EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0642-20170921

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (kodifiering)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/642/2017-09-21

02010R0642 — SV — 21.09.2017 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 642/2010

av den 20 juli 2010

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

(kodifiering)

(EGT L 187 21.7.2010, s. 5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 259/2011 av den 16 mars 2011

  L 70

31

17.3.2011

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 643/2011 av den 1 juli 2011

  L 175

1

2.7.2011

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 265/2014 av den 14 mars 2014

  L 76

26

15.3.2014

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1328 av den 17 juli 2017

  L 185

24

18.7.2017

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1587 av den 19 september 2017

  L 241

15

20.9.2017
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 642/2010

av den 20 juli 2010

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

(kodifiering)▼M3

Artikel 1

1.  Utan hinder av importtullsatserna i Gemensamma tulltaxan ska importtullen för produkter enligt KN-nummer 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 91 20 (vanligt vete för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av andra slag än för utsäde), 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 och 1007 90 00 motsvara det interventionspris som gäller vid import ökat med 55 %, minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Tullen får dock inte överstiga den normala tullsatsen såsom den fastställts på grundval av Kombinerade nomenklaturen.

2.  För beräkning av den importtull som avses i punkt 1 ska representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för de produkter som avses i samma punkt.

▼M4

3.  De tullsatser i Gemensamma tulltaxan som avses i punkt 1 ska vara de som tillämpas vid den tidpunkt som avses i artikel 172.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ( 1 ).

▼B

Artikel 2

▼M3

1.  Den importtull som avses i artikel 1.1 ska beräknas dagligen av kommissionen.

Det interventionspris som ska användas vid beräkningen av importtullen ska vara 101,31 euro per ton.

Det importpris som ska användas vid beräkningen av importtullen ska vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den här förordningen.

2.  Den importtull som fastställs av kommissionen ska vara lika med genomsnittet för de importtullar som beräknats under de tio närmast föregående arbetsdagarna.

Kommissionen ska fastställa importtullen när genomsnittet för de importtullar som beräknas under de tio närmast föregående arbestdagarna skiljer sig med mer än 5 euro per ton från den fastställda tullen eller när genomsnittet är lika med noll.

Vid varje fastställande ska importtullen och de faktorer som använts för beräkningen av den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning ( 2 ).

Den importtull som fastställs ska tillämpas från och med dagen för offentliggörandet.

Den importtull som fastställs i enlighet med denna förordning ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft.

▼M3 —————

▼B

4.  Om lossningshamnarna i unionen befinner sig

a) i Medelhavet (bortom Gibraltarsundet) eller i Svarta havet och varorna anländer från Atlanten eller via Suez-kanalen, ska kommissionen sätta ned importtullen med 3 euro per ton,

b) vid atlantkusten på den iberiska halvön, i Förenade kungariket, Irland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland eller Sverige, och varorna anländer från Atlanten, ska kommissionen sätta ned importtullen med 2 euro per ton.

▼M4

Tullmyndigheten i lossningshamnen ska i enlighet med förlagan i bilaga I utfärda en handling över de kvantiteter av varje produkt som lossats. Den nedsättning av tullen som föreskrivs i första stycket ska endast beviljas om varorna åtföljs av denna handling till dess att tullformaliteterna för importen är fullbordade.

▼M5

5.  För varor med ursprung i Kanada enligt KN-nummer 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av andra slag än för utsäde), 1002 10 00 och 1002 90 00 ska importullen motsvara den procentsats som fastställs i enlighet med punkt 2 och, om så är lämpligt, punkt 4. Den procentsats som ska tillämpas anges i bilaga Ia. Importtullen ska avrundas neråt till närmaste tusendels euro (0,001).

▼B

Artikel 3

1.  Importtullarna ska minskas med 24 euro per ton på flintmajs som svarar emot de specifikationer som anges i bilaga II.

