EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0007

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 av den 5 januari 2016 om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (Text av betydelse för EES)

EUT L 3, 6.1.2016, p. 16–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj

6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/7

av den 5 januari 2016

om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (1), särskilt artikel 59.2 och med beaktande av Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (2), särskilt artikel 80.3, och

av följande skäl:

(1)

Ett av de främsta syftena med direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU är att minska den administrativa bördan för upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och ekonomiska aktörer, inte minst små och medelstora företag. En viktig del av detta arbete är det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (nedan kallat det enhetliga upphandlingsdokumentet). Standardformuläret för det enhetliga upphandlingsdokumentet bör därför utformas på ett sådant sätt att kravet på att lägga fram ett mängd intyg eller andra handlingar avseende uteslutnings- eller urvalskriterier undviks. Med samma mål i åtanke bör standardformuläret också innehålla relevant information om företag vars kapacitet en ekonomisk aktör är beroende av, så att kontrollen av informationen kan utföras tillsammans med kontrollen av den huvudsakliga ekonomiska aktören och på samma villkor.

(2)

Det enhetliga upphandlingsdokumentet bör också vara tillgängligt för användning av upphandlande enheter som omfattas av direktiv 2014/25/EU och som, vid tillämpning av uteslutnings- och urvalskriterierna i enlighet med direktiv 2014/24/EU, måste göra det på samma sätt och på samma villkor som de upphandlande myndigheterna.

(3)

För att undvika administrativ börda för de upphandlande myndigheterna och enheterna och eventuella motstridiga uppgifter i olika upphandlingsdokument bör de uppgifter som de ekonomiska aktörerna måste lämna i det enhetliga upphandlingsdokumentet på förhand tydligt anges av de upphandlande myndigheterna och enheterna i anbudsinfordran eller genom hänvisningar till andra delar av upphandlingsdokumenten, som de ekonomiska aktörerna under alla omständigheter måste granska noggrant med avseende på deras deltagande och eventuella inlämnande av anbud.

(4)

Det enhetliga upphandlingsdokumentet bör också bidra till ytterligare förenkling för såväl ekonomiska aktörer, upphandlande myndigheter som enheter genom att man ersätter olika och divergerande nationella egenförsäkran med ett standardformulär som upprättats på europeisk nivå. Detta torde också bidra till att minska problemen i samband med den exakta utformningen av formella förklaringar och medgivanden samt språkfrågor, eftersom standardformuläret kommer att finnas tillgängligt på de officiella språken. Det enhetliga upphandlingsdokumentet bör därigenom underlätta ett ökat gränsöverskridande deltagande i offentliga upphandlingsförfaranden.

(5)

All behandling och allt utbyte av uppgifter i samband med det enhetliga upphandlingsdokumentet bör utföras i enlighet med nationella bestämmelser om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (3) samt i enlighet med nationella regler för behandling av uppgifter om brott, fällande dom i brottmål eller säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 8.5 i det direktivet.

(6)

Det bör erinras om att kommissionen ska se över den praktiska tillämpningen av det enhetliga upphandlingsdokumentet med hänsyn till den tekniska utvecklingen av databaser i medlemsstaterna, och avge en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet senast den 18 april 2017. I samband med detta kan kommissionen också beakta eventuella förslag för att förbättra dess funktion för att öka möjligheterna till gränsöverskridande deltagande i offentlig upphandling, inte minst för små och medelstora företag, eller potentiella förenklingar inom de ramar som fastställs genom direktiv 2014/24/EU. Den kan också överväga eventuella frågor som rör praxis när det gäller systematisk ansökan om intyg eller andra former av skriftligt underlag från alla deltagare i ett visst upphandlingsförfarande eller praxis som består av att man på ett diskriminerande sätt identifierar aktörer som man begär sådan dokumentation från.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den tidpunkt då de nationella bestämmelser som genomför direktiv 2014/24/EU träder i kraft, och senast från och med den 18 april 2016, ska det standardformulär som återfinns i bilaga 2 till denna förordning användas för utarbetandet av det enhetliga upphandlingsdokument som avses i artikel 59 i direktiv 2014/24/EU. Anvisningar om användningen anges i bilaga 1 till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 281, 23.11.1995, s. 31).


