EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0684-20200213

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/2020-02-13

02009R0684 — SV — 13.02.2020 — 007.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009

av den 24 juli 2009

om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

(EGT L 197 29.7.2009, s. 24)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1221/2012 av den 12 december 2012

  L 349

9

19.12.2012

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 76/2014 av den 28 januari 2014

  L 26

4

29.1.2014

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/379 av den 11 mars 2016

  L 72

13

17.3.2016

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/503 av den 7 mars 2018

  L 86

1

28.3.2018

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/550 av den 6 april 2018

  L 91

13

9.4.2018

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019

  L 333

56

27.12.2019
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009

av den 24 juli 2009

om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskovArtikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs

a) 

form och innehåll för de elektroniska meddelanden som i enlighet med artiklarna 21–25 i direktiv 2008/118/EG ska utbytas genom det datoriserade system som avses i artikel 21.2 i det direktivet,

b) 

regler och förfaranden för utbyte av de meddelanden som avses i a,

c) 

formen för de pappersdokument som avses i artiklarna 26 och 27 i direktiv 2008/118/EG.

Artikel 2

Skyldigheter avseende meddelanden som utbyts genom det datoriserade systemet

När det gäller form och innehåll ska de meddelanden som utbyts i enlighet med artiklarna 21–25 i direktiv 2008/118/EG uppfylla de krav som fastställs i bilaga I till denna förordning. Om vissa av uppgiftsfälten i meddelandena ska fyllas i med koder ska de koder som förtecknas i bilaga II användas.

Artikel 3

Formaliteter innan flyttningen av punktskattepliktiga varor kan påbörjas

1.  Preliminära elektroniska administrativa dokument som lämnas i enlighet med artikel 21.2 i direktiv 2008/118/EG och elektroniska administrativa dokument som tilldelas en unik administrativ referenskod i enlighet med artikel 21.3 tredje stycket i det direktivet ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

2.  Preliminära elektroniska administrativa dokument ska inlämnas tidigast sju dagar före den dag som på dokumentet anges vara avsändningsdag för de berörda punktskattepliktiga varorna.

Artikel 4

Återkallande av det elektroniska administrativa dokumentet

1.  En avsändare som vill återkalla det elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med artikel 21.7 i direktiv 2008/118/EG ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om återkallande och lämna in detta till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om återkallande ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 2 i bilaga I till denna förordning.

2.  De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om återkallande.

Om uppgifterna är giltiga, ska myndigheterna ange dag och tidpunkt för kontrollen i meddelandet om återkallande, meddela avsändaren dessa uppgifter och vidarebefordra meddelandet om återkallande till behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten. Om uppgifterna inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

3.  När de behöriga myndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten har mottagit meddelandet om återkallande ska de vidarebefordra detta till mottagaren om denna är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare.

Artikel 5

Meddelande avseende ändring av bestämmelseort för flyttning av punktskattepliktiga varor

1.  En avsändare som vill ändra bestämmelseorten i enlighet med artikel 21.8 i direktiv 2008/118/EG, eller komplettera uppgifterna om mottagare i enlighet med artikel 22.2 i det direktivet, ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort och sända det till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

2.  De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Om uppgifterna är giltiga ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten

a) 

ange dag och tidpunkt för kontrollen och ett löpnummer i meddelandet om ändring av bestämmelseort och underrätta avsändaren om detta,

b) 

uppdatera det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med uppgifterna i meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Om uppdateringen omfattar en ändring av bestämmelsemedlemsstat eller en ändring av mottagare är artikel 21.4 och 21.5 i direktiv 2008/118/EG tillämpliga med avseende på det uppdaterade elektroniska administrativa dokumentet.

3.  Om den uppdatering som avses i punkt 2 b omfattar en ändring av bestämmelsemedlemsstat ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till de behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Dessa myndigheter ska underrätta den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet om ändringen av bestämmelseort genom att använda meddelandet om ändring av bestämmelseort, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I.

4.  Om den uppdatering som avses i punkt 2 b omfattar en ändring av den leveransplats som nämns i datagrupp 7 på det elektroniska administrativa dokumentet, men inte en ändring av bestämmelsemedlemsstat eller mottagare, ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till de behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Dessa myndigheter ska vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till mottagaren.

5.  Om uppgifterna i det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

6.  Om det uppdaterade elektroniska administrativa dokumentet innehåller en ny mottagare i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten underrätta den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet om ändringen av bestämmelseort med hjälp av meddelandet om ändring av bestämmelseort, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I.

Artikel 6

Meddelanden om uppdelning av flyttning av punktskattepliktiga varor

1.  En avsändare som vill dela upp en flyttning av punkskattepliktiga varor i enlighet med artikel 23 i direktiv 2008/118/EG ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om uppdelning för varje bestämmelseort och lämna in detta till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om uppdelning ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 5 i bilaga I till denna förordning.

2.  De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om uppdelning.

Om uppgifterna är giltiga ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten

a) 

utfärda ett nytt elektroniskt administrativt dokument för varje bestämmelseort, som ska ersätta det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet,

b) 

utfärda ett meddelande om uppdelning för det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I till denna förordning,

c) 

sända meddelandet om uppdelning till den avsändare och de behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Artikel 21.3 tredje stycket och artikel 21.4, 21.5 och 21.6 i direktiv 2008/118/EG ska gälla med hänsyn till varje nytt elektroniskt administrativt dokument som avses i led a.

3.  De behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet ska vidarebefordra meddelandet om uppdelning till den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, om denna är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare.

4.  Om uppgifterna i det preliminära meddelandet om uppdelning inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

Artikel 7

Formaliteter i samband med avslutande av flyttning av punktskattepliktiga varor

Den mottagningsrapport som inlämnas i enlighet med artikel 24 i direktiv 2008/118/EG och den exportrapport som inlämnas i enlighet med artikel 25 i samma direktiv ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 6 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 8

Reservrutin

1.  Det pappersdokument som avses i artikel 26.1 a i direktiv 2008/118/EG ska ha rubriken ”Följedokument för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov”. De uppgifter som krävs ska återges i form av dataelement, uttryckta på samma sätt som i det elektroniska administrativa dokumentet. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

2.  De uppgifter som avses i artikel 26.5 i direktiv 2008/118/EG och som avsändaren ska meddela de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska återges i form av dataelement som uttrycks på samma sätt som i meddelandet om ändring av bestämmelseort eller meddelandet om uppdelning, beroende på omständigheterna. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 3 eller, allt efter omständigheterna, tabell 5 i bilaga I till denna förordning.

