EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3649

Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten

OJ L 369, 18.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 18 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; upphävd genom 32022R1636

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj

31992R3649

Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 369 , 18/12/1992 s. 0017 - 0024
Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0111
Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0111


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler om punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor(), särskilt artikel 7.4 i detta,

med beaktande av punktskattekommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

För varor som är belagda med punktskatt och som redan har frisläppts för konsumtion i en medlemsstat skall den fria rörligheten inte begränsas till denna medlemsstats territorium. I de fall då dessa varor är avsedda eller öronmärkta för kommersiella ändamål i en annan medlemsstat skall punktskatten tas ut enligt bestämmelserna i destinationsmedlemsstaten och alltså föranleda en återbetalning av den punktskatt som betalats i den avsändande medlemsstaten.

För att säkerställa fiskal kontroll av dessa varor föreskriver artikel 7.4 i direktiv 92/12/EEG en förenkling av det följedokument som avses i artikel 18.1 i detta direktiv. Formen för och innehållet i detta dokument bör fastställas.

De berörda affärsmännen bör inte åläggas ytterligare bördor vad gäller transportdokument, och därför bör föreskrifter utfärdas om användning av redan befintliga handelsdokument, under förutsättning att de uppfyller vissa villkor.

Det är nödvändigt att det finns ett exemplar för återbetalningen av redan betald punktskatt i den avsändande medlemsstaten.

Närmare uppgifter om förfarandet och antalet exemplar av följedokumentet bör fastställas.

Det är nödvändigt att använda ett följedokument för handeln med helt denaturerad alkohol.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om punktskattepliktiga varor, som redan har frisläppts för konsumtion i en medlemsstat, är avsedda att användas i en annan medlemsstat för de ändamål som avses i artikel 7 i direktiv 92/12/EEG, skall den person som är ansvarig för flyttningen inom gemenskapen upprätta ett förenklat följedokument. Under dessa varors transport från en medlemsstat till en annan skall dokumentet medfölja försändelsen och skall hållas tillgängligt för medlemsstaternas behöriga myndigheter för kontroll.

Artikel 2

1. Den förlaga som visas i bilagan får användas som förenklat följedokument i enlighet med de förklaringar som finns på baksidan av exemplar 1 av förlagan.

2. Handelsdokument, t.ex. fakturor, följesedlar, fraktsedlar etc., kan också användas som förenklat följedokument, under förutsättning att de innehåller samma uppgifter som den förlaga som visas i bilagan, och att arten av upplysningar identifieras genom ett nummer som svarar mot numret i motsvarande fält på förlagan.

Artikel 3

Om de handelsdokument som avses i artikel 2 används som förenklat följedokument skall de tydligt märkas med följande uppgift:

Förenklat ledsagardokument (punktskattepliktiga varor) för skattekontroll.

Artikel 4

Det förenklade ledsagardokumentet skall utfärdas i tre exemplar.

Exemplar 1 skall behållas av leverantören för skattekontroll.

Exemplar 2 skall medfölja varan under transporten och skall behållas av mottagaren.

Exemplar 3 skall medfölja varan och skall återsändas till leverantören åtföljt av ett mottagningsbevis som också anger den fortsatta skattebehandlingen av varan i bestämmelsemedlemsstaten, om leverantören särskilt begär detta för återbetalningsändamål. Detta exemplar skall bifogas alla eventuella ansökningar om återbetalning som behandlas i artikel 22.3 i direktiv 92/12/EEG.

Artikel 5

Det förenklade följedokumentet skall också användas för att medfölja kommersiella inomgemenskapliga transporter av helt denaturerad sprit i enlighet med artikel 27.1a i rådets direktiv 92/83/EEG().

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1992.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Medlem av kommissionen

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VARORFÖRENKLAT LEDSAGARDOKUMENT TRANSPORT INOM GEMENSKAPEN AV BESKATTADE VAROR

1 1

(Namn och adress)

Leverantörens exemplar

1 Leverantör Momsregistreringsnummer 4 Mottagare Momsregistreringsnummer (Namn och adress) 5 Transportör/transportsätt 7 Leveransplats 2 Referensnummer 3 Beskattningsmyndighet i destinationslandet (Namn och adress) 6 Anmälans referensnummer och datum

||

8 Märkning och nummer, antal och typ av kollin, godsbeskrivning 9 Varukod (KN-nr) 10 Kvantitet11 Bruttovikt (kg) 12 Nettovikt (kg) 13 Fakturapris/handelsvärde

||

14 Intyg (vissa viner och spritdrycker, små bryggerier och små brännerier)

A Myndighetens anteckningar. Ifylles av behöriga myndigheter. Fortsätt på baksidan (ex. 2 och 3)

15 Uppgifternas riktighet i fält 1 13 intygas Återsändning av exemplar nr 3 önskasja nej (*)

Undertecknarens företag och telefonnummer

Namnförtydligande

Ort och dag

Underskrift

(*) Kryssa för det tillämpliga

>Slut Grafik>

ANVISNINGAR (baksidan av exemplar nr 1) Transport mellan medlemsstater av punktskattepliktiga varor som övergått till konsumtion

1. Allmänt

1.1 Enligt artikel 7 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 skall ett förenklat ledsagardokument användas vid transport av beskattade varor mellan medlemsstater.

