EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0096

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/96 av den 20 januari 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

OJ L 26, 2.2.2016, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/96/oj

2.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 26/13


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/96

av den 20 januari 2016

om ändring av förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelserna i den kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) som fastställts genom en rekommendation antagen av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) vid dess årsmöte den 15 november 2006 och som senare ändrats genom flera rekommendationer som antogs vid årsmötena i november 2007, november 2008 och november 2009 genomförs i unionsrätten genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 (3).

(2)

Vid sitt årsmöte i november 2012 antog NEAFC rekommendation 15:2013 om ändring av artikel 13 i planen, rörande meddelanden om omlastning och landningshamn. Vid det påföljande årsmötet i november 2013 antog NEAFC rekommendation 9:2014 om ändring av artiklarna 1, 20–25 och 28 i planen, som rör definitionerna, ett antal bestämmelser om hamnstatskontroll av utländska fiskefartyg och överträdelseförfaranden. Vid sitt årsmöte i november 2014 antog NEAFC rekommendation 12:2015 om ändring av rekommendation 9:2014 vad gäller artiklarna 22 och 23 i planen som avser hamnstatskontroll av utländska fiskefartyg.

(3)

I enlighet med artiklarna 12 och 15 i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, vilken godkändes genom rådets beslut 81/608/EEG (4), trädde rekommendation 15:2013 i kraft den 8 februari 2013.

(4)

Rekommendation 9:2014, i dess lydelse enligt rekommendation 12:2015, trädde i kraft den 1 juli 2015. Eftersom rekommendation 9:2014 blev bindande för de avtalsslutande parterna det datumet, är det lämpligt att anpassa tillämpningsdatumet för vissa av bestämmelserna i den här förordningen till den rekommendationens tillämpningsdatum.

(5)

Rekommendationerna måste genomföras i unionsrätten. Förordning (EU) nr 1236/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1236/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

fiskeverksamhet: fiske, inklusive gemensamma fiskeinsatser, beredning av fisk, omlastning eller landning av fiskeresurser eller fiskeriprodukter samt all annan kommersiell verksamhet i förberedelse för eller i anknytning till fiske, inbegripet förpackning, transport, bränslepåfyllning och proviantering,”

b)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.

icke avtalsslutande parts fartyg: alla fartyg som bedriver fiskeverksamhet och som inte för en avtalsslutande parts flagg, inklusive fartyg som på rimliga grunder kan misstänkas sakna nationalitet,”

c)

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.

hamn: en plats längs kusten som används för landning eller för tillhandahållande av tjänster i anslutning till eller som stöd för fiskeverksamhet, eller en plats längs eller nära kusten som av en avtalsslutande part utsetts för omlastning av fiskeresurser.”

2.

I artikel 9.1 d ska sista meningen ersättas med följande:

”Om inte annat följer av kapitel IV ska det mottagande fartyget minst 24 timmar före landningen utöver total fångst ombord och total vikt som ska landas rapportera hamnens namn och planerat datum och klockslag för landningen, oavsett om landningen är avsedd att äga rum i en hamn inom eller utanför konventionsområdet.”

3.

Rubriken till kapitel IV ska ersättas med följande:

HAMNSTATSKONTROLL AV FISK SOM FÅNGATS AV FARTYG SOM FÖR EN ANNAN AVTALSSLUTANDE PARTS FLAGG

4.

Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Tillämpningsområde

Om inte annat föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009 och i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (5) ska bestämmelserna i detta kapitel gälla vid användning av medlemsstaternas hamnar av fiskefartyg som ombord medför fiskeresurser vilka fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg och vilka inte tidigare har landats eller omlastats i någon hamn.

5.

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Utsedda hamnar

Medlemsstaterna ska utse och underrätta kommissionen om de hamnar där det är tillåtet att landa eller omlasta fiskeresurser som fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg, eller där det är tillåtet att tillhandahålla hamntjänster till sådana fartyg. Kommissionen ska underrätta NEAFC:s sekreterare om dessa hamnar och om eventuella ändringar av förteckningen över de utsedda hamnarna senast 15 dagar innan ändringen träder i kraft.

Att landa och omlasta fisk som fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg och att tillhandahålla hamntjänster till sådana fartyg ska endast vara tillåtet i utsedda hamnar.”

6.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När en befälhavare på ett fiskefartyg som transporterar fisk enligt artikel 22 i den här förordningen har för avsikt att angöra en hamn ska befälhavaren eller dennes ombud, i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008, anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamn befälhavaren önskar använda senast tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid.

