EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0036

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

EGT L 197, 3.8.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/36/oj

32000L0036

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 197 , 03/08/2000 s. 0019 - 0025


Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG

av den 23 juni 2000

om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) I överensstämmelse med slutsatserna från Europeiska rådet i Edinburgh den 11-12 december 1992, vilka bekräftades av slutsatserna från Europeiska rådet i Bryssel den 10-11 december 1993, bör vissa vertikala direktiv på livsmedelsområdet förenklas så att de endast tar upp de viktigaste krav som de varor som direktiven omfattar skall uppfylla för att kunna åtnjuta fri rörlighet på den inre marknaden.

(2) Rådets direktiv 73/241/EEG av den 24 juli 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel(4) motiverades av det faktum att skillnaderna mellan de nationella bestämmelserna om flera kakao- och chokladvaror kunde hindra den fria rörligheten för dessa varor och därmed direkt inverka på upprättandet av den inre marknaden och på dess sätt att fungera.

(3) Syftet med nämnda direktiv var därför att fastställa definitioner och gemensamma regler för innehåll, tillverkningsspecifikationer, förpackning och märkning för kakao- och chokladvaror, för att säkra deras fria rörlighet inom gemenskapen.

(4) Dessa definitioner och regler bör ändras så att hänsyn tas till den tekniska utvecklingen och konsumenternas förändrade smak, och de bör anpassas till den allmänna gemenskapslagstiftning som gäller för livsmedel, särskilt den som avser märkning, sötningsmedel och andra godkända tillsatser, aromämnen, extraktionsmedel och analysmetoder.

(5) I vissa medlemsstater är det tillåtet att tillsätta annat vegetabiliskt fett än kakaosmör i chokladvaror, upp till högst 5 %.

(6) Tillsats av visst annat vegetabiliskt fett än kakaosmör i chokladvaror upp till högst 5 % bör tillåtas i alla medlemsstater. Detta vegetabiliska fett bör vara ekvivalent med kakaosmör och bör följaktligen definieras i enlighet med tekniska och vetenskapliga kriterier.

(7) I syfte att säkerställa den inre marknadens enhetlighet måste alla chokladvaror som omfattas av detta direktiv åtnjuta fri rörlighet inom gemenskapen under de försäljningsnamn som fastställs i bilaga I till detta direktiv.

(8) Enligt de allmänna reglerna för märkning av livsmedel i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(5), är särskilt en förteckning över ingredienserna i enlighet med artikel 6 i detta obligatorisk. Detta direktiv gör direktiv 79/112/EEG tillämpligt på kakao och choklad för att ge konsumenterna korrekt information.

(9) När det gäller chokladvaror som tillförts annat vegetabiliskt fett än kakaosmör, bör konsumenten förutom ingrediensförteckningen garanteras korrekt, neutral och objektiv information.

(10) Å andra sidan hindrar inte direktiv 79/112/EEG att det på chokladvaror anges att annat vegetabiliskt fett än kakaosmör inte har tillförts, förutsatt att informationen är korrekt, neutral och objektiv och inte är vilseledande för konsumenten.

(11) Vissa försäljningsnamn som är reserverade enligt detta direktiv används i sammansatta försäljningsnamn som fått allmän användning i vissa medlemsstater för att beskriva varor som inte kan förväxlas med dem som definieras i detta direktiv. Sådana beskrivningar bör därför behållas. Användningen av dessa namn bör emellertid uppfylla bestämmelserna i direktiv 79/112/EEG, särskilt artikel 5 i detta.

(12) Utvecklingen av den inre marknaden sedan antagandet av direktiv 73/241/EEG gör det möjligt att likställa "söt choklad" med "mörk choklad".

(13) Det undantag i direktiv 73/241/EEG genom vilket Förenade kungariket och Irland tillåts att inom sina territorier använda namnet "milk chocolate" för att beteckna "milk chocolate with high milk content" bör behållas. Det engelska namnet "milk chocolate with high milk content" bör emellertid ersättas med namnet "family milk chocolate".

(14) Detta direktiv begränsas, i enlighet med proportionalitetsprincipen, till det som är nödvändigt för att uppnå målen i Fördraget, i enlighet med artikel 5 tredje stycket i detta.