3.  Det pappersdokument som avses i artikel 27.1 och 27.2 i direktiv 2008/118/EG ska ha rubriken ”Mottagningsrapport/Exportrapport för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov”. De uppgifter som krävs ska återges i form av dataelement, uttryckta på samma sätt som i mottagningsrapporten eller exportrapporten, allt efter omständigheterna. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 6 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EEG) nr 2719/92 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 april 2010. Den ska emellertid fortsätta att gälla för de flyttningar som avses i artikel 46 i direktiv 2008/118/EG.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2010, med undantag av artikel 6 som ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM ANVÄNDS FÖR FÖRFLYTTNINGAR AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR UNDER PUNKTSKATTEUPPSKOV

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

1. Dataelementen i de elektroniska meddelanden som används för det datoriserade system som avses i artikel 21.2 i direktiv 2008/118/EG är organiserade i datagrupper och vid behov i dataundergrupper. Uppgifterna och deras användning beskrivs närmare i tabellerna 1–6 i vilka

a) 

kolumn A innehåller den numeriska kod (nummer) som tilldelats varje datagrupp och dataundergrupp. Varje dataundergrupp följer löpnumret för den data(under)grupp som den tillhör (till exempel: om datagruppens nummer är 1 är numret för en av denna grupps dataundergrupper 1.1 och numret för denna dataundergrupps dataundergrupp 1.1.1),

b) 

kolumn B innehåller den alfabetiska kod (bokstav) som tilldelats varje dataelement i en data(under)grupp,

c) 

kolumn C anger data(under)grupp eller dataelement,

d) 

kolumn D innehåller ett värde för varje data(under)grupp eller dataelement som anger om införandet av motsvarande uppgift är

— 
obligatoriskt, dvs. uppgiften ska anges (R=required). Även om en data(under)grupp är fakultativ (O=optional) eller villkorad (C=conditional) kan dataelement inom den gruppen fortfarande vara obligatoriska (R=required) om de behöriga myndigheterna i medlemsstaten har beslutat att uppgifterna i denna (under)grupp måste fyllas i eller om villkoret gäller,
— 
fakultativt (O=optional), vilket innebär att den person (avsändaren eller mottagaren) som lämnar in meddelandet kan välja att föra in uppgiften, utom då en medlemsstat har angivit att uppgiften är obligatorisk i enlighet med det alternativ som anges i kolumn E för en del av de fakultativa data(under)grupperna eller dataelementen,
— 
villkorat (C=conditional), vilket innebär att användningen av data(under)gruppen eller dataelementet beror på andra data(under)grupper eller dataelement i samma meddelande,
— 
beroende (D=dependent), vilket innebär att användningen av data(under)grupper eller dataelement är beroende av ett villkor som det datoriserade systemet inte kan kontrollera och som anges i kolumnerna E och F.
e) 

kolumn E innehåller villkoren för de uppgifter vars införande är villkorat och anger, när så är tillämpligt, hur fakultativa och beroende uppgifter ska användas och vilka uppgifter som de behöriga myndigheterna måste ange,

f) 

kolumn F innehåller vid behov förklaringar rörande ifyllandet av meddelandet,

g) 

kolumn G innehåller

— 
för vissa data(under)grupper ett nummer följt av ”x” som anger hur många gånger data(under)gruppen kan upprepas i meddelandet (standard=1), och
— 
för varje dataelement, utom för dataelement som anger tidpunkt och/eller datum, karakteristika som anger datatyp och datalängd. Koderna för datatyperna är följande:
— 
a bokstavskod
— 
n numerisk kod
— 
an alfanumerisk kod.

Numret efter koden anger den tillåtna datalängden för det aktuella dataelementet. Om det står två punkter före en längdangivelse, innebär detta att en uppgift inte har en viss fastställd längd utan kan ha upp till det antal tecken som anges av längdangivelsen. Ett kommatecken i en datalängd innebär att uppgiften kan innehålla decimaler; siffran före kommatecknet anger attributets totala längd och siffran efter kommatecknet anger det högsta antalet siffror efter decimalkommat.

— 
För dataelement som anger tidpunkt och/eller datum innebär angivande av ”datum”, ”tid” eller ”datumTid” att datum, tidpunkt eller både och måste anges i överensstämmelse med standarden ISO 8601 för datum- och tidsangivelser.

2. Följande förkortningar används i tabellerna 1–6:

— 
e-AD: elektroniskt administrativt dokument
— 
ARC: administrativ referenskod
— 
SEED: systemet för utbyte av uppgifter om punktskatter (den elektroniska databas som avses i artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 ( 1 )
— 
KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen

▼M7Tabell 1

(enligt vad som avses i artiklarna 3.1 och 8.1)

Preliminärt elektroniskt administrativt dokument och elektroniskt administrativt dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

 

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Meddelandetyp

R

 

Tillåtna värden är följande:

1 = Standardinlämning (ska alltid användas utom när inlämningen avser export enligt det lokala klareringsförfarandet)

2 = Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet.

Meddelandetypen får inte förekomma i ett e-AD (elektroniskt administrativt dokument) som tilldelats en administrativ referenskod (ARC), eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning.

n1

 

b

Markering för uppskjutet inlämnande

D

”R” för inlämnande av ett e-AD för en flyttning som har inletts på grundval av det pappersdokument som avses i artikel 8.1.

Tillåtna värden är:

0 = felaktigt

1 = korrekt

Standardvärdet är ”felaktigt”.

Dataelementet får inte förekomma i ett e-AD som tilldelats en administrativ referenskod, eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning.

n1

1

e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR

R

 

 

 

 

a

Bestämmelseortstypkod

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1 = skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG),

2 = registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG),

3 = tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG),

4 = direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG),

5 = undantagen mottagare (artikel 17.1 a iv i direktiv 2008/118/EG),

6 = export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG),

8 = okänd bestämmelseort (okänd mottagare enligt artikel 22 i direktiv 2008/118/EG).

n1

 

b

Försändelsetid

R

 

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara högst 24. Talet för D ska vara högst de tillåtna värdena av den maximala försändelsetiden per kod för transportsätt som anges i kodförteckning 13 i bilaga II.

an3

 

c

Transportarrangemang

R

 

Ange, med hjälp av ett av följande värden, den person som är ansvarig för att anordna den första transporten:

1 = Avsändare.

2 = Mottagare.

3 = Varornas ägare.

4 = Annan.

n1

 

d

Administrativ referenskod (ARC)

R

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD.

Se kodförteckning 2 i bilaga II.

an21

 

e

Datum och tidpunkt för godkännande av e-AD

R

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD.

Tidpunkten anges i lokal tid.

datumTid

 

f

Löpnummer

R

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD och för varje ändring av bestämmelseort.

Anges som 1 vid det första godkännandet och ökas sedan med 1 för varje e-AD som de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten utfärdar efter varje ändring av bestämmelseorten.

n..2

 

g

Datum och tidpunkt för godkännande av uppdatering

C

Datum och tidpunkt för godkännande av meddelandet om ändring av bestämmelseort i tabell 3. Anges av behöriga myndigheter i avsändningssmedlemsstaten om bestämmelseorten ändras.

Tidpunkten anges i lokal tid.

datumTid

2

EKONOMISK AKTÖR Avsändare

R

 

 

 

 

a

Ekonomisk aktörs punktskattenummer

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren.

an13

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3

EKONOMISK AKTÖR Avsändningsort

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”1”

 

 

 

a

Skatteupplagsreferens

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för det skatteupplag från vilket varorna sänds.

an13

 

b

Ekonomisk aktörs namn

O

 

 

an..182

 

c

Gata

O

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

O

 

 

an..10

 

f

Ort

O

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

4

Avsändningskontor – import

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”2”

 

 

 

a

Kontorets referensnummer

R

 

Ange kod för det tullkontor som ansvarar för övergång till fri omsättning. Se kodförteckning 5 i bilaga II.

an8

5

EKONOMISK AKTÖR Mottagare

C

”R” utom för meddelande av typen ”2 – Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet” eller bestämmelseortstypkod 8.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

 

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för bestämmelseortstypkod 1, 2, 3 och 4.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 6.

