EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (Text av betydelse för EES)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1850

av den 13 oktober 2015

om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter (1), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1007/2009 tillåter, under särskilda villkor, saluförande av sälprodukter som härrör från den jakt som inuitsamhällena och andra ursprungsbefolkningar bedriver. Den tillåter också saluförande av sälprodukter när importen av sälprodukter är av tillfällig art och uteslutande består av varor för resenärers eller deras familjers personliga bruk.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 (2) fastställs genomförandebestämmelser för saluförande av sälprodukter i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1775 (3) ändras artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009 och upphävs förordning (EU) nr 737/2010 med verkan från och med dagen för tillämpning av den här förordningen. Det är därför nödvändigt att fastställa genomförandebestämmelser för artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009, i dess ändrade lydelse.

(4)

Det bör föreskrivas att organ som uppfyller vissa krav förs upp i en förteckning över organ som har behörighet att utfärda dokument som intygar överensstämmelse med villkoren för saluförande av sälprodukter.

(5)

För att underlätta handläggningen och kontrollen av intyg bör det fastställas mallar för originalintyg och kopior av intyg.

(6)

Det bör fastställas förfaranden för kontroll av intyg. Dessa förfaranden bör vara så enkla och praktiska som möjligt och inte äventyra kontrollsystemets trovärdighet och struktur.

(7)

Användning av elektroniska system bör tillåtas för att underlätta informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna, kommissionen och de godkända organen.

(8)

Behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, framför allt behandling av personuppgifter i intyg, bör överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (5).

(9)

Eftersom denna förordning fastställer genomförandebestämmelser för artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009, ändrad genom förordning (EU) 2015/1775, som ska tillämpas från och med den 18 oktober 2015, bör den träda i kraft så snart som möjligt.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i rådets förordning (EG) nr 338/97 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för saluförande av sälprodukter och import av sälprodukter för resenärers eller deras familjers personliga bruk enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009.

Artikel 2

Resenärers eller deras familjers personliga bruk

1.   Sälprodukter för resenärers eller deras familjers privata bruk får importeras endast om något av följande krav uppfylls:

a)

Sälprodukterna medförs av resenärer, antingen genom att resenärerna bär produkterna på sig eller i sitt handbagage eller genom att produkterna medförs i det personliga bagaget.

b)

Sälprodukterna ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar sin stadigvarande bosättning från ett tredjeland till unionen.

c)

Sälprodukterna förvärvas av resenärer på plats i ett tredjeland och importeras av dessa resenärer vid en senare tidpunkt på villkor att dessa resenärer vid ankomsten till unionens territorium visar upp följande dokument för tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten:

i)

En skriftlig importanmälan.

ii)

Ett styrkande dokument som visar att produkterna förvärvats i det berörda tredjelandet.

2.   Den skriftliga anmälan och det styrkande dokumentet ska, vid tillämpning av punkt 1 c, påtecknas av tullmyndigheterna och återlämnas till resenären. Vid import ska anmälan och det styrkande dokumentet visas upp för tullmyndigheterna tillsammans med tulldeklarationen för de berörda produkterna.

Artikel 3

Godkända organ

1.   Ett organ kan föras upp i en förteckning över godkända organ endast om följande villkor uppfylls:

a)

Organet är en juridisk person.

b)

Organet kan garantera att kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1007/2009 uppfylls.

c)

Organet kan utfärda och handlägga de intyg som avses i artikel 4.1 samt behandla och arkivera relevanta dokument.

d)

Organet kan utföra sina uppgifter på ett sätt som gör att intressekonflikter undviks.

e)

Organet kan övervaka att de krav som fastställs i artiklarna 3.1 i förordning (EG) nr 1007/2009 efterlevs.

f)

Organet kan återkalla de intyg som avses i artikel 4.1 eller tillfälligt upphäva deras giltighet om bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs och kan vidta åtgärder för att informera de behöriga myndigheterna och tullmyndigheterna i medlemsstaterna om detta.

g)

Organet är underkastat oberoende tredjepartsgranskningar.

h)

Organet är verksamt på nationell eller regional nivå.

2.   För att kunna föras upp i den förteckning som avses i punkt 1 ska ett organ skicka in en ansökan till kommissionen tillsammans med dokumentation som visar att organet uppfyller kraven i punkt 1.

3.   Organet ska till kommissionen översända den kontrollrapport som upprättats av en oberoende tredje part som avses i punkt 1 g i slutet av varje rapporteringsperiod.

Artikel 4

Intyg

1.   Om de villkor för saluförande som fastställs i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1007/2009 är uppfyllda ska ett godkänt organ på begäran utfärda intyg enligt mallarna i bilagan till den här förordningen.

2.   Det godkända organet ska skicka intyget till sökanden och bevara en kopia av intyget i tre år i dokumentationssyfte.

3.   När en sälprodukt saluförs ska, om inte något annat följer av artikel 5.2, originalintyget åtfölja sälprodukten vid tidpunkten för saluförandet. Sökanden får behålla en kopia av intyget.

4.   Intygsnumret ska anges på alla fakturor.

5.   En sälprodukt som åtföljs av ett intyg som utfärdats i enlighet med punkt 1 ska anses uppfylla kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1007/2009.

