EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0010-20200923

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2020-09-23

02011R0010 — SV — 23.09.2020 — 015.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

►C1  KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 10/2011 ◄

av den 14 januari 2011

om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 012 15.1.2011, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 321/2011 av den 1 april 2011

  L 87

1

2.4.2011

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1282/2011 av den 28 november 2011

  L 328

22

10.12.2011

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1183/2012 av den 30 november 2012

  L 338

11

12.12.2012

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 202/2014 av den 3 mars 2014

  L 62

13

4.3.2014

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 865/2014 av den 8 augusti 2014

  L 238

1

9.8.2014

►M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/174 av den 5 februari 2015

  L 30

2

6.2.2015

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1416 av den 24 augusti 2016

  L 230

22

25.8.2016

►M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/752 av den 28 april 2017

  L 113

18

29.4.2017

►M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/79 av den 18 januari 2018

  L 14

31

19.1.2018

►M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/213 av den 12 februari 2018

  L 41

6

14.2.2018

►M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/831 av den 5 juni 2018

  L 140

35

6.6.2018

►M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/37 av den 10 januari 2019

  L 9

88

11.1.2019

 M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/988 av den 17 juni 2019

  L 160

10

18.6.2019

►M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1338 av den 8 augusti 2019

  L 209

5

9.8.2019

►M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/1245 av den 2 september 2020

  L 288

1

3.9.2020


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 110, 29.4.2011, s.  36 (10/2011)
▼B

▼C1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 10/2011

▼B

av den 14 januari 2011

om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.  Denna förordning är en särskild åtgärd i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1935/2004.

2.  Genom denna förordning fastställs särskilda krav för tillverkning och saluföring av material och produkter av plast

a) 

som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

b) 

som har kommit i kontakt med livsmedel, eller

c) 

som rimligen kan förväntas komma i kontakt med livsmedel.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning gäller material och produkter som släpps ut på marknaden i EU och tillhör följande kategorier:

a) 

Material och produkter och delar därav som uteslutande består av plast.

b) 

Material och produkter av flerskiktsplast som hålls samman med bindemedel eller på annat sätt.

c) 

Material och produkter som avses i led a eller b och som är försedda med tryck och/eller täckta med en beläggning.

d) 

Plastskikt eller plastbeläggningar som utgör packningar till lock och förslutningar och som tillsammans med dessa lock och förslutningar består av två eller flera skikt av olika typer av material.

e) 

Plastskikt i material och produkter av multimaterial i flera skikt.

2.  Denna förordning gäller inte följande material och produkter som släpps ut på marknaden i EU och som ska omfattas av andra särskilda åtgärder:

a) 

Jonbyteshartser.

b) 

Gummi.

c) 

Silikoner.

3.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av de EU-bestämmelser eller nationella bestämmelser som gäller för tryckfärg, bindemedel eller beläggningar.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

material och produkter av plast:

a) 

de material och produkter som avses i artikel 2.1 a, b och c, och

b) 

de plastskikt som avses i artikel 2.1 d och e,

2. 

plast: en polymer som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen och som kan fungera som strukturell huvudbeståndsdel i slutmaterial och slutprodukter.

3. 

polymer: makromolekylärt ämne som erhålls genom

a) 

polymerisation i form av polyaddition eller polykondensation, eller någon annan liknande process med monomerer och andra utgångsämnen,

b) 

kemisk förändring av naturliga eller syntetiska makromolekyler, eller

c) 

mikrobiell fermentering.

4. 

flerskiktsplast: material eller produkter som består av två eller flera plastskikt.

5. 

multimaterial i flera skikt: material eller produkter som består av två eller flera skikt av olika sorts material, varav minst ett är ett plastskikt.

6. 

monomer eller annat utgångsämne:

a) 

ämne som undergår någon typ av polymerisation för framställning av polymerer,

b) 

naturligt eller syntetiskt makromolekylärt ämne som används vid tillverkning av modifierade makromolekyler, eller

c) 

ämne som används för att modifiera befintliga naturliga eller syntetiska makromolekyler.

7. 

tillsats: ämne som avsiktligt tillförs i plast för att uppnå en fysikalisk eller kemisk effekt vid bearbetning av plasten eller i slutmaterialet eller slutprodukten och som är avsett att ingå i slutmaterialet eller slutprodukten.

8. 

polymerisationshjälpmedel: ämne som används för att åstadkomma ett lämpligt medium för tillverkning av polymerer eller plast; det kan förekomma oavsiktligt i slutmaterialet eller slutprodukten men har inte någon fysikalisk eller kemisk effekt på slutmaterialet eller slutprodukten.

9. 

oavsiktligt tillfört ämne: en förorening i de använda ämnena, en reaktionsintermediär som bildas vid tillverkningen eller en nedbrytnings- eller reaktionsprodukt.

10. 

initiator: ämne som startar polymerisationen och/eller kontrollerar bildningen av den makromolekylära strukturen.

11. 

gränsvärde för total migration: högsta tillåtna mängd icke flyktiga ämnen som avges till livsmedelssimulatorer från ett material eller en produkt.

12. 

livsmedelssimulator: testmedium som efterliknar livsmedel och imiterar migration från material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

13. 

gränsvärde för specifik migration: högsta tillåtna mängd av ett visst ämne som avges till livsmedel eller livsmedelssimulatorer från ett material eller en produkt.

14. 

gränsvärde för summan av specifik migration: högsta tillåtna mängd bestämda ämnen som avges till livsmedel eller livsmedelssimulatorer uttryckt som total mängd av de angivna ämnena.

15. 

funktionell barriär: barriär som består av ett eller flera skikt av alla slags material och som säkerställer att slutmaterialet eller slutprodukten överensstämmer med artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004 och bestämmelserna i den här förordningen.

▼M7

16. 

livsmedel med låg fetthalt: livsmedel för vilka enligt tabell 2 i bilaga III till denna förordning andra livsmedelssimulatorer än livsmedelssimulator D1 eller D2 ska användas vid migrationsundersökning.

▼B

17. 

begränsning: begränsning av användning av ett ämne, gränsvärde för migration eller gränsvärde för halten av ämnet i materialet eller produkten.

▼M7

18. 

specifikation: ett ämnes sammansättning, renhetskriterier för ett ämne, ett ämnes fysikaliska och kemiska egenskaper, detaljerade uppgifter om framställningen av ett ämne eller ytterligare uppgifter om angivande av gränsvärden för migration.

▼M7

19. 

varmfyllning: fyllning av någon produkt med ett livsmedel vars temperatur vid fyllningstillfället är högst 100 °C, varefter livsmedlet svalnar till 50 °C eller mindre inom 60 minuter, eller till 30 °C eller mindre inom 150 minuter.

▼B

Artikel 4

Utsläppande på marknaden av material och produkter av plast

Material och produkter av plast får endast släppas ut på marknaden om de

a) 

uppfyller de relevanta kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004 vid avsedd och förutsebar användning,

b) 

uppfyller märkningskraven i artikel 15 i förordning (EG) nr 1935/2004,

c) 

uppfyller kraven på spårbarhet i artikel 17 i förordning (EG) nr 1935/2004,

d) 

har tillverkats i enlighet med god tillverkningssed enligt kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 ( 1 ), och

e) 

uppfyller kraven för sammansättning och förklaring om överensstämmelse i kapitlen II, III och IV i den här förordningen.KAPITEL II

KRAV FÖR SAMMANSÄTTNINGAVSNITT 1

Godkända ämnen

Artikel 5

Unionsförteckning över godkända ämnen

1.  Endast ämnen som ingår i unionsförteckningen över godkända ämnen (nedan kallad unionsförteckningen) i bilaga I får användas avsiktligt vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast.

2.  Unionsförteckningen ska innehålla

a) 

monomerer eller andra utgångsämnen,

b) 

tillsatser utom färgämnen,

c) 

polymerisationshjälpmedel, utom lösningsmedel,

d) 

makromolekyler som framställs genom mikrobiell fermentering.

3.  Unionsförteckningen får ändras i enlighet med förfarandet i artiklarna 8–12 i förordning (EG) nr 1935/2004.

Artikel 6

Undantag för ämnen som inte upptas i unionsförteckningen

1.  Genom undantag från artikel 5 får andra ämnen än de som upptas i unionsförteckningen användas som polymerisationshjälpmedel vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast i enlighet med nationell lagstiftning.

2.  Genom undantag från artikel 5 får färgämnen och lösningsmedel användas vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast i enlighet med nationell lagstiftning.