BILAGA I

Anvisningar

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (nedan kallat enhetligt upphandlingsdokument) är en egen försäkran från ekonomiska aktörer som ger preliminär bevisning som ersätter de intyg som utfärdats av offentliga myndigheter eller tredje man. Enligt artikel 59 i direktiv 2014/24/EU är det en formell förklaring från den ekonomiska aktören om att denne inte befinner sig i någon av de situationer där ekonomiska aktörer ska eller får bli uteslutna, att aktören uppfyller relevanta urvalskriterier och uppfyller de objektiva regler och kriterier som har fastställts för att begränsa antalet i övrigt kvalificerade anbudssökande som inbjuds att delta. Målet är att minska den administrativa börda som uppstår till följd av kravet på att lägga fram en mängd intyg eller andra handlingar avseende uteslutningsgrunderna och urvalskriterierna.

För att underlätta arbetet för ekonomiska aktörer att fylla i ett enhetligt upphandlingsdokument får medlemsstaterna utfärda riktlinjer om användning av det enhetliga upphandlingsdokumentet, till exempel för att förklara vilka bestämmelser i nationell rätt som är relevanta i förhållande till del III, avsnitt A (1), att officiella förteckningar över godkända ekonomiska aktörer eller likvärdiga intyg inte kan fastställas eller utfärdas i en viss medlemsstat, eller att ange vilka referenser och vilken information som ska lämnas för att hjälpa de upphandlande myndigheterna eller enheterna att hämta ett visst intyg på elektronisk väg.

Vid utarbetandet av upphandlingsdokumenten för ett visst upphandlingsförfarande måste upphandlande myndigheter och enheter i anbudsinfordran, i de upphandlingsdokument som anges i anbudsinfordran, eller i inbjudan att bekräfta intresse, ange vilken information de kommer att begära från de ekonomiska aktörerna, inklusive en uttrycklig angivelse av om den information som avses i del II och III (2) måste tillhandahållas för underleverantörer vars kapacitet de ekonomiska aktörerna inte utnyttjar (3). De kan också underlätta för de ekonomiska aktörerna genom att lämna informationen direkt i en elektronisk version av det enhetliga upphandlingsdokumentet, till exempel med hjälp av tjänsten för det enhetliga upphandlingsdokumentet (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) som kommissionen avgiftsfritt kommer att ställa till förfogande för upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och ekonomiska aktörer, leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och andra berörda parter.

Anbud i öppna förfaranden och ansökningar om deltagande i selektiva förfaranden, förhandlade förfaranden under konkurrens, konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap måste åtföljas av ett enhetligt upphandlingsdokument som de ekonomiska aktörerna fyller i för att lämna den begärda informationen (5). Utom i fråga om vissa avtal som bygger på ramavtal ska den anbudsgivare som man avser att tilldela kontraktet lämna uppdaterade intyg och styrkande handlingar.

Medlemsstaterna får reglera eller överlåta till upphandlande myndigheter och enheter att kunna välja om de vill använda det enhetliga upphandlingsdokumentet också som en del av upphandlingar som inte eller inte helt omfattas av förfarandebestämmelserna i direktiv 2014/24/EU eller 2014/25/EU, exempelvis för upphandlingar som ligger under de relevanta tröskelvärdena eller upphandlingar som omfattas av särskilda bestämmelser om sociala och andra särskilda tjänster (nedan kallat det enklare systemet) (6). På liknande sätt får medlemsstaterna reglera eller överlåta till upphandlande myndigheter och enheter att kunna välja om de vill använda det enhetliga upphandlingsdokumentet också i samband med tilldelning av koncessionsavtal, oavsett om de omfattas av bestämmelserna i direktiv 2014/23/EU (7) eller inte.

