Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1836

Rådets beslut (Gusp) 2015/1836 av den 12 oktober 2015 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

OJ L 266, 13.10.2015, p. 75–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj

13.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 266/75


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1836

av den 12 oktober 2015

om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 maj 2011 antog rådet beslut 2011/273/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Syrien.

(2)

Sedan dess har rådet fortsatt att med kraft fördöma den syriska regimens brutala repression mot civilbefolkningen i Syrien. Rådet har upprepade gånger uttryckt sin djupa oro över det allt värre läget i Syrien, i synnerhet de omfattande och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

(3)

Den 14 april 2014, i överensstämmelse med rådets slutsatser av den 23 januari 2012, där rådet bekräftade unionens fasta beslutsamhet att fortsätta sin policy att införa ytterligare åtgärder mot regimen så länge som repressionen fortgår, förklarade rådet att EU skulle fortsätta sin politik med restriktiva åtgärder mot regimen så länge repressionen fortsätter.

(4)

Rådet har upprepade gånger med stor oro noterat den syriska regimens försök att kringgå EU:s restriktiva åtgärder i syfte att fortsätta att finansiera och stödja sin politik att utsätta civilbefolkningen för brutal repression.

(5)

Rådet konstaterar att den syriska regimen fortsätter med sin repressiva politik och anser att det med tanke på det fortsatt allvarliga läget är nödvändigt att vidmakthålla och säkerställa effektiviteten i de befintliga restriktiva åtgärderna genom att vidareutveckla dem samtidigt som man upprätthåller den riktade och differentierade modellen och har den syriska befolkningens humanitära villkor i åtanke. Rådet anser att vissa kategorier av personer och enheter, med tanke på de särskilda förhållanden som råder i Syrien, är av särskild relevans för effektiviteten i dessa restriktiva åtgärder.

(6)

Eftersom den syriska regimen utövar en omedelbar kontroll över ekonomin har rådet bedömt att en inre grupp av ledande affärsmän med verksamhet i Syrien kan bibehålla sin ställning endast genom nära samröre med och stöd från regimen samt genom inflytande inom denna. Rådet anser att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att införa inreserestriktioner och frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av dessa ledande affärsmän med verksamhet i Syrien i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I i syfte att hindra dem från att tillhandahålla regimen materiellt eller ekonomiskt stöd och för att med hjälp av dessa personers inflytande öka trycket på regimen att ändra på sin repressiva politik.

(7)

Rådet har bedömt att makten inom den nuvarande syriska regimen, mot bakgrund av att maktutövningen i Syrien sedvanligen är familjebaserad, är koncentrerad till inflytelserika medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) och Makhlouf. Rådet anser att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av medlemmar av familjerna al-Asad och Makhlouf och införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I, både för att genom medlemmar av dessa familjer utöva direkt påverkan på regimen att ändra på sin repressiva politik och för att undgå risken att restriktiva åtgärder kringgås med hjälp av familjemedlemmar.

(8)

Ministrarna i den syriska regeringen bör anses vara kollektivt ansvariga för den syriska regimens repressiva politik. Rådet har bedömt att förutvarande syriska regeringsministrar, i det särskilda sammanhang som den nuvarande syriska regimen utgör, sannolikt kommer att fortsätta att ha inflytande inom den regimen. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av såväl ministrar i den syriska regeringen som personer som innehaft ministerposter efter maj 2011 och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(9)

Den syriska försvarsmakten är ett nyckelredskap som regimen använder för att verkställa sin repressiva politik och begå kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt och det föreligger en allvarlig risk att dess officerare i tjänst ska begå fler sådana kränkningar. Dessutom har rådet, i det särskilda sammanhang som den syriska krigsmakten utgör, bedömt att förutvarande höga officerare inom krigsmakten sannolikt kommer att fortsätta att ha inflytande inom regimen. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av såväl höga officerare i den syriska krigsmakten som förutvarande höga officerare i den syriska krigsmakten som någon gång efter maj 2011 innehaft en sådan post och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(10)

De syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna är ett nyckelredskap som regimen använder för att verkställa sin repressiva politik och begå kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, och det föreligger en allvarlig risk att tjänstemännen inom dessa ska begå fler sådana kränkningar. Dessutom har rådet, i det särskilda sammanhang som de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna utgör, bedömt att förutvarande tjänstemän inom dessa organ sannolikt kommer att fortsätta att ha inflytande inom regimen. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av såväl personal vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som tidigare personal inom dessa som någon gång efter maj 2011 innehaft en sådan post och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(11)

Rådet har bedömt att regimtrogen milis stöder den syriska regimen i dess repressiva politik, begår människorättsliga övergrepp och kränkningar av internationell humanitär rätt på den syriska regimens order och i den syriska regimens namn och att det föreligger en allvarlig risk att dess medlemmar ska begå fler sådana kränkningar. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av medlemmar av syriska regimtrogna milisförband och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(12)