3.  Följande ämnen som inte upptas i unionsförteckningen är godkända om inte annat följer av artiklarna 8, 9, 10, 11 och 12:

▼M15

a) 

Alla salter av ämnen för vilka det står ”ja” i kolumn 2 i tabell 1 i bilaga II av godkända syror, fenoler eller alkoholer, med förbehåll för de begränsningar som fastställs i kolumnerna 3 och 4 i den tabellen.

▼B

b) 

Blandningar erhållna genom blandning av godkända ämnen utan en kemisk reaktion mellan beståndsdelarna.

c) 

Naturliga eller syntetiska polymeriska substanser, utom makromolekyler framställda genom mikrobiell fermentering, med en molekylvikt på minst 1 000 Da som används som tillsatser och uppfyller kraven i denna förordning, om de kan fungera som strukturell huvudbeståndsdel i slutmaterial eller slutprodukter.

d) 

Prepolymerer och naturliga eller syntetiska makromolekylära ämnen, samt blandningar av dem, utom makromolekyler framställda genom mikrobiell fermentering, som används som monomer eller annat utgångsämne, om de monomerer eller utgångsämnen som behövs för att syntetisera dem är upptagna i unionsförteckningen.

4.  Följande ämnen som inte upptas i unionsförteckningen får förekomma i plastskikten i material eller produkter av plast:

a) 

Oavsiktligt tillförda ämnen.

b) 

Initiatorer.

5.  Genom undantag från artikel 5 får tillsatser som inte upptas i unionsförteckningen fortsätta att användas i enlighet med nationell lagstiftning efter den 1 januari 2010 fram till dess att ett beslut har fattats om att uppta eller inte uppta dem i unionsförteckningen, förutsatt att de är upptagna i den temporära förteckning som avses i artikel 7.

Artikel 7

Upprättande och förvaltning av en temporär förteckning

1.  Den temporära förteckningen över tillsatser som för närvarande utvärderas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad livsmedelsmyndigheten) och som kommissionen offentliggjorde 2008 ska uppdateras regelbundet.

2.  En tillsats ska strykas från den temporära förteckningen

a) 

när den upptas i unionsförteckningen i bilaga I,

b) 

när kommissionen har fattat ett beslut om att inte uppta den i unionsförteckningen, eller

c) 

om livsmedelsmyndigheten under granskningen av uppgifterna begär kompletterande information och denna information inte lämnas in inom de tidsfrister som livsmedelsmyndigheten fastställt.AVSNITT 2

Allmänna krav, begränsningar och specifikationer

Artikel 8

Allmänna krav för ämnen

Ämnen som används vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast ska ha en lämplig teknisk kvalitet och renhet för den avsedda och förutsebara användningen av materialen eller produkterna. Tillverkaren av ämnet ska känna till sammansättningen och de behöriga myndigheterna ska på begäran kunna få information om denna.

Artikel 9

Särskilda krav för ämnen

1.  För ämnen som används vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast gäller följande begränsningar och specifikationer:

a) 

Gränsvärdet för specifik migration i artikel 11.

b) 

Gränsvärdet för total migration i artikel 12.

c) 

Begränsningarna och specifikationerna i punkt 1 tabell 1 kolumn 10 i bilaga I.

d) 

De detaljerade specifikationerna i punkt 4 i bilaga I.

2.  Ämnen i nanoform får endast användas om de uttryckligen är godkända och angivna i specifikationerna i bilaga I.

Artikel 10

Allmänna begränsningar för material och produkter av plast

Allmänna begränsningar för material och produkter av plast är angivna i bilaga II.

Artikel 11

Gränsvärden för specifik migration

1.  Beståndsdelar från material och produkter av plast får inte överföras till livsmedel i mängder som överskrider gränsvärdena för specifik migration i bilaga I. Dessa gränsvärden för specifik migration uttrycks i mg ämne per kg livsmedel (mg/kg).

▼M7 —————

▼M7

3.  Genom undantag från punkt 1 får tillsatser som också är godkända som livsmedelstillsatser genom förordning (EG) nr 1333/2008 eller som aromer genom förordning (EG) nr 1334/2008 inte migrera till livsmedel i sådana mängder som har en teknisk effekt på det färdiga livsmedlet och de får heller inte

a) 

överskrida de begränsningar som fastställs i förordning (EG) nr 1333/2008, förordning (EG) nr 1334/2008 eller bilaga I till den här förordningen för livsmedel i vilka det är tillåtet att använda dem som livsmedelstillsats eller aromämnen, eller

b) 

överskrida de begränsningar som fastställs i bilaga I till den här förordningen för livsmedel i vilka det inte är tillåtet att använda dem som livsmedelstillsats eller aromämnen.

▼M7

4.  När det anges att det inte får förekomma någon migration av ett visst ämne ska det fastställas huruvida bestämmelserna följs med hjälp av lämpliga metoder för migrationsundersökning som valts i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 882/2004 och som kan styrka frånvaron av migration över en viss detektionsgräns.

Vid tillämpningen av första stycket ska detektionsgränsen vara 0,01 mg/kg såvida det inte har fastställts särskilda detektionsgränser för vissa ämnen eller grupper av ämnen.

▼B

Artikel 12

Gränsvärde för total migration

1.  Den sammanlagda mängden beståndsdelar som överförs från material och produkter av plast till livsmedelssimulatorer får inte överskrida 10 milligram per dm2 yta som kommer i kontakt med livsmedel (mg/dm2).

2.  Genom undantag från punkt 1 får den sammanlagda mängden beståndsdelar som avges till livsmedelssimulatorer från material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel för spädbarn och småbarn, enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG ( 2 ) och 2006/125/EG ( 3 ), inte överskrida 60 milligram per kg livsmedelssimulator.KAPITEL III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA MATERIAL OCH PRODUKTER

Artikel 13

Material och produkter av flerskiktsplast

1.  Sammansättningen hos vart och ett av plastskikten i material eller produkter av flerskiktsplast ska uppfylla kraven i denna förordning.

2.  Genom undantag från punkt 1 får ett plastskikt som inte är i direkt kontakt med livsmedel och som är separerat från livsmedlet genom en funktionell barriär

a) 

avvika från begränsningarna och specifikationerna i denna förordning, med undantag för vinylkloridmonomer enligt bilaga I, och/eller

b) 

tillverkas med ämnen som inte upptas i unionsförteckningen eller den temporära förteckningen.

▼M7

3.  De ämnen som avses i punkt 2 b får inte migrera till livsmedel eller livsmedelssimulatorn, i enlighet med artikel 11.4. Den detektionsgräns som fastställs i artikel 11.4 andra stycket ska gälla för grupper av ämnen om dessa är strukturellt och toxikologiskt besläktade, t.ex. isomerer eller ämnen med samma relevanta funktionella grupp, eller för enskilda ämnen som inte är besläktade, och den ska inbegripa eventuell överföring genom avsmetning.

▼B

4.  De ämnen som inte upptas i unionsförteckningen eller den temporära förteckningen och som avses i punkt 2 b får inte tillhöra någon av följande kategorier:

a) 

Ämnen som klassificeras som mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska enligt kriterierna i avsnitt 3.5, 3.6 och 3.7 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 ( 4 ).

b) 

Ämnen i nanoform.

5.  Slutmaterialet eller slutprodukten av flerskiktsplast ska överensstämma med gränsvärdet för specifik migration i artikel 11 och gränsvärdet för total migration i artikel 12 i denna förordning.

Artikel 14

Material och produkter av multimaterial i flera skikt

1.  Sammansättningen hos vart och ett av plastskikten i material eller produkter av multimaterial i flera skikt ska uppfylla kraven i denna förordning.

2.  Genom undantag från punkt 1 får ett plastskikt som ingår i material eller produkter av multimaterial i flera skikt och som inte är i direkt kontakt med livsmedel och är separerat från livsmedlet genom en funktionell barriär tillverkas med ämnen som inte upptas i unionsförteckningen eller den temporära förteckningen.

3.  De ämnen som inte upptas i unionsförteckningen eller den temporära förteckningen och som avses i punkt 2 får inte tillhöra någon av följande kategorier:

a) 

Ämnen som klassificeras som mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska enligt kriterierna i avsnitt 3.5, 3.6 och 3.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

b) 

Ämnen i nanoform.

4.  Genom undantag från punkt 1 ska artiklarna 11 och 12 i denna förordning inte tillämpas på plastskikt i material och produkter av multimaterial i flera skikt.

5.  Plastskikt i material och produkter av multimaterial i flera skikt ska alltid överensstämma med begränsningarna för vinylkloridmonomer i bilaga I till denna förordning.

