden anges i nedanstående tabell de fält som kan fyllas i för varje förfarande. De särskilda bestämmelser för varje fält som anges i avdelning II påverkar inte fältens status enligt nedanstående tabell.

Det bör noteras att nedannämnda situationer inte påverkar det faktum att vissa uppgifter på grund av sin karaktär kommer att inhämtas endast när omständigheterna motiverar det. Uppgifter om extra mängdenheter i fält 41 (situation”A”) inhämtas exempelvis bara när det föreskrivs i Taric.

Fält nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B [1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (Nr)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B [4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A [6]

 

B

B

B

8 (Nr)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (Nr)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

15 a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17 a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17 b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identitet)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A [7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Nationalitet)

 

 

 

 

 

A [8] [24]

 

 

 

 

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

B [4]

 

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

 

B [10]

 

B [10]

 

 

B [10]

B [10]

 

21 (Identitet)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Nationalitet)

A [8]

 

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

22 (Valuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Belopp)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B [11]

 

B [11]

 

B [11]

 

 

B [11]

B [11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

 

A [13]

A [13]

B [13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

33 (1)

A

A

A

 

A

A [16]

A [17]

A

A

B

33 (2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34 a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34 b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A [17]

A [18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B [19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A [25]

B [25]

A [25]

B [25]

A [25]

 

 

A [25]

A [25]

B [25]

47 (Slag)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Avgiftsunderlag)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Avgiftssats)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

47 (Belopp)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

47 (Totalt)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18][20][22]

BC [20]

 

47 (Betalningsmetod)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B [23]

A

B [23]

A

B [23]

 

 

B [23]

B [23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Förklaring

Kolumnrubriker

Koder som används i fält 37 första delfältet

A:

Export/avsändning.

10, 11, 23

B:

Hänförande av varor till tullagerförfarandet för utbetalning av särskilda exportbidrag före utförsel eller produktion under tullövervakning och tullkontroll före utförsel och utbetalning av exportbidrag.

76, 77

C:

Återexport efter ett annat särskilt förfarande än lagring i tullager.

31

D:

Återexport efter lagring i tullager.

31

E:

Passiv förädling

21, 22

F:

Transitering

 

G:

Tullstatus som unionsvaror

 

H:

Övergång till fri omsättning

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Hänförande av varor till aktiv förädling eller tillfällig införsel.

51, 53, 54

J:

Placering i tullager

71, 78

Koder i cellerna

A

:

Obligatoriskt: uppgifter som krävs i varje medlemsstat.

B

:

Valfritt för medlemsstaterna: uppgifter som medlemsstaterna kan kräva eller ej.

C

:

Valfritt för användarna: uppgifter som användarna kan lämna men som medlemsstaterna inte kan kräva.

Anmärkningar

[1]

Denna uppgift är obligatorisk för de jordbruksprodukter som omfattas av exportbidrag.

[2]

Denna uppgift kan krävas endast vid icke-datoriserade förfaranden.

[3]

Om deklarationen avser en enstaka varupost får medlemsstaterna föreskriva att detta fält inte behöver fyllas i, eftersom siffran ”1” har angivits i fält 5.

[4]

Detta fält är obligatoriskt vid användning av det nya datoriserade transiteringssystemet enligt tillägg C2.

[5]

Denna uppgift kan krävas endast vid datoriserade förfaranden.

[6]

Fältet är frivilligt för medlemsstaterna när mottagaren inte är etablerad i vare sig EU eller ett land för gemensam transitering.

[7]

Används inte vid postförsändelse eller vid leverans genom fasta installationer.

[8]

Används inte vid postförsändelse, leverans genom fasta installationer eller vid järnvägstransport.

[9]

Denna uppgift kan krävas vid icke-datoriserade förfaranden. I fråga om datoriserade förfaranden kan medlemsstaterna välja att inte kräva uppgiften när de kan räkna ut den utifrån andra uppgifter i deklarationen och när den sålunda kan överföras till kommissionen enligt reglerna om insamling av utrikeshandelsstatistik.

[10]

Uppgift i det tredje delfältet kan krävas av medlemsstaterna endast när tullförvaltningen beräknar tullvärdet för användaren.

[11]

Medlemsstaterna får begära denna uppgift bara i de fall som utgör undantag från de bestämmelser om ett månatligt fastställande av växelkurser som anges i [ex avdelning V, kapitel 6].