(15) Kakao, kakaosmör och en rad andra vegetabiliska fetter som används vid tillverkning av choklad framställs huvudsakligen i utvecklingsländer. Det ligger i befolkningens intresse i dessa utvecklingsländer att avtal med så lång löptid som möjligt ingås. Kommissionen bör därför undersöka hur gemenskapen kan bidra till detta vad gäller kakaosmör och andra vegetabiliska fetter (till exempel genom att främja rättvis handel).

(16) Det åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(17) För att undvika att skapa nya hinder för den fria rörligheten bör medlemsstaterna avstå från att när det gäller de berörda varorna, anta nationella bestämmelser som inte föreskrivs i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på kakao- och chokladvaror som är avsedda som livsmedel, enligt definitionen i bilaga I.

Artikel 2

1. Annat vegetabiliskt fett än kakaosmör som definieras och förtecknas i bilaga II får tillsättas de chokladvaror som definieras i avsnitt A, punkterna 3, 4, 5, 6, 8 och 9 i bilaga I. Denna tillsats får inte utgöra mer än 5 % av den färdiga varan, sedan den sammanlagda vikten av övriga ätliga ämnen som använts i enlighet med avsnitt B i bilaga I dragits av och utan att minimihalten av kakaosmör eller sammanlagd kakaotorrsubstans minskas.

2. De chokladvaror som enligt punkt 1 innehåller annat vegetabiliskt fett än kakaosmör får saluföras i samtliga medlemsstater under förutsättning att deras märkning kompletteras på det sätt som anges i artikel 3 med följande väl synliga och klart läsbara upplysning: "innehåller förutom kakaosmör även annat vegetabiliskt fett". Upplysningen skall befinna sig i samma synfält som, men vara tydligt skild från, ingrediensförteckningen och vara skriven med minst lika stora bokstäver som denna, i fetstil och befinna sig i närheten av försäljningsnamnet; försäljningsnamnet får, oavsett detta krav, även anges på annan plats.

3. Eventuella ändringar i bilaga II skall göras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 95 i fördraget.

4. Kommissionen skall senast den 3 februari 2006 i enlighet med artikel 95 i fördraget och med beaktande av resultaten av en lämplig undersökning av detta direktivs konsekvenser för ekonomin i de länder som producerar kakao och annat vegetabiliskt fett än kakaosmör, vid behov lägga fram ett förslag för att ändra förteckningen i bilaga II.

Artikel 3

Direktiv 79/112/EEG skall tillämpas på de varor som definieras i bilaga I, på följande villkor:

1. Försäljningsnamnen i bilaga I skall gälla endast för de varor som anges där och skall användas i handeln för att beteckna dessa varor.

Dessa försäljningsnamn får emellertid också, enligt bestämmelser eller sedvänja som gäller i de medlemsstater där varan säljs till konsumenten, användas för att beteckna andra varor som inte kan förväxlas med dem som definieras i bilaga I.

2. Om de varor som definieras i avsnitt A, punkterna 3, 4, 5, 6, 7 och 10 i bilaga I säljs som blandningar, får deras försäljningsnamn ersättas med "blandad choklad" eller "blandad fylld choklad" eller något liknande namn. I detta fall räcker det med en enda ingrediensförteckning för alla varor som ingår i blandningen.

3. Vid märkning av de kakao- och chokladvaror som definieras i avsnitt A, punkt 2 c och 2 d samt punkterna 3, 4, 5, 8 och 9 i bilaga I skall den totala halten av kakaotorrsubstans anges med orden "minst ... % kakao".

4. Vid märkning av de varor som avses i avsnitt A, punkt 2 b och i andra delen av meningen i avsnitt A, punkt 2 d i bilaga I skall halten kakaosmör anges.

5. Försäljningsnamnen "mörk choklad", "mjölkchoklad" och "överdragschoklad" i bilaga I kan kompletteras med uppgifter eller beskrivningar avseende kvalitetskriterier, förutsatt att varorna innehåller

- för mörk choklad: totalt minst 43 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 26 % kakaosmör,

- för mjölkchoklad: totalt minst 30 % kakaotorrsubstans och minst 18 % mjölktorrsubstans som erhållits genom delvis eller total indunstning av helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller grädde erhållen genom delvis eller total indunstning, smör eller mjölkfett, inklusive minst 4,5 % mjölkfett,

- för överdragschoklad: minst 16 % fettfri kakaotorrsubstans.