6.  Gränsvärden för specifik och total migration får fastställas i nationell lagstiftning för plastskikt som ingår i material eller produkter av multimaterial i flera skikt och för slutmaterialet eller slutprodukten.KAPITEL IV

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE SAMT DOKUMENTATION

Artikel 15

Förklaring om överensstämmelse

1.  I alla handelsled utom detaljhandelsledet ska det finnas en skriftlig förklaring i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1935/2004 för material och produkter av plast, produkter från mellanleden i tillverkningen och de ämnen som är avsedda för tillverkning av sådana material och produkter.

2.  Den skriftliga förklaring som avses i punkt 1 ska utfärdas av företagaren och innehålla de uppgifter som fastställs i bilaga IV.

3.  Den skriftliga förklaringen ska vara utformad så att det är lätt att identifiera de material och produkter, de produkter från mellanleden i tillverkningen eller de ämnen som den är utfärdad för. Den ska förnyas om väsentliga förändringar i sammansättningen eller tillverkningen medför förändringar i migrationen från materialen eller produkterna eller om det finns nya vetenskapliga uppgifter.

Artikel 16

Styrkande handlingar

1.  Företagaren ska på begäran tillställa de behöriga nationella myndigheterna dokumentation som visar att material och produkter, produkter från mellanleden i tillverkningen och de ämnen som är avsedda för tillverkning av dessa material och produkter uppfyller kraven i denna förordning.

2.  Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av testningsförhållanden och testresultat, beräkningar inklusive modeller, andra analyser samt bevis för säkerheten eller en redogörelse som visar hur kraven uppfylls. Regler för påvisande av överensstämmelse anges i kapitel V.KAPITEL V

ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 17

Angivande av resultaten av migrationsundersökningarna

1.  Vid kontroll av överensstämmelse ska värdena för specifik migration uttryckas i mg/kg på grundval av förhållandet mellan den verkliga ytan och volymen vid faktisk eller förutsedd användning.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska värdet för migration för

a) 

kärl eller andra produkter som innehåller eller är avsedda att innehålla mindre än 500 ml eller gram eller mer än 10 l,

b) 

material och produkter för vilka det är svårt att uppskatta förhållandet mellan ytan hos sådana material eller produkter och den mängd livsmedel som ytan kommer i kontakt med,

c) 

ark eller film som inte har kommit i kontakt med livsmedel,

d) 

ark och film som innehåller mindre än 500 ml eller g eller mer än 10 l

uttryckas i mg/kg på grundval av ett förhållande mellan yta och volym på 6 dm2 per kg livsmedel.

Denna punkt ska inte tillämpas på material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med eller har kommit i kontakt med livsmedel för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiven 2006/141/EG och 2006/125/EG.

3.  Genom undantag från punkt 1 ska värdet för specifik migration för lock, packningar, proppar och liknande tillslutningsanordningar uttryckas i

▼M7

a) 

mg/kg på grundval av det faktiska innehållet i det kärl som förslutningen är avsedd för, på grundval av hela kontaktytan mellan tillslutningsanordningen och det förslutna kärlet om produktens avsedda användning är känd, samtidigt som det tas hänsyn till bestämmelserna i punkt 2,

▼B

b) 

mg/produkt om produktens avsedda användning är okänd.

4.  Värdet för den totala migrationen för lock, packningar, proppar och liknande tillslutningsanordningar ska uttryckas i

a) 

mg/dm2 på grundval av hela kontaktytan mellan tillslutningsanordningen och det förslutna kärlet om produktens avsedda användning är känd,

b) 

mg/produkt om produktens avsedda användning är okänd.

Artikel 18

Regler för bedömning av överensstämmelse med gränsvärden för migration

1.  När det gäller material och produkter som har kommit i kontakt med livsmedel ska kontrollen av överensstämmelse med gränsvärdena för specifik migration utföras i enlighet med reglerna i kapitel I i bilaga V.

2.  När det gäller material och produkter som inte har kommit i kontakt med livsmedel ska kontrollen av överensstämmelse med gränsvärdena för specifik migration utföras i livsmedel eller de livsmedelssimulatorer som anges i bilaga III, i enlighet med reglerna i kapitel 2 avsnitt 2.1 i bilaga V.

3.  När det gäller material och produkter som inte har kommit i kontakt med livsmedel kan screeningkontroll av överensstämmelsen med gränsvärdena för specifik migration utföras med hjälp av screeningmetoder i enlighet med reglerna i kapitel 2 avsnitt 2.2 i bilaga V. Om screeningmetoden visar att ett material eller en produkt inte överensstämmer med gränsvärdena för migration ska en slutsats om bristande överensstämmelse bekräftas genom en kontroll av överensstämmelse enligt punkt 2.

▼M7

4.  När det gäller material och produkter som inte har kommit i kontakt med livsmedel ska kontrollen av överensstämmelse med gränsvärdet för total migration utföras i de livsmedelssimulatorer som anges i bilaga III, i enlighet med reglerna i kapitel 3 i bilaga V.

▼B

5.  När det gäller material och produkter som inte har kommit i kontakt med livsmedel kan screeningkontroll av överensstämmelsen med gränsvärdena för total migration utföras med hjälp av screeningmetoder i enlighet med reglerna i kapitel 3 avsnitt 3.4 i bilaga V. Om screeningmetoden visar att ett material eller en produkt inte överensstämmer med gränsvärdet för migration ska en slutsats om bristande överensstämmelse bekräftas genom en kontroll av överensstämmelse enligt punkt 4.

6.  De resultat av undersökningar av specifik migration som erhållits i livsmedel ska ha företräde framför resultat som erhållits i livsmedelssimulator. De resultat av undersökningar av specifik migration som erhållits i livsmedelssimulator ska ha företräde framför resultat som erhållits med screeningmetoder.

▼M7

7.  Innan resultaten av undersökningar av specifik och total migration jämförs med gränsvärdena för migration ska korrigeringsfaktorerna i punkt 3 i bilaga III och kapitel 4 i bilaga V tillämpas i enlighet med de regler som anges där.

▼B

Artikel 19

Bedömning av ämnen som inte upptas i unionsförteckningen

För de ämnen som avses i artiklarna 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 och 14.2 i denna förordning och som inte upptas i bilaga I till denna förordning ska en bedömning av om de uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004 göras i enlighet med internationellt erkända vetenskapliga principer för riskbedömning.KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Ändringar av EU-rättsakter

Bilagan till rådets direktiv 85/572/EEG ( 5 ) ska ersättas med följande:

”De livsmedelssimulatorer som ska användas för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med ett visst livsmedel eller vissa grupper av livsmedel anges i punkt 3 i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 10/2011.”

Artikel 21

Upphävande av EU-rättsakter

Direktiven 80/766/EEG, 81/432/EEG och 2002/72/EG ska upphöra att gälla med verkan den 1 maj 2011.

Hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellerna i bilaga VI.

Artikel 22

Övergångsbestämmelser

1.  Till och med den 31 december 2012 ska de styrkande handlingar som avses i artikel 16 grunda sig på de grundregler för undersökning av total och specifik migration som anges i bilagan till direktiv 82/711/EEG.

2.  Från och med den 1 januari 2013 får de styrkande handlingar som avses i artikel 16 för material, produkter och ämnen som släpps ut på marknaden till och med den 31 december 2015 grunda sig på

a) 

de regler för undersökning av migration som anges i artikel 18 i denna förordning, eller

b) 

de grundregler för undersökning av total och specifik migration som anges i bilagan till direktiv 82/711/EEG.

3.  Från och med den 1 januari 2016 ska de styrkande handlingar som avses i artikel 16 grunda sig på de regler för undersökning av migration som anges i artikel 18, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i den här artikeln.

4.  Till och med den 31 december 2015 ska tillsatser som används vid glasfiberformning för glasfiberförstärkt plast och som inte upptas i bilaga I uppfylla bestämmelserna för riskbedömning i artikel 19.

5.  Material och produkter som lagligen har släppts ut på marknaden före den 1 maj 2011 får släppas ut på marknaden till och med den 31 december 2012.

Artikel 23

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2011.

Vid användning av andra tillsatser än mjukgörare ska bestämmelsen i artikel 5 tillämpas på de plastskikt eller plastbeläggningar i lock och förslutningar som avses i artikel 2.1 d från och med den 31 december 2015.

Vid användning av tillsatser som används vid glasfiberformning för glasfiberförstärkt plast ska bestämmelsen i artikel 5 tillämpas från och med den 31 december 2015.

Bestämmelserna i artiklarna 18.2, 18.4 och 20 ska tillämpas från och med den 31 december 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.
BILAGA I

Ämnen

1.   Unionsförteckning över godkända monomerer, andra utgångsämnen, makromolekyler framställda genom mikrobiell fermentering, tillsatser och polymerisationshjälpmedel

Tabell 1 innehåller följande information:

Kolumn 1 (FCM-ämnesnr): ämnets unika identifieringsnummer.

