EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1236-20160205

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1236/2016-02-05

2010R1236 — SV — 05.02.2016 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1236/2010

av den 15 december 2010

om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999

(EGT L 348 31.12.2010, s. 17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 603/2012 av den 30 april 2012

  L 177

9

7.7.2012

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1341 av den 12 mars 2015

  L 207

32

4.8.2015

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/96 av den 20 januari 2016

  L 26

13

2.2.2016
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1236/2010

av den 15 december 2010

om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (nedan kallad konventionen) godkändes av rådet genom beslut 81/608/EEG ( 3 ) och trädde i kraft den 17 mars 1982.

(2)

Genom konventionen inrättas en lämplig ram för multilateralt samarbete för ett rationellt bevarande och en rationell förvaltning av fiskeresurserna i det område som fastställs genom konventionen (konventionsområdet).

(3)

Vid årsmötet den 15 november 2006 antog Nordostatlantiska fiskerikommissionen (Neafc) en rekommendation om upprättande av en kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) som ska gälla för fiskefartyg som är verksamma i konventionsområdets vatten som ligger utanför de vatten som omfattas av de avtalsslutande parternas fiskejurisdiktion (regleringsområdet). Planen, som trädde i kraft den 1 maj 2007, ändrades genom ett antal rekommendationer vid årsmötena i november 2007, 2008 respektive 2009.

(4)

I enlighet med artiklarna 12 och 15 i konventionen trädde dessa rekommendationer i kraft den 9 februari 2008, den 6 och 8 januari 2009 respektive den 6 februari 2010.

(5)

I planen föreskrivs kontroll- och tillsynsåtgärder för fartyg som för en avtalsslutande parts flagg och som är verksamma i regleringsområdet, samt arrangemang för inspektion till havs som omfattar förfaranden för inspektion och övervakning samt överträdelseförfaranden som ska tillämpas av de avtalsslutande parterna.

(6)

Genom planen införs ett nytt system för hamnstatskontroll som kommer att stänga europeiska hamnar för landning och omlastning av fryst fisk som inte har kontrollerats och befunnits vara laglig av respektive flaggstat för de fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg än hamnstatens.

(7)

Vissa kontrollbestämmelser som har antagits av Neafc har inkorporerats i unionsrätten genom den årliga förordningen om TAC och kvoter och senast genom rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs ( 4 ). Av rättssäkerhetsskäl bör sådana bestämmelser som inte är tillfälliga bli föremål för en ny särskild förordning.

(8)

Planen omfattar även bestämmelser avsedda att främja att fartyg som för icke avtalsslutande parters flagg följer kontroll- och tillsynsåtgärderna med syftet att se till att Neafc:s bevarande- och förvaltningsåtgärder iakttas fullt ut. Ett antal fartyg i förteckningen över fartyg som har konstaterats bedriva olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bör enligt Neafc:s rekommendation strykas från denna förteckning. Dessa rekommendationer bör inkorporeras i unionsrätten.

(9)

Enligt artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ( 5 ) ska medlemsstaterna kontrollera tillträdet till vatten och resurser samt kontrollera verksamhet utanför EU:s vatten som bedrivs av fartyg som för deras flagg. Därför bör det införas en bestämmelse om att medlemsstater vars fartyg har tillstånd att bedriva fiske inom regleringsområdet ska utse inspektörer för kontroll och övervakning inom ramen för planen, samt avsätta lämpliga inspektionsresurser.

(10)

För att övervakningen av fiskeverksamheten i konventionsområdet ska kunna säkerställas måste medlemsstaterna tillämpa planen i samarbete med varandra, med kommissionen samt med det av kommissionen utsedda organet.

(11)

Det är medlemsstaternas ansvar att se till att deras inspektörer följer de inspektionsförfaranden som har fastställts av Neafc.

(12)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) vad gäller närmare bestämmelser för förteckningar över fiskeresurser som ska meddelas, förfaranden för förhandsanmälan av ankomst till hamn och för annullering av sådan förhandsanmälan samt tillstånd att landa eller omlasta fångst. Kommissionen bör även ges befogenhet att anta delegerade akter vad gäller inkorporering i unionsrätten av framtida ändringar av de åtgärder i planen som behandlas i vissa uttryckligen definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för unionen enligt villkoren i konventionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas av kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget. Enligt den artikeln ska allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av genomförandebefogenheter fastställas i förväg genom en förordning som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på en sådan ny förordning är rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 6 ) fortsatt tillämpligt, med undantag för det föreskrivande förfarandet med kontroll, som inte är tillämpligt.

(14)

Eftersom denna förordning kommer att innehålla nya bestämmelser om kontroll och tillsyn i konventionsområdet bör rådets förordning (EG) nr 2791/1999 av den 16 december 1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten ( 7 ) upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser och villkor som ska iakttas av unionen vid tillämpningen av den plan som antagits av Neafc.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Om inte annat anges ska denna förordning gälla för alla EU-fartyg som används eller är avsedda att användas för fiske som bedrivs med avseende på fiskeresurserna i regleringsområdet.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

konventionen : konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, i dess ändrade lydelse,

2.

konventionsområde : konventionsområdet enligt definitionen i konventionens artikel 1.1,

3.

regleringsområde : de vatten i konventionsområdet som ligger utanför vatten som står under de avtalsslutande parternas fiskejurisdiktion,

4.

avtalsslutande parter : de avtalsslutande parterna i konventionen,

5.

Neafc : Nordostatlantiska fiskerikommissionen,

▼M3

6.

fiskeverksamhet : fiske, inklusive gemensamma fiskeinsatser, beredning av fisk, omlastning eller landning av fiskeresurser eller fiskeriprodukter samt all annan kommersiell verksamhet i förberedelse för eller i anknytning till fiske, inbegripet förpackning, transport, bränslepåfyllning och proviantering,

▼B

7.

fiskeresurser : de resurser som avses i artikel 1.2 i konventionen,

8.

reglerade resurser : de fiskeresurser som är föremål för rekommendationer enligt konventionen och som förtecknas i bilagan,

9.

fiskefartyg : fartyg som används eller som är avsedda att användas för kommersiellt utnyttjande av fiskeresurser, inklusive fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning,

▼M3

10.

icke avtalsslutande parts fartyg : alla fartyg som bedriver fiskeverksamhet och som inte för en avtalsslutande parts flagg, inklusive fartyg som på rimliga grunder kan misstänkas sakna nationalitet,

▼B

11.

gemensam fiskeinsats : all verksamhet mellan två eller flera fartyg där fångst överförs från ett fiskefartygs redskap till ett annat fiskefartyg,

12.

omlastning : lossning av alla eller en del av de fiskeriprodukter som finns ombord på ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg,

▼M3

13.

hamn : en plats längs kusten som används för landning eller för tillhandahållande av tjänster i anslutning till eller som stöd för fiskeverksamhet, eller en plats längs eller nära kusten som av en avtalsslutande part utsetts för omlastning av fiskeresurser.

▼B

Artikel 4

Kontaktpunkter

1.  Medlemsstaterna ska utse den behöriga myndighet som ska fungera som kontaktpunkt och ta emot övervaknings- och inspektionsrapporter i enlighet med artiklarna 12, 19, 20 och 27 samt ta emot anmälningar och utfärda tillstånd i enlighet med artiklarna 24 och 25.

2.  Kontaktpunkter för mottagande av anmälningar och utfärdande av tillstånd enligt artiklarna 24 och 25 ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet.

3.  Medlemsstaterna ska skicka det utsedda kontaktorganets telefonnummer, e-postadress och faxnummer till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet samt till Neafc:s sekreterare.

4.  Alla senare ändringar av de uppgifter rörande de kontaktpunkter som avses i punkterna 1 och 3 ska anmälas till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet samt till Neafc:s sekreterare minst femton dagar innan ändringen träder i kraft.

5.  Formatet för överföring av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.KAPITEL II

ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER

Artikel 5

Unionens deltagande

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen översända en förteckning i dataläsbar form över samtliga fartyg som för deras flagg och är registrerade i unionen och som har tillstånd att fiska i regleringsområdet, med särskilda uppgifter om de fartyg som har tillstånd att fiska direkt efter en eller flera reglerade resurser, samt eventuella ändringar i förteckningen. Uppgifterna ska skickas senast den 15 december varje år eller minst fem dagar innan fartyget ankommer till regleringsområdet. Kommissionen ska omedelbart vidarebefordra dessa uppgifter till Neafc:s sekreterare.

