Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0206-20130701

Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004 (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/2013-07-01

2009R0206 — SV — 01.07.2013 — 001.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 206/2009

av den 5 mars 2009

om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 077, 24.3.2009, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 467/2013 av den 16 maj 2013

  L 135

5

22.5.2013

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 145, 31.5.2013, s. 38  (467/2013)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 206/2009

av den 5 mars 2009

om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen ( 1 ), särskilt artiklarna 3.5, 16.3, 16.4 och 17.7,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel ( 2 ), särskilt artikel 8.5 tredje strecksatsen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ( 3 ), särskilt artikel 25.2 c och d, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 97/78/EG föreskrivs att veterinärkontroller ska utföras på vissa produkter av animaliskt ursprung som förs in i gemenskapen från tredjeländer.

(2)

Enligt artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 97/78/EG ska medlemsstaterna se till att inga sändningar från tredjeland kan föras in i gemenskapen utan att ha genomgått de veterinärkontroller (systematiska kontroller) som krävs, och att de förs in via en gränskontrollstation.

(3)

Enligt artikel 16 i direktiv 97/78/EG gäller inte bestämmelserna produkter som ingår i resandens personliga bagage och är avsedda för egen konsumtion, förutsatt att kvantiteten inte överstiger en kvantitet som ska fastställas i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikeln. Bestämmelserna gäller inte heller produkter som skickas i småpaket till privatpersoner, förutsatt att det inte rör sig om affärsmässig import och att den avsända kvantiteten inte överstiger en kvantitet som ska fastställas i enlighet med förfarandet som beskrivs i det direktivet.

(4)

Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG ( 4 ) innehåller en förteckning över de produkter av animaliskt ursprung som ska genomgå veterinärkontroller vid gränskontrollstationer.

(5)

Enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer ( 5 ) får produkter som är avsedda för eget bruk och som väger mindre än 1 kg undantas från regelbundna veterinärkontroller om de kommer från godkända länder eller delar av godkända länder. I artikeln fastställs även viktgränser för andra särskilda produkter av animaliskt ursprung som förs in i Danmark, bland annat, från Grönland och Färöarna, och för viss fisk som förs in i Finland och Sverige från Ryssland.

(6)

I bilaga II till beslut 2007/275/EG förtecknas de sammansatta produkter som är undantagna från veterinärkontroller. Dessa produkter bör därför också undantas från systematiska veterinärkontroller när de ingår i resandens personliga bagage och är avsedda för egen konsumtion eller när de skickas i småpaket till privatpersoner.

(7)

Bestämmelserna och särskilt viktgränserna för införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung fastställs således i flera rättsakter. Bestämmelserna måste dock lätt kunna förstås av verkställande myndigheter, resande och allmänheten. Det är därför lämpligt att förenkla och i en förordning sammanföra de typer och kvantiteter av produkter av animaliskt ursprung för vilka ett undantag från de veterinärkontroller som föreskrivs vid kommersiell import kan beviljas.

(8)

Man bör alltid beakta den potentiella risken för att djursjukdomar förs in i gemenskapen genom införsel av produkter av animaliskt ursprung när man vidtar åtgärder för att reglera en sådan införsel. Risken för djurhälsan varierar beroende på olika faktorer såsom typ av produkt, vilken djurart produkten kommer ifrån och sannolikheten för förekomst av patogener.

(9)

En av de farligaste sjukdomar som potentiellt kan föras in i gemenskapen är mul- och klövsjuka. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har utvärderat risken för att mul- och klövsjuka förs in i gemenskapen. Utvärderingen visar tydligt att det är möjligt att mul- och klövsjukevirus förs in i gemenskapen genom införsel av kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter.

(10)

För att undvika införsel av sådana sjukdomar har kommissionen sedan flera år tillbaka ett komplett regelverk för import av levande djur och produkter av animaliskt ursprung för kommersiella ändamål.

(11)

I kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 ( 6 ) fastställs bestämmelser för import av kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter för personligt bruk. Enligt denna förordning får resande inte föra in kött och köttprodukter eller mjölk och mjölkprodukter i gemenskapen om inte dessa produkter till fullo följer gemenskapens regler för kommersiell import.