1.2 Ledsagardokumentet skall fyllas i så att det blir lättläst och uppgifterna får inte kunna raderas. Uppgifterna får förtryckas. Korrigeringar får inte göras.

1.3 Kraven på det papper som skall användas och storleken på fälten är fastställda i EGs officiella tidning (EGT) C 164 av den 1 juli 1989, s. 3. Vitt papper i A4-format skall användas till samtliga exemplar med en högsta avvikelse på längden av minus 5 och plus 8 mm.

1.4 All outnyttjad plats ska spärras så att inget kan tillfogas.

1.5 Det förenklade ledsagardokumentet skall utfärdas i tre exemplar:

exemplar 1 behålls av avsändaren,

exemplar 2 medföljer varorna och behålls av mottagaren,

exemplar 3 medfölja varorna och skickas tillbaka till avsändaren med ett mottagningsbevis utfärdat av den i fält 4 angivna personen om avsändaren exempelvis skall använda det för återbetalningen av skatt.

2.Rubriker

Fält 1 Avsändare: fullständigt namn, adress, registreringsnummer till mervärdesskatt och punktskatt om sådana finns, för den person som tillhandahåller varorna i en medlemsstat.

Fält 2 Referensnummer som identifierar leveransen i leverantörens bokföring (t.ex. fakturanummer).

Fält 3 Beskattningsmyndighet: namn och adress på den myndighet i mottagarlandet som i förväg blivit aviserad om leveransen.

Fält 4 Mottagare: fullständigt namn, adress och registreringsnummer till mervärdesskatt och punktskatt om sådana finns.

Fält 5 Transportör: ange "avsändare", "mottagare" eller namn och adress på den person som ansvarar för den första transporten om det avviker från fält 1 eller 4. Transportsättet ska också anges.

Fält 6 Anmälans referensnummer och datum: anmälan och/eller godkännandet från beskattningsmyndigheten i mottagarlandet innan transporten påbörjas.

Fält 7 Leveransplats: leveransadressen om varorna inte levereras till den plats som anges i Fält 4.

Fält 8 Godsbeskrivning, märkning, antal och art: märkning och antal kollin t.ex. containrar; antal mindre förpackningar däruti, t.ex. kartonger och beskrivning av varorna.

Beskrivningen kan fortsätta på en bilaga som bifogas varje exemplar av dokumentet. En följesedel kan användas som bilaga.

Alkoholstyrkan, angiven i volymprocent vid 20 °C, ska anges för alkohol och andra alkoholhaltiga drycker än öl.

Alkoholstyrkan i öl anges antingen i Platograd, i volymprocent vid 20 °C eller bådadera, beroende på avsändar- och mottagarlandets bestämmelser.

För mineraloljor anges densiteten vid 15 °C.

Fält 9 Varukod: KN-nummer

Fält 10 Kvantitet: antal, vikt eller volym allt efter vad som är skattemässigt relevant i destinationsmedlemsstaten, t.ex.:

-antal 1000 st (cigaretter),

-nettovikt (cigarrer och cigarrcigaretter),

-liter av varan vid 20 °C med två decimaler (alkohol och alkoholhaltiga drycker),

-liter vid 15 °C (mineraloljor).

Fält 11 Bruttovikt: leveransens bruttovikt.

Fält 12 Nettovikt: varornas vikt exkl. emballage, skall anges för samtliga punktskattepliktiga varor utom cigaretter.

Fält 13 Fakturabelopp eller värde: fakturabeloppet inkl. punktskatt. Om transporten inte ingår i en försäljning anges handelsvärdet. I så fall tillfogas "ej försäljning".

Fält 14 Intyg:

detta utrymme är förbehållet vissa intyg som kan krävas på mottagarens exemplar (ex. 2)

1.Vad gäller vin skall vid behov intyg om vinets ursprung och kvalitet lämnas enligt gemenskapslagstiftningen.

2.Vad gäller vissa slag av sprit skall vid behov intyg lämnas om produktionsplatsen enligt gemenskapslagstiftningen.