— Detta dataelement gäller inte bestämmelseortstypkod 5.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

För bestämmelseortstypkod:

— 1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

— 6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

h

EORI-nummer

C

— ”O” för bestämmelseortstypkod 6.

— Detta dataelement gäller inte bestämmelseortstypkoderna 1, 2, 3, 4, 5 och 8.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

Ange EORI-numret för den person som ansvarar för att lämna in exportdeklarationen enligt artikel 21.5 i direktiv 2008/118/EG.

an..17

6

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR om mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 5.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

 

 

 

a

Medlemsstatskod

R

 

Ange bestämmelsemedlemsstaten med hjälp av medlemsstatskoderna i kodförteckning 3 i bilaga II.

a2

 

b

Serienummer för intyg om befrielse från punktskatt

D

”R” om ett serienummer anges på det intyg om befrielse från punktskatt som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 31/96 (1).

 

an..255

7

EKONOMISK AKTÖR Leveransplats

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4.

— ”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

För kod för bestämmelseort 2 är datagruppen:

— ”O” för e-AD, eftersom den avsändande medlemsstaten i detta fält kan fylla i den registrerade mottagarens adress enligt definitionen i SEED,

— gäller inte det preliminära e-AD.

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1.

— ”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

För bestämmelseortstypkod:

— 1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget,

— 2, 3 och 5: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer.

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

C

— ”R” för bestämmelseortstypkod 1, 2, 3 och 5.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 4.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 7c, 7e och 7f:

— ”R” för bestämmelseortstypkod 2, 3, 4 och 5.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 1.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Ort

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

8

Bestämmelsetullkontor

C

”R” vid export (kod för bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a)

 

 

 

a

Kontorets referensnummer

R

 

Ange kod för det exportkontor där exportdeklarationen kommer att lämnas in. Se kodförteckning 5 i bilaga II.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar sändningen i avsändarens bokföring.

an..22

 

b

Fakturanummer

R

 

Ange numret på fakturan för varorna. Om fakturan ännu inte har ställts ut, anges numret på följesedeln eller liknande transportdokument.

an..35

 

c

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

Det datum som anges på det dokument som avses i fält 9b.

Datum

 

d

Kod för ursprung

R

 

Tillåtna värden för flyttningens ursprung är följande:

1 = Ursprung – skatteupplag (i de situationer som avses i artikel 17.1 a i direktiv 2008/118/EG),

2 = Ursprung – import (i de situationer som avses i artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG).

n1

 

e

Datum för avsändning

R

 

Den tidpunkt vid vilken flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG. Detta datum får infalla högst 7 dagar efter dagen för inlämnandet av det preliminära e-AD. Avsändningsdagen kan i de fall som avses i artikel 26 i direktiv 2008/118/EG vara ett datum i det förflutna.

Datum

 

f

Tidpunkt för avsändning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

Den tidpunkt vid vilken flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG. Tidpunkten anges i lokal tid.

Tid

 

g

Tidigare administrativ referenskod (ARC)

D

Ska anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av nya e-AD till följd av godkännande av ett meddelande om uppdelning (tabell 5).

Den administrativa referenskod som ska anges är den administrativa referenskoden för det tidigare elektroniska administrativa dokumentet.

an21

9.1

ADMINI-STRATIVT ENHETS-DOKUMENT IMPORT

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”2” (import).

 

9X

 

a

Nummer för administrativt enhetsdokument för import

R

Numret ska tillhandahållas av antingen avsändaren vid tidpunkten för inlämnande av det preliminära e-AD eller av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av det preliminära e-AD

Ange numret/numren för de(t) administrativa enhetsdokument som används för de berörda varornas övergång till fri omsättning.

an..21

10

KONTOR Behörig myndighet vid avsändningsplatsen

R

 

 

 

 

a

Kontorets referensnummer

R

 

Ange koden för avsändningsmedlemsstatens behöriga myndighetskontor med ansvar för punktskattekontrollen på avsändningsplatsen. Se kodförteckning 5 i bilaga II.

an8

11

FLYTTNINGSGARANTI

R

 

 

 

 

a

Kod borgensman

R

 

Ange den eller de personer som är ansvariga för att ställa en garanti, med hjälp av de koder för borgensman som anges i kodförteckning 6 i bilaga II.

n..4

12

BORGENSMAN

C

”R” om en av följande koder för borgensman är tillämpliga: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 eller 1234

(Se kod för borgensman i kodförteckning 6 i bilaga II).

Ange varornas transportör och/eller ägare om de ställer garantin.

2X

 

a

Ekonomisk aktörs punktskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer eller mervärdesskattenummer för varornas transportör eller ägare.

an13

 

b

Mervärdes-skattenummer

O

an..14

 

c

Ekonomisk aktörs namn

C

För 12c, d, f och g:

”O” om den ekonomiska aktörens punktskattenummer anges, annars ”R”.

 

an..182

 

d

Gata

C

 

an..65

 

e

Gatunummer

O

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

an..10

 

g

Ort

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

13

TRANSPORTER

R

 

 

 

 

a

Kod för transportsätt

R

 

Ange transportsätt då flyttningen påbörjas, med hjälp av koderna i kodförteckning 7 i bilaga II.

Om koden för borgensman är ”ingen garanti ges i enlighet med artikel 18.4 b i 2008/118/EG” måste koden för transportsätt vara ”sjötransport” eller ”transport genom fasta installationer”.

n..2

 

b

Kompletterande upplysningar

C

”R” om koden för transportsätt är ”annan”

I övriga fall ”O”

Beskriv transportsättet med hjälp av text.

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

14

EKONOMISK AKTÖR Transportanordnare

C

”R” för att ange den person som är ansvarig för att anordna den första transporten, om värdet i fält 1c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

15

EKONOMISK AKTÖR Första transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

Ange den person som utför den första transporten.

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

16

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

R

 

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 13a.

Se kodförteckning 8 i bilaga II.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

”R” om koden för transportenhet inte är 5.

(Se fält 16a)

Ange registreringsnummer för transportenhet(er), om koden för transportenhet inte är 5.

an..35

 

c

Identitet försegling

D

”R” om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla transportenheten.

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används).

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om transporten, t.ex. identitet för efterföljande transportörer och upplysningar om efterföljande transportenheter.

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

17

e-AD huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen.

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange ett unikt löpnummer, börja med 1.

n..3

 

b

Kod för punktskatte-pliktig vara

R

 

Ange den tillämpliga koden för punktskattepliktig vara, se kodförteckning 11 i bilaga II.

Om koden för borgensman är ”ingen garanti ges i enlighet med artikel 18.4 b i 2008/118/EG” måste koden för transportsätt vara ”sjötransport” eller ”transport genom fasta installationer”.

an4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller på avsändningsdagen.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se kodförteckningarna 11 och 12 i bilaga II).

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot.

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage).

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage (för alkohol och alkoholhaltiga drycker, energiprodukter och för alla tobaksprodukter utom cigaretter).

