EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1882-20181204

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/2018-12-04

  The document is unavailable in your User interface language.

02018R1882 — SV — 04.12.2018 — 000.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1882

av den 3 december 2018

om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 308 4.12.2018, s. 21)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 195, 19.6.2020, s.  118 (2018/1882)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1882

av den 3 december 2018

om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

I denna förordning avses med

(1)

sjukdom i kategori A : förtecknade sjukdomar som normalt inte förekommer inom unionen och för vilka omedelbara utrotningsåtgärder ska vidtas så snart de påvisas, i enlighet med artikel 9.1 a i förordning (EU) 2016/429,

(2)

sjukdom i kategori B : förtecknade sjukdomar som ska bekämpas i samtliga medlemsstater med målet att utrota dem i hela unionen, i enlighet med artikel 9.1 b i förordning (EU) 2016/429,

(3)

sjukdom i kategori C : förtecknade sjukdomar som har relevans för vissa medlemsstater och för vilka åtgärder behövs för att förhindra spridning till delar av unionen som är officiellt sjukdomsfria eller har utrotningsprogram för den berörda förtecknade sjukdomen, i enlighet med artikel 9.1 c i förordning (EU) 2016/429,

(4)

sjukdom i kategori D : förtecknade sjukdomar för vilka åtgärder är nödvändiga för att förhindra spridning i samband med införsel till unionen eller förflyttningar mellan medlemsstaterna, i enlighet med artikel 9.1 d i förordning (EU) 2016/429,

(5)

sjukdom i kategori E : förtecknade sjukdomar för vilka det finns ett behov av övervakning inom unionen, i enligt med artikel 9.1 e i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 2

De bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdomar som avses i artikel 9.1 i förordning (EU) 2016/429 ska tillämpas på de kategorier av förtecknade sjukdomar för de förtecknade djurarter och grupper av förtecknade djurarter som avses i tabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

TABELL SOM AVSES I ARTIKEL 2Namn på förtecknade sjukdomar

Kategori av förtecknade sjukdomar

Förtecknade djurarter

Djurarter och kategorier av djurarter

Smittbärande arter

Mul- och klövsjuka

A+D+E

Artiodactyla, Proboscidea

 

Infektion med boskapspestvirus

A+D+E

Artiodactyla

 

Infektion med Rift Valley-febervirus

A+D+E

Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea

Culicidae

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis

►C1  B+D+E ◄

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

D+E

Artiodactyla andra än Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

E

Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha

Infektion med Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Artiodactyla andra än Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

E

Mammalia (landlevande)

Infektion med rabiesvirus

B+D+E

Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae

 

E

Chiroptera

Angrepp av Echinococcus multilocularis

C+D+E

Canidae

 

Infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24)

C+D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Infektion med EHD-virus

D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Mjältbrand

D+E

Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea

 

Surra (Trypanosoma evansi)

D+E

Equidae, Artiodactyla

Tabanidae

Ebolafeber

D+E

Icke-mänskliga primater (apor)

 

Paratuberkulos

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Japansk encefalit

E

Equidae

Culicidae

West Nile-feber

E

Equidae, Aves

Culicidae

Q-feber

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

Infektion med lumpy skin disease-virus

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

Blodsugande leddjur

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur)

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer

 

Infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Camelidae, Cervidae

Bovin virusdiarré

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Bovin genital campylobacterios

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Trikomonas

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Enzootisk bovin leukos

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Får- och getkoppor

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Infektion med peste des petits ruminants–virus

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Elakartad lungsjuka hos getter

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.

 

Epididymit (Brucella ovis)

D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Afrikansk hästpest

A+D+E

Hästdjur

Culicoides spp.

Infektion med Burkholderia mallei (rots)

A+D+E

Equidae, Capra ssp., Camelidae

 

Infektion med ekvint arteritvirus

D+E

Equidae

 

Ekvin infektiös anemi

D+E

Equidae

Tabanidae

Beskällarsjuka (dourine)

D+E

Equidae

 

Venezuelansk hästencefalomyelit

D+E

Equidae

Culicidae

Smittsam livmoderinflammation hos häst

D+E

Equidae

 

Hästencefalomyelit (östlig och västlig)

E

Equidae

Culicidae

Klassisk svinpest

A+D+E

Suidae, Tayassuidae

 

Afrikansk svinpest

A+D+E

Suidae

Ornithodoros

Infektion med Aujeszkys sjukdom-virus

C+D+E

Suidae

 

Infektion med porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom-virus

D+E

Svin

 

Högpatogen aviär influensa

A+D+E

Aves

 

Infektion med Newcastlesjukevirus

A+D+E

Aves

 

Mykoplasmainfektion med (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis)

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo

 

Infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

 

Infektion med lågpatogent aviärt influensavirus

D+E

Aves

 

Aviär klamydios

D+E

Psittaciformes

 

Angrepp av Varroa spp. (varroasjuka)

C+D+E

Apis

 

Angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)

D+E

Apis, Bombus ssp.