Artikel 4

För de varor som definieras i bilaga I får medlemsstaterna inte anta nationella bestämmelser som inte fastställs i detta direktiv.

Artikel 5

1. De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv och som rör de frågor som anges nedan skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2:

- Anpassning av detta direktiv till de allmänna gemenskapsbestämmelser som gäller för livsmedel.

- Anpassning av bestämmelserna i avsnitt B.2 samt avsnitten C och D i bilaga I till den tekniska utvecklingen.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.3 skall Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen senast den 3 augusti 2003 ompröva första punkten andra strecksatsen med sikte på en eventuell utvidgning av förfarandet för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén, inrättad genom rådets beslut 69/414/EEG(7), nedan kallad kommittén.

2. När det hänvisar till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Rådets direktiv 73/241/EEG upphävs härmed med verkan från och med den 3 augusti 2003.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses vara hänvisningar till det här direktivet.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 3 augusti 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Dessa bestämmelser skall tillämpas så att de

- tillåter saluföring av de varor som definieras i bilaga I, om de överensstämmer med definitionerna och reglerna i detta direktiv, med verkan från och med den 3 augusti 2003,

- förbjuder saluföring av varor som inte överensstämmer med detta direktiv, från och med den 3 augusti 2003.

Saluföring av varor som inte överensstämmer med detta direktiv men som är märkta före den 3 augusti 2003 i enlighet med rådets direktiv 73/241/EEG skall dock tillåtas fram till dess att lagren av dessa varor är tömda.

3. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 9

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

J. Sócrates

Ordförande

(1) EGT C 231, 9.8.1996, s. 1, ochEGT C 118, 17.4.1998, s. 10.

(2) EGT C 56, 24.2.1997, s. 20.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 23 oktober 1997 (EGT C 339, 10.11.1997, s. 128), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28 oktober 1999 (EGT C 10, 13.1.2000, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 15 mars 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 25 maj 2000.

(4) EGT L 228, 16.8.1973, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 89/344/EEG (EGT L 142, 25.5.1989, s. 19).

(5) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/4/EG (EGT L 43, 14.2.1997, s. 21).

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 291, 19.11.1969, s. 9.

BILAGA I

VARORNAS FÖRSÄLJNINGSNAMN, DEFINITIONER OCH EGENSKAPER

A. FÖRSÄLJNINGSNAMN OCH DEFINITIONER

1. Kakaosmör

Det fett som erhålls från kakaobönor eller delar av kakaobönor och som har följande egenskaper:

>Plats för tabell>

2. a) Kakaopulver, kakao

En vara som omvandlats till pulver av rensade, skalade och rostade kakaobönor och som innehåller minst 20 % kakaosmör beräknat på torrsubstansens vikt och högst 9 % vatten.

b) Fettreducerad kakao, fettreducerat kakaopulver

Kakaopulver med mindre än 20 % kakaosmör, baserat på torrsubstansens vikt.

c) Chokladpulver

En vara som består av en blandning av kakaopulver och sockerarter och som innehåller minst 32 % kakaopulver.

d) Drickchoklad, sötad kakao och sötat kakaopulver

En vara som består av en blandning av kakaopulver och sockerarter och som innehåller minst 25 % kakaopulver; dessa beteckningar skall åtföljas av uppgiften "fettreducerat" om varan enligt punkt b har reducerad fetthalt.

3. Choklad

a) En vara som framställs av kakaovaror och sockerarter och som med förbehåll för punkt b innehåller totalt minst 35 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 18 % kakaosmör och minst 14 % fettfri kakaotorrsubstans.

b) Om detta namn kompletteras med orden

- "spån" eller "flingor", skall varan i form av spån eller flingor innehålla totalt minst 32 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 12 % kakaosmör och minst 14 % fettfri kakaotorrsubstans,

- "överdrag", skall varan innehålla totalt 35 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 31 % kakaosmör och minst 2,5 % fettfri kakaotorrsubstans,