[12]

Detta fält behöver inte fyllas i när exportformaliteterna genomförs vid platsen för utförsel från unionen.

[13]

Detta fält behöver inte fyllas i när importformaliteterna genomförs vid platsen för införsel till unionen.

[14]

Detta fält kan användas inom ramen för det nya datoriserade transiteringssystemet enligt bestämmelserna i tillägg C2.

[16]

Detta delfält måste fyllas i

om transiteringsdeklarationen upprättas samtidigt med eller i anslutning till en tulldeklaration i vilken uppgift om varukod anges och det är en och samma person som upprättar de båda deklarationerna, eller

när så föreskrivs i unionsregler.

[17]

Behöver fyllas i endast när så föreskrivs i unionsregler.

[18]

Denna uppgift krävs inte för varor som är befriade från importtull, såvida inte tullmyndigheterna anser den nödvändig för tillämpningen av bestämmelserna om sådana varors övergång till fri omsättning.

[19]

Medlemsstaterna får befria deklaranten från denna skyldighet om deras system gör det möjligt för dem att automatiskt och otvetydigt fastställa denna information med utgångspunkt i de övriga uppgifterna i deklarationen.

[20]

Denna uppgift behöver inte lämnas när tullförvaltningarna beräknar avgiftsunderlaget för användarna på grundval av andra uppgifter i deklarationen. Uppgiften är frivillig för medlemsstaterna i andra fall.

[21]

Denna uppgift behöver inte lämnas när tullförvaltningarna beräknar avgiftsunderlaget för användarna på grundval av andra uppgifter i deklarationen.

[22]

Medlemsstaterna får medge att deklaranten inte fyller i detta fält om det dokument som avses i artikel 6 i denna förordning bifogas deklarationen.

[23]

Detta fält måste fyllas i om deklarationen för hänförande till ett tullförfarande syftar till att avsluta ett tullagerförfarande.

[24]

När varor transporteras i containrar som ska befordras med vägfordon får tullmyndigheterna tillåta att den person som är ansvarig för förfarandet inte fyller i detta fält om identiteten och nationaliteten för transportmedlet på grund av den logistiska situationen vid avgångsplatsen inte är kända vid den tidpunkt då transiteringsdeklarationen upprättas, under förutsättning att tullmyndigheterna kan garantera att de erforderliga uppgifterna om transportmedlet kommer att fyllas i senare i fält 55.

[25]

Den medlemsstat där deklarationen godtas får frångå kravet på att lämna dessa uppgifter om den har möjlighet att bedöma detta korrekt och har infört beräkningsrutiner som ger ett resultat som är förenligt med statistiska krav.

C.   ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV FORMULÄRET

Närhelst ett särskilt formulärset innehåller ett eller flera exemplar som får användas i en annan medlemsstat än den stat där det först fylldes i, ska formulären fyllas i med skrivmaskin eller genom en mekanisk eller liknande process. För att förenkla ifyllandet med skrivmaskin bör formuläret föras in i maskinen på ett sådant sätt att den första bokstaven av de uppgifter som ska skrivas i fält 2 kommer i positionsrutan i övre vänstra hörnet.

Om alla exemplar av formulärsetet ska användas i samma medlemsstat, får de fyllas i med läslig handstil med bläck och versaler, förutsatt att detta är tillåtet i den medlemsstaten. Detsamma gäller för de uppgifter som ska anges på de exemplar som används för förfarandet för unionstransitering.

Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivna ord. Eventuella ändringar ska göras genom att felaktiga uppgifter stryks över och andra uppgifter vid behov tillfogas. Ändringarna ska signeras av den som har gjort dem och ska särskilt påtecknas av de behöriga myndigheterna. Dessa får vid behov begära att en ny deklaration inges.

Formulären får även ifyllas medelst ett tekniskt reproduktionsförfarande i stället för med hjälp av något av de ovan nämnda förfarandena. De får också framställas och fyllas i på detta sätt på villkor att bestämmelserna avseende formulärförlagan, format, språk, läslighet, frånvaro av raderingar och överskrivningar och tillägg noggrant iakttas.

Endast numrerade fält ska fyllas i av användarna. De andra fälten, som är markerade med stor bokstav, är avsedda för myndigheternas anteckningar.

