EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1024-20081107

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/2008-11-07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2008R1024 — SV — 07.11.2008 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008

av den 17 oktober 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

(EGT L 277, 18.10.2008, p.23)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 281, 27.10.2010, s. 99  (1024/2008)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008

av den 17 oktober 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapenEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen ( 1 ), särskilt artikel 5.9, och

av följande skäl:

(1)

I EU:s handlingsplan om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (FLEGT) ( 2 ) fastställs åtgärder som syftar till att bekämpa problemet med olaglig skogsavverkning och den därmed sammanhängande handeln. I handlingsplanen föreslås upprättandet av ett system med licenser för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (nedan kallat systemet med Flegtlicenser) för att säkerställa att endast lagligt avverkat timmer importeras från länder som deltar i systemet.

(2)

Inom ramen för detta system strävar gemenskapen efter att ingå frivilliga partnerskapsavtal med länder och regionala organisationer (nedan kallade Flegt-partnerländer). Trävaruprodukter som exporteras från Flegt-partnerländer till gemenskapen bör omfattas av en Flegtlicens som utfärdats av licensmyndigheten i det landet. Av Flegtlicensen bör det framgå att de trävaruprodukter som omfattas är lagliga i enlighet med vad som föreskrivs i motsvarande frivilliga partnerskapsavtal.

(3)

I förordning (EG) nr 2173/2005 fastställs EU:s förfaranden för genomförandet av systemet med Flegtlicenser, inbegripet ett krav på att import till gemenskapen av trävaruprodukter med ursprung i Flegt-partnerländer ska omfattas av en Flegtlicens.

(4)

I syfte att säkerställa licenssystemets effektivitet bör den behöriga myndigheten kontrollera att de trävaruprodukter som deklareras för övergång till fri omsättning i gemenskapen omfattas av en Flegtlicens. Flegtlicensen bör godtas under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

(5)

Det är därför nödvändigt att fastställa detaljerade bestämmelser avseende villkoren för att en Flegtlicens ska godtas.

(6)

I syfte att säkerställa att myndigheterna i medlemsstaterna behandlar Flegtlicenser på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att fastställa vilka uppgifter som ska finnas med i licensen. Det är dessutom nödvändigt att tillhandahålla en standardiserad mall för Flegtlicenserna för att underlätta en effektiv kontroll av licenserna.

(7)

Med tanke på den internationella timmerhandelns konkurrenskraft är det i samband med genomförandet av systemet med Flegtlicenser nödvändigt att förfarandena för övergång till fri omsättning av trävaruprodukter som omfattas av Flegtlicenser inte leder till onödiga förseningar för importen. Det är därför nödvändigt att förfarandena för kontroll och godkännande av Flegtlicensen är så enkla och praktiska som möjligt, dock utan att licenssystemets trovärdighet äventyras.

(8)

Gemenskapen och medlemsstaterna har enligt Lissabonagendan åtagit sig att öka konkurrenskraften hos företag som är verksamma i Europa. Enligt Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) ( 3 ) bör kommissionen och medlemsstaterna tillhandahålla ändamålsenliga, effektiva och kompatibla (interoperabla) informations- och kommunikationssystem för utbyte av information mellan offentliga förvaltningar och gemenskapsmedborgare.

(9)

Skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ( 4 ) som är fullt tillämpligt på behandling av personuppgifter enligt den här förordningen, i synnerhet när det gäller behandling av personuppgifter i licenser.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser för timmer i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2173/2005.

Artikel 2

Utöver de definitioner som anges i rådets förordning (EG) nr 2173/2005 gäller följande definitioner i denna förordning:

1.

sändning : en mängd trävaruprodukter, enligt bilagorna II och III till förordning (EG) nr 2173/2005, som omfattas av en Flegtlicens och som sänds från ett partnerland av en avsändare eller befraktare och som anmäls för övergång till fri omsättning vid ett tullkontor.

2.

elektronisk licens : en Flegtlicens i digitalt format som kan överlämnas eller behandlas på elektronisk väg och som innehåller alla de uppgifter som anges i bilagan.

3.

papperslicens : Flegtlicens som är i överensstämmelse med den mall som anges i bilagan.

4.

behörig(a) myndighet(er) : den eller de myndigheter som EU:s medlemsstater utsett för att ta emot, godta och kontrollera Flegtlicenser.KAPITEL II

KRAV RÖRANDE FLEGTLICENSER

Artikel 3

1.  En Flegtlicens, nedan kallad licens, kan vara en papperslicens eller en elektronisk licens.

2.  Kommissionen ska till de behöriga myndigheterna och tullmyndigheterna i samtliga medlemsstater översända ett provexemplar av eller de tekniska specifikationerna för de licenser som varje partnerland har utformat.

Artikel 4

Licenserna ska användas utan att det påverkar tillämpningen av andra förfaranden som gäller varors befordran inom gemenskapen.

Artikel 5

De behöriga myndigheterna eller tullmyndigheterna i den medlemsstat där sändningen deklareras för övergång till fri omsättning får begära att licensen översätts till det officiella språket eller till ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Importören ska stå för kostnaderna för översättning.KAPITEL III

GODKÄNNANDE OCH KONTROLL

Artikel 6

1.  Licensen ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där sändningen som omfattas av licensen deklareras för övergång till fri omsättning.

2.  När en licens godtas ska de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 i enlighet med tillämpliga nationella förfaranden så snart som möjligt informera tullmyndigheterna.