- "gianduja" nötchoklad (eller en avledning av ordet "gianduja"), skall varan framställas för det första av mörk choklad som innehåller totalt minst 32 % kakaotorrsubstans inklusive minst 8 % fettfri kakaotorrsubstans, för det andra av finmalda hasselnötter i sådan mängd att 100 g av varan innehåller minst 20 g och högst 40 g hasselnötter. Följande får också tillföras:

a) mjölk och/eller mjölktorrsubstans som erhållits genom indunstning i sådan mängd att den färdiga varan innehåller högst 5 % mjölktorrsubstans,

b) mandel, hasselnötter och andra sorters nötter, antingen hela eller sönderdelade, i sådan mängd att de tillsammans med de malda hasselnötterna inte utgör mer än 60 % av varans totala vikt.

4. Mjölkchoklad

a) En vara som framställs av kakaovaror, sockerarter och mjölk eller mjölkvaror och som med förbehåll för punkt b innehåller

- totalt minst 25 % kakaotorrsubstans,

- minst 14 % mjölktorrsubstans, som utvunnits genom delvis eller total indunstning av helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller grädde utvunnen genom delvis eller total indunstning, smör eller mjölkfett,

- minst 2,5 % fettfri kakaotorrsubstans,

- minst 3,5 % mjölkfett,

- totalt minst 25 % fett (kakaosmör och mjölkfett).

b) Om detta namn kompletteras med orden

- "spån" eller "flingor", skall varan i form av spån eller flingor innehålla totalt minst 20 % kakaotorrsubstans och minst 12 % mjölktorrsubstans som utvunnits genom delvis eller total indunstning av helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller grädde utvunnen genom delvis eller total indunstning, smör eller mjölkfett och totalt minst 12 % fett (kakaosmör och mjölkfett),

- "överdrag", skall varan innehålla totalt minst 31 % fett (kakaosmör och mjölkfett),

- "gianduja" nötmjölkchoklad (eller en avledning av ordet "gianduja"), skall varan framställas för det första av mjölkchoklad som innehåller minst 10 % mjölktorrsubstans som utvunnits genom delvis eller total indunstning av helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller grädde utvunnen genom delvis eller total indunstning, smör eller mjölkfett, för det andra av finmalda hasselnötter i sådan mängd att 100 g av varan innehåller minst 15 g och högst 40 g hasselnötter. Mandel, hasselnötter och andra sorters nötter, antingen hela eller sönderdelade, får också tillsättas i sådan mängd att de tillsammans med de malda hasselnötterna inte utgör mer än 60 % av varans totala vikt.

c) När ordet "mjölk" i detta namn ersätts med

- "grädde", skall varan innehålla minst 5,5 % mjölkfett,

- "skummjölk", skall varan innehålla högst 1 % mjölkfett.

d) Förenade kungariket och Irland får på sina territorier tillåta användning av namnet "milk chocolate" för de varor som avses i punkt 5, under förutsättning att ordet i båda fallen åtföljs av uppgiften "milk solids: ... % minimum", vilken anger den mängd mjölktorrsubstans som fastställs för var och en av de båda varuslagen.

5. Ljus mjölkchoklad

En vara som framställs av kakaovaror, sockerarter samt mjölk eller mjölkvaror och som innehåller

- minst 20 % kakaotorrsubstans,

- minst 20 % mjölktorrsubstans, som erhållits genom delvis eller total indunstning av helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller grädde utvunnen genom delvis eller total indunstning, smör eller mjölkfett,

- minst 2,5 % fettfri kakaotorrsubstans,

- minst 5 % mjölkfett,

- totalt minst 25 % fett (kakaosmör och mjölkfett).

6. Vit choklad

En vara som framställs av kakaosmör, mjölk eller mjölkvaror samt sockerarter och som innehåller minst 20 % kakaosmör och minst 14 % mjölktorrsubstans, som erhållits genom delvis eller total indunstning av helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller grädde som erhållits genom delvis eller total indunstning, smör eller mjölkfett, varav minst 3,5 % mjölkfett.

7. Fylld choklad, choklad med ... fyllning, choklad fylld med ...

En fylld vara vars yttre del består av någon av de varor som definieras i punkterna 3, 4, 5 och 6. Beteckningarna avser inte varor vars inre del består av bagerivaror, konditorivaror, kex eller glassvaror.