Rådet anser att det för att förhindra att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt kränks genom användning av kemiska vapen i Syrien bör föreskriva restriktiva åtgärder mot personer, enheter, organ eller institutioner som är verksamma inom det området i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(13)

De restriktiva åtgärderna påverkar inte de privilegier och den immunitet som tillkommer medlemmar av diplomatiska och konsulära myndigheter ackrediterade i en medlemsstat i EU i enlighet med internationell rätt, vilket inbegriper 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser. De restriktiva åtgärderna påverkar inte heller utförandet av medlemsstaternas diplomatiska funktioner och konsulär assistans i Syrien.

(14)

Personer eller enheter som omfattas av en av kategorierna som avses i skälen 6–12 bör inte bli föremål för restriktiva åtgärder om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.

(15)

Alla beslut om uppförande på förteckningen bör fattas på individuell basis och från fall till fall med hänsyn tagen till åtgärdens proportionalitet.

(16)

Beslut 2013/255/Gusp (2), vilket upphävde beslut 2011/273/Gusp, bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande skäl ska läggas till:

”(3)

Rådet har upprepade gånger med stor oro noterat den syriska regimens försök att kringgå EU:s restriktiva åtgärder för att fortsatt finansiera och stödja sin politik att utsätta civilbefolkningen för brutal repression.

(4)

Rådet konstaterar att den syriska regimen fortsätter med sin repressiva politik och anser att det med tanke på det fortsatt allvarliga läget är nödvändigt att vidmakthålla och säkerställa effektiviteten i de befintliga restriktiva åtgärderna genom att vidareutveckla dessa samtidigt som man upprätthåller den riktade och differentierade modellen och har den syriska befolkningens humanitära villkor i åtanke. Rådet anser att vissa kategorier av personer och enheter, med tanke på de särskilda förhållanden som råder i Syrien, är av särskild relevans för effektiviteten i dessa restriktiva åtgärder.

(5)

Eftersom den syriska regimen utövar en omedelbar kontroll över ekonomin har rådet bedömt att en inre grupp av ledande affärsmän med verksamhet i Syrien kan bibehålla sin ställning endast genom nära samröre med och stöd från regimen samt genom inflytande inom denna. Rådet anser att det bör utvidga de restriktiva åtgärderna i syfte att införa inreserestriktioner och frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av ledande affärsmän med verksamhet i Syrien i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I i syfte att hindra dem att tillhandahålla regimen materiellt eller ekonomiskt stöd och för att med hjälp av dessa personers inflytande öka trycket på regimen att ändra på sin repressiva politik.

(6)

Rådet har bedömt att makten inom den nuvarande syriska regimen, mot bakgrund av att maktutövningen i Syrien sedvanligen är familjebaserad, är koncentrerad till inflytelserika medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) och Makhlouf. Rådet anser att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av medlemmar av familjerna al-Asad och Makhlouf och införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I, både för att genom medlemmar av dessa familjer utöva direkt påverkan på regimen att ändra på sin repressiva politik och för att undgå risken att restriktiva åtgärder kringgås med hjälp av familjemedlemmar.

(7)

Ministrarna i den syriska regeringen bör anses vara kollektivt ansvariga för den syriska regimens repressiva politik. Rådet har bedömt att förutvarande syriska regeringsministrar, i det särskilda sammanhang som den nuvarande syriska regimen utgör, sannolikt kommer att fortsätta att ha inflytande inom den regimen. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av såväl ministrar i den syriska regeringen som personer som innehaft ministerposter efter maj 2011 och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(8)

Den syriska försvarsmakten är ett nyckelredskap som regimen använder för att verkställa sin repressiva politik och begå kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, och det föreligger en allvarlig risk att dess officerare i tjänst ska begå fler sådana kränkningar. Dessutom har rådet, i det särskilda sammanhang som den syriska krigsmakten utgör, bedömt att förutvarande höga officerare inom krigsmakten sannolikt kommer att fortsätta att ha inflytande inom regimen. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av såväl höga officerare i den syriska krigsmakten som förutvarande höga officerare i den syriska krigsmakten som någon gång efter maj 2011 innehaft en sådan post och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(9)

De syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna är ett nyckelredskap som regimen använder för att verkställa sin repressiva politik och begå kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, och det föreligger en allvarlig risk att tjänstemännen inom dessa ska begå fler sådana kränkningar. Dessutom har rådet, i det särskilda sammanhang som de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna utgör, bedömt att förutvarande tjänstemän inom dessa organ sannolikt kommer att fortsätta att ha inflytande inom regimen. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av såväl personal vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som tidigare personal inom dessa som någon gång efter maj 2011 innehaft en sådan post och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(10)

Rådet har bedömt att den regimtrogna milisen stöder den syriska regimen i dess repressiva politik, begår människorättsliga övergrepp och kränkningar av internationell humanitär rätt på den syriska regimens order och i den syriska regimens namn och att det föreligger en allvarlig risk att dess medlemmar ska begå fler sådana kränkningar. Rådet anser därför att det bör föreskriva restriktiva åtgärder i syfte att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av medlemmar av syriska regimtrogna milisförband och att införa inreserestriktioner för berörda personer i enlighet med rådets utpekanden och förteckningen i bilaga I.