 

Amerikansk yngelröta

D+E

Apis

 

Angrepp av Tropilaelaps spp.

D+E

Apis

 

Infektion med Batrachochytrium salamandrivorans

D+E

Caudata

 

Epizootisk hematopoietisk nekros

A+D+E

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) och abborre (Perca fluviatilis)

Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (Carassius carassius), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mört (Rutilus rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca)

Viral hemorragisk septikemi

C+D+E

Sill (Clupea spp.), sikfiskar (Coregonus ssp.), gädda (Esox lucius), kolja (Melanogrammus aeglefinus), stillahavstorsk (Gadus macrocephalus), torsk (Gadus morhua), stillahavslaxar (Oncorhynchus spp.), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), femtömmad skärlånga (Onos mustelus), öring (Salmo trutta), piggvar (Schophthalmus maximus) skarpsill (Sprattus sprattus), harr (Thymallus thymallus) och japansk var (Paralichthys olivaceus), marmorerad öring (Salmo marmoratus), kanadaöring (Salvelinus namaycush), läppfisk (Labridae spp., stenbit (Cyclopteridae spp.)

Hus (Huso huso), rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjärnstör (Acipenser stellatus), stör (Acipenser sturio), sibirisk stör (Acipenser Baerii), Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (Carassius carassius), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mört (Rutilus rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca), afrikansk mal (Clarias gariepinus), gädda (Esox lucius), malar (Ictalurus spp.), svart dvärgmal (Ameiurus melas), prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus), pangasiusmal (Pangasius pangasius), gös (Sander lucioperca), mal (Silurus glanis), havsabborre (Dicentrarchus labrax), vit havsabborre/strimmig havsabborre (Morone chrysops x Morone saxatilis), grå multe (Mugil cephalus), röd trumfisk (Sciaenops ocellatus), havsgös (Argyrosomus regius), skuggfisk (Umbrina cirrosa), tonfiskar (Thunnus spp.), blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), vit grouper (Epinephelus aeneus), brun havsabborre (Epinephelus marginatus), tjocktunga (Solea senegalensis), tunga (Solea solea), rödpagell (Pagellus erythrinus), tandbraxen (Dentex dentex), guldsparid (Sparus aurata), vitblecka (Diplodus sargus), fläckpagell (Pagellus bogaraveo), japansk rödbraxen (Pagrus major), spetsnosblecka (Diplodus puntazzo), tvåbandsblecka (Diplodus vulgaris), rödbraxen (Pagrus pagrus), tilapia (Oreochromis spp.), bäckröding (Salvelinus fontinalis), fjällröding (Salvelinus alpinus)

Infektiös hematopoietisk nekros

C+D+E

Hundlax (Oncorhynchus keta), silverlax (Oncorhynchus kisutch), Masou-lax (Oncorhynchus masou), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), sockeyelax (Oncorhynchus nerka), skär lax (Oncorhynchus rhodurus) chinook-lax (Oncorhynchus tshawytscha) och atlantlax (Salmo salar), kanadaröding (Salvelinus namaycush), marmorerad öring (Salmo marmoratus), bäckröding (Salvelinus fontinalis), större fjällröding (Salvelinus alpinus), röding (Salvelinus leucomaenis)

Hus (Huso huso), rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjärnstör (Acipenser stellatus), stör (Acipenser sturio), sibirisk stör (Acipenser Baerii), Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (Carassius carassius), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mört (Rutilus rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca), afrikansk mal (Clarias gariepinus), malar (Ictalurus spp.), svart dvärgmal (Ameiurus melas), prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus), pangasiusmal (Pangasius pangasius), gös (Sander lucioperca), mal (Silurus glanis), atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus), skrubbskädda (Platichthys flesus), torsk (Gadus morhua), kolja (Melanogrammus aeglefinus), flodkräfta (Astacus astacus), signalkräfta (Pacifastacus leniusculus), röd sumpkräfta (Procambarus clarkii)

Infektion med HPR-deleted infektiös laxanemi virus

C+D+E

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), atlantlax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta)

 

Infektion med koiherpesvirus

E

Vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio)

Guldfisk (Carassius auratus), gräskarp (Ctenopharyngodon idella)

Infektion med Mikrocytos mackini

A+D+E

Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ostron (Crassostrea virginica), stillahavsplattostron (Ostrea conchaphila) och europeiskt ostron (Ostrea edulis)

 

Infektion med Perkinsus marinus

A+D+E

Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas) och amerikanskt ostron (Crassostrea virginica)