Utan att det påverkar tillämpningen av den allmänna anmärkningen 2 ska de exemplar som ska behållas av exportkontoret (eller avsändningskontoret) eller avgångskontoret vara försedda med de berörda personernas originalunderskrift.

En deklaration som har ingetts hos ett tullkontor och som har undertecknats av deklaranten eller deklarantens ombud innebär att den berörda personen deklarerar varorna i fråga för det förfarande som ansökan gäller och, utan att det påverkar eventuell tillämpning av påföljder, i enlighet med de gällande bestämmelserna i medlemsstaterna ska hållas ansvarig för att

de uppgifter som lämnas i deklarationen är riktiga,

de dokument som bifogas är äkta, och

alla skyldigheter som följer av hänförandet av varorna i fråga till det berörda förfarandet fullgörs.

Den person som är ansvarig för förfarandet eller, om tillämpligt, personens bemyndigade ombuds underskrift gör honom/henne ansvarig för alla uppgifter avseende unionstransiteringen enligt de bestämmelser om unionstransitering som fastställs i kodexen och i denna förordning, och som anges i avsnitt B ovan.

När det gäller formaliteterna vid unionstransitering och vid mottagandet bör det noteras att varje person som deltar i transaktionen har intresse av att kontrollera innehållet i sin deklaration innan han/hon undertecknar och lämnar in den till tullkontoret. Särskilt ska den berörda personen omedelbart till tullmyndigheterna anmäla varje avvikelse som han/hon upptäcker i fråga om de varor som ska deklareras och de uppgifter som redan har angivits på de använda formulären. I dylika fall bör deklarationen därefter upprättas på nya formulär.

Om inte annat anges i avdelning III ska fält som inte behöver fyllas i lämnas tomma.

AVDELNING II

UPPGIFTER SOM SKA ANGES I DE OLIKA FÄLTEN

A.   FORMALITETER VID EXPORT (ELLER AVSÄNDNING), ÅTEREXPORT, PLACERING I TULLAGER ELLER PRODUKTION UNDER TULLÖVERVAKNING OCH TULLKONTROLL AV VAROR SOM OMFATTAS AV EXPORTBIDRAG, PASSIV FÖRÄDLING, UNIONSTRANSITERING OCH STYRKANDE AV VARORS TULLSTATUS SOM UNIONSVAROR

Fält 1: Deklaration

I det första delfältet, ange tillämplig unionskod från tillägg D1.

I det andra delfältet, ange typ av deklaration med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

I det tredje delfältet, ange tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 2: Avsändare/Exportör

Ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om avsändaren/exportören inte har ett Eori-nummer, kan tullförvaltningen tilldela denne ett tillfälligt nummer för deklarationen i fråga.

Begreppet ”exportör” i denna bilaga ska ha den betydelse som avses i unionens tullagstiftning. Med begreppet ”avsändare” i denna bilaga avses den användare som agerar som exportör i de fall som avses i artikel 134 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

Ange den berörda personens fullständiga namn och adress.

Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över avsändare/exportörer bifogas deklarationen.

Fält 3: Formulär

Ange formulärsetets löpnummer i förhållande till det sammanlagda antalet använda formulärset (inklusive kompletterande formulär). Om exempelvis ett formulär EX och två formulär EX/c uppvisas, ange på formuläret EX: 1/3, på det första formuläret EX/c: 2/3 och på det andra formuläret EX/c: 3/3.

Om två formulärset med fyra exemplar används i stället för ett set med åtta exemplar, ska de två seten anses utgöra ett set vid fastställandet av antalet formulär.

Fält 4: Lastspecifikationer

Ange i siffror antalet bifogade lastspecifikationer, om sådana finns, eller antalet andra kommersiella varuförteckningar som är godkända av den behöriga myndigheten.

Fält 5: Varuposter

Ange med siffror det sammanlagda antalet varuposter som deklareras av den berörda personen på samtliga använda formulärset och kompletterande formulär (eller lastspecifikationer eller varuförteckningar). Antalet varuposter ska motsvara det antal fält 31 som ska fyllas i.

Fält 6: Totalt antal kollin

Ange med siffror det sammanlagda antal kollin som ingår i den aktuella sändningen.