2.  Formatet för översändning av den förteckning som avses i punkt 1 ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

Artikel 6

Märkning av redskap

1.  Medlemsstaterna ska se till att de redskap som används av deras fiskefartyg i regleringsområdet är märkta i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 356/2005 av den 1 mars 2005 om föreskrifter för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap och bomtrålar ( 8 ).

2.  Medlemsstaterna får avlägsna och bortskaffa fasta redskap som inte är märkta i enlighet med förordning (EG) nr 356/2005 eller som på annat sätt strider mot Neafc:s rekommendationer, tillsammans med fisk som påträffas i redskapen.

Artikel 7

Bärgning av förlorade redskap

1.  Den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten ska till Neafc:s sekreterare omedelbart skicka uppgifter som erhållits enligt artikel 48.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 samt anropssignalen för det fartyg som förlorat redskapet.

2.  Medlemsstaterna ska göra insatser för att regelbundet bärga förlorade redskap tillhörande fartyg som för deras flagg.

Artikel 8

Registrering av fångstuppgifter

1.  Utöver de uppgifter som anges i artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken ( 9 ) ska befälhavare på EU-fiskefartyg, i en inbunden, sidnumrerad fiskeloggbok eller i elektronisk form, registrera följande:

a) Varje inträde i och utträde ur regleringsområdet.

b) Varje dag och/eller för varje drag, uppgift om den beräknade sammanlagda fångstmängd som finns ombord sedan det sista inträdet i regleringsområdet.

c) Varje dag och/eller för varje drag, uppgift om mängden fisk som kastas överbord.

d) Omedelbart efter varje meddelande enligt artikel 9, datum och klockslag enligt internationell standardtid (UTC) för sändning av en rapport och, vid radioöverföring, namnet på den radiostation genom vilken rapporten sändes.

e) Fiskedjup, om tillämpligt.

2.  Befälhavare på EU-fiskefartyg som bedriver fiske med avseende på reglerade resurser och som bereder och/eller fryser ner fångsten ska

a) registrera sin sammanlagda produktion per art och produktform i en produktionsloggbok, och

b) stuva all beredd fångst på ett sådant sätt i lastrummet att förvaringsplatsen för respektive art kan lokaliseras utifrån den lastplan som finns ombord på fiskefartyget.

3.  Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna från skyldigheten att registrera i loggbok eller elektroniskt undanta fartyg som vid omlastningar tar emot fångster ombord. Fartyg som omfattas av undantaget ska i sin lastplan specificera var i lastrummet fryst fisk enligt artikel 14.1 förvaras samt i produktionsloggboken registrera följande:

a) Datum och klockslag enligt UTC för sändning av en rapport enligt artikel 9.

b) Vid radioöverföring, namnet på den radiostation genom vilken rapporten sändes.

c) Datum och klockslag enligt UTC för omlastningen.

d) Platsen (longitud och latitud) för omlastningen.

e) Kvantiteter per omlastad art.

f) Namn och internationell radioanropssignal avseende det fiskefartyg från vilket fångsten har lossats.

4.  Genomförandebestämmelser för denna artikel ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

Artikel 9

Fångstrapporter för reglerade resurser

1.  Befälhavarna på EU-fiskefartyg som bedriver fiske med avseende på reglerade resurser ska sända sina fångstrapporter elektroniskt till centrumet för fiskerikontroll, såsom detta definieras i artikel 4.15 i förordning (EG) nr 1224/2009. Uppgifterna i sådana rapporter ska på begäran finnas tillgängliga för kommissionen. Rapporterna ska innehålla följande:

a) Rapporter om de kvantiteter som finns ombord vid inträdet i regleringsområdet. Sådana rapporter ska sändas tidigast tolv timmar och senast två timmar före ankomsten till regleringsområdet.

b) Rapporter om veckofångster. Sådana rapporter ska översändas första gången senast i slutet av den sjunde dagen efter ankomsten till regleringsområdet eller, om fiskeresan varar längre än sju dagar, senast på måndagen kl. 12.00 för fångster som har tagits i regleringsområdet under den föregående veckan, dvs. till kl. 24.00 på söndagen. Rapporten ska innehålla uppgift om antalet fiskedagar som förflutit sedan fisket inleddes, eller sedan den senaste fångstrapporten.

c) Rapporter om fångster ombord vid utträde ur regleringsområdet. Sådana rapporter ska sändas tidigast åtta timmar och senast två timmar före varje utträde ur regleringsområdet. Dessa rapporter ska, om tillämpligt, innehålla uppgifter om antal fiskedagar och fångster i regleringsområdet sedan fisket påbörjades, eller sedan den senaste fångstrapporten.

d) Rapporter om de kvantiteter som lastats och lossats vid varje omlastning av fisk under den period som fartyget vistas i regleringsområdet. Levererande fartyg ska sända rapporten minst 24 timmar före omlastningen, och mottagande fartyg ska sända rapporten senast en timme efter omlastningen. Rapporten ska innehålla uppgifter om datum, klockslag och geografisk position för den planerade omlastningen samt den totala levande vikt i kilo per art som ska lossas eller har lastats samt de levererande och mottagande fartygens anropssignal. ►M3  Om inte annat följer av kapitel IV ska det mottagande fartyget minst 24 timmar före landningen utöver total fångst ombord och total vikt som ska landas rapportera hamnens namn och planerat datum och klockslag för landningen, oavsett om landningen är avsedd att äga rum i en hamn inom eller utanför konventionsområdet. ◄

2.  Rapporterna om fångster i denna artikel ska uttryckas i kilo (avrundat till närmaste 100 kg). Den totala levande vikten ska rapporteras per art med användning av FAO-koder. Den totala kvantiteten per art där den totala levande vikten per art är mindre än ett ton kan rapporteras under trebokstavskoden MZZ (icke specificerad havsfisk).

3.  Medlemsstaterna ska registrera fångstrapporternas uppgifter i den databas som avses i artikel 109.1 i förordning (EG) nr 1224/2009.

4.  Genomförandebestämmelser för denna artikel, särskilt vad gäller format och specifikationer för överföringarna, ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

Artikel 10

Övergripande rapportering om fångster och fiskeansträngning

1.  Medlemsstaterna ska före den femtonde dagen i varje månad elektroniskt översända uppgifter till kommissionen om de kvantiteter fiskeresurser som i regleringsområdet fångats av fartyg som för deras flagg och som landats eller omlastats under föregående månad.

2.  Om inte annat följer av artikel 33.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska medlemsstaterna före den femtonde dagen i varje månad elektroniskt även översända uppgifter till kommissionen om de kvantiteter reglerade resurser som i områden under tredjelands nationella fiskejurisdiktion och i EU-vatten inom konventionsområdet fångats av fartyg som för deras flagg och som landats eller omlastats under den föregående månaden.

3.  Formatet för överföringen av uppgifter enligt punkterna 1 och 2 ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

Förteckningen över de fiskeresurser som avses i punkt 1 ska fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 46–49.

4.  Kommissionen ska sammanställa de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 för samtliga medlemsstater och vidarebefordra dem till Neafc:s sekreterare senast 30 dagar efter utgången av den kalendermånad då fångsterna landades eller omlastades.

Artikel 11

Fartygsövervakningssystem

Medlemsstaterna ska se till att överföringen till Neafc:s sekreterare av uppgifter som erhålls via fartygsövervakningssystemet (VMS) rörande fartyg som för deras flagg och som fiskar eller avser att fiska i regleringsområdet sker automatiskt och elektroniskt. Formatet och specifikationerna för dessa överföringar ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

▼M2

Med avseende på bottenfiske i regleringsområdet ska följande ytterligare villkor gälla:

a) Varje medlemsstat ska tillämpa ett automatiskt system som kan övervaka och upptäcka eventuellt bottenfiske i områden utanför de befintliga områdena för bottenfiske, och eventuellt fiske i stängda områden.

b) Varje medlemsstat ska se till att avgränsningar av stängda områden installeras i deras fartygsövervakningssystem i enlighet med koordinater i rekommendationer som antagits av NEAFC.

▼B

Artikel 12

Överföring av uppgifter

1.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål överföra de rapporter och de uppgifter som avses i artiklarna 9 och 11 till Neafc:s sekreterare. Vid tekniska problem ska rapporterna och uppgifterna emellertid överföras till Neafc:s sekreterare inom 24 timmar efter mottagandet. Medlemsstaterna ska se till att alla rapporter och meddelanden som vidarebefordras av dem är numrerade i ordningsföljd.

▼M1

1a.  De rapporter som avses i artikel 9 kan annulleras genom en annulleringsrapport.

