EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1061-20140606

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/2014-06-06

2010R1061 — SV — 06.06.2014 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1061/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 314, 30.11.2010, p.47)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014

  L 147

1

17.5.2014


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 297, 16.11.2011, s. 72  (1061/2010)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1061/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser ( 1 ), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerade akter angående märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Bestämmelserna för energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk fastställs i kommissionens direktiv 95/12/EG av den 23 maj 1995 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av tvättmaskiner ( 2 ).

(3)

Elförbrukningen hos tvättmaskiner för hushållsbruk står för en betydande del av hushållens sammanlagda elförbrukning i EU. Utöver de förbättringar av energieffektivitet som redan har uppnåtts är möjligheterna att ytterligare minska dessa maskiners energiförbrukning stora.

(4)

Direktiv 95/12/EG bör upphöra att gälla och nya bestämmelser bör fastställas i den här förordningen för att säkerställa att energimärkningen ger leverantörerna dynamiska incitament att ytterligare förbättra energieffektiviteten hos tvättmaskiner för hushållsbruk och att snabba på marknadens utveckling mot energieffektiv teknik.

(5)

Kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk omfattas av kommissionens direktiv 96/60/EG av den 19 september 1996 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk ( 3 ) och de bör därför inte omfattas av denna förordning. Med tanke på att de har liknande funktioner som tvättmaskiner för hushållsbruk bör dock direktiv 96/60/EG ses över så snart som möjligt.

(6)

Den information som återges på etiketten bör bygga på tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ( 4 ).

(7)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i etiketten för tvättmaskiner för hushållsbruk.

(8)

Denna förordning bör innehålla krav avseende den tekniska dokumentationen och informationsbladet för tvättmaskiner för hushållsbruk.

(9)

Förordningen bör också innehålla krav för den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av tvättmaskiner för hushållsbruk, samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(10)

Det bör införas bestämmelser om en översyn av bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

(11)

För att underlätta övergången från direktiv 95/12/EG till denna förordning bör tvättmaskiner för hushållsbruk som är märkta enligt denna förordning anses uppfylla kraven i direktiv 95/12/EG.

(12)

Direktiv 95/12/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs även för andra ändamål än hushållsbruk liksom inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk.

2.  Denna förordning ska inte gälla kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.

tvättmaskin för hushållsbruk : en automatisk tvättmaskin som tvättar och sköljer textilier med vatten och som även har centrifugeringsfunktion, och som i huvudsak är utformad för annat bruk än yrkesbruk.

2.

inbyggd tvättmaskin för hushållsbruk : en tvättmaskin för hushållsbruk avsedd att installeras i ett skåp, i en förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

3.

automatisk tvättmaskin : en tvättmaskin där tvättprocessen sköts helt och hållet av maskinen utan att användaren behöver ingripa medan programmet körs.

4.

kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk : en tvättmaskin för hushållsbruk som utöver centrifugeringsfunktionen också har en funktion för att torka textilier, i regel genom upphettning och tumling.

5.

program : en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som leverantören anser vara lämpliga för tvätt av vissa typer av textilier.

6.

cykel : en fullständig process med tvätt, sköljning och centrifugering enligt det valda programmet.

7.

programtid : den tid som förflyter mellan start av programmet och programmets slut med undantag av användarprogrammerad fördröjning.

8.

nominell kapacitet : avser den maximala mängd i kg med 0,5 kg-intervaller av torra textilier av en viss typ som enligt leverantören kan behandlas i en tvättmaskin för hushållsbruk med det valda programmet, när maskinen laddas enligt leverantörens anvisningar.

9.

halv maskin : tvättmaskinens halva nominella kapacitet för ett visst program.

10.

restfukthalt : den andel fukt som finns kvar i tvätten efter centrifugeringsfasen.

11.

frånläge : ett läge där tvättmaskinen för hushållsbruk är frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå lägsta möjliga effektförbrukning som kan bestå under en obestämd tid medan tvättmaskinen för hushållsbruk är ansluten till en strömkälla och används enligt leverantörens instruktioner; där det inte finns någon knapp eller brytare tillgänglig för slutanvändaren, avses med frånläge det tillstånd som uppstår efter det att tvättmaskinen av sig själv återgår till den effektförbrukning som gäller när maskinen inte är i bruk.

