EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R2014-20230101

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2014 av den 21 augusti 2020 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa fisken i Nordsjön för perioden 2021–2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2014/2023-01-01

02020R2014 — SV — 01.01.2023 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2014

av den 21 augusti 2020

om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa fisken i Nordsjön för perioden 2021–2023

(EGT L 415 10.12.2020, s. 10)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2062 av den 23 augusti 2021

  L 421

4

26.11.2021

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/2289 av den 18 augusti 2022

  L 303

6

23.11.2022
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2014

av den 21 augusti 2020

om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa fisken i Nordsjön för perioden 2021–2023Artikel 1

Genomförande av landningsskyldigheten

I unionens vatten i Nordsjön (Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4) ska den landningsskyldighet som föreskrivs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas på demersala och pelagiska fisken som omfattas av fångstbegränsningar i enlighet med den här förordningen för perioden 2021–2023.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

selektivitetsanordning i form av nätrist: en selektivitetsanordning som består av en sektion med fyra paneler som infogats i en tvåpanelstrål; risten monteras snedställt i trålen och består av ett nätstycke med diagonalmaska på minst 200 mm och leder till ett fiskutsläpp i trålens överpanel.

2. 

flamländsk panel: det sista koniska nätstycket på en bomtrål vars

— 
bakre del är direkt fäst i struten,
— 
övre och undre nätstycken består av maskor på minst 120 mm mätt mellan knutarna,
— 
utsträckta längd är minst 3 m.
3. 

utsläppspanel för bentos: en panel med stora maskor eller fyrkantsmaskor som infogats i den nedre panelen på en trål, vanligen en bomtrål, så att bentos och bottenmaterial släpps ut innan det kommer in i struten.

4. 

SepNep: en trål med trålbord som

— 
är konstruerad inom maskstorleksintervallet 80–99 +≥ 100 mm,
— 
är försedd med flera strutar med en maskstorlek från minst 80 till 120 mm fästa i ett enda förlängningsstycke, varvid den översta struten är konstruerad med en maskstorlek på minst 120 mm och försedd med en separationspanel med en maskstorlek på högst 105 mm och
— 
också kan förses med en icke-obligatorisk sorteringsrist med en spaltbredd på minst 17 mm, under förutsättning att den är konstruerad på ett sådant sätt att små havskräftor kan undkomma.

Artikel 3

Undantag grundade på överlevnadsgrad för havskräfta

1.  

Det undantag grundat på överlevnadsgrad som föreskrivs i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas i unionens vatten i Nordsjön (Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4) på följande fångster av havskräfta (Nephrops norvegicus):

a) 

Fångster med tinor (FPO ( 1 )).

b) 

Fångster med bottentrålar (OTB, OTT, TBN) som är försedda med

i) 

en strut med en maskstorlek på 80 mm eller mer eller

ii) 

en strut med en maskstorlek på minst 70 mm, med en artsorterande rist med en spaltbredd på högst 35 mm.

2.  
Vid utkast av havskräfta som fångas i de fall som avses i punkt 1 ska havskräftan frisläppas hel, omedelbart och i det område där den har fångats.

Artikel 4

Undantag grundat på överlevnadsgrad för tunga

1.  
Det undantag grundat på överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på tunga (Solea solea) under minsta referensstorlek för bevarande som fångas med trålar med trålbord (OTB) med en maskstorlek i struten på 80–99 mm i unionens vatten i Ices-sektion 4c, inom sex sjömil från kusten men utanför identifierade uppväxtområden.
2.  
Det undantag som avses i punkt 1 ska endast tillämpas på fartyg med en största längd på 10 meter och en högsta motoreffekt på 221 kW, som fiskar i vatten med ett djup av 30 meter eller mindre och där varje drag pågår högst 90 minuter.
3.  
Vid utkast av tunga som fångas i de fall som avses i punkt 1 ska tungan frisläppas omedelbart.

Artikel 5

Undantag grundat på överlevnadsgrad för bifångst av alla arter som omfattas av fångstbegränsningar i tinor och ryssjor

1.  
Det undantag grundat på överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på alla arter som omfattas av fångstbegränsningar och som fångas med tinor och ryssjor (FPO, FYK) i unionens vatten i Ices-sektion 3a och Ices-delområde 4.
2.  
Vid utkast av fisk som fångas i de fall som avses i punkt 1 ska fisken omedelbart frisläppas under vattenytan.

Artikel 6

Undantag grundat på överlevnadsgrad för fångst och bifångst av rödspätta

1.  