Hummer (Homarus gammarus), krabbor av släktet Brachyura spp., kräftarten Cherax destructor, stor sötvattenräka (Macrobrachium rosenbergii), languster (Palinurus spp.), simkrabba (Portunus puber), mangrovekrabba (Scylla serrata), indisk viträka (Penaeus indicus), kurumaräka (Penaeus japonicus), gaffelräka (Penaeus kerathurus), räkor av arten Penaeus stylirostris, viträka (Penaeus vannamei)

Infektion med Bonamia exitiosa

C+D+E

Australiskt ostron (Ostrea angasi), chilenskt ostron (Ostrea chilensis), europeiskt ostron (Ostrea edulis)

Portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ostron (Crassostrea virginica)

Infektion med Bonamia ostreae

C+D+E

Australiskt ostron (Ostrea angasi), chilenskt ostron (Ostrea chilensis), stillahavsplattostron (Ostrea conchaphila) (Ostrea denselammellosa), europeiskt ostron (Ostrea edulis), argentinskt ostron (Ostrea puelchana)

Ätlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), musslor av arten Donax trunculus, sandmussla (Mya arenaria), hård venusmussla (Mercenaria mercenaria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), stor venusmussla (Ruditapes decussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), gyllene venusmussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venusmussla (Venus verrucosa), stor kammussla (Pecten maximus)

Infektion med Marteilia refringens

C+D+E

Australiskt ostron (Ostrea angasi), chilenskt ostron (Ostrea chilensis), europeiskt ostron (Ostrea edulis), argentinskt ostron (Ostrea puelchana)

Ätlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), musslor av arten Donax trunculus, sandmussla (Mya arenaria), hård venusmussla (Mercenaria mercenaria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), stor venusmussla (Ruditapes decussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), gyllene venusmussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venusmussla (Venus verrucosa)

Infektion med Taura-syndromvirus

A+D+E

Räkor av arterna Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris och Penaeus vannamei

Musslor av släktet Atrina spp., valthornssnäcka (Buccinum undatum), portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), ätlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ostron (Crassostrea virginica), musslor av arten Donax trunculus, snäckor av arten Haliotis discus hannai, europeiskt havsöra (Haliotis tuberculata), strandsnäcka (Littorina littorea), hård venusmussla (Mercenaria mercenaria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), sandmussla (Mya arenaria), blåmussla (Mytilus edulis), medelhavsblåmussla (Mytilus galloprovincialis), åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris), vanliga ostron (Ostrea edulis), stor kammussla (Pecten maximus), stor venusmussla (Ruditapes decussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), sepiabläckfisk (Sepia officinalis), vingsnäckor av släktet Strombus spp., gyllene venusmussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venusmussla (Venus verrucosa), Hummer (Homarus gammarus), krabbor av släktet Brachyura spp., kräftarten Cherax destructor, stor sötvattenräka (Macrobrachium rosenbergii), languster (Palinurus spp.), simkrabba (Portunus puber), mangrovekrabba (Scylla serrata), indisk viträka (Penaeus indicus), kurumaräka (Penaeus japonicus), gaffelräka (Penaeus kerathurus)

Infektion med yellowheadvirus

A+D+E

Räkor av arterna Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, Penaeus japonicus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris och Penaeus vannamei

Musslor av släktet Atrina spp., valthornssnäcka (Buccinum undatum), portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), ätlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ostron (Crassostrea virginica), musslor av arten Donax trunculus, snäckor av arten Haliotis discus hannai, europeiskt havsöra (Haliotis tuberculata), strandsnäcka (Littorina littorea), hård venusmussla (Mercenaria mercenaria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), sandmussla (Mya arenaria), blåmussla (Mytilus edulis), medelhavsblåmussla (Mytilus galloprovincialis), åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris), vanliga ostron (Ostrea edulis), stor kammussla (Pecten maximus), stor venusmussla (Ruditapes decussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), sepiabläckfisk (Sepia officinalis), vingssnäckor av släktet Strombus spp., gyllene venusmussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venusmussla (Venus verrucosa)

Infektion med White Spot Syndrome Virus (WSSV)

C+D+E

Alla kräftdjur av ordningen Decapoda

Musslor av släktet Atrina spp., valthornssnäcka (Buccinum undatum), portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), ätlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ostron (Crassostrea virginica), musslor av arten Donax trunculus, snäckor av arten Haliotis discus hannai, europeiskt havsöra (Haliotis tuberculata), strandsnäcka (Littorina littorea), hård venusmussla (Mercenaria mercenaria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), sandmussla (Mya arenaria), blåmussla (Mytilus edulis), medelhavsblåmussla (Mytilus galloprovincialis), åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris), vanliga ostron (Ostrea edulis), stor kammussla (Pecten maximus), stor venusmussla (Ruditapes decussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), sepiabläckfisk (Sepia officinalis), vingssnäckor av släktet Strombus spp., gyllene venusmussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venusmussla (Venus verrucosa)

Top