EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1739

Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 av den 21 oktober 2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater (Text av betydelse för EES)

OJ L 279, 22.10.2005, p. 47–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 74–89 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 141 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 141 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 43 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1739/oj

22.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1739/2005

av den 21 oktober 2005

om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 23 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 92/65/EEG och genom avvikelse från de allmänna bestämmelserna om djurtransporter i kapitel II i det direktivet är det lämpligt att fastställa särskilda djurhälsokrav för transport av cirkusdjur. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör gälla kringresande verksamhet i form av utställningar, mässor och dressyrnummer men inte sådana permanenta anläggningar som avses i artikel 2.1 c i direktiv 92/65/EEG.

(2)

Av djurhälsoskäl är det nödvändigt att de behöriga myndigheterna har vissa uppgifter om cirkusar och mässor med cirkusdjur, särskilt när det gäller transporter mellan medlemsstater. Det bör därför ställas krav på att sådana cirkusar och mässor skall registreras i en medlemsstat och att även resvägen anges.

(3)

Cirkusar och mässor har ofta föreställningar utanför ursprungsmedlemsstaten. Det bör därför vara möjligt för dem att bli registrerade i den medlemsstat där de har sin stadigvarande hemvist eller där de uppehåller sig, även om detta inte är deras ursprungsmedlemsstat.

(4)

Ett dressyrnummer omfattar ett enskilt djur eller ett begränsat antal djur som huvudsakligen hålls för offentlig förevisning eller underhållning, och innehavaren eller ägaren kan vara en enskild person. Dressyrnummer kan äga rum utanför ursprungsmedlemsstaten, om de t.ex. ingår i en cirkus eller när det är fråga om individuellt arbete i samband med t.ex. nöjesarrangemang eller filminspelning. Därför bör även dressyrnummer omfattas av denna förordning.

(5)

Den djurhälsorisk som en cirkus eller mässa utgör har direkt samband med de djurarter som hålls där. Man bör därför kräva att de som ansvarar för cirkusar och dressyrnummer journalför relevanta uppgifter om de djur som deltar.

(6)

Det är nödvändigt att underlätta kontrollen av cirkusdjurens hälsostatus. Eftersom cirkusdjur transporteras på olika sätt inom gemenskapen bör det fastställas bestämmelser om pass för cirkusdjur vari alla relevanta hälsouppgifter bör anges, bl.a. uppgifter om officiella tester och vaccinationer.

(7)

Djurhälsobestämmelserna för cirkusdjur kan bygga på samma principer som gemenskapens djurhälsolagstiftning för handel inom gemenskapen med tamdjur som hålls på anläggningar, omfattande rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (2) och rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (3). Dessa bestämmelser bör emellertid anpassas till de särskilda problem som orsakas av de relevanta djurarterna när dessa hålls i cirkusar och på mässor och vederbörligen kontrolleras av en offentlig veterinär enligt definitionen i artikel 2.7 i rådets direktiv 90/425/EEG (4).

(8)

Det har fastställts regler för djurhälsovillkor och åtföljande dokument eller pass för transport inom gemenskapen av hundar, katter och illrar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (5) och för hästdjur i kommissionens beslut 93/623/EEG (6). Cirkusdjur som tillhör dessa arter bör därför uppfylla de regler för pass och djurhälsovillkor som fastställs i dessa rättsakter.

(9)

I enlighet med direktiv 92/65/EEG och för att lagstiftningen skall vara konsekvent är det lämpligt att låta Irland, Cypern, Malta och Förenade kungariket tillämpa sina nationella karantänsbestämmelser för cirkusdjur som är mottagliga för rabies.

(10)

Åtgärderna i denna förordning bör inte påverka genomförandebestämmelserna för rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (7).

(11)

För att det skall vara möjligt att spåra cirkusdjur är det nödvändigt att journalföra transporter av cirkusdjur inom gemenskapen med hjälp av Traces-systemet som införts genom kommissionens beslut 2004/292/EG (8), och att tillämpa de villkor för handel inom gemenskapen som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung (9).