Det undantag grundat på överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas i unionens vatten i Ices-sektion 3a och Ices-delområde 4 på

a) 

rödspätta (Pleuronectes platessa) som fångas med nätredskap (GNS, GTR, GTN, GEN),

b) 

rödspätta som fångas med snurrevadar,

c) 

rödspätta som fångas med bottentrålar (OTB, PTB)

i) 

med en maskstorlek på minst 120 mm vid riktat fiske efter plattfisk eller rundfisk i unionens vatten i Ices-sektion 3a och Ices-delområde 4,

▼M1

ii) 

med en maskstorlek på 90–119 mm försedda med en Seltra-panel med en övre panel med en maskstorlek på 140 mm (fyrkantsmaska), 270 mm (diagonalmaska) eller 300 mm (fyrkantsmaska), eller, i delsektion Kattegatt, en panel med fyrkantsmaska på minst 120 mm under perioden 1 oktober–31 december varje år, för riktat fiske efter plattfisk eller rundfisk i unionens vatten i Ices-sektion 3a,

▼B

iii) 

med en maskstorlek på 80–119 mm, för riktat fiske efter plattfisk eller rundfisk i unionens vatten i Ices-delområde 4.

2.  
Vid utkast av rödspätta som fångas i de fall som avses i punkt 1 ska rödspättan frisläppas omedelbart.

Artikel 7

Undantag grundat på överlevnadsgrad för rödspätta under minsta referensstorlek för bevarande

1.  

Det undantag grundat på överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 på fångster av rödspätta under minsta referensstorlek för bevarande som tas med bomtrålar (BT2) med en maskstorlek på 80–119 mm, om rödspättan fångas

a) 

med redskap som är försedda med flip-up-rep eller utsläppspanel för bentos av fartyg med en motoreffekt som överstiger 221 kW eller

b) 

av fartyg från de medlemsstater som genomför färdplanen för fullt dokumenterade fisken.

2.  
Det undantag som avses i punkt 1 ska också tillämpas på plattfisk som fångas med bomtrålar (BT2) av fartyg med en motoreffekt på högst 221 kW eller med en längd överallt på mindre än 24 meter, som är konstruerade för att fiska inom zonen på tolv sjömil, om den genomsnittliga tråltiden understiger 90 minuter.
3.  
De medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse ska varje år så snart som möjligt och senast den 1 maj lämna in ytterligare vetenskaplig information till stöd för de undantag som anges i punkterna 1 och 2. Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STEC) ska bedöma den inlämnade vetenskapliga informationen senast den 31 juli varje år.
4.  
Vid utkast av rödspätta som fångas i de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska rödspättan frisläppas omedelbart.

Artikel 8

Undantag grundat på överlevnadsgrad för piggvar

1.  
Det undantag grundat på överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas i unionens vatten i Ices-delområde 4 på fångster av piggvar (Scophthalmus maximus) med bomtrålar med en strut med en maskstorlek på 80 mm eller mer (TBB).

▼M2 —————

▼B

3.  
Vid utkast av piggvar som fångas i de fall som avses i punkt 1 ska piggvaren frisläppas omedelbart.

Artikel 9

Undantag grundat på överlevnadsgrad för rockor

1.  
Det undantag grundat på överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på rockor som fångas med fiskeredskap i unionens vatten i Nordsjön (Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4).
2.  
De medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse ska varje år så snart som möjligt och senast den 1 maj lämna in ytterligare vetenskaplig information, särskilt för blomrocka, till stöd för det undantag som anges i punkt 1. STECF ska bedöma den inlämnade vetenskapliga informationen senast den 31 juli varje år.
3.  
Vid utkast av rockor som fångas i de fall som avses i punkt 1 ska rockan frisläppas omedelbart.

Artikel 10

Undantag grundat på överlevnadsgrad för fångster av makrill och sill vid snörpvadsfiske

1.  

Det undantag grundat på överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på makrill och sill som fångas vid snörpvadfiske i unionens vatten i Nordsjön (Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4), om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) 

Fångsten släpps innan en viss procent (som fastställs i punkterna 2 och 3 nedan) av snörpvaden har stängts (nedan kallad upptagningspunkt).

b) 

Snörpvaden är försedd med synliga bojar som tydligt markerar gränsen för upptagningspunkten.

c) 

Fartyget och snörpvaden är utrustade med ett elektroniskt system för registrering och dokumentering av när, var och i vilken omfattning snörpvaden har tagits upp för samtliga fiskeinsatser.

2.  
Upptagningspunkten ska vara 80 % stängning av snörpvaden vid fiske efter makrill och 90 % stängning av snörpvaden vid fiske efter sill.
3.  
Om det omgärdade stimmet består av en blandning av båda arterna ska upptagningspunkten vara 80 % stängning av snörpvaden.
4.  
Det ska vara förbjudet att släppa fångster av makrill och sill när redskapet stängts förbi upptagningspunkten.
5.  
Innan det omgärdade fiskstimmet släpps ska provtagning göras för bedömning av artsammansättning, storlekssammansättning och kvantitet.