Kolumn 2 (Ref-nr): EEG:s referensnummer för förpackningsmaterial.

Kolumn 3 (CAS-nr): ämnets registreringsnummer i CAS (Chemical Abstracts Service).

Kolumn 4 (Ämnesnamn): kemiskt namn.

Kolumn 5 (Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel (ja/nej)): angivelse av om ämnet är godkänt för användning som tillsats eller polymerisationshjälpmedel (ja) eller om ämnet inte är godkänt för användning som tillsats eller polymerisationshjälpmedel (nej). Om ämnet endast är godkänt som polymerisationshjälpmedel anges det (ja), och i specifikationen begränsas användningen till polymerisationshjälpmedel.

Kolumn 6 (Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering (ja/nej)): angivelse av om ämnet är godkänt för användning som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställts genom mikrobiell fermentering (ja), eller om ämnet inte är godkänt för användning som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställts genom mikrobiell fermentering (nej). Om ämnet är godkänt som makromolekyl som framställts genom mikrobiell fermentering anges det (ja), och i specifikationen anges det att ämnet är en makromolekyl som framställts genom mikrobiell fermentering.

Kolumn 7 (FRF tillämplig (ja/nej)): angivelse av om resultaten av migrationsundersökningarna kan korrigeras med fettkonsumtionsreduktionsfaktorn (FRF) (ja) eller om de inte kan korrigeras med FRF (nej).

▼M7

Kolumn 8 (SML [mg/kg]): det gränsvärde för specifik migration som gäller för ämnet. Det uttrycks i mg ämne per kg livsmedel. Det anges som inte detekterbart (not detectable, ND) om ämnet är ett sådant som inte får migrera och ska fastställas i enlighet med artikel 11.4.

▼B

Kolumn 9 (SML (T) [mg/kg] (gruppbegränsningsnummer): identifieringsnummer för den grupp av ämnen som omfattas av gruppbegränsningen i kolumn 1 i tabell 2 i denna bilaga.

Kolumn 10 (Begränsningar och specifikationer): andra begränsningar än det angivna gränsvärdet för specifik migration samt specifikationer för ämnet. Om det finns detaljerade specifikationer ges en hänvisning till tabell 4.

Kolumn 11 (Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse): ett nummer som hänvisar till de detaljerade regler som är tillämpliga för kontroll av överensstämmelse för det ämne som upptas i kolumn 1 i tabell 3 i denna bilaga.

Om ett ämne som är upptaget i förteckningen som kemisk förening också täcks av en generisk term, ska de begränsningar som gäller för detta ämne vara desamma som de som gäller för den kemiska föreningen.

▼M7 —————

▼BTabell 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

FCM-ämnesnr

Ref-nr

CAS-nr

Ämnesnamn

Används som tillsats eller polymerisationshjälpmedel

(ja/nej)

Används som monomer eller annat utgångsämne eller makromolekyl som framställs genom mikrobiell fermentering

(ja/nej)

FRF tillämplig

(ja/nej)

SML

(mg/kg)

SML (T)

(mg/kg)

(gruppbegränsningsnr)

Begränsningar och specifikationer

Anmärkningar om kontroll av överensstämmelse

1

12310

0266309-43-7

albumin

nej

ja

nej

 

 

 

 

2

12340

albumin, koagulerad med formaldehyd

nej

ja

nej

 

 

 

 

3

12375

alkoholer, alifatiska, envärda, mättade, ogrenade, primära (C4-C22)

nej

ja

nej

 

 

 

 

4

22332

blandning av (40 viktprocent) 2,2,4-trimetylhexan-1,6-diisocyanat och (60 viktprocent) 2,4,4-trimetylhexan-1,6-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

5

25360

trialkyl(C5-C15)ättiksyra, 2,3-epoxipropylester

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som epoxigrupp.

Molekylvikten är 43 Da

 

6

25380

0026544-09-2

trialkylättiksyra (C7-C17), vinylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetylättiksyra, salter

ja

nej

nej

 

 

 

 

8

30401

acetylerade mono- och diglycerider av fettsyror

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

9

30610

monokarboxylsyror, C2–C24, alifatiska, ogrenade, från naturliga oljor och fetter, och deras mono-, di- och triglycerolestrar (grenade fettsyror förekommande i naturliga nivåer är inkluderade)

ja

nej

nej

 

 

 

 

10

30612

monokarboxylsyror, C2–C24, alifatiska, ogrenade, syntetiska, och deras mono-, di- och triglycerolestrar

ja

nej

nej

 

 

 

 

11

30960

alifatiska monokarboxylsyror (C6–C22), estrar med polyglycerol

ja

nej

nej

 

 

 

 

12

31328

fettsyror från animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor som används till livsmedel

ja

nej

nej

 

 

 

 

13

33120

alkoholer, alifatiska, envärda, mättade, ogrenade, primära (C4-C24)

ja

nej

nej

 

 

 

 

14

33801

n-alkyl(C10–C13)bensensulfonsyra

ja

nej

nej

30

 

 

 

15

34130

alkyl, linjär med jämnt antal kolatomer (C12–C20) dimetylaminer

ja

nej

ja

30

 

 

 

16

34230

alkyl(C8–C22)sulfonsyra

ja

nej

nej

6

 

 

 

17

34281

alkyl(C8-C22)svavelsyror, ogrenade, primära, med ett jämnt antal kolatomer

ja

nej

nej

 

 

 

 

18

34475

aluminiumkalciumhydroxidfosfit, hydrat

ja

nej

nej

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hydroxietyl)alkyl(C8–C18)amin

ja

nej

nej

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hydroxietyl)alkyl(C8–C18)aminhydroklorid

ja

nej

nej

 

(7)

SML(T) uttryckt utan HCl

 

21

42500

kolsyra, salter

ja

nej

nej

 

 

 

 

22

43200

ricinolja, mono- och diglycerider

ja

nej

nej

 

 

 

 

23

43515

klorider av kolinestrar med kokosoljefettsyror

ja

nej

nej

0,9

 

 

(1)

24

45280

bomullsfibrer

ja

nej

nej

 

 

 

 

25

45440

kresoler, butylerade, styrenerade

ja

nej

nej

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- och 2,3-dimetylfenyl)-3H-bensofuran-2-on innehållande: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimetylfenyl)-3H-bensofuran-2-on (80 till 100 viktprocent) och b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimetylfenyl)-3H-bensofuran-2-on (0–20 viktprocent)

ja

nej

nej

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihydroxistearinsyra och dess oligomerer

ja

nej

nej

5

 

 

 

28

50160

di-n-oktyltenn-bis(n-alkyl(C10–C16) merkaptoacetat)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-oktyltenn-bis(etylmaleat)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-oktyltenn-1,4-butandiol-bis(merkaptoacetat)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-oktyltenndimaleat, förestrad

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-oktyltenndimaleat, polymerer (n = 2–4)

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-oktyltenntiobenzoat-2-etylhexylmerkaptoacetat

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

34

54270

etylhydroxylmetylcellulosa

ja

nej

nej

 

 

 

 

35

54280

etylhydroxylpropylcellulosa

ja

nej

nej

 

 

 

 

36

54450

fetter och oljor av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung som används som livsmedel

ja

nej

nej

 

 

 

 

37

54480

fetter och oljor, hydrogenerade, av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung som används som livsmedel

ja

nej

nej

 

 

 

 

38

55520

glasfibrer

ja

nej

nej

 

 

 

 

39

55600

glas, mikrokulor

ja

nej

nej

 

 

 

 

40

56360

glycerol, estrar med ättiksyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

41

56486

glycerol, estrar med alifatiska mättade ogrenade syror med ett jämnt antal kolatomer (C14–C18) och med alifatiska omättade ogrenade syror med ett jämnt antal kolatomer (C16–C18)

ja

nej

nej

 

 

 

 

42

56487

glycerol, estrar med smörsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

43

56490

glycerol, estrar med eruksyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

44

56495

glycerol, estrar med 12-hydroxistearinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

45

56500

glycerol, estrar med laurinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

46

56510

glycerol, estrar med linolsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

47

56520

glycerol, estrar med myristinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

48

56535

glycerol, estrar med nonansyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

49

56540

glycerol, estrar med oljesyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

50

56550

glycerol, estrar med palmitinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

51

56570

glycerol, estrar med propionsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

52

56580

glycerol, estrar med ricinolsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

53

56585

glycerol, estrar med stearinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

54

57040

glycerolmonooleat, ester med askorbinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

55

57120

glycerolmonooleat, ester med citronsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

56

57200

glycerolmonopalmitat, ester med askorbinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

57

57280

glycerolmonopalmitat, ester med citronsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

58

57600

glycerolmonostearat, ester med askorbinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

59

57680

glycerolmonostearat, ester med citronsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

60

58300

glycin, salter

ja

nej

nej

 

 

 

 

62

64500

lysin, salter

ja

nej

nej

 

 

 

 

63

65440

manganpyrofosfit

ja

nej

nej

 

 

 

 

64

66695

metylhydroximetylcellulosa

ja

nej

nej

 

 

 

 

65

67155

blandning av 4-(2-bensoxazolyl)-4′-(5-metyl-2-bensoxazolyl)stilben, 4,4′-bis(2-bensoxazolyl)stilben och 4,4′-bis(5-metyl-2-bensoxazolyl)stilben

ja

nej

nej

 

 

Högst 0,05 viktprocent (mängd använt ämne/mängd formulering).

