EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0932

Kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk Text av betydelse för EES

OJ L 278, 12.10.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 192 - 201

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/oj

12.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 278/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 932/2012

av den 3 oktober 2012

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska krav på ekodesign fastställas av kommissionen för energirelaterade produkter med betydande försäljnings- och handelsvolym som har betydande miljöpåverkan och betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 a i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen om lämpligt införa en genomförandeåtgärd för hushållsapparater, däribland torktumlare för hushållsbruk.

(3)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av torktumlare för hushållsbruk som vanligen används i hushåll. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts för allmänheten.

(4)

Denna förordning bör omfatta produkter som utformats för att torka tvätt i hushåll.

(5)

Kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk har särskilda egenskaper och bör därför inte omfattas av denna förordning.

(6)

Den miljöaspekt hos torktumlare för hushållsbruk som identifierats som betydande för denna förordning är energiförbrukningen i användarfasen. Den årliga elförbrukningen för torktumlare för hushållsbruk i Europeiska unionen 2005 uppskattas till 21 TWh. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer den årliga elförbrukningen 2020 att uppgå till 31 TWh. Den förberedande studien visar att energiförbrukningen för produkter som omfattas av denna förordning kan minskas betydligt.

(7)

Den förberedande studien visar att krav för de andra ekodesignparametrar som avses i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs eftersom energiförbrukningen för torktumlare för hushållsbruk i användarfasen är den absolut viktigaste miljöaspekten. Enligt artikel 6.2 i direktiv 2009/125/EG får medlemsstaterna inte förbjuda, begränsa eller förhindra utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande inom sitt territorium av torktumlare för hushållsbruk på grundval av krav på ekodesign avseende de parametrar för ekodesign i del 1 i bilaga I till det direktivet för vilka det i denna förordning föreskrivs att inga krav på ekodesign är nödvändiga.

(8)

Energiförbrukningen för torktumlare för hushållsbruk bör göras mer effektiv genom att man använder befintlig, allmänt tillgänglig och kostnadseffektiv teknik som kan minska de sammanlagda kostnaderna för inköp och användning av dessa produkter.

(9)

Ekodesignkraven bör inte påverka produktens funktion ur slutanvändarens perspektiv, och de bör inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt. Framför allt bör vinsterna från en minskad energiförbrukning under användningsfasen mer än väl uppväga alla ytterligare miljöeffekter under tillverkningsfasen.

(10)

Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får en tillräcklig tidsfrist för att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsschemat bör inte leda till negativa effekter på funktionerna hos den utrustning som finns på marknaden och bör ta hänsyn till kostnadseffekterna för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som det säkerställer att målen i denna förordning uppnås i tid.

(11)

Mätning av relevanta produktparametrar bör utföras med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (2).

(12)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör det i denna förordning anges tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(13)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna V och VI till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen rör de krav som anges i denna förordning.

(14)

Förutom de juridiskt bindande krav som anges i denna förordning bör indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras för att garantera allmänt tillgänglig och lättåtkomlig information om hela livscykelns miljöprestanda för de produkter som omfattas av denna förordning.

(15)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av elnätsanslutna och gaseldade torktumlare för hushållsbruk och inbyggda torktumlare för hushållsbruk, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk.

2.   Denna förordning gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och centrifuger för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   torktumlare för hushållsbruk: en maskin som torkar textilier i en roterande trumma genom vilken varmluft passerar och som är utformad främst för icke yrkesmässigt bruk.

2.   inbyggd torktumlare för hushållsbruk: en torktumlare för hushållsbruk avsedd att monteras i ett skåp, i en särskild nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

3.   kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk: en tvättmaskin för hushållsbruk som utöver centrifugeringsfunktionen också har en funktion för att torka textilier, i regel genom uppvärmning och tumling.

4.   centrifug för hushållsbruk: en maskin i vilken vatten avlägsnas från textilier genom centrifugering i en roterande trumma och avleds med hjälp av en automatisk pump och som är utformad främst för icke yrkesmässigt bruk.

5.   frånluftstumlare: en torktumlare som suger in friskluft, leder den över textilierna och släpper ut den fuktiga torkluften i rummet eller utomhus.

6.   kondenstumlare: en torktumlare som innehåller en anordning för att (genom kondensation eller på annat sätt) avlägsna fukt från torkluften.

7.   automatisk torktumlare: en torktumlare som avbryter torkningen när tvätten nått en viss fukthalt, exempelvis genom konduktivitets- eller temperaturavkänning.

