EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0388

Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris (kodifierad version)

OJ L 118, 13.5.2009, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 228 - 233

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/388/oj

13.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/72


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 388/2009

av den 12 maj 2009

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artiklarna 143, 170 och 187 i förening med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1418/76 och (EEG) nr 1766/92 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (2) har ändrats (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I enlighet med gemenskapens internationella förpliktelser bör tillämpningsföreskrifter antas vad gäller importtull och exportbidrag som ska tillämpas vid handel med tredjeland för bearbetade produkter baserade på spannmål och ris, med undantag av foderblandningar, som det ska fastställas särskilda bestämmelser för.

(3)

Syftet med exportbidragen bör vara att täcka skillnaden mellan priserna för produkterna inom gemenskapen och de priser som gäller på världsmarknaden. Det är därför lämpligt att fastställa kriterierna för fastställandet av exportbidragen, huvudsakligen på grundval av priserna för basprodukterna inom och utom gemenskapen liksom på grundval av avsättningsmöjligheter och försäljningsvillkor för de bearbetade produkterna på världsmarknaden.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   bearbetade produkter: de produkter eller produktgrupper som förtecknas

b)   basprodukter: de spannmål som förtecknas i del I punkterna a och b i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007 samt brutet ris enligt del II punkt b i bilaga I till nämnda förordning.

Artikel 2

1.   Vid fastställandet av det exportbidrag som får beviljas för bearbetade produkter ska i synnerhet hänsyn tas till följande:

a)

Prisutvecklingen för basprodukterna inom gemenskapen liksom på världsmarknaden.

b)

De kvantiteter basprodukter som är nödvändiga för framställningen av produkten i fråga och i förekommande fall möjligheterna att vid användandet byta ut dessa produkter mot varandra.

c)

En eventuell summering av de exportbidrag som gäller för de olika produkter som erhålls vid en och samma bearbetningsprocess ur samma basprodukt.

d)

Avsättningsmöjligheter och försäljningsvillkor för bearbetade produkter på världsmarknaden.

2.   Exportbidragen ska fastställas minst en gång i månaden.

Artikel 3

1.   Exportbidragen ska justeras i enlighet med artiklarna 14 och 15 i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 (4). Justeringen ska ske genom att exportbidraget höjs eller sänks med det belopp, som följer av var och en av de justeringar som avses i punkterna 1 och 3 i artikel 14 i förordning (EG) nr 1342/2003, för ett ton av basprodukten, multiplicerat med de koefficienter som anges för den bearbetade produkten i fråga i kolumn 4 i bilaga I i denna förordning.

2.   Vid tillämpningen av artikel 164.4 och artikel 166 första stycket i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beloppet noll inte anses som ett exportbidrag och justering i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1342/2003 ska alltså inte ske.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen varje dag före kl. 15.00 (lokal tid i Bryssel) för vilka kvantiteter man ansökt om exportlicenser.

2.   När det gäller bearbetade produkter baserade på spannmål och ris som avses i artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 ska medlemsstaterna, senast onsdag varje vecka för den föregående veckan, meddela kommissionen för varje produktnummer, enligt definitionen i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (5), vilka kvantiteter det utfärdats licenser för, varvid åtskillnad ska göras mellan produkter exporterade med respektive utan exportbidrag.

Artikel 5

1.   När villkoren i artikel 187 i förordning (EG) nr 1234/2007 är uppfyllda för en eller flera produkter, kan kommissionen vidta följande åtgärder:

a)

Uttagande av utförselavgift. Denna avgift ska fastställas av kommissionen en gång i veckan och kan variera beroende på destination.

b)

Fullständigt eller delvist upphörande med utfärdandet av exportlicenser.

c)

Fullständigt eller delvist tillbakavisande av de ansökningar om exportlicenser som är under behandling.

2.   Den exportavgift som avses i punkt 1 a är den som gäller den dag tullformaliteterna avslutats.

På begäran av den berörda parten, som inlämnas samtidigt med licensansökan, ska den exportavgift, som gäller den dag då licensansökan inges, likväl tillämpas på export, som ska genomföras under licensens giltighetstid.

3.   Kommissionen ska meddela medlemsstaterna sitt beslut och offentliggöra det.

Artikel 6

De metoder som används för att bestämma ask-, fett- och stärkelsehalten, denatureringsprocessen samt alla andra analysmetoder, som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning vad gäller import- och exportsystemet, ska vid behov fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 7

Förordning (EG) nr 1518/95 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 maj 2009.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55.

(3)  Se bilaga II.

(4)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(5)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.