Om en rapport måste korrigeras ska den annulleras genom en annulleringsrapport. En ny, korrigerad rapport ska skickas efter annulleringsrapporten och inom de tidsfrister som anges i artikel 9.

Om flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll godtar annulleringen av en rapport ska detta meddelas NEAFC:s sekreterare.

▼M2

2.  Medlemsstaterna ska se till att de rapporter och uppgifter som översänds till NEAFC:s sekreterare är förenliga med de dataöverföringsformat och dataöverföringssystem som fastställts i enlighet med artikel 16 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 433/2012 ( 10 ).

▼B

Artikel 13

Omlastningar och gemensamma fiskeinsatser

1.  EU-fiskefartyg ska endast delta i omlastningar inom regleringsområdet om de har fått ett förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den egna flaggmedlemsstaten.

2.  EU-fiskefartyg får endast delta i omlastning eller gemensamma fiskeinsatser med fartyg som för en avtalsslutande parts flagg och fartyg från en icke avtalsslutande part som av Neafc har tillerkänts status som samarbetande icke avtalsslutande part.

3.  EU-fiskefartyg som deltar i omlastning som innebär att kvantiteter lastas ombord får inte delta in någon annan fiskeverksamhet, inklusive gemensamma fiskeinsatser, under samma resa, undantaget verksamhet som innefattar beredning av fisk och landningar.

Artikel 14

Separat stuvning

1.  EU-fiskefartyg som ombord fraktar fiskeresurser i fryst tillstånd som fångats i konventionsområdet av mer än ett fiskefartyg, får stuva fisk från vart och ett av de andra fartygen i mer än en del av lastrummet, men ska med hjälp av plast, plywood eller nät hålla den klart åtskild från fisk som fångats av andra fartyg.

2.  Alla fångster som tagits inom konventionsområdet ska förvaras åtskilda från fångster som tagits utanför detta område.

Artikel 15

Märkning av fryst fisk

All fisk som fångas i konventionsområdet ska vid nedfrysningen identifieras med en tydlig och lättläst etikett eller en stämpel. Etiketten eller stämpeln ska vid stuvningen placeras på varje låda eller block fryst fisk och ska ange art, produktionsdatum, Ices-delområde och -sektion där fångsten togs samt namnet på det fartyg som fångat fisken.KAPITEL III

INSPEKTIONER TILL HAVS

Artikel 16

Neafc-inspektörer

1.  Medlemsstater vars fiskefartyg har tillstånd att fiska i regleringsområdet ska utse inspektörer med uppgift att utföra övervakning och inspektion inom ramen för planen (Neafc-inspektörer).

2.  Medlemsstaterna ska utfärda en särskild identitetshandling till varje Neafc-inspektör. Dokumentets utformning ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

3.  Varje Neafc-inspektör ska medföra och visa den särskilda identitetshandlingen vid ombordstigningen på ett fiskefartyg.

Artikel 17

Allmänna bestämmelser för inspektion och övervakning

1.  Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska samordna övervakningen och inspektionerna på unionens vägnar och ska varje år, i samförstånd med de berörda medlemsstaterna, utarbeta en gemensam plan för resursutnyttjande med avseende på unionens deltagande i planen under nästa år. I planen ska bland annat antalet inspektioner som ska genomföras fastställas.

När mer än tio EU-fiskefartyg samtidigt bedriver fiske med avseende på reglerade resurser i regleringsområdet ska kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet se till att ett inspektionsfartyg från en medlemsstat finns i regleringsområdet under denna tid eller att ett avtal har slutits med en annan avtalsslutande part om att ett inspektionsfartyg ska finnas på plats.

2.  Medlemsstaterna ska se till att de inspektioner som utförs av deras inspektörer sker på ett icke-diskriminerande sätt och i enlighet med planen. Antalet inspektioner ska fastställas med utgångspunkt i flottans storlek, med beaktande av den tid som fiskefartyg vistas i regleringsområdet.

3.  Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska, genom att tillämpa rättvis inspektionsfördelning, sträva efter att säkerställa lika behandling mellan alla avtalsslutande parter som har fiskefartyg i regleringsområdet.

4.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att Neafc-inspektörer från en annan avtalsslutande part ska kunna utföra sina inspektioner ombord på fartyg som för deras flagg.

5.  Neafc-inspektörerna ska undvika att använda tvång eller våld annat än i nödvärn. Neafc-inspektörerna får inte bära skjutvapen vid inspektioner ombord på fiskefartyg. Denna punkt ska inte påverka nationella bestämmelser om förbud mot användning av tvång eller våld.

6.  Neafc-inspektörerna ska undvika ingrepp som kan skapa olägenhet för fiskefartyget eller störa dess verksamhet och skada den fångst som fraktas ombord, om det inte krävs för att de ska kunna utöva sin uppgift, och i så fall endast i den utsträckning som krävs.

Artikel 18

Inspektionsmedel

1.  Medlemsstaterna ska för sina Neafc-inspektörer ställa de medel som behövs till förfogande, så att dessa kan genomföra övervaknings- och inspektionsuppdraget. De ska för detta ändamål avdela inspektionsfartyg och flygplan till planen.

2.  Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska före den 1 januari varje år tillhandahålla Neafc:s sekreterare närmare upplysningar om planen samt lämna uppgift om namnen på de Neafc-inspektörer och på de särskilda inspektionsfartyg samt om de flygplanstyper (med uppgift om registreringsnummer, namn, radioanropssignal) som medlemsstaterna ställer till planens förfogande det året. När så är lämpligt ska dessa upplysningar hämtas från den förteckning över inspektörer som avses i artikel 79.1 i förordning (EG) nr 1224/2009. Medlemsstaterna ska anmäla ändringar i förteckningen till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet, som i sin tur ska vidarebefordra informationen till Neafc:s sekretare och övriga medlemsstater en månad innan ändringarna avses träda i kraft.

3.  Alla fartyg som avdelats till planen och som har Neafc-inspektörer ombord samt den bordningsbåt som används av det fartyget, ska vara försedda med Neafc:s särskilda inspektionssignal som visar att det finns Neafc-inspektörer ombord som kan komma att utföra inspektioner i enlighet med planen. Flygplan som avdelats till planen ska ha den internationella radioanropssignalen tydligt målad och väl synlig. Den särskilda signalens utformning ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

4.  Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska för vart och ett av de för unionen utsedda inspektionsfartygens och -flygplanens räkning föra register över de datum och klockslag då dessa inledde respektive avslutade sina uppdrag inom ramen för planen, i den form som fastställts i enlighet med artikel 50.2.

Artikel 19

Övervakningsförfarande

1.  Övervakningen ska baseras på Neafc-inspektörernas observationer av fiskefartyg från fartyg eller flygplan som avdelats till planen. Neafc-inspektörerna ska utan dröjsmål och på elektronisk väg vidarebefordra en kopia av varje observationsrapport för varje fartyg, i det format som fastställts i enlighet med artikel 50.2, till det berörda fartygets flaggstat, till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet samt till Neafc:s sekreterare. På begäran ska en papperskopia av varje observationsrapport samt eventuella fotografier vidarebefordras till det berörda fartygets flaggstat.

2.  Neafc-inspektörerna ska registrera sina observationer i en övervakningsrapport med användande av ett format som fastställts i enlighet med artikel 50.2.

Artikel 20

Inspektionsförfarande

1.  Neafc-inspektörerna får inte gå ombord på ett fiskefartyg utan föregående anmälan till fartyget via radio eller utan lämplig signal till fartyget enligt det internationella signalsystemet, med uppgift om inspektionsfartygets identitet; mottagandet av anmälan behöver emellertid inte ha bekräftats.

2.  Neafc-inspektörerna ska ha befogenhet att undersöka alla relevanta områden, däck och utrymmen på fiskefartygen, fångster (beredda eller ej), nät och andra redskap, utrustning samt alla relevanta dokument som de anser sig behöva för att kontrollera att Neafc:s bevarande- och förvaltningsåtgärder har iakttagits samt att utfråga befälhavaren eller en person som har utsetts av befälhavaren.

3.  Ett fiskefartyg som ska bordas får inte beordras att stanna eller göra manöver under pågående fiske eller under utsättning eller upptagning av fiskeredskap. Neafc-inspektörerna får beordra att upptagningen av fiskeredskap avbryts eller skjuts upp till dess att de har gått ombord på fiskefartyget och under alla omständigheter senast 30 minuter efter det att fartyget har tagit emot den signal som avses i punkt 1.