(12)

Denna princip bör bibehållas i framtiden för att säkerställa att gemenskapen förblir fri från mul- och klövsjuka. Den kvantitet kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter som medförs av passagerare som bör undantas från de systematiska veterinärkontroller vid gränser som avses i direktiv 97/78/EG bör därför fastställas till noll.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör inte påverka tillämpningen av gemenskapens veterinärlagstiftning, som syftar till att kontrollera och utrota djursjukdomar, eller av vissa skyddsåtgärder.

(14)

Åtgärderna i denna förordning bör inte påverka genomförandebestämmelserna för rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem ( 7 ).

(15)

Det är också lämpligt att se till att resande och allmänhet får tillgång till information om veterinärkontroller och reglerna för införsel av produkter av animaliskt ursprung.

(16)

Vissa tredjeländer anses med anledning av deras geografiska närhet och djurhälsosituation utgöra en minimal risk för djurhälsan i gemenskapen. Begränsade mängder kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter från sådana länder bör därför även fortsättningsvis undantas från systematiska veterinärkontroller.

(17)

Dessutom har vissa angränsande tredjeländer särskilda avtal med gemenskapen när det gäller vissa aspekter av gemenskapens veterinärlagstiftning.

(18)

Bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter ( 8 ) har ändrats när det gäller handel med jordbruksprodukter. Till följd av ändringarna upphörde veterinärkontrollerna av berörda produkter från Schweiz den 1 januari 2009.

(19)

I enlighet med rådets beslut 2007/658/EG om ingående av ett tilläggsavtal mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein ( 9 ) upphörde även veterinärkontrollerna av berörda produkter från Liechtenstein den 1 januari 2009.

(20)

Produkter av animaliskt ursprung för personligt bruk i kvantiteter under en viss gräns från tredjeländer med särskilda avtal med gemenskapen, bl.a. Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz, bör därför inte omfattas av de systematiska veterinärkontroller som avses i direktiv 97/78/EG. För att resande ska få korrekt information bör det dock av allt informationsmaterial framgå att dessa tredjeländer är undantagna.

(21)

Generellt sett kan djurhälsosituation i Kroatien anses utgöra en minimal risk för djurhälsan i gemenskapen. Produkter av animaliskt ursprung i kvantiteter under en viss gräns som utgör en del av personligt bagage eller som skickas som små försändelser till konsumenter från Kroatien bör inte omfattas av de systematiska veterinärkontroller som avses i direktiv 97/78/EG. För att resande ska få korrekt information bör det dock anges på allt informationsmaterial att Kroatien är undantaget i den här förordningen.

(22)

På grund av den aktuella situationen med klassisk svinpest i Kroatien skulle dock griskött och grisköttsprodukter kunna utgöra en risk för djurhälsan i EU. För att hantera detta problem har Kroatien gått med på att vidta lämpliga åtgärder för att se till att sådana produkter som är avsedda för gemenskapen och medförs av passagerare eller skickas med post till privatpersoner inte lämnar landets territorium i händelse av ett utbrott av klassisk svinpest.

(23)

Dessutom bör det klargöras att bestämmelser som gäller vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att konsumeras av människor även bör gälla produkter av animaliskt ursprung avsedda för utfodring av djur för att förhindra att resande eller konsumenter kringgår bestämmelserna i denna förordning.

(24)

Det bör även fortsättningsvis finnas tydligt avskräckande medel för att förhindra att produkter av animaliskt ursprung av icke-kommersiell natur, som inte följer gemenskapens hälsokrav, förs in i gemenskapen utan att först ha genomgått veterinärkontroll. Medlemsstaterna bör ålägga personer som bryter mot bestämmelserna om införsel av produkter av animaliskt ursprung till gemenskapen befogade kostnader och påföljder, inbegripet kostnader för bortskaffande av produkterna.

(25)

Medlemsstaterna bör fortsätta att informera kommissionen om de metoder som de har tillämpat för att se till att bestämmelserna i denna förordning efterlevs. Denna information skulle dessutom kunna användas för att se över bestämmelserna i den här förordningen.