(12)

Det bör anslås tillräckligt med tid för att man skall kunna genomföra de nya krav som föreskrivs i denna förordning.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom avvikelse från kapitel II i direktiv 92/65/EEG fastställs i denna förordning de djurhälsokrav som skall gälla för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater.

Reglerna för cirkusar skall i tillämpliga delar också gälla för dressyrnummer.

Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar

a)

de åtgärder som i vissa medlemsstater gäller för djur som är mottagliga för rabies i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 92/65/EEG,

b)

relevanta regler om intyg enligt genomförandebestämmelserna för förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

”cirkus”: kringresande verksamhet i form av utställning eller förevisning med ett eller flera djur.

2.

”djur”: djur av art som förtecknas i bilaga A till direktiv 92/65/EG och som hålls för offentlig förevisning i underhållnings- eller utbildningssyfte.

3.

”cirkusansvarig”: cirkusens ägare, hans eller hennes ombud eller annan person med övergripande ansvar för cirkusen.

4.

”officiell veterinär”: offentligt förordnad veterinär enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv 90/425/EEG.

Artikel 3

Transporter mellan medlemsstater

En cirkus får endast förflytta sig till en annan medlemsstat om den är registrerad i enlighet med artikel 4 och uppfyller kraven i artiklarna 8, 9 och 10.

Artikel 4

Registrering av cirkusar

1.   Senast 40 arbetsdagar innan en cirkus för första gången förflyttar sig till en annan medlemsstat skall den cirkusansvarige lämna in en skriftlig ansökan om registrering till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där cirkusen har sin juridiska hemvist eller i den medlemsstat där den befinner sig.

2.   När den behöriga myndigheten får en ansökan i enlighet med punkt 1 skall den på det sätt som krävs kontrollera att djurhälsokraven i denna förordning är uppfyllda.

3.   Om de krav som avses i punkt 2 är uppfyllda skall den behöriga myndigheten utfärda

a)

ett unikt registreringsnummer för cirkusen med medlemsstatens ISO-kod som prefix,

b)

en förteckning över cirkusens djur enligt artikel 5,

c)

en turnéplan enligt artikel 6,

d)

djurpass enligt artikel 7.

4.   Den behöriga myndigheten skall föra ett register över de dokument som den utfärdar i enlighet med punkt 3.

Artikel 5

Djurförteckning

Den förteckning över cirkusens djur som avses i artikel 4.3 b skall överensstämma med förlagan i bilaga I och innehålla det registreringsnummer som avses i artikel 4.3 a. Varje sida skall stämplas och undertecknas av den officiella veterinären före utfärdandet.

Artikel 6

Turnéplan

Den turnéplan som avses i artikel 4.3 c skall överensstämma med förlagan i bilaga II och innehålla det registreringsnummer som avses i artikel 4.3 a. Varje notering skall stämplas och undertecknas av den officiella veterinären före varje transport i enlighet med artikel 9.

Artikel 7

Djurpass

1.   I enlighet med artikel 4 skall den behöriga myndigheten för varje enskilt djur på cirkusen, med undantag av de djur som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, utfärda ett pass i överensstämmelse med förlagan i bilaga III.

2.   I enlighet med artikel 4 skall den behöriga myndigheten för fåglar och gnagare på cirkusen utfärda ett kollektivt pass i överensstämmelse med förlagan i bilaga IV.

3.   Hundar, katter och illrar på cirkusen skall omfattas av pass- och djurhälsobestämmelserna i förordning (EG) nr 998/2003.