4.  Befälhavare på inspektionsfartyg ska se till att de manövrerar på säkert avstånd från fiskefartyget i enlighet med gott sjömanskap.

5.  Neafc-inspektörerna får beordra fiskefartygen att senarelägga sitt inträde i eller utträde ur regleringsområdet med upp till sex timmar från och med den tidpunkt då fiskefartyget översände de rapporter som avses i artikel 9.1 a och c.

6.  En inspektion får pågå högst fyra timmar eller till dess att nätredskapet tagits upp och redskapet och fångsten har inspekterats, beroende på vilket som tar längst tid. Om överträdelse konstateras får Neafc-inspektörerna stanna ombord till dess att de åtgärder som föreskrivs i artikel 29.1 b har slutförts.

7.  Under särskilda omständigheter med anknytning till fiskefartygets storlek och de kvantiteter fisk som finns ombord, får inspektionstiden överskrida de gränser som fastställs i punkt 6. I en sådan situation får Neafc-inspektörerna under inga omständigheter stanna längre ombord på fiskefartyget än vad som krävs för att slutföra inspektionen. Skälen till överskridandet av den tidsgräns som fastställs i punkt 6 ska registreras i den inspektionsrapport som avses i punkt 9.

8.  Högst två Neafc-inspektörer utsedda av en medlemsstat får gå ombord på ett fiskefartyg tillhörande en annan avtalsslutande part. Under inspektionen får Neafc-inspektörerna begära nödvändig assistans från befälhavaren. Neafc-inspektörerna får inte hindra befälhavaren från att kommunicera med flaggstatens myndigheter under bordning och inspektion.

9.  Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport i det format som fastställts i enlighet med artikel 50.2. Befälhavaren får lämna sin kommentar till inspektionsrapporten som ska undertecknas av Neafc-inspektörerna efter slutförd inspektion. Befälhavaren på fiskefartyget ska erhålla en kopia av inspektionsrapporten. En kopia av varje inspektionsrapport ska utan dröjsmål sändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat och till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska omedelbart vidarebefordra rapporten till Neafc:s sekreterare. Originalet eller en bestyrkt kopia av varje inspektionsrapport ska på begäran översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat.

Artikel 21

Befälhavarens skyldigheter vid inspektion

Befälhavaren på ett fiskefartyg ska

a) medverka till att Neafc-inspektörerna snabbt och säkert kan stiga ombord på och av fartyget enligt de specifikationer som antagits i enlighet med artikel 50.2,

b) samarbeta och ge stöd vid en inspektion av ett fiskefartyg som genomförs enligt denna förordning och får inte hindra Neafc-inspektörerna från att fullgöra sitt uppdrag, hota eller störa dem i arbetet utan ska garantera deras säkerhet,

c) göra det möjligt för Neafc-inspektörerna att kommunicera med myndigheterna i flaggstaten och i den stat som genomför inspektionen,

d) ge tillträde till alla områden, däck och utrymmen på fiskefartyget, fångst ombord (beredd eller ej), nät eller andra redskap, utrustning samt all information eller alla dokument som Neafc-inspektörerna anser nödvändiga i enlighet med artikel 20.2,

e) tillhandahålla kopior av dokument om Neafc-inspektörerna begär detta, och

f) erbjuda Neafc-inspektörerna rimliga arbetsförhållanden, vid behov även kost och logi när de stannar ombord på fartyget i enlighet med artikel 32.3.KAPITEL IV

▼M3

HAMNSTATSKONTROLL AV FISK SOM FÅNGATS AV FARTYG SOM FÖR EN ANNAN AVTALSSLUTANDE PARTS FLAGG

Artikel 22

Tillämpningsområde

Om inte annat föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009 och i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 ( 11 ) ska bestämmelserna i detta kapitel gälla vid användning av medlemsstaternas hamnar av fiskefartyg som ombord medför fiskeresurser vilka fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg och vilka inte tidigare har landats eller omlastats i någon hamn.

Artikel 23

Utsedda hamnar

Medlemsstaterna ska utse och underrätta kommissionen om de hamnar där det är tillåtet att landa eller omlasta fiskeresurser som fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg, eller där det är tillåtet att tillhandahålla hamntjänster till sådana fartyg. Kommissionen ska underrätta NEAFC:s sekreterare om dessa hamnar och om eventuella ändringar av förteckningen över de utsedda hamnarna senast 15 dagar innan ändringen träder i kraft.

Att landa och omlasta fisk som fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg och att tillhandahålla hamntjänster till sådana fartyg ska endast vara tillåtet i utsedda hamnar.

▼B

Artikel 24

Förhandsanmälan av ankomst till hamn

▼M3

1.  När en befälhavare på ett fiskefartyg som transporterar fisk enligt artikel 22 i den här förordningen har för avsikt att angöra en hamn ska befälhavaren eller dennes ombud, i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008, anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamn befälhavaren önskar använda senast tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid.

En medlemsstat får dock fastställa en annan anmälningsperiod, med hänsyn särskilt till vilken typ av beredning som fisken genomgår och avståndet mellan fiskeområdena och dess hamnar. I sådant fall ska medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen, eller det av kommissionen utsedda organet, och NEAFC:s sekreterare om detta.

2.  Avsändaren får annullera en förhandsanmälan enligt punkt 1 genom att meddela de behöriga myndigheterna i den hamn som befälhavaren önskade använda senast 24 timmar före den anmälda beräknade ankomsttiden till hamnen.

▼B

En medlemsstat får dock föreskriva en annan period för anmälan av annullering. I sådant fall ska medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet och Neafc:s sekreterare.

3.  De behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål översända en kopia av den anmälan som avses i punkterna 1 och 2 till fiskefartygets flaggstat och till flaggstaten eller flaggstaterna för levererande fartyg om fiskefartyget har deltagit i omlastning. En kopia av den anmälan som avses i punkt 2 ska också utan dröjsmål vidarebefordras till Neafc:s sekreterare.

4.  Format och specifikationer för anmälningarna ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

Ytterligare närmare bestämmelser för förfarandena för meddelande och annullering enligt denna artikel, inbegripet anmälningsperioder, ska i mån av behov antas i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 46–49.

Artikel 25

▼M3

Tillstånd för landning eller omlastning och för annan hamnanvändning

1.  Som svar på den anmälan som lämnas in i enlighet med artikel 24 och när ett fiskefartyg har för avsikt att landa eller omlasta fångst ska dess flaggstat eller, om fartyget har deltagit i omlastningar utanför EU-vatten, de levererande fartygens flaggstat eller flaggstater, fylla i den förhandsanmälan som avses i artikel 24 och därigenom bekräfta att

▼B

a) det fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillräckliga kvoter för de arter som deklarerats,

b) de kvantiteter fisk som finns ombord har rapporterats i vederbörlig ordning och medtagits vid beräkningen av alla fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen som eventuellt är tillämpliga,

c) det fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillstånd att fiska i de angivna områdena,

d) fiskefartygets närvaro i det angivna fångstområdet har kontrollerats med hjälp av VMS-uppgifter.

▼M3

2.  Landning eller omlastning får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten har givit tillstånd till detta genom en vederbörligen ifylld förhandsanmälan enligt artikel 24. Sådant tillstånd får bara lämnas om bekräftelse från flaggstaten enligt punkt 1 har mottagits.

▼B

3.  Även om bekräftelse enligt punkt 1 inte mottagits, får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten genom undantag från punkt 2 tillåta att en landning genomförs helt eller delvis, men på villkor att fisken förvaras i lager under deras överinseende. Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän den bekräftelse som avses i punkt 1 har mottagits. Om bekräftelsen inte har mottagits inom 14 dagar från och med landningen, får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten beslagta och bortskaffa fisken i enlighet med nationella föreskrifter.

▼M3

3a.  Landning, omlastning och annan hamnanvändning ska inte tillåtas om hamnmedlemsstaten får tydliga bevis för att fångsten ombord har fångats i strid med en avtalsslutande parts tillämpliga krav i ett område som omfattas av dess nationella jurisdiktion.

▼M3

4.  De behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål meddela fartygets befälhavare eller dennes ombud och fartygets flaggstat sitt beslut att tillåta eller förbjuda landning, omlastning eller annan hamnanvändning genom att på vederbörligt sätt fylla i den förhandsanmälan som avses i artikel 24 och informera NEAFC:s sekreterare om detta.

▼B

5.  Närmare bestämmelser för tillstånd att landa eller omlasta fångst enligt denna artikel ska antas i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 46–49.