Blandning erhållen genom tillverkningsprocess i det typiska förhållandet (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %)

 

66

67600

mono-n-oktyltenn-tris(alkyl(C10–C16)merkaptoacetat)

ja

nej

nej

 

(11)

 

 

67

67840

montansyror och/eller deras estrar med etylenglykol och/eller 1,3-butandiol och/eller glycerol

ja

nej

nej

 

 

 

 

68

73160

fosforsyra, mono- och di-n-alkyl(C16 och C18)estrar

ja

nej

ja

0,05

 

 

 

69

74400

fosforsyrlighet, tris(nonyl-och/eller dinonylfenyl)ester

ja

nej

ja

30

 

 

 

70

76463

polyakrylsyra, salter

ja

nej

nej

 

(22)

 

 

71

76730

polydimetylsiloxan, gamma-hydroxipropylerad

ja

nej

nej

6

 

 

 

72

76815

polyester av adipinsyra med glycerol eller pentaerytritol, estrar med jämnt antal ogrenade C12–C22 fettsyror

ja

nej

nej

 

(32)

Andelen med molekylvikt under 1 000 Da ►M7  ska ◄ inte överstiga 5 viktprocent

 

73

76866

polyestrar av 1,2-propandiol och/eller 1,3- och/eller 1,4-butandiol och/eller polypropylenglykol med adipinsyra, som kan ha ättiksyra eller fettsyrorna C12-C18 eller n-oktanol och/eller n-dekanol som ändgrupp

ja

nej

ja

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polyetylenglykoldiricinoleat

ja

nej

ja

42

 

 

 

75

77702

polyetylenglykolestrar av alifatiska monokarboxylsyror (C6–C22) och deras ammonium- och natriumsulfater

ja

nej

nej

 

 

 

 

76

77732

polyetylenglykol(EO = 1–30, typiskt 5)eter av butyl-2-cyano-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)akrylat

ja

nej

nej

0,05

 

Får endast användas i PET

 

77

77733

polyetylenglykol(EO = 1–30, typiskt 5)eter av butyl-2-cyano-3-(4-hydroxifenyl)akrylat

ja

nej

nej

0,05

 

Får endast användas i PET

 

78

77897

polyetylenglykol(EO = 1–50)monoalkyleter(linjär och grenad, C8–C20)sulfat, salter

ja

nej

nej

5

 

 

 

79

80640

polyoxialkyl(C2-C4)dimetylpolysiloxan

ja

nej

nej

 

 

 

 

80

81760

pulver, flingor och fibrer av mässing, brons, koppar, rostfritt stål, tenn, järn och legeringar av koppar, tenn och järn

ja

nej

nej

 

 

 

 

81

83320

propylhydroxietylcellulosa

ja

nej

nej

 

 

 

 

82

83325

propylhydroximetylcellulosa

ja

nej

nej

 

 

 

 

83

83330

propylhydroxipropylcellulosa

ja

nej

nej

 

 

 

 

84

85601

silikater, naturliga (utom asbest)

ja

nej

nej

 

 

 

 

85

85610

silikater, naturliga, silylerade (utom asbest)

ja

nej

nej

 

 

 

 

86

86000

kiselsyra, silylerad

ja

nej

nej

 

 

 

 

▼M7

87

86285

 

Silikondioxid, silylerad

ja

nej

nej

 

 

För syntetisk amorf silikondioxid, silylerad: primärpartiklar på 1–100 nm som är aggregerade till en storlek på 0,1–1 μm vilka kan bilda agglomerat inom storleksfördelningen 0,3 μm till mm-storlek.

 

▼B

88

86880

natriummonoalkyldialkylfenoxibensendisulfonat

ja

nej

nej

9

 

 

 

89

89440

stearinsyra, estrar med etylenglykol

ja

nej

nej

 

(2)

 

 

90

92195

taurin, salter

ja

nej

nej

 

 

 

 

91

92320

tetradecyl-polyetyleneglykol(EO = 3–8)eter av glykolsyra

ja

nej

ja

15

 

 

 

92

93970

tricyklodekandimetanol-bis(hexahydroftalat)

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

93

95858

renade paraffinvaxer framställda av petroleumbaserade eller syntetiska kolväteråvaror, låg viskositet

ja

nej

nej

0,05

 

Får inte användas i produkter som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka ►M7  simulator D1 och/eller D2 ◄ föreskrivs.

Den genomsnittliga molekylvikten ska vara minst 350 Da.

Viskositet vid 100 °C minst 2,5 cSt (2,5 × 10–6 m2/s).

Halten av vita mineraloljor med färre antal kol än 25 får inte överstiga 40 viktprocent

 

94

95859

raffinerat vax gjort av petroleumbaserade eller syntetiska kolväten, hög viskositet

ja

nej

nej

 

 

Den genomsnittliga molekylvikten ska vara minst 500 Da.

Viskositet vid 100 °C minst 11 cSt (11 × 10–6 m2/s).

Halten av vita mineraloljor med färre antal kol än 25 får inte överstiga 5 viktprocent

 

95

95883

vita mineraloljor, paraffiner, framställda av petroleumbaserade kolväteråvaror

ja

nej

nej

 

 

Den genomsnittliga molekylvikten ska vara minst 480 Da.

Viskositet vid 100 °C minst 8,5 cSt (8,5 × 10–6 m2/s).

Halten av vita mineraloljor med färre antal kol än 25 får inte överstiga 5 viktprocent

 

96

95920

trämjöl och -fibrer, obehandlade

ja

nej

nej

 

 

 

 

97

72081/10

petroleumkolvätehartser (hydrogenerade)

ja

nej

nej

 

 

Petroleumkolväteharts, hydrogenerad och framställd genom katalytisk eller termisk polymerisation av diener och alkener av alifatiska, alicykliska kolväten och/eller arylalkener, där arylen består av en enda bensenring (möjligen alkylsubstituerad), från destillat av krackad petroleumråvara med ett kokpunktsintervall på högst 220 °C och av de rena monomerer som finns i dessa destillationsfraktioner, följd av destillation, hydrogenering och vidare bearbetning.

Egenskaper:

— Viskositet: > 3 Pa.s vid 120 °C.

— Mjukningspunkt: > 95 °C bestämd enligt ASTM-metod E 28–67.

— Bromtal: < 40 (ASTM D1159).

— Färgen hos en 50 % lösning i toluen < 11 på Gardnerskalan

— Aromatisk restmonomer ≤ 50 ppm.

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehyd

ja

ja

nej

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

mjölksyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

ja

ja

nej

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

askorbinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glukos

nej

ja

nej

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glycerol

ja

ja

nej

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

hexadecyltrimetylammoniumbromid

ja

nej

nej

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

palmitinsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

stearinsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

urea

nej

ja

nej

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

sackaros

nej

ja

nej

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propandiol

ja

ja

nej

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

alfa-tokoferol

ja

nej

nej

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

etylendiamintetraättiksyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linoljesyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

etanol

ja

ja

nej

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

myrsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

ättiksyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

bensoesyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

metanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

ja

ja

nej

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

aceton

ja

nej

nej

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimetylsulfoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicylsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

etylen

nej

ja

nej

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetylen

nej

ja

nej

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinylklorid

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehyd

nej

ja

nej

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

etylenoxid

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinylidenklorid

nej

ja

nej

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoretan

ja

nej

nej

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

vinylidenfluorid

nej

ja

nej

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

karbonylklorid

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

klordifluormetan

ja

nej

nej

6

 

Innehåll av klordifluormetan lägre än 1 mg/kg av ämnet

 

135

24010

0000075-56-9

propylenoxid

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

 

136

41680

0000076-22-2

kamfer

ja

nej

nej

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-metylenbis(4-metyl-6-(1-metylcyklohexyl)fenol)

ja

nej

ja

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butylacetylcitrat

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

citronsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

citronsyra, trietylester

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimetylolpropan

ja

ja

nej

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

vinyltrietoxisilan

nej

ja

nej

0,05

 

Får endast användas som ytbehandlingsmedel

►M8  (1) ◄

143

62450

0000078-78-4

isopentan

ja

nej

nej

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-metyl-1,3-butadien

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

 

21640

145

10630

0000079-06-1

akrylamid

nej

ja

nej

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

akrylsyra

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

klortrifluoretylen

nej

ja

nej

ND

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

metakrylamid

nej

ja

nej

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

metakrylsyra

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

▼M10

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxifenyl)propan

nej

ja

nej

0,05

 

Får inte användas vid tillverkning av nappflaskor av polykarbonat avsedda för spädbarn (6) (7).

