EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1341

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1341 av den 12 mars 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

C/2015/1502

OJ L 207, 4.8.2015, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1341/oj

4.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/32


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1341

av den 12 mars 2015

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999 (1), särskilt artikel 51 första stycket c, d och g, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 1236/2010 inkorporeras i unionslagstiftningen bestämmelserna i den kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) som fastställdes genom en rekommendation antagen av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (nedan kallad NEAFC) vid dess årsmöte den 15 november 2006 och som senare ändrats genom flera rekommendationer vid årsmötena i november 2007, 2008 och 2009.

(2)

Vid sitt årsmöte i november 2013 antog NEAFC rekommendation 9:2014 om ändring av artiklarna 39, 40, 41 och 45 i planen rörande anlöpande av hamn, inspektioner i hamn, landningar och omlastningar samt uppföljning av fartyg som deltar i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-verksamhet). Vid samma årsmöte antog NEAFC rekommendation 11:2014 om ändring av artikel 11 i planen rörande fartygsövervakningssystemet, och rekommendation 14:2014 om ändring av artikel 14 i planen rörande överföring av rapporter och meddelanden till NEAFC:s sekreterare,

(3)

Enligt artiklarna 12 och 15 i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, som godkänts genom rådets beslut 81/608/EEG (2), trädde rekommendationerna 11:2014 och 14:2014 i kraft den 7 februari 2014.

(4)

Enligt vad som anges i rekommendation 9:2014 kommer denna att träda i kraft den 1 juli 2015.

(5)

Det är nödvändigt att inkorporera dessa rekommendationer i unionslagstiftningen. Förordning (EU) nr 1236/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1236/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 11 ska följande stycke läggas till:

”Med avseende på bottenfiske i regleringsområdet ska följande ytterligare villkor gälla:

a)

Varje medlemsstat ska tillämpa ett automatiskt system som kan övervaka och upptäcka eventuellt bottenfiske i områden utanför de befintliga områdena för bottenfiske, och eventuellt fiske i stängda områden.

b)

Varje medlemsstat ska se till att avgränsningar av stängda områden installeras i deras fartygsövervakningssystem i enlighet med koordinater i rekommendationer som antagits av NEAFC.”.

2.

Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska se till att de rapporter och uppgifter som översänds till NEAFC:s sekreterare är förenliga med de dataöverföringsformat och dataöverföringssystem som fastställts i enlighet med artikel 16 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 433/2012 (3)

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (EUT L 136, 25.5.2012, s. 41).”"

3.

I artikel 40 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta fartygets befälhavare eller dennes ombud om beslutet att förbjuda anlöpande av hamn, och meddela beslutet till fartygets flaggstat och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur vidarebefordra denna information till NEAFC:s sekreterare.”

4.

I artikel 41.1 ska första meningen ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska se till att alla icke avtalsslutande parters fartyg som anlöper någon av deras hamnar inspekteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 26.2 och 26.3.”

5.

Artikel 42 ska ersättas med följande:

”Artikel 42

Landningar, omlastningar och annan användning av hamn

1.   Landningar, omlastningar och/eller annan användning av hamn av icke avtalsslutande parters fartyg får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnstaten har givit tillstånd till detta.

2.   När en icke avtalsslutande parts fartyg har anlöpt hamn ska medlemsstaterna neka det fartyget tillträde till landning, omlastning, beredning och förpackning av fiskeresurser och andra hamntjänster, inbegripet, bland annat, bränslepåfyllning och proviantering, underhåll och torrdockning, om

a)

fartyget har inspekterats i enlighet med artikel 41 och det vid inspektionen visar sig att fartyget har arter ombord som omfattas av rekommendationer enligt konventionen, såvida fartygets befälhavare inte för de behöriga myndigheterna lägger fram tillfredsställande bevis för att fisken fångats utanför regleringsområdet eller i enlighet med samtliga relevanta rekommendationer enligt konventionen, eller

b)

fartygets flaggstat eller, om det rör sig om omlastning, de levererande fartygens flaggstat eller flaggstater, inte lägger fram den bekräftelse som avses i artikel 25, eller

c)

befälhavaren på fartyget inte har uppfyllt samtliga skyldigheter enligt artikel 21 a–d, eller

d)

medlemsstaterna har fått tydliga bevis för att fiskeresurserna ombord tagits i vatten under en avtalsslutande parts jurisdiktion i strid med gällande bestämmelser, eller

e)

medlemsstaterna har tillräckliga bevis för att fartyget på annat sätt har deltagit i IUU-verksamhet i konventionsområdet eller har bistått sådan verksamhet.

3.   Vid ett nekande enligt punkt 2 ska en icke avtalsslutande parts fartyg förbjudas att omlasta i vatten under medlemsstaternas jurisdiktion.

4.   Vid ett nekande enligt punkt 2 ska medlemsstaterna meddela sitt beslut till fartygets befälhavare eller dennes ombud och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur utan dröjsmål vidarebefordra denna information till NEAFC:s sekreterare.

5.   Medlemsstaterna ska återkalla sitt nekande till ett fartygs användning av deras hamn endast om det finns tillräckliga bevis för att grunderna för att neka användningen var otillräckliga eller felaktiga eller inte längre föreligger.

6.   Om en medlemsstat har återkallat sitt nekande i enlighet med punkt 5 ska den omedelbart underrätta de som meddelats i enlighet med punkt 4. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur utan dröjsmål vidarebefordra denna information till NEAFC:s sekreterare.”

6.

I artikel 44.1 ska led b ersättas med följande:

”b)

inte ges tillåtelse att landa eller omlasta fångst i medlemsstaternas hamnar eller att omlasta fångst i vatten under deras jurisdiktion,”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.3, 1.4, 1.5 och 1.6 ska dock tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  Rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (EGT L 227, 12.8.1981, s. 21).


Top