EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0787

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787 av den 18 maj 2016 om en prioritetsförteckning över tillsatser i cigaretter och rulltobak som omfattas av utökade rapporteringsskyldigheter [delgivet med nr C(2016) 2923] (Text av betydelse för EES)

C/2016/2923

EUT L 131, 20.5.2016, p. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/787/oj

20.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 131/88


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/787

av den 18 maj 2016

om en prioritetsförteckning över tillsatser i cigaretter och rulltobak som omfattas av utökade rapporteringsskyldigheter

[delgivet med nr C(2016) 2923]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6.1 i direktiv 2014/40/EU föreskrivs att kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka en prioritetsförteckning över tillsatser i cigaretter och rulltobak fastställs och uppdateras. I samma artikel fastställs även utökade rapporteringsskyldigheter avseende de tillsatser som ingår i prioritetsförteckningen. Medlemsstaterna ska kräva att tillverkare och importörer av cigaretter och rulltobak genomför omfattande analyser av tillsatser som ingår i dessa produkter och som införts i prioritetsförteckningen.

(2)

Prioritetsförteckningen bör fastställas på grundval av tillgängliga uppgifter som tyder på att en tillsats kan bidra till toxicitet eller beroendeframkallande, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper hos cigaretter och rulltobak, resulterar i en karakteristisk smak eller underlättar inhalering eller upptag av nikotin.

(3)

De tillsatser som anges i förteckningen bör höra till de vanligast använda tillsatserna i cigaretter och rulltobak i enlighet med rapporteringen enligt artikel 5 i direktiv 2014/40/EU. De rapporteringsskyldigheter som avses i artikel 5 träder i kraft först då direktiv 2014/40/EU börjar tillämpas, och därför är det lämpligt att fastställa en första förteckning över ämnen på grundval av uppgifter som erhållits från medlemsstaterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG (2).

(4)

Vid fastställandet av vilka prioriterade tillsatser som ska förtecknas har hänsyn också tagits till ett vetenskapligt yttrande från vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) (3).

(5)

Tillsatser kan förekomma i flera olika former. För att underlätta identifiering av varje förtecknad tillsats är det lämpligt att ange dess kemiska formel (i förekommande fall) liksom CAS-numren för de olika former i vilka tillsatserna kan förekomma i tobaksvaror.

(6)

När medlemsstaterna fullgör sin skyldighet att se till att tillverkare och importörer av cigaretter och rulltobak lämnar omfattande analyser av de förtecknade tillsatserna bör de kunna kräva att dessa analyser redovisas med samma format och metod. En samordnad strategi för utarbetande och presentation av analyserna underlättar dataanalys och säkerställer jämförbarhet. För att se till att medlemsstaterna får tillräckligt med tid för att utveckla analysprotokoll, utan att den tid som tillverkare och importörer ges för att utföra analyserna begränsas, bör detta beslut tillämpas först från och med den 1 januari 2017. I enlighet med artikel 6.4 i direktiv 2014/40/EU bör tillverkare och importörer endast vara skyldiga att lämna utökade rapporter avseende den första uppsättningen identifierade tillsatser senast den 1 juli 2018.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Den prioritetsförteckning över tillsatser som avses i artikel 6 i direktiv 2014/40/EU fastställs i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, 18.7.2001, s. 26).

(3)  Final Opinion on Additives used in tobacco products, SCENIHR, 25 januari 2016. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


BILAGA

Prioritetsförteckning över tillsatser i cigaretter och rulltobak som omfattas av utökade rapporteringsskyldigheter

Tillsats

Kemisk formel

(i förekommande fall)

CAS-nummer för ämnet (ej uttömmande lista)

Fruktkärnmjöl

 

9000-40-2, 84961-45-5

Kakao

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diacetyl

C4H6O2

431-03-8

Bockhornsklöver

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Fikon

 

90028-74-3

Geraniol

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Glycerol

C3H8O3

56-81-5

Guajakol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Guarkärnmjöl

 

9000-30-0

Lakritsrot

 

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Mentol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Propylenglykol

C3H8O2

57-55-6

Sorbitol

C6H14O6

50-70-4

Titandioxid

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0


Top