(26)

För att säkerställa att resande och allmänheten på ett effektivt sätt informeras om bestämmelserna angående införsel av produkter av animaliskt ursprung bör medlemsstaterna och arrangörer av internationella passagerartransporter göra allmänheten och passagerare till gemenskapen uppmärksamma på dessa bestämmelser.

(27)

Mot bakgrund av svårigheterna att sammanställa information om postdepåer bör medlemsstaterna ges mer tid att lämna denna information.

(28)

För att öka enhetligheten och klarheten i gemenskapens lagstiftning är det lämpligt att ändra artikel 8 i förordning (EG) nr 136/2004 och upphäva förordning (EG) nr 745/2004.

(29)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung av icke-kommersiell natur som utgör personligt bagage eller sänds som små försändelser till privatpersoner, eller fjärrbeställs (t.ex. via post, telefon eller Internet) och levereras till konsumenten.

2.  Denna förordning ska inte gälla varor för personligt bruk från Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz. Dessutom ska denna förordning inte gälla fiskeriprodukter för personligt bruk från Färöarna och Island. För att resande ska få korrekt information bör det anges på allt informationsmaterial att dessa tredjeländer är undantagna.

3.  Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens veterinärlagstiftning, som har som mål att kontrollera och utrota djursjukdomar, eller av vissa skyddsåtgärder.

4.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av relevanta regler om intyg enligt genomförandebestämmelserna för rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Artikel 2

Bestämmelser rörande införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung

1.  Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung avsedda för egen konsumtion som avses i artikel 16.1 a, b och d och i artikel 16.4 i direktiv 97/78/EG ska inte omfattas av bestämmelserna i kapitel I i det direktivet, om produkterna tillhör en eller flera av följande kategorier:

a) Produkter som förtecknas i del 1 av bilaga I och inte omfattas av artikel 6.1 i beslut 2007/275/EG och vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 0 kg.

b) Produkter som förtecknas i del 1 av bilaga II och vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 2 kg.

c) Urtagna färska eller beredda fiskeriprodukter eller bearbetade fiskeriprodukter i den mening som avses i punkterna 3.5, 3.6 och 7.4 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004, vars sammanlagda vikt inte överstiger viktgränsen på 20 kg eller vikten av en fisk, beroende på vilken vikt som är högst.

d) Andra produkter än de som förtecknas i punkterna a, b och c eller i artikel 6.1 i beslut 2007/275/EG, vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 2 kg.

2.  Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung avsedda som foder till sällskapsdjur ska inte omfattas av bestämmelserna i kapitel I i direktiv 97/78/EG, om produkterna tillhör en eller flera av följande kategorier:

a) Produkter som förtecknas i del 2 av bilaga I och vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 0 kg.

b) Produkter som förtecknas i del 2 av bilaga II och vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 2 kg.

3.  Genom avvikelse från punkterna 1 a, 1 b, 1 d och 2 ska produkter av animaliskt ursprung för personligt bruk från ►M2  ————— ◄ , Färöarna, Grönland eller Island inte omfattas av bestämmelserna i kapitel I i det direktivet, om de tillhör en eller flera av följande kategorier:

a) Produkter som förtecknas i bilaga I och inte omfattas av artikel 6.1 i beslut 2007/275/EG och vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 10 kg.

b) Produkter som förtecknas i bilaga II och vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 10 kg.

c) Produkter som inte avses i punkterna 1 c, 3 a och 3 b i denna artikel eller i artikel 6.1 i beslut 2007/275/EG, vars sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 10 kg.

Artikel 3

Information som medlemsstaterna ska ge de resande och allmänheten

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att resande som anländer från tredjeland vid gemenskapens samtliga införselorter uppmärksammas på de veterinärvillkor som gäller varor för personligt bruk som förs in i gemenskapen.

2.  Den information som ges till resande i enlighet med punkt I ska åtminstone omfatta informationen på en av de affischer som visas i bilaga III och presenteras på iögonfallande anslag som ska placeras väl synliga.