12.

viloläge : ett läge med lägsta effektförbrukningsnivå som hålls oförändrad under obegränsad tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt tvättmaskinen för hushållsbruk.

13.

motsvarande tvättmaskin för hushållsbruk : en modell av tvättmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden och som har samma nominella kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energi- och vattenförbrukning och utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt och centrifugering som en annan modell av tvättmaskin för hushållsbruk som samma leverantör har släppt ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

14.

slutanvändare : en konsument som köper eller förväntas köpa en tvättmaskin för hushållsbruk.

15.

försäljningsställe : den plats där tvättmaskiner för hushållsbruk visas upp eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

Leverantörerna ska säkerställa att

a) varje tvättmaskin för hushållsbruk är försedd med en tryckt etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I,

b) ett informationsblad enligt bilaga II tillhandahålls,

c) den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen,

d) alla annonser för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

e) allt tekniskt reklammaterial som angår en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller den modellens energieffektivitetsklass,

▼M1

f) en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje modell av tvättmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk,

g) ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga II görs tillgängligt för återförsäljare för varje modell av tvättmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; produktbladet kan också göras tillgängligt för återförsäljare av andra modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk.

▼B

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska säkerställa att

a) varje tvättmaskin för hushållsbruk på försäljningsstället är försedd med den etikett som leverantören tillhandahåller enligt artikel 3 a utvändigt på framsidan eller ovansidan av tvättmaskinen för hushållsbruk så att etiketten blir klart synlig,

▼M1

b) tvättmaskiner för hushållsbruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga IV, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3 f och 3 g, då bestämmelserna i bilaga VIII ska tillämpas i stället,

▼B

c) alla annonser för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk innehåller en hänvisning till dess energieffektivitetsklass, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

d) allt tekniskt reklammaterial som avser en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa förfarandet i bilaga V vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller uppgiven energieffektivitetsklass, årlig energiförbrukning, årlig vattenförbrukning, centrifugeringseffektivitetsklass, effektförbrukning i frånläge och viloläge, vilolägets varaktighet, restfukthalt, centrifugeringshastighet och utsläpp av luftburet akustiskt buller.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fyra år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges i bilaga V bedömas.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 95/12/EG ska upphöra att gälla den 20 december 2011.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.  Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publicerats före den 20 april 2012.

2.  Tvättmaskiner för hushållsbruk som släpps ut på marknaden före den 20 december 2011 ska uppfylla bestämmelserna i direktiv 95/12/EG.

3.  Om en åtgärd för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG ( 5 ) vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk har antagits ska tvättmaskiner för hushållsbruk som uppfyller bestämmelserna i genomförandeåtgärden med avseende på kraven på tvätteffektivitet och bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp före den 20 december 2011 anses uppfylla kraven i direktiv 95/12/EG.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den ska tillämpas från och med den 20 december 2011. Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 20 april 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Etikett

1.   ETIKETT

image

1. Följande information ska finnas på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning, vilket avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn.

III. Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga VI. Pilen som anger energieffektivitetsklass för tvättmaskinen för hushållsbruk ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV. Viktad årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt som kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal i enlighet med bilaga VII.

V. Viktad årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt som liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal i enlighet med bilaga VII.

VI. Nominell kapacitet uttryckt i kg för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogrammet bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

VII. Centrifugeringseffektivitetsklass enligt punkt 2 i bilaga VI.

VIII. Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60 °C full maskin uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

2. Etiketten ska vara utformad i enlighet med punkt 2. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 ( 6 ), kan en kopia av miljömärket läggas till.

2.   ETIKETTENS UTFORMNING

Etiketten ska vara utformad enligt figuren nedan.

image

Förklaringar:

a) Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den dock behålla de proportioner som anges av specifikationerna ovan.

b) Bakgrunden ska vara vit.

c) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till bilden ovan):

image   Kantlinje: 5 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

image   EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energilogotyp: färg: X-00-00-00.