Artikel 26

Hamninspektioner

▼M3

1.  Varje medlemsstat ska utföra inspektioner på minst 5 % respektive 7,5  % av alla landningar eller omlastningar i dess hamnar av färsk respektive fryst fisk under varje rapporteringsår och inspektionerna ska grundas på riskhantering som tar hänsyn till de allmänna riktlinjerna i bilaga II.

▼M3

1a.  Inspektionerna ska genomföras på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt och trakasserier av fartyg får inte förekomma.

▼M3

2.  Inspektörerna ska undersöka alla relevanta delar av fartyget för att kontrollera att relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder iakttas. Inspektionerna ska genomföras i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga III.

▼M3

2a.  Medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att underlätta kommunikationen med fartygets befälhavare eller besättningsmedlemmar i ledande ställning, vilket inbegriper att se till inspektören åtföljs av en tolk om detta är möjligt och behov föreligger.

▼B

3.  Nationella inspektörer ska göra allt i sin makt för att undvika att i onödan uppehålla ett fartyg och för att se till att fartyget utsätts för minsta möjliga störning eller olägenhet och att fiskens kvalitet inte försämras.

▼M3

3a.  De nationella inspektörerna får inte hindra befälhavaren från att kommunicera med flaggstatens myndigheter.

▼M3

4.  Hamnmedlemsstaten får bjuda in inspektörer från andra avtalsslutande parter att följa med de egna inspektörerna och observera inspektionen.

▼B

Artikel 27

Inspektionsrapporter

1.  Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport i det format som fastställts i enlighet med artikel 50.2.

2.  Befälhavaren får lämna sin kommentar till inspektionsrapporten, som ska undertecknas av inspektören och befälhavaren efter slutförd inspektion. Befälhavaren på fiskefartyget ska erhålla en kopia av inspektionsrapporten.

3.  En kopia av varje inspektionsrapport ska utan dröjsmål översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat, till flaggstaten eller flaggstaterna för det levererande fartyget om det rör sig om omlastning, till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet och till Neafc:s sekreterare. Originalet eller en bestyrkt kopia av varje inspektionsrapport ska på begäran översändas till det inspekterade fartygets flaggstat.KAPITEL V

ÖVERTRÄDELSER

Artikel 28

Tillämpningsområde

Om inte annat följer av förordning (EG) nr 1224/2009 och förordning (EG) nr 1005/2008 ska bestämmelserna i detta kapitel gälla för EU-fiskefartyg och fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg, vilka används eller är avsedda att användas för fiske som bedrivs med avseende på fiskeresurserna i regleringsområdet.

Artikel 29

Överträdelseförfaranden

1.  Om inspektörer har starka skäl att tro att ett fiskefartyg bedriver fiske i strid med de bevarande- och förvaltningsåtgärder som Neafc har antagit ska de

a) registrera överträdelsen i den rapport som avses i artiklarna 19.2, 20.9 eller 27,

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkra och bevara bevisningen; ett identifieringsmärke kan fästas noggrant på varje del av de fiskeredskap som av inspektören misstänks vara eller har varit i strid med gällande bestämmelser,

c) omedelbart försöka sätta sig i förbindelse med en inspektör eller med den utsedda myndigheten i den stat vars flagg det inspekterade fiskefartyget för,

d) omedelbart översända inspektionsrapporten till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet.

2.  Den medlemsstat som utför inspektionen ska skriftligen översända närmare uppgifter om överträdelsen till den utsedda myndigheten i det inspekterade fartygets flaggstat samt till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, om möjligt under den första arbetsdag som följer på den dag då inspektionen inleddes.

▼M3

Om lämpligt, ska den medlemsstat som genomför inspektionen också vidarebefordra resultaten av inspektionen till den avtalsslutande part i vars vatten överträdelsen begicks och till den stat i vilken fartygets befälhavare är medborgare.

▼B

3.  Den medlemsstat som utför inspektionen ska utan dröjsmål skicka övervaknings- eller inspektionsrapportens original samt eventuella styrkande handlingar till de behöriga myndigheterna i det inspekterade fiskefartygets flaggstat och skicka en kopia till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, som ska vidarebefordra en kopia till Neafc:s sekreterare.

Artikel 30

Uppföljning vid överträdelser

1.  Om en medlemsstat mottar en anmälan från en annan avtalsslutande part eller från en annan medlemsstat om en överträdelse som begåtts av ett fartyg som för dess flagg, ska den skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med nationell rätt för att inhämta och granska bevisen för överträdelsen samt genomföra den eventuella ytterligare utredning som krävs för att följa upp överträdelsen samt, om möjligt, inspektera det aktuella fiskefartyget.

2.  Medlemsstaterna ska utse de myndigheter som är behöriga att ta emot bevisen om överträdelsen och ska informera kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet om adressen till dessa myndigheter samt om alla eventuella ändringar av dessa uppgifter. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska sedan vidarebefordra dessa uppgifter till Neafc:s sekreterare.

Artikel 31

Allvarliga överträdelser

Med avseende på tillämpningen av denna förordning ska följande överträdelser anses vara allvarliga:

a) Att fiska utan giltigt tillstånd från flaggstaten.

b) Att fiska utan tilldelad kvot eller efter det att kvoten har uttömts.

c) Att använda förbjudna fiskeredskap.

d) Att göra en grovt felaktig anteckning om fångst.

e) Att upprepade gånger underlåta att följa artikel 9 eller 11.

f) Att landa eller omlasta i en hamn som inte är utsedd i enlighet med artikel 23.

g) Att underlåta att följa artikel 24.

h) Att landa och omlasta utan hamnstatens tillstånd enligt artikel 25.

i) Att hindra en inspektör från att fullgöra sina uppgifter.

j) Att bedriva riktat fiske efter ett bestånd som omfattas av ett moratorium eller ett fiskeförbud.

k) Att förfalska eller dölja ett fiskefartygs märkning, identitet eller registrering.

l) Att dölja, manipulera eller göra sig av med bevis i samband med en utredning.

m) Att genom flera överträdelser visa allvarlig brist på respekt för bevarande- och förvaltningsåtgärder.

n) Att delta i omlastning eller gemensamma fiskeinsatser med ett fartyg från en icke avtalsslutande part som inte av Neafc har tillerkänts status som samarbetande icke avtalsslutande part.

o) Att förse ett fartyg som förekommer i den förteckning som avses i artikel 44 med proviant, bränsle eller andra tjänster.

Artikel 32

Uppföljning vid allvarliga överträdelser

1.  Om en inspektör anser att det föreligger starka skäl att tro att ett fiskefartyg har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 31, ska denne omedelbart i enlighet med artikel 29.3 anmäla överträdelsen till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet, de behöriga myndigheterna i det inspekterade fartygets flaggstat samt, om det inspekterade fartyget har deltagit i omlastning, till flaggstaten eller flaggstaterna för de levererande fartygen, och även översända en kopia till Neafc:s sekreterare.

2.  Inspektören ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bevisningen säkras och bevaras utan att fiskefartyget utsätts för större olägenheter eller verksamheten störs mer än vad som är absolut nödvändigt.

3.  Inspektören ska ha rätt att stanna ombord på fartyget så länge som behövs för att ge behörig inspektör enligt artikel 33 upplysningar om överträdelsen eller till dess att flaggstaten begär att inspektören ska lämna fiskefartyget.

Artikel 33

Uppföljning vid allvarliga överträdelser som begås av EU-fiskefartyg

1.  Flaggmedlemsstaterna ska utan dröjsmål svara på anmälan enligt artikel 32.1 och se till att det berörda fiskefartyget inspekteras inom 72 timmar av en inspektör med behörighet avseende överträdelsen. Den behöriga inspektören ska gå ombord på det berörda fiskefartyget och granska bevisen för den misstänkta överträdelse som konstaterats av inspektören, och snarast möjligt översända resultaten av granskningen till den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten och till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet.

2.  Efter anmälan av resultaten av den granskning som avses i punkt 1 ska flaggmedlemsstaten, om bevisen motiverar detta, beordra fiskefartyget att omedelbart, och under alla omständigheter inom 24 timmar, gå till en av flaggmedlemsstaten utsedd hamn för att genomgå grundlig inspektion under dess överinseende.

3.  Flaggmedlemsstaten får ge den stat som utför inspektionen tillstånd att utan dröjsmål eskortera fiskefartyget till en hamn som utsetts av flaggmedlemsstaten.

4.  Om fiskefartyget inte kallas till hamn, ska flaggmedlemsstaten inom rimlig tid motivera detta beslut för kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet samt för den stat som utför inspektionen. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska vidarebefordra underlagen för beslutet till Neafc:s sekreterare.

