Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003P0926(06)

Gemensamma parlamentariska församlingen för de partnerskapsavtal som ingåtts mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan - Resolution om forskning och hållbar utveckling (AVS-EU 3550/03)

OJ C 231, 26.9.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

22003P0926(06)

Gemensamma parlamentariska församlingen för de partnerskapsavtal som ingåtts mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan - Resolution om forskning och hållbar utveckling (AVS-EU 3550/03)

Europeiska unionens officiella tidning nr 231 , 26/09/2003 s. 0027 - 0028


RESOLUTION(1)

om forskning och hållbar utveckling

Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

- som sammanträdde i Brazzaville (Republiken Kongo) från den 31 mars 2003 till den 3 april 2003, utfärdar denna resolution

- med beaktande av resultatet från Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg i Sydafrika i september 2002,

- med beaktande av AVS ministerforum och det tekniska sammanträdet mellan AVS och EU om forskning och hållbar utveckling, som båda ägde rum i Kapstaden i Sydafrika den 28 juli 2002 respektive den 29-30 juli 2002, och av följande skäl:

A. Den fattigdom som plågar de flesta AVS-staterna gäller inte enbart en relativ brist på materiella resurser, utan den beror också på en bristande tillgång på ekonomisk, teknisk och sociopolitisk kunskap, vilket förhindrar en hållbar utveckling.

B. Samarbetet med utvecklingspartners och mellan AVS-länderna inbördes har bidragit positivt till de framsteg som gjorts i vissa AVS-stater.

C. AVS vision för hållbar utveckling bygger på en personcentrerad strategi.

D. Ett ökat kunskapstillägnande är en nyckelfaktor när det gäller att upprätta en rättvis balans i den globala marknadsekonomin.

E. I Europeiska kommissionens meddelande "Mot ett globalt partnerskap för hållbar utveckling" (KOM(2002) 82 slutlig) understryks behovet av globala partnerskap.

F. Den vidgande klyftan mellan fattiga och rika länder beror delvis på en brist på jämlikhet när det gäller hur kunskap produceras och utnyttjas.

G. I avsnittet om internationellt samarbete i EU:s sjätte ramprogram för forskning (FP6) framhålls särskilt problemen i tredje land (inklusive utvecklingsländer).

H. I Kapstadsdeklarationen om forskning och hållbar utveckling av den 28 juli 2002 gjorde AVS-länderna vissa åtaganden.

I. Ny teknik, såsom informations- och kommunikationsteknik (ICT) är av avgörande betydelse för att öka produktiviteten och möjligheterna att uppnå millenniemålen när det gäller utveckling (Millennium Development Goals).

1. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker AVS-ländernas behov av att via sitt partnerskap med EU omvandla de åtaganden man gjort i landstrategidokumenten till framsteg, som drivs av en samlad politisk vilja, finansiellt stöd och äkta utvecklingspartnerskap som kopplar kunskap till förnyelsesystem och utveckling av yrkeskunskap.

2. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar AVS-länderna att se till att resultatet från en sund forskning omvandlas till effektiv utvecklingspolitik genom att placera in utvecklingsprocessen i ett långsiktigt integrationsperspektiv.

3. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar EU att stödja AVS-ländernas ansträngningar när det gäller att införa ny teknik genom forskningssamarbete och kapacitetsuppbyggnad som ett sätt att utnyttja de ekonomiska och sociala möjligheterna på den globala marknaden.

4. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar AVS-länderna att genomföra bestämmelsen i den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens resolution AVS-EU 3228/A/01 om AVS-ländernas tillgång till global kommunikation som antogs i Bryssel den 1 november 2001, och uppmanar EU att ge det stöd som krävs.

5. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar Europeiska kommissionen att uppmuntra institutionerna i AVS-länderna att delta i de nya instrumenten i FP6, framför allt nätverken för ett samarbete i världsklass ("networks of excellence") och de integrerade projekten, och att utnyttja de ökande möjligheterna till rörlighet och utbildning av forskare.

6. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar till ett intensifierat forskningspartnerskap mellan EU:s medlemsstater och deras partner bland AVS-länderna när det gäller att förstå miljöförändringar och att utveckla hållbarhet när det gäller förvaltning av naturresurser, framför allt vattenresurser, jordbruksproduktion, energi och transporter.

7. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar EU:s medlemsstater att genom de olika samarbetsprogrammen underlätta uppnåendet av de mål som AVS-länderna angav i Kapstadsdeklarationen om forskning och hållbar utveckling av den 28 juli 2002.

8. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker behovet av forskningssamarbete mellan AVS-länderna och EU:s medlemsstater för att förstärka kontinuiteten i forskningsinsatserna som avser allmän tillgång till hälsovård av god kvalitet i AVS-länderna.

9. Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppdrar åt sina medordförande att översända denna resolution till AVS-EU:s ministerråd och till Europeiska kommissionen.

(1) Antagen av den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingen den 3 april 2003 i Brazzaville (Republiken Kongo).

Top