Piktogram enligt bild: EU-logotyp och energilogotyp (i kombination): bredd: 92 mm, höjd: 17 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 92,5 mm.

image   Skala A–G

  Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

 

 Högsta klassen: X-00-X-00,

 Klass 2: 70-00-X-00,

 Klass 3: 30-00-X-00,

 Klass 4: 00-00-X-00,

 Klass 5: 00-30-X-00,

 Klass 6: 00-70-X-00,

 Lägsta klassen: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 18 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 12 pt, versaler, vit, på en enda rad.

image   Energieffektivitetsklass

  Pil: bredd: 26 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 29 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, på en enda rad.

image   Energi: text: Calibri normal 11 pt, versaler, 100 % svart.

image   Viktad årlig energiförbrukning

  Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri fet 42 pt, 100 % svart; och Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

image   Viktad årlig vattenförbrukning

  Piktogram enligt bild

  Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

image   Nominell kapacitet

  Piktogram enligt bild

  Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

image   Centrifugeringseffektivitetsklass

  Piktogram enligt bild

  Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri normal 16 pt, vågrät skala 75 %, 100 % svart och Calibri fet 22 pt, vågrät skala 75 %, 100 % svart.

image   Utsläpp av luftburet akustiskt buller

  Piktogram enligt bild

  Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning

image  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning bör passa in på en yta med måtten 92 × 15 mm.

image   Förordningens nummer: Calibri fet 12 pt, 100 % svart.
BILAGA II

Informationsblad

1. Informationen i informationsbladet för tvättmaskinen för hushållsbruk ska anges i följande ordning och ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls tillsammans produkt.

a) Leverantörens namn eller varumärke.

b) Leverantörens modellbeteckning, vilket avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn.

c) Nominell kapacitet uttryckt i kg bomull för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

d) Energieffektivitetsklass enligt punkt 1 i bilaga VI.

e) Om en tvättmaskin för hushållsbruk har tilldelats ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan den informationen tas med.

f) Viktad årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt som kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal. Den ska beskrivas som: ”Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C Full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.”

g) Energiförbrukningen (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin och halv maskin och för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin.

h) Viktad effektförbrukning vid frånläge och viloläge.

i) Viktad årlig vattenförbrukning (AE C) uttryckt som liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal. Den ska beskrivas som: ”Vattenförbrukning ’X’ liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.”

j) Centrifugeringseffektivitetsklassen bestäms enligt punkt 2 i bilaga VI, och uttrycks som ”centrifugeringseffektivitetsklass ’X’ på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)”. Detta kan uttryckas på annat sätt förutsatt att det framgår att skalan går från G (minst effektiv) till A (effektivast).

k) Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är högst.

l) Angivelse av att ”standardprogrammet bomull 60 °C” och ”standardprogrammet bomull 40 °C” är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

m) Programtiden för ”standardprogram bomull 60 °C full maskin” och ”standardprogram bomull 40 °C halv maskin”, uttryckt i minuter och avrundad till närmaste minut.

n) Vilolägets varaktighet (Tl ) om tvättmaskinen för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem.

o) Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60 °C full maskin uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

p) Om tvättmaskinen för hushållsbruk är avsedd att byggas in, ska detta anges.

2. Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk som tillhandahålls av samma leverantör.

3. Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. Om den information som anges i punkt 1 inte redan har visats på etiketten måste även den anges.
BILAGA III

Teknisk dokumentation

1. Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3 c ska omfatta

a) leverantörens namn och adress,

b) en allmän beskrivning av tvättmaskinmodellen, tillräcklig för att medge en enkel och otvetydig identifiering,

c) om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats,

d) om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts,

e) identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal,

f) en uppgift om huruvida tvättmaskinsmodellen frigör silverjoner under tvättcykeln eller inte, enligt följande: ”Denna produkt frigör/frigör inte silverjoner under tvättcykeln.”

g) tekniska parametrar för mätningarna enligt följande:

i) energiförbrukning,

ii) programtid,

iii) vattenförbrukning,

iv) effektförbrukning i frånläge,

v) effektförbrukning i viloläge,

vi) vilolägets varaktighet,

vii) restfukthalt,

viii) utsläpp av luftburet akustiskt buller,

ix) högsta centrifugeringshastighet,

h) resultatet av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga VII.