Den yttre chokladdelen av varor med ett av dessa namn skall utgöra minst 25 % av varans totala vikt.

8. Chocolate a la taza

En vara som framställs av kakaovaror, sockerarter och mjöl eller stärkelse av vete, ris eller majs och som innehåller totalt minst 35 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 18 % kakaosmör och minst 14 % fettfri kakaotorrsubstans samt högst 8 % mjöl eller stärkelse.

9. Chocolate familiar a la taza

En vara som framställs av kakaovaror, sockerarter och mjöl eller stärkelse av vete, ris eller majs och som innehåller totalt minst 30 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 18 % kakaosmör och minst 12 % fettfri kakaotorrsubstans samt högst 18 % mjöl eller stärkelse.

10. Chokladpralin eller pralin

En vara i munsbitsstorlek som består av

- fylld choklad, eller

- en sorts choklad eller blandning av choklad, enligt definitionerna i punkterna 3, 4, 5 eller 6, och andra ätliga ämnen, förutsatt att chokladen utgör minst 25 % av varans totala vikt.

B. GODKÄNDA VALFRIA INGREDIENSER

Tillförsel av ätliga ämnen

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 och avsnitt B.2 får även andra ätliga ämnen tillföras de chokladvaror som definieras i avsnitt A punkterna 3-6 samt punkterna 8 och 9.

Tillförsel av

- animaliskt fett och beredningar av dessa som inte kommer uteslutande från mjölk är dock förbjudna,

- mjöl eller stärkelse i korn- eller pulverform skall vara tillåtet endast om det som tillförts överensstämmer med definitionerna i avsnitt A punkterna 8 och 9.

Mängden av dessa ätliga ämnen som tillförts får inte överstiga 40 % av den färdiga varans totala vikt.

2. Endast sådana aromämnen som inte efterliknar smaken hos choklad eller mjölkfett får tillföras i de varor som definieras i avsnitt A punkterna 2-6 samt punkterna 8 och 9.

C. BERÄKNING AV PROCENTSATSER

De minimihalter som fastställs för varorna i avsnitt A punkterna 3-6 samt punkterna 8 och 9 skall beräknas efter avdrag för vikten av de ingredienser som anges i avsnitt B. När det gäller varorna i avsnitt A punkterna 7 och 10 skall minimihalterna beräknas efter avdrag av vikten av de ingredienser som anges i avsnitt B samt vikten av fyllningen.

Mängden choklad i de varor som definieras i avsnitt A punkterna 7 och 10 skall beräknas i förhållande till den färdiga varans totala vikt, inklusive fyllning.

D. SOCKERARTER

Sockerarter i den mening som avses i detta direktiv begränsas inte enbart till sådana sockerarter som omfattas av rådets direktiv 73/437/EEG av den 11 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa sockerarter avsedda som livsmedel(1).

(1) EGT L 356, 27.12.1973, s. 71. Direktivet senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

BILAGA II

VEGETABILISKT FETT SOM NÄMNS I ARTIKEL 2.1

Det vegetabiliska fett som nämns i artikel 2.1 skall var för sig eller i blandat tillstånd vara ekvivalent med kakaosmör och uppfylla följande kriterier:

a) Det är vegetabiliskt fett som inte innehåller laurinsyra och som är rikt på symmetriska enkelomättade triglycerider av typen POP, POSt och StOSt(1).

b) Det kan blandas med kakaosmör i alla proportioner och är förenligt med dess fysikaliska egenskaper (smältpunkt och kristalliseringstemperatur, smälthastighet, behov av temperering).

c) Det utvinns endast genom raffinering och/eller fraktionering; enzymatiska förändringar av triglyceridstrukturen är uteslutna.

I enlighet med dessa kriterier får följande vegetabiliskt fett, som utvinns ur nedan förtecknade växter användas:

>Plats för tabell>

Som ett undantag från vad som anges ovan får medlemsstaterna även tillåta användning av kokosolja för följande ändamål: i choklad som används vid framställning av glass och liknande frysvaror.

(1) P (plamitinsyra), O (oljesyra), St (stearinsyra).

Top