5.  Om ett fiskefartyg beordras att gå i hamn för grundlig inspektion enligt punkterna 2 eller 3 får en Neafc-inspektör från en annan avtalsslutande part, på villkor att fiskefartygets flaggmedlemsstat godkänner detta, gå ombord på fiskefartyget och stanna ombord under resan till hamn, samt närvara vid inspektionen av fiskefartyget i hamn.

6.  Flaggmedlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet om resultaten av den grundliga inspektionen och om de åtgärder som de har vidtagit till följd av överträdelsen.

7.  Genomförandebestämmelser för denna artikel ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

Artikel 34

Rapportering och uppföljning av överträdelser

1.  Senast den 15 februari varje år ska medlemsstaterna, till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, lämna en lägesrapport om de ärenden som rör överträdelser av Neafc:s bevarande- och förvaltningsåtgärder som begåtts under det föregående kalenderåret. Överträdelserna ska sedan finnas med i förteckningen i alla därefter följande rapporter till dess att ärendet avslutats i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska vidarebefordra rapporterna till Neafc:s sekreterare före den 1 mars samma år.

2.  Rapporten enligt punkt 1 ska innehålla uppgifter om i vilken fas varje enskilt ärende befinner sig, dvs. om det är pågående, har överklagats eller är under utredning. Rapporten ska innehålla en detaljerad beskrivning av eventuella påföljder, med särskilda uppgifter om bötesbelopp, värdet av beslagstagen fisk och/eller beslagtagna fiskeredskap och eventuella skriftliga varningar samt en förklaring i de fall ingen åtgärd har vidtagits.

Artikel 35

Behandling av inspektionsrapporter

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 77 i förordning (EG) nr 1224/2009, ska medlemsstaterna samarbeta med varandra och med andra avtalsslutande parter för att underlätta rättsliga eller andra förfaranden som följer av en rapport som lämnats av en inspektör inom ramen för planen, om inget annat följer av bestämmelserna om giltigheten av bevis i nationella rättssystem eller andra nationella system.

Artikel 36

Rapporter om övervaknings- och inspektionsverksamheten

1.  Varje medlemsstat ska senast den 15 februari varje år till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet sända en rapport angående det föregående kalenderåret med upplysningar om

a) antalet genomförda inspektioner enligt artiklarna 19, 20 och 26 med uppgift om antalet inspektioner på varje avtalsslutande parts fartyg samt, vid överträdelse, datum och position för inspektion av det berörda fartyget samt uppgift om överträdelsens art,

b) antalet flygtimmar och antalet dagar till sjöss i samband med Neafc-patrullering, antalet observationer, vad gäller både avtalsslutande parters fartyg och icke avtalsslutande parters fartyg, samt en förteckning över alla fartyg som har omfattats av en övervakningsrapport.

2.  Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska sammanställa en unionsrapport på grundval av medlemsstaternas rapporter. Kommissionen ska översända unionsrapporten till Neafc:s sekreterare senast den 1 mars varje år.KAPITEL VI

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA ICKE AVTALSSLUTANDE PARTERS FISKEFARTYGS EFTERLEVNAD

Artikel 37

Tillämpningsområde

1.  Detta kapitel ska gälla för icke avtalsslutande parters fiskefartyg som används eller är avsedda att användas för fiske som bedrivs med avseende på fiskeresurser i konventionsområdet.

2.  Detta kapitel ska inte påverka tillämpningen av förordningarna (EG) nr 1224/2009 och (EG) nr 1005/2008.

Artikel 38

Observerade och identifierade fartyg från icke avtalsslutande parter

1.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet sända alla uppgifter rörande icke avtalsslutande parters fartyg som observerats eller på annat sätt identifierats under utövande av fiske i konventionsområdet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska omedelbart informera Neafc:s sekreterare och samtliga övriga medlemsstater om varje observationsrapport som mottas.

2.  Den medlemsstat som observerade den icke avtalsslutande partens fartyg ska utan dröjsmål försöka informera fartyget om att det har observerats eller på annat sätt identifierats under utövande av fiske i konventionsområdet och att det, förutsatt att dess flaggstat inte har tillerkänts status som samarbetande icke avtalsslutande part av Neafc, därför antas undergräva Neafc:s bevarande- och förvaltningsåtgärder.

3.  Om det rör sig om en icke avtalsslutande parts fartyg som observerats eller på annat sätt identifierats under utövande av omlastning, ska antagandet om undergrävande av Neafc:s bevarande- och förvaltningsåtgärder även gälla alla övriga fartyg från icke avtalsslutande part som har identifierats när de deltog i omlastningen tillsammans med det fartyget.

Artikel 39

Inspektioner till havs

1.  Neafc-inspektörer ska begära tillstånd att gå ombord på och inspektera icke avtalsslutande parters fartyg som av en avtalsslutande part har observerats eller på annat sätt identifierats under utövande av fiske i konventionsområdet. Om befälhavaren går med på att fartyget bordas och inspekteras ska inspektionen dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport enligt artikel 20.9.

2.  Neafc-inspektörer ska utan dröjsmål överlämna en kopia av inspektionsrapporten till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, till Neafc:s sekreterare och till befälhavaren på den icke avtalsslutande partens fartyg. Medlemsstaten får vidta lämpliga åtgärder i enlighet med internationell rätt, om bevisen i rapporten motiverar detta. Medlemsstaterna uppmuntras att undersöka huruvida deras nationella bestämmelser är tillräckliga för att utöva jurisdiktion över sådana fartyg.

3.  Om befälhavaren inte samtycker till ombordstigning och inspektion av fartyget eller inte uppfyller skyldigheterna enligt artikel 21 a–d, ska fartyget antas ha bedrivit olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-verksamhet). Neafc-inspektören ska omedelbart underrätta kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur omedelbart underrätta Neafc:s sekreterare.

Artikel 40

Anlöpande av hamn

1.  Befälhavaren på icke avtalsslutande parts fartyg får endast anlöpa hamnar som är utsedda i enlighet med artikel 23. En befälhavare med avsikt att anlöpa en medlemsstats hamn ska underrätta de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten enligt bestämmelserna i artikel 24. Den berörda hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål vidarebefordra informationen till fartygets flaggstat och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur vidarebefordra denna information till Neafc:s sekreterare.

2.  Hamnmedlemsstaten ska förbjuda fartyg som inte har gjort den förhandsanmälan om ankomst till hamn som avses i artikel 24 att anlöpa dess hamn.

▼M2

3.  Hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta fartygets befälhavare eller dennes ombud om beslutet att förbjuda anlöpande av hamn, och meddela beslutet till fartygets flaggstat och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur vidarebefordra denna information till NEAFC:s sekreterare.

▼B

Artikel 41

Inspektioner i hamn

►M2  1.  Medlemsstaterna ska se till att alla icke avtalsslutande parters fartyg som anlöper någon av deras hamnar inspekteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 26.2 och 26.3. ◄ Fartyget ska inte tillåtas landa eller omlasta fisk innan inspektionen är avslutad. Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport enligt artikel 27. Om fartygets befälhavare inte uppfyller alla skyldigheter enligt artikel 21 a–d, ska fartyget antas ha bedrivit IUU-verksamhet.

2.  Uppgifter om resultaten av samtliga inspektioner av icke avtalsslutande parts fartyg i medlemsstaternas hamnar, samt åtgärder till följd av dessa, ska omedelbart sändas till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet, som ska vidarebefordra uppgifterna till Neafc:s sekreterare.

▼M2

Artikel 42

Landningar, omlastningar och annan användning av hamn

1.  Landningar, omlastningar och/eller annan användning av hamn av icke avtalsslutande parters fartyg får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnstaten har givit tillstånd till detta.

2.  När en icke avtalsslutande parts fartyg har anlöpt hamn ska medlemsstaterna neka det fartyget tillträde till landning, omlastning, beredning och förpackning av fiskeresurser och andra hamntjänster, inbegripet, bland annat, bränslepåfyllning och proviantering, underhåll och torrdockning, om

a) fartyget har inspekterats i enlighet med artikel 41 och det vid inspektionen visar sig att fartyget har arter ombord som omfattas av rekommendationer enligt konventionen, såvida fartygets befälhavare inte för de behöriga myndigheterna lägger fram tillfredsställande bevis för att fisken fångats utanför regleringsområdet eller i enlighet med samtliga relevanta rekommendationer enligt konventionen, eller

b) fartygets flaggstat eller, om det rör sig om omlastning, de levererande fartygens flaggstat eller flaggstater, inte lägger fram den bekräftelse som avses i artikel 25, eller

c) befälhavaren på fartyget inte har uppfyllt samtliga skyldigheter enligt artikel 21 a–d, eller

d) medlemsstaterna har fått tydliga bevis för att fiskeresurserna ombord tagits i vatten under en avtalsslutande parts jurisdiktion i strid med gällande bestämmelser, eller

e) medlemsstaterna har tillräckliga bevis för att fartyget på annat sätt har deltagit i IUU-verksamhet i konventionsområdet eller har bistått sådan verksamhet.