3.  Medlemsstaterna bör komplettera informationen med ytterligare information, däribland

a) de uppgifter som anges i bilaga IV,

b) information om lokala förhållanden och de nationella bestämmelser som antagits på grundval av direktiv 97/78/EG.

4.  Informationen i punkterna 2 och 3 ska utformas på

a) minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där produkten förs in i gemenskapen,

b) ett annat språk som anses lämpligt av de behöriga myndigheterna; detta kan vara grannlandets språk eller, när det gäller flygplatser och hamnar, det språk som det är troligast att anländande passagerare förstår.

Medlemsstaterna ska säkerställa att allmänheten uppmärksammas på bestämmelserna rörande införsel av produkter av animaliskt ursprung som sänds som små försändelser till privatpersoner eller fjärrbeställs av slutkonsumenterna.

Artikel 4

Information som arrangörer av internationella passagerartransporter och postföretag ska tillhandahålla sina kunder

Arrangörer av internationella passagerartransporter, inklusive hamn- och flygplatsoperatörer och researrangörer, liksom postföretag ska uppmärksamma sina kunder på bestämmelserna i denna förordning, särskilt genom att tillhandahålla informationen i bilagorna III och IV, i enlighet med artikel 3.

Artikel 5

Kontroll

1.  De behöriga myndigheterna, och de som utför officiella kontroller, ska i samarbete med hamn- och flygplatsoperatörer och med operatörer som ansvarar för andra införselorter för produkter av animaliskt ursprung för personligt bruk, organisera effektiva kontroller vid införselorterna till gemenskapen.

2.  Syftet med de kontroller som avses i punkt 1 ska vara att upptäcka produkter av animaliskt ursprung för personligt bruk och att verifiera att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.

3.  De kontroller som avses i punkt 1 kan genomföras utifrån riskbedömningar, där effektiva detektionshjälpmedel såsom scanningutrustning och spårhundar kan användas för att i stora mängder personligt bagage söka efter produkter av animaliskt ursprung för personligt bruk, om medlemsstatens behöriga myndighet anser detta nödvändigt.

Artikel 6

Påföljder

1.  De behöriga myndigheter som utför officiella kontroller ska

a) identifiera de varor för personligt bruk som strider mot bestämmelserna i denna förordning,

b) beslagta och destruera sådana varor i enlighet med nationell lagstiftning.

2.  De behöriga myndigheter som utför officiella kontroller får ålägga den person som ansvarar för en vara för personligt bruk som befinns strida mot bestämmelserna i denna förordning att stå för kostnaderna eller påföljderna.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det framgår av den nationella lagstiftning som gäller beslagtagande och destruering av varor för personligt bruk vilken fysisk eller juridisk person som står för kostnaderna för destrueringen av alla sådana varor för personligt bruk som beslagtas.

Artikel 7

Rapporteringskrav

1.  Medlemsstaterna ska varje år lämna in en rapport till kommissionen med en sammanställning över de åtgärder som vidtagits för att informera om bestämmelserna i denna förordning och kontrollera att de efterlevs, och vilka resultat detta har gett.

2.  Rapporten ska läggas fram i form av en ifylld tabell enligt bilaga V och lämnas in senast den första dagen i maj det år som omedelbart följer på den årliga rapporteringsperioden. Rapporteringsperioden ska löpa från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Artikel 8

Ändring

Artikel 8 i förordning (EG) nr 136/2004 ska ersättas med följande:

Artikel 8

Särskilda bestämmelser för produkter som utgör personligt bagage eller skickas som försändelser till privatpersoner.

Produkter av animaliskt ursprung som utgör personligt bagage eller skickas som små försändelser till privatpersoner ska uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 ( 10 ).

