EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0012(01)

2004/526/EG:Europeiska centralbankens beslut av den 17 juni 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbankens allmänna råd (ECB/2004/12)

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 15–17 (MT)
OJ L 230, 30.6.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/526/oj

30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/61


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 17 juni 2004

om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbankens allmänna råd

(ECB/2004/12)

(2004/526/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 46.4 i denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Arbetsordningen för Europeiska centralbankens allmänna råd av den 1 september 1998 ersätts med följande bestämmelser som träder i kraft den 1 juli 2004.

”ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD

INLEDANDE KAPITEL

Artikel 1

Definitioner

Denna arbetsordning skall komplettera Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. De termer som används i denna arbetsordning skall ha samma innebörd som de har i fördraget och stadgan.

KAPITEL I

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD

Artikel 2

Tidpunkt och plats för allmänna rådets sammanträden

1.   Allmänna rådet skall besluta om tidpunkten för sina sammanträden på förslag av ordföranden.

2.   Ordföranden skall sammankalla allmänna rådet till sammanträde om minst tre ledamöter i allmänna rådet så begär.

3.   Ordföranden kan även kalla allmänna rådet till sammanträde närhelst han/hon finner det nödvändigt.

4.   Allmänna rådet skall normalt hålla sina sammanträden i Europeiska centralbankens (ECB) lokaler.

5.   Sammanträden kan även hållas i form av telekonferenser, såvida inte minst tre centralbankschefer motsätter sig detta.

Artikel 3

Närvaro vid allmänna rådets sammanträden

1.   Utöver vad som särskilt föreskrivs häri, skall endast allmänna rådets ledamöter, övriga ledamöter av direktionen, ordföranden i Europeiska unionens råd och en ledamot av Europeiska kommissionen ha rätt att närvara vid allmänna rådets sammanträden.

2.   Varje centralbankschef får normalt åtföljas av en person.

3.   Om en ledamot av allmänna rådet är förhindrad att närvara vid ett sammanträde kan han/hon skriftligen utse en ersättare som närvarar vid sammanträdet och röstar för honom/henne. Detta skriftliga meddelande skall sändas till ordföranden i god tid före sammanträdet. En sådan ersättare får normalt åtföljas av en person.

4.   Ordföranden skall utse en medlem av ECB:s personal till sekreterare. Sekreteraren skall hjälpa ordföranden att förbereda allmänna rådets sammanträden och skall även föra protokoll vid dessa sammanträden.

5.   Allmänna rådet kan även bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden, om detta anses lämpligt.

Artikel 4

Omröstning

1.   Allmänna rådet är beslutfört om minst två tredjedelar av ledamöterna eller deras ersättare är närvarande. Om allmänna rådet inte är beslutfört kan ordföranden kalla till ett extra sammanträde där beslut kan fattas utan hänsyn till närvaroregeln.

2.   Såvida inget annat anges i stadgan skall allmänna rådet besluta med enkel majoritet.

3.   Allmänna rådet skall fatta beslut genom omröstning på begäran av ordföranden. Ordföranden skall även inleda ett omröstningsförfarande, om en ledamot av allmänna rådet begär detta.

4.   Beslut kan också fattas genom skriftligt förfarande, såvida inte minst tre ledamöter av allmänna rådet motsätter sig detta. För skriftligt förfarande krävs

i)

att allmänna rådets ledamöter normalt ges minst tio arbetsdagar för att överväga beslutet. I brådskande fall, som skall motiveras i hemställan, kan perioden förkortas till fem arbetsdagar, och

ii)

personlig underskrift av varje ledamot av allmänna rådet, och

iii)

att beslut som fattas på detta sätt förs in i protokollet för allmänna rådets påföljande sammanträde.

Artikel 5

Organisation av allmänna rådets sammanträden

1.   Allmänna rådet skall anta dagordningen för varje sammanträde. En preliminär dagordning skall utarbetas av ordföranden och skickas tillsammans med tillhörande handlingar till allmänna rådets ledamöter och andra bemyndigade deltagare minst åtta dagar före sammanträdet, utom i nödfall, då ordföranden skall agera på lämpligt sätt med beaktande av omständigheterna. Allmänna rådet kan besluta om att stryka eller lägga till punkter på den preliminära dagordningen på förslag av ordföranden eller en annan ledamot av allmänna rådet. En punkt skall strykas från dagordningen på begäran av minst tre ledamöter i allmänna rådet, om tillhörande handlingar inte överlämnats till allmänna rådets ledamöter i rätt tid.

2.   Protokollet från allmänna rådets sammanträden skall underställas ledamöterna för godkännande vid det påföljande sammanträdet (eller, vid behov, tidigare genom skriftligt förfarande) och skall undertecknas av ordföranden.

KAPITEL II

ECB:S ALLMÄNNA RÅDS DELTAGANDE I EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMETS UPPGIFTER

Artikel 6

Förhållandet mellan allmänna rådet och ECB-rådet

1.   Utan att det påverkar allmänna rådets övriga ansvarsområden, inklusive dem som anges i artikel 44 i stadgan, skall allmänna rådets medverkan särskilt omfatta de uppgifter som anges i artikel 6.2–6.8.