3.  Vid ett nekande enligt punkt 2 ska en icke avtalsslutande parts fartyg förbjudas att omlasta i vatten under medlemsstaternas jurisdiktion.

4.  Vid ett nekande enligt punkt 2 ska medlemsstaterna meddela sitt beslut till fartygets befälhavare eller dennes ombud och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur utan dröjsmål vidarebefordra denna information till NEAFC:s sekreterare.

5.  Medlemsstaterna ska återkalla sitt nekande till ett fartygs användning av deras hamn endast om det finns tillräckliga bevis för att grunderna för att neka användningen var otillräckliga eller felaktiga eller inte längre föreligger.

6.  Om en medlemsstat har återkallat sitt nekande i enlighet med punkt 5 ska den omedelbart underrätta de som meddelats i enlighet med punkt 4. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska i sin tur utan dröjsmål vidarebefordra denna information till NEAFC:s sekreterare.

▼B

Artikel 43

Rapportering om icke avtalsslutande parters verksamhet

1.  Varje medlemsstat ska senast den 15 februari varje år till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet sända en rapport angående det föregående kalenderåret med upplysningar om

a) antalet inspektioner av icke avtalsslutande parts fartyg som inom ramen för planen utfördes till havs eller i medlemsstatens hamnar, namnen på de inspekterade fartygen och deras respektive flaggstat, uppgift om datum för inspektionerna och om namnen på de hamnar där inspektionerna utfördes samt resultaten av inspektionerna, och

b) om fisk landats eller omlastats efter en inspektion enligt planen, de bevis som lagts fram enligt artikel 42.

2.  Utöver övervakningsrapporter och information angående inspektioner får medlemsstaterna när som helst tillhandahålla kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet all sådan övrig information som kan hjälpa till att identifiera icke avtalsslutande parts fartyg som eventuellt bedriver IUU-verksamhet i konventionsområdet.

3.  Senast den 1 mars varje år ska kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, på grundval av dessa uppgifter, skicka en övergripande rapport om icke avtalsslutande parters verksamhet till Neafc:s sekreterare.

Artikel 44

Fartyg som deltar i IUU-verksamhet

1.  Medlemsstaterna ska se till att de fartyg som finns med i den preliminära förteckning över fartyg som deltar i IUU-verksamhet och som upprättats av Neafc (A-förteckning)

a) inspekteras i enlighet med artikel 41 när de anlöper medlemsstaternas hamnar,

▼M2

b) inte ges tillåtelse att landa eller omlasta fångst i medlemsstaternas hamnar eller att omlasta fångst i vatten under deras jurisdiktion,

▼B

c) inte får bistånd från fiskefartyg, stödfartyg, bränslefartyg, moderfartyg och lastfartyg som för en medlemsstats flagg eller tillåts att delta i omlastning eller gemensamma fiskeinsatser med sådana fartyg,

d) inte förses med proviant, bränsle eller andra tjänster.

2.  Bestämmelserna i punkt 1 led b och d ska inte tillämpas på ett fartyg som finns med i A-förteckningen om Neafc har rekommenderats att stryka det berörda fartyget från A-förteckningen.KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 45

Konfidentialitet

1.  Utöver de skyldigheter som fastställs i artiklarna 112 och 113 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska medlemsstaterna säkerställa att rapporter och meddelanden i elektroniskt format som Neafc:s sekreterare har sänt och tagit emot i enlighet med artiklarna 11, 12 och 19.1 behandlas konfidentiellt.

2.  Närmare bestämmelser för genomförandet av denna artikel ska fastställas i enlighet med artikel 50.2.

Artikel 46

Delegering av befogenheter

1.  Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 47 och med förbehåll för villkoren i artiklarna 48 och 49, anta närmare bestämmelser för genomförandet av artikel 25, den förteckning över fiskeresurser som avses i artikel 10.1 samt närmare bestämmelser för de förfaranden för meddelande och annullering, inbegripet perioder, som avses i artikel 24.4 andra stycket.

2.  När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 47

Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artikel 46 ska ges till kommissionen för en period på tre år från den 1 januari 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på tre år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 48.

2.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 48 och 49.

Artikel 48

Återkallande av delegering

1.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 46 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.  Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas samt de eventuella skälen för detta.

3.  Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 49

Invändning mot delegerade akter

1.  Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.  Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.  Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot en delegerad akt ska ange skälen för detta.

Artikel 50

Genomförande

1.  Kommissionen ska biträdas av en förvaltningskommitté för fiske och vattenbruk.

2.  När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 51

Ändringsförfarande

I syfte att i unionslagstiftningen inkorporera ändringar av planens nuvarande bestämmelser som kommer att bli bindande för unionen, får kommissionen, i mån av behov, ändra bestämmelserna i denna förordning genom delegerade akter i enlighet med artikel 47 och med förbehåll för villkoren i artiklarna 48 och 49, vad gäller

a) avtalsslutande parters deltagande i fiskeverksamhet i regleringsområdet enligt artikel 5,

b) avlägsnande och bortskaffande av fasta redskap och bärgning av förlorade redskap enligt artiklarna 6 och 7,

c) användning av VMS enligt artikel 11,

d) samarbete och överföring av uppgifter till Neafc:s sekreterare enligt artikel 12,

e) regler för separat stuvning och märkning av frysta fiskeresurser enligt artiklarna 14 och 15,

f) utnämning av Neafc-inspektörer enligt artikel 16,

g) åtgärder för att främja icke avtalsslutande parters fiskefartygs efterlevnad av planen enligt kapitel VI,

h) förteckningen över reglerade resurser i bilagan.

När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 52

Upphävande

Förordning (EG) nr 2791/1999 ska upphöra att gälla.

Artikel 53

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
▼M3

BILAGA I

▼B

REGLERADE RESURSERA)  Pelagiska och oceaniska arter

Art (svenskt namn)

FAO-kod

Vetenskapligt namn

Ices-områden och -sektioner

Djuphavskungsfisk

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Norsk vårlekande sill (atlantoskandisk sill)

HER

Clupea harengus

I, II

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makrill

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIbB)  Djuphavsarter

Art (svenskt namn)

FAO-kod

Vetenskapligt namn

Ices-delområden

Bairds släthuvudfisk

ALC

Alepocehalus bairdii

I till XIV

Släthuvad djuphavsfisk

PHO

Alepocephalus rostratus

I till XIV

Blå antimora

ANT

Antimora rostrata

I till XIV

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

I till XIV

Hajar i släktet Apristurus spp.

API

Apristurus spp.

I till XIV

Guldlax

ARG

Argentina silus

I till XIV

Beryxar

ALF

Beryx spp.

I till XIV

Lubb

USK

Brosme brosme

I till XIV

Sorghaj

GUP

Centrophorus granulosus

I till XIV

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

I till XIV

Svart pigghaj

CFB

Centroscyllium fabricii

I till XIV

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

I till XIV

Långnosad småpiggshaj

CYP

Centroscymnus crepidater

I till XIV

Djuphavsrödkrabba

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I till XIV

Havsmus

CMO

Chimaera monstrosa

I till XIV

Kråshaj

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I till XIV

Havsål

COE

Conger conger

I till XIV

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

I till XIV

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

I till XIV

Skednoshaj

DCA

Deania calceus

I till XIV

Teleskopabborre

EPI

Epigonus telescopus

I till XIV

Stor blåkäxa

SHL

Etmopterus princeps

I till XIV

Blåkäxa

SHL

Etmopterus spinax

I till XIV

Hågäl

SHO

Galeus melastomus

I till XIV

Gråhaj

GAM

Galeus murinus

I till XIV

Blåkäft

BRF

Helicolenus dactylopterus

I till XIV

Sexbågig kamtandhaj

SBL

Hexanchus griseus

I till XIV

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

I till XIV

Medelhavssoldatfisk

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I till XIV

Blåvingad havsmus

CYH

Hydrolagus mirabilis

I till XIV

Strumpebandsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

I till XIV

Tånglake

ELP

Lycodes esmarkii

I till XIV

Långstjärt

RHG

Macrourus berglax

I till XIV

Birkelånga

BLI

Molva dypterygia

I till XIV

Långa

LIN

Molva molva

I till XIV

Moratorsk

RIB

Mora moro

I till XIV

Spetsfenad haj

OXN

Oxynotus paradoxus

I till XIV

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

I till XIV

Fjällbrosmar

GFB

Phycis spp.