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EG) nr 745/2004 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska tolkas som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

För rapporteringsperioder före den 1 januari 2011 får medlemsstaterna till kommissionen lämna in en ifylld tabell enligt bilaga VI i stället för en ifylld tabell enligt bilaga V såsom krävs i artikel 7 senast den första dagen i mars det år som omedelbart följer på den årliga rapporteringsperioden. Rapporteringsperioden ska löpa från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 maj 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IDEL 1

Lista över produkter med animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1 a

KN-nr

Beskrivning

Beskrivning och förklaring

Ex kapitel 2

(0201–0210)

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Utom grodlår (KN-nr 0208 90 70)

0401–0406

Mejeriprodukter

Alla

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

Alla, utom fjälster

1501 00

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503

Alla

1502 00

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

Alla

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

Alla

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Alla

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

Alla

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt

Alla

1702 11 00

1702 19 00

Laktos och laktossirap

Alla

ex19 01

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

ex19 02

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

ex19 05 90

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

ex20 04

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

ex20 05

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

ex21 03

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

ex21 04

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor och buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölk

ex21 05 00

Glassvaror, även innehållande kakao

Endast sådana beredningar som innehåller mjölk

ex21 06

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Endast sådana beredningar som innehåller kött eller mjölkDEL 2

Lista över produkter med animaliskt ursprung som avses i artikel 2.2 a

KN-nr

Beskrivning

Beskrivning och förklaring

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

 

ex23 09

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Endast foder till sällskapsdjur, tuggben för hundar och mjölblandningar som innehåller kött eller mjölk

Anmärkningar:

1. Kolumn 1: Om endast vissa produkter under ett nummer behöver kontrolleras av veterinär och det inte förekommer någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen, anges nummer med Ex (t.ex. ex19 01: endast sådana beredningar som innehåller kött och/eller mjölk bör inbegripas).

2. Kolumn 2: Varubeskrivningarna fastställs i kolumnen med beskrivningar i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. Närmare uppgifter om exakt täckning av den kombinerade tulltaxan framgår av den senaste ändringen av den bilagan.

3. Kolumn 3: I denna kolumn beskrivs de produkter som berörs.
BILAGA II

Modersmjölksersättning, barnmat och specialmat som krävs av medicinska skäl, förutsatt att

i) produkten inte måste kylas före öppnande,

ii) det rör sig om en förpackad märkesvara för direkt försäljning till slutkonsumenten,

iii) förpackningen inte brutits, såvida produkten inte är i bruk.

Särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl, förutsatt att

i) produkten inte måste kylas före öppnande,

ii) det rör sig om en förpackad märkesvara för direkt försäljning till slutkonsumenten,

iii) förpackningen inte brutits, såvida produkten inte är i bruk.

▼M1
BILAGA III

(Affischerna finns på: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

▼C1

Europeiska kommissionenHåll djursjukdomar borta från EUResande måste uppvisa dessa produkter för officiell kontroll*Animaliska produkter kan föra med sig smittämnen som orsakar smittsamma sjukdomarStränga rutiner och veterinärkontroller gäller vid införsel av animaliska produkter till EU*Gäller dock inte resande med små mängder för egen konsumtion frånAndorra, Färöarna, Grönland, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino och SchweizHälso- och konsumentfrågor

▼M1

Europeiska kommissionenSjukdomar stannar inte vid gränsernaOm du tar med dig kött- eller mjölkprodukter från länder utanför EU riskerar du också att föra in djursjukdomarOm du inte deklarerar sådana varor kan du bötfällas eller ställas inför domstolSådana produkter beslagtas och destrueras vid gränsenDu får dock ta med dig små mängder för egen konsumtion frånAndorra, Färöarna, Grönland, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.Hälso- och konsumentfrågor

▼B
BILAGA IV

Information som avses i artiklarna 3 och 4image

Stoppa smittsamma djursjukdomar vid gränsen till EU!

Animaliska produkter kan innehålla patogener som orsakar smittsamma djursjukdomar

På grund av risken för att smittsamma sjukdomar förs in i Europeiska unionen (EU) finns det stränga rutiner för införsel av vissa animaliska produkter till EU. Dessa rutiner gäller inte förflyttningar av animaliska produkter mellan de 27 medlemsstaterna i EU, eller animaliska produkter som kommer från Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.

Alla animaliska produkter som inte överensstämmer med dessa bestämmelser måste lämnas vid gränsen till EU för destruktion. Om sådana varor inte deklareras kan det leda till böter eller åtal.