▼M2 —————

▼B

Artikel 11

Undantag av mindre betydelse för pelagiska och demersala fisken

Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får följande kvantiteter kastas överbord i enlighet med artikel 15.4 c i den förordningen:

1. 

Inom fisket efter tunga med fartyg som använder grimgarn och nät (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), i unionens vatten i Nordsjön (Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4):

En kvantitet tunga under och över minsta referensstorlek för bevarande som inte får överstiga 3 % av de totala årliga fångsterna av denna art.

2. 

Inom fisket efter tunga med fartyg som använder bomtrålar (TBB) med en maskstorlek på 80–119 mm som är försedda med en flamländsk panel i unionens vatten i Ices-delområde 4:

En kvantitet tunga under minsta referensstorlek för bevarande som inte får överstiga 5 % av de totala årliga fångsterna av denna art.

3. 

Inom fisket efter havskräfta med fartyg som använder bottentrålar (OTB, OTT, TBN) med en maskstorlek på minst 70 mm som är försedda med en artsorterande rist med en spaltbredd på högst 35 mm i unionens vatten i Ices-sektion 3a:

En sammanlagd kvantitet tunga, kolja, vitling, torsk, gråsej och kummel under minsta referensstorlek för bevarande, som inte får överstiga 4 % av de totala årliga fångsterna av havskräfta, tunga, kolja, vitling och nordhavsräka, torsk, gråsej och kummel.

4. 

Inom fisket efter nordhavsräka med fartyg som använder bottentrålar (OTB, OTT) med en maskstorlek på minst 35 mm som är försedda med en artsorterande rist med en spaltbredd på högst 19 mm och med ett oblockerat fiskutsläpp i unionens vatten i Ices-sektion 3a:

En sammanlagd kvantitet tunga, kolja, vitling, torsk, rödspätta, gråsej, sill, vitlinglyra, guldlax och blåvitling under minsta referensstorlek för bevarande, när en sådan fastställts, som inte får överstiga 5 % av de totala årliga fångsterna av havskräfta, tunga, kolja, vitling, torsk, gråsej, rödspätta, nordhavsräka, kummel, vitlinglyra, guldlax, sill och blåvitling.

5. 

Inom fisken med fartyg som använder bottentrålar (OTB, OTT, TBN, PTB) med en maskstorlek på 90–119 mm som är försedda med Seltra-panel med en övre panel med en maskstorlek på 140 mm (fyrkantsmaska), 270 mm (diagonalmaska) eller 300 mm (fyrkantsmaska), eller bottentrålar (OTB, OTT, TBN, PTB) med en maskstorlek på minst 120 mm i unionens vatten i Ices-sektion 3a:

En kvantitet vitling under minsta referensstorlek för bevarande på upp till högst 2 % av de totala årliga fångsterna av havskräfta, torsk, kolja, vitling, gråsej, tunga, rödspätta och kummel.

6. 

Inom fisket efter havskräfta med fartyg som använder bottentrålar med en maskstorlek på 80–99 mm försedda med en SepNep, i unionens vatten i Ices-delområde 4:

En kvantitet rödspätta under minsta referensstorlek för bevarande som inte får överstiga 3 % av de totala årliga fångsterna av gråsej, rödspätta, kolja, vitling, torsk, nordhavsräka, tunga och havskräfta.

7. 

Inom fisket efter hästräka med fartyg som använder bomtrålar i unionens vatten i Ices-sektionerna 4b och 4c:

En kvantitet av alla arter som omfattas av fångstbegränsningar, vilken inte får överstiga 6 % under 2021 och 2022 och 5 % under 2023 av de totala årliga fångsterna av alla arter som omfattas av fångstbegränsningar inom dessa fisken.

8. 

Inom demersala fisken med fartyg som använder bottentrålar (OTB, OTT, PTB) med en maskstorlek på minst 120 mm som fångar långa i unionens vatten i Ices-delområde 4:

En kvantitet långa under minsta referensstorlek för bevarande som inte får överskrida 3 % av de totala årliga fångsterna av långa inom detta fiske.

9. 

Inom demersala blandfisken med fartyg som använder bottentrålar eller notar/vadar (OTB, OTT, SDN, SSC) med en maskstorlek på 70 – 99 mm (TR2) i unionens vatten i Ices-sektion 4c:

En sammanlagd kvantitet vitling och torsk under minsta referensstorlek för bevarande som inte får överstiga 5 % av de totala årliga fångsterna av vitling och torsk. Den största mängd torsk som får kastas överbord ska vara begränsad till 2 % av dessa totala årliga fångster.