2.  För att en aktör ska kunna tillgodogöra sig minskningen som avses i punkt 1 måste flintmajsen förädlas till en produkt med KN-nummer 1904 10 10 , 1103 13 eller 1104 23 inom sex månader efter det datum då övergången till fri omsättning skedde.

▼M4

3.  Bestämmelserna om slutanvändning i artikel 254.1, 254.4 och 254.5 i förordning (EU) nr 952/2013 ska tillämpas.

4.  Genom undantag från artikel 211.3 c i förordning (EU) nr 952/2013 ska importören hos den behöriga myndigheten ställa en särskild säkerhet av 24 euro per ton för flintmajs, utom när deklarationen om övergång till fri omsättning åtföljs av ett intyg om överensstämmelse utfärdat av den argentinska Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) i enlighet med led a i första stycket i artikel 7.2 i den här förordningen.

Om den tullsats som gäller vid godkännandet av deklarationen om övergång till fri omsättning är mindre än 24 euro per ton för majs, ska emellertid den särskilda säkerheten vara densamma som tullsatsen.

▼B

Artikel 4

De kvalitetskriterier som ska uppfyllas vid import till unionen samt de tillåtna toleransnivåerna ska vara de som anges i bilaga II.

Artikel 5

▼M3

1.  Vid fastställande av de representativa cif-importpriser som avses i artikel 1.2 ska följande faktorer användas för vanligt vete av hög kvalitet och annan majs än utsädesmajs enligt artikel 1.1 i denna förordning:

a) Den representativa börsnoteringen på marknaden i Förenta Staterna.

b) De kända handelsbidrag och avdrag som är kopplade till denna notering på marknaden i Förenta staterna den dag noteringen anges.

c) Sjötransportkostnaden och tillhörande kostnader mellan Förenta staterna (Mexikanska golfen eller Duluth) och Rotterdams hamn för ett fartyg på minst 25 000 ton.

▼B

2.  Kommissionen ska varje arbetsdag notera

a) den faktor som anges i punkt 1 a på varubörserna och med användning av den referenskvalitet som anges i bilaga III,

b) de faktorer som anges i punkt 1 b och c på grundval av allmänt tillgänglig information.

▼M3

3.  När faktorn enligt punkt 1 b eller det tillämpliga fob-priset beräknas ska ett bidrag på 14 euro per ton vanligt vete av hög kvalitet tillämpas.

4.  De representativa cif-importpriserna för vanligt vete av hög kvalitet och annan majs än utsädesmajs ska vara summan av de faktorer som avses i punkt 1 a, b och c.

Det representativa cif-importpriset för durumvete av hög kvalitet, durumvete för utsäde och vanligt vete för utsäde ska vara det som beräknats för vanligt vete av hög kvalitet.

Det representativa cif-importpriset för durumvete av medelhög kvalitet och durumvete av låg kvalitet ska vara det som beräknats för vanligt vete av hög kvalitet, på vilket ska tillämpas ett avdrag på 10 euro per ton för durumvete av medelhög kvalitet och ett avdrag på 30 euro per ton för durumvete av låg kvalitet.

Det representativa cif-importpriset för andra slag av sorghum än för utsäde, sorghum för utsäde enligt KN-nummer 1007 10 90 , andra slag av råg än för utsäde, råg för utsäde och utsädesmajs enligt KN-nummer 1005 10 90 ska vara det som beräknats för annan majs än utsädesmajs.

▼M3 —————

▼M4

Artikel 6

1.  För vanligt vete av hög kvalitet ska importören hos den behöriga myndigheten ställa en särskild säkerhet på 95 euro per ton samma dag som deklarationen om övergång till fri omsättning godkänns, utom i de fall den deklarationen åtföljs av ett intyg om överensstämmelse utfärdat av Federal Grain Inspection Service (FGIS) eller av Canadian Grain Commission (CGC) i enlighet med led b eller c i första stycket i artikel 7.2.