8.   icke-automatisk torktumlare: en torktumlare som avbryter torkningen efter en förutbestämd tid, vanligen med hjälp av en timer, men som också kan stängas av manuellt.

9.   program: en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som tillverkaren anser vara lämpliga för att torka vissa typer av textilier.

10.   cykel: en fullständig torkomgång enligt det valda programmet.

11.   programtid: den tid som förflyter mellan start av programmet och programmets slut med undantag av användarprogrammerad fördröjning.

12.   nominell kapacitet: den maximala mängd i kg, angett i 0,5 kg-intervall, av torra textilier av en viss typ som enligt tillverkaren kan behandlas i en torktumlare för hushållsbruk med ett visst program, när maskinen laddas enligt tillverkarens anvisningar.

13.   halv maskin: torktumlarens halva nominella kapacitet för ett visst program.

14.   kondensationseffektivitet: kvoten mellan massan av den fukt som kondenserats i en kondenstumlare och massan av den fukt som avlägsnats från tvätten vid en cykels slut.

15.   frånläge: ett läge där torktumlaren för hushållsbruk är frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå den lägsta effektförbrukning som kan bestå under obestämd tid medan torktumlaren är ansluten till en strömkälla och används enligt tillverkarens instruktioner; om det inte finns någon knapp eller brytare tillgänglig för slutanvändaren, avses med frånläge det tillstånd som råder när torktumlaren av sig själv har återgått till den effektförbrukning som gäller i stationärt tillstånd.

16.   viloläge: ett läge med den lägsta effektförbrukning som kan bestå under obestämd tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt torktumlaren för hushållsbruk.

17.   likvärdig torktumlare för hushållsbruk: en modell av torktumlare för hushållsbruk som släppts ut på marknaden och som har samma nominella kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energiförbrukning, i förekommande fall kondensationseffektivitet, programtid för standardprogram bomull och emission av luftburet buller under torkning som en annan modell av torktumlare för hushållsbruk som samma tillverkare har släppt ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

18.   standardprogram bomull: en cykel som torkar bomullstvätt med en initial fukthalt i tvätten på 60 % till en restfukthalt på 0 %.

Artikel 3

Krav på ekodesign

De allmänna kraven på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk anges i punkt 1 i bilaga I. De specifika kraven på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk anges i punkt 2 i bilaga I.

Inga krav på ekodesign behövs för övriga ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla en kopia av de beräkningar som anges i bilaga II till denna förordning.

När informationen i den tekniska dokumentationen för en viss modell av torktumlare för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av utformning eller genom extrapolering från andra likvärdiga torktumlare för hushållsbruk, eller båda, ska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar eller extrapoleringar, eller båda, och uppgifter om provningar som har utförts av tillverkare för att kontrollera att beräkningarna stämmer. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen också omfatta en förteckning över alla andra likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk för vilka informationen i den tekniska beskrivningen har erhållits på samma sätt.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa kontrollförfarandet i bilaga III till denna förordning när de genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG för bedömning av överensstämmelse med kraven i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Indikativa riktmärken för torktumlare för hushållsbruk med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande och redovisa resultatet av översynen till samrådsforumet för ekodesign. Vid översynen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges i bilaga III och frånluftstumlares effektivitet bedömas.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 november 2013.

Dock gäller följande:

a)

De allmänna kraven på ekodesign i punkterna 1.1 och 1.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 november 2014.

b)

De specifika kraven på ekodesign i punkt 2.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 november 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.


BILAGA I

Ekodesignkrav

1.   Allmänna krav på ekodesign

1.1

Vid beräkning av energiförbrukning och andra parametrar för torktumlare för hushållsbruk används den cykel som torkar bomullstvätt (med en initial fukthalt i tvätten på 60 %) till en restfukthalt på 0 % (nedan kallat standardprogram bomull). Denna cykel ska vara lätt att identifiera på torktumlarens programvalsanordning(ar) eller visningsskärm i förekommande fall, eller båda, och ska anges som standardprogram bomull eller anges med en enhetlig symbol eller en lämplig kombination av symboler. Detta program ska vara inställt som standardcykel i torktumlare för hushållsbruk som är utrustade med automatiskt programval eller en funktion för att automatiskt välja ett torkprogram eller behålla valet av ett program. Om det är en automatisk torktumlare ska standardprogram bomull väljas automatiskt.

1.2

I den instruktionsbok som tillhandahålls av tillverkaren ska följande anges:

a)

Information om standardprogram bomull med angivelsen att det är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.

b)

Effektförbrukning i frånläge respektive viloläge.

c)

Vägledande information om programtid och energiförbrukning för de vanligaste torkprogrammen vid full eller vid eventuell halv maskin, eller båda.