Fält 7: Referensnummer

Denna uppgift avser det kommersiella referensnummer som den berörda personen har tilldelat sändningen i fråga. Numret kan vara utformat som ett Unique Consignment Reference Number (UCR) (1).

Fält 8: Mottagare

Ange för- och efternamn eller firma och fullständig adress för den eller de personer till vilka varorna ska levereras.

Om ett identitetsnummer krävs, ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om ett Eori-nummer inte har tilldelats mottagaren, ange det nummer som krävs i den berörda medlemsstatens lagstiftning.

När ett identitetsnummer krävs och deklarationen innehåller de uppgifter som föreskrivs för en summarisk utförseldeklaration enligt tillägg A, och när lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen, kan detta identitetsnummer anges i form av ett unikt identifieringsnummer som det berörda tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Strukturen för detta unika identifieringsnummer motsvarar den struktur som anges i delen om ”Summariska utförseldeklarationer” i den förklarande anmärkningen till dataelementet ”Avsändare” i tillägg A.

Vid samförsändelser får medlemsstaterna föreskriva att ordet ”Flera” anges i detta fält och att listan över mottagare bifogas deklarationen.

Fält 14: Deklarant/Ombud

Ange det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om deklaranten/ombudet inte har ett Eori-nummer, kan tullförvaltningen tilldela denne ett tillfälligt nummer för deklarationen i fråga.

Ange den berörda personens fullständiga namn och adress.

Om deklaranten och exportören (eller avsändaren) är samma person, ange ”Exportör” (eller ”Avsändare”).

Deklarant eller status som ombud anges med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 15: Avsändnings-/exportland

Ange i fält 15 a tillämplig unionskod från tillägg D1 för den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs för tullförfarandet.

Om det är känt att varorna har transporterats från en annan medlemsstat till den medlemsstat där de finns vid den tidpunkt då de frigörs för tullförfarandet ska emellertid denna andra medlemsstat anges, under förutsättning att

i)

varorna har transporterats därifrån endast för export, och att

ii)

exportören inte är etablerad i den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs för tullförfarandet, och att

iii)

införseln till den medlemsstat där varorna finns vid den tidpunkt då de frigörs för tullförfarandet inte var ett unionsinternt förvärv av varor eller en transaktion som likställs med ett sådant enligt rådets direktiv 2006/112/EG.

Om varorna exporteras efter ett förfarande för aktiv förädling, ska emellertid den medlemsstat där den senaste förädlingen ägde rum anges.

Fält 17: Destinationsland

Ange i fält 17a, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det sista destinationsland som vid exporttillfället är känt och till vilket varorna ska exporteras.

Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

Ange identitet för det transportmedel på vilket (vilka) varorna lastas direkt i samband med export- eller transiteringsformaliteterna, och ange därefter nationalitetsbeteckning för transportmedlet (eller, om det finns flera transportmedel, nationalitetsbeteckning för det fordon som driver de andra) med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1. Om ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer används ska dragfordonets och släpvagnens registreringsnummer anges tillsammans med dragfordonets nationalitetsbeteckning.

Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

Transportmedel

Metod för identifiering

Sjötransport och transport på inre vattenvägar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

I samband med en transitering, när varor transporteras i containrar som ska befordras med vägfordon får tullmyndigheterna tillåta den person som är ansvarig för förfarandet att inte fylla i detta fält om identiteten och nationaliteten för transportmedlet på grund av den logistiska situationen vid avgångsplatsen inte är kända vid den tidpunkt då transiteringsdeklarationen upprättas, under förutsättning att tullmyndigheterna kan garantera att de erforderliga uppgifterna om transportmedlet kommer att fyllas i senare i fält 55.

Fält 19: Container (Ctr)

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det förmodade förhållandet vid passerandet av unionens yttre gräns, såsom det är känt vid genomförandet av exportformaliteterna.

Fält 20: Leveransvillkor

Ange, med hjälp av tillämpliga unionskoder och tillämplig unionsuppdelning från tillägg D1, uppgifter om berörda klausuler i handelsavtalet.

Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar unionens yttre gräns, såsom den är känd vid genomförandet av formaliteterna.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Följande uppgifter om identitet kan anges beroende på vilket eller vilka transportmedel som används:

Transportmedel

Metod för identifiering

Sjötransport och transport på inre vattenvägar

Fartygets namn

Lufttransport

Flygningens nummer och datum (om nummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer)

Vägtransport

Fordonets registreringsnummer

Järnvägstransport

Vagnens nummer

Fält 22: Valuta och fakturerat totalbelopp

Ange i det första delfältet, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i tillägg D1, den valuta i vilken fakturan har upprättats.

