EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0765

Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

OJ L 134, 20.5.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 432–442 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 48 - 58

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj

20.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 765/2006

av den 18 maj 2006

om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2006/362/GUSP av den 18 maj 2006 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 mars 2006 beklagade Europeiska rådet att de vitryska myndigheterna inte uppfyllt sina åtaganden inom ramen för OSSE beträffande demokratiska val. Europeiska rådet ansåg att presidentvalet den 19 mars 2006 genomfördes på ett i grunden felaktigt sätt och fördömde de vitryska myndigheternas agerande den berörda dagen, dvs. att arrestera fredliga demonstranter som utövade sin lagliga rätt till mötesfrihet för att protestera mot hur presidentvalet genomfördes. Europeiska rådet beslutade därför att restriktiva åtgärder skulle införas mot de personer som bär ansvaret för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val.

(2)

Den 10 april 2006 beslutade rådet att anta restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko, det vitryska ledarskapet och mot tjänstemän som bär ansvaret för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val och internationell människorättslagstiftning samt för repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Mot dessa personer bör det införas viseringsförbud och eventuella ytterligare riktade åtgärder.

(3)

Enligt gemensam ståndpunkt 2006/362/GUSP skall tillgångar och ekonomiska resurser frysas för president Lukasjenko och vissa särskilt angivna tjänstemän i Vitryssland.

(4)

Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde och det behövs därför, särskilt för att alla medlemsstaters ekonomiska aktörer skall kunna tillämpa dem på ett enhetligt sätt, gemenskapslagstiftning för att genomföra dem för gemenskapens vidkommande. Gemenskapens territorium bör i denna förordning anses omfatta de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tilllämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(5)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om vilka sanktioner som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Sanktionerna bör vara proportionella, effektiva och avskräckande.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte nödvändigtvis begränsat till

2.   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

3.   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

4.   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

5.   gemenskapens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget.

Artikel 2

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av president Lukasjenko samt alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av vissa andra tjänstemän i Vitryssland som bär ansvaret för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val i samband med presidentvalet i Vitryssland den 19 mars 2006 samt för repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen, och de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem, enligt förteckningen i bilaga I skall frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I.

3.   Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 3

1.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat som enligt förteckningen i bilaga II får ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga, efter det att de har konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga I och de familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser.

2.   Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat enligt förteckningen i bilaga II fastställer att det för att täcka extraordinära utgifter är nödvändigt att frigöra vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser eller göra vissa tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga måste den minst två veckor före beviljandet av tillståndet till andra behöriga myndigheter och kommissionen meddela de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, så att dessa på förhand kan yttra sig om utkastet till tillstånd. Två veckor efter anmälan får den ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga.

3.   Den behöriga myndigheten skall underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt denna artikel.

Artikel 4

1.   Artikel 2.2 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter på dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum då bestämmelserna i denna förordning blev tillämpliga på kontona,

förutsatt att sådan ränta, sådana övriga intäkter och sådana betalningar fortsatt omfattas av artikel 2.1.

2.   Artikel 2.2 skall inte hindra att finans- eller kreditinstitut i EU, som tar emot tillgångar som överförts av tredje part till kontot för den person eller enhet eller det organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet skall utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

Artikel 5

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de i bilaga II förtecknade behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna och även vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter.

3.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i det syfte i vilket de lämnades eller mottogs.

Artikel 6

Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra tillgångar eller ekonomiska resurser, som utförs i god tro med utgångspunkt i att denna åtgärd sker i enlighet med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet eller organ som genomför frysningen, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 7

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 8

Kommissionen skall bemyndigas att

a)

ändra bilaga I på grundval av beslut som fattats rörande bilaga IV till gemensam ståndpunkt 2006/276/GUSP, och

b)

ändra bilaga II på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa regler omedelbart efter det att förordningen har trätt i kraft och underrätta kommissionen om alla eventuella senare ändringar.

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

på varje fysisk person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2006.

På rådets vägnar

Franz MORAK

Ordförande


(1)  Se sidan 45 i detta nummer av EUT.


BILAGA I

Förteckning över de personer som avses i artikel 2

Namn

(svensk translitterering)

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Födelsedatum

Födelseort

Tjänsteställning

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, distriktet Vitsebsk

President

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, distriktet Pinsk

Chef för presidentens kansli

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Biträdande chef för presidentens kansli

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogiljov (numera Mahiljou)

Biträdande chef med ansvar för medier och ideologiska frågor, presidentens kansli

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (numera Sergijev Posad, Ryssland)

Medarbetare samt chef för den centrala ideologiska avdelningen, presidentens kansli

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, distriktet Bychov, länet Mahiljou (Вотня Бьıховского района Могилевской области)

Utbildningsminister

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonosjtji (numera Vyhonosjtji), länet Brest (Вьıгонощи, Брестская область)

Informationsminister

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov (numera Barysau)

Justitieminister

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Tyskland

Ledamot av parlamentets överhus

Chef för det statliga radio- och TV-bolaget

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, distriktet Mahiljou

(Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района)

Talman i parlamentets underhus

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Ordförande i överhusets utrikesutskott