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

n..15,2

 

g

Alkoholhalt i volymprocent

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange alkoholhalt (i volymprocent vid 20 °C) om tillämpligt i enlighet med kodförteckning 11 i bilaga II.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

Värdet av denna datauppgift måste vara större än 0,5 och mindre än eller lika med 100.

n..5,2

 

h

Grader Plato

D

”R” om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval av grad Plato.

Ange grader Plato för öl om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval av grad Plato. Se kodförteckning 11 i bilaga II.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..5,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om den skattemärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärke_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

”R” om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke.

n1

 

l

Ursprungsbeteckning

O

 

Detta fält kan användas för intyg i nedanstående fall:

1.  I fråga om vissa viner gäller följande: Med avseende på skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) och årgången eller druvsort(erna), i enlighet med artiklarna 24 och 31 i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 (2), ska certifieringen formuleras på följande sätt: ”Härmed intygas att den beskrivna produkten har framställts enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (3) samt dess delegerade akter och genomförandeakter”. Om produkten är en SUB eller SGB följs villkoren av SUB- eller SGB-namnet (-namnen) och dess registreringsnummer på det sätt som avses i artikel 18 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 (4).

2.  I fråga om vissa spritdrycker gäller följande: När marknadsföringen är kopplad till spritkategorin eller -kategorierna, geografisk beteckning eller produktens ålder, ska certifieringen, i enlighet med unionslagstiftningen om spritdrycker (särskilt artiklarna 4, 12.3 och 15 samt bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (5)) formuleras på följande sätt: ”Härmed intygas att beskriven produkt har marknadsförts och märkts enligt kraven i artiklarna 4, 12.3 och 15 samt bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 110/28 samt dess delegerade akter och genomförandeakter”.

3.  Öl, som bryggts av ett litet självständigt bryggeri så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG (6), om man har för avsikt att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har bryggts av ett litet självständigt bryggeri.”

4.  Etylalkohol som framställts av ett litet destilleri, så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG, om man avser att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har framställts av ett litet destilleri.”

an..350

 

m

Ursprungsbeteckning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

n

Producentens storlek

O

 

För öl eller spritdrycker för vilka ett intyg har angetts i fält 17l (ursprungsbeteckning) ska produktionen under det föregående året anges i hektoliter öl eller hektoliter ren alkohol.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..15

 

o

Densitet

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C, om det är tillämpligt enligt tabellen i kodförteckning 11 i bilaga II.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras.

Vid bulktransport av viner enligt punkterna 1–9, 15 och 16 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 ska beskrivningen av produkten innehålla de frivilliga uppgifter som avses i artikel 120 i den förordningen, om dessa uppgifter finns med i eller är avsedda att användas i märkningen.

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

r

Varornas varumärke

D

”R” om varorna har ett varumärke.Avsändningsmedlemsstaten får besluta att de transporterade varornas varumärke inte behöver anges på fakturan eller annat handelsdokument som avses i fält 9b.

Ange om tillämpligt varornas varumärke.

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

17.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kod kollislag

R

 

Ange kollislag med hjälp av en av de koder som avses i kodförteckning 9 i bilaga II.

an2

 

b

Antal kollin

C

”R” om märkt ”Räknebart”.

Ange antal kollin, om dessa är räknebara i enlighet med kodförteckning 9 i bilaga II.

Om värdet ”0” anges i ”Antal kollin” ska det finnas minst ett KOLLI med samma ”Märken” och ”Antal kollin” med högre värde än ”0”.

n..15

 

c

Identitet försegling

D

”R” om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla kollina.

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används).

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Märken

C

— ”R” om antal kollin är 0

annars ”O”

 

an..999

17.2

VINPRODUKT

D

”R” om produkterna ingår i del XII i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013

 

 

 

a

Vinproduktskategori

R

 

För vinprodukter som ingår i del XII i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013 ska ett av följande värden anges:

1 = vin utan SUB/SGB

2 = vin med uppgift om druvsort men utan SUB/SGB

3 = vin med SUB eller SGB

4 = importerat vin

5 = Annan.

n1

 

b

Kod för vinodlingszon

D

”R” för vinprodukter i bulk (nominell volym på mer än 60 liter)

Ange den vinodlingszon där den transporterade produkten har sitt ursprung i enlighet med tillägg 1 till bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013.

n..2

 

c

Tredjeland som är ursprungsland

C

”R” om vinprodukten i fält 17.2a är ”4” (importerat vin)

Ange en landskod som är upptagen i kodförteckning 4 i bilaga II, men inte upptagen i kodförteckning 3 i bilaga II, förutom landskod ”GR”.

a2

 

d

Övriga upplysningar

O

 

 

an..350

 

e

Övriga upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

17.2.1

Kod för VINBEHANDLING

D

”R” för vinprodukter i bulk (nominell volym på mer än 60 liter)

 

99x

 

a

Kod för vinbehandling

R

 

Ange en av flera ”koder för vinbehandling” i enlighet med förteckningen i del B punkt 1.4 b i bilaga VI till förordning (EG) nr 436/2009.

n..2

18

DOKUMENT Intyg

O

 

 

9x

 

a

Kort dokumentbeskrivning

C

”R” om inte fält 18c eller 18e används

Beskriv eventuella intyg som avser de transporterade varorna, till exempel intyg avseende den ursprungsbeteckning som avses i fält 17l.

an..350

 

b

Kort dokumentbeskrivning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

c

Dokumentreferens

C

”R” om inte fält 18a eller 18e används

Ange referens till eventuella intyg som avser de transporterade varorna.

an..350

 

d

Dokumentreferens_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

e

Typ av dokument

C

”R” om inte fält 18a eller 18c används

Ange dokumenttypkoden i kodförteckning 15 i bilaga II till förordning (EU) nr 323/2016.

an..4

 

f

Dokumentreferens

C

”R” om koden för typ av dokument i fält 18e används.

 

an..35

(1)   Kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt (EGT L 8, 11.1.1996, s. 11).

(2)   Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15).

(3)   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)   Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 med avseende på skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EUT L 193, 24.7.2009, s. 60).

(5)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

(6)   Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21).”

▼M4Tabell 2

(enligt artikel 4.1)

Återkallande

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av återkallande

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om återkallande

Tidpunkten anges i lokal tid

datum Tid

2

e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR

R

 

 

 

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska återkallas

an21

3

ÅTERKALLANDE

R

 

 

 

 

a

Orsak till återkallande

R

 

Ange orsaken till återkallande av e-AD med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 10

n1

 

b

Kompletterande upplysningar

C

— ”R” om orsaken till återkallandet är 0

— ”O” om orsaken till återkallandet är 1, 2, 3 eller 4

(Se fält 3a)

Ange eventuella ytterligare upplysningar om återkallandet av e-AD

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

▼M5Tabell 3

(enligt vad som avses i artiklarna 5.1 och 8.2)

Ändring av bestämmelseort

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av ändring av bestämmelseort

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Tidpunkten anges i lokal tid.

datum Tid

2

Uppdatering av e-AD

R

 

 

 

 

a

Löpnummer

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Anges till 1 vid inledande godkännande av e-AD och ökas sedan med 1 vid varje ändring av bestämmelseort.

n..2

 

b

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD för vilket bestämmelseorten ska ändras.

an21

 

c

Försändelsetid

D

”R” när försändelsetiden ändras till följd av ändring av bestämmelseorten.