En medlemsstat får dock fastställa en annan anmälningsperiod, med hänsyn särskilt till vilken typ av beredning som fisken genomgår och avståndet mellan fiskeområdena och dess hamnar. I sådant fall ska medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen, eller det av kommissionen utsedda organet, och NEAFC:s sekreterare om detta.”

b)

I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.   Avsändaren får annullera en förhandsanmälan enligt punkt 1 genom att meddela de behöriga myndigheterna i den hamn som befälhavaren önskade använda senast 24 timmar före den anmälda beräknade ankomsttiden till hamnen.”

7.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Tillstånd för landning eller omlastning och för annan hamnanvändning”

b)

I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

”1.   Som svar på den anmälan som lämnas in i enlighet med artikel 24 och när ett fiskefartyg har för avsikt att landa eller omlasta fångst ska dess flaggstat eller, om fartyget har deltagit i omlastningar utanför EU-vatten, de levererande fartygens flaggstat eller flaggstater, fylla i den förhandsanmälan som avses i artikel 24 och därigenom bekräfta att”

c)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Landning eller omlastning får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten har givit tillstånd till detta genom en vederbörligen ifylld förhandsanmälan enligt artikel 24. Sådant tillstånd får bara lämnas om bekräftelse från flaggstaten enligt punkt 1 har mottagits.”

d)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Landning, omlastning och annan hamnanvändning ska inte tillåtas om hamnmedlemsstaten får tydliga bevis för att fångsten ombord har fångats i strid med en avtalsslutande parts tillämpliga krav i ett område som omfattas av dess nationella jurisdiktion.”

e)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   De behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål meddela fartygets befälhavare eller dennes ombud och fartygets flaggstat sitt beslut att tillåta eller förbjuda landning, omlastning eller annan hamnanvändning genom att på vederbörligt sätt fylla i den förhandsanmälan som avses i artikel 24 och informera NEAFC:s sekreterare om detta.”

8.

Artikel 26 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Varje medlemsstat ska utföra inspektioner på minst 5 % respektive 7,5 % av alla landningar eller omlastningar i dess hamnar av färsk respektive fryst fisk under varje rapporteringsår och inspektionerna ska grundas på riskhantering som tar hänsyn till de allmänna riktlinjerna i bilaga II.”

b)

Följande punkt ska införas:

”1a.   Inspektionerna ska genomföras på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt och trakasserier av fartyg får inte förekomma.”

c)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Inspektörerna ska undersöka alla relevanta delar av fartyget för att kontrollera att relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder iakttas. Inspektionerna ska genomföras i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga III.”

d)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att underlätta kommunikationen med fartygets befälhavare eller besättningsmedlemmar i ledande ställning, vilket inbegriper att se till inspektören åtföljs av en tolk om detta är möjligt och behov föreligger.”

e)

Följande punkt ska införas:

”3a.   De nationella inspektörerna får inte hindra befälhavaren från att kommunicera med flaggstatens myndigheter.”

f)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Hamnmedlemsstaten får bjuda in inspektörer från andra avtalsslutande parter att följa med de egna inspektörerna och observera inspektionen.”

9.

I artikel 29.2 ska följande mening läggas till:

”Om lämpligt, ska den medlemsstat som genomför inspektionen också vidarebefordra resultaten av inspektionen till den avtalsslutande part i vars vatten överträdelsen begicks och till den stat i vilken fartygets befälhavare är medborgare.”

10.

Bilagan ska betecknas bilaga I.

11.

En ny bilaga II, enligt lydelsen i bilaga I till denna förordning, ska läggas till.

12.

En ny bilaga III, enligt lydelsen i bilaga II till denna förordning, ska läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 och 1.4–1.12 ska emellertid tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 20 januari 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  EUT C 332, 8.10.2015, s. 81.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 december 2015 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 januari 2016.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999 (EUT L 348, 31.12.2010, s. 17).

(4)  Rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (EGT L 227, 12.8.1981, s. 21).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).”


BILAGA I

Följande bilaga ska läggas till förordning (EU) nr 1236/2010:

”BILAGA II

ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING VID HAMNSTATSKONTROLLER

Med riskhantering avses systematisk identifiering av risker och genomförande av alla de åtgärder som krävs för att begränsa dessa risker. Häri ingår uppgifts- och informationsinsamling, analys och bedömning av risker, planering och genomförande av åtgärder samt regelbunden övervakning och utvärdering av processen och dess resultat.

På grundval av riskbedömningen ska varje hamnmedlemsstat ta fram en riskhanteringsstrategi, i syfte att underlätta efterlevnaden av denna förordning. Strategin bör omfatta identifiering, beskrivning och fördelning av lämpliga kostnadseffektiva kontrollinstrument och inspektionsmedel, med avseende på varje risks art och beräknade nivå samt i vilken mån målriktmärkena har uppnåtts.

Kriterier för riskbedömning och riskhantering ska fastställas med avseende på kontroll-, inspektions- och verifikationsåtgärder, i syfte att möjliggöra snabba riskanalyser och allmän bedömning av relevant kontroll- och inspektionsinformation.