En upphandlande myndighet eller enhet får när som helst under förfarandet anmoda anbudsgivarna att lämna in samtliga eller delar av begärda intyg och styrkande handlingar, när detta är nödvändigt för att förfarandet ska genomföras på ett korrekt sätt.

Ekonomiska aktörer får uteslutas från upphandlingsförfarandet eller åtalas enligt nationell lagstiftning om de i allvarlig omfattning lämnat oriktig information i det enhetliga upphandlingsdokumentet eller i den information som kan begäras för kontroll av uteslutningsgrunderna eller urvalskriterierna, eller om de underlåter att lämna sådan information eller om de ekonomiska aktörerna inte kan förete de styrkande handlingarna.

Ekonomiska aktörer får återanvända information som har lämnats i ett annat enhetligt upphandlingsdokument från ett tidigare upphandlingsförfarande, om informationen fortfarande är korrekt och relevant. Det enklaste är att föra in informationen i det nya enhetliga upphandlingsdokumentet med hjälp av verktygen i den ovannämnda elektroniska tjänsten för enhetliga upphandlingsdokument. Naturligtvis går det även att återanvända information genom annan kopiering, exempelvis av information lagrad i den ekonomiska aktörens it-utrustning (datorer, surfplattor, servrar …).

I enlighet med artikel 59.2 andra stycket i direktiv 2014/24/EU ska det enhetliga upphandlingsdokumentet enbart utfärdas i elektronisk form. Detta utfärdande får dock uppskjutas till senast den 18 april 2018 (8). Detta innebär att både helt elektroniska versioner och pappersversioner av det enhetliga upphandlingsdokumentet kan komma att samexistera fram till och med senast den 18 april 2018. Den ovannämnda tjänsten för det enhetliga upphandlingsdokumentet gör det möjligt för de ekonomiska aktörerna att fylla i dokumenten elektroniskt i samtliga fall, så att de kan dra full fördel av de möjligheter som erbjuds (inte minst att återanvända information). För användning i upphandlingsförfaranden där användning av elektroniska kommunikationsmedel har senarelagts (senast till och med den 18 april 2018) ger tjänsten för det enhetliga upphandlingsdokumentet de ekonomiska aktörerna möjlighet att skriva ut sina elektroniskt ifyllda enhetliga upphandlingsdokument som pappersdokument som sedan kan översändas till den upphandlande myndigheten eller enheten på annat sätt än elektroniskt (9).

Som tidigare nämnts består det enhetliga upphandlingsdokumentet av en formell förklaring från den ekonomiska aktören om att grund för uteslutning inte föreligger, att urvalskriterierna är uppfyllda och att aktören kan tillhandahålla den information som begärts av den upphandlande myndigheten.

Om upphandlingen avser delar och urvalskriterierna (10) är olika för olika delar, bör ett enhetligt upphandlingsdokument fyllas i för varje del (eller grupp av delar med samma urvalskriterier).

Det enhetliga upphandlingsdokumentet ska också innehålla information om vilken myndighet eller tredje part som ansvarar för att utfärda styrkande handlingar (11) och en formell förklaring om att den ekonomiska aktören på begäran och utan dröjsmål kan lägga fram dessa handlingar.

Upphandlande myndigheter eller enheter får välja eller kan åläggas (12) av medlemsstaterna att begränsa den information som begärs om urvalskriterier till en enda fråga (ja eller nej) om huruvida de ekonomiska aktörerna uppfyller alla nödvändiga urvalskriterier. Även om detta kan följas upp med begäran om ytterligare information och/eller dokumentation, bör man undvika att i onödan belasta de ekonomiska aktörerna med att systematiskt begära intyg eller andra former av skriftliga underlag från alla deltagare i ett visst upphandlingsförfarande och att på ett diskriminerande sätt välja ut från vilka ekonomiska aktörer man begär sådan dokumentation.