Om importtullar upphör att tillämpas på någon kvalitetskategori av vanligt vete i enlighet med artikel 219 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 ( 3 ) ska dock den särskilda säkerheten inte längre krävas under hela den tid då importtullarna inte tillämpas.

2.  För durumvete ska importören hos den behöriga myndigheten ställa en särskild säkerhet samma dag som deklarationen om övergång till fri omsättning godkänns, utom i de fall den deklarationen åtföljs av ett intyg om överensstämmelse utfärdat av Federal Grain Inspection Service (FGIS) eller av Canadian Grain Commission (CGC) i enlighet med led b eller c i första stycket i artikel 7.2.

Storleken på denna särskilda säkerhet ska vara lika med skillnaden, den dag som deklarationen om övergång till fri omsättning godkänns, mellan den högsta importtullen och den tullsats som gäller för den angivna kvaliteten höjd med ett tillägg av 5 euro per ton. I de fall där import av durumvete av olika kvaliteter är tullfri, ska det dock inte behövas någon särskild säkerhet.

▼B

Artikel 7

1.  Det tullkontor där övergång till fri omsättning sker ska ta representativa stickprov i enlighet med bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 ( 4 ) av alla sändningar av vanligt vete av hög kvalitet, durumvete och flintmajs. Inga prov ska emellertid tas om importtullen för de olika kvaliteterna är densamma.

Om kommissionen emellertid officiellt har godkänt ett kvalitetsintyg för vanligt vete av hög kvalitet, durumvete eller flintmajs, som har utfärdats av den stat där varan har sitt ursprung, ska prov endast tas för kontroll av den intygade kvaliteten från ett tillräckligt representativt urval av sändningar.

▼M4

2.  Följande intyg om överensstämmelse ska officiellt godkännas av kommissionen i enlighet med principerna i artiklarna 58 och 59 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ( 5 ):

a) Intyg utfärdade av Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) i Argentina för flintmajs.

b) Intyg utfärdade av Federal Grains Inspection Service (FGIS) i Förenta staterna för vanligt vete av hög kvalitet och durumvete av hög kvalitet.

c) Intyg utfärdade av Canadian Grain Commission (CGC) i Kanada för vanligt vete av hög kvalitet och durumvete av hög kvalitet.

▼B

En förlaga till intyget om överensstämmelse utfärdat av Senasa anges i bilaga IV. De stämplar som den argentinska regeringen har godkänt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Förlagor till de intyg om överensstämmelse som utfärdas av FGIS anges i bilaga V.

Förlagor till de intyg om överensstämmelse som utfärdas av CGC, den klassindelning vid export och de stämplar som används av CGC anges i bilaga VI.

Om de analytiska parametrar som anges i intyg om överensstämmelse som är utfärdade av de tre organ som anges i första stycket, visar överensstämmelse med de kvalitetskriterier för vanligt vete av hög kvalitet, durumvete och flintmajs som anges i bilaga II, ska prov tas på minst 3 % av de sändningar som anländer till varje införselplats under regleringsåret.

Varorna ska klassificeras i den standardkvalitet för vilken de villkor som anges i bilaga II uppfylls.

3.  Standardmetoderna för de analyser som avses i punkt 1 ska vara de som beskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 ( 6 ).

Flintmajs ska vara majs av sorten Zea mays indurata vars kärnor har frövitor med ett glasaktigt utseende (hård eller hornartad struktur). Kärnorna är i allmänhet orangefärgade eller röda. Den övre delen (på motsatt sida i förhållande till grodden), eller kronan, ska inte ha någon spricka.

Som korn av flintmajs räknas de korn som svarar mot följande kriterier:

a) Kronan har ingen spricka.

b) Vid ett snitt utmed kornets långsida ska det i frövitan finnas en mjölartad del helt omgiven av en hornartad del. Den hornartade delen ska utgöra den huvudsakliga delen av den totala snittytan.