BILAGA I

KN-nr/produktkod

Varuslag

Basprodukt

Koefficient

1

2

3

4

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

 

1102 20 10 9200

Finmalet mjöl av majs med en fetthalt av högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent

Majs

1,40

1102 20 10 9400

Finmalet mjöl av majs med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent

Majs

1,20

1102 20 90 9200

Finmalet mjöl av majs med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent

Majs

1,20

1102 90 10 9100

Annat: Av korn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

Korn

1,50

1102 90 10 9900

Annat: Av korn: Annat

Korn

1,02

1102 90 30 9100

Annat: Av havre med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,8 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

Havre

1,80

1103

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

 

 

1103 13 10 9100

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs med en fetthalt av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent

Majs

1,80

1103 13 10 9300

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs med en fetthalt av mer än 0,9 viktprocent, men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent

Majs

1,40

1103 13 10 9500

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent, men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent

Majs

1,20

1103 13 90 9100

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs: Annat: Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent, men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent

Majs

1,20

1103 19 10 9000

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av råg

Råg

1,00

1103 19 30 9100

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av korn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

Korn

1,55

1103 19 40 9100

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av havre med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt av högst 0,1 %, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

Havre

1,80

1103 20 20 9000

Pelletar av korn

Korn

1,02

1103 20 60 9000

Pelletar av vete

Vete

1,02

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undan-tag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

 

 

1104 12 90 9100

Havre, bearbetat till flingor med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av högst 0,1 %, och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

Havre

2,00

1104 12 90 9300

Havre, bearbetat till flingor med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av mer än 0,1 % men högst 1,5 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

Havre

1,60

1104 19 10 9000

Vete, valsat eller bearbetat till flingor

Vete

1,02

1104 19 50 9110

Majs, bearbetad till flingor med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,7 viktprocent

Majs

1,60

1104 19 50 9130

Majs, bearbetad till flingor med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent

Majs

1,30

1104 19 69 9100

Korn, bearbetat till flingor med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

Korn

1,50

1104 22 20 9100

Skalad havre med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,5 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

Havre

1,60

1104 22 30 9100

Skalad och klippt eller gröpad havre (s.k. Grütze eller grutten) med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

Havre

1,70

1104 23 10 9100

Skalad majs, även klippt eller gröpad med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent (s.k. Grütze eller grutten)

Majs

1,50

1104 23 10 9300

Skalad majs, även klippt eller gröpad med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (s.k. Grütze eller grutten)

Majs

1,15

1104 29 01 9100

Skalat korn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

Korn

1,50

1104 29 03 9100

Skalat och klippt eller gröpat korn (s.k. Grütze eller grutten) med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

Korn

1,50

1104 29 05 9100

Korn, bearbetat till pärlgryn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk) – första kategorin

Korn

2,00

1104 29 05 9300

Korn, bearbetat till pärlgryn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk) – andra kategorin

Korn

1,60

1104 29 11 9000

Skalad vete, inte klippt eller gröpad

Vete

1,02

1104 29 51 9000

Skalad vete, inte vidare bearbetad än gröpad

Vete

1,00

1104 29 55 9000

Skalad råg, inte vidare bearbetad än gröpad

Råg

1,00

1104 30 10 9000

Groddar av vete, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

Vete

0,25

1104 30 90 9000

Groddar av annat spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

Majs

0,25

1107

Malt, även, rostat:

 

 

1107 10 11 000

Orostat av vete, i form av mjöl

Vete

1,78

1107 10 91 000

Orostat av annat spannmål, i form av mjöl

Korn

1,78

1108

Stärkelse, inulin:

 

 

1108 11 00 9200

Vetestärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Vete

2,00

1108 11 00 9300

Vetestärkelse med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Vete

2,00

1108 12 00 9200

Majsstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Majs

1,60

1108 12 00 9300

Majsstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Majs

1,60

1108 13 00 9200

Potatisstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Majs

1,60

1108 13 00 9300

Potatisstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 77 % men mindre än 80 % och med en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Majs

1,60

1108 19 10 9200

Risstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Ris

1,52

1108 19 10 9300

Risstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

Ris

1,52

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

1702 30 50 9000

Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, förutom isoglukos, i form av vitt kristallinskt pulver, även agglomererat

Majs

2,09

1702 30 90 9000

Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, förutom isoglukos, annat

Majs

1,60

1702 40 90 9000

Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, med undantag för invertsocker, annat

Majs

1,60

1702 90 50 9100

Maltodextrin, i fast form, vitt, även agglomererat

Majs

2,09

1702 90 50 9900

Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin, annat

Majs

1,60

1702 90 75 9000

Sockerkulör i form av pulver, även agglomererat

Majs

2,19

1702 90 79 9000

Sockerkulör, annat

Majs

1,52

2106 90 55 9000

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: aromatiserade eller färgade sockerlösningar av glukos eller maltodextrin

Majs

1,60


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 1518/95

(EGT L 147, 30.6.1995, s. 55)

Kommissionens förordning (EG) nr 2993/95

(EGT L 312, 23.12.1995, s. 25)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1518/95

Denna förordning

Artikel 1 inledningen

Artikel 1.1 inledningen

Artikel 1 a

Artikel 1.1 a

Artikel 1 a i

Artikel 1.1 b

Artikel 1 a ii

Artikel 1.2

Artikel 1 b

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top