1.   Små kvantiteter av kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter (förutom modersmjölksersättning, barnmat och specialmat eller särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl)

Du får endast ta in eller skicka kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter för personligt bruk (förutom modersmjölksersättning, barnmat och specialmat eller särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl) till EU under förutsättning att produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island eller ►M2  ————— ◄ och att deras vikt inte överstiger 10 kg per person.

2.   Modersmjölksersättning, barnmat och specialmat som krävs av medicinska skäl

Du får endast ta in eller skicka modersmjölksersättning, barnmat och specialmat som krävs av medicinska skäl för personligt bruk till EU under förutsättning att

 produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island eller ►M2  ————— ◄ och deras sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 10 kg per person, och att

 

 produkterna inte måste kylas före konsumtion,

 det rör sig om förpackade märkesvaror, och

 förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk,

 produkterna kommer från andra länder (dvs. inte från Färöarna, Grönland, Island eller ►M2  ————— ◄ ) och deras sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 2 kg per person, och att

 

 produkterna inte måste kylas före konsumtion,

 det rör sig om förpackade märkesvaror, och

 förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk.

3.   Särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl

Du får endast ta in eller skicka särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl för personligt bruk till EU under förutsättning att

 produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island eller ►M2  ————— ◄ och deras sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 10 kg per person, och att

 

 produkterna inte måste kylas före konsumtion,

 det rör sig om förpackade märkesvaror, och

 förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk,

 produkterna kommer från andra länder (dvs. inte från Färöarna, Grönland, Island eller ►M2  ————— ◄ ) och deras sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 2 kg per person, och att

 

 produkterna inte måste kylas före konsumtion,

 det rör sig om förpackade märkesvaror, och

 förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk.

4.   Små kvantiteter fiskeriprodukter för eget bruk

Du får endast ta in eller skicka fiskeriprodukter (bl.a. färsk, torkad, tillagad, saltad eller rökt fisk samt vissa skaldjur, t.ex. räkor, humrar, döda musslor och döda ostron) för personligt bruk till EU under förutsättning att

 färsk fisk är urtagen,

 fiskeriprodukternas vikt, per person, inte överstiger 20 kg eller vikten av en fisk, beroende på vilken vikt som är högst.

Dessa restriktioner gäller inte fiskeriprodukter från Färöarna eller Island.

5.   Små kvantiteter av andra animaliska produkter för eget bruk

Du får endast ta in eller skicka andra animaliska produkter, t.ex. honung, levande ostron, levande musslor och sniglar, till EU under förutsättning att

 produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island eller ►M2  ————— ◄ och deras sammanlagda vikt inte överstiger 10 kg per person,

 produkterna kommer från andra länder (dvs. inte från Färöarna, Grönland, Island eller ►M2  ————— ◄ ) och deras sammanlagda vikt inte överstiger 2 kg per person.

Observera att du får ta in små kvantiteter av animaliska produkter från flera av ovanstående fem kategorier (punkterna 1–5) under förutsättning att de överensstämmer med reglerna i varje berörd punkt.

6.   Större kvantiteter animaliska produkter

Du får endast ta med eller skicka större kvantiteter animaliska produkter till EU om de uppfyller kraven för kommersiella sändningar, vilket omfattar

 intygskraven enligt lämpligt officiellt EG-veterinärintyg,

 uppvisande av varorna, med korrekt dokumentation, vid en godkänd EU-gränsstation för veterinärkontroll när du anländer till EU.

7.   Undantagna animaliska produkter

Följande produkter är undantagna från de bestämmelser som beskrivs ovan:

 Bröd, kakor, kex, choklad och konfektyrer (inklusive sötsaker), ej blandade eller fyllda med köttprodukter.

 Kosttillskott förpackade för slutkonsumenten.

 Köttextrakt och köttkoncentrat.

 Oliver fyllda med fisk.

 Pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med köttprodukter.

 Buljong och aromer för soppor, förpackade för slutkonsumenten.

 Alla andra livsmedel som inte innehåller färskt eller bearbetat kött eller mjölk eller mjölkprodukter och mindre än 50 % bearbetade ägg- eller fiskeriprodukter.

8.   Animaliska produkter från skyddade arter

För vissa skyddade arter kan det finnas ytterligare restriktioner. Så är t.ex. viktgränsen för kaviar från störarter högst 125 g per person.