Procentandelen flintmajskorn ska fastställas genom räkning av antalet korn som motsvarar de kriterier som anges i tredje stycket i ett representativt urval om 100 majskorn.

Standardmetoden för fastställande av flotationsindex anges i bilaga VII.

▼M4

4.  Om analysresultaten visar att det importerade vanliga vetet av hög kvalitet, durumvetet eller flintmajsen är av lägre standardkvalitet än vad som har angivits i deklarationen om övergång till fri omsättning ska importören betala mellanskillnaden mellan den importavgift som gäller för produkten enligt deklarationen och den som gäller för den faktiskt importerade produkten. I detta fall ska den särskilda säkerhet som föreskrivs i artikel 3.4 och artikel 6.1 och 6.2 frisläppas, utom det tillägg på 5 euro som anges i andra stycket i artikel 6.2.

Om den mellanskillnad som anges i första stycket inte betalas inom en månad ska den särskilda säkerhet som anges i artikel 3.4 och artikel 6.1 och 6.2 vara förverkad.

▼B

5.  De representativa prover av importerad spannmål som den behöriga myndigheten i medlemsstaten tagit ska bevaras under sex månader.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1249/96 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IX.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M4
BILAGA I

Förlaga till det intyg som avses i artikel 2.4

Lossad produkt (KN-nummer, samt för vanligt vete, durumvete och majs, deklarerad kvalitet enligt artikel 5): …

Lossad kvantitet (i kilogram): …

▼M5
BILAGA Ia

Procentandel som det hänvisas till i artikel 2.5År

Procent

2017

87,5

2018

75

2019

62,5

2020

50

2021

37,5

2022

25

2023

12,5

2024 och varje efterföljande år

0 (tullfri)

▼M3
BILAGA II

Klassificering av importerade produkter

(på grundval av en vattenhalt på 12 viktprocent eller motsvarande)Produkt

Vanligt vete och spält (1) med undantag av blandsäd

Durumvete

Flintmajs

KN-nummer

ex 1001 91 20

och

ex 1001 99 00

1001 11 00

och

1001 19 00

ex 1005 90 00

Kvalitet (2)

Hög

Medel

Låg

Hög

Medel

Låg

 

1.  Lägsta proteinhalt i procent

14,0

11,5

2.  Lägsta specifika vikt i kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.  Högsta innehåll av orenheter (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.  Lägsta innehåll av kärnor med glasaktigt utseende

75,0

62,0

95,0

5.  Högsta flotationsindex

25,0

(1)   Dessa kriterier gäller för skalad spält.

(2)   Analysmetoderna i del IV i bilaga I till förordning (EU) nr 1272/2009 ska tillämpas.Toleranser

Tillåtna toleranser

Durumvete och vanligt vete

Flintmajs

Proteininnehåll

– 0,7

Lägsta specifika vikt

– 0,5

– 0,5

Högsta innehåll av orenheter

+ 0,5

Innehåll av kärnor med glasaktigt utseende

– 2,0

– 3,0

Flotationsindex

+ 1,0

—: Ej tillämpligt.
BILAGA IIINoteringsbörser och referenssorter

Produkt

Vanligt vete

Majs

Standardkvalitet

Hög

 

Referenssorter (typ/klass) för börsnotering

Hard Red Spring nr 2

Yellow Corn nr 3

Noteringsbörs

Minneapolis Grain Exchange

Chicago Mercantile Exchange

▼B
BILAGA IV

FÖRLAGA FÖR KVALITETSINTYG ”SENASA” SOM GODKÄNTS AV ARGENTINSKA REGERINGEN, SOM AVSES I ARTIKEL 7.2

image
BILAGA V

FÖRLAGA TILL INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE GODKÄNT AV AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR VANLIGT VETE

image

FÖRLAGA TILL INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE GODKÄNT AV AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR DURUMVETE

image
BILAGA VI

FÖRLAGA TILL INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE GODKÄNT AV KANADAS REGERING FÖR VANLIGT VETE OCH DURUMVETE SAMT FÖR KLASSINDELNING VID EXPORT

image

Klassindelning vid export för kanadensiskt vanligt vete och durumvete

VANLIGT VETEKanada Western Red Spring

(CWRS)