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, distriktet Krytjau, länet Mahiljou (Усохи Кличевского района Могилевской области)

Ordförande i underhusets utrikesutskott

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo (numera Dzjatlava) länet Hrodna

(Дятлово Гродненской области)

Ledamot av parlamentets överhus, ledare för Vitryska republikanska ungdomsförbundet (BRSM)

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjany, distriktet Vilejka länet Minsk

(Невиняньı Вилейского р-на Минской обл)

Biträdande ordförande i den centrala valkommissionen

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, länet Minsk

(Косута Минской области)

Allmän åklagare

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Chef för Avdelningen för sociala organisationer, partier och icke-statliga organisationer vid justitieministeriet

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Rådgivare vid Avdelningen för sociala organisationer, partier och icke-statliga organisationer vid justitieministeriet

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Länet Rjazan, Ryssland

Förste biträdande ordförande vid ekonomiska domstolen

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Domare inom distriktet Moskva, Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Domare inom Partizanskijdistriktet, Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Biträdande allmän åklagare

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zduditji, distriktet Svetlahorsk, länet Homel

(Здудичи Светлогорского района Гомельской области)

KGB-chef

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Förste biträdande chef, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov (numera Barysau)

Ordförande i den centrala fackföreningsorganisationen

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Ordförande i valkommissionen i länet Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Ordförande i den centrala valkommissionen i länet Homel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Distriktet Minsk

Ordförande i den centrala valkommissionen i länet Hrodna

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, länet Kemerovo, Ryssland

(Новокузнецк Кемеровской области, Россия)

Ordförande i den centrala valkommissionen i staden Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Ordförande i den centrala valkommissionen i distriktet Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Ordförande i den centrala valkommissionen i distriktet Mogiljov

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Ordförande i den centrala valkommissionen i distriktet Vitsebsk

Sheyman (Sheiman),

Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Länet Hrodna

Statssekreterare i det vitryska säkerhetsrådet

Pavlichenko (Pavliuchenko),

Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitsebsk

Chef för Vitrysslands specialstyrkor

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Inrikesminister

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (länet Minsk)

Ordförande i den centrala valkommissionen

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (länet Minsk)

Överstelöjtnant inom milisen, enheten för särskilda ändamål (OMON), inrikesministeriet


BILAGA II

Förteckning över behöriga myndigheter

BELGIEN

Beträffande frysning av tillgångar, finansiering och ekonomiskt bistånd:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

TJECKIEN

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tfn: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tfn: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tfn: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tfn: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

TYSKLAND

Beträffande tillgångar:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tfn: (49-89) 2889 3800

Fax: (49-69) 70 90 97 38 00

Beträffande ekonomiska resurser:

för information rörande ekonomiska resurser i enlighet med artikel 5

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

10115 Berlin

Tfn: (49-03018) 6 15-9

Fax: (49-03018) 6 15-53 58

E-Mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

för tillstånd rörande ekonomiska resurser i enlighet med artikel 3

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tfn: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tfn: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tfn: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GREKLAND

A.

Frysning av egendom

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tfn: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.

Import-/exportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tfn: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIEN

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tfn: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tfn: (34) 91 209 95 11

Fax: (34) 91 209 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tfn: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tfn: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tfn: (33) 1 43 17 44 52

Fax: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box No 559

Dame Street

Dublin 2

Tfn: (353) 1 434 4000

Fax: (353) 1 671 6561

Department of Foreign Affairs

Russia, Eastern Europe, Central Asia Section

Political Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tfn: (353) 1 408 21 92

Fax: (353) 1 408 20 43

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tfn: (353) 1 631 25 34

Fax: (353) 1 631 25 62

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio IV

Tfn: (39) 06 3691 3645

Fax: (39) 06 3691 2335

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tfn: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

CYPERN

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Τfn: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETTLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tfn: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga, LV 1081

Tfn: (371) 7044431

Fax: (371) 7044549

LITAUEN

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tfn: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tfn: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tfn: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGERN

 

Artikel 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tfn: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tfn: +36-1-336-7300

 

Artikel 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tfn/fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tfn/fax: +36-1-443-5554

 

Artikel 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tfn: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tfn: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tfn: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

NEDERLÄNDERNA

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tfn: 050-523 2600

Fax: 050-523 2183

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tfn: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

ÖSTERRIKE

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tfn: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax: (43 1) 404 20-73 99

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tfn: (48 22) 523 93 48

Fax: (48 22) 523 91 29

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Tfn: (48 22) 694 59 70

Fax: (48 22) 694 54 50

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tfn: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tfn: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIEN

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tfn: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tfn: +386 (1) 369 66 31

Fax: +386 (1) 369 66 59

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tfn: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIEN

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tfn: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tfn: (358-9) 160 05

Fax: (358-9) 16 05 57 07

SVERIGE

 

Artikel 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

 

Artiklarna 4 och 5

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury

Financial Sanctions Unit

Financial Crime Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tfn: (44-207) 270-5977

Fax: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tfn: (44-207) 601 4607

Fax: (44 207) 601 4309

For Gibraltar:

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tfn: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: (32 2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


Top