Får inte användas vid tillverkning av dryckesmuggar eller dryckesflaskor av polykarbonat som, med anledning av sina spillsäkra egenskaper, är avsedda för spädbarn (9) och småbarn (10).

 

13607

▼B

152

15610

0000080-07-9

4,4′-diklordifenylsulfon

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diamindifenylsulfon

nej

ja

nej

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihydroxidifenylsulfon

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

alfa-pinen

nej

Ja

nej

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

metakrylsyra, metylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

ftalsyra, dibutylester

ja

nej

nej

0,3

(32)

Får endast användas som

a)  mjukgörare i produkter och material för flergångsbruk och i kontakt med livsmedel med låg fetthalt,

b)  tekniska tillsatser i polyolefiner i koncentrationer upp till 0,05 % i slutprodukten.

(7)

158

23380

0000085-44-9

ftalsyraanhydrid

ja

ja

nej

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

ftalsyra, bensylbutylester

ja

nej

nej

30

(32)

Får endast användas som

a)  mjukgörare i material och produkter för flergångsbruk,

b)  mjukgörare i material och produkter för engångsbruk och i kontakt med livsmedel med låg fetthalt utom i modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionerna i direktiv 2006/141/EG eller spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionerna i direktiv 2006/125/EG,

c)  tekniska tillsatser i koncentrationer upp till 0,1 % i slutprodukten.

(7)

160

84800

0000087-18-3

salicylsyra, 4-tert-butylfenylester

ja

nej

ja

12

 

 

 

▼M6

161

92160

000087-69-4

L(+)-vinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

▼B

162

65520

0000087-78-5

mannitol

ja

nej

nej

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-metylen-bis(4-etyl-6-tert-butylfenol)

ja

nej

ja

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobensamid

ja

nej

nej

0,05

 

Får endast användas för PET avsedd för vatten och andra drycker

 

165

23200

0000088-99-3

o-ftalsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

pyromellitsyraanhydrid

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-toluendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin

nej

ja

nej

5

 

 

►M8  (1) ◄

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimetyl-4,4′-diisocyanatbifenyl

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihydroxibifenyl

nej

ja

nej

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

bensoesyra, metylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

bensoesyra, etylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-hydroxibensoesyra, propylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-kresol

nej

ja

nej

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

metakrylsyra, allylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

akrylsyra, metylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

etylenkarbonat

nej

ja

nej

30

 

SML uttryckt som etylenglykol.

Restinnehåll = 5 mg etylenkarbonat per kg hydrogel med maximalt 10 g hydrogel i kontakt med 1 kg livsmedel

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-tiobis(6-tert-butyl-3-metylfenol)

ja

nej

ja

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihydroxi-5,5′-diklordifenylmetan

ja

nej

ja

12

 

 

 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

eugenol

nej

ja

nej

 

(33)

 

 

▼B

181

20890

0000097-63-2

metakrylsyra, etylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itakonsyra

nej

ja

nej

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

metakrylsyra, isobutylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

metakrylsyra, butylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

metakrylsyra, diester med etylenglykol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butylfenol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

alfa-metylstyren

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

isoftalsyradiklorid

nej

ja

nej

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-hydroxibensoesyra, metylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hydroxibensoesyra

nej

ja

nej

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

tereftalsyradiklorid

nej

ja

nej

 

(28)

 

 

192

23187

ftalsyra

nej

ja

nej

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

styren

nej

ja

nej

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

bensylalkohol

nej

ja

nej

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

bensaldehyd

ja

nej

nej

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

hexametylentetraamin

ja

ja

nej

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

metakrylsyra, cyklohexylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenylmetan-4,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

199

24073

0000101-90-6

resorcinoldiglycidyleter

nej

ja

nej

ND

 

Får inte användas för produkter som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka ►M7  simulator D1 och/eller D2 ◄ föreskrivs.

Endast för indirekt kontakt med livsmedel bakom ett PET-skikt

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difenyltiourea

ja

nej

ja

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenylkarbonat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-fenylendioxi)diättiksyra

nej

ja

nej

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxietoxi)bensen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxipropyl)etylendiamin

ja

ja

nej

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

triallylamin

nej

ja

nej

 

 

40 mg/kg hydrogel vid ett förhållande på 1 kg livsmedel till maximalt 1,5 g hydrogel.

Får endast användas i hydrogel som inte ska komma i direkt kontakt med livsmedel

 

206

11500

0000103-11-7

akrylsyra, 2-etylhexylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

adipinsyra, bis(2-etylhexyl)ester

ja

nej

ja

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hydroxifenyl)acetamid

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-etyl-1-hexanol

nej

ja

nej

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hydroximetyl)cyklohexan

nej

ja

nej

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

propionsyra, vinylester

nej

ja

nej

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

kaprolaktam

ja

ja

nej

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propylenglykoldioleat

ja

nej

nej

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hydroxistearinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

smörsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-kresol

nej

ja

nej

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-diklorbensen

nej

ja

nej

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

akrylsyra, isobutylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epiklorhydrin

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

metakrylsyra, 2,3-epoxipropylester

nej

ja

nej

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butan

ja

nej

nej

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-buten

nej

ja

nej

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadien

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

 

224

13900

0000107-01-7

2-buten

nej

ja

nej

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

akrylnitril

nej

ja

nej

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

etylendiamin

nej

ja

nej

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

etylenglykol

ja

ja

nej

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butandiol

nej

ja

nej

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

smörsyra

nej

ja

nej

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimetylaminoetanol

nej

ja

nej

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

ättiksyra, vinylester

nej

ja

nej

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

ättiksyraanhydrid

ja

ja

nej

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

bärnstenssyraanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

maleinsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-kresol

nej

ja

nej

 

 

 

 

▼M15

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenylendiamin

nej

ja

nej

ND

 

 

(28)

▼B

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihydroxibensen

nej

ja

nej

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

glutarsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

ja

ja

nej

2,5

 

 

 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108-91-8

cyklohexylamin

ja

nej

nej

 

 

 

 

▼M6

241

22960

0000108-95-2

fenol

nej

ja

nej

3

 

 

 

▼B

242

85360

0000109-43-3

sebacinsyra, dibutylester

ja

nej

nej

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

isobutylvinyleter

nej

ja

nej

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentan

ja

nej

nej

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-penten

nej

ja

nej

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahydrofuran

nej

ja

nej

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

bärnstenssyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleinsyra

ja

ja

nej

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumarsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-etylenbisstearamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-etylenbisoleamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutan

nej

ja

nej

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butandiol

ja

ja

nej

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioxan

nej

ja

nej

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutarsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

dipropylenglykol

ja

ja

nej

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111-06-8

palmitinsyra, butylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptansyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacinsyra

nej

ja

nej

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

dietylentriamin

nej

ja

nej

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoetyl)etanolamin

ja

nej

nej

0,05

 

Får inte användas för produkter som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka ►M7  simulator D1 och/eller D2 ◄ föreskrivs.

Endast för indirekt kontakt med livsmedel bakom ett PET-skikt

 

263

13326

0000111-46-6

dietylenglykol

ja

ja

nej

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-okten

nej

ja

nej

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-oktanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

trietylenglykol

ja

ja

nej

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-dekanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodeken

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraetylenglykol

ja

ja

nej

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oljesyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

erukamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

behensyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

erukasyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

oktadecylisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

275

23980

0000115-07-1

propylen

nej

ja

nej

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

isobuten

nej

ja

nej

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

hexaklorendometylentetrahydroftalsyraanhydrid

nej

ja

nej

ND

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

hexaklorendometylentetrahydroftalsyra

nej

ja

nej

ND

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaerytritol

ja

ja

nej

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

fosforsyra, trikloretylester

ja

nej

nej

ND

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluoretylen

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

hexafluorpropylen

nej

ja

nej

ND

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

ftalsyra, bis(2-etylhexyl)ester

ja

nej

nej

1,5

(32)

Får endast användas som

a)  mjukgörare i produkter och material för flergångsbruk och i kontakt med livsmedel med låg fetthalt,

b)  tekniska tillsatser i koncentrationer upp till 0,1 % i slutprodukten.