Provvikt

Total mängd främmande material inklusive korn av andra sädesslag

Nr 1 CWRS

(Minimum) 79,0 kg/hl

(Maxusive) 0,4 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 2 CWRS

(Minimum) 77,5 kg/hl

(Maxusive) 0,75 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 3 CWRS

(Minimum) 76,5 kg/hl

(Maxusive) 1,25 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslagKanada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Provvikt

Total mängd främmande material inklusive korn av andra sädesslag

Nr 1 CWES

(Minimum) 78,0 kg/hl

(Maxusive) 0,75 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 2 CWES

(Minimum) 76,0 kg/hl

(Maxusive) 1,5 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslagKanada Prairie Spring Red

(CPSR)

Provvikt

Total mängd främmande material inklusive korn av andra sädesslag

Nr 1 CPSR

(Minimum) 77,0 kg/hl

(Maxusive) 0,75 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 2 CPSR

(Minimum) 75,0 kg/hl

(Maxusive) 1,5 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslagKanada Prairie Spring White

(CPSW)

Provvikt

Total mängd främmande material inklusive korn av andra sädesslag

Nr 1 CPSW

(Minimum) 77,0 kg/hl

(Maxusive) 0,75 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 2 CPSW

(Minimum) 75,0 kg/hl

(Maxusive) 1,5 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslagKanada Western Red Winter

(CWRW)

Provvikt

Total mängd främmande material inklusive korn av andra sädesslag

Nr 1 CWRW

(Minimum) 78,0 kg/hl

(Maxusive) 1,0 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 2 CWRW

(Minimum) 74,0 kg/hl

(Maxusive) 2,0 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslagKanada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Provvikt

Total mängd främmande material inklusive korn av andra sädesslag

Nr 1 CWSWS

(Minimum) 78,0 kg/hl

(Maxusive) 0,75 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 2 CWSWS

(Minimum) 75,5 kg/hl

(Maxusive) 1,0 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 3 CWSWS

(Minimum) 75,0 kg/hl

(Maxusive) 1,5 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslagDURUMVETE

Kanada Western Amber Durum

(CWAD)

Provvikt

Total mängd främmande material inklusive korn av andra sädesslag

Nr 1 CWAD

(Minimum) 80,0 kg/hl

(Maxusive) 0,5 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 2 CWAD

(Minimum) 79,5 kg/hl

(Maxusive) 0,8 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 3 CWAD

(Minimum) 78,0 kg/hl

(Maxusive) 1,0 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Nr 4 CWAD

(Minimum) 75,0 kg/hl

(Maxusive) 3,0 % inkl. 0,2 % korn av andra sädesslag

Anmärkningar:

Korn av andra sädesslag: I dessa klasser endast havre, korn, råg och rågvete.

Vanligt vete: För export av vanligt vete kommer Canadian Grain Commission att tillsammans med intyget lämna dokumentation med uppgift om proteininnehåll i procent för den aktuella sändningen.

Durumvete: För export av durumvete kommer Canadian Grain Commission att tillsammans med intyget lämna dokumentation med uppgift om procentandel glasartade kärnor och rymdvikt för den aktuella sändningen.
BILAGA VII

STANDARDMETOD FÖR FASTSTÄLLANDE AV DET FLOTATIONSINDEX SOM AVSES I ARTIKEL 7.3

Bered en lösning av natriumnitrat i vatten med en specifik vikt av 1,25 och förvara denna lösning vid en temperatur av 35 °C.

Tillsätt till lösningen 100 majskorn från ett representativt stickprov där fuktighetshalten inte överstiger 14,5 %.

Rör om i lösningen under fem minuter var 30 sekund, för att eliminera luftbubblorna.