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara högst 24. Talet för D ska vara högst de tillåtna värdena av den maximala försändelsetiden per kod för transportsätt som anges i kodförteckning 13 i bilaga II.

an3

 

d

Ändrat Transport arrangemang

D

”R” när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den person som är ansvarig för att anordna transporten, med hjälp av ett av följande värden:

1 = Avsändare.

2 = Mottagare.

3 = Varornas ägare.

4 = Annan.

n1

 

e

Fakturanummer

D

”R” när fakturan ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange numret på fakturan för varorna. Om fakturan ännu inte har ställts ut, anges numret på följesedeln eller liknande transportdokument.

an..35

 

f

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R” om fakturanumret har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten.

Det datum som anges på det dokument som avses i fält 2e.

datum

 

g

Kod för transportsätt

C

”R” när transportsättet ändras till följd av ändring av bestämmelseorten,

obligatoriskt (”R”) om koden för borgensman är angiven som ”ingen garanti i enlighet med artikel 18.4 b i direktiv 2008/118/EG”,

annars ”O”

Ange transportsätt med hjälp av koderna i kodförteckning 7 i bilaga II.

Om koden för borgensman i fält 7a (om ett sådant angivits) eller i det senaste e-AD (fält 11a i tabell 1) eller i det senaste, i förekommande fall, meddelandet om ”Ändring av bestämmelseort” (fält 7b) som angav ändrad leveransplats är ”ingen garanti i enlighet med artikel 18.4 b i direktiv 2008/118/EG” måste koden för transportsätt vara ”sjötransport” eller ”transport genom fasta installationer”.

n..2

 

h

Kompletterande upplysningar

C

”R” om koden för transportsätt är angiven som ”annat”.

Beskriv transportsättet med hjälp av text.

an..350

 

i

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Bestämmelseortstypkod

R

 

Ange flyttningens nya bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1 = Skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG).

2 = Registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG).

3 = Tillfälligt registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG).

4 = Direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG).

6 = Export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG).

n1

4

EKONOMISK AKTÖR Ny mottagare

D

”R” när mottagaren ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

 

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för bestämmelseortstypkod 1, 2, 3 och 4.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 6.

(Se bestämmelseortstypkoder i fält 3 a)

För bestämmelseortstypkod:

— 1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren.

— 6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret.

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

h

EORI-nummer

C

— ”O” för bestämmelseortstypkod 6.

— Detta dataelement gäller inte för bestämmelseortstypkoderna 1, 2, 3 och 4.

(Se bestämmelseortstypkoder i fält 3 a)

Ange EORI-numret för den person som ansvarar för att lämna in exportdeklarationen enligt artikel 21.5 i direktiv 2008/118/EG.

an..17

5

EKONOMISK AKTÖR Leveransplats

C

— ”R” för bestämmelseortstypkoderna 1 och 4.

— ”O” för bestämmelseortstypkoderna 2 och 3.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

För bestämmelseortstypkod 2 är datagruppen:

— ”O” efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort, eftersom den avsändande medlemsstaten i detta fält kan fylla i adressen till den registrerade mottagaren enligt definitionen i SEED.

— Gäller inte datagruppen för det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort.

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för bestämmelseortstypkod 1.

— ”O” för bestämmelseortstypkoderna 2 och 3.

(Se bestämmelseortstypkoder i fält 3 a)

För bestämmelseortstypkod:

— 1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget.

— 2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer.

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

C

— ”R” för bestämmelseortstypkoderna 1, 2 och 3.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 4.

(Se bestämmelseortstypkoder i fält 3 a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 5c, 5e och 5f:

— ”R” för bestämmelseortstypkoderna 2, 3 och 4.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 1.

(Se bestämmelseortstypkoder i fält 3 a)

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Ort

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

6

BESTÄMMELSETULLKONTOR

C

”R” vid export (bestämmelseortstypkod 6)

(Se bestämmelseortstypkoder i fält 3 a)

 

 

 

a

Kontorets referensnummer

R

 

Ange kod för det exportkontor där exportdeklarationen kommer att inlämnas i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Se kodförteckning 5 i bilaga II.

Ange kod för ett tullkontor som är upptaget i förteckningen över tullkontor som exportkontor.

an8

7

FLYTTNINGSGARANTI

O

 

 

 

 

a

Kod borgensman

R

 

Ange den eller de personer som är ansvariga för att ställa en garanti, med hjälp av de koder för borgensman som anges i kodförteckning 6 i bilaga II.

Om koden för borgensman är ”ingen garanti i enlighet med artikel 18.4 b i direktiv 2008/118/EG” måste koden för punktskattepliktig vara finnas med i det senaste e-AD (fält 17b i tabell 1) eller, i förekommande fall, det senaste meddelandet om mottagningsrapport/exportrapport (fält 7d i tabell 6) som angav delvist avslag vara en energiprodukt.

n..4

7.1

BORGENSMAN

C

”R” om en av följande koder för borgensman är tillämpliga:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 eller 1234

(Se kod för borgensman i kodförteckning 6 i bilaga II)

Ange varornas transportör och/eller ägare om de ställer garantin.

2X

 

a

Ekonomisk aktörs punktskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer eller mervärdesskattenummer för varornas transportör eller ägare.

an13

 

b

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..14

 

c

Ekonomisk aktörs namn

C

För 7c, d, f och g:

”O” om den ekonomiska aktörens punktskattenummer anges, annars ”R”.

 

an..182

 

d

Gata

C

 

 

an..65

 

e

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

 

an..10

 

g

Ort

C

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

8

EKONOMISK AKTÖR Ny transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för att anordna transporten, om värdet i fält 2d är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

9

EKONOMISK AKTÖR Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R” om transportören ändras till följd av ändring av bestämmelseorten.

Ange den nya person som utför transporten.

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

10

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

”R” när upplysningar om transporten har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten

 

99x

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 2g, se kodförteckning 8 i bilaga II.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

”R” om koden för transportenhet inte är 5.

(Se fält 10 a)

Ange registreringsnummer för transportenhet(er), om koden för transportenhet inte är 5.

an..35

 

c

Identitet försegling

D

”R” om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla transportenheten.

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används).

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II).

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om transporten, t.ex. identitet för efterföljande transportörer och upplysningar om efterföljande transportenheter.

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

▼M4Tabell 4

(enligt artikel 5.3 andra stycket, artikel 5.6 och artikel 6.2 b)

Meddelande om ändring av bestämmelseort/Meddelande om uppdelning

A

B

C

D

E

F

G

1

 

MEDDELANDE OM PUNKTSKATT

R

 

 

 

 

a

Meddelandetyp

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange orsaken till meddelandet med hjälp av ett av följande värden:

1 = Ändring av bestämmelseort

2 = Uppdelning

n1

 

b

Datum och tidpunkt för meddelandet

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Tidpunkten anges i lokal tid

datum Tid

 

c

Administrativ referenskod (ARC)

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som meddelandet gäller

an21

 

d

Löpnummer

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange löpnummer för e-AD

Anges till 1 vid inledande godkännande av e-AD och ökas sedan med 1 vid varje ändring av bestämmelseort

n..2

2

 

EFTERFÖLJANDE ARC

C

”R” om meddelandetypen i fält 1a är 2

Ska anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten

 

9x

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

Ska anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten

 

an21

▼M7Tabell 5

(enligt vad som avses i artiklarna 6.1 och 8.2)

Uppdelning

A

B

C

D

E

F

G

1

Uppdelning av e-AD

R

 

 

 

 

a

Tidigare administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska delas upp.