Informationen i del 1 kan förmedlas med hjälp av en video, t.ex. den som Europeiska kommissionen har lagt ut på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
BILAGA V

Uppgifter om hur bestämmelserna om införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung har efterlevts

1. Allmän informationMedlemsstatens namnRedovisningsårAntal införselorter till Europeiska gemenskapen2. Metoder som använts för att öka medvetenheten om djurhälsovillkor när det gäller införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung under rapporteringsåretJAOm ja, ange antalNEJAnmärkningarAffischerTillkännagivande till allmänhetenInternetannonseringYtterligare annonseringAnnan (ange vilken)3. Verkställande av reglerna vid införselorter till gemenskapen3.1 Namn på verkställande myndighet/er3.2 Metoder som använts för att identifiera illegala sändningar av kött och mjölk för personligt bruk under rapporteringsperiodenJAOm ja, ange antalNEJAnmärkningarSlumpmässiga genomsökningarRiktade genomsökningarSpårhundarScanningutrustningAnnat (ange vilket)

3.3 Om riktade genomsökningar har gjorts, ange från vilka länder utanför EU som de passagerare kom som oftast undersöktes, och beskriv hur många genomsökningar som gjordes och antalet och typen av illegala sändningar för personligt bruk som hittades (listan kan utökas)TredjelandAntal utförda genomsökningarAntal och typ av illegala sändningar som hittatsAnmärkningar3.4 Ange ungefärligt antal illegala sändningar kött och mjölk för personligt bruk i personligt bagage vid införselorter till gemenskapen under rapporteringsåretAnmärkningar:3.5 Ange ungefärlig mängd (i kg) kött och köttprodukter i personligt bagage som konfiskerats och/eller destruerats i samband med de kontroller som genomförts vid införselorter till gemenskapen under rapporteringsperiodenAnmärkningar:3.6 Ange ungefärlig mängd (i kg) mjölk och mjölkprodukter i personligt bagage som konfiskerats och/eller destruerats i samband med de kontroller som genomförts vid införselorter till gemenskapen under rapporteringsperiodenAnmärkningar:3.7 Ange de fem länder utanför EU från vilka passagerare oftast medförde sändningar som innehöll illegala kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter under rapporteringsperiodenLand 1Land 2Land 3Land 4Land 5Anmärkningar3.8 Ange ungefärlig mängd (i kg) av andra produkter av animaliskt ursprung (utöver kött och köttprodukter eller mjölk och mjölkprodukter) i personligt bagage som konfiskerats och/eller destruerats i samband med de kontroller som genomförts vid införselorter till gemenskapen under rapporteringsperiodenAnmärkningar:

4. Verkställande av reglerna för små försändelser som sänts till privatpersoner eller fjärrbeställts (t.ex. via post, telefon eller Internet) och levererats till konsumenten4.1 Namn på verkställande myndighet/er4.2 Verkställande av reglerna för små försändelser som sänts till privatpersoner eller fjärrbeställts (t.ex. via post, telefon eller Internet) och levererats till konsumentenJAOm ja, ange antalNEJAnmärkningarSlumpmässiga genomsökningarRiktade genomsökningarSpårhundarScanningutrustningAnnat (ange vilket)4.3 Om riktade genomsökningar har gjorts, ange från vilka länder utanför EU som sådana sändningar för personligt bruk kom som oftast undersöktes, och beskriv hur många genomsökningar som gjordes och antalet och typen av illegala sändningar som hittades (listan kan utökas)TredjelandAntal utförda genomsökningar4.4 Ange ungefärligt antal illegala sändningar av kött och mjölk som hittats i sådana sändningar för personligt bruk under rapporteringsåretAnmärkningar:4.5 Ange ungefärlig mängd (i kg) kött och köttprodukter i sådana sändningar för personligt bruk som konfiskerats och/eller destruerats i samband med de kontroller som genomförts under rapporteringsperiodenAnmärkningar:4.6 Ange ungefärlig mängd (i kg) mjölk och mjölkprodukter i sådana sändningar för personligt bruk som konfiskerats och/eller destruerats i samband med de kontroller som genomförts under rapporteringsperiodenAnmärkningar:

