EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20210512

Consolidated text: Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/977 av den 7 juli 2020 om undantag från förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 vad gäller kontroll av produktion av ekologiska produkter på grund av covid-19-pandemin (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2021-05-12

02020R0977 — SV — 12.05.2021 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/977

av den 7 juli 2020

om undantag från förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 vad gäller kontroll av produktion av ekologiska produkter på grund av covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 217 8.7.2020, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1667 av den 10 november 2020

  L 377

5

11.11.2020

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/772 av den 10 maj 2021

  L 165

28

11.5.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/977

av den 7 juli 2020

om undantag från förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 vad gäller kontroll av produktion av ekologiska produkter på grund av covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Undantag från förordning (EG) nr 889/2008

1.  
Genom undantag från artikel 65.1 i förordning (EG) nr 889/2008 får, med avseende på aktörer som genom förfarandet för riskbedömning hos den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, hos den myndighet eller det organ som ansvarar för kontrollen enligt artikel 27.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har fastställts vara lågriskaktörer, i händelse av begränsningar av rörelsefriheten på grund av nationella åtgärder i samband med covid-19-pandemin, den fysiska kontrollen inom ramen för de årliga inspektionerna och förnyelse av styrkande dokumentation vad gäller aktörer som bedriver ekologisk produktion ersättas med dokumentkontroll. Denna dokumentkontroll får utföras vid behov, även med hjälp av tillgängliga medel för distanskommunikation, med avseende på aktörer som genom förfarandet för riskbedömning hos den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, hos den myndighet eller det organ som ansvarar för kontrollen enligt artikel 27.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har fastställts vara lågriskaktörer.
2.  
När det gäller andra aktörer än de aktörer som avses i punkt 1 i denna artikel och aktörer som för första gången vill ansluta sig till systemet för ekologisk produktion samt i alla andra fall, t.ex. retroaktivt erkännande, ska i händelse av begränsningar av rörelsefriheten på grund av nationella åtgärder i samband med covid-19-pandemin den fysiska kontroll som avses i artikel 65.1 i förordning (EG) nr 889/2008 utföras så snart kontrollen och certifieringen kan återupptas i medlemsstaterna och det berörda tredjelandet när de nationella åtgärderna i samband med covid-19-pandemin har löpt ut. Fram till dess får dokumentkontroll inom ramen för den årliga inspektionen, utfärdande och förnyelse av styrkande dokumentation vad gäller aktörer som bedriver ekologisk produktion och retroaktivt erkännande ske vid behov, även med hjälp av tillgängliga medel för distanskommunikation.
3.  
Genom undantag från artikel 65.2 i förordning (EG) nr 889/2008 ska det antal prover som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska ta och analysera varje år motsvarar minst 2 % av antalet aktörer som omfattas av dess kontroll.
4.  
Genom undantag från artikel 92a.4 andra stycket andra meningen i förordning (EG) nr 889/2008 ska det svar på en anmälan rörande produkter med bristande överensstämmelse som avses i den meningen skickas inom 60 kalenderdagar från datumet för den ursprungliga anmälan.
5.  
Genom undantag från artikel 92c.2 andra stycket led b i förordning (EG) nr 889/2008 ska de ytterligare stickprovsbesök som görs i enlighet med artikel 65.4 i den förordningen omfatta 5 % av de aktörer som omfattas av kontrakt i enlighet med riskkategorin.
6.  
Genom undantag från artikel 92c.2 andra stycket led c i förordning (EG) nr 889/2008 ska minst 5 % av alla inspektioner och besök som görs i enlighet med artikel 65.1 och 65.4 vara oanmälda.

▼M2

Det kan dock ges ett kort varsel på högst 24 timmar före sådana inspektioner och besök för att säkerställa att inspektörerna har tillgång till aktörernas anläggningar under säkra förhållanden.

▼B

7.  
Genom undantag från artikel 92e i förordning (EG) nr 889/2008 får den årliga inspektion av kontrollorgan som avses i den artikeln och som planerats till och med den ►M2  1 juli 2021 ◄ ersättas med en årlig tillsynsrevision som även får utföras med hjälp av tillgängliga medel för distanskommunikation, så länge som de nationella nödåtgärderna i samband med covid-19-pandemin i den berörda medlemsstaten hindrar den behöriga myndigheten från att genomföra den inspektionen.

Artikel 2

Undantag från förordning (EG) nr 1235/2008

1.  
Genom undantag från artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1235/2008 ska kontrollintyget utfärdas av relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan genom att alla nödvändiga uppgifter fylls i och fält 18 valideras i Traces-systemet (Trade Control and Expert System). Det ska påtecknas av den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet genom validering av fält 20 i Traces-systemet samt fyllas i av första mottagaren i Traces-systemet.
2.  
Genom undantag från artikel 13.6 i förordning (EG) nr 1235/2008 ska den ansvariga medlemsstatens behöriga myndighet vid verifiering av en sändning påteckna kontrollintyget genom att validera fält 20 i Traces-systemet.
3.  
Genom undantag från artikel 15.4 första stycket andra meningen i förordning (EG) nr 1235/2008 ska det svar på en anmälan rörande produkter med bristande överensstämmelse som avses i den meningen skickas inom 60 kalenderdagar från det datum då det ursprungliga meddelandet skickades.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2020 till och med den ►M2  1 juli 2021 ◄ .

Artikel 1.1 ska dock tillämpas från och med den 1 mars 2020 till och med den ►M2  1 juli 2021 ◄ .

Artikel 1.3, 1.5 och 1.6 ska tillämpas från och med den 1 januari till och med den ►M2  1 juli 2021 ◄ .

När det gäller kontrollverksamhet i Kina ska denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2020 till och med den ►M2  1 juli 2021 ◄ .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Top