De upphandlande myndigheternas och enheternas skyldighet att avgiftsfritt hämta dokumentationen direkt via en nationell databas i någon medlemsstat gäller också när de ursprungligen begärda upplysningarna om urvalskriterierna har begränsats till ett jakande eller nekande svar på om kriterierna är uppfyllda. Om elektroniska dokument begärs bör de ekonomiska aktörerna därför förse den upphandlande myndigheten eller enheten med de uppgifter som behövs för att hämta dokumentationen när urvalskriterierna kontrolleras i stället för direkt i det enhetliga upphandlingsdokumentet.

Om ett registerutdrag, exempelvis ur kriminalregistret, finns tillgängligt elektroniskt för den upphandlande myndigheten eller enheten kan den ekonomiska aktören ange var informationen kan hämtas (dvs. registrets namn, internetadress, identifiering av fil eller register etc.), så att den upphandlande myndigheten eller enheten kan komma åt uppgifterna. Därmed samtycker den ekonomiska aktören till att den upphandlande myndigheten eller enheten får tillgång till handlingarna, med förbehåll för de nationella bestämmelserna om genomförandet av direktiv 95/46/EG  (13) om behandling av personuppgifter, särskilt uppgifter om särskilda kategorier av uppgifter om brott, fällande domar i brottmål eller säkerhetsåtgärder.

I enlighet med artikel 64 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU får ekonomiska aktörer som är registrerade i officiella förteckningar över godkända ekonomiska aktörer eller enligt offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning är certifierade för de uppgifter som krävs enligt del III–V, ge den upphandlande myndigheten eller enheten ett registreringsintyg utfärdat av behörig myndighet eller ett intyg utfärdat av ett behörigt certifieringsorgan.

En ekonomisk aktör som deltar på egen hand och som inte förlitar sig på andra enheters kapacitet för att uppfylla urvalskriterierna, ska fylla i ett enhetligt upphandlingsdokument.

En ekonomisk aktör som deltar på egen hand, men som förlitar sig på en eller flera andra enheter, ska se till att de upphandlande myndigheterna eller enheterna får det egna enhetliga upphandlingsdokumentet tillsammans med ett separat enhetligt upphandlingsdokument med information (14) för var och en av de berörda enheter som aktören förlitar sig på.

Om slutligen grupper av ekonomiska aktörer, inbegripet tillfälliga sammanslutningar, deltar tillsammans i upphandlingsförfarandet, ska ett separat enhetligt upphandlingsdokument med den information som krävs enligt delarna II–V lämnas för var och en av de deltagande ekonomiska aktörerna.

I samtliga fall där fler än en person är medlem i ett förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan hos en ekonomisk aktör eller är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera detta, kan var och en behöva underteckna samma enhetliga upphandlingsdokument beroende på nationella regler, inklusive de som avser skydd av personuppgifter.

Vad gäller undertecknande av det enhetliga upphandlingsdokumentet, observera att ett undertecknande av det enhetliga upphandlingsdokumentet inte kan krävas om det överlämnas som en del av en uppsättning dokument, vars äkthet och integritet säkerställs genom föreskrivna underteckningar för överföringssättet (15).

För upphandlingsförfaranden där en anbudsinfordran har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) hämtas den information som begärs i del I automatiskt, förutsatt att ovannämnda elektroniska tjänst för enhetliga upphandlingsdokument används för att generera och fylla i det enhetliga upphandlingsdokumentet.
Om det inte finns någon anbudsinfordran i EUT, ska den upphandlande myndigheten eller enheten fylla i den information som gör det möjligt att entydigt identifiera upphandlingsförfarandet. All annan information i alla delar av det enhetliga upphandlingsdokumentet ska fyllas i av den ekonomiska aktören.

Det enhetliga upphandlingsdokumentet omfattar följande delar och avsnitt:

Del I. Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten

Del II. Information om den ekonomiska aktören

Del III. Uteslutningsgrunder:

A: Fällande dom i brottmål (Uteslutning obligatorisk i enlighet med artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU.) Även obligatoriskt för upphandlande myndigheter i enlighet med artikel 80.1 andra stycket i direktiv 2014/25/EU, medan andra upphandlande enheter än upphandlande myndigheter kan besluta att tillämpa dessa uteslutningsgrunder).