3.Öl som bryggts av ett litet självständigt bryggeri så som detta definieras i det speciella direktivet från rådet rörande utformningen av punktskatterna på alkohol och alkoholhaltiga drycker, skall förses med följande intyg om avsikten är att begära nedsättning av punktskatten i mottagarlandet:

Härmed intygas att ölet bryggts på en liten anläggning med en produktion under föregående år av..... hl.

4.Etylalkohol som framställts av ett litet destilleri så som detta definieras i det speciella direktivet från rådet rörande utformningen av punktskatterna på alkohol och alkoholhaltiga drycker, skall förses med följande intyg om avsikten är att begära nedsättning av punktskatten i mottagarlandet:

Härmed intygas att den angivna varan framställts vid en liten anläggning med en produktion under föregående år av..... hl.

Fält 15 Undertecknarens företag, osv.: dokumentet skall skrivas under av avsändaren eller för hans räkning om inte avsändaren är befriad från detta och får ersätta underskriften med stämpel och anteckningen UNDERSKRIVES EJ. Om avsändaren kräver att få det tredje exemplaret återsänt med mottagningsbevis skall det antecknas.

Fält A Myndigheternas anteckningar: de kontrollåtgärder som genomförs registreras på exemplar 2 och 3. Alla anteckningar skall dateras och styrkas med den ansvarige tjänstemannens signatur och stämpel.

Fält B Mottagningsbevis: detta utfärdas av mottagaren och återsänds till avsändaren på dennes begäran, för att användas vid ansökan om återbetalning av skatt.

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VARORFÖRENKLAT LEDSAGARDOKUMENT TRANSPORT INOM GEMENSKAPEN AV BESKATTADE VAROR

2 2

(Namn och adress)

Mottagarens exemplar

1 Leverantör Momsregistreringsnummer 4 Mottagare Momsregistreringsnummer (Namn och adress) 5 Transportör/transportsätt 7 Leveransplats 2 Referensnummer 3 Beskattningsmyndighet i destinationslandet (Namn och adress) 6 Anmälans referensnummer och datum

||

8 Märkning och nummer, antal och typ av kollin, godsbeskrivning 9 Varukod (KN-nr) 10 Kvantitet11 Bruttovikt (kg) 12 Nettovikt (kg) 13 Fakturapris/handelsvärde

||

14 Intyg (vissa viner och spritdrycker, små bryggerier och små brännerier)

A Myndighetens anteckningar. Ifylles av behöriga myndigheter. Fortsätt på baksidan (ex. 2 och 3)

15 Uppgifternas riktighet i fält 1 13 intygas Återsändning av exemplar nr 3 önskasja nej (*)

Undertecknarens företag och telefonnummer

Namnförtydligande

Ort och dag

Underskrift

(*) Kryssa för det tillämpliga

BMOTTAGNINGSBEVIS Varorna erhållna av mottagaren

Datum

Ort

Referensnummer

Punktskatt har betalats/deklarerats hos den behöriga myndigheten*

Datum

Referensnummer

Övriga anmärkningar av mottagaren:

Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

* Stryk det som inte är tillämpligt

A Myndighetens anteckningar (forts.)

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VARORFÖRENKLAT LEDSAGARDOKUMENT TRANSPORT INOM GEMENSKAPEN AV BESKATTADE VAROR

3 3

(Namn och adress)

Exemplar som ska återsändas till leverantören 1 Leverantör Momsregistreringsnummer 4 Mottagare Momsregistreringsnummer (Namn och adress) 5 Transportör/transportsätt 7 Leveransplats 2 Referensnummer 3 Beskattningsmyndighet i destinationslandet (Namn och adress) 6 Anmälans referensnummer och datum

||

8 Märkning och nummer, antal och typ av kollin, godsbeskrivning 9 Varukod (KN-nr) 10 Kvantitet11 Bruttovikt (kg) 12 Nettovikt (kg) 13 Fakturapris/handelsvärde

||

14 Intyg (vissa viner och spritdrycker, små bryggerier och små brännerier)

A Myndighetens anteckningar. Ifylles av behöriga myndigheter. Fortsätt på baksidan (ex. 2 och 3)

15 Uppgifternas riktighet i fält 1 13 intygas Återsändning av exemplar nr 3 önskasja nej (*)

Undertecknarens företag och telefonnummer

Namnförtydligande

Ort och dag

Underskrift

(*) Kryssa för det tillämpliga

BMOTTAGNINGSBEVIS Varorna erhållna av mottagaren

Datum

Ort

Referensnummer

Punktskatt har betalats/deklarerats hos den behöriga myndigheten*

Datum

Referensnummer

Övriga anmärkningar av mottagaren:

Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

* Stryk det som inte är tillämpligt

A Myndighetens anteckningar (forts.)

>Slut Grafik>

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

() EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21.

Top