Se kodförteckning 2 i bilaga II.

an21

2

Medlemsstat för uppdelning

R

 

 

 

 

a

Medlemsstatskod

R

 

Ange den medlemsstat på vars territorium flyttningen delas upp, med hjälp av de medlemsstatskoder som anges i kodförteckning 3 i bilaga II.

a2

3

Upplysningar om uppdelning av e-AD

R

 

Uppdelning sker genom att helt ersätta de berörda e-AD med två eller flera nya.

9x

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar sändningen i avsändarens bokföring.

an..22

 

b

Försändelsetid

D

”R” när försändelsetiden ändras till följd av uppdelning

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara högst 24. Talet för D ska vara högst de tillåtna värdena av den maximala försändelsetiden per kod för transportsätt som anges i kodförteckning 13 i bilaga II.

an3

 

c

Ändrat transportarrangemang

D

”R” när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av uppdelning.

Ange, med hjälp av ett av följande värden, den person som är ansvarig för att anordna den första transporten:

1 = Avsändare.

2 = Mottagare.

3 = Varornas ägare.

4 = Annan.

n1

3.1

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Bestämmelseortstypkod

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1 = skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG),

2 = registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG),

3 = tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG),

4 = direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG),

6 = export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG),

8 = okänd bestämmelseort (okänd mottagare enligt artikel 22 i direktiv 2008/118/EG).

n1

3.2

EKONOMISK AKTÖR Ny mottagare

C

”O” om koden för bestämmelseort inte är 8.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

För bestämmelseortstypkod:

1, 2, 3, 4 och 6: Om mottagaren ändras efter uppdelningen är denna datagrupp ”R”.

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för bestämmelseortstypkod 1, 2, 3 och 4.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 6.

— Detta dataelement gäller inte bestämmelseortstypkod 8.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

För bestämmelseortstypkod:

— 1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

— 6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

h

EORI-nummer

C

— ”O” för bestämmelseortstypkod 6.

— Detta dataelement gäller inte koderna för bestämmelseort 1, 2, 3, 4 och 8.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

Ange EORI-numret för den person som ansvarar för att lämna in exportdeklarationen enligt artikel 21.5 i direktiv 2008/118/EG.

an..17

3.3

EKONOMISK AKTÖR Leveransplats

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4.

— ”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1.

— ”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

För bestämmelseortstypkod:

— 1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget,

— 2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer.

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1, 2 och 3.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 4.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 3.3c, 3.3e och 3.3f:

— ”R” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 4.

— ”O” för bestämmelseortstypkod 1.

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Ort

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3.4

Bestämmelse-tullkontor

C

”R” vid export (kod för ändrad bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

 

 

a

Kontorets referensnummer

R

 

Ange kod för det exportkontor där exportdeklarationen kommer att inlämnas i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Se kodförteckning 5 i bilaga II.

an8

3.5

EKONOMISK AKTÖR Ny transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för att anordna transporten, om värdet i fält 3c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3.6

EKONOMISK AKTÖR Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”, om transportören ändras till följd av uppdelning.

Ange den person som utför den nya transporten.

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3.7

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

”R” när upplysningar om transporten har ändrats till följd av uppdelning.

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange kod för transportenhet. Se kodförteckning 8 i bilaga II.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

”R” om koden för transportenhet inte är 5.

(Se fält 3,7 a)

Ange registreringsnummer för transportenhet(er), om koden för transportenhet inte är 5.

an..35

 

c

Identitet försegling

D

”R” om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla transportenheten.

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används).

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om transporten, t.ex. identitet för efterföljande transportörer och upplysningar om efterföljande transportenheter.

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3.8

e-AD huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen.

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange produktens varupostnummer i det ursprungliga uppdelade e-AD. Varupostnumret ska bara användas en gång per ”Upplysningar om uppdelning av e-AD”.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..3

 

b

Kod för punktskattepliktig vara

R

 

Ange den tillämpliga koden för punktskattepliktig vara, se kodförteckning 11 i bilaga II.

an..4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller den dag då ansökan om uppdelning lämnas in.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se kodförteckningarna 11 och 12 i bilaga II).

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot.

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage).

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

n..15,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om den skattemärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärke_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

”R” om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke.

n1

 

o

Densitet

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C, om det är tillämpligt enligt tabellen i kodförteckning 11 i bilaga II.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara ”R”

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras.

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

r

Varornas varumärke

D

”R” om varorna har ett varumärke.

Ange om tillämpligt varornas varumärke.

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3.8.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kod kollislag

R

 

Ange kollislag med hjälp av en av de koder som avses i kodförteckning 9 i bilaga II.

an2

 

b

Antal kollin

C

”R” om märkt ”Räknebart”.

Ange antal kollin, om dessa är räknebara i enlighet med kodförteckning 9 i bilaga II.

Om värdet ”0” anges i ”Antal kollin” ska det finnas minst ett KOLLI med samma ”Märken” och ”Antal kollin” med högre värde än ”0”.

n..15

 

 

 

 

 

 

 

c

Identitet försegling

D

”R” om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla kollina.

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används).

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Märken

C

— ”R” om antal kollin är 0

— annars ”O”

 

an..999

▼M4Tabell 6

(enligt artiklarna 7 och 8.3)

Mottagningsrapport/Exportrapport

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av mottagningsrapport/exportrapport

C

Anges av behöriga myndigheter i bestämmelse- eller exportmedlemsstaten efter godkännande av mottagningsrapport/exportrapport

Tidpunkten anges i lokal tid.

datum Tid

2

e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR

R

 

 

 

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för e-AD. Se kodförteckning 2 i bilaga II.

an21

 

b

Löpnummer

R

 

Ange löpnummer för e-AD.

Anges till 1 vid inledande godkännande av e-AD och ökas sedan med 1 vid varje ändring av bestämmelseort

n..2

3

EKONOMISK AKTÖR Mottagare

C

”R” utom när dataelementet i meddelandetypen i motsvarande e-AD är ”2 – Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet”.

 

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4.

— ”O” för kod för bestämmelseort 6.

— Ej tillämpligt för kod för bestämmelseort 5.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

För kod för bestämmelseort

— 1, 2, 3 och 4: Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren.

— 6: Ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret.

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

h

EORI-nummer

C

— ”O” för kod för bestämmelseort 6.

— Detta dataelement gäller inte koderna för bestämmelseort 1, 2, 3, 4, 5 och 8.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

Ange EORI-numret för den person som ansvarar för att lämna in exportdeklarationen enligt artikel 21.5 i direktiv 2008/118/EG

an..17

4

EKONOMISK AKTÖR Leveransplats

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4.

— ”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a i tabell 1)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1.

— ”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

För kod för bestämmelseort

— 1: Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget.

— 2, 3 och 5: Ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer.

an..16

 

b

Ekonomisk aktörs namn

C

— ”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 5.