6.   För att en tulldeklaration för en sälprodukts övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (7) ska godtas ska ett intyg utfärdat i enlighet med punkt 1 i denna artikel uppvisas. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 77.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 ska tullmyndigheterna bevara en kopia av intyget i sina arkiv.

7.   Om det råder tvivel om huruvida ett intyg som utfärdats i enlighet med punkt 1 är äkta eller korrekt eller om det krävs ett ytterligare utlåtande ska tullmyndigheterna eller andra handläggande myndigheter kontakta en behörig myndighet som den berörda medlemsstaten utsett i enlighet med artikel 6. Den behöriga myndigheten ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Artikel 5

Mall för intyg

1.   De intyg som avses i artikel 4.1 ska vara i pappersform eller elektronisk form.

2.   Om intyget är i elektronisk form ska sälprodukten åtföljas av en utskrift av intyget vid tidpunkten för produktens saluförande.

3.   Användningen av intyget ska inte påverka tillämpningen av andra förfaranden som gäller saluförandet.

4.   En behörig myndighet som utsetts i enlighet med artikel 6 får begära att intyget översätts till det officiella språket i den medlemsstat där produkten kommer att saluföras.

Artikel 6

Behöriga myndigheter

1.   Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för följande uppgifter:

a)

Kontroll av intyg för importerade sälprodukter på begäran av tullmyndigheterna enligt artikel 4.7.

b)

Kontroll av utfärdandet av intyg genom godkända organ som är etablerade och verksamma i den medlemsstaten.

c)

Bevarande av en kopia av intyg som utfärdats för sälprodukter som härrör från säljakt i den medlemsstaten.

2.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1.

3.   Kommissionen ska göra förteckningen över de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1 tillgänglig på sin webbplats. Förteckningen ska uppdateras regelbundet.

Artikel 7

Elektroniska system för utbyte och registrering av uppgifter

1.   De behöriga myndigheterna får använda elektroniska system för utbyte och registrering av uppgifter i intygen.

2.   Medlemsstaterna ska beakta att de elektroniska system som avses i punkt 1 kompletterar och är förenliga med varandra samt är sinsemellan kompatibla.

Artikel 8

Skydd med avseende på behandling av personuppgifter

Denna förordning påverkar inte skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter enligt unionsrätten och nationell rätt, och ändrar särskilt inte de skyldigheter och rättigheter som anges i direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001. Skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ska säkerställas särskilt när det gäller utlämnande eller överföring av personuppgifter i ett intyg.

Artikel 9

Övergångsbestämmelse

De intyg som utfärdats av ett godkänt organ i enlighet med förordning (EU) nr 737/2010 före den 18 oktober 2015 ska fortsätta att gälla efter den dagen.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 18 oktober 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 286, 31.10.2009, s. 36.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 av den 10 augusti 2010 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (EUT L 216, 17.8.2010, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1775 av den 6 oktober 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 (EUT L 262, 7.10.2015, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 3.3.1997, s. 1).

(7)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA

Image

Image

Image

Image

Image

Anvisningar

Allmänt:

Ifylls med versaler.

Ruta 1.

Utfärdande organ

Namn på och adress till det godkända organ som utfärdar intyget.

Ruta 2.

Reserverat för det utfärdande landet

Denna ruta är reserverad för det utfärdande landet.

Ruta 3.

Intygsnummer

Ange intygsnumret.

Ruta 4.

Saluförande land

Ange det land där sälprodukten planeras att saluföras i Europeiska unionen för första gången.

Ruta 5.

ISO-kod

Ange landskoden på två bokstäver för det land som anges i ruta 4.

Ruta 6.

Handelsbeteckning

Ange sälproduktens/sälprodukternas handelsbeteckning. Beskrivningen ska överensstämma med uppgifterna i ruta 7.

Ruta 7.

Vetenskapligt namn

Ange de vetenskapliga namnen på de sälarter som används i produkten. Om fler än art ingår i en sammansatt produkt ska varje sälart anges på en separat rad.

Ruta 8.

HS-nummer

Ange den fyr- eller sexsiffriga varukoden enligt systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

Ruta 9.

Fångstland

Ange det land där de sälar som används i produkten tagits ur sin naturliga miljö.

Ruta 10.

ISO-kod

Ange landskoden på två bokstäver för det land som anges i ruta 9.

Ruta 11.

Nettovikt

Ange totalvikt i kg. Denna definieras som sälprodukternas nettovikt utan behållare eller emballage, bortsett från bärare, avståndsklossar, etiketter osv.

Ruta 12.

Antal enheter

Ange antalet enheter.

Ruta 13.

Särskilda kännetecken

Ange eventuella särskilda kännetecken, t.ex. partinummer eller konossementnummer.

Ruta 14.

Unik identifiering

Ange eventuell spårbarhetsidentifiering som finns på själva produkten.

Ruta 15.

Underskrift och stämpel av det godkända utfärdande organet

Detta fält ska undertecknas av den behöriga tjänstemannen med angivande av ort och datum och stämplas med det utfärdande organets officiella stämpel.

Ruta 16.

Tullmyndighetens påteckning

Tullmyndigheten ska ange tulldeklarationsnumret och lägga till sin underskrift och stämpel.


Top