(7)

284

84880

0000119-36-8

salicylsyra, metylester

ja

nej

nej

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-metylen-bis(4-metyl-6-tert-butylfenol)

ja

nej

ja

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

bensofenon

ja

nej

ja

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

4-hydroxibenzoesyra, etylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

tereftalsyra, dimetylester

nej

ja

nej

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihydroxibensen

nej

ja

nej

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

gallussyra, propylester

ja

nej

nej

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

isoftalsyra

nej

ja

nej

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triisopropanolamin

ja

nej

nej

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

fosforsyrlighet, trietylester

nej

ja

nej

ND

 

1 mg/kg i slutprodukten

(1)

294

93120

0000123-28-4

tiodipropionsyra, didodecylester

ja

nej

ja

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihydroxibensen

ja

ja

nej

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehyd

nej

ja

nej

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

propionsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butyraldehyd

nej

ja

nej

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

levulinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

ättiksyra, butylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

stearinsyra, butylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

azelainsyra

nej

ja

nej

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

adipinsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

kaprylsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

hexametylendiamin

nej

ja

nej

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

koldioxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

sackarosacetatisobutyrat

ja

nej

nej

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

sackarosoktaacetat

ja

nej

nej

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimetyl-1,3-propandiol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaerytritol

ja

ja

nej

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

metakrylnitril

nej

ja

nej

ND

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

difenylsulfon

ja

ja

nej

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

beta-pinen

nej

ja

nej

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

ja

nej

nej

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

ftalsyra, diallylester

nej

ja

nej

ND

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-dihydroxi-4-metoxibensofenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihydroxibensofenon

ja

nej

nej

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hydroxi-4-metoxibensofenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

bensoesyra, butylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

askorbylpalmitat

ja

nej

nej

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

mjölksyra, butylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

akrylsyra, etylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

ricinoljesyra

ja

nej

ja

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

akrylsyra, n-butylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoetanol

ja

ja

nej

0,05

 

Får inte användas för produkter som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka ►M7  simulator D1 och/eller D2 ◄ föreskrivs.

Endast för indirekt kontakt med livsmedel bakom ett PET-skikt

 

35170

327

30140

0000141-78-6

ättiksyra, etylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

malonsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

hexansyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

laurinsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

nej

ja

nej

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleylalkohol

ja

nej

nej

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

oxalsyra

ja

ja

nej

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

etylenimin

nej

ja

nej

ND

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oljesyraamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

n-dekansyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4′-difluorbensofenon

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

palmitoleinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

silikonkarbid

ja

nej

nej

 

 

 

 

▼M4

340

47440

0000461-58-5

dicyandiamid

ja

nej

nej

60

 

 

 

▼B

341

13180

0000498-66-8

bicyklo[2.2.1]hept-2-en

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

kaprolakton

nej

ja

nej

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propandiol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

▼M6

344

13810

0000505-65-7

1,4-butandiolformal

nej

ja

nej

0,05

15

30

 

(21)

21821

▼B

345

35840

0000506-30-9

arakidsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

abietinsyra

nej

ja

nej

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

trimellitsyra

nej

ja

nej

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

myristinsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

trimellitsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

lignocerinsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-metyl-1-buten

nej

ja

nej

ND

 

Får endast användas i polypropylen

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimetylfenol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

kolsyra, rubidiumsalt

ja

nej

nej

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-toluendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

355

20170

0000585-07-9

metakrylsyra, tert-butylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-hexen

nej

ja

nej

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buten-2-ol

nej

ja

nej

ND

 

Får endast användas som sammonomer vid tillverkning av polymera tillsatser

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-kumylfenol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4′-dihydroxibensofenon

ja

ja

nej

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

glyceroltriheptanoat

ja

nej

nej

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-hexandiol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

kolmonoxid

nej

ja

nej

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolan

nej

ja

nej

5

 

 

 

▼M6

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

nej

ja

nej

5

 

Får endast användas som

a)  sammonomer i poly(etylen-ko-isosorbid)tereftalat)

b)  sammonomer på upp till 40 molprocent av diolkomponenten i kombination med etylenglykol och/eller 1,4-bis(hydroximetyl)cyklohexan, för tillverkning av polyestrar.

Polyestrar som framställs med användning av dianhydrosorbitol tillsammans med 1,4-bis(hydroximetyl)cyklohexan får inte användas i kontakt med livsmedel som innehåller mer än 15 % alkohol

 

▼B

365

11680

0000689-12-3

akrylsyra, isopropylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-metyl-1-penten

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

n-dodekandisyra

nej

ja

nej

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

tiodipropionsyra, dioktadecylester

ja

nej

ja

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododekansyra

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

metakrylsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

akrylsyra, monoester med etylenglykol

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

hexametylendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

373

22390

0000840-65-3

2,6-naftalendikarboxylsyra, dimetylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

metakrylsyra, monoester med etylenglykol

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-deken

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

N-metylpyrrolidon

ja

nej

nej

60

 

 

 

▼B

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropyltrietoxisilan

nej

ja

nej

0,05

 

Återstående extraherbart innehåll av 3-aminopropyltrietoxisilan ska vara mindre än 3 mg/kg fyllnadsmedel vid användning för reaktiv ytbehandling av oorganiska fyllnadsmedel.

SML = 0,05 mg/kg vid användning för ytbehandling av material och produkter

 

378

21970

0000923-02-4

N-metylolmetakrylamid

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-metylolakrylamid

nej

ja

nej

ND

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

akrylsyra, propylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

cyklookten

nej

ja

nej

0,05

 

Får endast användas i polymerer som kommer i kontakt med livsmedel för vilka simulator A föreskrivs

 

382

19490

0000947-04-6

laurolaktam

nej

ja

nej

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenylindol

ja

nej

ja

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(oktylmerkapto)-6-(4-hydroxi-3,5-di-tert-butylanilin)-1,3,5-triazin

ja

nej

ja

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

akrylsyra, 2-hydroxipropylester

nej

ja

nej

0,05

 

SML uttryckt som summan av akrylsyra, 2-hydroxipropylester och akrylsyra, 2-hydroxiisopropylester.

Får innehålla upp till 25 massprocent akrylsyra, 2-hydroxiisopropylester (CAS-nr 2918-23-2)

(1)

386

55280

0001034-01-1

gallussyra, propylester

ja

nej

nej

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinylimidazol

nej

ja

nej

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

388

25080

0001120-36-1

1-tetradeken

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-naftalendikarboxylsyra

nej

ja

nej

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

gallussyra, dodecylester

ja

nej

nej

 

(20)

 

 

▼M7

391

22932

0001187-93-5

perfluormetyl-perfluorvinyleter

nej

ja

nej

0,05

 

Får endast användas för

— anti-stick-behandling

— fluor- och perfluorpolymerer avsedda för flergångsbruk och om kontaktförhållandet är 1 dm2 yta i kontakt med minst 150 kg livsmedel.

 

▼B

392

72800

0001241-94-7

fosforsyra, difenyl-2-etylhexylester

ja

nej

ja

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentonit

ja

nej

nej

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

kalciumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

kalciumoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

magnesiumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

magnesiumoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

▼M15

398

35760

0001309-64-4

antimontrioxid

ja

nej

nej

 

 

 

(6)

▼B

399

81600

0001310-58-3

kaliumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

natriumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

natriumsulfid

nej

ja

nej

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

zinkoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

zinksulfid

ja

nej

nej

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molybdendisulfid

ja

nej

nej

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinylbensen

nej

ja

nej

ND

 

SML uttryckt som summan av divinylbensen och etylvinylbensen.

Får innehålla upp till 45 massprocent etylvinylbenzen

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propylenglykolmonostearat

ja

nej

nej

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

natriumtetraborat

ja

nej

nej

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propylenglykolmonooleat

ja

nej

nej

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

järnoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

▼M6

410

62720

0001332-58-7

kaolin

ja

nej

nej

 

 

Partiklar kan vara tunnare än 100 nm endast om deras andel utgör mindre än 12 viktprocent av ett inre skikt, bestående av en sampolymer av etylvinylalkohol (EVOH), som ingår i en flerskiktsstruktur där det skikt som kommer i direkt kontakt med livsmedlet utgör en funktionell barriär som hindrar partiklarna från att migrera till livsmedlet

 

▼B

411

42080

0001333-86-4

kol

ja

nej

nej

 

 

Primärpartiklar på 10–300 nm som är aggregerade till en storlek på 100–1 200  nm vilka kan bilda agglomerat inom storleksfördelningen 300 nm till mm-storlek.