— ”O” för kod för bestämmelseort 4.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 4c, 4e och 4f:

— ”R” för kod för bestämmelseort 2, 3, 4 och 5.

— ”O” för kod för bestämmelseort 1.

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Ort

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5

BESTÄMMELSEKONTOR

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3, 4 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

 

 

a

Referensnummer kontor

R

 

Ange kontorskoden för den behöriga myndighet som svarar för punktskattekontrollen på bestämmelseorten. Se kodförteckning 5 i bilaga II.

an8

6

MOTTAGNINGSRAPPORT/EXPORTRAPPORT

R

 

 

 

 

a

Ankomstdag för de punktskattepliktiga varorna

R

 

Den dag flyttningen avslutas i enlighet med artikel 20.2 i direktiv 2008/118/EG

Datum

 

b

Övergripande slutsats vid mottagande

R

 

Tillåtna värden är följande:

1 = Varorna godtagna, överensstämmer med order

2 = Varorna godtagna, överensstämmer ej med order

3 = Varorna vägrats

4 = Varorna delvis vägrats

21 = Utförsel godtagits, överensstämmer med order

22 = Utförsel godtagits, överensstämmer ej med order

23 = Utförsel vägrad

n..2

 

c

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella kompletterande upplysningar om mottagandet av de punktskattepliktiga varorna

an..350

 

d

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

7

HUVUDDEL MOTTAGNINGSRAPPORT/EXPORTRAPPORT

C

”R” om värdet för den allmänna slutsatsen vid mottagandet är ett annat än 1 och 21.

(Se fält 6b)

 

999X

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange det varupostnummer som är kopplat till det e-AD (fält 17a i tabell 1) som avser samma punktskattepliktiga vara som i det därtill kopplade e-AD, för vilket varken koden 1 eller 21 är tillämplig.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..3

 

b

Indikator för underskott eller överskott

D

”R” om det konstateras att det för det aktuella varupostnumret finns ett under- eller överskott

Tillåtna värden:

S = underskott

E = överskott

a1

 

c

Konstaterat under- eller överskott

C

”R” om indikator angivits i fält 7b.

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se kodförteckningarna 11 och 12 i bilaga II).

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..15,3

 

d

Kod för punktskattepliktig vara

R

 

Ange den tillämpliga koden för punktskattepliktig vara, se kodförteckning 11 i bilaga II.

an4

 

e

Vägrad kvantitet

C

”R” om den allmänna slutsatsen vid mottagandet har angivits med kod 4.

(Se fält 6b)

Ange kvantitet för varje varupostnummer för vilket punktskattepliktiga varor vägras (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se kodförteckningarna 11 och 12 i bilaga II).

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..15,3

7.1

ORSAK TILL OTILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT

D

”R” för varje varupostnummer för vilket den allmänna slutsatsen vid mottagandet angivits till 2, 3, 4, 22 eller 23.

(Se fält 6b)

 

9X

 

a

Orsak till att sändning ej överensstämmer med order

R

 

Tillåtna värden:

0 = annan

1 = överskott (excess)

2 = underskott (shortage)

3 = varorna skadade

4 = försegling bruten

5 = rapporterad av systemet för exportkontroll (ECS)

7 = den högsta mängd som anges i det tillfälliga tillståndet har överskridits

n1

 

b

Kompletterande upplysningar

C

— ”R” om orsaken till att sändningen ej överensstämmer med order är 0.

— ”O” om orsaken till att sändningen ej överensstämmer med order är 1, 2, 3, 4, 5 eller 7.

(Se fält 7,1 a)

Ange eventuella kompletterande upplysningar om mottagandet av de punktskattepliktiga varorna

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se kodförteckning 1 i bilaga II) för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

▼B
BILAGA II

(hänvisningar i artikel 2)

Förteckning över koder

1.   SPRÅKKODER

Dessa koder är ett utdrag ur standarden ISO 639.1 (alpha-2-koder). Dessutom har två koder som inte ingår i standarden lagts till för att användas tillsammans med den latinska teckenversionen av språk som använder icke-latinska tecken, dvs.

— 
bt – bulgariska (latinska tecken)
— 
gr – grekiska (latinska tecken)Kod

Beskrivning

bg

Bulgariska

bt

Bulgariska (latinska tecken)

▼M2

hr

Kroatiska

▼B

cs

Tjeckiska

da

Danska

nl

Nederländska

en

Engelska

et

Estniska

fi

Finska

fr

Franska

ga

Gaeliska

gr

Grekiska (latinska tecken)

de

Tyska

el

Grekiska

hu

Ungerska

it

Italienska

lv

Lettiska

lt

Litauiska

mt

Maltesiska

pl

Polska

pt

Portugisiska

ro

Rumänska

sk

Slovakiska

sl

Slovenska

es

Spanska

sv

Svenska

2.   ADMINISTRATIV REFERENSKOD (ARC)Fält

Innehåll

Fälttyp

Exempel

1

År

Numerisk 2

05

2

Anger den medlemsstat där e-AD ursprungligen lämnades in

Alfabetisk 2

ES

3

Nationellt tilldelad unik kod

►M3  Alfanumerisk 16 (siffror och versaler) ◄

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrollsiffra

Numerisk 1

9

Fält 1 anger de två sista siffrorna i det år flyttningen godtogs.

▼M1

Uppgiften i fält 2 hämtas från förteckningen över <MEDLEMSSTATER> i kodförteckning 3.

▼B

Fält 3 måste fyllas i med en unik kod för varje förflyttning inom ramen för systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS). Medlemsstaterna är ansvariga för hur detta fält används, men varje EMCS-förflyttning måste ha ett unikt nummer.

Fält 4 innehåller en kontrollsiffra för hela den administrativa referenskoden som ska bidra till att upptäcka fel när koden förs in.

3.   MEDLEMSSTATER

Ska vara identisk med koderna i ISO-standarden för alfa-2-koder ( 2 ) (ISO 3166), begränsad till medlemsstaterna, med undantag av följande:

— 
För Grekland ska EL i stället för GR användas.
— 
För Förenade kungariket ska GB i stället för UK användas.

4.   LANDSKODER

Använd koderna i ISO-standarden för alfa-2-koder (ISO 3166).

▼M1

5.   REFERENSNUMMER TULLKONTOR

Referensnumret för tullkontor består av en landskod för medlemsstaten (hämtad från kodförteckning 4) följd av en 6-ställig alfanumerisk nationell kod, t.ex. IT0830AB.