(11)

Rådet anser att det för att förhindra att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt kränks genom användning av kemiska vapen i Syrien bör föreskriva restriktiva åtgärder mot personer, enheter, organ eller institutioner som är verksamma inom det området.

(12)

De restriktiva åtgärderna påverkar inte de privilegier och den immunitet som tillkommer medlemmar av diplomatiska och konsulära myndigheter ackrediterade i en medlemsstat i EU i enlighet med internationell rätt, vilket inbegriper 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser. De restriktiva åtgärderna påverkar inte heller utförandet av medlemsstaternas diplomatiska funktioner och konsulär assistans i Syrien.

(13)

Personer eller enheter som omfattas av en av kategorierna som avses i skälen 5–11 bör inte bli föremål för restriktiva åtgärder om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.

(14)

Alla beslut om uppförande på förteckningen bör fattas på individuell bas från fall till fall med hänsyn tagen till åtgärdens proportionalitet.”

2.

Skäl 3 ska omnumreras till skäl 15.

3.

Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för personer som är ansvariga för brutal repression mot civilbefolkningen i Syrien, personer som gagnas av eller stöder regimens politik och personer förbundna med dessa, enligt förteckningen i bilaga I.

2.   I enlighet med de bedömningar som rådet gjort och de avgöranden det fattat i samband med läget i Syrien, som anges i skälen 5–11, ska medlemsstaterna också vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för

a)

ledande affärsmän med verksamhet i Syrien,

b)

medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) och Makhlouf,

c)

personer som innehaft ministerposter i den syriska regeringen efter maj 2011,

d)

företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande ’överstes’ grad eller högre,

e)

medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011,

f)

medlemmar av regimtrogna milisförband, och

g)

personer som är verksamma inom området för spridning av kemiska vapen,

samt personer som har samröre med dessa, i enlighet med förteckningen i bilaga I.

3.   Personer inom en av de kategorier som anges i punkt 2 ska inte uppföras eller kvarstå på förteckningen över personer och enheter i bilaga I om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.

4.   Alla beslut om uppförande på förteckningen enligt dessa nya kriterier bör fattas på individuell basis och från fall till fall med hänsyn tagen till åtgärdens proportionalitet.

5.   Punkterna 1 och 2 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

6.   Punkterna 1 och 2 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN,

c)

enligt ett multilateralt avtal som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

7.   Punkt 6 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

8.   Rådet ska på vederbörligt sätt informeras i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 6 eller 7.

9.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1 och 2 om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller av deltagande i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av unionen eller där en medlemsstat är värdland för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Syrien.

10.   En medlemsstat som vill bevilja undantag i enlighet med punkt 9 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

11.   I de fall där en medlemsstat i enlighet med punkterna 6–10 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.”

4.

Artikel 28 ska ersättas med följande:

”Artikel 28

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av personer som är ansvariga för den brutala repressionen mot civilbefolkningen i Syrien, personer och enheter som gagnas av eller stöder regimen samt personer och enheter som har anknytning till dem, enligt förteckningen i bilagorna I och II, ska frysas.

2.   I enlighet med de bedömningar som rådet gjort och de avgörandet det fattat i samband med läget i Syrien, som anges i skälen 5–11, ska alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av

a)

ledande affärsmän med verksamhet i Syrien,

b)

medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) och Makhlouf,

c)

personer som innehaft ministerposter i den syriska regeringen efter maj 2011,

d)

företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande ’överstes’ grad eller högre,

e)

medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011,

f)

medlemmar av regimtrogna milisförband, eller

g)

medarbetare vid enheter, organisationer, organ eller institutioner som är verksamma inom området för spridning av kemiska vapen,

samt personer som har samröre med dessa, i enlighet med förteckningen i bilaga I, frysas.

3.   Personer, enheter och organ inom en av de kategorier som anges i punkt 2 ska inte uppföras eller kvarstå på förteckningen över personer och enheter i bilaga I om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.

4.   Alla beslut om uppförande på förteckningen bör fattas på individuell bas från fall till fall med hänsyn tagen till åtgärdens proportionalitet.