4.7 Ange de fem länder utanför EU från vilka sådana sändningar för personligt bruk kom som oftast innehöll illegala sändningar av kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter under rapporteringsperioden:Land 1Land 2Land 3Land 4Land 5Anmärkningar4.8 Ange ungefärlig mängd (i kg) av andra produkter av animaliskt ursprung (utöver kött och köttprodukter eller mjölk och mjölkprodukter) i sådana sändningar för personligt bruk som konfiskerats och/eller destruerats i samband med de kontroller som genomförts under rapporteringsperiodenAnmärkningar:5. Allmänna kommentarer

Ska lämnas in till Europeiska kommissionen senast den första dagen i maj det år som omedelbart följer på den årliga rapporteringsperioden.

Rapporteringsperioden ska löpa från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Den sammanställda informationen kan hittas på Europeiska kommissionens webbplats på:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
BILAGA VI

Uppgifter om hur bestämmelserna om införsel för personligt bruk av kött och mjölk har efterlevts

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTERa) Medlemsstat (ange)b) Ungefärligt antal införselorter till Europeiska unionen (ange)c) Rapporteringsperiod (ange år)METODER FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN OM DJURHÄLSOVILLKOR VID PRIVAT IMPORTAnge vilka metoder som har använts för att öka medvetenheten om djurhälsovillkor vid privat import och hur ofta de har använts (t.ex. affischer, offentliga meddelanden, andra annonser etc.)KONTROLL AV EFTERLEVNADENa) Metoder som har använts för att identifiera illegala kött- och mjölksändningar under rapporteringsperioden (stryk det som inte är tillämpligt):Slumpmässiga tullgenomsökningar/riktade tullgenomsökningar/spårhundar/scanningutrustning/annatAnge vilka sätt som har använts för att kontrollera att bestämmelserna efterlevts under rapporteringsperioden:b) Ange ungefärligt antal illegala sändningar av kött och mjölk i personligt bagage vid införselorter till EU under rapporteringsperioden: ………………c) Ange ungefärlig mängd kött och mjölk i personligt bagage som konfiskerats och/eller destruerats i samband med de kontroller som genomförts vid införselorter till EU under rapporteringsperioden:— ……… kg kött och köttprodukter— ………. kg mjölk och mjölkprodukter

d) Ange från vilka fem länder utanför EU som passagerare oftast medförde illegala kött- och mjölksändningar under rapporteringsperioden:e) Om riktade tullgenomsökningar har gjorts, ange från vilka länder utanför EU som de passagerare kom som oftast undersöktes och beskriv hur många genomsökningar som gjordes och antalet och typen av illegala sändningar som hittades:

Ska lämnas in till Europeiska kommissionen senast den första dagen i mars det år som omedelbart följer på den årliga rapporteringsperioden.

Rapporteringsperioden ska löpa från och med den 1 januari till och med den 31 december.
BILAGA VII

JämförelsetabellFörordning (EG) nr 745/2004

Den här förordningen

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 2.1 a

Artikel 1.4

Artikel 1.2

Artikel 2

Artikel 2.1 b

Artikel 2.3 a

Artikel 3.1

Artikel 3.1 och 3.2

Artikel 3.2

Artikel 4

Artikel 4.1

Artikel 5

Artikel 4.2

Artikel 6.1

Artikel 4.3

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 5.1

Artikel 7

Artikel 5.2

Bilagorna V och VI

Artikel 6

Artikel 7.1

Artikel 11

Artikel 7.2

Artikel 11

Artikel 7.3

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilagorna V och VI

Bilaga V

Bilaga I( 1 ) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

( 2 ) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

( 3 ) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.

( 4 ) EUT L 116, 4.5.2007, s. 9.

( 5 ) EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.

( 6 ) EUT L 122, 26.4.2004, s. 1.

( 7 ) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

( 8 ) EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

( 9 ) EUT L 270, 13.10.2007, s. 5.

( 10 ) EUT L 77, 24.3.2009, s. 1.”

Top