EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0080-20130311

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 av den 31 januari 2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifiering)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/2013-03-11

2012R0080 — SV — 11.03.2013 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 80/2012

av den 31 januari 2012

om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

(kodifiering)

(EGT L 029, 1.2.2012, p.33)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 197/2013 av den 7 mars 2013

  L 65

15

8.3.2013
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 80/2012

av den 31 januari 2012

om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

(kodifiering)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse ( 1 ), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2288/83 av den 29 juli 1983 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 60.1 b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter ( 2 ) har ändrats flera gånger ( 3 ) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Artikel 53.1 b och 53.2 i förordning (EG) nr 1186/2009 föreskriver införsel med befrielse från importtull för biologiska eller kemiska ämnen som importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål av offentliga institut eller avdelningar på offentliga institut eller av officiellt godkända privata institut, vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning. Denna tullfria införsel är emellertid begränsad till biologiska eller kemiska ämnen som det inte finns någon motsvarande tillverkning av inom unionens tullområde, och som ingår i en förteckning som upprättats enligt det förfarande som avses i artikel 247a i rådets förordning (EEG) 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 4 ).

(3)

Enligt upplysningar som erhållits från medlemsstaterna finns det inte någon motsvarande tillverkning inom unionens tullområde av de biologiska eller kemiska ämnen som är förtecknade i bilaga I till denna förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Den förteckning över biologiska eller kemiska ämnen berättigade till införsel med befrielse från importtull som avses i artikel 53.1 b i förordning (EG) nr 1186/2009 är upprättad i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 2288/83 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA ICUS-nummer

KN-nr (1)

Beskrivning

 

ex284590 90

helium (He3)

 

ex284590 90

vatten (O18)

▼M1

 

ex284990 90

pulver av titankiselkarbid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

▼B

0020273–3

ex290129 00

3-metylpent-1-en

0020274–4

ex290129 00

4-metylpent-1-en

0020275–5

ex290129 00

2-metylpent-2-en

0020276–6

ex290129 00

3-metylpent-2-en

0020277–7

ex290129 00

4-metylpent-2-en

0025634–8

ex290219 00

P-menta-1 (7), 2-dien beta-fellandren

0014769–3

ex290399 90

4,4-dibrombifenyl

0017305–7

ex290410 00

etylmetansulfonat

▼M1 —————

▼B

0020641–7

ex292690 95

1-naftonitril

0020642–8

ex292690 95

2-naftonitril

▼M1

 

ex293499 90

oligomerer av morfolinfosfordiamidat (morfolinoligonukleotider)

▼B

0022830–8

ex293621 00

Retinylacetat

0045091–9

ex320412 00

sulforodamin G (C.I. Acid Red 50)

0021887–1

ex350790 90

fosfoglukomutas

(1)   I de fall ”ex” anges före KN-numret ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och den tillhörande varubeskrivningen tillämpas tillsammans.
BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EEG) nr 2288/83

(EGT L 220, 11.8.1983, s. 13)

Kommissionens förordning (EEG) nr 1798/84

(EGT L 168, 28.6.1984, s. 22)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2340/86

(EGT L 203, 26.7.1986, s. 15)

Kommissionens förordning (EEG) nr 3692/87

(EGT L 347, 11.12.1987, s. 16)

Kommissionens förordning (EEG) nr 213/89

(EGT L 25, 28.1.1989, s. 70)
BILAGA IIIJÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2288/83

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III( 1 ) EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

( 2 ) EGT L 220, 11.8.1983, s. 13.

( 3 ) Se bilaga II.

( 4 ) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

Top