2.   Specifika krav på ekodesign

Torktumlare för hushållsbruk ska uppfylla följande krav:

2.1

Från och med den 1 november 2013:

Energieffektivitetsindexet (EEI) ska vara lägre än 85.

För kondenstumlare för hushållsbruk får den viktade kondensationseffektiviteten inte vara lägre än 60 %.

2.2

Från och med den 1 november 2015:

För kondenstumlare för hushållsbruk ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 76.

För kondenstumlare för hushållsbruk får den viktade kondensationseffektiviteten inte vara lägre än 70 %.

Energieffektivitetsindex (EEI) och viktad kondensationseffektivitet beräknas enligt bilaga II.


BILAGA II

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex och viktad kondensationseffektivitet

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell av torktumlare för hushållsbruk jämförs torktumlarens viktade årliga energiförbrukning för standardprogram bomull vid full och halv maskin med dess årliga standardenergiförbrukning.

a)

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

Formula

där

—   AEC= viktad årlig energiförbrukning för torktumlaren för hushållsbruk,

—   SAEC= årlig standardenergiförbrukning för torktumlaren för hushållsbruk.

b)

Årlig standardenergiförbrukning (SAEC ) beräknas i kWh/år avrundat till två decimaler enligt följande formler:

För alla torktumlare för hushållsbruk som inte är frånluftstumlare:

Formula

För frånluftstumlare för hushållsbruk:

Formula

där

c är torktumlarens nominella kapacitet för standardprogram bomull,

Tt är den viktade programtiden för standardprogram bomull.

c)

Den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) beräknas i kWh/år avrundat till två decimaler enligt följande formler:

i)

Formula

där

—   Et= viktad energiförbrukning, i kWh avrundat till två decimaler,

—   Po= effekt i frånläge för standardprogram bomull vid full maskin, i watt avrundat till två decimaler,

—   Pl= effekt i viloläge för standardprogram bomull vid full maskin, i watt avrundat till två decimaler,

—   Tt= viktad programtid i minuter avrundat till närmaste heltal,

—   160= antal torkcykler per år.

ii)

När torktumlaren för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem och den automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program, beräknas den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) med hänsyn tagen till vilolägets faktiska varaktighet enligt formeln

Formula

där

—   Tl= vilolägets varaktighet för standardprogram bomull vid full maskin, i minuter avrundat till närmaste heltal.

d)

Den viktade programtiden (Tt ) beräknas i minuter avrundat till närmaste heltal enligt formeln

Formula

där

—   Tdry= programtid för standardprogram bomull vid full maskin, i minuter avrundat till närmaste heltal,

—   Tdry= programtid för standardprogram bomull vid halv maskin, i minuter avrundat till närmaste heltal.

e)

Den viktade energiförbrukningen (Et ) beräknas i kWh och avrundas till två decimaler enligt formeln

Formula

där

—   Edry= energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

—   Edry½= energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, i kWh avrundat till två decimaler.

f)

För gaseldade torktumlare för hushållsbruk beräknas energiförbrukningen för standardprogram bomull vid full och halv maskin i kWh avrundat till två decimaler enligt formlerna

Formula

Formula

där

—   Egdry= gasförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

—   Edry½= gasförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

—   Edry,a= förbrukning av tillsatsel för standardprogram bomull vid full maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

—   Edry½,a= förbrukning av tillsatsel för standardprogram bomull vid halv maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

—   fg= 2,5.

2.   BERÄKNING AV VIKTAD KONDENSATIONSEFFEKTIVITET

Kondensationseffektiviteten för ett program är kvoten mellan massan av den fukt som kondenseras och samlas upp i behållaren hos en kondenstumlare för hushållsbruk och massan av den fukt som avlägsnats från tvätten under programmet. Den sistnämnda massan är skillnaden mellan den fuktiga testlastens massa före torkning och testlastens massa efter torkning. Vid beräkning av den viktade kondensationseffektiviteten utgår man från den genomsnittliga kondensationseffektiviteten för standardprogram bomull vid både full och halv maskin.

Den viktade kondensationseffektiviteten (Ct ) för ett program beräknas i procent avrundat till närmaste heltal enligt formeln

Formula

där

—   Cdry= genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin,

—   Cdry½= genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid halv maskin.