Ämnen som kan extraheras med toluen: maximalt 0,1 %, bestämt enligt ISO 6209-metoden.

UV-absorption för cykolhexanextrakt vid 386 nm: < 0,02 AU för en 1 cm-cell eller < 0,1 AU för en 5 cm-cell, bestämt enligt en allmänt erkänd analysmetod.

Halt av bens(a)pyren: maximalt 0,25 mg/kg kol.

Högsta kolhalt i polymeren: 2,5 viktprocent

 

412

45200

0001335-23-5

kopparjodid

ja

nej

nej

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

ammoniumhydroxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitanmonolaurat

ja

nej

nej

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitanmonostearat

ja

nej

nej

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitanmonooleat

ja

nej

nej

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

kiselsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

aluminiumoxid

ja

nej

nej

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

garvsyra

ja

nej

nej

 

 

I överensstämmelse med JECFA:s specifikationer

 

420

19210

0001459-93-4

isoftalsyra, dimetylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

▼M4

421

13000

0001477-55-0

1,3-bensendimetanamin

nej

ja

nej

 

(34)

 

 

▼B

422

38515

0001533-45-5

4,4′-bis(2-bensoxazolyl)stilben

ja

nej

ja

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluorpropylperfluorvinyleter

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-dekadien

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

akrylsyra, tert-butylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(4-hydroxifenyl)propan, bis(2,3-epoxipropyl)eter

nej

ja

nej

 

 

I överensstämmelse med kommissionens förordning (EG) 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hydroximetyl)-1-cyklohexan

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimetyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensyl)bensen

ja

nej

nej

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocyklohexyl)metan

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-metyl-4-hydroxi-5-tert-butylfenyl)butan

ja

nej

ja

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hydroxi-4-n-oktyloxibensofenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipinsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat

ja

nej

ja

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

metakrylsyra, diester med 1,4-butandiol

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

kaprolaktam, natriumsalt

nej

ja

nej

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

laurinsyra, vinylester

nej

ja

nej

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

akrylsyra, dodecylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylfenyl)-karbodiimid

nej

ja

nej

0,05

 

Uttryckt som summan av bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid och dess hydrolysprodukt 2,6-diisopropylanilin.

 

▼B

439

21280

0002177-70-0

metakrylsyra, fenylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

metakrylsyra, propylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

bensoesyra, propylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butandiol-bis(2,3-epoxipropyl)eter

nej

ja

nej

ND

 

Restinnehåll = 1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som epoxigrupp.

Molekylvikten är 43 Da

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundekansyra

nej

ja

nej

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2′-hydroxi-5′-metylfenyl)bensotriazol

ja

nej

nej

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

pyrofosforsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

akrylsyra, bensylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

metakrylsyra, bensylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

akrylsyra, n-oktylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

dioktadecyldisulfid

ja

nej

ja

0,05

 

 

 

▼B

450

24430

0002561-88-8

sebacinsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-metyl-4-isotiazolin-3-on

ja

nej

nej

0,5

 

Får endast användas i vattenbaserade polymerdispersioner och polymeremulsioner

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetylfenyl)-6-(2-hydroxi-4-n-oktyloxifenyl)-1,3,5-triazin

ja

nej

nej

5

 

 

 

▼B

453

26320

0002768-02-7

vinyltrimetoxisilan

nej

ja

nej

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexan

nej

ja

nej

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

metakrylsyra, 2-(dimetylamino)-etylester

nej

ja

nej

ND

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

akrylsyra, sek-butylester

nej

ja

nej

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

metakrylsyra, sek-butylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

behenamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensylfosfonsyra, dioktadecylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cyklohexylisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naftalendiisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinyl-N-metylacetamid

nej

ja

nej

0,02

 

 

►M8  (1) ◄

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimetylolpropantrimetakrylat

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hydroxi-4-n-hexyloxibensofenon

ja

nej

ja

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-fenylkumarin

ja

nej

nej

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-oktyltenndilaurat

ja

nej

nej

 

(10)

 

 

▼M12

467

14800

3724-65-0

krotonsyra

ja

ja

nej

 

(35)

 

 

45600

▼B

468

71960

0003825-26-1

perfluoroktansyra, ammoniumsalt

ja

nej

nej

 

 

Får endast användas i produkter för flergångsbruk, sintrade vid höga temperaturer

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2′-hydroxi-3,5′-di-tert-butylfenyl)-5-klorbensotriazol

ja

nej

ja

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2′-hydroxi-3′-tert-butyl-5′-metylfenyl)-5-klorbensotriazol

ja

nej

ja

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

5-sulfoisoftalsyra, mononatriumsalt, dimetylester

nej

ja

nej

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2′-metylenbis(4-metyl-6-cyklohexylfenol)

ja

nej

ja

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

adipinsyra, divinylester

nej

ja

nej

ND

 

5 mg/kg i slutprodukten.

Får endast användas som sammonomer

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid

ja

nej

nej

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-isocyanat-3-isocyanatmetyl-3,5,5-trimetylcyklohexan

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

476

16570

0004128-73-8

difenyleter-4,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol

ja

nej

ja

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

4-hydroxibensoesyra, isopropylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

azelainsyraanhydrid

nej

ja

nej

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensoesyra, 2,4-di-tert-butylfenylester

ja

nej

nej

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

1,3,5-bensentrikarboxylsyratriklorid

nej

ja

nej

0,05

 

SML uttryckt som 1,3,5-bensentrikarboxylsyra

►M8  (1) ◄

482

21100

0004655-34-9

metakrylsyra, isopropylester

nej

ja

nej

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-oktylfosfonsyra

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hydroximetyl)propionsyra

nej

ja

nej

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicyklohexylmetan-4,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

etylen-N-palmitamid-N′-stearamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

2-cyano-3,3-difenylakrylsyra, etylester

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N′-etylenbispalmitamid

ja

nej

nej

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

kalciumbutyrat

ja

nej

nej

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

difenylmetan-2,4′-diisocyanat

nej

ja

nej

 

(17)

1 mg/kg i slutprodukten uttryckt som andelen isocyanat

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propylenglykoldistearat

ja

nej

nej

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-cyano-3,3-difenylakrylsyra, 2-etylhexylester

ja

nej

nej

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

bis(2-hydroxietyl)-2-hydroxipropyl-3-(dodecyloxi)metylammoniumklorid

ja

nej

nej

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

underfosforsyrlighet

ja

nej

nej

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-amino-1,3-dimetyluracil

ja

nej

nej

5

 

 

 

496

71680

0006683-19-8

pentaerytritoltetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)-propionat]

ja

nej

nej

 

 

 

 

497

95020

0006846-50-0

2,2,4-trimetyl-1,3-pentandioldiisobutyrat

ja

nej

nej

5

 

Får endast användas i engångshandskar

 

498

16210

0006864-37-5

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodicyklohexylmetan

nej

ja

nej

0,05

 

Får endast användas i polyamider

(5)

499

19965

0006915-15-7

äppelsyra

ja

ja

nej

 

 

Får vid användning som monomer endast användas som sammonomer i alifatiska polyestrar upp till maximalt 1 % räknat i mol

 

65020

500

38560

0007128-64-5

2,5-bis(5-tert-butyl-2-bensoxazolyl)tiofen

ja

nej

ja

0,6

 

 

 

501

34480

aluminiumfibrer, -flagor och -pulver

ja

nej

nej

 

 

 

 

502

22778

0007456-68-0

4,4′-oxibis(bensensulfonylazid)

nej

ja

nej

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

503

46080

0007585-39-9

beta-dextrin

ja

nej

nej

 

 

 

 

504

86240

0007631-86-9

silikondioxid

ja

nej

nej

 

 

För syntetisk amorf silikondioxid: primärpartiklar på 1–100 nm som är aggregerade till en storlek på 0,1–1 μm vilka kan bilda agglomerat inom storleksfördelningen 0,3 μm till mm-storlek

 

505

86480

0007631-90-5

natriumbisulfit

ja

nej

nej

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00-0

natriumnitrit

ja

nej

nej

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01-0

saltsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

508

86560

0007647-15-6

natriumbromid

ja

nej

nej

 

 

 

 

509

23170

0007664-38-2

fosforsyra

ja

ja

nej

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41-7

ammoniak

ja

ja

nej

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93-9

svavelsyra

ja

nej

nej

 

 

 

 

512

81680

0007681-11-0

kaliumjodid

ja

nej

nej

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82-5

natriumjodid

ja

nej

nej

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34-9

svavel

ja

nej

nej

 

 

 

 

515