Enskilda fiskefartyg, grupper av fiskefartyg, operatörer och/eller fiskeverksamhet avseende olika arter och i olika delar av konventionsområdet ska omfattas av kontroller och inspektioner i förhållande till vilken risknivå de tilldelas, bland annat med utgångspunkt i följande allmänna antaganden om risknivåkriterier för hamnmedlemsstatens kontroller av landningar och omlastningar i hamn:

a)

Fångster som tas av fartyg från en icke-avtalsslutande part.

b)

Frysta fångster.

c)

Stora fångstvolymer.

d)

Fångster som tidigare lastats om till sjöss.

e)

Fångster som tas utanför de avtalsslutande parternas jurisdiktion, dvs. i regleringsområdet.

f)

Fångster som tas inom och utanför konventionsområdet.

g)

Fångster av värdefulla arter.

h)

Fångster ur fiskeresurser med särskilt begränsade fiskemöjligheter.

i)

Antal inspektioner som genomförts tidigare och antal konstaterade överträdelser för ett fartyg och/eller en operatör.”


BILAGA II

Följande bilaga ska läggas till förordning (EU) nr 1236/2010:

”BILAGA III

FÖRFARANDEN FÖR HAMNSTATSINSPEKTION

De nationella inspektörerna ska göra följande:

a)

Kontrollera att fartygets identifikationsdokumentation ombord och information om fartygets ägare är sanningsenlig, fullständig och korrekt, bland annat genom lämplig kontakt med flaggstaten eller genom kontroll av fartygens internationella registrering om nödvändigt.

b)

Kontrollera att fartygets flagg och beteckningar (däribland namn, distriktsbeteckning, Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) identifieringsnummer för fartyg, internationell anropssignal och andra beteckningar, huvuddimensioner) överensstämmer med den information som finns i dokumentationen.

c)

Kontrollera att tillstånden för fiske och fiskerelaterad verksamhet är sanningsenliga, fullständiga och korrekta samt överensstämmer med den information som lämnats i enlighet med artikel 24.

d)

Granska all annan relevant dokumentation samt relevanta register ombord, inklusive dokumentation i elektroniskt format och uppgifter från kontrollsystemet för fartyg (VMS) från flaggstaten eller relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Relevant dokumentation kan omfatta loggböcker, fångst-, omlastnings- och handelsdokument, besättningslistor, lastplaner och ritningar, beskrivningar av lastrummen för fisk samt dokument som krävs enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites).

e)

Undersöka alla relevanta fiskeredskap ombord, inbegripet eventuella redskap som stuvats utom synhåll och relaterad utrustning, och kontrollera att dessa är förenliga med villkoren i tillstånden. Fiskeredskapen ska också kontrolleras så att egenskaper som mask- och garnstorlek, utrustning och tillbehör, mått och utformning för nätredskap, tinor och skrapor samt krokarnas storlek och antal överensstämmer med tillämpliga regler och att redskapens identifieringsnummer motsvarar uppgifterna i fartygets tillstånd.

f)

Fastställa huruvida fisken ombord har fångats i enlighet med gällande tillstånd.

g)

Övervaka hela landningen eller omlastningen samt kontrollera de kvantiteter, per art, som angivits i förhandsanmälan av landningen mot de kvantiteter, per art, som landas eller lastas om.

h)

Undersöka fisken, inbegripet genom stickprovskontroller, i syfte att kontrollera mängden och artsammansättningen. I samband med detta har inspektörerna rätt att öppna containrar med förpackad fisk samt att flytta fångst eller containrar för att kontrollera att lastens innehåll är korrekt. Denna undersökning kan omfatta inspektioner av produkttyp och fastställande av nominell vikt.

i)

Kontrollera och registrera de kvantiteter av varje art som finns kvar ombord när landningen eller omlastningen har avslutats.

j)

Bedöma om det finns klara skäl att anta att ett fartyg har bedrivit IUU-fiske eller fiskerelaterad verksamhet till stöd för sådant fiske.

k)

Överlämna en rapport om inspektionsresultatet, inklusive åtgärder som skulle kunna vidtas, till fartygets befälhavare, vilken ska undertecknas av inspektören och befälhavaren. Befälhavarens namnteckning på rapporten ska endast utgöra en bekräftelse på att ett exemplar av rapporten har tagits emot. Befälhavaren ska få möjlighet att komma med kommentarer eller invända mot rapporten samt att vid behov kontakta flaggstatens relevanta myndigheter, särskilt om befälhavaren har allvarliga svårigheter att förstå innehållet i rapporten. En kopia av rapporten ska lämnas till befälhavaren.

l)

Om så är nödvändigt och möjligt, ombesörja en översättning av den relevanta dokumentationen.”


Top