Det undantag av mindre betydelse som anges i detta led ska tillämpas provisoriskt till och med den 31 december 2021. De medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse ska så snart som möjligt och senast den 1 maj 2021 lämna in ytterligare vetenskaplig information till stöd för undantaget. STECF ska bedöma den inlämnade vetenskapliga informationen senast den 31 juli 2021.

▼M2

10. 

Inom demersala blandfisken med fartyg som använder bottentrålar eller notar/vadar (OTB, OTT, SDN, SSC) med en maskstorlek på 70–99 mm (TR2) i unionens vatten i Ices-sektionerna 4a och 4b:

En kvantitet vitling under minsta referensstorlek för bevarande som inte får överstiga 4 % av de totala årliga fångsterna av vitling.

▼M1

11. 

Inom demersala blandfisken som bedrivs av fartyg som använder bomtrålar med en maskstorlek på 80–119 mm i unionens vatten i Ices-delområde 4:

En kvantitet vitling under minsta referensstorlek för bevarande som inte får överstiga 2 % av de totala årliga fångsterna av rödspätta och tunga.

▼M2

12. 

Inom pelagiskt fiske med pelagiska trålare med en längd överallt på högst 25 meter, som använder flyttrålar (OTM/PTM) och som bedriver riktat fiske efter makrill, taggmakrill och sill i Ices-sektionerna 4b och 4c söder om 54 grader nord:

En sammanlagd kvantitet makrill, taggmakrill, sill och vitling som inte får överstiga 1 % av de totala årliga fångsterna av makrill, taggmakrill, sill och vitling.

13. 

Inom demersalt blandfiske med trålar (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) med en maskstorlek på över 80 mm i Ices-sektion 3a och Ices-delområde 4 och inom fisket efter nordhavsräka med redskap försedda med en sorteringsrist med en spaltbredd på högst 19 mm eller likvärdig selektivitetsanordning och en fångstanordning för fisk (tunnel) med en maskstorlek på över 35 mm i Ices-sektion 3a och över 32 mm i Ices-delområde 4:

En sammanlagd kvantitet skarpsill, tobisfiskar, vitlinglyra och blåvitling, som inte får överstiga 1 % av de totala årliga fångsterna inom demersalt blandfiske och fisket efter nordhavsräka.

14. 

Inom demersalt fiske efter kummel med fartyg som använder långrevar (LLS) i Ices-delområde 4:

En kvantitet långa (Molva molva) under minsta referensstorlek för bevarande som inte får överstiga 3 % av de totala årliga fångsterna av långa inom detta demersala fiske.

15. 

Inom demersalt blandfiske som bedrivs med bottentrålar (OTB, OTT, PTB, TBB) med en maskstorlek på 80–99 mm (TR2) i Ices-sektionerna 4b och 4c:

En kvantitet taggmakrill (Trachurus spp.) som inte får överstiga 6 % under 2021 och 2022 samt 5 % under 2023 av de totala årliga fångsterna av taggmakrill inom det fisket.

16. 

Inom demersalt blandfiske som bedrivs med bottentrålar (OTB, OTT, PTB, TBB) med en maskstorlek på 80–99 mm (TR2) i Ices-sektionerna 4b och 4c:

En kvantitet makrill (Scomber scombrus) som inte får överstiga 6 % under 2021 och 2022 samt 5 % under 2023 av de totala årliga fångsterna av makrill inom det fisket.

17. 

Inom det riktade industriella pelagiska trålfisket efter blåvitling i Ices-delområde 4 där arten bereds ombord för framställning av surimi:

En kvantitet blåvitling (Micromesistius poutassou) som inte får överstiga 5 % av de totala årliga fångsterna av blåvitling.

▼M2

18. 

Inom demersalt blandfiske med trålar (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) med en maskstorlek på över 70 mm i Ices-sektion 3a försedda med en sorteringsrist med en spaltbredd på högst 35 mm eller likvärdig selektivitetsanordning, samt med en maskstorlek på över 80 mm i Ices-delområde 4:

En kvantitet nordhavsräka (Pandalus borealis) som inte får överstiga 0,01 % av de totala årliga fångsterna inom det fisket.

▼B

Artikel 12

Upphävande och övergångsbestämmelser

Delegerad förordning (EU) 2019/2238 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

Artiklarna 11 och 12 i delegerad förordning (EU) 2019/2238 ska dock fortsätta att tillämpas till och med den 31 december 2021 eller till dess att en delegerad akt som ska antas i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) 2019/1241 blir tillämplig, beroende på vilket som inträffar först.

Artikel 13

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 1–11 ska tillämpas från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) De redskapskoder som används i denna förordning fastställs i bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. För fartyg vars längd överallt understiger 10 meter används i denna förordning de redskapskoder som fastställs i FAO:s redskapsklassificering.

Top