▼B

6.   KOD BORGENSMANKod

Beskrivning

1

Avsändare

2

Transportör

3

De punktskattepliktiga varornas ägare

4

Mottagare

▼M3

5

Ingen garanti i enlighet med artikel 18.4 b i direktiv 2008/118/EG

▼B

12

Gemensam garanti avsändare och transportör

13

Gemensam garanti avsändare och de punktskattepliktiga varornas ägare

14

Gemensam garanti avsändare och mottagare

23

Gemensam garanti transportör och de punktskattepliktiga varornas ägare

24

Gemensam garanti transportör och mottagare

34

Gemensam garanti de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

123

Gemensam garanti avsändare, transportör och de punktskattepliktiga varornas ägare

124

Gemensam garanti avsändare, transportör och mottagare

134

Gemensam garanti avsändare, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

234

Gemensam garanti transportör, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

1234

Gemensam garanti avsändare, transportör, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

7.   TRANSPORTSÄTTKod

Beskrivning

0

Annat

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Postförsändelse

7

Transport genom fasta installationer

8

Transport på inre vattenvägar

8.   TRANSPORTENHETKod

Beskrivning

1

Container

2

Fordon

3

Släpfordon

4

Traktor

▼M1

5

Fast transportinstallation

▼B

9.   EMBALLAGE

Använd koderna för fält 31 i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

10.   KOD FÖR ORSAK TILL ÅTERKALLANDEKod

Beskrivning

0

Annan

1

Skrivfel

2

Handelstransaktionen avbrutits

3

Dubblett e-AD

4

Flyttningen påbörjades inte på avsändningsdagen

11.   PUNKTSKATTEPLIKTIG VARAPSK

KAT

ENHET

Beskrivning

A

P

D

T200

T

4

►M4  Cigaretter enligt definitionen i artikel 3 i rådets direktiv 2011/64/EU (1) och produkter som behandlas som cigaretter i enlighet med artikel 2.2 i det direktivet ◄

N

N

N

T300

T

4

►M4  Cigarrer och cigariller enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2011/64/EG ◄

N

N

N

T400

T

1

►M4  Finskuren röktobak för rullning av cigaretter enligt definitionen i artikel 5.2 i direktiv 2011/64/EG ◄

N

N

N

T500

T

1

►M4  Röktobak enligt definitionen i artikel 5.1 i direktiv 2011/64/EU, med undantag av finskuren tobak för rullning av cigaretter enligt definitionen i artikel 5.2 i det direktivet, samt produkter som likställs med annan röktobak än finskuren tobak för rullning av cigaretter i enlighet med artikel 2.2 i det direktivet ◄

N

N

N

B000

B

3

Öl enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 92/83/EEG

J

J

N

W200

W

3

Icke mousserande vin och icke mousserande jästa drycker andra än vin eller öl i enlighet med artiklarna 8.1 och 12.1 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

W300

W

3

Mousserande vin och mousserande jästa drycker andra än vin eller öl i enlighet med artiklarna 8.2 och 12.2 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

I000

I

3

Mellanprodukter enligt definitionen i artikel 17 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

S200

S

3

Alkoholhaltiga drycker enligt definitionen i artikel 20 första, andra och tredje strecksatsen i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

S300

S

3

Etylalkohol, enligt definitionen i artikel 20 första strecksatsen i direktiv 92/83/EEG, enligt KN-nummer 2207 och 2208 , andra än spritdrycker (S200)

J

N

N

S400

S

3

Delvis denaturerad alkohol, enligt artikel 20 i direktiv 92/83/EEG, dvs. alkohol som har denaturerats men som ännu inte uppfyller de villkor som krävs för att omfattas av undantaget enligt artikel 27.1 a eller 27.1 b i det direktivet, andra än spritdrycker (S200)

J

N

N

S500

S

3

Produkter som innehåller etylalkohol enligt definitionen i artikel 20 första strecksatsen i direktiv 92/83/EEG, enligt andra KN-nummer än 2207 och 2208

J

N

N

E200

E

2

Vegetabiliska och animaliska oljor – produkter enligt KN-nummer 1507 –1518 , när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 a i rådets direktiv 2003/96/EG (2))

N

N

J

E300

E

2

Mineraloljor (energiprodukter) – produkter enligt KN-nummer 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 och 2707 50 (artikel 20.1 b i b i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

▼M6

E410

E

2

Blyhaltig bensin enligt KN-nummer 2710 12 31 , 2710 12 51 och 2710 12 59 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E420

E

2

Blyfri bensin enligt KN-nummer 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 och 2710 12 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E430

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), omärkta, enligt KN-nummer 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 och 2710 20 19 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E440

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), märkta, enligt KN-nummer 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 och 2710 20 19 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E450

E

2

Fotogen enligt KN-nummer 2710 19 21 och omärkt fotogen enligt KN-nummer 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E460

E

2

Fotogen, märkt, enligt KN-nummer 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E470

E

1

Tjock eldningsolja enligt KN-nummer 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 och 2710 20 39 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E480

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 och 2710 20 90 (enbart produkter där mindre än 90 volymprocent – inklusive förluster – destillerar vid 210 °C och minst 65 volymprocent – inklusive förluster – destillerar vid 250 °C enligt ISO 3405- metoden, likvärdig med metoden ASTM D 86, i kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

E490

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 och 2710 19 55 . (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG).

N

N

Y

▼B

E500

E

1

Motorgas och andra gasformiga kolväten (LPG) enligt KN-nummer 2711 12 11 –2711 19 00 (artikel 20.1 d i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E600

E

1

Mättade acykliska kolväten enligt KN-nummer 2901 10 (artikel 20.1 e i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E700

E

2

Cycliska kolväten enligt KN-nummer 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 och 2902 44 (artikel 20.1 f i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E800

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2905 11 00 (metanol [metylalkohol]), som inte är av syntetiskt ursprung, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 g i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

▼M6

E910

E

2

Fettsyramonoalkylestrar, innehållande 96,5 viktprocent estrar enligt KN-nummer 3826 00 10 (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG).

N

N

Y

E920

E

2

Produkter enligt KN-nummer 3824 99 86 , 3824 99 92 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiva beståndsdelar och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter), 3824 99 93 , 3824 99 96 (utom rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiva beståndsdelar och sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter) och 3826 00 90 , om de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG)

N

N

Y

▼M1

E930

E

2

Tillsatser enligt KN-nummer 3811 11 , 3811 19 00 och 3811 90 00

N

N

N

▼B

(1)   Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (EUT L 176, 5.7.2011, s. 24).

(2)   EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

Anmärkning:  De KN-nummer som används i tabellen för energiprodukter är de som används i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 (EGT L 279, 23.10.2001).

Förklaring till tabellförkortningar:

PSKKod för punktskattepliktig vara

KATKategori för punktskattepliktig vara

ENHETMåttenhet (från förteckning 12)

A:Alkoholhalt måste anges (Ja/Nej)

P:Grad Plato får anges (Ja/Nej)

D:Densitet vid 15 °C måste anges (Ja/Nej)

12.   MÅTTENHETERKod för måttenhet

Beskrivning

1

Kg

2

Liter (vid temperaturen 15 °C)

3

Liter (vid temperaturen 20 °C)

4

1 000 styck

▼M5

13.   MAXIMAL FÖRSÄNDELSETID PER KOD FÖR TRANSPORTSÄTTKod för transportsätt

Maximal försändelsetid

0

D45

1

D45

2

D35

3

D35

4

D20

5

D30

7

D15

8

D35

Anm. 1:  Värdet ”0” hänvisar till multimodala transporter (där det finns av- och pålastning av gods) och omfattar alla sändningar, export, uppdelning och ändring av bestämmelseort.

Anm. 2:  När det gäller export är försändelsetiden den beräknade tiden fram till utförsel ur unionens tullområde.( 1 ) EUT L 359, 4.12.2004, s. 1.

( 2 ) UN/ECE Trade Facilitation Recommendation nr 3, tredje utgåvan, antagen av Working Party on Facilitation of International Trade Procedures, Genève, januari 1996, ECE/TRADE/201.

Top