I till XIV

Vrakfisk

WRF

Polyprion americanus

I till XIV

Rundrocka

RJY

Raja fyllae

I till XIV

Isrocka

RJG

Raja hyperborea

I till XIV

Svartbuksrocka

JAD

Raja nidarosiensis

I till XIV

Liten hälleflundra

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I till XIV

Långnosad havsmus

RCT

Rhinochimaera atlantica

I till XIV

Knorrhaj

SYR

Scymnodon ringens

I till XIV

Mindre kungsfisk

SFV

Sebastes viviparus

I till XIV

Håkäring

GSK

Somniosus microcephalus

I till XIV

Trachyscorpia cristulata

TJX

Trachyscorpia cristulata

I till XIV
Tillägg

Uttalanden om artikel 51

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen noterar att varje icke-väsentlig bestämmelse i den grundläggande lagstiftningsakten, som återfinns i artikel 51 i förordningen (delegering av befogenhet), när som helst i framtiden ur en politisk synvinkel kan bli en väsentlig del av Neafc:s nuvarande kontroll- och tillsynsplan. I ett sådant fall påminner Europaparlamentet, rådet och kommissionen om att båda lagstiftarna, dvs. rådet och Europaparlamentet, har rätt att omedelbart invända mot kommissionens förslag till delegerad akt eller återkalla delegeringen av befogenhet i enlighet med artikel 48 respektive 49 i förordningen.”

”Rådet och parlamentet är överens om att även om en bestämmelse i förordningen om Neafc:s kontroll- och tillsynsplan anses vara en icke-väsentlig del och nu återfinns i artikel 51, innebär det inte i sig att en sådan bestämmelse av lagstiftaren automatiskt kommer att anses vara en icke-väsentlig del i framtida förordningar.”

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen förklarar att bestämmelserna i denna förordning inte ska påverka institutionernas eventuella framtida ståndpunkter när det gäller genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller av enskilda lagstiftningsakter som innehåller sådana bestämmelser.”

▼M3
BILAGA II

ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING VID HAMNSTATSKONTROLLER

Med riskhantering avses systematisk identifiering av risker och genomförande av alla de åtgärder som krävs för att begränsa dessa risker. Häri ingår uppgifts- och informationsinsamling, analys och bedömning av risker, planering och genomförande av åtgärder samt regelbunden övervakning och utvärdering av processen och dess resultat.

På grundval av riskbedömningen ska varje hamnmedlemsstat ta fram en riskhanteringsstrategi, i syfte att underlätta efterlevnaden av denna förordning. Strategin bör omfatta identifiering, beskrivning och fördelning av lämpliga kostnadseffektiva kontrollinstrument och inspektionsmedel, med avseende på varje risks art och beräknade nivå samt i vilken mån målriktmärkena har uppnåtts.

Kriterier för riskbedömning och riskhantering ska fastställas med avseende på kontroll-, inspektions- och verifikationsåtgärder, i syfte att möjliggöra snabba riskanalyser och allmän bedömning av relevant kontroll- och inspektionsinformation.

Enskilda fiskefartyg, grupper av fiskefartyg, operatörer och/eller fiskeverksamhet avseende olika arter och i olika delar av konventionsområdet ska omfattas av kontroller och inspektioner i förhållande till vilken risknivå de tilldelas, bland annat med utgångspunkt i följande allmänna antaganden om risknivåkriterier för hamnmedlemsstatens kontroller av landningar och omlastningar i hamn:

a) Fångster som tas av fartyg från en icke-avtalsslutande part.

b) Frysta fångster.

c) Stora fångstvolymer.

d) Fångster som tidigare lastats om till sjöss.

e) Fångster som tas utanför de avtalsslutande parternas jurisdiktion, dvs. i regleringsområdet.

f) Fångster som tas inom och utanför konventionsområdet.

g) Fångster av värdefulla arter.

h) Fångster ur fiskeresurser med särskilt begränsade fiskemöjligheter.

i) Antal inspektioner som genomförts tidigare och antal konstaterade överträdelser för ett fartyg och/eller en operatör.
BILAGA III

FÖRFARANDEN FÖR HAMNSTATSINSPEKTION

De nationella inspektörerna ska göra följande:

a) Kontrollera att fartygets identifikationsdokumentation ombord och information om fartygets ägare är sanningsenlig, fullständig och korrekt, bland annat genom lämplig kontakt med flaggstaten eller genom kontroll av fartygens internationella registrering om nödvändigt.

b) Kontrollera att fartygets flagg och beteckningar (däribland namn, distriktsbeteckning, Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) identifieringsnummer för fartyg, internationell anropssignal och andra beteckningar, huvuddimensioner) överensstämmer med den information som finns i dokumentationen.

c) Kontrollera att tillstånden för fiske och fiskerelaterad verksamhet är sanningsenliga, fullständiga och korrekta samt överensstämmer med den information som lämnats i enlighet med artikel 24.

d) Granska all annan relevant dokumentation samt relevanta register ombord, inklusive dokumentation i elektroniskt format och uppgifter från kontrollsystemet för fartyg (VMS) från flaggstaten eller relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Relevant dokumentation kan omfatta loggböcker, fångst-, omlastnings- och handelsdokument, besättningslistor, lastplaner och ritningar, beskrivningar av lastrummen för fisk samt dokument som krävs enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites).

e) Undersöka alla relevanta fiskeredskap ombord, inbegripet eventuella redskap som stuvats utom synhåll och relaterad utrustning, och kontrollera att dessa är förenliga med villkoren i tillstånden. Fiskeredskapen ska också kontrolleras så att egenskaper som mask- och garnstorlek, utrustning och tillbehör, mått och utformning för nätredskap, tinor och skrapor samt krokarnas storlek och antal överensstämmer med tillämpliga regler och att redskapens identifieringsnummer motsvarar uppgifterna i fartygets tillstånd.

f) Fastställa huruvida fisken ombord har fångats i enlighet med gällande tillstånd.

g) Övervaka hela landningen eller omlastningen samt kontrollera de kvantiteter, per art, som angivits i förhandsanmälan av landningen mot de kvantiteter, per art, som landas eller lastas om.

h) Undersöka fisken, inbegripet genom stickprovskontroller, i syfte att kontrollera mängden och artsammansättningen. I samband med detta har inspektörerna rätt att öppna containrar med förpackad fisk samt att flytta fångst eller containrar för att kontrollera att lastens innehåll är korrekt. Denna undersökning kan omfatta inspektioner av produkttyp och fastställande av nominell vikt.

i) Kontrollera och registrera de kvantiteter av varje art som finns kvar ombord när landningen eller omlastningen har avslutats.

j) Bedöma om det finns klara skäl att anta att ett fartyg har bedrivit IUU-fiske eller fiskerelaterad verksamhet till stöd för sådant fiske.

k) Överlämna en rapport om inspektionsresultatet, inklusive åtgärder som skulle kunna vidtas, till fartygets befälhavare, vilken ska undertecknas av inspektören och befälhavaren. Befälhavarens namnteckning på rapporten ska endast utgöra en bekräftelse på att ett exemplar av rapporten har tagits emot. Befälhavaren ska få möjlighet att komma med kommentarer eller invända mot rapporten samt att vid behov kontakta flaggstatens relevanta myndigheter, särskilt om befälhavaren har allvarliga svårigheter att förstå innehållet i rapporten. En kopia av rapporten ska lämnas till befälhavaren.

l) Om så är nödvändigt och möjligt, ombesörja en översättning av den relevanta dokumentationen.( 1 ) Yttrande av den 17 mars 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

( 2 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 oktober 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 29 november 2010.

( 3 ) EGT L 227, 12.8.1981, s. 21.

( 4 ) EUT L 22, 26.1.2009, s. 1.

( 5 ) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

( 6 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 7 ) EGT L 337, 30.12.1999, s. 1.

( 8 ) EUT L 56, 2.3.2005, s. 8.

( 9 ) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

( 10 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (EUT L 136, 25.5.2012, s. 41).

( 11 ) Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

Top