B: Åsidosättande av skyldigheter att betala skatter eller sociala avgifter (Uteslutning obligatorisk i enlighet med artikel 57.2 i direktiv 2014/24/EU vid ett slutligt och bindande beslut.) På samma villkor är deras tillämpning också obligatorisk för upphandlande myndigheter i enlighet med artikel 80.1 andra stycket i direktiv 2014/25/EU, medan andra upphandlande enheter än myndigheter kan besluta att tillämpa dessa uteslutningsgrunder. Observera att vissa medlemsstaters lagstiftning kan kräva uteslutning också i fall där beslutet inte är slutgiltigt och bindande.).

C: Insolvens, intressekonflikter eller allvarliga fel i yrkesutövningen (se artikel 57.4 i direktiv 2014/24/EU) (Kan leda till uteslutning av ekonomiska aktörer, men tillämpning av dessa uteslutningsgrunder kan göras obligatorisk för upphandlande myndigheter på beslut av medlemsstaten. I enlighet med artikel 80.1 i direktiv 2014/25/EU kan alla upphandlande enheter, oavsett om de är upphandlande myndigheter eller inte, besluta att tillämpa dessa uteslutningsgrunder eller åläggas av sin medlemsstat att göra det.)

D: Andra uteslutningsgrunder som kan komma att föreskrivas i den nationella lagstiftningen i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat

Del IV. Urvalskriterier  (16):

α: Övergripande uppgift om alla urvalskriterier

A: Lämplighet

B: Ekonomisk och finansiell ställning

C: Teknisk och yrkesmässig kapacitet

D: Kvalitetssäkringssystem och miljöledningsstandarder  (17)  (18)

Del V. Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare  (19)

Del VI. Slutsatser


(1)  Ekonomiska aktörer som har dömts enligt artiklarna X, Y och Z i den nationella strafflagen måste till exempel ange detta när de fyller i informationen om dom för deltagande i en kriminell organisation eller penningtvätt.

(2)  Information om uteslutningsgrunder.

(3)  Se artikel 71.5 tredje stycket i direktiv 2014/24/EU och artikel 88.5 tredje stycket i direktiv 2014/25/EU.

(4)  Här är länken till den preliminära versionen under utarbetande. När den fullständiga versionen finns tillgänglig kommer en länk att införas eller göras tillgänglig på annat sätt.

(5)  Situationen är mer komplicerad när det gäller förhandlade förfaranden utan föregående meddelande om upphandling, enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU och artikel 50 i direktiv 2014/25/EU, eftersom dessa bestämmelser tillämpas på mycket olika förhållanden.

Att ansöka om ett enhetligt upphandlingsdokument skulle utgöra en onödig administrativ börda eller på annat sätt vara olämplig 1) om bara en förutbestämd deltagare är möjlig (för de båda direktiven, artikel 32.2 b, 32.3 b, 32.3 d och 32.5 i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led c, e, f och i, i direktiv 2014/25/EU, och 2) eftersom situationen brådskar (artikel 32.2 c i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led d och h i direktiv 2014/25/EU) eller på grund av de särskilda egenskaperna hos den transaktion där varorna noterats och förvärvats på en råvarumarknad (artikel 32.3 c i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led g i direktiv 2014/25/EU).

Å andra sidan skulle det enhetliga upphandlingsdokumentet kunna spela sin roll fullt ut och bör begäras i övriga fall, vilka kännetecknas av att mer än en deltagare kan delta och utan krav på skyndsamhet eller särskilda egenskaper kopplade till transaktionen. Detta är fallet vad gäller artiklarna 32.2 a, 32.3 a och 32.4 i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led a, b och j, i direktiv 2014/25/EU.

(6)  Artiklarna 74–77 i direktiv 2014/24/EU och artiklarna 91–94 i direktiv 2014/25/EU.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

(8)  Se artikel 90.3 i direktiv 2014/24/EU.