2. När den information som ges i den tekniska dokumentationen för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av design eller extrapolering från andra motsvarande tvättmaskiner för hushållsbruk eller båda, ska den dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar eller båda, och om provningar som har utförts av leverantörer för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Informationen ska även innehålla en förteckning över alla andra modeller av motsvarande tvättmaskiner för hushållsbruk där informationen har erhållits på samma grunder.
BILAGA IV

Information som ska tillhandahållas i de fall där slutanvändarna inte kan förväntas se den visade produkten

1. Informationen som avses i artikel 4 b ska lämnas i följande ordning:

a) Nominell kapacitet uttryckt i kg bomull för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

b) Energieffektivitetsklass enligt punkt 1 i bilaga VI.

c) Viktad årlig energiförbrukning uttryckt i kWh per år, beräknad enligt punkt 1 c i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal,

d) Viktad årlig vattenförbrukning uttryckt i liter per år, beräknad enligt punkt 2 a i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal,

e) Centrifugeringseffektivitetsklass enligt punkt 2 i bilaga VI.

f) Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är högst.

g) Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60 °C full maskin, uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

h) Om tvättmaskinen för hushållsbruk tillverkas för att byggas in, ska detta anges.

2. Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i bilaga II.

3. Teckenstorlek och typsnitt för all den information som räknas upp i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.
BILAGA V

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter utför kontrollen av överensstämmelse med kraven i artiklarna 3 och 4 ska de prova en enda tvättmaskin för hushållsbruk. Om de uppmätta parametrarna inte motsvarar de av leverantören uppgivna värdena, inom de gränser som anges i tabell 1, ska mätningar utföras på ytterligare tre tvättmaskiner för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre tvättmaskiner för hushållsbruk ska motsvara de av leverantören uppgivna värdena inom de gränser som anges i tabell 1, med undantag för energiförbrukningen där det uppmätta värdet inte får vara mer än 6 % högre än märkvärdet för Et .

I annat fall ska det anses att modellen och alla andra motsvarande modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk inte uppfyller kraven i artiklarna 3 och 4.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning.Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet (1) för AEC .

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Et .

Programtid

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tt .

Vattenförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Wt .

Restfukthalt

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för D.

Centrifugeringshastighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % lägre än märkvärdet.

Effektförbrukning i frånläge och viloläge

Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl högre än 1,00 W får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet. Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl lägre än eller lika med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än märkvärdet.

Vilolägets varaktighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tl .

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Det uppmätta värdet ska stämma överens med märkvärdet.

(1)   Med ”märkvärde” avses det värde som leverantören deklarerat.
BILAGA VI

Energieffektivitetsklasser och centrifugeringseffektivitetsklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Energieffektivitetsklassen för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEI) enligt tabell 1.

Energieffektivitetsindexet (EEI) för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas enligt punkt 1 i bilaga VII.Tabell 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (minst effektiv)

EEI ≥ 87

2.   CENTRIFUGERINGSEFFEKTIVITETSKLASSER

Centrifugeringseffektivitetsklassen för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med restfukthalten (D) enligt tabell 2.

Restfukthalten (D) för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas enligt punkt 3 i bilaga VII.Tabell 2

Centrifugeringseffektivitetsklasser

Centrifugeringseffektivitetsklass

Restfukthalt (%)

A (effektivast)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (minst effektiv)

D ≥ 90
BILAGA VII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex, årlig vattenförbrukning och restfukthalt

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell av tvättmaskin för hushållsbruk jämförs tvättmaskinens viktade årliga energiförbrukning för standardprogram bomull 60 °C full och halv maskin och standardprogram bomull 40 °C halv maskin med dess årliga standardenergiförbrukning.

a) Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

image

där:

