Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R0951

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 951/71 av den 7 maj 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 1098/68 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 103, 8.5.1971, p. 10–10 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(I) P. 226 - 227
English special edition: Series I Volume 1971(I) P. 251 - 252
Greek special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 190 - 191
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 184 - 185
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 003 P. 193 - 194
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 003 P. 193 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/951/oj

31971R0951

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 951/71 av den 7 maj 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 1098/68 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 103 , 08/05/1971 s. 0010 - 0010
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0193
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(I) s. 0226
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0193
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(I) s. 0251
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 6 s. 0190
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0184
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0184


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 951/71 av den 7 maj 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 1098/68 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1253/70(2), särskilt artikel 17.4 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1098/68 av den 27 juli 1968 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1353/69(4), föreskrivs att om exportbidrag fastställs för skummjölkspulver som har denaturerats eller förädlats till foderblandningar skall hänsyn tas till det stöd som beviljas för dessa produkter.

I enlighet med artikel 2.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 986/68 av den 15 juli 1968 om fastställande av allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver till foderbruk(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 673/71(6), skall ett belopp som är lika med stödet uppbäras vid export av de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1098/68. Följaktligen skall hänsyn i fortsättningen inte tas till stödet vid fastställandet av exportbidraget. Artikel 1 i förordning (EEG) nr 1098/68 saknar hädanefter betydelse och kan därför upphöra att gälla.

Artikel 2.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 1098/68 föreskriver att för produkter som består av mjölk och socker skall det förutfastställda exportbidraget, med avseende på den del som avser sackaroshalten, justeras i enlighet med eventuella ändringar av interventionspriset för vitsocker.

En automatisk justering har inte alltid visat sig vara nödvändig. Det går inte att justera det förutfastställda exportbidraget om inte möjlighet ges till en sådan justering i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 766/68 av den 18 juni 1968 om fastställande av allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag för socker(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2488/69(8). Därför bör artikel 2.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 1098/68 ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EEG) nr 1098/68 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Artikel 2.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 1098/68 skall ersättas med följande:

"Vid förutfastställelse av exportbidraget skall basbeloppet vara det belopp som gällde den dag då ansökan om en exportlicens ingavs. I detta fall gäller att om de priser för socker som fastställts på grundval av förordning nr 1009/67/EEG ändras under perioden mellan den dag då ansökan om en exportlicens ingavs och den dag då varorna exporteras, skall bidragsbeloppet ändras om möjlighet till ändring ges i enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 766/68."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 1971.

På kommissionens vägnar

Franco M. MALFATTI

Ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT nr L 143, 1.7.1970, s. 1.

(3) EGT nr L 184, 29.7.1968, s. 10.

(4) EGT nr L 174, 16.7.1969, s. 10.

(5) EGT nr L 169, 18.7.1968, s. 4.

(6) EGT nr L 77, 1.4.1971, s. 9.

(7) EGT nr L 143, 25.6.1968, s. 6.

(8) EGT nr L 314, 15.12.1969, s. 12.

Top