(9)  De kommer också att kunna generera sina enhetliga upphandlingsdokumentet som en pdf-fil som kan överföras elektroniskt som bilaga. För att senare kunna återanvända informationen bör de ekonomiska aktörerna spara det ifyllda enhetliga upphandlingsdokumentet i lämpligt elektroniskt format (t.ex. som.xml).

(10)  Till exempel avseende den minimiomsättning som krävs, som i sådana fall måste fastställas i förhållande till det högsta uppskattade värdet av delen i fråga.

(11)  Om inte de upphandlande myndigheterna eller enheterna har uppgett att det i första instans kommer att vara tillräckligt att lämna allmän information (ja eller nej) för att uppfylla kraven. Se nedan för närmare förklaringar om denna möjlighet.

(12)  Sådana krav kan vara allmänna eller begränsade till enbart vissa situationer, t.ex. endast för öppna förfaranden eller till förfaranden i två etapper, först när alla anbudssökande som uppfyller minimikraven kommer att inbjudas att delta.

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(14)  Se del II, avsnitt C

(15)  Till exempel: om anbudet och åtföljande enhetliga upphandlingsdokument i ett öppet förfarande överförs via ett e-postmeddelande som är försett med en elektronisk underskrift av den typ som krävs är det inte nödvändigt med ytterligare underskrift(er) på det enhetliga upphandlingsdokumentet. Elektronisk underskrift på det enhetliga upphandlingsdokumentet kan dessutom vara överflödig om det enhetliga upphandlingsdokumentet är integrerat i en e-upphandlingsplattform och e-autentisering krävs för att använda denna plattform.

(16)  I enlighet med artikel 80.2 i direktiv 2014/25/EU, får upphandlande enheter, oavsett om de är upphandlande myndigheter eller inte besluta att tillämpa de urvalskriterier som föreskrivs i artikel 58 i direktiv 2014/24/EU (del IV, avsnitt A, B och C).

(17)  Upphandlande enheters användning av det enhetliga upphandlingsdokumentet i fråga om krav kopplade till kvalitetssäkringssystem och miljöledningsstandarder (del IV, avsnitt D) föreskrivs inte uttryckligen i direktiv 2014/25/EU, men bör dock tillåtas av praktiska skäl, eftersom artikel 62 i direktiv 2014/24/EU och artikel 81 i direktiv 2014/25/EU i stort sett är identiska.

(18)  I enlighet med artiklarna 77.2 och 78.1 i direktiv 2014/25/EU ska upphandlande enheter välja ut deltagare utifrån objektiva regler och kriterier. Som beskrivs ovan kan dessa kriterier i vissa fall vara de som föreskrivs i direktiv 2014/24/EU, eller huvudsakligen identiska bestämmelser (se fotnoterna 9 och 11). De objektiva reglerna och kriterierna kan också vara specifika för en upphandlande enhet eller ett visst upphandlingsförfarande. Sådana fall kan dock inte behandlas i ett standardformulär.

(19)  Upphandlande enheters användning av det enhetliga upphandlingsdokumentet för att minska antalet kvalificerade anbudslämnare (del V) föreskrivs inte uttryckligen enligt direktiv 2014/25/EU, men bör dock tillåtas av praktiska skäl, eftersom det både i artikel 65 i direktiv 2014/24/EU och artikel 78.2 i direktiv 2014/25/EU krävs att en sådan minskning av antalet ska utföras i enlighet med objektiva och icke-diskriminerande kriterier eller regler.


BILAGA 2

STANDARDFORMULÄR FÖR DET EUROPEISKA ENHETLIGA UPPHANDLINGSDOKUMENTET

Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten

Image

Del II: Information om den ekonomiska aktören

Image

Image

Image

Del III: Uteslutningsgrunder

Image

Image

Image

Image

Del IV: Urvalsgrunder

Image

Image

Image

Image

Del V: Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare.

Image

Del VI: Försäkran

Image


Top