AEC

=

årlig energiförbrukning för tvättmaskinen för hushållsbruk,

SAEC

=

årlig standardenergiförbrukning för tvättmaskinen för hushållsbruk.

b) Årlig standardenergiförbrukning (SAEC ) beräknas enligt följande formel i kWh/år och avrundas till två decimaler:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

där:

c

=

hushållstvättmaskinens nominella kapacitet för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

c) Den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) beräknas enligt följande formel i kWh/år och avrundas till två decimaler:

(i) 

image

där:

Et

=

viktad energiförbrukning,

Po

=

viktad effekt i frånläge,

Pl

=

viktad effekt i viloläge,

Tt

=

viktad programtid,

220

=

sammanlagt antal standardtvättcykler per år.

(ii) När tvättmaskinen för hushållsbruk är försedd med ett effektstyrningssystem och den automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program, beräknas den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) med hänsyn tagen till den faktiska tiden i viloläget enligt följande formel:

image

där:

Tl

=

tid i ”viloläge”.

d) Den viktade energiförbrukningen (Et ) beräknas i kWh enligt följande formel och avrundas till tre decimaler:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

där:

Et,60

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Et,60½

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Et,40½

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

e) Den viktade effekten vid frånläge (Po ) beräknas i W enligt följande formel och avrundas till två decimaler:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

där:

Po,60

=

effekten i frånläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Po,60½

=

effekten i frånläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Po,40½

=

effekten i frånläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

f) Den viktade effekten vid viloläge (Pl ) beräknas i W enligt följande formel och avrundas till två decimaler:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

där:

Pl,60

=

effekten i viloläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Pl,60½

=

effekten i viloläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Pl,40½

=

effekten i viloläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

g) Den viktade programtiden (Tt ) beräknas som antalet minuter enligt följande formel och avrundas till närmaste minut:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

där:

Tt,60

=

programtiden för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Tt,60½

=

programtiden för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Tt,40½

=

programtiden för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

h) Den viktade tiden i viloläge (Tl ) beräknas i minuter enligt följande formel och avrundas till närmaste minut:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

där:

Tl,60

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Tl,60½

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Tl,40½

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

2.   BERÄKNING AV VIKTAD ÅRLIG VATTENFÖRBRUKNING

a) Den viktade årliga vattenförbrukningen (AWC ) för en tvättmaskin för hushållsbruk beräknas i liter enligt följande formel och avrundas uppåt till närmaste heltal:

AWc = Wt × 220

där:

Wt

=

viktad vattenförbrukning,

220

=

sammanlagt antal standardtvättcykler per år.

b) Den viktade årliga vattenförbrukningen (Wt ) beräknas i liter enligt följande formel och avrundas uppåt till närmaste heltal:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

där:

Wt,60

=

vattenförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Wt,60½

=

vattenförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Wt,40½

=

vattenförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

3.   BERÄKNING AV DEN VIKTADE RESTFUKTHALTEN

Den viktade restfukthalten (D) för en tvättmaskin för hushållsbruk beräknas som en procentuell andel enligt följande formel och avrundas till närmaste hela procenttal:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

där:

D60

är restfukthalten för standardprogram bomull 60 °C full maskin, uttryckt i procent och avrundad till närmaste hela procenttal,

D60½

är restfukthalten för standardprogram bomull 60 °C halv maskin, uttryckt i procentuell andel och avrundad till närmaste hela procenttal,

D40½

är restfukthalten för standardprogram bomull 40 °C halv maskin, uttryckt i procentuell andel och avrundad till närmaste hela procenttal.

▼M1
BILAGA VIII

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1. För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)  visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)  kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)  pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)  alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2. Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 2 i bilaga I. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3. Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a) Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b) På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c) Ha ett av följande två format:

image

4. Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a) Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b) Bilden ska vara länkad till märkningen.

c) Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d) Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e) För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f) Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g) Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5. Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ”produktblad”. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.( 1 ) EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

( 2 ) EGT L 47, 24.2.1996, s. 35.

( 3 ) EGT L 266, 18.10.1996, s. 1.

( 4 ) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

( 5 ) EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

( 6 ) 1 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

Top