Separera de flytande kornen från dem som sjunkit och räkna dem.

Flotationsindex beräknas enligt följande:

Provets flotationsindex = (antal flytande korn)/(antal sjunkna korn) × 100

Repetera provet fem gånger.

Flotationsindexet är det aritmetiska medelvärdet av de flotationsindexen vid de fem proven, med undantag för extremvärden.
BILAGA VIIIUpphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 1249/96

(EGT L 161, 29.6.1996, s. 125)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 641/97

(EGT L 98, 15.4.1997, s. 2)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2092/97

(EGT L 292, 25.10.1997, s. 10)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2519/98

(EGT L 315, 25.11.1998, s. 7)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2235/2000 (1)

(EGT L 256, 10.10.2000, s. 13)

endast vad gäller artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 2104/2001

(EGT L 283, 27.10.2001, s. 8)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 597/2002

(EGT L 91, 6.4.2002, s. 9)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1900/2002

(EGT L 287, 25.10.2002, s. 15)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1110/2003

(EUT L 158, 27.6.2003, s. 12)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 777/2004

(EUT L 123, 27.4.2004, s. 50)

endast vad gäller artikel 5

Kommissionens förordning (EG) nr 1074/2008

(EUT L 294, 1.11.2008, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 459/2009

(EUT L 139, 5.6.2009, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EU) nr 170/2010

(EUT L 51, 2.3.2010, s. 8)

 

(1)   Förordning ändrad genom förordning (EG) nr 2015/2001 (EGT L 272, 13.10.2001, s. 31).
BILAGA IXJÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1249/96

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1, första och andra meningen

Artikel 2.1, första stycket

Artikel 2.1, tredje meningen

Artikel 2.1, andra stycket

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.3

Artikel 2.4, första stycket, första strecksatsen

Artikel 2.4, första stycket a

Artikel 2.4, andra och tredje strecksatsen

Artikel 2.4, första stycket b

Artikel 2.4, andra stycket

Artikel 2.4, andra stycket

Artikel 2.5, första stycket, första meningen

Artikel 3.1

Artikel 2.5, första stycket, andra meningen

Artikel 3.2

Artikel 2.5, första stycket, tredje meningen

Artikel 3.3

Artikel 2.5, andra stycket

Artikel 3.4, första stycket

Artikel 2.5, tredje stycket

Artikel 3.4, andra stycket

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4.1

Artikel 5.1

Artikel 4.2

Artikel 5.2

Artikel 4.3, första, andra och tredje strecksatsen

Artikel 5.3 a, b och c

Artikel 4.4

Artikel 5.4

Artikel 4.5

Artikel 5.5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6.1

Artikel 7.1

Artikel 6.1a, första stycket, första, andra och tredje strecksatsen

Artikel 7.2, första stycket a, b och c

Artikel 6.1a, andra till sjätte stycket

Artikel 7.2, andra till sjätte stycket

Artikel 6.2, första stycket

Artikel 7.3, första stycket

Artikel 6.2, andra stycket

Artikel 7.3, andra stycket

Artikel 6.2, tredje stycket, första och andra strecksatsen

Artikel 7.3, tredje stycket a och b

Artikel 6.2, fjärde stycket

Artikel 7.3, fjärde stycket

Artikel 6.2, femte stycket

Artikel 7.3, femte stycket

Artikel 6.3

Artikel 7.4

Artikel 6.4

Artikel 7.5

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga IVa

Bilaga V

Bilaga IVb

Bilaga VI

Bilaga V

Bilaga VII

Bilaga VI

Bilaga I

Bilaga VIII

Bilaga IX( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

( 2 ) Mellan fastställandet av två tullar återfinns de faktorer som beaktas vid beräkningen på kommissionens webbplats.

( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

( 4 ) EUT L 54, 26.2.2009, s. 1.

( 5 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

( 6 ) EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.

Top