Den genomsnittliga kondensationseffektiviteten C beräknas i procent utifrån kondensationseffektiviteten under provtorkningarna enligt formeln

Formula

där

n är antalet provtorkningar; minst fyra godtagbara provtorkningar med det valda programmet,

j är provtorkningens ordningsnummer,

Wwj är massan av det vatten som samlas upp i kondensvattenbehållaren under provtorkning j,

Wi är den fuktiga testlastens massa före torkning,

Wf är testlastens massa efter torkning.


BILAGA III

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När det gäller överensstämmelse med kraven i denna förordning och kontroll av att de uppfylls, ska mätningar och beräkningar utföras med hjälp av harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som bygger på allmänt vedertagna metoder på aktuell teknisk nivå som bedöms ge resultat med låg osäkerhet.

När medlemsstaternas myndigheter utför kontrollen av överensstämmelse med kraven i bilaga I ska de prova en enda torktumlare för hushållsbruk. Om de uppmätta parametrarna inte motsvarar de värden som tillverkaren angett i den tekniska dokumentationen enligt artikel 4.2, inom de gränser som anges i tabell 1, ska mätningar utföras på ytterligare tre torktumlare för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre torktumlare för hushållsbruk ska uppfylla kraven inom de gränser som anges i tabell 1.

I annat fall ska det anses att modellen och alla andra likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk inte uppfyller kraven i bilaga I.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Viktad årlig energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 6 % högre än märkvärdet (1) för AEC .

Viktad energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 6 % högre än märkvärdet för Et .

Viktad kondensationseffektivitet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 6 % lägre än märkvärdet för Ct .

Viktad programtid

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 6 % längre än märkvärdena för Tt .

Effektförbrukning i frånläge och viloläge

Det uppmätta värdet på effektförbrukning Po och Pl högre än 1,00 W får inte vara mer än 6 % högre än märkvärdet. Det uppmätta värdet på effektförbrukning Po och Pl lägre än eller lika med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än märkvärdet.

Vilolägets varaktighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 6 % längre än det uppgivna värdet Tl .


(1)  Med ”märkvärde” avses det värde som leverantören uppgett. En mätosäkerhet på 6 % motsvarar den allmänt godtagna felmarginalen för laboratorietester vid mätning av de angivna parametrarna med den nya mätmetod som används för de nya märknings-/ekodesignkraven som omfattar cykler med full och halv maskin.


BILAGA IV

Riktmärken

När denna förordning träder i kraft identifieras bästa tillgängliga teknik på marknaden för torktumlare för hushållsbruk vad gäller energiförbrukning och emission av luftburet buller under torkning för standardprogram bomull på följande sätt:

1.

Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg:

a)

Energiförbrukning: 1,89 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 247 kWh/år (1).

b)

Emission av luftburet buller: 69 dB.

2.

Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 5 kg:

a)

Energiförbrukning: 2,70 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 347 kWh/år (1).

b)

Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

3.

Gaseldad frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 5 kg:

a)

Gasenergiförbrukning: 3,25 kWhGas/cykel motsvarande 1,3 kWh för standardprogram bomull vid full maskin. Ingen uppgift om energiförbrukning/år.

b)

Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

4.

Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 5 kg:

a)

Energiförbrukning: 3,10 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 396 kWh/år (1).

b)

Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

5.

Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 6 kg:

a)

Energiförbrukning: 3,84 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 487 kWh/år (1).

b)

Emission av luftburet buller: 67 dB.

6.

Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 6 kg:

a)

Energiförbrukning: 1,58 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 209 kWh/år (1).

b)

Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

7.

Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 7 kg:

a)

Energiförbrukning: 3,9 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 495 kWh/år (1).

b)

Emission av luftburet buller: 65 dB.

8.

Gaseldad frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 7 kg:

a)

Gasenergiförbrukning: 3,4 kWhGas/cykel motsvarande 1,36 kWh för standardprogram bomull vid full maskin. Ingen uppgift om energiförbrukning/år.

b)

Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

9.

Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 7 kg:

a)

Energiförbrukning: 1,6 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 211 kWh/år (1).

b)

Emission av luftburet buller: 65 dB.

10.

Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 8 kg:

a)

Energiförbrukning: 4,1 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 520 kWh/år (*).

b)

Emission av luftburet buller: 65 dB.

11.

Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 8 kg:

a)

Energiförbrukning: 2,30 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 297 kWh/år (*).

b)

Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.


(1)  beräknat på grundval av 160 torkcykler per år med en energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin motsvarande 60 % av energiförbrukningen vid full maskin och ytterligare årlig energiförbrukning i lågeffektlägena på 13,5 kWh.


Top