2.   Allmänna rådet skall bidra till ECB:s rådgivande uppgifter enligt artikel 4 och artikel 25.1 i stadgan.

3.   Allmänna rådets medverkan i ECB:s statistikuppgifter skall bestå i att

stärka samarbetet mellan alla de nationella centralbankerna i Europeiska unionen i syfte att underlätta ECB:s uppgifter på statistikområdet,

vid behov bidra till harmonisering av regler och praxis för den insamling, sammanställning och distribution av statistik som utförs av samtliga nationella centralbanker i Europeiska unionen, och

inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende utkast till rekommendationer på statistikområdet enligt artikel 42 i stadgan, innan dessa rekommendationer antas.

4.   Allmänna rådet skall bidra till uppfyllandet av ECB:s rapporteringsskyldigheter enligt artikel 15 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende årsrapporten innan den antas.

5.   Allmänna rådet skall bidra till standardiseringen av bokföringsregler och rapportering av transaktioner enligt artikel 26.4 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende utkast till reglerna innan dessa antas.

6.   Allmänna rådet skall bidra till antagandet av andra åtgärder inom ramen för artikel 29.4 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende förslag till sådana åtgärder innan dessa vidtas.

7.   Allmänna rådet skall bidra till utformningen av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende utkastet innan det antas.

8.   Allmänna rådet skall bidra till förberedelserna för att oåterkalleligen låsa växelkurser enligt artikel 47.3 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende

utkast till ECB:s yttranden enligt artikel 123.5 i fördraget, och

alla övriga utkast till ECB-yttranden över gemenskapsrättsakter som skall antas när ett undantag upphävs, och

beslut enligt punkt 10 i protokollet om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

9.   Närhelst allmänna rådet anmodas bidra till ECB:s uppgifter enligt ovannämnda punkter skall det ges en rimlig tidsperiod, omfattande minst tio arbetsdagar. I brådskande fall, som skall motiveras i hemställan, kan perioden förkortas till fem arbetsdagar. Ordföranden kan besluta om skriftligt förfarande.

10.   Ordföranden skall i enlighet med artikel 47.4 i stadgan underrätta allmänna rådet om beslut som har antagits av ECB-rådet.

Artikel 7

Förhållandet mellan allmänna rådet och direktionen

1.   ECB:s allmänna råd skall beredas möjlighet att inkomma med synpunkter innan direktionen

implementerar rättsakter antagna av ECB-rådet, för vilka bidrag från ECB:s allmänna råd krävs enligt artikel 12.1 i Europeiska centralbankens arbetsordning,

på delegation från ECB-rådet enligt artikel 12.1 i stadgan, antar rättsakter för vilka bidrag från allmänna rådet krävs enligt artikel 12.1 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

2.   Närhelst allmänna rådet anmodas att inkomma med synpunkter enligt punkt 1 i denna artikel, skall det ges en rimlig tidsperiod, omfattande minst tio arbetsdagar. I brådskande fall, som skall motiveras i hemställan, kan perioden förkortas till fem arbetsdagar. Ordföranden kan besluta om skriftligt förfarande.

Artikel 8

Kommittéer inom Europeiska centralbankssystemet

1.   Inom sitt behörighetsområde får allmänna rådet uppdra åt kommittéer som tillsatts av ECB-rådet enligt artikel 9 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken att utreda specifika frågor.

2.   Den nationella centralbanken i varje icke-deltagande medlemsstat kan också utse upp till två medlemmar av sin personal som får delta i kommittésammanträden när frågor inom allmänna rådets behörighetsområde behandlas där samt när den berörda kommitténs ordförande och direktionen finner detta lämpligt.

KAPITEL III

SÄRSKILDA PROCEDURREGLER

Artikel 9

Rättsliga instrument

1.   ECB:s beslut enligt artikel 46.4 och artikel 48 i stadgan och enligt denna arbetsordning, liksom ECB:s rekommendationer och ECB:s yttranden antagna av allmänna rådet enligt artikel 44 i stadgan, skall undertecknas av ordföranden.

2.   Samtliga ECB:s rättsliga instrument numreras, delges och offentliggörs i enlighet med artikel 17.7 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

Artikel 10

Sekretess och tillgång till ECB:s dokument

1.   Överläggningarna i allmänna rådet och i alla kommittéer eller grupper som behandlar frågor inom allmänna rådets behörighetsområde skall vara hemliga om inte allmänna rådet bemyndigar ordföranden att offentliggöra resultaten av överläggningarna.

2.   Allmänhetens tillgång till dokument som upprättats av allmänna rådet och av kommittéer eller grupper som behandlar frågor inom allmänna rådets behörighetsområde, skall regleras av ett beslut av ECB-rådet som antagits enligt artikel 23.2 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

3.   Dokument som upprättats av allmänna rådet och av kommittéer eller grupper som behandlar frågor inom allmänna rådets behörighetsområde, skall vara sekretessbelagda och hanteras i enlighet med bestämmelserna i det administrativa cirkulär som antagits enligt artikel 23.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken. De skall vara fritt tillgängliga efter 30 år såvida inte ECB:s beslutande organ beslutar annorlunda.

Artikel 11

Upphörande av tillämplighet

När alla undantag upphävts av Europeiska unionens råd i enlighet med artikel 122.2 i fördraget, och när besluten enligt protokollet om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har fattats, skall allmänna rådet upplösas och denna arbetsordning upphöra att gälla.”

Utfärdat i Frankfurt am Main den, 17 juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


Top