Ange i det andra delfältet det fakturerade totalbeloppet för alla deklarerade varor.

Fält 23: Växelkurs

I detta fält anges den fakturerade valutans gällande kurs i den berörda medlemsstatens valuta.

Fält 24: Transaktionens art

Ange, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i tillägg D1, arten av den transaktion som avses.

Fält 25: Transportsätt vid gränsen

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, transportsättet för det aktiva transportmedel som antas användas när varorna lämnar unionens tullområde.

Fält 26: Transportsätt inrikes

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, transportsättet vid avgången.

Fält 27: Lastningsplats

Ange, med tillämplig kod om en sådan fastställts, den plats där varorna lastas på det aktiva transportmedel på vilket de ska passera unionens gräns enligt de uppgifter som är kända när formaliteterna genomförs.

Fält 29: Utförselkontor

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det tullkontor genom vilket varorna planeras lämna unionens tullområde.

Fält 30: Varornas förvaringsplats

Ange den exakta platsen där varorna kan undersökas.

Fält 31: Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag

Ange kollinas märken, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, antalet sådana varor som omfattas av deklarationen, samt de nödvändiga uppgifterna för att identifiera varorna. Med varubeskrivning avses den normala handelsbeteckningen. Om fält 33 (Varukod) ska fyllas i ska beteckningen vara tillräckligt exakt för att varorna ska kunna klassificeras. Detta fält ska också innehålla de uppgifter som eventuellt krävs enligt gällande särskild lagstiftning. Kollinas slag ska anges med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Om containrar används ska deras identifieringsmärken också anges i detta fält.

Fält 32: Varupostnummer

Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det sammanlagda antalet varuposter som deklareras på de använda formulären och kompletterande formulären enligt anvisningen till fält 5.

Fält 33: Varukod

Ange varukod för respektive varupost enligt anvisningen i tillägg D1.

Fält 34: Ursprungslandets kod

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, ursprungslandet enligt definitionen i avdelning II i kodexen.

Ange området för avsändning eller tillverkning av de berörda varorna i fält 34b.

Fält 35: Bruttovikt (kg)

Ange bruttovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Bruttovikten är den sammanlagda vikten av varorna med allt emballage, med undantag av containrar och annan transportutrustning.

När en transiteringsdeklaration omfattar flera slag av varor behöver bruttovikten endast anges i det första fältet 35, medan de övriga fälten 35 lämnas tomma. Medlemsstaterna får utvidga denna regel till att omfatta samtliga förfaranden i kolumnerna A-E och G i tabellen i avdelning I B.

Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande avrundning ske:

Från 0,001 till 0,499: avrundning nedåt till närmaste kg.

Från 0,5 till 0,999: avrundning uppåt till närmaste kg.

Om bruttovikten underskrider 1 kg, bör den anges i formen ”0,xyz” (ange t.ex. ”0,654” för ett kolli som väger 654 gram).

Fält 37: Förfarande

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1, det förfarande för vilket varorna deklareras.

Fält 38: Nettovikt (kg)

Ange nettovikten i kg för de varor som beskrivs i fält 31. Nettovikten är varornas vikt utan varje slag av emballage.

Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Ange, med hjälp av de tillämpliga unionskoderna från tillägg D1, referensuppgifterna för de handlingar som föregår export till tredjeland eller avsändning till en medlemsstat.

Om deklarationen avser varor som återexporteras efter avslutning av ett förfarande för lagring i tullager av typ B, ange referensuppgifterna för deklarationen om hänförande av varorna till det förfarandet.

Om deklarationen avser hänförande till förfarandet för unionstransitering, ange referensuppgifterna för den föregående tullbehandlingen eller motsvarande tulldokument. Om flera hänvisningar måste anges inom ramen för icke-datoriserade transiteringsförfaranden, får medlemsstaterna föreskriva att uppgiften ”Flera” ska anges i detta fält och att en förteckning över de hänvisningar det gäller ska bifogas transiteringsdeklarationen.