4.   Hästdjur på cirkusen skall omfattas av pass- och djurhälsobestämmelserna i beslut 93/623/EEG.

Artikel 8

Den cirkusansvariges skyldigheter

1.   Innan en cirkus förflyttar sig till en annan medlemsstat skall den cirkusansvarige se till att

a)

förteckningen och turnéplanen enligt artikel 4.3 b och 4.3 c är korrekt uppdaterade,

b)

alla cirkusens djur åtföljs av korrekt uppdaterade pass,

c)

den behöriga myndigheten i den medlemsstat där cirkusen befinner sig senast tio arbetsdagar före avresan informeras om att cirkusen avser att förflytta sig till en annan medlemsstat.

2.   Den cirkusansvarige skall se till att alla djur på cirkusen hålls på ett sätt som förhindrar direkt och indirekt kontakt med djur som inte är registrerade enligt denna förordning.

3.   Den cirkusansvarige skall se till att alla uppgifter i de förteckningar och turnéplaner som avses i artikel 4.3 b och 4.3 c sparas minst fem år.

Artikel 9

Villkor för transport av cirkusar mellan medlemsstaterna

1.   Innan en cirkus förflyttar sig till en annan medlemsstat skall den officiella veterinären i medlemsstaten

a)

kontrollera att avreseorten inte är föremål för några djurhälsorestriktioner på grund av en sjukdom som djur i cirkusen är mottagliga för,

b)

högst tio arbetsdagar före avresan undersöka alla cirkusens djur för att kontrollera att de är kliniskt friska,

c)

kontrollera att den förteckning över cirkusens djur som avses i artikel 4.3 b är uppdaterad och fullständig på inspektionsdagen,

d)

kontrollera att passen för cirkusens djur är uppdaterade.

2.   Om alla villkor i punkt 1 är uppfyllda skall den officiella veterinären ange att cirkusen har tillstånd att inom de närmaste tio dagarna lämna orten, genom att underteckna och stämpla den sista kolumnen i den turnéplan som avses i artikel 4.3 c.

Artikel 10

Uppgifter om transport av cirkusar mellan medlemsstater

1.   Den cirkusansvarige skall senast 48 timmar före avresan från en medlemsstat till en annan lämna de uppgifter som behövs för att fylla i intyget för handel inom gemenskapen i Traces-systemet till den behöriga myndigheten i avgångsmedlemsstaten.

2.   Den behöriga myndigheten i avgångsmedlemsstaten skall via Traces-systemet rapportera transporten till behörig myndighet i destinationsmedlemsstaten och i eventuella transitmedlemsstater.

3.   I den förlaga till intyg för handel inom gemenskapen som fastställs i förordning (EG) nr 599/2004 skall cirkusdjurens art och passnummer fyllas i under punkt I.31 om identifiering av djur/produkter och i del II skall denna förordning anges.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 320). Rättelse i EUT L 226, 25.6.2004, s. 128.

(2)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

(3)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/554/EG (EUT L 248, 22.7.2004, s. 1).

(4)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(5)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1193/2005 (EUT L 194, 26.7.2005, s. 4).

(6)  EGT L 298, 3.12.1993, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2000/68/EG (EGT L 23, 28.1.2000, s. 72).

(7)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, s. 1).

(8)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 63. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/515/EG (EUT L 187, 19.7.2005, s. 29).

(9)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 44.


BILAGA I

Förteckning över djur i en cirkus eller ett dressyrnummer (enligt kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005) (1)

Image


(1)  Förteckningen skall utformas som en bok med sidor som det inte går att byta ut. Varje sida skall därför undertecknas och stämplas av en officiell veterinär innan förteckningen utfärdas till den cirkusansvarige. Förteckningen skall sparas minst fem år.


BILAGA II

TURNÉPLAN FÖR EN CIRKUS eller ETT DRESSYRNUMMER (enligt kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005)

Image


BILAGA III

INDIVIDUELLT PASS FÖR DJUR I CIRKUS ELLER DRESSYRNUMMER

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA IV

PASS FÖR FÅGLAR OCH GNAGARE I EN CIRKUS ELLER I ETT DRESSYRNUMMER

Image

Image

Image

Image


Top