EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0172-20170323

Consolidated text: Rådets beslut 2011/172/GUSP av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/172/2017-03-23

02011D0172 — SV — 23.03.2017 — 007.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT 2011/172/GUSP

av den 21 mars 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

(EGT L 076 22.3.2011, s. 63)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS BESLUT 2012/159/GUSP av den 19 mars 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

RÅDETS BESLUT 2012/723/GUSP av den 26 november 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

RÅDETS BESLUT 2013/144/GUSP av den 21 mars 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

RÅDETS BESLUT 2014/153/GUSP av den 20 mars 2014

  L 85

9

21.3.2014

 M5

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/486 av den 20 mars 2015

  L 77

16

21.3.2015

 M6

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/411 av den 18 mars 2016

  L 74

40

19.3.2016

►M7

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/496 av den 21 mars 2017

  L 76

22

22.3.2017

►M8

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/498 av den 21 mars 2017

  L 76

33

22.3.2017
▼B

RÅDETS BESLUT 2011/172/GUSP

av den 21 mars 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i EgyptenArtikel 1

1.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av personer som har konstaterats vara ansvariga för förskingring av egyptiska statliga tillgångar, och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem och som förtecknas i bilagan ska frysas.

2.  Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga på villkor som den anser vara ändamålsenliga efter att ha fastställt att de aktuella tillgångarna eller ekonomiska resurserna

a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska personer som förtecknas i bilagan och för beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) uteslutande är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser, eller

d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Den enskilda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla former av tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

▼M2

4.  Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före det datum då de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 förtecknades i bilagan eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter det datumet.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d) Erkännande av beslutet strider inte mot den berörda medlemsstatens allmänna politik.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

▼B

5.  Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad fysisk eller juridisk person eller enhet eller ett förtecknat organ från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag då en sådan person eller enhet eller ett sådant organ förtecknades i bilagan, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet eller ett organ som avses i punkt 1.

▼M2

6.  Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2, eller

c) betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i unionen eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som avses i punkt 1.

▼B

Artikel 2

1.  Rådet ska, på förslag av medlemsstaterna eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, besluta att upprätta förteckningen i bilagan och anta ändringar av denna.

2.  Rådet ska meddela det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörd fysisk eller juridisk person eller enhet eller berört organ antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att denna person eller enhet eller detta organ får tillfälle att inge kommentarer.

3.  Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över det beslut som avses i punkt 1 och informera berörd person eller enhet eller berört organ i enlighet därmed.

Artikel 3

1.  Bilagan ska innehålla skälen till att de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1.1 har tagits upp i förteckningen.

2.  Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de berörda fysiska och juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information bestå av namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan informationen bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i artikel 1.1 och 1.2 ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma typ som de åtgärder som avses i detta beslut.

▼M1

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

▼M7

Detta beslut ska tillämpas till och med den 22 mars 2018.

▼M1

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.

▼B
BILAGAFörteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1

 

Namn

(och eventuella alias)

Personuppgifter

Skäl för införande i förteckningen

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 4.5.1928

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

2.

Suzanne Saleh Thabet

Gift med Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.2.1941

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak)

Son till Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 26.11.1960

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Gift med Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 5.10.1971

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Gamal Mohamed Hosni Sayyid Mubarak)

Son till Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.12.1963

Man

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gift med Gamal Mohamed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 13.10.1982

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar från de egyptiska myndigheternas sida till följd av en slutgiltig dom med avseende på förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Före detta parlamentsledamot

Födelsedatum: 12.1.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 31.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 25.5.1959

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 9.10.1969

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Före detta minister för bostadsfrågor, allmännyttiga företag och stadsutveckling

Födelsedatum: 16.5.1945

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Gift med Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Födelsedatum: 3.6.1956

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Före detta minister för turism

Födelsedatum: 20.2.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib al-Adli

Före detta inrikesminister

Födelsedatum: 1.3.1938

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Gift med Habib Ibrahim al-Adli

Födelsedatum: 23.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

Top