5.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilagorna I och II.

6.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagorna I och II och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar den behöriga myndigheten i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas,

e)

nödvändiga av humanitära skäl, exempelvis för att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållande av bistånd, inbegripet medicinska produkter, livsmedel, biståndsarbetare och relaterat bistånd, och förutsatt att, när det gäller frysta medel eller ekonomiska resurser, medlen eller de ekonomiska resurserna frigörs till FN i syfte att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållandet av bistånd i Syrien i enlighet med åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Syrien (Sharp),

f)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål,

g)

nödvändiga för evakueringar från Syrien,

h)

avsedda för Syriens centralbank eller syriska statligt ägda enheter, enligt förteckningen i bilagorna I och II, för att utföra betalningar på Arabrepubliken Syriens vägnar till OPCW för verksamhet i samband med OPCW:s kontrolluppdrag och förstöring av syriska kemiska vapen, och i synnerhet OPCW:s särskilda förvaltningsfond för Syrien för verksamhet i samband med fullständig förstöring av syriska kemiska vapen utanför Arabrepubliken Syriens territorium.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

7.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2 uppfördes på förteckningen i bilaga I eller II eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för någon av de personer eller enheter som förtecknas i bilaga I eller II.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

8.   Punkterna 1 och 2 ska inte hindra en förtecknad person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan personen eller enheten fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkterna 1 och 2.

9.   Punkterna 1 och 2 ska inte utgöra något hinder mot att enhet som förtecknas i bilaga II, under en period av två månader från den dag då den fördes upp på förteckningen, gör en utbetalning från frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som den har erhållit efter uppförandet på förteckningen, om denna utbetalning ska göras enligt ett avtal i samband med finansiering av handel, under förutsättning att medlemsstaten i fråga har fastställt att utbetalningen inte direkt eller indirekt mottas av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.

10.   Punkt 5 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkterna 1 och 2.

11.   Punkterna 1, 2 och 5 ska inte tillämpas på överföring från eller genom Syriens centralbank av penningmedel eller ekonomiska resurser som mottagits och frysts efter datumet för uppförande på förteckningen eller på överföring av penningmedel eller ekonomiska resurser till eller genom Syriens centralbank efter datumet för uppförande på förteckningen om överföringen i fråga har anknytning till en betalning från ett icke-förtecknat finansinstitut som ska betalas i samband med ett särskilt köpeavtal, under förutsättning att den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.

12.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på överföring från eller genom Syriens centralbank av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, om överföringen i fråga syftar till att tillhandahålla finansiella institutioner under medlemsstaternas jurisdiktion likvida medel för finansiering av handel, under förutsättning att överföringen har godkänts av den berörda medlemsstaten.

13.   Punkterna 1, 2 och 5 ska inte tillämpas på en överföring av spärrade penningmedel eller ekonomiska resurser av eller genom en finansiell enhet som förtecknas i bilaga I eller II om överföringen gäller en betalning som görs av en person eller enhet som inte förtecknas i bilaga I eller II och som ska göras i samband med tillhandahållandet av finansiellt stöd till syriska medborgare som deltar i utbildning eller yrkesutbildning eller bedriver akademisk forskning i unionen, under förutsättning att medlemsstaten i fråga i varje enskilt fall har fastställt att utbetalningen inte direkt eller indirekt mottas av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.

14.   Punkterna 1, 2 och 5 ska inte gälla åtgärder och transaktioner med avseende på Syrian Arab Airlines som enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien.

15.   Punkterna 1, 2 och 5 ska inte tillämpas på en överföring av eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser som mottagits från en plats utanför unionen och som frysts efter dagen för dess uppförande på förteckningen eller en överföring av eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser som mottagits från en plats utanför unionen efter dagen för dess uppförande på förteckningen, om överföringen gäller en betalning av ett finansinstitut som inte är upptaget på förteckningen som ska ske i samband med ett särskilt handelsavtal för medicinska produkter, livsmedel, skydd, renhållning eller hygien för civil användning, under förutsättning att den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt mottas av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2.”

5.

Artikel 30.2 ska ersättas med följande:

”2.   Rådet ska meddela sitt beslut om uppförandet på förteckningen, inbegripet skälen därtill, till personen, enheten eller organet som berörs, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter. I synnerhet kan personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen i bilaga I på grund av att de omfattas av de kategorier av personer, enheter eller organ som anges i artiklarna 27.2 och 28.2 framlägga bevis eller synpunkter om varför de anser att deras uppförande på förteckningen inte är berättigat även om de omfattas av en sådan kategori.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 12 oktober 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/273/Gusp av den 9 maj 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 121, 10.5.2011, s. 11).

(2)  Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 1.6.2013, s. 14).


Top