3.  En licens ska anses ogiltig om den lämnas in efter det datum då den giltighetstid som anges i licensen har gått ut.

4.  En licens som lämnas in innan den sändning som den omfattar har anlänt, får godtas om licensen uppfyller alla de krav som anges i artikel 7 och någon ytterligare kontroll i enlighet med artikel 10.1 inte anses nödvändig.

5.  Om det anses nödvändigt med en ytterligare kontroll av licensen eller sändningen i enlighet med artiklarna 9 och 10 ska licensen godtas först efter det att denna ytterligare kontroll har genomförts med tillfredsställande resultat.

Artikel 7

1.  Papperslicenser ska vara i överensstämmelse med respektive provexemplar av licensen.

2.  Både papperslicenser och elektroniska licenser ska innehålla de uppgifter som anges i bilagan i enlighet med anvisningarna i den bilagan.

Artikel 8

1.  Raderingar eller ändringar i en licens ska inte godtas om inte dessa raderingar eller ändringar har validerats av licensmyndigheten.

2.  Förlängning av en licens giltighetstid ska inte godtas om inte denna förlängning har validerats av licensmyndigheten.

3.  En kopia av licensen eller en ersättningslicens ska inte godtas om den inte har utfärdats och validerats av licensmyndigheten.

4.  En licens får inte godtas om det, vid behov efter tillhandahållande av ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 9 eller ytterligare undersökning i enlighet med artikel 10, har konstaterats att licensen inte är i överensstämmelse med sändningen.

Artikel 9

Om det råder tvivel om huruvida en licens, en kopia eller en ersättningslicens kan godtas får de behöriga myndigheterna begära ytterligare uppgifter från licensmyndigheterna i partnerlandet.

En kopia av den berörda licensen, kopian eller ersättningslicensen kan vidarebefordras med en sådan begäran.

Artikel 10

►C1  1 ◄ .  Om det anses nödvändigt med ytterligare kontroll av sändningen innan den behöriga myndigheten kan besluta om huruvida en licens kan godtas, får kontroller genomföras för att fastställa om den berörda sändningen är i överensstämmelse med de uppgifter som anges i licensen och vid behov med licensmyndighetens uppgifter om licensen.

►C1  2 ◄ .  Om volymen eller vikten av de trävaruprodukter som ingår i den sändning som anmälts för övergång till fri omsättning inte avviker med mer än 10 % från den volym eller vikt som angivits i motsvarande licens, ska sändningen anses vara i överensstämmelse med de uppgifter som angivits i licensen beträffande volym och vikt.

Artikel 11

►C1  1 ◄ .  I fält 44 på det administrativa enhetsdokument som används för tulldeklarationen för övergång till fri omsättning ska det hänvisas till numret på den licens som tilldelats de trävaruprodukter som omfattas av tulldeklarationen.

Om tulldeklarationen görs med hjälp av databehandlingsteknik ska hänvisningen göras i därför avsett fält.

►C1  2 ◄ .  Trävaruprodukter får övergå till fri omsättning först när det förfarande som beskrivs i artikel 6.2 har genomförts.

Artikel 12

Om tullmyndigheterna inte är de behöriga myndigheterna får medlemsstaterna delegera vissa av de behöriga myndigheternas funktioner till tullmyndigheterna.

Kommissionen ska underrättas om sådan delegering.

Artikel 13

Det förfarande som beskrivs i detta kapitel ska genomföras i samarbete mellan de behöriga myndigheterna och tullmyndigheterna.KAPITEL IV

ELEKTRONISKA SYSTEM

Artikel 14

►C1  1 ◄ .  Medlemsstaterna får använda elektroniska system för utbyte och registrering av licensuppgifterna.

►C1  2 ◄ .  Utbytet av uppgifter mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och tullmyndigheter och mellan de behöriga myndigheterna och tullmyndigheterna å ena sidan och kommissionen eller partnerländernas licensmyndigheter å den andra ska ske genom de elektroniska system som avses i punkt 1.

►C1  3 ◄ .  Medlemsstaterna ska när de upprättar de elektroniska systemen beakta deras komplementaritet, kompatibilitet och interoperabilitet. De ska beakta kommissionens anvisningar.

Artikel 15

De elektroniska system som avses i artikel 13.1 får bland annat omfatta följande:

a) Ett förfarande för mottagande och registrering av licensuppgifterna.

b) Ett förfarande för utbyte av licensuppgifterna.

c) En metod för lagring av licensuppgifterna.KAPITEL V

UPPGIFTSSKYDD

Artikel 16

Tillämpningen av denna förordning ska inte på något sätt påverka skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning, och i synnerhet ändras inte genom denna förordning de skyldigheter och rättigheter som anges i direktiv 95/46/EG. Skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ska säkerställas i synnerhet när det gäller utlämnande eller överföring av personuppgifter i en licens.KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag då den första ändringen av bilaga I till förordning (EG) nr 2173/2005, antagen i enlighet med artikel 10 i den förordningen, är tillämplig.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

(Mall enligt artikel 2.3)

image

image

image( 1 ) EUT L 347, 30.12.2005, s. 1.

( 2 ) KOM(2003) 251 slutlig.

( 3 ) EUT L 144, 30.4.2004, s. 65. Rättat i EUT L 181, 18.5.2004, s. 25.

( 4 ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Top