Fält 41: Extra mängdenheter

Ange vid behov kvantiteten av varuposten i fråga, uttryckt i den enhet som föreskrivs i varunomenklaturen.

Fält 44: Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange, med hjälp av de tillämpliga koderna från tillägg D1, de uppgifter som krävs enligt eventuellt tillämpliga särskilda bestämmelser tillsammans med referensuppgifter för de dokument som uppvisas till stöd för deklarationen.

Delfältet ”SU kod” får inte användas.

Om den deklaration för återexport som avslutar tullagerförfarandet lämnas in till ett annat tullkontor än övervakningskontoret, anges övervakningskontorets fullständiga namn och adress.

Deklarationer som upprättas i de medlemsstater som under övergångsperioden för införande av euron ger användarna möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av sina tulldeklarationer ska i detta fält förses, företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet, med en uppgift om den använda valutan – nationell valuta eller euro.

Medlemsstaterna kan föreskriva att denna uppgift endast ska anges i det fält 44 som avser den första varuposten i deklarationen. I så fall ska uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.

Uppgiften ska utgöras av valutakoden enligt ISO alfa-3 (ISO 4217).

Fält 46: Statistiskt värde

Ange, i enlighet med gällande unionsbestämmelser, beloppet av det statistiska värdet, uttryckt i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, uttryckt i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Fält 47: Avgiftsberäkningar

Ange avgiftsunderlaget (värde, vikt eller annat). Uppgifter om följande bör i tillämpliga fall anges på varje rad, vid behov med hjälp av de tillämpliga unionskoderna från tillägg D1

slag av avgift (t.ex. punktskatter),

avgiftsunderlaget,

den tillämpliga avgiftssatsen,

det avgiftsbelopp som ska betalas,

det valda betalningssättet (B.S.).

De belopp som anges i detta fält ska uttryckas i den valuta vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Fält 48: Anstånd med betalning.

Ange, om tillämpligt, referensuppgifterna för tillståndet i fråga; ”anstånd med betalning” kan här avse dels anstånd med betalning av tullar, dels avgiftskredit.

Fält 49: Identifiering av lager

Ange uppgift om tullager med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 50: Huvudansvarig

Ange fullständigt namn (person eller företag) och adress för den person som är ansvarig för förfarandet, samt det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Om Eori-numret anges får medlemsstaterna frångå kravet på att aktörens fullständiga namn (person eller företag) och adress ska anges. Om tillämpligt ange fullständigt namn på (person eller företag) det befullmäktigade ombud som undertecknar för den person som är ansvarig för förfarandet.

Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som ska antas rörande användning av datorsystem, ska den berörda personens originalunderskrift finnas på det exemplar som ska behållas av avgångskontoret. Om den person som är ansvarig för förfarandet är en juridisk person ska undertecknaren efter sin underskrift ange sitt för- och efternamn och sin ställning i företaget.

Vid export får deklaranten eller hans ombud ange namn och adress på en person som är etablerad i utförselkontorets distrikt och till vilken exemplar 3 av deklarationen, påtecknat av det kontoret, får lämnas.

Fält 51: Planerade transittullkontor (och land)

Ange koden för det planerade införselkontoret i varje land för gemensam transitering genom vilket varorna ska transporteras, och det kontor där varorna ska återinföras till unionens tullområde efter att ha transporterats genom territoriet för ett land för gemensam transitering, eller, om transporten ska gå genom ett annat territorium än unionens eller landet för gemensam transitering, det utförselkontor där transporten lämnar unionen och det införselkontor där transporten återinförs till unionen.

Ange berörda tullkontor med hjälp av tillämplig unionskod från tillägg D1.

Fält 52: Säkerhet

Ange, med hjälp av tillämpliga unionskoder från tillägg D1, vilken typ av säkerhet eller av befrielse från ställande av säkerhet som används för den transitering det gäller, samt i tillämpliga fall nummer på intyg om samlad säkerhet eller om befrielse från ställande av säkerhet eller på garantikupong för individuell säkerhet samt garantikontor.

Om en samlad säkerhet, en befrielse från ställande av säkerhet eller en individuell säkerhet inte är giltig för ett eller flera av följande länder ska det eller de länder det gäller anges efter ”gäller inte för”, med hjälp av de koder som för detta ändamål föreskrivs i tillägg D1: