EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0889-20200107

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/2020-01-07

02008R0889 — SV — 07.01.2020 — 017.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/2008

av den 5 september 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

(EGT L 250 18.9.2008, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1254/2008 av den 15 december 2008

  L 337

80

16.12.2008

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 710/2009 av den 5 augusti 2009

  L 204

15

6.8.2009

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 271/2010 av den 24 mars 2010

  L 84

19

31.3.2010

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 344/2011 av den 8 april 2011

  L 96

15

9.4.2011

 M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 426/2011 av den 2 maj 2011

  L 113

1

3.5.2011

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 126/2012 av den 14 februari 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012

  L 71

42

9.3.2012

►M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 505/2012 av den 14 juni 2012

  L 154

12

15.6.2012

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 392/2013 av den 29 april 2013

  L 118

5

30.4.2013

►M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1030/2013 av den 24 oktober 2013

  L 283

15

25.10.2013

 M12

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1364/2013 av den 17 december 2013

  L 343

29

19.12.2013

►M13

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 354/2014 av den 8 april 2014

  L 106

7

9.4.2014

 M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 836/2014 av den 31 juli 2014

  L 230

10

1.8.2014

►M15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1358/2014 av den 18 december 2014

  L 365

97

19.12.2014

►M16

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/673 av den 29 april 2016

  L 116

8

30.4.2016

►M17

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1842 av den 14 oktober 2016

  L 282

19

19.10.2016

►M18

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/838 av den 17 maj 2017

  L 125

5

18.5.2017

 M19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2273 av den 8 december 2017

  L 326

42

9.12.2017

►M20

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1584 av den 22 oktober 2018

  L 264

1

23.10.2018

►M21

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2164 av den 17 december 2019

  L 328

61

18.12.2019


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 215, 10.8.2013, s.  16 (889/2008)

►C2

Rättelse, EGT L 322, 3.12.2013, s.  44 (1030/2013)

 C3

Rättelse, EGT L 157, 27.5.2014, s.  103 (1364/2013)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/2008

av den 5 september 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontrollInnehåll

Avdelning I

Inledande bestämmelser

Avdelning II

Regler för produktion, konservering, bearbetning, förpackning, transport och lagring av ekologiska produkter

Kapitel 1

Växtproduktion

Kapitel 1a

Algproduktion

Kapitel 2

Animalieproduktion

Avsnitt 1

Djurens ursprung

Avsnitt 2

Byggnader avsedda för djur och djurhållningspraxis

Avsnitt 3

Utfodring

Avsnitt 4

Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling

Kapitel 2a

Produktion av vattenbruksdjur

Avsnitt 1

Allmänna regler

Avsnitt 2

Ursprung för vattenbruksdjur

Avsnitt 3

Djurhållningspraxis för vattenbruk

Avsnitt 4

Uppfödning

Avsnitt 5

Foder för fisk, kräftdjur och tagghudingar

Avsnitt 6

Särskilda regler för blötdjur

Avsnitt 7

Sjukdomsförebyggande och veterinärbehandling

Kapitel 3

Konserverade och bearbetade produkter

Kapitel 3a

Särskilda regler för vinframställning

Kapitel 4

Insamling, paketering, transport och lagring av produkter

Kapitel 5

Omställningsbestämmelser

Kapitel 6

Undantag från produktionsreglerna

Avsnitt 1

Undantag från produktionsreglerna till följd av klimatologiska, geografiska eller strukturella begränsningar

Avsnitt 2

Undantag från produktionsreglerna till följd av att ekologiska insatsvaror från jordbruket inte finns tillgängliga

Avsnitt 3

Undantag från produktionsreglerna till följd av särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning

Avsnitt 3a

Undantag från produktionsreglerna i fråga om användning av specifika produkter och ämnen vid bearbetningen i enlighet med artikel 22.2 e i förordning (EG) nr 834/2007

Avsnitt 4

Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer

Kapitel 7

Databas över utsäde

Avdelning III

Märkning

Kapitel 1

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion

Kapitel 2

Särskilda märkningskrav för foder

Kapitel 3

Andra särskilda märkningskrav

Avdelning IV

Kontroll

Kapitel 1

Minimikrav för kontroll

Kapitel 2

Kontrollkrav för växter och växtprodukter

Kapitel 2a

Särskilda kontrollkrav för alger

Kapitel 3

Kontrollkrav för djur och animalieprodukter

Kapitel 3a

Särskilda kontrollkrav för produktion av vattenbruksdjur

Kapitel 4

Kontrollkrav för enheter för beredning av växtprodukter, algprodukter, animalieprodukter och produkter av vattenbruksdjur samt livsmedel som består av sådana produkter

Kapitel 5

Kontrollkrav för import av ekologiska produkter från tredjeland

Kapitel 6

Kontrollkrav för enheter som lagt ut verksamhet på tredje part

Kapitel 7

Kontrollkrav för enheter som bereder foder

Kapitel 8

Överträdelser och informationsutbyte

Kapitel 9

De behöriga myndigheternas tillsyn

Avdelning V

Överföring av information, övergångs- och slutbestämmelser

Kapitel 1

Överföring av information till kommissionen

Kapitel 2

Övergångs- och slutbestämmelserAVDELNING I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs särskilda regler för ekologisk produktion, märkning och kontroll av de produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

▼M2

2.  Förordningen ska inte gälla för

a) 

andra husdjursarter än dem som avses i artikel 7, och

b) 

andra vattenbruksdjur än dem som avses i artikel 25a.

Avdelningarna II–IV ska emellertid även på motsvarande sätt tillämpas på sådana produkter till dess att närmare produktionsregler för dessa produkter fastställs på grundval av förordning (EG) nr 834/2007.

▼B

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 834/2007 gäller följande definitioner i den här förordningen:

a) 

icke-ekologisk: härstammar inte från/har inte anknytning till produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 och den här förordningen.

b) 

veterinärmedicinska läkemedel: produkter enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG ( 1 ) om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel.

c) 

importör: fysisk eller juridisk person inom gemenskapen som, antingen själv eller genom en företrädare, inför varor för övergång till fri omsättning till gemenskapen.

d) 

förste mottagare: fysisk eller juridisk person som tar emot importerade varor för vidare beredning och/eller saluföring.

e) 

jordbruksföretag: alla produktionsenheter som drivs inom ramen för en enda ledning i syfte att framställa jordbruksprodukter.

▼M2

f) 

produktionsenhet: alla tillgångar som ska användas inom en produktionssektor, t.ex. produktionslokaler, skiften, betesmark, utomhusrastgårdar, byggnader avsedda för djur, fiskdammar, inneslutningssystem för alger eller vattenbruksdjur, upplåtelser längs kuster eller på havsbotten, lagerlokaler för växter, växtprodukter, algprodukter, animalieprodukter, råvaror och alla andra insatsvaror som är relevanta för denna särskilda produktionssektor.

▼B

g) 

hydrokultur: metod för växtodling där växternas rötter står i en mineralnäringslösning eller i ett inert odlingsmedium, t.ex. perlit, grus eller mineralull, till vilket en näringslösning tillsätts.

h) 

veterinärbehandling: alla botande eller förebyggande behandlingar mot en särskild sjukdom.

i) 

omställningsfoder: foder som producerats under omställningsperioden till ekologisk produktion, med undantag för foder som skördats inom 12 månader från inledningen av omställningen enligt artikel 17.1 a i förordning (EG) nr 834/2007.

▼M2

j) 

sluten recirkulerande vattenbruksanläggning: en anläggning där vattenbruk bedrivs i en innesluten miljö på land eller på ett fartyg med recirkulering av vatten, och med behov av ständig energitillförsel utifrån för att stabilisera miljön för vattenbruksdjuren.

k) 

energi från förnybara källor: energi från förnybara, icke-fossila källor: vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågkraft, tidvattenenergi, vattenkraft, deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogaser.

l) 

kläckeri: plats för avel, kläckning och uppfödning i de tidiga stadierna av vattenbruksdjurs liv, särskilt fiskar och skaldjur.

m) 

yngelanläggning: plats där ett mellanliggande uppfödningssystem, mellan kläcknings- och tillväxtstadiet, tillämpas. Yngelstadiet avslutas inom produktionscykelns första tredjedel med undantag för arter som genomgår smoltifiering.

n) 

förorening: i samband med vattenbruk och algproduktion, direkt eller indirekt tillförsel till den marina miljön av ämnen eller energi enligt definitionen i direktiv 2008/56/EG ( 2 ) respektive direktiv 2000/60/EG ( 3 ), i de vatten där de är tillämpliga.

o) 

blandodling: i samband med vattenbruk och algproduktion, uppfödning av två eller fler arter vanligtvis från olika trofinivåer i samma odlingsenhet.

p) 

produktionscykel: i samband med vattenbruk och algproduktion, ett vattenbruksdjurs eller en algs livscykel från det första livsstadiet till skörden.

q) 

lokalt odlade arter: i samband med vattenbruk och algproduktion, arter som varken är främmande eller lokalt frånvarande enligt rådets förordning (EG) nr 708/2007 ( 4 ). De arter som förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 708/2007 kan betraktas som lokalt odlade.

r) 

djurtäthet: i samband med vattenbruk, djurens vikt per kubikmeter vatten vid varje tidpunkt under tillväxtstadiet och, när det gäller plattfisk och räkor, vikten per kvadratmeter vattenyta.

▼M9

s) 

kontrolljournal: all information och alla dokument som inom ramen för kontrollsystemet överförs till medlemsstaternas behöriga myndigheter eller till kontrollmyndigheter och kontrollorgan av en aktör som omfattas av det kontrollsystem som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 834/2007, inbegripet all relevant information och alla dokument som avser den aktören eller dennes verksamhet och som innehas av behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan, med undantag för information och dokument som saknar betydelse för kontrollsystemets funktion.

▼M17

t) 

konservering: en åtgärd, annan än odling och skörd, som utförs på produkter, men som inte kan anses vara bearbetning enligt definitionen i led u, och som inbegriper alla åtgärder som avses i led n i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 ( 5 ) och inte omfattar förpackning eller märkning av produkten.

u) 

bearbetning: en åtgärd som avses i led m i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 852/2004 och som inbegriper användningen av de ämnen som avses i artikel 19.2 b i förordning (EG) nr 834/2007. Förpackning eller märkning ska inte anses vara bearbetning.▼M17

AVDELNING II

REGLER FÖR PRODUKTION, KONSERVERING, BEARBETNING, FÖRPACKNING, TRANSPORT OCH LAGRING AV EKOLOGISKA PRODUKTER

▼BKAPITEL 1

Växtproduktion

Artikel 3

Markvård och gödsling

1.  Om växternas näringsbehov inte kan uppfyllas genom de åtgärder som fastställs i artikel 12.1 a, b och c i förordning (EG) nr 834/2007, får endast gödselmedel och jordförbättringsmedel enligt bilaga I till den här förordningen användas i ekologisk produktion och bara i den omfattning som är absolut nödvändig. Aktörer ska bevara dokumentation som styrker behovet att använda produkten.

2.  Den totala mängd gödselmedel, enligt definitionen i rådets direktiv 91/676/EEG ( 6 ) om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, som sprids inom jordbruksföretaget får inte överstiga 170 kg kväve per år/hektar utnyttjad jordbruksareal. Detta gränsvärde ska endast tillämpas för användningen av stallgödsel, torkad stallgödsel och torkad fjäderfägödsel, komposterade exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel, komposterad stallgödsel och flytande exkrementer från djur.

3.  Jordbruksföretag med ekologisk produktion får etablera skriftliga samarbetsavtal uteslutande med andra jordbruksföretag och företag som uppfyller reglerna för ekologisk produktion i avsikt att sprida överskottsgödsel från jordbruk med ekologisk produktion. Det gränsvärde som anges i punkt 2 ska beräknas på grundval av samtliga enheter med ekologisk produktion som ingår i ett sådant samarbete.

4.  Lämpliga preparat av mikroorganismer får användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgången på näringsämnen i jorden eller grödan.

5.  För att stimulera kompostering får lämpliga preparat som bygger på mikroorganismer eller växter användas.

Artikel 4

Förbud mot hydrokultur

Hydrokultur är förbjuden.

Artikel 5

Hantering av skadegörare, sjukdomar och ogräs

1.  Om växterna inte kan ges ett tillräckligt skydd mot skadegörare och sjukdomar genom de åtgärder som fastställs i artikel 12.1 a, b, c och g i förordning (EG) nr 834/2007, får endast de produkter som avses i bilaga II till den här förordningen användas i ekologisk produktion. Aktörer ska bevara dokumentation som styrker behovet att använda produkten.

2.  För produkter som används i fällor och dispensrar, förutom feromondispensrar, ska fällorna och/eller dispensrarna förhindra att substanserna frisläpps i miljön och förhindra att substanserna kommer i kontakt med de grödor som odlas. Fällorna ska samlas in efter användning och omhändertas på ett säkert sätt.

Artikel 6

Särskilda regler för svampproduktion

Substrat får användas för svampproduktion om dessa endast består av följande produkter:

a) 

Stallgödsel och exkrementer från djur

i) 

om dessa produkter kommer från jordbruksföretag där en ekologisk produktionsmetod används, eller

ii) 

om de anges i bilaga I och endast när produkten som avses i led i inte finns tillgänglig. De får dock högst utgöra 25 % av den totala vikten av substratets ingredienser, exklusive ytmaterialet och eventuella tillsatser av vatten, före kompostering.

b) 

Andra produkter av jordbruksursprung än de som avses i led a, från jordbruksföretag där en ekologisk produktionsmetod används.

c) 

Torv som inte är kemiskt behandlad.

d) 

Trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter fällning.

e) 

Mineralprodukter enligt bilaga I, vatten och jord.

▼M2KAPITEL 1a

Algproduktion

▼M16

Artikel 6a

Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs närmare produktionsregler för alger.

I detta kapitel avses med alger flercelliga havsalger, fytoplankton och mikroalger.

▼M2

Artikel 6b

Vattnets lämplighet och plan för hållbar förvaltning

1.  Verksamheten ska bedrivas på platser utan kontamination från produkter eller ämnen som inte är godkända för ekologisk produktion eller föroreningar som skulle äventyra produkternas ekologiska karaktär.

2.  Ekologiska och icke-ekologiska produktionsenheter ska hållas isär på lämpligt sätt. Särhållningsåtgärderna ska utgå från det naturliga läget, separata vattenförsörjningssystem, avstånd, tidvatten och den ekologiska produktionsenhetens läge upp- eller nedströms. Myndigheter i medlemsstaterna får se ut platser eller områden som de anser vara olämpliga för ekologiskt vattenbruk eller algskörd och de får även fastställa vilket avstånd som måste finnas mellan ekologiska och icke-ekologiska produktionsenheter.

När sådana minimiavstånd fastställs ska medlemsstaterna lämna information om detta till aktörer, övriga medlemsstater och kommissionen.

3.  En miljöbedömning som står i proportion till produktionsenheten ska krävas för all ny verksamhet som är föremål för en ansökan om ekologisk produktion och som producerar mer än 20 ton vattenbruksprodukter per år, för att fastställa vilka förhållanden som råder i produktionsenheten och dess omedelbara omgivning och de troliga effekterna av driften. Aktören ska lämna miljöbedömningen till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Innehållet i miljöbedömningen ska baseras på bilaga IV till rådets direktiv 85/337/EEG ( 7 ). Om enheten redan varit föremål för en liknande bedömning får den användas för detta ändamål.

4.  Aktören ska lägga fram en plan för hållbar förvaltning för vattenbruk och algskörd, som är proportionell till produktionsenheten.

Planen ska uppdateras årligen och innehålla uppgifter om verksamhetens miljöeffekter och den miljöövervakning som planeras samt en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att minimera de negativa effekterna på den omgivande vatten- och landmiljön, inklusive, i tillämpliga fall, utsläpp av näringsämnen i miljön per produktionscykel eller år. Planen ska innehålla uppgifter om tillsyn och reparation av teknisk utrustning.

5.  Aktörer inom vattenbruk och algproduktion ska helst använda förnybara energikällor och återvunnet material och ska, som en del av planen för hållbar förvaltning, upprätta en plan för avfallsbegränsning, som ska börja tillämpas när verksamheten inleds. När så är möjligt ska restvärme endast användas om energin kommer från förnybara källor.

6.  När det gäller algskörd ska en biomasseuppskattning göras en gång i samband med att verksamheten inleds.

Artikel 6c

Hållbar skörd av vilda alger

1.  Bokföringen ska förvaras vid enheten eller i lokalerna så att aktören kan identifiera och kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan kontrollera att producenterna har levererat endast vilda alger som producerats i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007.

2.  Skörden ska bedrivas på ett sådant sätt att de volymer som skördas inte påverkar vattenmiljön i någon betydande utsträckning. För att säkra algernas förnyelse ska åtgärder vidtas avseende t.ex. skördeteknik, minsta tillåtna storlek, ålder, reproduktionscykler eller kvarvarande algers storlek.

3.  Om alger skördas från ett delat eller gemensamt skördeområde ska det finnas dokumentation som visar att den totala skörden är förenlig med denna förordning.

4.  Med avseende på artikel 73b.2 b och c ska denna dokumentation visa att förvaltningen är hållbar och att ingen långsiktig påverkan sker på skördeområdena.

Artikel 6d

Algodling

1.  Vid algodling till havs ska endast näringsämnen som förekommer naturligt i miljön eller som härrör från ekologisk produktion av vattenbruksdjur, helst i närheten som en del av ett blandodlingssystem, användas.

2.  I anläggningar på land där externa näringskällor används ska det kunna styrkas att näringsnivåerna i utflödesvattnet är lika höga som eller lägre än i inflödesvattnet. Endast näringsämnen av vegetabiliskt eller mineraliskt ursprung som finns förtecknade i bilaga I får användas.

3.  Odlingstätheten eller driftsintensiteten ska registreras och vattenmiljöns integritet ska upprätthållas genom att det säkras att den största mängd alger som kan odlas utan negativa miljöeffekter inte överskrids.

4.  Rep och annan utrustning som används för algodling ska om möjligt återanvändas eller återvinnas.

Artikel 6e

Antifouling och rengöring av produktionsutrustning och anläggningar

1.  Påväxt ska avlägsnas endast med fysiska metoder eller för hand och när så är lämpligt kastas ut på avstånd från odlingen.

2.  Rengöring av utrustning och anläggningar ska utföras med fysiska eller mekaniska metoder. När detta inte är tillräckligt, får endast de kemiska ämnen som förtecknas i bilaga VII del 2 användas.

▼BKAPITEL 2

Animalieproduktion

Artikel 7

Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs närmare produktionsregler för följande arter: nötkreatur inklusive Bubalus- och bisonarter, hästdjur, svin, får, getter, fjäderfä (arter enligt bilaga III) och bin.Avsnitt 1

Djurens ursprung

Artikel 8

Ekologiskt uppfödda djurs ursprung

1.  Vid val av djurraser eller djurlinjer ska hänsyn tas till dessa djurs förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, till deras livskraft och till deras motståndskraft mot sjukdomar. Dessutom ska sådana djurraser och djurlinjer väljas som gör det möjligt att undvika specifika sjukdomar eller hälsoproblem som är förknippade med vissa raser eller stammar som används i intensiv produktion, t.ex. svinstressyndromet, PSE-syndromet (Pale Soft Exudative), plötslig död, spontanabort och förlossningssvårigheter som kräver kejsarsnitt. I första hand bör inhemska raser och stammar väljas.

2.  I fråga om bin ska i första hand Apis mellifera och lokala ekotyper av dessa användas.

Artikel 9

Icke-ekologiska djurs ursprung

1.  I enlighet med artikel 14.1 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 får djur som inte är ekologiskt uppfödda i avelssyfte komma till en anläggning endast när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå i tillräckligt antal och med förbehåll för villkoren i punkterna 2–5 i den här artikeln.

2.  Unga däggdjur som inte är ekologiskt uppfödda ska, när en hjord eller en besättning sätts samman för första gången, födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion direkt efter det att de är avvanda. Dessutom gäller följande begränsningar vid den tidpunkt då djuren förs in i besättningen:

a) 

Bufflar, kalvar och föl ska vara yngre än sex månader.

b) 

Lamm och killingar ska vara yngre än 60 dagar.

c) 

Smågrisar ska väga mindre än 35 kg.

3.  Vuxna hanar och honor, som inte fått ungar, av däggdjur som inte är ekologiskt uppfödda ska, vid förnyelse av en besättning eller hjord, födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Dessutom ska andelen honor av däggdjur som införlivas begränsas till följande per år:

a) 

Högst 10 % av andelen vuxna hästdjur eller nötkreatur, inbegripet Bubalus- och bisonarter, och 20 % av vuxna svin, får och getter, får vara hondjur.

b) 

För enheter med färre än 10 hästdjur eller nötkreatur, eller med färre än fem svin, får eller getter, ska all förnyelse av djurslaget som anges ovan begränsas till högst ett djur per år.

Bestämmelsen i denna punkt kommer att ses över 2012 i syfte att fasa ut den.

4.  De procentsatser som anges i punkt 3 får ökas upp till 40 % efter godkännande från den behöriga myndigheten i följande speciella fall:

a) 

Vid en väsentlig utökning av djurhållningen.

b) 

Vid byte av djurras.

c) 

Vid utveckling av en ny djurspecialisering.

d) 

När raser riskerar att försvinna från djurhållningen enligt bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 ( 8 ), i vilket fall djur av dessa raser inte nödvändigtvis behöver vara unga djur utan avkomma.

5.  I samband med förnyelse av bigårdar får 10 % per år av bidrottningar och svärmar/avläggare ersättas med icke-ekologiska bidrottningar och avläggare i enheten med ekologisk produktion om bidrottningarna och avläggarna placeras i kupor med vaxkakor eller vaxmellanväggar från enheter med ekologisk produktion.Avsnitt 2

Byggnader avsedda för djur och djurhållningspraxis

Artikel 10

Regler om byggnader avsedda för djur

1.  Byggnadens isolering, uppvärmning och ventilation ska garantera att luftcirkulationen, halten av damm, temperaturen, den relativa luftfuktigheten och gaskoncentrationen hålls inom gränser som är ofarliga för djuren. Byggnaden ska ha god naturlig ventilation och medge mycket dagsljusinsläpp.

2.  Byggnader avsedda för djur ska inte vara obligatoriska i områden med sådana klimatförhållanden att djuren kan vistas utomhus.

3.  Djurtätheten i byggnader ska tillgodose djurens bekvämlighet, välbefinnande och artspecifika behov vilket i synnerhet beror på djurens art, ras och ålder. Hänsyn ska också tas till djurens beteendemässiga behov som i synnerhet beror på gruppens storlek och djurens kön. Djurtätheten ska garantera djurens välbefinnande genom att de får tillräckligt med utrymme för att stå naturligt, lätt kunna lägga sig ner, vända sig, utföra kroppsvårdande beteende, inta alla naturliga ställningar och göra alla naturliga rörelser som att sträcka på sig och flaxa med vingarna.

4.  Minimikrav för inomhus- och utomhusytor samt andra krav när det gäller byggnader för olika arter och kategorier av djur fastställs i bilaga III.

Artikel 11

Särskilda byggnader och särskild djurhållningspraxis för däggdjur

1.  Byggnader avsedda för djur ska ha släta men inte hala golv. Minst hälften av den minsta golvytan inomhus enligt bilaga III ska vara av helt golv, dvs. inte bestå av spalt eller nät.

2.  Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras eller berikas med de mineralprodukter som förtecknas i bilaga I.

3.  Trots vad som sägs i artikel 3.3 i rådets direktiv 91/629/EEG ( 9 ) är det förbjudet att hålla kalvar i ensamboxar när de är äldre än en vecka.

4.  Trots vad som sägs artikel 3.8 i rådets direktiv 91/630/EEG ( 10 ) ska suggor hållas i grupp, utom i det sista stadiet av dräktigheten och under digivningsperioden.

5.  Smågrisar får inte hållas i våningssystem eller i burar.

6.  Rastgårdar ska möjliggöra för svin att gödsla och böka. För bökningen kan olika material användas.

Artikel 12

Särskilda byggnader och särskild djurhållningspraxis för fjäderfä

1.  Fjäderfä får inte hållas i burar.

2.  Vattenfåglar ska ha tillgång till ett vattendrag, en damm, en sjö eller en bassäng när väderförhållandena och hygienvillkoren tillåter detta, så att krav avseende djurens artspecifika behov och djurvälfärd uppfylls.

3.  Byggnader avsedda för alla typer av fjäderfä ska uppfylla följande krav:

a) 

Minst en tredjedel av den totala golvytan ska vara fast, dvs. inte bestå av spalt eller nät, och vara täckt med strö, t.ex. halm, spån, sand eller torv.

b) 

I byggnader avsedda för värphöns ska en tillräckligt stor del av den golvyta som är tillgänglig för hönsen vara användbar för uppsamling av hönsspillningen.

c) 

De ska ha sittpinnar av en storlek och ett antal som motsvarar gruppens och fåglarnas storlek, i enlighet med bilaga III.

d) 

De ska vara försedda med in- och utgångshål av lämplig storlek för fåglarna, och dessa hål ska ha en sammanlagd längd av minst 4 m per 100 m2 av den byggnadsyta som är tillgänglig för fåglarna.

e) 

I varje byggnad avsedd för fjäderfä får det finnas högst

i) 

4 800 kycklingar,

ii) 

3 000 värphöns,

iii) 

5 200 pärlhöns,

iv) 

4 000 honor av myskänder eller pekingankor eller 3 200 hanar av myskänder eller pekingankor eller andra ankor,

v) 

2 500 kapuner, gäss eller kalkoner.

f) 

Den totala användbara ytan i byggnader avsedda för fjäderfä för köttproduktion får inte överstiga 1 600 m2 på någon enskild produktionsenhet.

g) 

Byggnader avsedda för fjäderfä ska vara uppförda på ett sätt som ger alla fåglar lätt tillgång till rastgårdar utomhus.

4.  Dagsljus får kompletteras med artificiellt ljus för att ge högst 16 timmar ljus per dag, med en sammanhängande nattvila utan artificiellt ljus på minst 8 timmar.

5.  För att förhindra användningen av intensiva uppfödningsmetoder ska fjäderfä antingen födas upp tills de når en lägsta slaktålder eller komma från långsamt växande fjäderfäraser. Om aktören inte använder långsamt växande fjäderfäraser ska den lägsta slaktåldern vara

a) 

81 dagar för kycklingar,

b) 

150 dagar för kapuner,

c) 

49 dagar för pekingankor,

d) 

70 dagar för honor av myskänder,

e) 

84 dagar för hanar av myskänder,

f) 

92 dagar för mulardänder,

g) 

94 dagar för pärlhöns,

h) 

140 dagar för hannar av kalkon och stekgäss,

i) 

100 dagar för honor av kalkon.

Den behöriga myndigheten ska fastställa kriterierna för långsamt växande raser eller upprätta en förteckning över sådana raser och tillhandahålla denna information till aktörer, andra medlemsstater och kommissionen.

Artikel 13

Särskilda krav och inhysning inom biodling

1.  Bigårdarnas läge ska vara sådant att nektar- och pollenkällorna inom en radie av 3 km från bigårdens läge huvudsakligen består av odlingar med ekologisk produktion och/eller vilda växter, och/eller odlingar som sköts med metoder som ger liten miljöpåverkan, motsvarande de som beskrivs i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 ( 11 ) eller i artikel 22 i rådets förordning 1257/1999 ( 12 ) och som inte påverkar den ekologiska kvaliteten på biodlingen. Ovan nämnda krav är inte tillämpliga på områden där ingen blomning äger rum eller där bikuporna är vilande.

2.  Medlemsstaterna får ange regioner eller områden där biodling som uppfyller reglerna för ekologisk produktion inte är genomförbar.

3.  Bikuporna ska i huvudsak vara tillverkade av naturmaterial som inte innebär risk för förorening av miljön eller produkterna från biodlingen.

4.  Vax till nya mellanväggar ska komma från enheter med ekologisk produktion.

5.  Utan att det påverkar tillämpning av artikel 25 får endast naturliga produkter som propolis, vax och vegetabiliska oljor användas inne i kuporna.

6.  Det är förbjudet att använda kemisk-syntetiska repellenter när honungen skattas.

7.  Det är förbjudet att skatta honung från vaxkakor som innehåller larver.

Artikel 14

Tillgång till rastgårdar utomhus

1.  Rastgårdar utomhus får vara delvis övertäckta.

2.  I enlighet med artikel 14.1 b iii i förordning (EG) nr 834/2007 ska växtätare ha tillgång till betesmark när förhållandena tillåter detta.

3.  I de fall växtätare har tillgång till bete under betesperioden och när systemet för djurhållning inomhus under vintern ger rörelsefrihet åt djuren kan dispens ges från kravet på rastgårdar utomhus under vintermånaderna.

4.  Trots vad som sägs i punkt 2 ska tjurar som är mer än ett år gamla ha tillgång till betesmark eller en rastgård utomhus.

5.  Fjäderfä ska ha tillgång till rastgårdar utomhus under minst en tredjedel av sitt liv.

6.  Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska huvudsakligen vara täckta med växtlighet, vara försedda med skydd och ge djuren lätt tillgång till tillräckligt många vatten- och fodertråg.

7.  När fjäderfä hålls inomhus till följd av restriktioner som vidtas eller skyldigheter som införs mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen ska de ha ständig tillgång till tillräckliga mängder grovfoder och passande material som gör att deras etologiska behov kan tillgodoses.

Artikel 15

Djurtäthet

1.  Den totala djurtätheten får inte överstiga gränsvärdet på 170 kg kväve per år och hektar jordbruksmark enligt artikel 3.2.

2.  För att bestämma den lämpliga djurtäthet som avses ovan ska den behöriga myndigheten fastställa hur många djurenheter som motsvarar ovan nämnda gränsvärde, med uppgifterna i bilaga IV eller de relevanta nationella bestämmelser som antagits enligt direktiv 91/676/EEG som riktlinje.

Artikel 16

Förbud mot animalieproduktion som saknar anknytning till marken

Animalieproduktion som saknar anknytning till marken, dvs. där aktören inte brukar jordbruksmarken eller har etablerat ett skriftligt samarbetsavtal med en annan aktör i enlighet med artikel 3.3, är förbjuden.

Artikel 17

Samtidig produktion av ekologiskt och icke-ekologiskt uppfödda djur

1.  Icke-ekologiskt uppfödda djur får hållas på jordbruksföretaget under förutsättning att de föds upp på enheter där byggnaderna och skiftena är klart åtskilda från de enheter där produktionen sker enligt reglerna för ekologisk produktion och att dessa djur är av en annan art.

2.  Icke-ekologiskt uppfödda djur får under en begränsad tid varje år utnyttja ekologiskt bete, förutsatt att sådana djur kommer från en produktionsmetod inom jordbruket enligt definitionen i punkt 3 b och att ekologiskt uppfödda djur inte hålls på betesmarken samtidigt.

►C1

 

Ekologiskt uppfödda djur får beta på allmänning förutsatt att

 ◄

a) 

marken inte har behandlats med andra produkter än dem som godkänts för ekologisk produktion under minst tre år,

b) 

alla icke-ekologiskt uppfödda djur som utnyttjar marken i fråga kommer från en produktionsmetod inom jordbruket enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 1698/2005 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1257/1999,

c) 

inga animalieprodukter från ekologiskt uppfödda djur betraktas som ekologiskt producerade när djuren betar på denna mark, såvida det inte kan bevisas att dessa djur på ett lämpligt sätt har skilts från de icke-ekologiskt uppfödda djuren.

4.  Under perioder med växling av betesområde får djur beta på icke-ekologisk mark när de drivs från ett betesområde till ett annat. Intaget av icke-ekologiska foder i form av gräs eller annan växtlighet som djuren betar under denna period får inte överstiga 10 % av den totala foderransonen per år. Denna procentandel ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

5.  Aktörer ska bevara dokumentation som styrker behovet att tillämpa de bestämmelser som avses i denna artikel.

Artikel 18

Djurhållning

1.  Ingrepp som att trä gummiband runt svansen på får, kupera svansar, tandklippning, näbbtrimning och avhorning får inte göras rutinmässigt inom jordbruk med ekologisk produktion. En del av dessa ingrepp får dock tillåtas av den behöriga myndigheten av säkerhetsskäl eller, från fall till fall, om ingreppen syftar till att förbättra djurens hälsa, välbefinnande eller hygien.

Djurens lidande ska minimeras genom att använda bedövning och genom att kvalificerad personal endast gör sådana ingrepp vid den lämpligaste åldern för djuren.

2.  Kirurgisk kastrering är tillåten för att bibehålla kvaliteten på produkter samt traditionella produktionsmetoder men endast om de villkor som anges i punkt 1 andra stycket är uppfyllda.

3.  Det är förbjudet att stympa bidrottningar genom till exempel vingklippning.

4.  Lastning och lossning av djur ska genomföras utan användning av någon form av elektrisk stimulans för att tvinga djuren. Det är förbjudet att använda allopatiska lugnande medel före eller under transporten.Avsnitt 3

Utfodring

▼M8

Artikel 19

Foder från egen gård och foder med annat ursprung

1.  Utom under den period varje år då djuren växlar betesområde enligt artikel 17.4, ska för växtätare minst 60 % av fodret komma från den egna enheten eller, när så inte är möjligt, vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar företrädesvis i samma region.

2.  För svin och fjäderfä ska minst 20 % av fodret komma från den egna enheten eller, när så inte är möjligt, vara framställt i samma region i samarbete med andra ekologiska gårdar eller foderoperatörer.

3.  För bin ska vid slutet av produktionssäsongen tillräckliga förråd av honung och pollen lämnas kvar i kuporna så att bina överlever vintern.

Utfodring av bisamhällen är endast tillåten om samhällets överlevnad är i fara på grund av klimatiska förhållanden. Utfodring ska ske med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerade sockerlösningar eller ekologiskt producerat socker.

▼B

Artikel 20

Foder som tillgodoser djurens näringsbehov

1.  Alla unga däggdjur ska helst utfodras med modersmjölk i stället för med naturlig mjölk, under en minimiperiod på tre månader för nötkreatur, inbegripet Bubalus- och bisonarter, och hästdjur, 45 dagar för får och getter och 40 dagar för grisar.

2.  För växtätare ska uppfödningsmetoden bygga på maximalt utnyttjande av betesmark, beroende på tillgången på betesmark under de olika årstiderna. Minst 60 % av torrsubstansinnehållet i växtätares dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoderväxter, färska eller torkade, eller ensilage. En minskning till 50 % för mjölkproducerande djur under en period på högst tre månader tidigt i laktationen är tillåten.

3.  Grovfoderväxter, färska eller torkade, eller ensilage ska ingå i den dagliga foderransonen för grisar och fjäderfä.

4.  Det är förbjudet att hålla djur under sådana förhållanden, eller på en sådan diet, som kan främja uppkomsten av anemi.

5.  Gödningsmetoder ska kunna avbrytas när som helst under uppfödningsprocessen. Tvångsmatning är förbjuden.

Artikel 21

Omställningsfoder

▼M1

1.  Foderblandningen i foderransonerna får i genomsnitt innehålla högst 30 % omställningsfoder. När omställningsfodret kommer från en enhet som ingår i det aktuella jordbruksföretaget får procentandelen ökas till 100 %.

▼M2

2.  Upp till 20 % av den sammanlagda genomsnittsmängden av djurens foder får utgöras av bete på eller skörd från permanent betesmark, skiften för fleråriga foderväxter eller proteingrödor som sås på ekologiskt odlad mark som befinner sig under det första omställningsåret, under förutsättning att marken ingår i själva anläggningen och inte har varit en del av den anläggningens ekologiska produktionsenhet under de senaste fem åren. I de fall då både omställningsfoder och foder från skiften under det första omställningsåret används får den sammanlagda andelen sådant foder inte överskrida de högsta procentsatser som anges i punkt 1.

▼B

3.  Uppgifterna i punkterna 1 och 2 ska beräknas årligen som en procentandel av torrsubstansen i foder som framställs av produkter av vegetabiliskt ursprung.

▼M8

Artikel 22

Användningen av vissa produkter och ämnen vid bearbetningen

I enlighet med artikel 14.1 d iv i förordning (EG) nr 834/2007 får endast följande ämnen användas vid bearbetning av ekologiskt foder och vid utfodring av ekologiska djur:

a) 

Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, eller andra foderråvaror som förtecknas i avsnitt 2 i bilaga V, under förutsättning att

i) 

de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och

ii) 

villkoren i artiklarna 43 eller 47 c uppfylls.

b) 

Icke-ekologiska kryddor, örter och melass, under förutsättning att

i) 

de inte finns tillgängliga i ekologisk form,

ii) 

de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och

iii) 

deras användning begränsas till 1 % av foderandelen för en viss art, beräknat årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

c) 

Ekologiska foderråvaror av animaliskt ursprung.

d) 

Foderråvaror av mineraliskt ursprung som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga V.

e) 

Produkter från hållbart fiske, under förutsättning att

i) 

de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och

ii) 

användningen begränsas till icke-växtätare, och

iii) 

användningen av proteinhydrolysat från fisk begränsas till endast unga djur.

f) 

Salt, som havssalt, grovt stensalt.

g) 

Fodertillsatser som förtecknas i bilaga VI.

▼BAvsnitt 4

Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling

Artikel 23

Förebyggande av sjukdomar

1.  Användning av kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika för förebyggande hälsovård är förbjudet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.3.

2.  Det är förbjudet att använda substanser som är avsedda att stimulera tillväxt eller produktion (inklusive antibiotika, koccidiostatika och andra artificiella medel för att stimulera tillväxt) samt hormoner eller liknande ämnen som är avsedda att kontrollera fortplantning eller för andra ändamål (till exempel brunstsynkronisering).

3.  När djur kommer från enheter som inte är ekologiska får, beroende på lokala förhållanden, särskilda åtgärder som screeningtester och karantänperioder tillämpas.

4.  Byggnader, boxar, utrustning och redskap ska rengöras ordentligt och desinficeras för att hindra återinfektion och att sjukdomsspridande organismer utvecklas. Avföring, urin och ej uppätet eller utspillt foder ska avlägsnas så ofta som det är nödvändigt för att minska lukten och undvika att insekter och gnagare lockas dit.

Vid tillämpningen av artikel 14.1 f i förordning (EG) nr 834/2007 får bara de produkter som förtecknas i bilaga VII användas för rengöring och desinfektion av byggnader, installationer och redskap avsedda för djur. Rodenticider (får endast användas i fällor) och de produkter som förtecknas i bilaga II får användas för bekämpning av insekter och andra skadedjur i byggnader och andra anläggningar där djur vistas.

5.  Byggnaderna ska tömmas på djur mellan varje omgång av fjäderfä som föds upp. Byggnaderna och det som hör till dessa ska rengöras och desinficeras under denna tid. För varje omgång fjäderfä som har fötts upp ska rastgårdar utomhus dessutom lämnas tomma för att växtlighet ska kunna växa upp igen. Medlemsstaterna ska fastställa hur länge rastgårdarna ska vara tomma. Aktören ska bevara dokumentation som styrker tillämpningen av denna period. Dessa krav ska inte tillämpas på fjäderfä som inte föds upp i omgångar, som inte hålls på rastgårdar och som är frigående hela dagen.

Artikel 24

Veterinärbehandling

1.  Om ett djur trots sjukdomsförebyggande åtgärder enligt artikel 14.1 e i i förordning (EG) nr 834/2007 blir sjukt eller skadat ska det behandlas omedelbart och vid behov isoleras i lämpliga lokaler.

▼M13

2.  Fytoterapeutiska och homeopatiska produkter, spårelement och produkter som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga V och avsnitt 3 i bilaga VI ska användas hellre än kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika, under förutsättning att de har en effektiv terapeutisk verkan på den djurart och under de förhållanden som behandlingen är avsedd för.

▼B

3.  Om användningen av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 inte visar sig vara effektiv vid behandlingen av sjukdom eller skada och behandling är nödvändig för att undvika smärta och lidande hos djuret får kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika användas under överinseende av en veterinär.

4.  Med undantag för vaccinationer, parasitbekämpning och eventuella av medlemsstaterna inrättade obligatoriska bekämpningsprogram får, i fall där ett djur eller en grupp djur har getts fler än tre behandlingsomgångar med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika under 12 månader eller fler än en behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, de berörda djuren, eller produkter som kommer från sådana djur, inte saluföras med hänvisning till ekologisk produktion, och djuren måste genomgå de omställningsperioder som anges i artikel 38.1.

Ett register med dokumenterade belägg för närvaron av sådana omständigheter ska finnas tillgängligt för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

5.  Karenstiden mellan den sista dosen av ett allopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel som ges till djur vid normal användning och produktion av ekologiskt producerade livsmedel från sådana djur ska vara dubbelt så lång som den lagstadgade tiden enligt artikel 11 i direktiv 2001/82/EG eller, om denna karenstid inte specificeras, 48 timmar.

Artikel 25

Särskilda bestämmelser om förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling inom biodling

▼M20

1.  För rengöring och desinfektion av ramar, bikupor och vaxkakor får natriumhydroxid användas.

För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor, i synnerhet mot skadegörare, får endast rodenticider (får endast användas i fällor) och de lämpliga produkter som förtecknas i bilaga II användas.

▼B

2.  Fysikalisk behandling med ånga eller öppen låga är tillåten vid desinficering av bikupor.

3.  Det är bara tillåtet att döda drönarlarver för att begränsa angrepp av Varroa destructor.

4.  Om samhällena blir sjuka eller angripna trots alla förebyggande åtgärder ska de behandlas omedelbart och vid behov placeras i isoleringsbigårdar.

5.  Veterinärmedicinska läkemedel får användas i ekologisk biodling i den mån motsvarande användning är tillåten i medlemsstaten i enlighet med relevanta gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen.

6.  Myrsyra, mjölksyra, ättiksyra och oxalsyra samt mentol, tymol, eukalyptol och kamfer får användas vid angrepp av Varroa destructor.

7.  Om det sker behandling med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska produkter ska de behandlade bisamhällena under tiden placeras i isolerade bigårdar, och allt vax ska ersättas med vax från ekologisk biodling. Därefter tillämpas den ettåriga omställningsperiod som avses i artikel 38.3 för dessa samhällen.

8.  Kraven i punkt 7 gäller inte för de produkter som anges i punkt 6.

▼M2KAPITEL 2a

Produktion av vattenbruksdjurAvsnitt 1

Allmänna regler

Artikel 25a

Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs närmare produktionsregler för arter av fisk, kräftdjur, tagghudingar och blötdjur som omfattas av bilaga XIIIa.

Det ska även på motsvarande sätt tillämpas på zooplankton, mikroskopiska kräftdjur, hjuldjur, maskar och andra vattendjur som används som foder.

Artikel 25b

Vattnets lämplighet och plan för hållbar förvaltning

1.  Bestämmelserna i artikel 6b.1–6b.5 ska tillämpas på detta kapitel.

2.  Skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som vidtas mot rovdjur i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG ( 13 ) och nationella regler ska registreras i planen för hållbar förvaltning.

3.  I tillämpliga fall ska det kunna styrkas att närbelägna aktörer är samordnade när de upprättar förvaltningsplanerna.

4.  Vid produktion av vattenbruksdjur i fiskdammar, tankar eller bassänger ska odlingarna vara utrustade antingen med naturliga filterbäddar, sedimentationsdammar, biologiska filter eller mekaniska filter för uppsamling av överskott av näringsämnen, eller använda alger och/eller djur (musslor och alger) som bidrar till att förbättra utflödesvattnets kvalitet. Utflödesövervakning ska genomföras med jämna mellanrum när så är lämpligt.

Artikel 25c

Samtidig produktion av ekologiska och icke-ekologiska vattenbruksdjur

1.  Den behöriga myndigheten får tillåta kläckerier och yngelanläggningar att föda upp både ekologiska och icke-ekologiska yngel i en och samma anläggning, förutsatt att enheterna är tydligt åtskilda fysiskt och det finns ett separat vattenförsörjningssystem.

2.  Vid tillväxtproduktion får den behöriga myndigheten, när olika produktionsfaser och hanteringsperioder för vattendjuren berörs, tillåta enheter för ekologisk respektive icke-ekologisk produktion av vattenbruksdjur på samma anläggning förutsatt att kraven i artikel 6b.2 i denna förordning uppfylls.

3.  Aktörer ska bevara dokumentation över tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna artikel.Avsnitt 2

Ursprung för vattenbruksdjur

Artikel 25d

Ekologiska vattenbruksdjurs ursprung

1.  Lokalt odlade arter ska användas, och aveln ska syfta till att ge stammar som är bättre lämpade för odlingsförhållandena, har god hälsa och ger ett gott utnyttjande av foderresurserna. Dokumentation över ursprung och behandling ska ställas till förfogande för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

2.  Arter som kan odlas utan att vilda bestånd orsakas någon betydande skada ska väljas.

Artikel 25e

Ursprung för icke-ekologiska vattenbruksdjur och hanteringen av dessa

1.  För avelsändamål eller för att förbättra det genetiska materialet och när ekologiska vattenbruksdjur inte finns tillgängliga får viltfångade eller icke-ekologiska vattenbruksdjur föras in på en anläggning. Sådana djur ska hållas ekologiskt i minst tre månader innan de får användas för avel.

2.  För uppfödningsändamål och när ekologiska vattenbruksyngel inte finns tillgängliga får icke-ekologiska vattenbruksyngel föras in på en anläggning. Åtminstone de två sista tredjedelarna av produktionscykeln ska förvaltas ekologiskt.

▼M16

3.  Den högsta andelen icke-ekologiska vattenbruksyngel som får föras in på anläggningen ska vara 80 % senast den 31 december 2011, 50 % senast den 31 december 2014 och 0 % senast den 31 december 2016.

▼M15

4.  För uppfödningsändamål är insamling av vilda vattenbruksyngel specifikt begränsat till

a) 

naturligt inflöde av larver och yngel av fisk och kräftdjur när dammar, inneslutningssystem och inhägnader fylls,

b) 

europeisk glasål, förutsatt att det finns en godkänd ålförvaltningsplan för platsen och att artificiell reproduktion ännu inte är möjlig,

c) 

insamling av vilda yngel av andra arter än europeisk ål för vidareuppfödning i traditionellt extensivt vattenbruk i våtmarker, exempelvis brackvattendammar, tidvattenområden och kustlaguner, inneslutna av vallar och bankar, förutsatt

i) 

att utsättningen är förenlig med förvaltningsåtgärder som godkänts av de behöriga myndigheter som har ansvaret för förvaltningen av fiskbestånden i fråga, så att ett hållbart utnyttjande av de berörda arterna säkerställs, och

ii) 

att fisken utfodras uteslutande med foder som finns naturligt i miljön.

▼M2Avsnitt 3

Djurhållningspraxis för vattenbruk

Artikel 25f

Allmänna djurhållningsregler för vattenbruk

1.  Djurhållningen vid vattenbruk ska vara sådan att följande villkor uppfylls, beroende på artens särskilda behov:

a) 

Vattenbruksdjuren ska ha tillräckligt med utrymme för sitt välbefinnande.

b) 

De ska hållas i vatten av god kvalitet med tillräckliga syrenivåer.

c) 

De ska hållas under de temperatur- och ljusförhållanden som artens behov kräver, med hänsyn till den geografiska belägenheten.

d) 

När det gäller sötvattenfisk ska bottentypen ligga så nära naturliga förhållanden som möjligt.

e) 

När det gäller karp ska bottnen bestå av naturjord.

▼M15

2.  Djurtäthet och djurhållningsmetoder anges i bilaga XIIIa för varje art eller artgrupp. Vid bedömning av djurtäthetens och djurhållningsmetodernas effekter på den odlade fiskens välbefinnande, ska fiskens tillstånd (såsom skadade fenor, andra skador, tillväxt, beteende och allmänna hälsotillstånd) samt vattenkvaliteten kontrolleras.

▼M2

3.  Vatteninneslutningssystem ska utformas och konstrueras så att de ger en flödeshastighet och fysiokemiska parametrar som främjar djurens hälsa och välbefinnande och garanterar att deras beteendebehov möts.

4.  Inneslutningssystem ska utformas, placeras och drivas på ett sätt som minimerar risken för rymning.

5.  Om fisk eller kräftdjur rymmer ska lämpliga åtgärder vidtas för att minska påverkan på det lokala ekosystemet, inbegripet infångande om så är lämpligt. Dokumentation ska bevaras.

Artikel 25g

Särskilda regler för akvatiska inneslutningssystem

1.  Slutna recirkulerande produktionsanläggningar för vattenbruksdjur är förbjudna, med undantag av kläckerier och yngelanläggningar eller för produktion av arter av organismer som används som ekologiskt foder.

2.  Uppfödningsenheter på land ska uppfylla följande villkor:

a) 

I system med genomströmning ska det vara möjligt att övervaka och kontrollera flödeshastigheten och vattenkvaliteten i både inflödes- och utflödesvattnet.

b) 

Minst 5 % av omkretsen runt anläggningen (gränsen mellan land och vatten) ska bestå av naturlig vegetation.

3.  Inneslutningssystem till havs ska

a) 

vara belägna där vattenflödet, djupet och vattenomsättningen är tillräckliga för att minimera påverkan på havsbotten och den omgivande vattenförekomsten,

b) 

ha kassar med lämplig utformning, konstruktion och underhåll med hänsyn till exponeringen för driftsmiljön.

4.  Artificiell uppvärmning eller nedkylning av vatten ska endast tillåtas i kläckerier och yngelanläggningar. Naturligt borrhålsvatten får användas för att värma upp eller kyla ned vatten i alla produktionsstadier.

Artikel 25h

Hantering av vattenbruksdjur

1.  Hantering av vattenbruksdjur ska minimeras och ske med största försiktighet, och lämplig utrustning ska användas och lämpliga rutiner följas för att undvika stress och fysisk skada i samband med hanteringen. Avelsbestånd ska hanteras på ett sådant sätt att fysisk skada och stress minimeras. Avelsbestånd ska hanteras på ett sådant sätt att fysisk skada och stress minimeras och under anestesi när så är lämpligt. Storlekssorteringen ska hållas till ett minimum och till vad som krävs för att säkra fiskens välbefinnande.

2.  Följande begränsningar ska gälla för användningen av artificiellt ljus:

a) 

För att förlänga den naturliga dagen får det inte överstiga en högsta nivå som tar hänsyn till etologiska behov, geografiska förhållanden och de odlade djurens allmänna hälsa; denna högsta nivå får inte överstiga 16 timmar per dygn, utom för reproduktionsändamål.

b) 

Plötsliga förändringar av ljusstyrkan ska undvikas vid övergången genom användning av dämpbara lampor eller bakgrundsbelysning.

3.  För att säkra djurens välbefinnande och hälsa tillåts luftning, förutsatt att det används mekaniska luftare som företrädesvis drivs av förnybar energi.

All sådan användning ska registreras i vattenbruksjournalen.

4.  Syre får endast användas för ändamål med anknytning till djurhälsokrav och kritiska perioder i samband med produktion eller transport i följande fall:

a) 

Exceptionella fall av temperaturhöjning, lufttrycksfall eller oavsiktlig förorening.

b) 

Sporadiska förfaranden för beståndshantering, t.ex. provtagning och sortering.

c) 

Åtgärder för att säkra det odlade beståndets överlevnad.

Dokumentation ska bevaras.

5.  Slakttekniken ska säkra att fisken omedelbart blir medvetslös och okänslig för smärta. Olikheter i fråga om skördestorlekar, arter och produktionsanläggningar ska tas i beaktande när de bästa slaktmetoderna övervägs.Avsnitt 4

Uppfödning

Artikel 25i

Förbud mot hormoner

Användning av hormoner och hormonderivat är förbjuden.Avsnitt 5

Foder för fisk, kräftdjur och tagghudingar

Artikel 25j

Allmänna regler för foder

När foderrutiner ska följande prioriteras:

a) 

Djurhälsa.

b) 

Hög produktkvalitet, även i fråga om näringsmässig sammansättning, som ska säkra att slutprodukten för konsumtion är av hög kvalitet.

c) 

Liten miljöpåverkan.

Artikel 25k

Särskilda regler för foder för köttätande vattenbruksdjur

1.  Följande prioriteringar ska gälla för foder för köttätande vattenbruksdjur:

a) 

Ekologiska foderprodukter från vattenbruk.

b) 

Fiskmjöl och fiskolja av slaktspill från ekologiskt vattenbruk.

c) 

Fiskmjöl och fiskolja och ingredienser från fisk som härrör från slaktspill av fisk som fångats som livsmedel vid hållbart fiske.

▼M8

d) 

Ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.

▼M15

e) 

Foderprodukter som härrör från hel fisk som fångats vid fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med de principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 ( 14 ).

▼M15 —————

▼M2

3.  Foderransonen får innehålla högst 60 % ekologiska växtprodukter.

4.  Astaxantin som huvudsakligen härrör från ekologiska källor, såsom ekologiska kräftdjursskal, får användas i foder till lax och öring inom ramen för deras fysiologiska behov. Om inga ekologiska källor finns tillgängliga, får naturliga källor för astaxantin användas (såsom Phaffia-jäst).

▼M15

5.  Histidin som framställts genom fermentering får användas i foderransonen till laxfiskar när de foderkällor som anges i punkt 1 inte ger tillräckligt mycket histidin för att tillgodose fiskens näringsbehov och förhindra uppkomst av grå starr.

▼M2

Artikel 25l

Särskilda regler för foder för vissa vattenbruksdjur

▼M18

1.  I tillväxtstadierna ska vattenbruksdjur som avses i avsnitten 6, 7 och 9 i bilaga XIIIa utfodras med foder som finns naturligt i dammar och sjöar.

▼M2

2.  Om naturliga foderresurser enligt punkt 1 inte finns tillgängliga i tillräcklig mängd är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung, som helst ska ha odlats inom anläggningen, eller alger. Aktörer ska bevara dokumentation som styrker behovet av att använda tilläggsfoder.

▼M15

3.  Om det naturliga fodret kompletteras i enlighet med punkt 2 får

a) 

foderransonen för hajmal (Pangasius spp.), som avses i avsnitt 9 i bilaga XIIIa, innehålla högst 10 % fiskmjöl eller fiskolja från hållbart fiske,

▼M20

b) 

foderransonen för peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) som avses i avsnitt 7 i bilaga XIIIa får innehålla högst 25 % fiskmjöl och 10 % fiskolja från hållbart fiske. För att tillgodose de kvantitativa näringsbehoven för dessa räkor får ekologiskt kolesterol användas för att komplettera fodret. Om ekologiskt kolesterol inte finns tillgängligt får icke-ekologiskt kolesterol som härrör från ull, skaldjur eller andra källor användas. Möjligheten att komplettera fodret med kolesterol gäller både i tillväxtstadiet och i tidigare livsstadier i yngelanläggningar och kläckerier.

▼M15

Artikel 25la

Särskilda regler om foder för ekologiska yngel

I larvuppfödning av ekologiska yngel får konventionella växt- och djurplankton användas som foder.

▼M2

Artikel 25m

Produkter och ämnen enligt artikel 15.1 d iii) i förordning (EG) nr 834/2007

▼M8

1.  Foderråvaror av mineraliskt ursprung får användas vid ekologiskt vattenbruk endast om de förtecknas i avsnitt 1 i bilaga V.

▼M2

2.  Fodertillsatser, vissa ämnen som används i djurfoder och processtekniska hjälpmedel får användas om de förtecknas i bilaga VI och på de villkor som fastställs i den bilagan.Avsnitt 6

Särskilda regler för blötdjur

Artikel 25n

Växtområde

1.  Odling av musslor får bedrivas i samma vattenområde som odling av ekologisk fisk och ekologiska alger i ett blandodlingssystem som ska dokumenteras i planen för hållbar förvaltning. Musslor får också odlas tillsammans med snäckor, t.ex. strandsnäckor, i blandodling.

2.  Ekologisk produktion av musslor ska ske inom områden som avgränsas av stolpar, pontoner eller andra tydliga markörer och ska beroende på vad som är lämpligt inhägnas med nätkassar eller burar eller med andra konstgjorda metoder.

3.  Ekologiska skaldjursodlingar ska minimera riskerna för arter av naturvårdsintresse. Om rovdjursnät används ska de vara utformade så att dykande fåglar inte skadas.

Artikel 25o

Anskaffning av förökningsmaterial

1.  Om ingen betydande miljöskada äger rum och om det är tillåtet i den lokala lagstiftningen, får när det gäller musslor vilt förökningsmaterial som hämtats utanför produktionsenheten användas, förutsatt att det kommer från

a) 

bankar som har små möjligheter att överleva vintern eller som är större än vad som krävs, eller

b) 

naturlig settling av mussellarver på insamlare.

Register ska föras över hur, var och när vilt förökningsmaterial samlats in, för att möjliggöra spårbarhet till insamlingsområdet.

▼M16

Dock ska den högsta andelen förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor som får föras in i de ekologiska produktionsenheterna vara 80 % senast den 31 december 2011, 50 % senast den 31 december 2014 och 0 % senast den 31 december 2016.

▼M2

2.  När det gäller japanskt jätteostron, Crassostrea gigas, ska bestånd som fötts upp selektivt helst användas för att begränsa spridningen av ägg i naturmiljön.

Artikel 25p

Förvaltning

1.  Vid produktionen får djurtätheten inte överstiga den djurtäthet som tillämpas vid icke-ekologisk skaldjursproduktion på platsen. Sortering, gallring och anpassningar av djurtätheten ska göras med utgångspunkt i biomassan och för att garantera djurens välbefinnande och en hög produktkvalitet.

2.  Påväxt ska avlägsnas med fysiska metoder eller för hand och om det är lämpligt kastas överbord på avstånd från skaldjursodlingarna. Skaldjur får en gång under produktionscykeln behandlas med en kalklösning för att bekämpa konkurrerande påväxt.

Artikel 25q

Odlingsregler

1.  Odling på musselband och andra metoder som förtecknas i avsnitt 8 i bilaga XIIIa kan komma i fråga för ekologisk produktion.

2.  Bottenodling av blötdjur är endast tillåten om ingen betydande miljöpåverkan orsakas på insamlings- och odlingsplatserna. Minimal miljöpåverkan ska styrkas genom en undersökning och en rapport om det exploaterade området som aktören ska lägga fram för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Rapporten ska ingå som ett särskilt kapitel i planen för hållbar förvaltning.

Artikel 25r

Särskilda odlingsregler för ostron

Odling i kassar på ställningar är tillåten. Sådana eller andra strukturer där ostronen är inneslutna ska vara utformade på så sätt att de inte utgör ett fullständigt hinder längs kusten. För att optimera produktionen ska bestånden ska placeras med omsorg på bäddarna med hänsyn till tidvattenströmmar. Produktionen ska uppfylla kriterierna i avsnitt 8 i bilaga XIIIa.Avsnitt 7

Sjukdomsförebyggande och veterinärbehandling

Artikel 25s

Allmänna regler om förebyggande av sjukdomar

1.  Djurhälsoplanen enligt artikel 9 i direktiv 2006/88/EG ska innehålla uppgifter om biosäkerhet och praxis för förebyggande av sjukdomar, inbegripet ett skriftligt avtal om hälsorådgivning, som är proportionellt till produktionsenheten, med kvalificerade organ som utför tjänster som rör vattenbruksdjurs hälsa, som ska besöka odlingen minst en gång per år och minst en gång vartannat år när det gäller musslor.

2.  Inneslutningssystem, utrustning och redskap ska rengöras och desinficeras på lämpligt sätt. Endast produkter som förtecknas i avsnitt 2.1–2.2 i bilaga VII får användas.

3.  I fråga om driftuppehåll gäller följande:

a) 

Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida driftuppehåll är nödvändigt och fastställa den lämpliga driftuppehållsperiod som ska tillämpas och dokumenteras efter varje produktionscykel i öppna vatteninneslutningssystem till havs. Driftuppehåll rekommenderas också för andra produktionsmetoder där tankar, fiskdammar och burar används.

b) 

Det ska inte vara obligatoriskt vid odling av musslor.

c) 

Under driftuppehåll ska burar eller andra strukturer som används för produktion av vattenbruksdjur tömmas, desinficeras och lämnas tomma innan de tas i bruk på nytt.

4.  Fiskfoder som inte ätits upp, exkrementer och döda djur ska, när så är lämpligt, snabbt avlägsnas för att undvika risk för betydande miljöskada med avseende på vattnets kvalitet, minimera risken för sjukdom och undvika att insekter eller gnagare lockas till platsen.

5.  Ultraviolett ljus och ozon får användas endast i kläckerier och yngelanläggningar.

▼M15

6.  För biologisk bekämpning av ektoparasiter ska putsarfiskar samt sötvatten, havsvatten och natriumkloridlösningar företrädesvis användas.

▼M2

Artikel 25t

Veterinärbehandling

1.  Om det trots förebyggande djurhälsoåtgärder enligt artikel 15.1 f i) i förordning (EG) nr 834/2007 uppstår ett hälsoproblem får veterinärbehandling användas i följande preferensordning:

a) 

Substanser från växter, djur eller mineraler i homeopatisk utspädning.

b) 

Växter och växtextrakt utan anestetiska effekter.

c) 

Substanser såsom spårämnen, metaller, naturliga immunstimulatorer eller godkända probiotika.

2.  Allopatiska behandlingar får användas vid högst två kurer per år, med undantag av vaccinationer och obligatoriska utrotningsplaner. Om produktionscykeln är kortare än ett år är emellertid endast en allopatisk behandling tillåten. Om dessa gränser för allopatiska behandlingar överskrids får de berörda vattenbruksdjuren inte säljas som ekologiska produkter.

3.  Parasitbehandling får, utöver de obligatoriska bekämpningsprogram som medlemsstaterna ansvarar för, ske högst två gånger per år eller en gång per år om produktionscykeln är kortare än 18 månader.

4.  Karenstiden för allopatiska veterinärbehandlingar och parasitbehandlingar enligt punkt 3, inklusive behandling inom ramen för obligatoriska bekämpnings- och utrotningsprogram, ska vara dubbelt så lång som den rättsliga karenstid som avses i artikel 11 i direktiv 2001/82/EG eller, om denna tid inte anges, 48 timmar.

5.  När veterinärmedicinska läkemedel används ska användningen anmälas till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten innan djuren saluförs som ekologiska. De behandlade djuren ska identifieras tydligt.▼M17

KAPITEL 3

Konserverade och bearbetade produkter

Artikel 26

Regler för konservering av produkter och för produktion av bearbetat livsmedel och foder

1.  Aktörer som konserverar produkter eller producerar bearbetat livsmedel eller foder ska upprätta och uppdatera lämpliga förfaranden som grundas på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg.

Tillämpningen av dessa förfaranden ska säkerställa att de konserverade eller bearbetade produkterna vid varje tidpunkt uppfyller reglerna för ekologisk produktion.

2.  Aktörer ska iaktta och genomföra de förfaranden som avses i punkt 1. De ska särskilt

a) 

vidta förebyggande åtgärder för att undvika risken för kontamination av otillåtna ämnen och substanser,

b) 

utföra lämpliga rengöringsåtgärder, övervaka hur pass effektiva de är och dokumentera dessa åtgärder,

c) 

se till att icke-ekologiska produkter inte släpps ut på marknaden med en uppgift som hänvisar till ekologisk produktionsmetod.

3.  När även icke-ekologiska produkter bereds eller lagras i den berörda beredningsenheten ska aktören

a) 

utföra behandlingen utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats, åtskild i tid eller rum från liknande behandling av icke-ekologiska produkter,

b) 

lagra ekologiska produkter, före och efter behandlingen, åtskilda i tid eller rum från icke-ekologiska produkter,

c) 

informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om de behandlingar som avses i a och b och hålla ett uppdaterat register över all behandling och alla bearbetade mängder tillgängligt,

d) 

vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller förväxling med icke-ekologiska produkter,

e) 

genomföra behandling av ekologiska produkter först efter lämplig rengöring av produktionsutrustningen.

4.  Tillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen och ingredienser som används för bearbetning av livsmedel eller foder och varje processmetod som tillämpas, som exempelvis rökning, ska iaktta principer för god tillverkningssed.

▼B

Artikel 27

Användning av vissa produkter och ämnen vid bearbetning av livsmedel

►M7

 

I enlighet med artikel 19.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 får endast följande ämnen användas vid bearbetning av ekologiska livsmedel, med undantag för produkter inom vinsektorn för vilka bestämmelserna i kapitel 3a ska gälla:

 ◄

a) 

Ämnen som förtecknas i bilaga VIII till den här förordningen.

b) 

Preparat av mikroorganismer och enzymer som normalt används vid bearbetning av livsmedel. ►M1   Enzymer som ska användas som livsmedelstillsatser måste dock förtecknas i bilaga VIII, avsnitt A. ◄

c) 

Ämnen och produkter enligt definitionen i artikel 1.2 b i och 1.2 c i rådets direktiv 88/388/EEG ( 15 ) betecknade som naturliga aromämnen eller naturliga arompreparat enligt artiklarna 9.1 d och 9.2 i det direktivet.

d) 

Färgämnen för märkning av kött och äggskal i enlighet med artikel 2.8 och 2.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG ( 16 ).

e) 

Dricksvatten och salt (med natriumklorid eller kaliumklorid som grundkomponenter) som vanligen används vid bearbetning av livsmedel.

▼M20

f) 

Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen, förutsatt att något av följande villkor uppfylls:

i) 

Deras användning i livsmedel avsedda för normal konsumtion är direkt rättsligt nödvändig i betydelsen att den är direkt nödvändig enligt bestämmelser i unionsrätten eller bestämmelser i nationell rätt som är förenliga med unionsrätten, med den följden att livsmedlen inte alls kan släppas ut på marknaden som livsmedel avsedda för normal konsumtion om mineralerna, vitaminerna, aminosyrorna eller mikronäringsämnena inte tillsatts.

ii) 

När det gäller livsmedel som har släppts ut på marknaden och som har särskilda egenskaper eller effekter när det gäller hälsa eller nutrition eller specifika konsumentgruppers behov måste något av följande villkor vara uppfyllda:

— 
Deras användning i produkter som avses i artikel 1.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 ( 17 ) är tillåten enligt den förordningen och enligt akter som antagits på grundval av artikel 11.1 i den förordningen för de berörda produkterna.
— 
Deras användning i produkter som omfattas av kommissionens direktiv 2006/125/EG ( 18 ) är tillåten enligt det direktivet.
— 
Deras användning i produkter som omfattas av kommissionens direktiv 2006/141/EG ( 19 ) är tillåten enligt det direktivet.

▼B

2.  I fråga om den beräkning som avses i artikel 23.4 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 gäller följande:

a) 

Livsmedelstillsatser som förtecknas i bilaga VIII och är markerade med en asterisk i kolumnen för tillsatsens kodnummer ska beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.

b) 

Preparat och ämnen som avses i punkt 1 b, c, d, e och f i den här artikeln och ämnen som inte är markerade med en asterisk i kolumnen för tillsatsens kodnummer ska inte beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.

▼M1

c) 

Från och med den 31 december 2013 ska jäst och jästprodukter beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.

▼B

3.  Användningen av följande ämnen som förtecknas i bilaga VIII ska omprövas före den 31 december 2010:

a) 

Natriumnitrit och kaliumnitrat i avsnitt A i syfte att förbjuda dessa tillsatser.

b) 

Svaveldioxid och kaliumpyrosulfit i avsnitt A.

c) 

Saltsyra i avsnitt B vid framställning av ostarna Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese och Leidse Nagelkaas.

När det gäller den omprövning som avses i led a ska hänsyn tas till de insatser som medlemsstaterna gör för att hitta säkra alternativ till nitriter/nitrater och för att inrätta utbildningsprogram för ekologiska köttproducenter om alternativa bearbetningsmetoder och hygienlösningar.

▼M1

4.  I fråga om den traditionella dekorationsmålningen av skalen på kokta ägg som producerats för att släppas ut på marknaden vid en viss tidpunkt på året, får den behöriga myndigheten för den period som avses ovan godkänna användning av naturliga färger och naturliga beläggningar. Godkännandet får till och med den 31 december 2013 omfatta konstgjorda former av järnoxider och järnhydroxider. Godkännanden ska meddelas kommissionen och medlemsstaterna.

Artikel 27a

I fråga om tillämpningen av artikel 20.1 i förordning (EG) nr 834/2007 får följande ämnen användas vid produktion, beredning och sammansättning av jäst:

a) 

Ämnen som förtecknas i bilaga VIII, avsnitt C till den här förordningen.

b) 

Produkter och ämnen som avses i artikel 27.1 b och e i den här förordningen.

▼B

Artikel 28

Användning av vissa ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk vid bearbetning av livsmedel

Enligt artikel 19.2 c i förordning (EG) nr 834/2007 får de ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk som förtecknas i bilaga IX till den här förordningen användas vid bearbetning av ekologiska livsmedel.

Artikel 29

Medlemsstaternas godkännande av icke-ekologiska livsmedelsingredienser av jordbruksursprung

1.  Om en ingrediens av jordbruksursprung inte finns upptagen i bilaga IX till denna förordning får ingrediensen endast användas på följande villkor:

a) 

Aktören har till den behöriga myndigheten i medlemsstaten överlämnat alla uppgifter som behövs för att styrka att ingrediensen inte produceras i tillräcklig mängd inom gemenskapen enligt reglerna för ekologisk produktion eller inte kan importeras från tredjeland.

b) 

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten har provisoriskt tillåtit denna användning under högst 12 månader, efter det att den kontrollerat att aktören har tagit nödvändig kontakt med övriga leverantörer inom gemenskapen för att försäkra sig om att ifrågavarande ingredienser, av erforderlig kvalitet, inte finns tillgängliga.

c) 

Det har inte fattats något beslut enligt punkterna 3 eller 4 om att upphäva tillståndet för ingrediensen i fråga.

Medlemsstaten får förlänga det tillstånd som avses i led b högst tre gånger med 12 månader i taget.

2.  Om tillstånd har lämnats enligt punkt 1 ska medlemsstaten omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om följande:

a) 

Datum då tillståndet har lämnats och, vid förlängning av tillståndet, datum för det först beviljade tillståndet.

b) 

Tillståndshavarens namn, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, faxnummer och e-postadress. Namn och adress till kontaktpunkten på den tillståndsgivande myndigheten.

c) 

Namnet på ingrediensen av jordbruksursprung och vid behov en närmare beskrivning samt uppgifter om kvalitetskrav.

d) 

Typ av produkter i vilka ingrediensen är en nödvändig beståndsdel.

e) 

De mängder som behövs och motiveringen för dessa mängder.

f) 

Orsaken till bristen och beräknad varaktighet.

g) 

Datum när medlemsstaten skickar detta meddelande till övriga medlemsstater och kommissionen. Kommissionen och medlemsstaterna får offentliggöra dessa uppgifter.

3.  Om inlämnade yttranden, från en medlemsstat till kommissionen och till den medlemsstat som beviljat godkännandet, visar att ingrediensen finns tillgänglig under den period som bristen skulle ha varat, ska medlemsstaten överväga att återkalla tillståndet eller att förkorta den förutsedda giltighetsperioden och ska, inom 15 dagar från det att informationen mottogs, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder som den vidtagit eller avser att vidta.

4.  På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska ärendet överlämnas för granskning till den kommitté som avses i artikel 37 i förordning (EG) nr 834/2007. Beslut får, enligt förfarandet i punkt 2 i den artikeln, fattas om att återkalla ett tidigare beviljat tillstånd, ändra dess giltighetstid eller, om så är lämpligt, lägga till ingrediensen i bilaga IX till den här förordningen.

5.  I fall av förlängning enligt punkt 1 andra stycket ska förfarandena i punkterna 2 och 3 gälla.

▼M2

Artikel 29a

Särskilda bestämmelser om alger

1.  Om slutprodukten är färska alger ska havsvatten användas för spolning av nyskördade alger.

Om slutprodukten är torkade alger får även dricksvatten användas för spolning. Salt får användas för att avlägsna fukt.

2.  Torkning med hjälp av direkta lågor som kommer i direkt kontakt med algerna är förbjudet. Om rep eller annan utrustning används vid torkningen ska de vara fria från antifoulingmedel och produkter för rengöring och desinfektion, utom om en produkt förtecknas i bilaga VII för detta ändamål.

▼M7KAPITEL 3a

Särskilda regler för vinframställning

Artikel 29b

Tillämpningsområde

1.  I detta kapitel fastställs särskilda regler för ekologisk produktion av de produkter inom vinsektorn som avses i artikel 1.1.l i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 ( 20 ).

2.  Om inte annat uttryckligen anges i detta kapitel, ska bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 606/2009 ( 21 ) och (EG) nr 607/2009 ( 22 ) tillämpas.

Artikel 29c

Användning av vissa produkter och ämnen

1.  Vid tillämpning av artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 834/2007 ska produkter inom vinsektorn framställas av ekologiska råvaror.

2.  Vid tillämpning av artikel 19.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 får endast produkter och ämnen som förtecknas i bilaga VIIIa till denna förordning användas för framställning av produkter inom vinsektorn, inbegripet under processer och med oenologiska metoder, i enlighet med de särskilda villkor och begränsningar som fastställs i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning (EG) nr 606/2009 och framför allt i bilaga I A till den förordningen.

3.  Produkter och ämnen som förtecknas i bilaga VIIIa till denna förordning och som är markerade med en asterisk och härstammar från ekologiska råvaror ska användas, om de finns tillgängliga.

Artikel 29d

Oenologiska metoder och restriktioner

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29c och särskilda förbud och begränsningar som fastställs i punkterna 2–5 i denna artikel, är endast oenologiska metoder, processer och behandlingar, inbegripet de restriktioner som avses i artikel 120c och 120d i förordning (EG) nr 1234/2007 och i artiklarna 3, 5–9 och 11–14 i förordning (EG) nr 606/2009 och i bilagorna till dessa, som användes före den 1 augusti 2010 tillåtna.

2.  Det är förbjudet att tillämpa följande oenologiska metoder, processer och behandlingar:

a) 

Partiell koncentrering genom kylning enligt B.1 c i bilaga XVa till förordning (EG) nr 1234/2007.

b) 

Avlägsnande av svaveldioxid genom fysikaliska processer enligt punkt 8 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

c) 

Elektrodialysbehandling för att säkerställa vinets vinsyrestabilisering enligt punkt 36 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

d) 

Partiell dealkoholisering av viner enligt punkt 40 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

e) 

Behandling med katjonbytare för att säkerställa stabilisering av vinsyran i vinet enligt punkt 43 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

3.  Det är tillåtet att använda följande oenologiska metoder, processer och behandlingar på följande villkor:

a) 

Vid värmebehandling enligt punkt 2 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 får temperaturen inte överstiga 70 °C.

b) 

Vid centrifugering och filtrering med eller utan inert filtermaterial enligt punkt 3 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 får porernas storlek inte understiga 0,2 mikrometer.

4.  Användningen av följande oenologiska metoder, processer och behandlingar ska omprövas av kommissionen före ►M16  den 1 augusti 2018 ◄ i syfte att fasa ut eller ytterligare begränsa dessa metoder:

a) 

Värmebehandling som anges i punkt 2 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

b) 

Användning av jonbytarhartser som anges i punkt 20 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

c) 

Omvänd osmos enligt B.1 b i bilaga XVa till förordning (EG) nr 1234/2007.

5.  Ändringar som införts efter den 1 augusti 2010 med avseende på de oenologiska metoder, processer och behandlingar som avses i förordning (EG) nr 1234/2007 eller förordning (EG) nr 606/2009 får endast vara tillämpliga på ekologisk produktion av vin efter det att de åtgärder som krävs för tillämpningen av produktionsreglerna som avses i artikel 19.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har antagits och, om så krävs, efter ett bedömningsförfarande i enlighet med artikel 21 i den förordningen.

▼BKAPITEL 4

Insamling, paketering, transport och lagring av produkter

Artikel 30

Insamling och transport av produkter till beredningsenheter

Aktörer får endast samla in ekologiska och icke-ekologiska produkter samtidigt om lämpliga åtgärder har vidtagits för att förhindra att produkterna blandas eller byts ut mot icke-ekologiska produkter och för att säkerställa att de ekologiska produkterna kan identifieras. Aktören ska hålla uppgifter om insamlingsdagar, tidpunkter, transportväg samt tid och datum för mottagande av produkterna tillgängliga för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

Artikel 31

Paketering och transport av produkter till andra aktörer eller enheter

1.  Aktörerna ska se till att ekologiska produkter inte transporteras till andra enheter, inbegripet parti- och detaljhandel, annat än i lämpliga förpackningar, behållare eller fordon som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och försedda med en märkning som tillsammans med alla övriga uppgifter som föreskrivs i lag ska innehålla följande uppgifter:

a) 

Namn och adress på aktören, eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.

b) 

Produktens benämning, eller i fråga om foderblandningar, en beskrivning av dessa, försedd med en hänvisning till ekologisk produktion.

c) 

Namn och/eller kodnummer för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som aktören är underställd.

d) 

I förekommande fall identifikationsmärkningen för varupartiet enligt ett märkningssystem som antingen är godkänt på nationell nivå eller som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har godkänt och som gör det möjligt att koppla varupartiet till den bokföring som avses i artikel 66.

De uppgifter som ska lämnas enligt första stycket a–d kan också lämnas i ett följedokument om det dokumentet obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon. Följedokumentet ska innehålla uppgifter om leverantören och/eller transportören.

2.  Det är inte nödvändigt att försegla förpackningar, behållare eller fordon om

a) 

de transporteras direkt mellan en aktör och en annan aktör som båda är underkastade kontrollsystemet för ekologisk produktion, och

b) 

produkterna åtföljs av ett dokument som innehåller de uppgifter som krävs enligt punkt 1, och

c) 

både den avsändande och mottagande aktören håller dokumentation av sådan transport tillgänglig för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som sådan transport är underställd.

Artikel 32

Särskilda regler för transport av foder till andra produktions-/beredningsenheter eller till lagerlokaler

Utöver bestämmelserna i artikel 31 ska aktörer, vid transport av foder till andra produktions- eller beredningsenheter eller till lagerlokaler, svara för att följande villkor uppfylls:

a) 

Ekologiskt foder, foder från produktion under omställning och icke-ekologiskt foder hålls effektivt fysiskt åtskilda vid transport.

b) 

Fordon och/eller behållare i vilka icke-ekologiska produkter har transporterats får endast användas för transport av ekologiska produkter om

i) 

lämplig rengöring, vars effektivitet har kontrollerats, har genomförts före transport av ekologiska produkter; aktören ska dokumentera dessa aktiviteter,

ii) 

lämpliga åtgärder vidtas för att beakta risker som bedömts i enlighet med artikel 88.3 och att aktörer, vid behov, ser till att icke-ekologiska produkter inte återfinns på marknaden med en beteckning som hänvisar till ekologisk produktion,

iii) 

aktören håller dokumentation av sådan transport tillgänglig för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

c) 

Färdigt ekologiskt foder transporteras åtskilt från andra färdiga produkter fysiskt eller tidsmässigt.

d) 

Vid transport ska den avsända kvantiteten av produkter noteras liksom kvantiteten av varje levereras som utförs under transporten.

▼M2

Artikel 32a

Transport av levande fisk

1.  Levande fisk ska transporteras i lämpliga tankar med rent vatten som uppfyller fiskens fysiologiska behov med avseende på temperatur och upplöst syre.

2.  Före transport av ekologisk fisk och ekologiska fiskprodukter ska tankar rengöras, desinficeras och sköljas noga.

3.  Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att undvika stress. Under transporten får djurtätheten inte ligga på en nivå som är skadlig för arten.

4.  Dokumentation ska bevaras avseende punkterna 1–3.

▼B

Artikel 33

Mottagning av produkter från andra enheter och aktörer

Vid mottagandet av en ekologisk produkt ska aktören kontrollera förpackningens eller behållarens försegling om försegling krävs, samt att uppgifterna enligt artikel 31 har angetts.

Aktören ska dubbelkontrollera uppgifterna på den märkning som avses i artikel 31 med uppgifterna i följedokumenten. Resultatet av dessa kontroller ska uttryckligen nämnas i den bokföring som avses i artikel 66.

Artikel 34

Särskilda regler för mottagning av produkter från ett tredjeland

Ekologiska produkter ska importeras från ett tredjeland i lämpliga förpackningar eller behållare som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut och som är försedda med identifikation av exportören och de märkningar och nummer som behövs för att på lämpligt sätt kunna fastställa varupartiets överensstämmelse med kontrollintyget för import från tredjeland.

Vid mottagandet av en ekologisk produkt som importerats från ett tredjeland ska förste mottagaren kontrollera förpackningens eller behållarens försegling och, för produkter som importerats i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007, kontrollera att det intyg som avses i den artikeln omfattar produkttypen i varupartiet. Resultatet av denna kontroll ska uttryckligen nämnas i den bokföring som avses i artikel 66 i den här förordningen.

Artikel 35

Lagring av produkter

1.  Lokalerna där produkterna lagras ska skötas på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera de olika partierna och att det inte finns någon risk för att produkterna blandas med eller förorenas av produkter och/eller ämnen som inte är förenliga med reglerna för ekologisk produktion. Ekologiska produkter ska alltid vara klart och tydligt identifierbara.

▼M2

2.  När det gäller enheter för ekologisk växtproduktion, algproduktion, animalieproduktion och produktion av vattenbruksdjur är lagring i produktionsenheten av andra insatsvaror än de som är tillåtna enligt denna förordning förbjuden.

3.  Lagring av allopatiska veterinärmedicinska läkemedel och antibiotika på jordbruksföretag är tillåten under förutsättning att de har ordinerats av en veterinär i samband med behandling enligt artiklarna 14.1 e ii eller 15.1 f ii) i förordning (EG) nr 834/2007, att de lagras på en övervakad plats och att de förs in i uppfödningsdagboken enligt artikel 76 i den här förordningen, eller, i tillämpliga fall, i vattenbruksjournalen enligt artikel 79b i den här förordningen.

▼C1

4.  Om en aktör hanterar både icke-ekologiska produkter och ekologiska produkter, och de senare lagras i lokaler där även andra jordbruksprodukter eller livsmedel lagras,

▼B

a) 

ska de ekologiska produkterna hållas avskilda från övriga jordbruksprodukter och/eller livsmedel,

b) 

ska alla åtgärder vidtas för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller förväxling med icke-ekologiska produkter,

c) 

ska lämpliga rengöringsrutiner, vars effektivitet har kontrollerats, ha genomförts före lagringen av de ekologiska produkterna. Aktören ska dokumentera dessa åtgärder.KAPITEL 5

Omställningsbestämmelser

Artikel 36

Växter och växtprodukter

1.  För att växter och växtprodukter ska betraktas som ekologiska ska de produktionsregler som avses i artiklarna 9, 10, 11 och 12 i förordning (EG) nr 834/2007 och kapitel 1 i den här förordningen och i tillämpliga fall undantaget från produktionsreglerna i kapitel 6 i den här förordningen ha tillämpats på skiftena under en omställningsperiod om minst två år före sådd eller, i fråga om vall eller fleråriga foderväxter, minst två år innan de används som foder från ekologiskt jordbruk och, i fråga om annan flerårig gröda än foderväxter, minst tre år före första skörden av ekologiska produkter.

2.  Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att retroaktivt godkänna att tidigare perioder räknas in i omställningsperioden under vilka

a) 

skiftena var föremål för åtgärder inom ramen för ett program som genomförts i enlighet med förordning (EG) nr 1257/99, förordning (EG) nr 1698/2005 eller inom ramen för annat officiellt program, under förutsättning att åtgärderna i fråga ger garantier för att produkter som inte godkänts för ekologisk produktion inte använts på skiftena, eller

b) 

skiftena var natur- eller jordbruksmark som inte behandlades med produkter som inte godkänts för ekologisk produktion.

Den period som avses i första stycket b kan beaktas retroaktivt endast på villkor att tillräckliga bevis har lämnats in till den behöriga myndigheten så att denna kan förvissa sig om att kraven uppfyllts under minst tre år.

3.  Den behöriga myndigheten får, i vissa fall där marken har förorenats med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion, besluta att förlänga omställningsperioden utöver den period som anges i punkt 1.

4.  För skiften där omställning till ekologisk produktion redan har skett eller höll på att ske och som utsätts för behandling med en produkt som inte är godkänd för ekologisk produktion, får medlemsstaten förkorta omställningsperioden i punkt 1 i följande två fall:

a) 

Skiften som behandlats med en produkt som inte godkänts för ekologisk produktion inom ramen för sådan sjukdoms- eller parasitbekämpning som medlemsstatens behöriga myndighet har föreskrivit som obligatorisk.

b) 

Skiften som behandlats med en produkt som inte har godkänts för ekologisk produktion inom ramen för vetenskapliga försök som har godkänts av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

Omställningsperiodens längd ska i sådana fall som avses i första stycket a och b fastställas med hänsyn till följande faktorer:

a) 

Nedbrytningen av produkten i fråga ska ge garantier för att det vid utgången av övergångsperioden endast återstår en obetydlig mängd rester i jorden och, om det rör sig om en flerårig gröda, i växten.

b) 

Den skörd som följer efter behandlingen får inte säljas med hänvisning till ekologisk produktion.

Den berörda medlemsstaten ska meddela övriga medlemsstater och kommissionen sitt beslut angående obligatoriska åtgärder.

▼M2

Artikel 36a

Alger

1.  Omställningsperioden för en enhet för algskörd ska vara sex månader.

2.  Omställningsperioden för en enhet för algodling ska vara sex månader eller en hel produktionscykel, beroende på vilken period som är längst.

▼B

Artikel 37

Särskilda regler för omställning av mark för ekologisk animalieproduktion

1.  De regler för omställning som avses i artikel 36 i denna förordning ska tillämpas på hela den del av produktionsenheten på vilken djurfoder produceras.

2.  Trots bestämmelserna i punkt 1 får omställningsperioden minskas till ett år för betesmarker och rastgårdar utomhus som används av icke växtätande arter. Perioden får minskas till sex månader om marken i fråga det senaste året inte har behandlats med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion.

Artikel 38

Djurhållning och animalieprodukter

1.  När icke-ekologiska djur har införlivats i jordbruksföretaget i enlighet med artikel 14.1 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 och artikel 9 och/eller artikel 42 i den här förordningen och om animalieprodukter ska få saluföras som ekologiska, ska de produktionsregler som avses i artiklarna 9, 10, 11 och 14 i förordning (EG) nr 834/2007 samt i avdelning II kapitel 2 och, i tillämpliga fall, i artikel 42 i den här förordningen ha tillämpats under minst följande tid:

a) 

Tolv månader när det gäller hästdjur och nötkreatur, inklusive Bubalus- och bisonarter, för köttproduktion, och i varje fall minst tre fjärdedelar av deras livstid.

b) 

Sex månader när det gäller mindre idisslare och grisar och djur för mjölkproduktion.

c) 

Tio veckor när det gäller fjäderfä för köttproduktion, som införts innan de är tre dagar gamla.

d) 

Sex veckor när det gäller fjäderfä för äggproduktion.

2.  Om icke-ekologiska djur finns på jordbruksföretaget i början av omställningstiden i enlighet med artikel 14.1 a iii i förordning (EG) nr 834/2007 får produkter efter dessa djur betraktas som ekologiska om omställningen sker samtidigt av hela produktionsenheten, inbegriper djurhållning, betesmark och/eller mark som används för foder. Den totala omställningsperioden för existerande djur och deras avkomma, betesmark och/eller mark för foder får minskas till 24 månader om djuren huvudsakligen utfodras med produkter från produktionsenheten.

3.  Produkter från biodling får säljas med hänvisning till den ekologiska produktionsmetoden endast om reglerna för ekologisk produktion har följts i minst ett år.

4.  Omställningsperioden för bigårdar gäller inte vid tillämpning av artikel 9.5 i denna förordning.

5.  Under omställningsperioden ska vaxet ersättas med vax från ekologisk biodling.

▼M2

Artikel 38a

Produktion av vattenbruksdjur

1.  Följande omställningsperioder för enheter för vattenbruksproduktion ska gälla för följande typer av vattenbruksanläggningar, inbegripet de befintliga vattenbruksdjuren:

a) 

För anläggningar som inte kan tömmas, rengöras och desinficeras, en omställningsperiod på 24 månader.

b) 

För anläggningar som har tömts eller med driftuppehåll, en omställningsperiod på 12 månader.

c) 

För anläggningar som har tömts, rengjorts och desinficerats, en omställningsperiod på 6 månader.

d) 

För anläggningar i öppet vatten, inklusive anläggningar för odling av musslor, en omställningsperiod på 3 månader.

2.  Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att retroaktivt godkänna att tidigare dokumenterade perioder under vilka anläggningarna inte behandlats eller utsatts för produkter som inte är godkända för ekologisk produktion räknas in i omställningsperioden.

▼BKAPITEL 6

Undantag från produktionsreglernaAvsnitt 1

Undantag från produktionsreglerna till följd av klimatologiska, geografiska eller strukturella begränsningar enligt artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 39

Uppbindning av djur

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga får de behöriga myndigheterna godkänna att nötkreatur på små jordbruksföretag får hållas bundna om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som är lämpade för deras särskilda behov, under förutsättning att de har tillgång till bete under betesperioden enligt artikel 14.2, och att de minst två gånger i veckan får tillgång till rastgårdar utomhus när bete inte är möjligt.

Artikel 40

Parallellproduktion

1.  Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga får en aktör driva ekologiska och icke-ekologisk produktionsenheter i samma område enligt följande:

a) 

Vid produktion av fleråriga grödor, som kräver en odlingsperiod på minst tre år, där det är svårt att särskilja sorter från varandra, om följande villkor är uppfyllda:

i) 

Produktionen i fråga ingår i en omställningsplan till vilken producenten formellt förbinder sig och som föreskriver att omställningen till ekologisk produktion på den sista delen av arealerna i fråga ska inledas snarast möjligt och under alla omständigheter inom fem år.

ii) 

Lämpliga åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna från var och en av enheterna i fråga hela tiden hålls åtskilda.

iii) 

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underrättas om skörden av var och en av de berörda produkterna minst 48 timmar i förväg.

iv) 

Producenten efter skörden informerar kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om de exakta mängder som skördats på de berörda enheterna och om de åtgärder som har vidtagits för att hålla produkterna åtskilda.

v) 

Omställningsplanen och de kontrollåtgärder som avses i avdelning IV kapitlen 1 och 2 har godkänts av den behöriga myndigheten. Detta godkännande ska bekräftas varje år efter det att omställningsplanen har inletts.

b) 

När det gäller arealer som är avsedda för agronomisk forskning eller formell utbildning som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och om villkoren i led a ii iii och iv och den relevanta delen i led v är uppfyllda.

c) 

Vid produktion av utsäde, vegetativt förökningsmaterial och omskolade plantor, och om villkoren i led a ii iii och iv och den relevanta delen i led v är uppfyllda.

d) 

När det gäller mark som enbart används som betesmark.

2.  Den behöriga myndigheten får godkänna att jordbruksföretag som bedriver agronomisk forskning eller formell utbildning får föda upp ekologiska och icke-ekologiska djur av samma art om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Lämpliga åtgärder, som i förväg har anmälts till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, har vidtagits för att garantera att djur, animaliska produkter, gödsel och foder från var och en av enheterna i fråga hela tiden hålls åtskilda.

b) 

Producenten i förväg har informerat kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om eventuell leverans eller försäljning av djur eller animaliska produkter.

c) 

Aktören har meddelat kontrollmyndigheten eller kontrollorganet de exakta kvantiteter som producerats på enheterna samt de egenskaper som gör det möjligt att identifiera produkterna. Aktören ska bekräfta att åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna hålls åtskilda.

Artikel 41

Hantering av biodlingsenheter när det gäller pollinering

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga får en aktör, i fråga om pollinering, driva ekologiska och icke-ekologiska biodlingsenheter på samma jordbruksföretag, förutsatt att alla kraven i reglerna för ekologisk produktion är uppfyllda, med undantag för reglerna om bigårdarnas läge. I detta fall får produkten inte säljas som en ekologisk produkt.

Aktören ska bevara dokumentation som styrker behovet att tillämpa denna bestämmelse.Avsnitt 2

Undantag från produktionsreglerna till följd av att ekologiska insatsvaror från jordbruket inte finns tillgängliga enligt artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 42

Användning av icke-ekologiskt uppfödda djur

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga, och efter förhandsgodkännande från behöriga myndigheten, gäller följande:

a) 

När en flock sätts samman för första gången, förnyas eller sätts samman på nytt och ekologiskt uppfödda fjäderfä inte finns att tillgå i tillräckligt antal, får icke-ekologiskt uppfödda fjäderfä införlivas i en ekologisk produktionsenhet för fjäderfä, under förutsättning att värphöns och fjäderfä för köttproduktion är yngre än tre dagar.

b) 

Icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla får införlivas med en enhet med ekologisk produktion fram till och med ►M20  den 31 december 2020 ◄ , när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, under förutsättning att de relevanta bestämmelserna i kapitel 2 avsnitten 3 och 4 uppfylls.

▼M8

Artikel 43

Användning av icke-ekologiskt foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung vid djurhållning

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga, får en begränsad andel icke-ekologiskt proteinfoder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung användas för svin och fjäderfä om uppfödarna inte kan få fram helt ekologiskt producerat proteinfoder.

▼M20

För dessa arter ska den högsta tillåtna andelen av icke-ekologiskt proteinfoder per tolvmånadersperiod vara 5 % för kalenderåren 2018, 2019 och 2020.

▼M8

Andelarna ska beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

Aktören ska bevara dokumentation som styrker behovet av att använda denna bestämmelse.

▼B

Artikel 44

Användning av icke-ekologiskt bivax

Vid nya anläggningar eller under omställningsperioden får icke-ekologiskt bivax endast användas

a) 

om ekologiskt bivax inte är tillgängligt på marknaden,

b) 

om det är bevisat att det inte är förorenat med ämnen som inte är godkända för ekologisk produktion, och

c) 

förutsatt att det kommer från cellock.

Artikel 45

Användning av utsäde eller vegetativt förökningsmaterial som inte erhållits med ekologiska produktionsmetoder

1.  Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga gäller följande:

a) 

Utsäde och vegetativt förökningsmaterial från en produktionsenhet under omställning till ekologisk produktion får användas.

b) 

Medlemsstaterna får, om led a inte är tillämpligt, godkänna användning av utsäde eller vegetativt förökningsmaterial som inte har erhållits med ekologiska produktionsmetoder, om det inte är möjligt att få tag på utsäde eller vegetativt förökningsmaterial från ekologisk produktion. Vid användningen av icke-ekologiskt utsäde och icke-ekologisk utsädespotatis gäller emellertid de följande punkterna 2–9.

2.  Icke-ekologiskt utsäde och icke-ekologisk utsädespotatis får användas, förutsatt att utsädet eller utsädespotatisen inte har behandlats med andra växtskyddsprodukter än sådana som är godkända för behandling av utsäde enligt artikel 5.1, om inte kemisk behandling föreskrivs i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG ( 23 ) av växtskyddsskäl av den behöriga myndigheten i medlemsstaten för alla sorter av en viss art i det område där utsädet eller utsädespotatisen kommer att användas.

3.  I bilaga X förtecknas de arter för vilka det är fastställt att ekologiskt producerat utsäde eller ekologiskt producerad utsädespotatis finns tillgängliga i tillräckliga mängder och för ett stort antal sorter i alla delar av gemenskapen.

Det är inte tillåtet att ge godkännande för de arter som förtecknas i bilaga X enligt punkt 1 b, såvida inte detta motiveras av något av de ändamål som avses i punkt 5 d.

4.  Medlemsstaterna får delegera ansvaret för att bevilja godkännandet enligt punkt 1 b till en annan offentlig förvaltning under medlemsstatens övervakning eller till de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

5.  Utsäde eller utsädespotatis som inte producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder får endast godkännas för användning i följande fall:

a) 

Om ingen sort av den art som användaren vill erhålla är registrerad i databasen enligt artikel 48.

b) 

Om ingen leverantör, dvs. en aktör som saluför utsäde eller utsädespotatis till andra aktörer, kan leverera utsädet eller utsädespotatisen i tid före sådd eller plantering när användaren beställt utsädet eller utsädespotatisen i rimlig tid.

c) 

Om sorten som användaren av utsädet vill erhålla inte är registrerad i databasen enligt artikel 48 och användaren kan visa att inget av de registrerade alternativen av samma art är lämpligt och att ett godkännande därför är avgörande för dennes produktion.

d) 

Om den behöriga myndigheten i medlemsstaten har godkänt att det är motiverat att använda detta inom forskning, i tester i småskaliga fältförsök eller i syfte att bevara sorter.

6.  Godkännandet ska ges innan grödan sås.

7.  Godkännandet ska endast ges enskilda användare för en säsong i taget och den myndighet eller det organ som ansvarar för godkännanden ska registrera vilken mängd utsäde eller utsädespotatis som godkänns.

8.  Genom undantag från punkt 7 får den behöriga myndigheten i medlemsstaten ge alla användare ett allmänt godkännande för

a) 

en viss art, om villkoret i punkt 5 a är uppfyllt, eller

b) 

en viss sort, om villkoren i punkt 5 c är uppfyllda.

De godkännanden som avses i första stycket ska tydligt anges i databasen enligt artikel 48.

9.  Godkännande får endast ges under de perioder som uppdateringen av databasen gäller för enligt artikel 49.3.Avsnitt 3

Undantag från produktionsreglerna till följd av särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning enligt artikel 22.2 d i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 46

Särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning

Den avslutande gödningen av vuxna nötkreatur för köttproduktion får ske inomhus, under förutsättning att denna inomhusperiod inte överstiger en femtedel av djurens livstid och i varje fall inte längre än tre månader.

▼M1Avsnitt 3a

Undantag från produktionsreglerna i fråga om användning av specifika produkter och ämnen vid bearbetningen i enlighet med artikel 22.2 e i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 46a

Tillsats av icke-ekologiskt jästextrakt

I de fall villkoren i artikel 22.2 e i förordning (EG) nr 834/2007 ska tillämpas är det tillåtet att vid produktion av ekologisk jäst tillsätta upp till 5 % icke-ekologiskt jästextrakt eller autolysat till substratet (beräknad som torrsubstans), om tillverkaren inte kan få tag på ekologiskt tillverkat jästextrakt eller autolysat.

Tillgängligheten på ekologiskt jästextrakt eller autolysat ska undersökas på nytt före den 31 december 2013 i syfte att dra tillbaka den här bestämmelsen.

▼BAvsnitt 4

Undantag från produktionsreglerna tll följd av katastrofsituationer enligt artikel 22.2 f i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 47

Katastrofsituationer

Den behöriga myndigheten får tillfälligt godkänna följande:

▼M16

a) 

Vid hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer: förnyelse eller ny sammansättning av besättningen med icke-ekologiskt uppfödda djur, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå och under förutsättning att respektive omställningsperiod tillämpas för de icke-ekologiskt uppfödda djuren.

▼B

b) 

Vid hög dödlighet bland bina orsakad av omständigheter som har att göra med binas hälsa eller med katastrofer: ny sammansättning av samhällena med icke-ekologiska bin, när ekologiska avläggare och samhällen inte finns att tillgå.

c) 

Om produktionen av foder går förlorad eller om restriktioner införs, särskilt på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, förorening med giftiga ämnen eller till följd av bränder: enskilda aktörers användning av icke-ekologiskt foder under en begränsad period och för ett särskilt område.

d) 

Vid långvariga exceptionella väderförhållanden eller katastrofsituationer som hämmar produktionen av nektar eller honungsdagg: utfodring av bin med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerat socker eller ekologiskt producerad sockerlösning.

▼M7

e) 

Om exceptionella klimatförhållanden under ett visst skördeår försämrar de ekologiska druvornas hälsostatus i ett visst geografiskt område genom allvarliga bakterie- eller svampangrepp, som föranleder vintillverkaren att använda mer svaveldioxid än föregående år för att få en jämförbar slutprodukt: användning av svaveldioxid inom de gränsvärden som fastställts i enlighet med bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009.

▼M16

f) 

Vid hög dödlighet bland vattenbruksdjuren orsakad av omständigheter som anges i artikel 57.1 a–d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 ( 24 ): förnyelse eller ny sammansättning av vattenbruksbeståndet med icke-ekologiskt uppfödda vattenbruksdjur, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå och under förutsättning att åtminstone de två sista tredjedelarna av produktionscykeln förvaltas ekologiskt.

▼M7

Efter den behöriga myndighetens godkännande ska de enskilda aktörerna bevara dokumentation som styrker användningen av ovanstående undantag. Medlemsstaterna ska informera varandra och kommissionen om de undantag de har beviljat enligt första stycket c och e.

▼BKAPITEL 7

Databas över utsäde

Artikel 48

Databas

1.  Varje medlemsstat ska se till att en elektronisk databas upprättas för förteckning över tillgängliga sorter av utsäde eller utsädespotatis på dess territorium som framställts i enlighet med ekologiska produktionsmetoder.

2.  Databasen ska administreras antingen av en behörig myndighet i medlemsstaten eller av en myndighet eller ett organ som utsetts till detta av medlemsstaten, nedan kallad databasadministratören. Medlemsstaterna får också utse en myndighet eller ett privat organ i ett annat land.

3.  Varje medlemsstat ska informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om vilken myndighet eller vilket privat organ som har utsetts att sköta databasen.

Artikel 49

Registrering

1.  Sorter för vilka utsäde eller utsädespotatis som producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder finns tillgängliga ska registreras i databasen enligt artikel 48 på begäran av leverantören.

2.  Varje sort som inte finns förtecknad i databasen ska anses som inte tillgänglig vid tillämpningen av artikel 45.5.

3.  Varje medlemsstat ska besluta för vilken period av året databasen regelbundet ska uppdateras för varje art eller grupp av arter som odlas inom landet. Databasen ska innehålla information om detta.

Artikel 50

Villkor för registrering

1.  Vid registreringen måste leverantören kunna

a) 

visa att han själv eller, om leverantören endast handlar med färdigförpackat utsäde eller färdigförpackad utsädespotatis, den föregående aktören har omfattats av det kontrollsystem som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007,

b) 

visa att det utsäde eller den utsädespotatis som ska släppas ut på marknaden uppfyller de allmänna krav som gäller för utsäde och utsädespotatis,

c) 

hålla alla de uppgifter tillgängliga som krävs enligt artikel 51 i denna förordning, och åta sig att uppdatera dessa uppgifter på begäran av databasadministratören eller så snart en uppdatering är nödvändig för att garantera att uppgifterna förblir tillförlitliga.

2.  Databasadministratören får, efter godkännande av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, avslå en leverantörs ansökan om registrering eller stryka en redan godkänd registrering om leverantören inte uppfyller de krav som anges i punkt 1.

Artikel 51

Registrerade uppgifter

1.  För varje registrerad sort och för varje leverantör ska databasen enligt artikel 48 innehålla minst följande uppgifter:

a) 

Det vetenskapliga namnet på arterna och sortbenämning.

b) 

Namn och andra kontaktuppgifter till leverantören eller dennes företrädare.

c) 

I vilket område leverantören kan leverera utsädet eller utsädespotatisen till användaren inom den tid som vanligen behövs för leveransen.

d) 

I vilket land eller vilken region sorten har provats och godkänts för att tas in i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och köksväxter enligt definitionen i rådets direktiv 2002/53/EG om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter ( 25 ) och 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter ( 26 ).

e) 

Från vilket datum utsädet eller utsädespotatisen kommer att finnas tillgängliga.

f) 

Namnet och/eller kodnumret på den kontrollmyndighet eller det organ som ansvarar för kontrollen av aktören och som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

2.  Leverantören ska omedelbart informera databasadministratören om någon av de registrerade sorterna inte längre är tillgänglig. Ändringarna ska registreras i databasen.

3.  Utöver de uppgifter som anges i punkt 1 ska databasen omfatta en förteckning över de arter som anges i bilaga X.

Artikel 52

Tillgång till uppgifter

1.  Uppgifterna i databasen enligt artikel 48 ska vara tillgängliga via Internet, utan kostnad, för användarna av utsädet eller utsädespotatisen och allmänheten. Medlemsstaterna får besluta att användare som har anmält sin verksamhet enligt artikel 28.1 a i förordning (EG) nr 834/2007, på begäran ska få ett datautdrag avseende en eller flera grupper av arter från databasadministratören.

2.  Medlemsstaterna ska se till att alla användare enligt punkt 1 minst en gång per år informeras om systemet och hur uppgifterna i databasen kan erhållas.

Artikel 53

Registreringsavgift

För varje registrering får en avgift tas ut, som ska motsvara kostnaden för att införa och bibehålla uppgifterna i databasen enligt artikel 48. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska godkänna det avgiftsbelopp som tas ut av databasadministratören.

Artikel 54

Årlig rapport

1.  De myndigheter eller organ som utsetts att ge godkännanden i enlighet med artikel 45 ska registrera alla godkännanden, och ska göra dessa uppgifter tillgängliga i en rapport till den behöriga myndigheten i medlemsstaten och databasadministratören.

Rapporten ska, för varje art som berörs av ett godkännande enligt artikel 45.5, innehålla följande uppgifter:

a) 

Det vetenskapliga namnet på arterna och sortbenämning.

b) 

Skälen till godkännandet angivna genom hänvisning till artikel 45.5 a, b, c eller d.

c) 

Det totala antalet godkännanden.

d) 

Den totala mängden utsäde eller utsädespotatis.

e) 

Kemisk behandling av växtskyddsskäl i enlighet med artikel 45.2.

2.  För godkännanden enligt artikel 45.8 ska rapporten innehålla de uppgifter som avses i punkt 1 andra stycket a i den här artikeln och uppgift om vilken period godkännandena gällde.

Artikel 55

Sammanfattande rapport

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska före den 31 mars varje år sammanställa rapporterna och sända en sammanfattande rapport om alla godkännanden i medlemsstaten under föregående kalenderår till kommissionen och övriga medlemsstater. Rapporten ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 54. Uppgifterna ska offentliggöras i databasen enligt artikel 48. Den behöriga myndigheten får delegera ansvaret för sammanställande av rapporterna till databasadministratören.

Artikel 56

Uppgifter på begäran

På begäran av en medlemsstat eller kommissionen ska detaljerade upplysningar om godkännanden som beviljats i enskilda fall göras tillgängliga för andra medlemsstater eller för kommissionen.AVDELNING III

MÄRKNINGKAPITEL 1

▼M3

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion

Artikel 57

EU:s ekologiska logotyp

I enlighet med artikel 25.3 i förordning (EG) nr 834/2007 ska Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion (nedan kallad EU:s ekologiska logotyp) vara utformad enligt förlagan i del A i bilaga XI till den här förordningen.

▼M4

När det gäller märkning får EU:s ekologiska logotyp endast användas om den berörda produkten är producerad i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 834/2007, kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 ( 27 ) och den här förordningen av aktörer som uppfyller kraven i det kontrollsystem som avses i artiklarna 27, 28, 29, 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007.

▼B

Artikel 58

Villkor för användningen av kodnumret och ursprungsort

1.  Uppgiften om kodnumret för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet enligt artikel 24.1 a i förordning (EG) nr 834/2007 ska

a) 

börja med den förkortning som identifierar medlemsstaten eller det tredjelandet, i enlighet med ISO 3166, den internationella standarden för 2-bokstavs-koder (koder som används för att beteckna länder och delar av länder),

▼M3

b) 

inbegripa en term som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden enligt artikel 23.1 i förordning (EG) nr 834/2007 i enlighet med del B.2 i bilaga XI till den här förordningen,

c) 

inbegripa ett referensnummer som ska fastställas av kommissionen eller de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med del B.3 i bilaga XI till den här förordningen, och

d) 

placeras i samma synfält som EU:s ekologiska logotyp, om EU:s ekologiska logotyp används i märkningen.

▼B

2.  Uppgiften om produktionsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av enligt artikel 24.1 c i förordning (EG) nr 834/2007 ska placeras omedelbart under det kodnummer som avses i punkt 1.KAPITEL 2

Särskilda märkningskrav för foder

▼M8

Artikel 59

Tillämpningsområde, användning av varumärken och varubeteckningar

Detta kapitel ska inte gälla foder avsett för sällskapsdjur och pälsdjur.

Varumärken och varubeteckningar som i märkningen har en uppgift som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 834/2007 får användas endast om alla ingredienser av vegetabiliskt och animaliskt ursprung har producerats ekologiskt och minst 95 % av produktens torrsubstans utgörs av sådana ingredienser.

Artikel 60

Uppgifter om bearbetat foder

1.  De termer som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 834/2007 samt EU:s ekologiska logotyp får användas på bearbetat foder, om följande krav uppfylls:

a) 

Det bearbetade fodret uppfyller bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007, särskilt artikel 14.1 d iv och v när det gäller animalieproduktion eller artikel 15.1 d när det gäller vattenbruksdjur samt artikel 18.

b) 

Det bearbetade fodret uppfyller bestämmelserna i den här förordningen, särskilt artiklarna 22 och 26.

c) 

Alla ingredienser av vegetabiliskt och animaliskt ursprung i det bearbetade fodret har producerats ekologiskt.

d) 

Minst 95 % av produktens torrsubstans består av ekologiska jordbruksprodukter.

2.  Med förbehåll för de krav som fastställs i punkt 1 a och b är följande uppgift tillåten för produkter som innehåller foderråvaror från ekologiskt jordbruk och/eller foderråvaror från jordbruksprodukter under omställning till ekologiskt produktion och/eller produkter som avses i artikel 22 i denna förordning:

”Får användas i ekologiskt jordbruk enligt förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008.”

▼B

Artikel 61

Villkor för användningen av uppgifter om bearbetat foder

1.  Den uppgift som avses i artikel 60 ska

a) 

särskiljas från de uppgifter som avses i artikel 5 i rådets direktiv 79/373/EEG ( 28 ) eller i artikel 5.1 i rådets direktiv 96/25/EG ( 29 ),

b) 

presenteras i en färg, ett format eller en stil som gör att den inte framträder tydligare än beskrivningen av eller benämningen på det foder som avses i artikel 5.1 a i direktiv 79/373/EEG respektive artikel 5.1 b i direktiv 96/25/EG,

c) 

i samma fält åtföljas av en uppgift som i vikt av torrsubstansen anger

i) 

det procentuella innehållet av foderråvaror från ekologiskt jordbruk,

ii) 

det procentuella innehållet av foderråvaror under omställning till ekologisk produktion,

iii) 

det procentuella innehållet av foderråvaror som inte omfattas av i och ii,

iv) 

totalinnehållet uttryckt i procent av foderråvara från jordbruk.

d) 

åtföljas av en förteckning över foderråvarorna från ekologiskt jordbruk,

e) 

åtföljas av en förteckning över foderråvarorna från produkter under omställning till ekologiskt jordbruk.

2.  Den uppgift som avses i artikel 60 får åtföljas av en hänvisning till skyldigheten att använda fodret i enlighet med artiklarna 21 och 22.KAPITEL 3

Andra särskilda märkningskrav

Artikel 62

Produkter av vegetabiliskt ursprung under omställning

Produkter av vegetabiliskt ursprung under omställning får märkas med uppgiften ”producerad under omställning till ekologiskt jordbruk” under förutsättning att

a) 

en omställningsperiod om minst 12 månader före skörd har iakttagits,

b) 

uppgiften presenteras i en färg, ett format och i en typstil som inte får vara mer framträdande än beskrivningen av produkten, och uppgiften i sin helhet har samma storlek på bokstäverna,

c) 

produkten innehåller en enda ingrediens av jordbruksursprung,

d) 

uppgiften är kopplad till kodnumret för det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten som avses i artikel 27.10 i förordning 834/2007.AVDELNING IV

KONTROLLKAPITEL 1

Minimikrav för kontroll

Artikel 63

Kontrollarrangemang och åtagande från aktören

1.  När kontrollarrangemangen införs för första gången, ska aktören upprätta och därefter upprätthålla följande dokument:

a) 

En fullständig beskrivning av enheten och/eller lokalerna och/eller verksamheten.

b) 

En förteckning över alla konkreta åtgärder som ska vidtas inom enheten, och/eller lokalerna och/eller verksamheten för att säkerställa att reglerna för ekologisk produktion följs.

c) 

De förebyggande åtgärder som ska vidtas för att minska risken för kontamination av otillåtna ämnen eller substanser och den rengöring som ska genomföras i lagringsutrymmen och under aktörens hela produktionskedja.

▼M6

d) 

Specifika egenskaper hos den produktionsmetod som används, om aktören har för avsikt att begära styrkande dokumentation enligt artikel 68.2.

▼B

I förekommande fall får den beskrivning och de åtgärder som avses i första stycket vara ett led i ett kvalitetssystem som införts av aktören.

2.  Beskrivningen och åtgärderna enligt punkt 1 ska ingå i en deklaration som ska undertecknas av den ansvarige aktören. Deklarationen ska dessutom innehålla ett åtagande från aktören

a) 

att utöva verksamheten i enlighet med reglerna för ekologisk produktion,

b) 

att i händelse av överträdelse eller avvikelser acceptera att de åtgärder som fastställs i reglerna för ekologisk produktion vidtas,

c) 

att skriftligen informera köparna av produkten för att se till att hänvisningarna till ekologisk produktion tas bort från produkten,

▼M9

d) 

att i de fall där aktören och/eller dennes underleverantörer kontrolleras av olika kontrollmyndigheter eller kontrollorgan i enlighet med det kontrollsystem som inrättats av den berörda medlemsstaten, godta informationsutbytet mellan de myndigheterna eller organen,

e) 

att i de fall där aktören och/eller dennes underleverantörer byter kontrollmyndighet eller kontrollorgan, godta att kontrolljournalerna överförs till efterföljande kontrollmyndighet eller kontrollorgan,

f) 

att i de fall där aktören lämnar kontrollsystemet, acceptera att utan dröjsmål informera berörd behörig myndighet och kontrollmyndighet eller kontrollorgan,

g) 

att i de fall där aktören lämnar kontrollsystemet, godta att kontrolljournalen bevaras under en period på minst fem år,

h) 

att åtaga sig att utan dröjsmål informera de relevanta kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen om alla oegentligheter eller överträdelser som påverkar den ekologiska statusen hos produkten eller hos de ekologiska produkter som tas emot från andra aktörer eller underleverantörer.

▼B

Den deklaration som avses i första stycket ska kontrolleras av det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som lämnar en rapport om eventuella brister och oförenligheter med reglerna för ekologisk produktion. Aktören ska underteckna rapporten och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

3.  Vid tillämpningen av artikel 28.1 i förordning (EG) nr 834/2007 ska aktören anmäla följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a) 

Producentens namn och adress.

b) 

Platsen för produktionen och, i förekommande fall, ägor (fastighetsregisteruppgifter) där verksamheten bedrivs.

c) 

Verksamhetens art och produkter.

d) 

Åtagande från producenten att driva verksamheten i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen.

e) 

Om det är ett jordbruksföretag, den tidpunkt då producenten upphörde att använda sådana produkter som inte är godkända för ekologisk produktion på berörda ägor.

f) 

Namnet på det godkända kontrollorgan som producenten utsett för kontroll av verksamheten, i de fall medlemsstaten har genomfört kontrollsystemet genom att godkänna sådana organ.

Artikel 64

Ändring av kontrollarrangemang

Den ansvarige aktören ska i tillräckligt god tid till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet anmäla eventuella ändringar i beskrivningen eller av de åtgärder som avses i artikel 63 och i de bestämmelser om inledande kontroll som fastställs i artiklarna 70, 74, 80, 82, 86 och 88.

Artikel 65

Kontrollbesök

1.  Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska göra en fysisk kontroll av alla aktörer minst en gång om året.

▼M9

2.  Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska ta och analysera prover för att upptäcka produkter som inte är tillåtna för ekologisk produktion, för att kontrollera produktionsmetoder som inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion eller för att upptäcka eventuell förorening med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion. Det antal prover som årligen ska tas och analyseras av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska motsvara minst 5 % av antalet aktörer som omfattas av dess kontroll. Urvalet av de aktörer där prover ska tas ska baseras på en allmän riskbedömning för bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion. I den allmänna riskbedömningen ska alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan beaktas.

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganen ska ta och analysera prover i alla fall där man misstänker att produkter eller produktionsmetoder som inte är tillåtna för ekologisk produktion används. I sådana fall ska inget minimiantal för de prover som ska tas och analyseras gälla.

I alla andra fall får kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen också ta och analysera prover för att kontrollera förekomsten av produkter som inte är tillåtna för ekologisk produktion, för att kontrollera om produktionsmetoder inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion eller för att spåra eventuell förorening med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion.

▼B

3.  En kontrollrapport ska upprättas efter varje besök och undertecknas av den aktör som driver enheten eller av dennes företrädare.

4.  Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska dessutom genomföra stickprovsbesök, i första hand oanmälda, som ska grundas på en allmän riskbedömning när det gäller bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion, med beaktande av minst resultaten från tidigare kontroller, mängden berörda produkter och risken för att produkterna byts ut mot andra produkter.

Artikel 66

Bokföring

1.  Lagerbokföringen och den ekonomiska bokföringen ska förvaras vid enheten eller i lokalerna så att aktören kan identifiera och kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan kontrollera följande:

a) 

Leverantören eller, i förekommande fall, säljaren eller exportören av produkterna.

b) 

Beskaffenheten och mängderna av de ekologiska produkter som levererats till enheten och, i förekommande fall, alla inköpta råvaror samt deras användning, och, i förekommande fall, foderblandningens sammansättning.

c) 

Beskaffenheten och mängderna av de ekologiska produkter som lagras i lokalerna.

d) 

Beskaffenheten, mängderna och mottagarna eller, i förekommande fall, köparna, andra än slutanvändarna, av alla produkter som har lämnat enheten eller den förste mottagarens lokaler eller lagerutrymmen.

e) 

När det gäller aktörer som inte lagrar eller fysiskt hanterar sådana ekologiska produkter, beskaffenheten och mängderna av de ekologiska produkter som köpts och sålts, och leverantörerna eller, i förekommande fall, säljarna eller exportörerna och köparna eller, i förekommande fall, mottagarna.

2.  Bokföringen ska även innehålla resultaten av kontrollerna vid mottagandet av ekologiska produkter och all annan information som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet behöver för kontrollverksamheten. Dokumentationen ska styrkas med lämpliga handlingar. Dokumentationen ska visa balansen mellan mängden insatsvaror och producerade produkter.

3.  Om en aktör driver flera produktionsenheter i samma trakt ska även de enheter som framställer icke-ekologiska produkter, tillsammans med lagerlokaler för insatsvaror, omfattas av minimikraven för kontroll.

Artikel 67

Tillträde till anläggningar

1.  Aktören ska

a) 

ge kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillträde, för inspektionsändamål, till alla delar av enheten och alla lokaler och låta kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ta del av bokföring och relevanta styrkande dokument,

b) 

ge kontrollmyndigheten eller kontrollorganet alla upplysningar som skäligen anses nödvändiga för kontrollen,

c) 

på kontrollmyndighetens eller kontrollorganets begäran lämna resultaten av sina egna kvalitetssäkringsprogram.

2.  Utöver de krav som fastställs i punkt 1 ska importörer och förste mottagare överlämna den information om importerade varupartier som avses i artikel 84.

▼M6

Artikel 68

Styrkande dokumentation

1.  Vid tillämpning av artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007 ska kontrollmyndigheterna och kontrollorganen använda den förlaga för styrkande dokumentation som fastställs i bilaga XII till den här förordningen.

▼M9

Vid elektronisk certifiering enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 834/2007 ska undertecknande i fält 8 i den styrkande dokumentationen inte krävas om dokumentationens äkthet visas på annat sätt genom en elektronisk metod som inte går att manipulera.

▼M6

2.  Om en aktör som omfattas av de kontroller som görs av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i punkt 1, inom en tidsperiod som ska fastställas av kontrollmyndigheterna och kontrollorganen, begär kompletterande styrkande dokumentation, ska kontrollmyndigheterna och kontrollorganen med hjälp av den förlaga som anges i bilaga XIIa, tillhandahålla kompletterande styrkande dokumentation som bekräftar att den produktionsmetod som används har de angivna specifika egenskaperna.

I ansökningar om kompletterande styrkande dokumentation ska i fält 2 enligt den förlaga som finns i bilaga XIIa anges relevant uppgift enligt bilaga XIIb.

▼B

Artikel 69

Säljardeklaration

Vid tillämpning av artikel 9.3 i förordning (EG) nr 834/2007 får deklarationen från säljaren om att de produkter som tillhandahålls inte har framställts av eller med GMO utformas i enlighet med förlagan i bilaga XIII till den här förordningen.KAPITEL 2

Särskilda kontrollkrav för växter och växtprodukter från jordbruksproduktion eller insamling

Artikel 70

Kontrollarrangemang

1.  Den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a ska

a) 

göras även om aktörens verksamhet är begränsad till insamling av vilda växter,

b) 

visa lagrings- och produktionslokaler, skiften och/eller insamlingsområden och i förekommande fall de utrymmen där viss bearbetning eller förpackning äger rum, och

c) 

specificera datum för sista tillfälle då skiftena och/eller insamlingsområdena i fråga tillfördes produkter som inte är tillåtna enligt reglerna för ekologisk produktion.

2.  När det gäller insamling av vilda växter ska de konkreta åtgärder som avses artikel 63.1 b omfatta en förteckning över de garantier som tredje part givit och som aktören kan ge för att säkerställa att bestämmelserna i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 834/2007 följs.

Artikel 71

Anmälan

Varje år ska aktören, före det datum som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har angett, till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet anmäla sin produktionsplan för olika växtprodukter, med fördelning på skiften.

Artikel 72

Journal över växtproduktionen

Uppgifter som rör växtproduktionen ska sammanställas i en journal som alltid ska finnas tillgänglig för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen, på jordbruksföretaget. Denna journal ska, utöver vad som fastställs i artikel 71, innehålla minst följande information i fråga om

a) 

användning av gödselmedel: datum då gödselmedlet används, typ och mängd av gödselmedel, berörda skiften,

b) 

användning av växtskyddsmedel: anledning och datum då växtskyddsmedlet används, typ av växtskyddsmedel, behandlingsmetod,

c) 

inköp av insatsvaror från jordbruket: datum, typ och mängd inköpt produkt,

d) 

skörd: datum, typ och mängd av gröda, ekologisk produktion eller produktion under omställning.

Artikel 73

Flera produktionsenheter drivna av samma aktör

Om en aktör driver flera produktionsenheter i samma trakt ska alla dessa, även de som producerar icke-ekologiska växter, tillsammans med lagringslokaler för insatsvaror från jordbruket, omfattas av de allmänna och särskilda kontrollkrav som fastställs i kapitel 1 och det här kapitlet i den här avdelningen.

▼M2KAPITEL 2a

Särskilda kontrollkrav för alger

Artikel 73a

Kontrollsystem för alger

När det kontrollsystem som specifikt gäller alger införs för första gången ska den fullständiga beskrivning av platsen som avses i artikel 63.1 a innefatta

a) 

en fullständig beskrivning av anläggningarna på land och till havs,

b) 

i tillämpliga fall den miljöbedömning som beskrivs i artikel 6b.3,

c) 

i tillämpliga fall den plan för hållbar förvaltning som beskrivs i artikel 6b.4,

d) 

för vilda alger ska en fullständig beskrivning och en karta över insamlingsområden vid kusten och till havs samt över områden på land där verksamhet efter insamling bedrivs upprättas.

Artikel 73b

Register över produktionen av alger

1.  Uppgifter som rör algproduktionen ska av aktören sammanställas i en journal som alltid ska finnas tillgänglig för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen, på företaget. Den ska innehålla minst följande information:

a) 

Artförteckning, datum för skörden samt skördad kvantitet.

b) 

Datum för användning av gödselmedel samt typ och mängd som använts.

2.  När det gäller insamling av vilda alger ska journalen dessutom innehålla följande:

a) 

Historik över skördeverksamhet för varje art på namngivna algmattor.

b) 

Uppskattad skörd (volym) per säsong.

c) 

Källor till eventuell förorening av algmattor.

d) 

Hållbar årlig avkastning för varje algmatta.

▼BKAPITEL 3

Kontrollkrav för gårdar som föder upp djur och producerar animaliska produkter

Artikel 74

Kontrollarrangemang

1.  När det särskilda kontrollsystemet för animalieproduktion införs ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a innehålla

a) 

en fullständig beskrivning av byggnader, betesmarker, utomhusrastgårdar och så vidare och, i tillämpliga fall, lager-, förpacknings- och beredningslokaler, animalieprodukter, råvaror och insatsvaror,

b) 

en fullständig beskrivning av anläggningarna för lagring av stallgödsel.

2.  De konkreta åtgärder som avses i artikel 63.1 b ska inbegripa

a) 

en plan som överenskommits med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten för spridning av gödsel, samt en fullständig beskrivning av de arealer som används för växtodling,

b) 

i tillämpliga fall, när det gäller spridning av gödsel, att skriftliga överenskommelser med andra jordbruksföretag enligt artikel 3.3 uppfyller bestämmelserna i regelverket för ekologisk produktion,

c) 

en skötselplan för enheten med ekologisk animalieproduktion.

Artikel 75

Identifiering av djur

Djuren ska identifieras på ett bestående sätt med den teknik som är anpassad för varje djurslag, individuellt för stora däggdjur, individuellt eller per parti för fjäderfän och för små däggdjur.

Artikel 76

Uppfödningsdagbok

En stalljournal ska upprättas i form av ett register som alltid ska finnas tillgängligt för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen, på jordbruksföretaget. Detta register, som syftar till att ge en fullständig beskrivning av skötseln av besättningen, ska minst innehålla följande information:

a) 

Insättning av djur på jordbruksföretaget: ursprung och datum för insättande, omställningsperiod, identifikationsmärke, tidigare veterinärbehandling.

b) 

Utförsel av djur från jordbruksföretaget: ålder, antal, slaktvikt, identifikationsmärkning och destinationsort.

c) 

Eventuella förluster av djur och anledning till detta.

d) 

Foder: fodertyp, inklusive fodertillsatser, andel av olika ingredienser i foderstaten, tidsperioder då djuren har möjlighet att vistas utomhus, perioder med växling av betesområde om begränsning gäller för detta.

e) 

Förebyggande av sjukdomar, behandling och veterinärvård: datum för behandling, detaljerade uppgifter om diagnos, dosering, typ av produkt för behandling, uppgift om de verksamma farmakologiska ämnena, behandlingssätt och veterinärens ordination när det gäller veterinärvård med intyg och den tidsfrist som ålagts innan animalieprodukter kan saluföras som ekologiska.

Artikel 77

Kontrollåtgärder vid användning av veterinärmedicinska läkemedel

När veterinärmedicinska läkemedel används ska de uppgifter som avses i artikel 76 e anmälas till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet innan djuren eller animalieprodukterna saluförs som ekologiskt producerade. De behandlade djuren ska identifieras tydligt, individuellt i fråga om stora djur och individuellt, per grupp eller per bikupa i fråga om fjäderfä, små djur och bin.

Artikel 78

Särskilda kontrollåtgärder för biodling

1.  En karta i lämplig skala som anger var bikupor är utplacerade ska lämnas in till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet av biodlaren. Om inga sådana områden anges i enlighet med artikel 13.2 ska biodlaren inkomma till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet med lämplig dokumentation och belägg, vid behov med lämpliga analyser, som visar att de områden som är tillgängliga för hans bisamhällen uppfyller kraven i denna förordning.

2.  Följande uppgifter om användning av artificiell utfodring ska införas i bigårdarnas register: produkttyp, datum, kvantiteter och i vilka bikupor den används.

3.  När veterinärmedicinska läkemedel används ska produkttypen, inbegripet uppgift om det verksamma farmakologiska ämnet, samt detaljerade uppgifter om diagnos, dosering, användningssätt, behandlingslängd och lagstadgad karenstid noga anges och meddelas kontrollorganet eller kontrollmyndigheten innan produkterna får saluföras som ekologiskt producerade.

4.  Det område där bigården är belägen måste registreras tillsammans med identifikation av kuporna. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska informeras om flyttning av bigårdar inom en tidsfrist som ska överenskommas med kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

5.  Särskild omsorg ska ägnas åt att se till att skattning, förädling och lagring av biodlingsprodukter sker på lämpligt sätt. Alla åtgärder i syfte att uppfylla dessa krav ska registreras.

6.  Bortflyttning av skattlådorna och skattning av honung ska införas i bigårdens register.

Artikel 79

Flera produktionsenheter drivna av samma aktör

Om en aktör driver flera produktionsenheter enligt artiklarna 17.1, 40 och 41 är också de enheter som producerar djur som inte är ekologiskt uppfödda eller icke ekologiska animalieprodukter underställda kontrollsystemet enligt kapitel 1 och detta kapitel i denna avdelning.

▼M2KAPITEL 3a

Särskilda kontrollkrav för produktion av vattenbruksdjur

Artikel 79a

Kontrollsystem för produktion av vattenbruksdjur

När det kontrollsystem som specifikt gäller vattenbruksdjur införs för första gången ska den fullständiga beskrivning av enheten som avses i artikel 63.1 a innefatta

a) 

en fullständig beskrivning av anläggningarna på land och till havs,

b) 

i tillämpliga fall den miljöbedömning som beskrivs i artikel 6b.3,

c) 

i tillämpliga fall den plan för hållbar förvaltning som beskrivs i artikel 6b.4,

d) 

när det gäller blötdjur, en sammanfattning av det särskilda kapitel i planen för hållbar förvaltning som krävs enligt artikel 25q.2.

Artikel 79b

Register över produktionen av vattenbruksdjur

Följande uppgifter ska av aktören sammanställas i en journal som ska hållas aktuell och alltid ska finnas tillgänglig för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen, på företaget:

a) 

Ursprung, ankomstdatum och omställningsperiod för djur som anländer till anläggningen.

b) 

Antal partier, ålder, vikt och destinationsort för djur som lämnar anläggningen.

c) 

Uppgifter om rymningar.

d) 

För fisk, fodrets typ och mängd, och för karp och närbesläktade arter, dokumentation som styrker behovet av att använda tilläggsfoder.

e) 

Veterinärbehandlingar, med uppgifter om syfte, behandlingsdatum, behandlingsmetod, typ av produkt och karenstid.

f) 

Sjukdomsförebyggande åtgärder, med uppgifter om driftuppehåll, rengöring och vattenbehandling.

Artikel 79c

Särskilda kontrollbesök för musslor

När det gäller produktion av musslor ska inspektionsbesök göras före och under produktion av maximal biomassa.

Artikel 79d

Flera produktionsenheter drivna av samma aktör

Om en aktör driver flera produktionsenheter i enlighet med artikel 25c ska även de enheter som producerar icke-ekologiska vattenbruksdjur omfattas av det kontrollsystem som föreskrivs i kapitel 1 och det här kapitlet.

▼BKAPITEL 4

►M2  Kontrollkrav för enheter för beredning av växtprodukter, algprodukter, animalieprodukter och produkter av vattenbruksdjur samt livsmedel som består av sådana produkter ◄

Artikel 80

Kontrollarrangemang

Om en enhet sysslar med beredning för egen eller annans räkning, vilket också särskilt avser vissa enheter som sysslar med paketering och/eller ompaketering av sådana produkter, eller enheter som sysslar med märkning och/eller ommärkning av sådana produkter, ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a beskriva utrymmen för mottagning, beredning, paketering, märkning och lagring av jordbruksprodukter före och efter hanteringen av dem samt rutinerna vid transport av produkterna.KAPITEL 5

►M2  Kontrollkrav för import av ekologiska produkter från tredjeland ◄

Artikel 81

Tillämpningsområde

Detta kapitel gäller alla aktörer som, i egenskap av importör eller förste mottagare, för egen eller annans räkning sysslar med import eller mottagande av ekologiska produkter.

Artikel 82

Kontrollarrangemang

1.  När det gäller importörer ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a innefatta importörens lokaler och importverksamhet, med uppgift om var produkterna förs in till gemenskapen och eventuella andra lokaler som importören tänker använda för att lagra de importerade produkterna innan de levereras till den förste mottagaren.

Den deklaration som avses i artikel 63.2 ska även innehålla ett åtagande från importören att se till att de lagringslokaler som importören tänker använda för att lagra produkter kontrolleras av antingen kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, eller när lagringslokalerna ligger i en annan medlemsstat eller region, av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som godkänts för kontroller i den medlemsstaten eller regionen.

2.  När det gäller den förste mottagaren ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a visa utrymmen för mottagning och lagring.

3.  Om importören och den förste mottagaren är samma juridiska person och om verksamheten bedrivs i en enda enhet kan de rapporter som avses i artikel 63.2 sammanfattas i en enda rapport.

Artikel 83

Dokumentation

Både importören och den förste mottagaren ska föra lagerbokföring och ekonomisk bokföring, såvida de inte är verksamma inom samma enhet.

På kontrollmyndighetens eller kontrollorganets begäran ska uppgifter tillhandahållas om transporten från exportören i det tredjelandet till den förste mottagaren och från den förste mottagarens lokaler eller lager till mottagaren inom gemenskapen.

Artikel 84

Information om importerade varupartier

Importören ska i tillräckligt god tid informera kontrollorganet eller kontrollmyndigheten om varje varuparti som ska importeras till gemenskapen. Informationen ska inbegripa följande:

a) 

Förste mottagarens namn och adress.

b) 

Alla uppgifter som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten rimligen kan kräva,

i) 

för produkter som importeras i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 834/2007: den styrkande dokumentation som avses i den artikeln,

ii) 

för produkter som importeras i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007: en kopia av det kontrollintyg som avses i den artikeln.

På anmodan av importörens kontrollorgan eller kontrollmyndighet ska importören förmedla den information som avses i första stycket till den förste mottagarens kontrollorgan eller kontrollmyndighet.

▼M17

Importören ska överföra den information som avses i första och andra styckena via det elektroniska Traces-systemet (Trade Control and Expert System) som inrättades genom kommissionens beslut 2003/24/EG ( 30 ).

▼B

Artikel 85

Kontrollbesök

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska kontrollera den dokumentation som avses i artikel 83 i den här förordningen och det kontrollintyg som avses i artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 834/2007 eller den styrkande dokumentation som avses i artikel 32.1 c i den förordningen.

Om importören bedriver importverksamhet i olika enheter eller lokaler ska han på begäran tillgängliggöra de rapporter som avses i artikel 63.2 andra stycket i den här förordningen för vart och ett av dessa utrymmen.KAPITEL 6

Kontrollkrav för enheter som sysslar med produktion, beredning eller import av ekologiska produkter och som helt eller delvis har lagt ut den verksamhet som berörs på tredje part

Artikel 86

Kontrollarrangemang

När det gäller verksamhet som lagts ut på tredje part ska den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a innehålla

a) 

en förteckning över underleverantörer med en beskrivning av deras verksamhet och uppgift om det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som de är underställda,

b) 

ett skriftligt godkännande från underleverantörerna om att de har gått med på att få sitt företag kontrollerat inom ramen för kontrollsystemet i avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007,

c) 

en förteckning över alla konkreta åtgärder, däribland ett lämpligt dokumentationssystem, som ska vidtas inom enheten för att säkerställa att de produkter som producenten släpper ut på marknaden kan, i förkommande fall, spåras till leverantörerna, säljarna, mottagarna och köparna.KAPITEL 7

Kontrollkrav för enheter som bereder foder

Artikel 87

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska tillämpas på alla enheter som för egen eller för annans räkning medverkar i beredning av produkter enligt artikel 1.2 c i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 88

Kontrollarrangemang

1.  I den fullständiga beskrivningen av enheten enligt artikel 63.1 a ska följande anges:

a) 

De utrymmen som används för mottagning, beredning och lagring av produkter avsedda att användas till foder, före och efter de olika momenten.

b) 

De utrymmen som används för lagring av andra produkter som används för beredning av foder.

c) 

De utrymmen som används för lagring av produkter för rengöring och desinfektion.

d) 

I förekommande fall, i enlighet med artikel 5.1 a i direktiv 79/373/EEG, en beskrivning av de foderblandningar som aktören har för avsikt att bereda och den djurart eller kategori av djur som foderblandningen är avsedd för.

e) 

I förekommande fall benämningar på de foderråvaror som aktören har för avsikt att bereda.

2.  De åtgärder som aktören ska vidta enligt artikel 63.1 b för att säkerställa att reglerna för ekologisk produktion följs ska inbegripa uppgifter om de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 26.

3.  Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska utnyttja dessa åtgärder till att företa en allmän utvärdering av de risker som är förbundna med varje beredningsenhet och upprätta en kontrollplan. I kontrollplanen ska föreskrivas ett lägsta antal slumpmässigt tagna prov som ska tas för analys i förhållande till de förmodade riskerna.

Artikel 89

Bokföring

För att kunna utföra en ändamålsenlig kontroll av verksamheten ska den bokföring som avses i artikel 66 innehålla uppgifter om ursprung, karaktär och kvantiteter av foderråvaror och tillsatser och även uppgifter om försäljning och om de färdiga slutprodukterna.

Artikel 90

Kontrollbesök

De kontrollbesök som avses i artikel 65 ska inbegripa en fullständig fysisk kontroll av alla lokaler. Dessutom ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, på grundval av en allmän bedömning av tänkbara risker för bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion, göra riktade inspektioner.

Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska fästa särskild uppmärksamhet vid de kritiska punkter som har lyfts fram av aktören för att avgöra om dennes övervakning och kontroll utförs på ett lämpligt sätt.

Alla tillverkningsställen som aktören använder för sin verksamhet får inspekteras med en regelbundenhet som står i proportion till de risker som är förbundna med dem.KAPITEL 8

Överträdelser och informationsutbyte

Artikel 91

Åtgärder vid misstanke om överträdelser och avvikelser

1.  Om en aktör anser eller misstänker att en produkt som han har producerat, berett, importerat eller erhållit från en annan aktör inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion ska han inleda ett förfarande för att antingen ta bort eventuella hänvisningar till ekologisk produktion från denna produkt eller för att avskilja och identifiera produkten. Aktören får inte bereda, förpacka eller släppa ut produkten på marknaden förrän misstanken har undanröjts, såvida produkten inte säljs utan en hänvisning till ekologisk produktion. Vid tvivel ska aktören omedelbart informera kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får kräva att produkten inte släpps ut på marknaden med en hänvisning till en ekologisk produktionsmetod till dess att den information som aktören eller en annan källa lämnar på ett tillfredsställande sätt visar att misstanken har undanröjts.

2.  Om en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan har välgrundade skäl för att misstänka att en aktör planerar att släppa ut en produkt på marknaden som inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion men är märkt med en hänvisning till en ekologisk produktionsmetod kan myndigheten eller organet tillfälligt förbjuda aktören att saluföra produkten med den aktuella hänvisningen under en viss tidsperiod som ska fastställas av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet. Innan kontrollmyndigheten eller kontrollorganet fattar ett sådant beslut ska de ge aktören möjlighet att lämna synpunkter. Aktören ska dessutom åläggas att ta bort hänvisningen till den ekologiska produktionsmetoden om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet med säkerhet kan fastställa att produkten inte överensstämmer med kraven för ekologisk produktion.

Om misstanken emellertid inte bekräftas inom nämnda tidsperiod ska det förbud som avses i första stycket hävas senast efter utgången av den tidsperioden. I arbetet med att bekräfta eller bilägga misstanken ska aktören samarbeta fullständigt med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

3.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder och påföljder som behövs för att förhindra bedräglig användning av de uppgifter som avses i avdelning IV i förordning (EG) nr 834/2007 och avdelning III och/eller bilaga XI till den här förordningen.

▼M9

Artikel 92

Informationsutbyte mellan kontrollmyndigheter, kontrollorgan och behöriga myndigheter

1.  I de fall då aktören och/eller den aktörens underleverantörer inte kontrolleras av samma kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, ska kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen utbyta relevant information om den verksamhet som omfattas av deras kontroll.

2.  När aktörer och/eller deras underleverantörer byter kontrollmyndighet eller kontrollorgan, ska de berörda kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen utan dröjsmål anmäla bytet till den behöriga myndigheten.

Föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan ska lämna över relevanta delar av den berörda aktörens kontrolljournal och de rapporter som avses i artikel 63.2 andra stycket till efterföljande kontrollmyndighet eller kontrollorgan.

Den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet ska se till att aktören har åtgärdat eller håller på att åtgärda de fall av bristande efterlevnad som är noterade i rapporten från föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan.

3.  Om en aktör lämnar kontrollsystemet, ska aktörens kontrollmyndighet eller kontrollorgan utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten.

4.  Om en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan konstaterar oegentligheter eller överträdelser som påverkar produkters ekologiska status, ska den utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat som utsåg eller godkände den i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

På eget initiativ får denna behöriga myndighet även kräva all annan information om oegentligheter eller överträdelser.

Vid fall där oegentligheter eller överträdelser konstateras med avseende på produkter som omfattas av andra kontrollmyndigheters eller kontrollorgans kontroll, ska även de myndigheterna eller organen utan dröjsmål informeras.

5.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder och inrätta dokumenterade förfaranden för att möjliggöra informationsutbyte mellan alla kontrollmyndigheter som de har utsett och/eller alla kontrollorgan som de har godkänt i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007, inklusive förfaranden för informationsutbyte i syfte att kontrollera den styrkande dokumentation som avses i artikel 29.1 i den förordningen.

6.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder och inrätta dokumenterade förfaranden för att se till att information om inspektions- och besöksresultaten enligt artikel 65 i den här förordningen lämnas in till det utbetalande organet alltefter dess behov enligt artikel 33.1 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 ( 31 ).

Artikel 92a

Informationsutbyte mellan olika medlemsstater och kommissionen

1.  När en medlemsstat konstaterar oegentligheter eller överträdelser med avseende på en produkt som härrör från en annan medlemsstat och som är försedd med de uppgifter som avses i avdelning IV i förordning (EG) nr 834/2007 och avdelning III och/eller bilaga XI till denna förordning, ska den utan dröjsmål anmäla detta till den medlemsstat som har utsett kontrollmyndigheten eller godkänt kontrollorganet, de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen.

▼M20

1a.  När en medlemsstat konstaterar oegentligheter eller överträdelser vid tillämpningen av den här förordningen med avseende på en produkt som härrör från den medlemsstaten och som är försedd med de uppgifter som avses i avdelning IV i förordning (EG) nr 834/2007 och i avdelning III i den här förordningen eller bilaga XI till den här förordningen, och om dessa oegentligheter eller överträdelser påverkar en eller flera andra medlemsstater, ska den utan dröjsmål anmäla detta till den eller de berörda medlemsstaterna, de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen.

▼M9

2.  När en medlemsstat med avseende på produkter som importerats i enlighet med artikel 33.2 eller 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 konstaterar oegentligheter eller överträdelser rörande kraven i den förordningen eller i förordning (EG) nr 1235/2008, ska den utan dröjsmål anmäla detta till de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen.

3.  När en medlemsstat med avseende på produkter som importerats i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008 konstaterar oegentligheter eller överträdelser rörande kraven i den förordningen och i förordning (EG) nr 834/2007, ska den utan dröjsmål anmäla detta till den medlemsstat som utfärdade tillståndet, de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen. Anmälan ska skickas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen om oegentligheten eller överträdelsen gäller produkter för vilka medlemsstaten själv utfärdat det tillstånd som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008.

4.  Den medlemsstat som mottar en anmälan rörande produkter med bristande överensstämmelse i enlighet med punkt 1 eller 3 eller den medlemsstat som utfärdade det tillstånd som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008 för en produkt för vilken en avvikelse eller överträdelse har konstaterats, ska undersöka ursprunget till oegentligheterna eller överträdelserna. Den ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder.

Den ska informera den medlemsstat som skickade anmälan, de andra medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som har vidtagits genom att besvara den ursprungliga anmälan genom det system som avses i artikel 94.1. Svaret ska skickas inom 30 kalenderdagar från datumet för den ursprungliga anmälan.

5.  Den medlemsstat som skickade den ursprungliga anmälan får vid behov begära kompletterande uppgifter från den svarande medlemsstaten. Den medlemsstat som skickade den ursprungliga anmälan ska under alla förhållanden göra de införanden och uppdateringar som krävs i det system som avses i artikel 94.1 efter att ha mottagit ett svar eller kompletterande uppgifter från en medlemsstat som mottagit anmälan.

Artikel 92b

Offentliggörande av information

Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt, även via internet, med hjälp av förlagan i bilaga XII till denna förordning, ge allmänheten tillgång till de uppdaterade register som avses i artikel 28.5 i förordning (EG) nr 834/2007 och som innehåller uppdaterad styrkande dokumentation enligt artikel 29.1 i den förordningen. Medlemsstaterna ska vederbörligen iaktta de krav om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG ( 32 ).

▼M9KAPITEL 9

De behöriga myndigheternas tillsyn

Artikel 92c

Tillsynsverksamhet avseende kontrollorgan

1.  Den tillsynsverksamhet som utövas av behöriga myndigheter som delegerar kontrolluppgifter till kontrollorgan i enlighet med artikel 27.4 b i förordning (EG) nr 834/2007 ska inriktas på utvärdering av kontrollorganens operativa prestation, med beaktande av resultatet av arbetet i det nationella ackrediteringsorgan som avses i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 ( 33 ).

Tillsynsverksamheten ska omfatta en bedömning av kontrollorganens interna förfaranden för kontroll, förvaltning och granskning av kontrolljournaler mot bakgrund av de skyldigheter som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 och kontroll av hur bristande överensstämmelser respektive överklaganden och klagomål hanteras.

2.  De behöriga myndigheterna ska kräva att kontrollorganen lämnar in dokumentation om sina riskbedömningsförfaranden.

Riskbedömningsförfarandena ska vara utformade så att

a) 

resultatet av riskbedömningen kan ligga till grund för att fastställa frekvensen av oanmälda eller anmälda årliga inspektioner och besök,

b) 

ytterligare stickprovsbesök enligt artikel 65.4 genomförs i enlighet med riskkategorin hos minst 10 % av de aktörer som omfattas av kontrakt,

c) 

minst 10 % av alla inspektioner och besök som genomförs i enlighet med artikel 65.1 och 65.4 är oanmälda,

d) 

urvalet av aktörer som ska underkastas oanmälda inspektioner och besök fastställs på grundval av riskbedömningen och dessa planeras i enlighet med risknivån.

3.  De behöriga myndigheter som delegerar kontrolluppgifter till kontrollorgan ska kontrollera att kontrollorganen har tillräcklig kunskap, inklusive kunskap om de riskfaktorer som påverkar produkternas ekologiska status, kvalifikationer, utbildning och erfarenhet avseende ekologisk produktion i allmänhet samt avseende relevant unionslagstiftning, och att det finns lämpliga regler om arbetsplatsrotering mellan inspektörer.

4.  De behöriga myndigheterna ska ha dokumenterade förfaranden för delegering av uppgifter till kontrollorgan i enlighet med artikel 27.5 i förordning (EG) nr 834/2007 och för tillsyn i enlighet med denna artikel, med detaljerade regler för den information som ska lämnas av kontrollorganen.

Artikel 92d

Förteckning över åtgärder i händelse av oegentligheter och överträdelser

De behöriga myndigheterna ska anta och till kontrollorgan som har delegerats kontrolluppgifter översända en förteckning över åtminstone oegentligheter och överträdelser som påverkar produkters ekologiska status samt motsvarande åtgärder som kontrollorganen ska vidta i händelse av oegentligheter eller överträdelser som begås av aktörer som står under deras kontroll och som deltar i ekologisk produktion.

Behöriga myndigheter får på eget initiativ även ta med annan relevant information i förteckningen.

Artikel 92e

Årlig inspektion av kontrollorgan

De behöriga myndigheterna ska organisera en årlig inspektion av de kontrollorgan som har delegerats kontrolluppgifter i enlighet artikel 27.4 b i förordning (EG) nr 834/2007. Den behöriga myndigheten ska vid den årliga inspektionen beakta resultatet av arbetet i det nationella ackrediteringsorgan som avses i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 765/2008. Vid den årliga inspektionen ska den behöriga myndigheten särskilt kontrollera

a) 

överensstämmelsen med det normala kontrollförfarande för kontrollorganet som lagts fram för den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 27.6 a i förordning (EG) nr 834/2007,

b) 

att kontrollorganet har tillräckligt stort antal av väl kvalificerad och erfaren personal i enlighet med artikel 27.5 b i förordning (EG) nr 834/2007 samt att utbildning om risker som påverkar produkternas ekologiska status har genomförts,

c) 

att kontrollorganet har och följer dokumenterade förfaranden och mallar för

i) 

den årliga riskbedömningen enligt artikel 27.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii) 

utarbetande av en riskbaserad strategi för provtagning samt utförande av provtagning och laboratorieanalys,

iii) 

informationsutbyte med andra kontrollorgan och med den behöriga myndigheten,

iv) 

inledande och uppföljande kontroller av aktörer som står under dess kontroll,

v) 

tillämpningen och uppföljningen av den förteckningen över åtgärder som ska vidtas i händelse av överträdelser eller oegentligheter,

vi) 

iakttagande av kraven på skydd av personuppgifter för de aktörer som står under dess kontroll enligt de medlemsstater där den behöriga myndigheten bedriver sin verksamhet och i enlighet med direktiv 95/46/EG.

Artikel 92f

Ekologiska uppgifter i den fleråriga nationella kontrollplanen och den årliga rapporten

Medlemsstaterna ska se till att de fleråriga nationella kontrollplaner som avses i artikel 41 i förordning (EG) nr 882/2004 omfattar tillsynen av de kontroller som genomförs av den ekologiska produktionen i enlighet med den här förordningen och att de särskilda uppgifter om tillsynen, nedan kallade ekologiska uppgifter, ingår i den årliga rapport som avses i artikel 44 i förordning (EG) nr 882/2004. De ekologiska uppgifterna ska omfatta de områden som anges i bilaga XIIIb till den här förordningen.

De ekologiska uppgifterna ska bygga på information om de kontroller som genomförs av kontrollorganen och/eller kontrollmyndigheterna samt på granskningar som utförs av den behöriga myndigheten.

Uppgifterna ska redovisas enligt de mallar som återfinns i bilaga XIIIc till denna förordning, från och med år 2015 för år 2014.

Medlemsstaterna får införa de ekologiska uppgifterna i ett särskilt kapitel i sina nationella kontrollplaner och årliga rapporter.

▼BAVDELNING V

ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL KOMMISSIONEN, ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSERKAPITEL 1

Överföring av information till kommissionen

Artikel 93

Statistiska uppgifter

1.  Före den 1 juli varje år ska medlemsstaterna till kommissionen översända de årliga statistiska uppgifter om ekologisk produktion som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 834/2007 genom att använda de datasystem som gör det möjligt att utbyta dokument och information på elektronisk väg och som tillhandahålls av kommissionen (GD Eurostat).

2.  De statistiska uppgifter som avses i punkt 1 ska särskilt omfatta följande uppgifter:

a) 

Antalet producenter, förädlare, importörer och exportörer av ekologiska produkter.

b) 

Den ekologiska produktionen av grödor och den odlingsareal som är under omställning respektive där ekologisk produktion bedrivs.

c) 

Den ekologiska animalieproduktionen i antal djur och ekologiska animalieprodukter.

d) 

Uppgift om ekologisk industriell produktion fördelad på typ av verksamhet.

▼M2

e) 

Antalet enheter för ekologisk produktion av vattenbruksdjur.

f) 

Volymen ekologisk produktion av vattenbruksdjur.

g) 

Som frivillig uppgift, antalet enheter för ekologisk algproduktion och volymen ekologisk algproduktion.

▼B

3.  När medlemsstaterna översänder de statistiska uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska de använda den centrala dataportal som tillhandahålls av kommissionen (GD Eurostat).

4.  De bestämmelser som rör strukturen på statistiska uppgifter och metadata ska definieras inom ramen för gemenskapens statistiska program efter de förlagor och frågeformulär som finns tillgängliga via det system som avses i punkt 1.

Artikel 94

Övrig information

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna följande uppgifter genom det datasystem som gör det möjligt att utbyta dokument och information på elektronisk väg och som tillhandahålls av kommissionen (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) för annan information än statistisk information:

▼M17

a) 

Senast den 30 juni 2017, den information som avses i artikel 35 a i förordning (EG) nr 834/2007, inklusive e-postadress och webbadress, och därefter vid eventuella ändringar av informationen.

b) 

Senast den 30 juni 2017, den information som avses i artikel 35 b i förordning (EG) nr 834/2007, inklusive adress, e-postadress och webbadress, och därefter vid eventuella ändringar av informationen.

▼B

c) 

Före den 1 juli varje år, all övrig information som krävs eller behövs enligt den här förordningen.

▼M7

d) 

Inom en månad efter godkännandet, de undantag som medlemsstaterna har beviljat enligt artikel 47 första stycket c och e.

▼M17

e) 

Senast den 30 juni 2017, namn, adress, e-postadress och webbadress till den ansvariga medlemsstatens behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 2.6 i förordning (EG) nr 1235/2008, och därefter vid eventuella ändringar av dessa uppgifter.

▼B

2.  Uppgifterna ska meddelas, föras in och uppdateras i det datasystem som avses i punkt 1 på ansvar av den behöriga myndighet som avses artikel 35 i förordning (EG) nr 834/2007, av myndigheten själv eller av det organ till vilket denna uppgift har delegerats.

3.  De bestämmelser som rör strukturen på statistiska uppgifter och metadata ska definieras på grundval av de förlagor och frågeformulär som finns tillgängliga via det system som avses i punkt 1.KAPITEL 2

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 95

Övergångsbestämmelser

1.  Under en övergångsperiod som går ut den 31 december 2010 får nötkreatur hållas bundna i byggnader som redan existerade före den 24 augusti 2000, under förutsättning att djuren får tillgång till regelbunden rastning och att uppfödningen sker i enlighet med djurskyddskrav på bekväma ströytor och med individuell skötsel samt under förutsättning att den behöriga myndigheten har godkänt denna åtgärd. Den behöriga myndigheten får efter begäran av enskilda aktörer fortsätta att tillåta detta undantag under en begränsad period som upphör före den 31 december 2013, med det ytterligare villkoret att kontrollbesöken enligt artikel 65.1 genomförs minst två gånger per år.

2.  Den behöriga myndigheten kan, under en övergångsperiod som går ut den 31 december 2010, godkänna de undantag i fråga om byggnader avsedda för djur och djurtäthet som beviljas animalieproducerande enheter på grundval av det undantag som föreskrivs i del B punkt 8.5.1 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 2092/91. De aktörer som utnyttjar detta undantag ska presentera en plan som ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som syftar till att garantera överensstämmelse med reglerna för ekologisk produktion i slutet av övergångsperioden för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet. Den behöriga myndigheten får efter begäran av enskilda aktörer fortsätta att tillåta detta undantag under en begränsad period som upphör före den 31 december 2013, med det ytterligare villkoret att kontrollbesöken enligt artikel 65.1 genomförs minst två gånger per år.

3.  Under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2010 får den avslutande gödningen av får och grisar för köttproduktion enligt punkt 8.3.4 i bilaga I.B till förordning (EEG) nr 2092/91 ske inomhus under förutsättning att kontrollbesöken enligt artikel 65.1 genomförs minst två gånger per år.

4.  Kastrering av smågrisar får genomföras utan användning av anestesi eller analgesi under en övergångsperiod som går ut den 31 december 2011.

5.  I avvaktan på införandet av närmare bearbetningsregler för foder till sällskapsdjur ska nationella regler eller, i avsaknad av sådana, privata normer som godtas eller erkänns av medlemsstaterna gälla.

▼M2

6.  Vid tillämpning av artikel 12.1 j i förordning (EG) nr 834/2007 och i avvaktan på införandet av särskilda ämnen enligt artikel 16.1 f i den förordningen, får endast produkter som godkänts av de behöriga myndigheterna användas.

▼B

7.  Icke-ekologiska ingredienser från jordbruket som godkänns av medlemsstaterna enligt förordning (EEG) nr 207/93 får anses som godkända enligt den här förordningen. Godkännanden som beviljats i enlighet med artikel 3.6 i den tidigare förordningen löper emellertid ut den 31 december 2009.

8.  Under en övergångsperiod som löper ut den 1 juli 2010 får aktören vid märkningen fortsätta att tillämpa bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91 med avseende på

i) 

systemet för beräkning av det procentuella innehållet av ekologiska ingredienser i livsmedel,

ii) 

kodnumret och/eller namnet på kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

▼M3

9.  Lager av produkter som producerats, förpackats och märkts före den 1 juli 2010 i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91 eller förordning (EG) nr 834/2007 får fortsätta att saluföras med termer som hänvisar till ekologisk produktion till dess att lagren har tömts.

10.  Förpackningsmaterial som uppfyller kraven i förordning (EEG) nr 2092/91 eller förordning (EG) nr 834/2007 får fortsätta att användas för produkter som släpps ut på marknaden försedda med termer som hänvisar till ekologisk produktion fram till och med den 1 juli 2012, förutsatt att produkten i övrigt uppfyller kraven i förordning (EG) nr 834/2007.

▼M7

10a.  För produkter inom vinsektorn ska den övergångsperiod som avses i punkt 8 löpa ut den 31 juli 2012.

Lager av vin och vinprodukter som i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91 eller förordning (EG) nr 834/2007 producerats till och med den 31 juli 2012 får fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts, om följande märkningskrav uppfylls:

a) 

Den gemenskapslogotyp för ekologisk produktion som avses i artikel 25.1 i förordning (EG) nr 834/2007, och som från och med den 1 juli 2010 går under beteckningen ”EU:s ekologiska logotyp”, får användas, under förutsättning att processen för vinframställning är förenlig med kapitel 3a i avdelning II i denna förordning.

b) 

Aktörer som använder ”EU:s ekologiska logotyp” ska bevara upptagen dokumentation under minst fem år efter det att de salufört det vin som framställts av ekologiska druvor, även för motsvarande mängd vin i liter, per vinkategori och per år.

c) 

Om den dokumentation som avses i b inte är tillgänglig, får sådant vin märkas som ”vin av ekologiska druvor”, om det uppfyller kraven i denna förordning, förutom de som avses i kapitel 3a i avdelning II.

d) 

Vin som märkts som ”vin av ekologiska druvor” får inte märkas med ”EU:s ekologiska logotyp”.

▼M2

11.  Under en period som löper ut den ►M11   ►C2  1 januari 2015 ◄  ◄ får den behöriga myndigheten tillåta att de produktionsenheter för vattenbruksdjur och alger som är etablerade och bedriver produktion enligt nationellt godkända ekologiska bestämmelser innan denna förordning träder i kraft behåller sin ekologiska status medan en anpassning till denna förordning sker, förutsatt att det inte förekommer någon otillbörlig förorening av vattnet med ämnen som inte är tillåtna vid ekologisk produktion. Aktörer som gynnas av denna åtgärd ska anmäla berörda anläggningar, fiskdammar, kassar eller algpartier till den behöriga myndigheten.

▼B

Artikel 96

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 207/93, (EG) nr 223/2003 och (EG) nr 1452/2003 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna och till förordning (EEG) nr 2092/91 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XIV.

Artikel 97

Ikraftträdande och tillämpning

Den här förordningen träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Artikel 27.2 a och 58 ska emellertid tillämpas från och med den 1 juli 2010.

Den här förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M21
BILAGA I

Gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen enligt artiklarna 3.1 och 6d.2

Anmärkningar:

A:Godkända enligt förordning (EEG) nr 2092/91 och överförda genom artikel 16.3 c i förordning (EG) nr 834/2007.

B:Godkända enligt förordning (EG) nr 834/2007.Godkännande

Namn

Produkter som är sammansatta av eller endast innehåller de material som anges nedan:

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Stallgödsel

Produkter som består av en blandning av exkrementer från djur och vegetabiliska material (ströbädd).

Inte från industrijordbruk.

A

Torkad stallgödsel och dehydrerad fjäderfägödsel

Inte från industrijordbruk.

A

Komposterade exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel och komposterad stallgödsel

Inte från industrijordbruk.

A

Flytande exkrementer från djur

Används efter kontrollerad jäsning och/eller lämplig utspädning.

Inte från industrijordbruk.

B

Komposterad eller fermenterad blandning av hushållsavfall

Produkt från källsorterat hushållsavfall som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

Endast vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall.

Endast vid produktion i ett slutet, övervakat insamlingssystem som godkänts av medlemsstaten.

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt:

Kadmium: 0,7, koppar: 70, nickel: 25, bly: 45, zink: 200, kvicksilver:

0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ej påvisbart.

A

Torv

Får endast användas i samband med trädgårdsodling (grönsaks-, blomster- och trädodling, plantskola).

A

Avfall från svampodling

Den ursprungliga sammansättningen av växtmedlet ska vara begränsad till de produkter som omfattas av denna bilaga.

A

Exkrementer från maskar (maskkompost) och insekter

 

A

Guano

 

A

Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliskt material

Produkt från blandning av vegetabiliskt material som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

B

Rötrester från biogasanläggning som innehåller animaliska biprodukter som samrötats med material av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som förtecknas i denna bilaga

Animaliska biprodukter (inklusive biprodukter från vilda djur) i kategori 3 och mag- och tarminnehåll i kategori 2 (kategori 2 och 3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (1)) får inte komma från industrijordbruk.

Processerna ska överensstämma med kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan.

B

Produkter eller biprodukter av animaliskt ursprung enligt följande:

Blodmjöl

Hovmjöl

Hornmjöl

Benmjöl eller benmjöl där gelatinet tagits bort

Fiskmjöl

Köttmjöl

Fjäder-, hår- och ”chiquette”-mjöl

Ull

Päls (1)

Hår

Mejeriprodukter

Hydrolyserade proteiner (2)

1)  Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrsubstans: ej påvisbart.

2)  Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan.

A

Produkter och biprodukter av vegetabiliskt ursprung till gödsling

T.ex. mjöl av oljekakor, kakaoskal, maltgroddar.

B

Hydrolyserade proteiner av vegetabiliskt ursprung

 

A

Alger och därav beredda produkter

När dessa har erhållits direkt genom

i)  fysiska processer, däribland torkning, infrysning och malning,

ii)  extraktion med vatten eller sur och/eller alkalisk lösning,

iii)  jäsning.

A

Sågspån och träflis

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

A

Komposterad bark

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

A

Träaska

Från trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

A

Mjukt malet råfosfat

Produkter enligt avsnitt A.2 post 7 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 (2).

Kadmiumhalt på högst 90 mg/kg P205

A

Aluminiumkalciumfosfat

Produkt enligt avsnitt A.2 post 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

Kadmiumhalt på högst 90 mg/kg P205

Får endast användas på basisk jord (pH > 7,5)

A

Basisk slagg

Produkt enligt avsnitt A.2 post 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Kaliumråsalt eller kainit

Produkter enligt avsnitt A.3 post 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Kaliumsulfat, eventuellt innehållande magnesiumsalt

Framställt av kaliumråsalt genom fysikalisk extraktion, eventuellt även innehållande magnesiumsalt.

A

Vinass och vinassextrakt

Undantaget vinass från salmiakproduktion.

A

Kalciumkarbonat, t.ex.: kalk, märgel, mald kalksten, kalkhaltiga havsalger, (maerl), fosfathaltig krita

Endast naturligt förekommande.

B

Avfall från blötdjur

Endast från hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 4.1.7 i förordning (EU) nr 1380/2013, eller från ekologiskt vattenbruk.

B

Äggskal

Inte från industrijordbruk.

A

Kalcium- och magnesiumkarbonat

Endast naturligt förekommande.

T.ex. dolomitkalk, mald magnesiumhaltig kalksten.

A

Magnesiumsulfat (kieserit)

Endast naturligt förekommande.

A

Lösning av kalciumklorid

Behandling av blad på äppelträd efter konstaterad kalciumbrist.

A

Kalciumsulfat (gips)

Produkter enligt avsnitt D post 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

Endast naturligt förekommande.

A, B

Kalk från sockerindustrin

Biprodukt från framställning av socker från sockerbetor och sockerrör.

A

Industrikalk från produktion av vakuumsalt

Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg.

A

Rent svavel

Produkter enligt avsnitt D post 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Spårämnen

Oorganiska mikronäringsämnen enligt förteckningen i avsnitt E i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Natriumklorid (salt)

 

A

Stenmjöl och leror

 

B

Leonardit (obehandlat organiskt sediment rikt på humussyror)

Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift.

B

Humus- och fulvosyror

Endast om de erhålls genom oorganiska salter eller lösningar utom ammoniumsalter, eller erhålls genom rening av dricksvatten.

B

Xylit

Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift (t.ex. biprodukt av brunkolsbrytning).

B

Kitin (polysackarid som framställs ur skal av kräftdjur)

Endast om det erhålls från hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 4.1.7 i förordning (EU) nr 1380/2013, eller från ekologiskt vattenbruk.

B

Organiskt rikt sediment från sötvatten som bildats under syrefria betingelser

(t.ex. sapropel)

Endast organiska sediment som är utvunna som biprodukter från verksamhet i sötvatten eller utvunna från tidigare sötvattensområden.

I tillämpliga fall bör utvinning ske på ett sätt som orsakar minsta möjliga påverkan på vattenmiljön.

Endast sediment från källor som är fria från föroreningar av bekämpningsmedel, långlivade organiska föroreningar och bensinliknande ämnen.

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt: Kadmium: 0,7, koppar: 70, nickel: 25, bly: 45, zink: 200, kvicksilver: 0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ej påvisbart.

B

Biokol – pyrolysprodukt som framställs av en mängd olika organiska material med vegetabiliskt ursprung och som används som jordförbättringsmedel

Endast från vegetabiliska material, obehandlade eller behandlade med produkter i bilaga II.

Högsta värde är 4 mg polycykliskt aromatiskt kolväte (PAH) per kg torrsubstans. Detta värde ska ses över vartannat år, med beaktande av risken för ackumulering på grund av upprepad användning.

(1)   Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).
BILAGA II

Bekämpningsmedel – växtskyddsmedel som avses i artikel 5.1

Alla ämnen som förtecknas i denna bilaga måste åtminstone uppfylla de villkor för användning som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 34 ). Mer restriktiva villkor för användning för ekologisk produktion anges i andra spalten i varje tabell.

1.    Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprungNamn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Allium sativum (vitlöksextrakt)

 

Azadiraktin utvunnet ur Azadirachta indica (nimträd)

 

Bivax

Endast som sårbalsam/sårskydd.

COS-OGA

 

Hydrolyserade proteiner utom gelatin

 

Laminarin

Kelp ska antingen odlas ekologiskt i enlighet med artikel 6d eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med artikel 6c.

Maltodextrin

 

Feromoner

Endast i fällor och dispensrar.

Vegetabiliska oljor

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Pyretriner

Endast av vegetabiliskt ursprung.

Kvassia utvunnet ur Quassia amara

Endast som insektsmedel, repellent.

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Endast på de ej ätbara delarna av grödan, och om grödan inte äts av får eller get.

Salix spp. Cortex (bark från Salix-arter)

 

Terpener (eugenol, geraniol och tymol)

 

2.    AllmänkemikalierLivsmedelsbaserade allmänkemikalier (bl.a. lecitin, sackaros, fruktos, ättika och vinäger, vassle, kitosanhydroklorid (1) och Equisetum arvense)

Endast de allmänkemikalier enligt definitionen i artikel 23 i förordning (EG) nr 1107/2009 (2) som utgör livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 och som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

Ämnena får inte användas som växtbekämpningsmedel.

(1)   Som erhålls från hållbart fiske eller ekologiskt vattenbruk.

(2)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

3.    Mikroorganismer eller ämnen som produceras av mikroorganismerNamn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Mikroorganismer

Härrör inte från genetiskt modifierade organismer.

Spinosad

 

Cerevisan

 

4.    Andra ämnen än de som anges i avsnitten 1, 2 och 3Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

Kalciumhydroxid

Vid användning som svampmedel, endast för fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena.

Koldioxid

 

Kopparföreningar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparoxid, bordeauxvätska och tribasiskt kopparsulfat

 

Diammoniumfosfat

Endast som lockämne i fällor.

Etylen

 

Fettsyror

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Järnfosfat (järn(III)ortofosfat)

Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter.

Väteperoxid

 

Kiselgur (diatoméjord)

 

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

 

Paraffinolja

 

Kaliumvätekarbonat och natriumvätekarbonat (kaliumbikarbonat/natriumbikarbonat)

 

Pyretroider (endast deltametrin eller lambda-cyhalotrin)

Endast i fällor med särskilda lockämnen. Endast mot Bactrocera oleae och Ceratitis capitata Wied.

Kvartssand

 

Natriumklorid (salt)

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Svavel

 

▼B
BILAGA III

Minimiytor inomhus och utomhus och andra egenskaper hos byggnader för olika arter och typer av produktion enligt artikel 10.4

1.   Nötkreatur, hästdjur, får, getter och grisar 

Utrymme inomhus

(nettoutrymme tillgängligt för djuren)

Utrymme utomhus

(rastgård, ej betesmark)

 

Minsta levande vikt (kg)

m2/djur

m2/djur

Nötkreatur och hästdjur, avels- och göddjur

högst 100

1,5

1,1

högst 200

2,5

1,9

högst 350

4,0

3

mer än 350

5 och minst 1 m2/100 kg

3,7 och minst 0,75 m2/100 kg

Mjölkkor

 

6

4,5

Avelstjurar

 

10

30

Får och getter

 

1,5 får/get

2,5

 

0,35 lamm/killing

0,5

Modersuggor med upp till 40 dagar gamla smågrisar

 

7,5 sugga

2,5

Slaktgrisar

högst 50

0,8

0,6

högst 85

1,1

0,8

högst 110

1,3

1

▼M2

Över 110 kg

1,5

1,2

▼B

Smågrisar

över 40 dagar och högst 30 kg

0,6

0,4

Avelsgrisar

 

2,5 (hondjur)

1,9

 

6 (handjur)

Om boxar används för naturlig betäckning: 10 m2/galt

8,0

2.   Fjäderfä 

Utrymme inomhus

(nettoutrymme för djuren)

Utrymme utomhus

(m2 område tillgängligt i rotation/djur)

 

Antal djur/m2

cm sittpinne/djur

rede

Värphöns

6

18

7 värphöns per rede eller vid gemensamt rede 120 cm2/fågel

4, förutsatt att gränsen på 170 kg N/ha/år inte överskrids

Slaktfjäderfä (i fasta byggnader)

10 med högst 21 kg levande vikt/m2

20 (endast för pärlhöns)

 

4 broilrar och pärlhöns

4,5 ankor

10 kalkoner

15 gäss

För alla ovan nämnda arter gäller att gränsen på 170 kg N/ha/år inte får överskridas

Slaktfjäderfä (i mobila byggnader)

16 (1) i mobila byggnader med högst 30 kg levande vikt/m2

 

 

2,5 , förutsatt att gränsen på 170 kg N/ha/år inte överskrids

(1)   Endast när den mobila byggnaden har högst 150 m2 golvyta.
BILAGA IV

Högsta antal djur per hektar enligt artikel 15.2Högsta antal djur per hektar

Klass eller art

Högsta antal djur per hektar

(motsvarande 170 kg N/hektar/år)

Hästdjur som är äldre än 6 månader

2

Gödkalvar

5

Övriga nötkreatur yngre än 1 år

5

Nötkreatur av hankön mellan 1 och 2 år

3,3

Nötkreatur av honkön mellan 1 och 2 år

3,3

Nötkreatur av hankön 2 år och äldre

2

Avelskvigor

2,5

Kvigor som föds upp till slakt

2,5

Mjölkkor

2

Utslagskor, mjölk

2

Övriga kor

2,5

Avelskaniner, honor

100

Tackor

13,3

Getter

13,3

Smågrisar

74

Avelssuggor

6,5

Slaktgrisar

14

Övriga grisar

14

Slaktkycklingar

580

Värphöns

230

▼M8
BILAGA V

Foderråvaror enligt artikel 22 d, 24.2 och 25m.1

▼M13

1.   FODERRÅVAROR AV MINERALISKT URSPRUNG:A

Kalkhaltiga marina skal

 

A

Kalkhaltiga havsalger (maerl)

 

A

Lithothamnion (kalkalg)

 

A

Kalciumglukonat

 

A

Kalciumkarbonat

 

A

Avfluorerat monokalciumfosfat

 

A

Avfluorerat dikalciumfosfat

 

A

Magnesiumoxid

 

A

Magnesiumsulfat

 

A

Magnesiumklorid

 

A

Magnesiumkarbonat

 

A

Kalciummagnesiumfosfat

 

A

Magnesiumfosfat

 

A

Mononatriumfosfat

 

A

Kalciumnatriumfosfat

 

A

Natriumklorid

 

A

Natriumvätekarbonat

 

A

Natriumkarbonat

 

A

Natriumsulfat

 

A

Kaliumklorid

 

▼M8

2.   ANDRA FODERRÅVAROR

Fermenterings(bi)produkter från mikroorganismer vars celler har inaktiverats eller avdödats:A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 

▼M21
BILAGA VI

Fodertillsatser som används i foder i den mening som avses i artiklarna 22 g, 24.2 och 25m.2

Fodertillsatser som förtecknas i denna bilaga måste ha godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003.

1.   TEKNISKA TILLSATSER

a)    KonserveringsmedelID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 200

Sorbinsyra

 

 

E 236

Myrsyra

 

 

E 237

Natriumformiat

 

 

E 260

Ättiksyra

 

 

E 270

Mjölksyra

 

 

E 280

Propionsyra

 

 

E 330

Citronsyra

 

b)    AntioxidationsmedelID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

1b306.i

Tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor

 

 

1b306.ii

Tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (deltarika)

 

c)    Emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och geleringsmedelID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

1c322

Lecitin

Endast när de härrör från ekologiska råvaror.

 

 

 

Bara för användning som foder till djur i vattenbruk.

d)    Bindemedel och klumpförebyggande medelID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 412

Guarkärnmjöl

 

 

E 535

Natriumferrocyanid

Högsta halt: 20 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon).

 

E 551b

Silikagel

 

 

E 551c

Kiselgur (diatoméjord, renad)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinleror, utan asbest

 

 

E 560

Naturliga blandningar av steatit och klorit

 

 

E 561

Vermiculit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

 

 

E 599

Perlit

 

e)    EnsileringstillsatserID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

1k

1k236

Enzymer och mikroorganismer

Myrsyra

Användning vid produktion av ensilage är endast tillåten om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

Användningen av myrsyra, propionsyra och natriumsalter av dem vid produktionen av ensilage är endast tillåten om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

1k237

Natriumformiat

1k280

Propionsyra

1k281

Natriumpropionat

2.   ORGANOLEPTISKA TILLSATSERID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

2b

Aromämnen

Enbart extrakt av jordbruksprodukter.

 

Castanea sativa Mill.: Kastanjeextrakt

 

3.   NÄRINGSTILLSATSER

a)    Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effektID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

3a

Vitaminer och provitaminеr

Framställda av jordbruksprodukter.

För icke-idisslare och vattenbruksdjur: bara syntetiska vitaminer som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter.

För idisslare: bara syntetiska vitaminer A, D och E som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter, efter förhandsgodkännande från medlemsstaten, grundat på bedömning av möjligheten för idisslare som föds upp ekologiskt att få i sig de livsnödvändiga mängderna av dessa vitaminer via sitt normala foder.

3a920

Betain vattenfritt

Endast för icke-idisslare.

Endast av naturligt ursprung och när det finns tillgängligt av ekologiskt ursprung.

b)    Föreningar av spårelement 

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E1 Järn

 

 

 

3b101

Järn(II)karbonat (järnspat)

 

 

3b103

Järn(II)sulfatmonohydrat

 

 

3b104

Järn(II)sulfatheptahydrat

 

 

3b201

Kaliumjodid

 

 

3b202

Kalciumjodat, vattenfritt

 

 

3b203

Dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfritt)

 

 

3b301

Kobolt(II)acetattetrahydrat

 

 

3b302

Kobolt(II)karbonat

 

 

3b303

Kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat

 

 

3b304

Dragerat granulat av kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat

 

 

3b305

Kobolt(II)sulfatheptahydrat

 

 

3b402

Koppar(II)karbonatdihydroxi-monohydrat

 

 

3b404

Koppar(II)oxid

 

 

3b405

koppar(II)sulfatpentahydrat

 

 

3b409

Kopparoxiklorid (TBCC)

 

 

3b502

Mangan(II)oxid

 

 

3b503

Mangansulfat, monohydrat

 

 

3b603

Zinkoxid

 

 

3b604

Zinksulfat, heptahydrat

 

 

3b605

Zinksulfat, monohydrat

 

 

3b609

Zinkkloridhydroxidmonohydrat (TBZC)

 

 

3b701

Natriummolybdatdihydrat

 

 

3b801

Natriumselenit

 

 

3b810, 3b811, 3b812,

3b813 och 3b817

Selenberikad inaktiverad jäst

 

4.   ZOOTEKNISKA TILLSATSERID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

4a, 4b, 4c och 4d

Enzymer och mikroorganismer i kategorin ”Zootekniska tillsatser”

 

▼M2
BILAGA VII

Produkter för rengöring och desinfektion

1. Produkter för rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar enligt artikel 23.4 avsedda för animalieproduktion:

— 
Kalium- och natriumtvål
— 
Vatten och ånga
— 
Kalkmjölk
— 
Kalk
— 
Osläckt kalk
— 
Natriumhypoklorit (t.ex. flytande blekmedel)
— 
Kaustiksoda
— 
Kaustikt kali
— 
Väteperoxid
— 
Naturliga växtessenser
— 
Citronsyra, perättiksyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra
— 
Alkohol
— 
Salpetersyra (mejeriutrustning)
— 
Fosforsyra (mejeriutrustning)
— 
Formaldehyd
— 
Produkter för rengöring och desinfektion av spenar och mjölkningsanläggningar
— 
Natriumkarbonat

▼M15

2. Produkter för rengöring och desinfektion för produktion av vattenbruksdjur och alger enligt artiklarna 6e.2, 25s.2 och 29a.

2.1 Under förutsättning att man följer de tillämpliga unionsbestämmelser och nationella bestämmelser som avses i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 834/2007, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 35 ), får produkter som används för rengöring och desinfektion av utrustning och anläggningar i frånvaro av vattenbruksdjur innehålla följande verksamma ämnen:

— 
Ozon.
— 
Natriumhypoklorit.
— 
Kalciumhypoklorit.
— 
Kalciumhydroxid.
— 
Kalciumoxid.
— 
Kaustiksoda.
— 
Alkohol.
— 
Kopparsulfat: endast t.o.m. den 31 december 2015.
— 
Kaliumpermanganat.
— 
Pressade kakor framställda av naturligt kameliafrö (endast vid räkproduktion).
— 
Blandningar av kaliumperoxomonosulfat och natriumklorid som producerar hypokloritsyra.

2.2 Under förutsättning att man följer de tillämpliga unionsbestämmelser och nationella bestämmelser som avses i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 834/2007, särskilt förordning (EU) nr 528/2012 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG ( 36 ), får produkter som används för rengöring och desinfektion av utrustning och anläggningar i såväl närvaro som frånvaro av vattenbruksdjur innehålla följande verksamma ämnen:

— 
Kalksten (kalciumkarbonat) för pH-kontroll.
— 
Dolomit för pH-korrigering (får endast användas vid räkproduktion).
— 
Natriumklorid.
— 
Väteperoxid.
— 
Natriumperkarbonat.
— 
Organiska syror (ättiksyra, mjölksyra, citronsyra).
— 
Humussyra.
— 
Peroxiättiksyra.
— 
Perättiksyra och peroxioktansyra.
— 
Jodoforer (endast i närvaro av ägg).

▼M21
BILAGA VIII

Vissa produkter och ämnen som används vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel, jäst och jästprodukter som avses i artikel 27.1 a och 27a a

AVSNITT A – LIVSMEDELSTILLSATSER, INKLUSIVE BÄRARE

Vid den beräkning som avses i artikel 23.4 a ii i förordning (EG) nr 834/2007 ska livsmedelstillsatser som är markerade med en asterisk i kolumnen för kodnumret beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.Kod

Namn

Beredning av livsmedel med

Särskilda villkor och begränsningar utöver förordning (EG) nr 1333/2008

vegetabiliskt ursprung

animaliskt ursprung

E 153

Vegetabiliskt kol

 

X

Getost i aska

Morbier-ost

E 160b*

Annattoextrakt, bixin, norbixin

 

X

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

E 170

Kalciumkarbonat

X

X

Får inte användas för färgning eller kalciumberikning av produkter

E 220

Svaveldioxid

X

X (endast för mjöd)

I fruktviner (vin framställt av annan frukt än druvor, inbegripet cider och päroncider) och mjöd med och utan tillsats av socker: 100 mg/l (Maximihalter från alla källor, uttryckta som SO2 i mg/l)

E 223

Natriumdisulfit

 

X

Kräftdjur

E 224

Kaliumdisulfit

X

X (endast för mjöd)

I fruktviner (vin framställt av annan frukt än druvor, inbegripet cider och päroncider) och mjöd med och utan tillsats av socker: 100 mg/l (Maximihalter från alla källor, uttryckta som SO2 i mg/l)

E250

Natriumnitrit

 

X

För köttprodukter. Får användas endast om den behöriga myndigheten har fått tillfredsställande bevis för att det inte finns något tekniskt alternativ som ger samma säkerhet och/eller gör det möjligt att bibehålla produktens särskilda egenskaper. Inte i kombination med E252. Riktvärde för ingående halt uttryckt som NaNO2: 80 mg/kg, högsta resthalt uttryckt som NaNO2: 50 mg/kg

E252

Kaliumnitrat

 

X

För köttprodukter. Får användas endast om den behöriga myndigheten har fått tillfredsställande bevis för att det inte finns något tekniskt alternativ som ger samma säkerhet och/eller gör det möjligt att bibehålla produktens särskilda egenskaper. Inte i kombination med E250. Riktvärde för ingående halt uttryckt som NaNO3: 80 mg/kg, högsta resthalt uttryckt som NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Mjölksyra

X

X

 

E 290

Koldioxid

X

X

 

E 296

Äppelsyra

X

 

 

E 300

Askorbinsyra

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Köttprodukter

E 301

Natriumaskorbat

 

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Köttprodukter i samband med nitriter och nitrater

E 306 (*)

Tokoferolrika extrakt

X

X

Antioxidationsmedel

E 322 (*)

Lecitin

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Mjölkprodukter.

Endast när de härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022. Fram till detta datum, endast när de härrör från ekologiska råvaror.

E 325

Natriumlaktat

 

X

Mjölkbaserade produkter och köttprodukter

E 330

Citronsyra

X

X

 

E 331

Natriumcitrater

X

X

 

E 333

Kalciumcitrater

X

 

 

E 334

Vinsyra, (L(+)-form)

X

X (endast för mjöd)

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: mjöd

E 335

Natriumtartrater

X

 

 

E 336

Kaliumtartrater

X

 

 

E 341 (i)

Monokalciumfosfat

X

 

Jäsmedel för självjäsande mjöl

E 392*

Extrakt från rosmarin

X

X

Endast när det härrör från ekologisk produktion.

E 400

Alginsyra

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: mjölkbaserade produkter

E 401

Natriumalginat

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: mjölkbaserade produkter

E 402

Kaliumalginat

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: mjölkbaserade produkter

E 406

Agar

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: mjölkbaserade produkter och köttprodukter

E 407

Karragenan

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: mjölkbaserade produkter

E 410*

Fruktkärnmjöl

X

X

Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022.

E 412*

Guarkärnmjöl

X

X

Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022.

E 414*

Gummi arabicum (Akaciagummi)

X

X

Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022.

E 415

Xantangummi

X

X

 

E 417

Taragummi

X

X

Förtjockningsmedel

Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022.

E 418

Gellangummi

X

X

Endast med högt acylgruppsinnehåll

Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022.

E 422

Glycerol

X

X

Endast av vegetabiliskt ursprung

Endast när den härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022.

För växtextrakt, aromer, fuktighetsbevarande medel i gelkapslar och ytbeläggning på tabletter

E 440 (i) *

Pektin

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: mjölkbaserade produkter

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

X

X

Inkapslingsmaterial för kapslar

E 500

Natriumkarbonater

X

X

 

E 501

Kaliumkarbonater

X

 

 

E 503

Ammoniumkarbonater

X

 

 

E 504

Magnesiumkarbonater

X

 

 

E 509

Kalciumklorid

 

X

Mjölkkoagulering

E 516

Kalciumsulfat

X

 

Bärare

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Ytbehandling av ”Laugengebäck” och reglering av aciditet i ekologiska aromer.

E 551

Kiseldioxid

X

X

För örter och kryddor i form av torkat pulver, aromer och propolis.

E 553b

Talk

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: ytbehandling av korv

E 901

Bivax

X

 

Endast som ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Bivax från ekologisk produktion

E 903

Karnaubavax

X

 

Som ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Som skyddsmetod vid obligatorisk extrem köldbehandling av frukt som karantänåtgärd mot skadegörare (kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2017/1279) (1)

Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022. Fram till detta datum, endast när det härrör från ekologiska råvaror.

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Kväve

X

X

 

E 948

Syre

X

X

 

E 968

Erytritol

X

X

Endast när det härrör från ekologisk produktion utan användning av jonbytesteknik.

(1)   Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2017/1279 av den 14 juli 2017 om ändring av bilagorna I–V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EUT L 184, 15.7.2017, s. 33).

AVSNITT B – PROCESSHJÄLPMEDEL OCH ANDRA PRODUKTER SOM FÅR ANVÄNDAS FÖR BEARBETNING AV EKOLOGISKT FRAMSTÄLLDA INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNGNamn

Beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung

Beredning av livsmedel med animaliskt ursprung

Särskilda villkor och begränsningar utöver förordning (EU) nr 1333/2008

Vatten

X

X

Dricksvatten enligt rådets direktiv 98/83/EG

Kalciumklorid

X

 

Koaguleringsmedel

Kalciumkarbonat

X

 

 

Kalciumhydroxid

X

 

 

Kalciumsulfat

X

 

Koaguleringsmedel

Magnesiumklorid (eller nigari)

X

 

Koaguleringsmedel

Kaliumkarbonat

X

 

När det gäller livsmedel av vegetabiliskt ursprung: torkning av druvor

Natriumkarbonat

X

X

 

Mjölksyra

 

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: för reglering av pH-värdet i saltlaken vid ostframställning

L-(+)-mjölksyra från jäsning

X

 

När det gäller livsmedel av vegetabiliskt ursprung: för beredning av vegetabiliskt proteinextrakt

Citronsyra

X

X

 

Natriumhydroxid

X

 

När det gäller livsmedel av vegetabiliskt ursprung: för sockerproduktion, för oljeproduktion utom olivoljeproduktion, för beredning av vegetabiliskt proteinextrakt

Svavelsyra

X

X

Gelatinframställning

Sockerproduktion

Humleextrakt

X

 

När det gäller livsmedel av vegetabiliskt ursprung: endast för antimikrobiella ändamål i sockerproduktion.

När de finns tillgängliga från ekologisk produktion.

Extrakt från kolofonium från tall

X

 

När det gäller livsmedel av vegetabiliskt ursprung: endast för antimikrobiella ändamål i sockerproduktion.

När det finns tillgängligt från ekologisk produktion.

Saltsyra

 

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Gelatinframställning. För reglering av pH-värdet i saltlaken som används vid framställning av ostarna Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese och Leidse Nagelkaas

Ammoniumhydroxid

 

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: gelatinframställning

Väteperoxid

 

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: gelatinframställning

Koldioxid

X

X

 

Kväve

X

X

 

Etanol

X

X

Lösningsmedel

Garvsyra

X

 

Filtreringsmedel

Äggalbumin

X

 

 

Kasein

X

 

 

Gelatin

X

 

 

Husbloss

X

 

 

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel.

Endast när de härrör från ekologisk produktion.

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

X

 

 

Aktiverat kol

X

 

 

Talk

X

 

I enlighet med de särskilda renhetskriterierna för livsmedelstillsats E 553b

Bentonit

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: som förtjockningsmedel för mjöd

Cellulosa

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Gelatinframställning

Diatoméjord

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Gelatinframställning

Perlit

X

X

När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Gelatinframställning

Hasselnötskal

X

 

 

Rismjöl

X

 

 

Bivax

X

 

Släppmedel.

Bivax från ekologisk produktion

Karnaubavax

X

 

Släppmedel.

Endast när det härrör från ekologisk produktion.

Tillämpligt från och med den 1 januari 2022. Fram till detta datum, endast när det härrör från ekologiska råvaror

Ättiksyra/ättika och vinäger

 

X

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Endast för fiskberedning. Från naturlig jäsning. Får inte produceras av eller härröra från genetiskt modifierade organismer.

Tiaminhydroklorid

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider samt mjöd.

Diammoniumfosfat

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider samt mjöd

Träfiber

X

X

Timrets ursprung bör begränsas till certifierat, hållbart avverkat trä.

Trä som används får inte innehålla toxiska beståndsdelar (behandling efter skörd, naturligt förekommande toxiner eller toxiner från mikroorganismer)

AVSNITT C – PROCESSHJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTION AV JÄST OCH JÄSTPRODUKTERNamn

Primärjäst

Jästberedningar och jästsammansättningar

Särskilda villkor

Kalciumklorid

X

 

 

Koldioxid

X

X

 

Citronsyra

X

 

För pH-reglering vid jästproduktion

Mjölksyra

X

 

För pH-reglering vid jästproduktion

Kväve

X

X

 

Syre

X

X

 

Potatisstärkelse

X

X

För filtrering

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Natriumkarbonat

X

X

För pH-reglering

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel Endast när de härrör från ekologisk produktion.
BILAGA VIIIa

Produkter och ämnen som får användas eller tillsättas i ekologiska produkter inom vinsektorn enligt artikel 29cTyp av behandling i enlighet med bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009

Benämning på produkten eller ämnet

Särskilda villkor, begränsningar inom ramen för de gränser och villkor som anges i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning (EG) nr 606/2009

Punkt 1: Användning för luftning eller syresättning

— Luft

— Syrgas

 

Punkt 3: Centrifugering och filtrering

— Perlit

— Cellulosa

— Kiselgur (diatomit, diatoméjord)

Enbart för användning som inert filtermaterial.

Punkt 4: Användning för att skapa en inert atmosfär och behandla produkten utan påverkan av luften

— Kväve

— Koldioxid

— Argon

 

Punkterna 5, 15 och 21: Användning

— Jäst (1), jästcellväggar

 

Punkt 6: Användning

— Diammoniumfosfat

— Tiaminhydroklorid

— Jästautolysater

 

Punkt 7: Användning

— Svaveldioxid

— Kaliumvätesulfit eller kaliumdisulfit

a)  För röda viner får innehållet av svaveldioxid enligt avsnitt A punkt 1 a i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 inte överskrida 100 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter.

b)  För vita viner och roséviner får innehållet av svaveldioxid enligt avsnitt A punkt 1 b i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 inte överskrida 150 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter.

c)  Det högsta tillåtna innehåll av svaveldioxid som tillämpas i enlighet med bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 den 1 augusti 2010 ska för övriga viner minskas med 30 milligram per liter.

Punkt 9: Användning

— Kol för oenologiskt bruk

 

Punkt 10: Klarning

— Ätligt gelatin (2)

— Vegetabiliskt protein, framställt av vete eller ärter (2)

— Husbloss (2)

— Äggalbumin (2)

— Tanniner (2)

— Potatisprotein (2)

— Jästproteinextrakt (2)

— Kasein

— Kitosan från Aspergillus niger

— Kaliumkaseinat

— Kiseldioxid

— Bentonit

— Pektolytiska enzymer

 

Punkt 12: Användning för syrning

— Mjölksyra

— L(+)-vinsyra

 

Punkt 13: Användning för avsyrning

— L(+)-vinsyra

— Kalciumkarbonat

— Neutralt kaliumtartrat

— Kaliumbikarbonat

 

Punkt 14: Tillsats

— Kåda från aleppotall

 

Punkt 17: Användning

— Mjölksyrabakterier

 

Punkt 19: Tillsats

— L-askorbinsyra

 

Punkt 22: Användning för genomströmning

— Kväve

 

Punkt 23: Tillsats

— Koldioxid

 

Punkt 24: Tillsats för stabilisering av vinet

— Citronsyra

 

Punkt 25: Tillsats

— Tanniner (2)

 

Punkt 27: Tillsats

— Metavinsyra

 

Punkt 28: Användning

— Gummi arabicum (2) (Akaciagummi)

 

Punkt 30: Användning

— Kaliumbitartrat

 

Punkt 31: Användning

— Kopparcitrat

 

Punkt 35: Användning

— Mannoproteiner från jäst

 

Punkt 38: Användning

— Bitar av ek

 

Punkt 39: Användning

— Kaliumalginat

 

Punkt 44: Användning

— Kitosan från Aspergillus niger

 

Punkt 51: Användning

— Inaktiverad jäst

 

Typ av behandling i enlighet med avsnitt A punkt 2 b i bilaga III till förordning (EG) nr 606/2009

— Kalciumsulfat

Endast för ”vino generoso” eller ”vino generoso de licor”.

(1)   När det gäller enskilda jäststammar: om möjligt härstamma från ekologiska råvaror.

(2)   Om möjligt härstamma från ekologiska råvaror.

▼B
BILAGA IX

Ingredienser av jordbruksursprung som inte producerats ekologiskt enligt artikel 28

1.   EJ BEARBETADE VEGETABILISKA PRODUKTER SAMT PRODUKTER SOM FRAMSTÄLLTS UR SÅDANA GENOM PROCESSER

1.1   Ätliga frukter, nötter och frön:— Ekollon

Quercus spp.

— Kolanötter

Cola acuminata

— Krusbär

Ribes uva-crispa

— Passionsfrukt

Passiflora edulis

— Hallon (torkade)

Rubus idaeus

— Röda vinbär (torkade)

Ribes rubrum

1.2   Ätliga kryddor och örter:— Rosépeppar

Schinus molle L.

— Pepparrotsfrön

Armoracia rusticana

— Galangarot

Alpinia officinarum

— Safflorblommor

Carthamus tinctorius

— Källfräne

Nasturtium officinale

1.3   Övriga:

Alger, även tång, tillåtna i icke-ekologiska livsmedelsberedningar

2.   VEGETABILISKA PRODUKTER

2.1   Fetter och oljor, renade eller icke renade, men inte kemiskt modifierade, som framställts ur andra växter än:— Kakaoträd

Theobroma cacao

— Kokospalm

Cocos nucifera

— Olivträd

Olea europaea

— Solros

Helianthus annuus

— Palm

Elaeis guineensis

— Raps

Brassica napus, rapa

— Safflor

Carthamus tinctorius

— Sesam

Sesamum indicum

— Soja

Glycine max

2.2   Följande sockerarter, stärkelse och andra produkter från spannmål och rotfrukter:

— 
Fruktos
— 
Rispapper
— 
Papper av osyrat bröd
— 
Stärkelse från ris och Zea mays convar. ceratina som inte modifierats kemiskt

2.3   Övriga:

— 
Ärtprotein Pisum spp.
— 
Rom: bara sådan rom som erhållits från sockerrörssaft.
— 
Kirsch beredd av frukt och smakämnen enligt artikel 27.1 c.

3.   ANIMALISKA PRODUKTER

Vattenlevande organismer som inte producerats genom vattenbruk och som får användas i icke-ekologiska livsmedelsberedningar:

— 
Gelatin.
— 
Vasslepulver ”herasuola”.
— 
Djurtarmar.
BILAGA X

Arter för vilka ekologiskt producerat utsäde eller ekologiskt producerad utsädespotatis finns tillgängliga i tillräckliga mängder och för ett stort antal sorter i alla delar av gemenskapen enligt artikel 45.3

▼M3
BILAGA XI

A.    EU:s ekologiska logotyp enligt artikel 57

1. EU:s ekologiska logotyp ska vara utformad enligt nedanstående förlaga:

image

2. Referensfärgen i Pantone är grön Pantone nr 376 och, när fyrfärgstryck används, grön (50 % cyan + 100 % gul).

3. EU:s ekologiska logotyp får även användas i svartvitt enligt nedan, dock endast där det inte är praktiskt möjligt att använda den i färg.

image

4. Om förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg är mörk får symbolen användas i negativt format mot förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg.

5. Om symbolen används i färg mot bakgrundsfärger som gör att den blir svår att se kan en avgränsande yttre linje användas så att kontrasten mot bakgrundsfärgen blir bättre.

6. I vissa särskilda situationer där uppgifterna på förpackningen har en enda färg får EU:s ekologiska logotyp användas i samma färg.

7. EU:s ekologiska logotyp ska vara minst 9 mm hög och 13,5 mm bred. Förhållandet höjd/bredd ska alltid vara 1:1,5. I undantagsfall får minimistorleken minskas till en höjd på 6 mm på mycket små förpackningar.

8. EU:s ekologiska logotyp får kombineras med grafik- eller textelement som hänvisar till ekologiskt jordbruk, under förutsättning att dessa varken modifierar eller ändrar logotypens karaktär eller någon av de uppgifter som nämns i artikel 58. När EU:s ekologiska logotyp kombineras med nationella eller privata logotyper som har en grön färg som skiljer sig från den referensfärg som nämns i punkt 2, får EU:s ekologiska logotyp användas i samma färg.

▼M4 —————

▼M3

B.    Kodnummer enligt artikel 58

Kodnumren ska ha formatet

AB-CDE-999

där

1. 

”AB” är ISO-koden enligt artikel 58.1 a för landet där kontroller sker,

2. 

”CDE” är en term som anges med tre bokstäver och som ska fastställas av kommissionen eller av varje medlemsstat, såsom ”bio”, ”öko”, ”org” eller ”eko”, och som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden enligt artikel 58.1 b, och

3. 

”999” är referensnumret enligt artikel 58.1 c, angivet med högst tre siffror och tilldelat på följande sätt:

a) 

Av varje medlemsstats behöriga myndighet till de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som myndigheten har utsett att ansvara för kontrollen i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

b) 

Av kommissionen till

i) 

de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 3.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 ( 37 ) och som förtecknas i bilaga I till den förordningen,

ii) 

de kontrollmyndigheter och kontrollorgan i tredjeländer som avses i artikel 7.2 f i förordning (EG) nr 1235/2008 och som förtecknas i bilaga III till den förordningen,

iii) 

de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 10.2 a i förordning (EG) nr 1235/2008 och som förtecknas i bilaga IV till den förordningen.

c) 

Av varje medlemsstats behöriga myndighet till den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som till och med den 31 december 2012 har bemyndigats att utfärda kontrollintyg enligt artikel 19.1 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1235/2008 (importtillstånd), på förslag från kommissionen.

Kommissionen ska göra kodnumren tillgängliga för allmänheten med alla lämpliga tekniska medel, inklusive offentliggörande på Internet.

▼M2
BILAGA XII

Förlaga för intyg enligt ►M6  artikel 68.1 ◄ i den här förordningen som ska lämnas till aktören enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007

image

▼M6
BILAGA XIIa

Förlaga för kompletterande styrkande dokumentation enligt artikel 68.2 i den här förordningen som ska lämnas till aktören enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007

image
BILAGA XIIb

Uppgifter som avses i artikel 68.2 andra stycket:

På bulgariska : Животински продукти, произведени без използване на антибиотици

På spanska : Productos animales producidos sin utilizar antibióticos

På tjeckiska : Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik

På danska : Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika

På tyska : Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse

På estniska : Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

På grekiska : Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών

På engelska : Animal products produced without the use of antibiotics

På franska : produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques

▼M10

På kroatiska : Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika

▼M6

På italienska : Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici

På lettiska : Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas

På litauiska : nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai

På ungerska : Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek

På maltesiska : Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi

På nederländska : Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten

På polska : Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków

På portugisiska : Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos

På rumänska : Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice

På slovakiska : Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík

På slovenska : Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov

På finska : Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja

På svenska : Animaliska produkter som produceras utan antibiotika

▼B
BILAGA XIII

Förlaga till en säljardeklaration enligt artikel 69Säljardeklaration enligt artikel 9.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007

Säljarens namn och adress:

 

Varupartiets nummer:

Produktnamn:

Ingredienser:

(Ange alla ingredienser som ingår i produkten/använts sist i produktionsprocessen)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Jag intygar härmed att denna produkt varken har framställts ”av” eller ”med” genetiskt modifierade organismer (GMO) enligt definitionen i artiklarna 2 och 9 i rådets förordning (EG) nr 834/2007. Jag känner inte till något som tyder på att uppgifterna i denna deklaration är oriktiga.

Jag intygar följaktligen att den ovan nämnda produkten uppfyller kraven i artikel 9 i förordning (EG) nr 834/2007 avseende förbudet mot användning av GMO.

Om denna deklaration dras tillbaka eller ändras, eller om det kommer fram någon information som skulle undergräva riktigheten i denna deklaration, åtar jag mig att omedelbar underrätta vår kund och det kontrollorgan/den kontrollmyndighet som denne är underställd om detta.

Jag bemyndigar härmed det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 834/2007, som vår kund är underställd till att undersöka riktigheten i denna deklaration och vid behov ta prover för analytiska bevis. Jag godkänner vidare att denna uppgift kan komma att utföras av en oberoende institution som kontrollorganet skriftligen utsett.

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i denna deklaration är riktiga.

Land, ort, datum och säljarens underskrift:

Firmastämpel (i tillämpliga fall):

▼M2
BILAGA XIIIa

Avsnitt 1

Ekologisk produktion av laxfisk i sötvatten:

Öring (Salmo trutta) – Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) – Bäckröding (Salvelinus fontinalis) – Lax (Salmo salar) – Fjällröding (Salvelinus alpinus) – Harr (Thymallus thymallus) – Kanadaröding (Salvelinus namaycush) – Huchen (Hucho hucho)Produktionssystem

System för tillväxtodling ska få sin tillförsel från öppna system. Flödeshastigheten ska säkra en lägsta syremättnad på 60 % för beståndet och ska garantera fiskens välbefinnande och eliminering av avloppsvatten från odlingen.

Högsta tillåtna djurtäthet

Laxfiskar som inte förtecknas nedan 15 kg/m3

Lax 20 kg/m3

Öring och regnbåge 25 kg/m3

►M15  Fjällröding 25 kg/m3. ◄

Avsnitt 2

Ekologisk produktion av laxfisk i havsvatten:

Lax (Salmo salar), öring (Salmo trutta) – Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)Högsta tillåtna djurtäthet

10 kg/m3 i nätkassar

Avsnitt 3

Ekologisk produktion av torsk (Gadus morhua) och andra torskfiskar, havsabborre (Dicentrarchus labrax), guldsparid (Sparus aurata), havsgös (Argyrosomus regius), piggvar (Psetta maxima [= Scopthalmus maximus]), rödbraxen (Pagrus pagrus [=Sparus pagrus]), röd trumfisk (Sciaenops ocellatus) och andra havsrudefiskar samt kaninfiskar (Siganus spp.)Produktionssystem

I inneslutningssystem (nätkassar/burar) på öppet vatten med minsta möjliga hastighet på havsströmmen för att åstadkomma största möjliga välbefinnande för fisken eller i öppna system på land.

Högsta tillåtna djurtäthet

För annan fisk än piggvar: 15 kg/m3

För piggvar: 25 kg/m2

Avsnitt 4

Ekologisk produktion av havsabborre, guldsparid, havsgös, multefiskar (Liza, Mugil) och ål (Anguilla spp.) i jorddammar i tidvattenområden och kustlagunerInneslutningssystem

Traditionella saltpannor som omvandlats till produktionsenheter för vattenbruk och liknande jorddammar i tidvattenområden.

Produktionssystem

Vattenutbytet ska vara tillräckligt för att garantera arternas välbefinnande.

Minst 50 % av jordvallarna ska ha vegetationstäcke.

Våtmarksbaserade reningsdammar krävs.

Högsta tillåtna djurtäthet

4 kg/m3

Avsnitt 5

Ekologisk produktion av stör i sötvatten

Berörda arter: Familjen störar (Acipenser)Produktionssystem

Vattenflödet i varje uppfödningsenhet ska vara tillräckligt för att säkra fiskens välbefinnande.

Utflödesvattnet ska hålla samma kvalitet som inflödesvattnet.

Högsta tillåtna djurtäthet

30 kg/m3

Avsnitt 6

Ekologisk produktion av fisk i inlandsvatten

Berörda arter: Karpfamiljen (Cyprinidae) och andra med denna samodlade arter i samband med blandodling, inklusive abborre, gädda, mal, sikfiskar, stör.Produktionssystem

I fiskdammar som med jämna mellanrum ska tömmas helt och i sjöar. Sjöar måste användas uteslutande för ekologisk produktion, inklusive odling av grödor på torra ytor.

Fångstområdet ska ha ett inlopp med rent vatten och vara av en storlek som säkrar största möjliga välbefinnande för fisken. Fisken ska lagras i rent vatten efter skörden.

Gödsling av dammar och sjöar med ekologisk gödsel och mineralgödsel ska ske i enlighet med bilaga I i förordning (EG) nr 889/2008 med användning av högst 20 kg kväve/hektar.

Behandling med syntetiska kemikalier för kontroll av hydrofyter och vegetationstäcke i produktionsvattnen är förbjudet.

Områden med naturlig vegetation ska bibehållas runt enheter i inlandsvatten som en buffertzon för externa landområden som inte ingår i odlingsverksamheten, i enlighet med reglerna för ekologiskt vattenbruk.

För tillväxt ska ”blandodling” tillämpas under förutsättning att de kriterier som fastställs i dessa specifikationer för övriga insjöfiskarter efterlevs.

Avkastning

Den totala produktionen per art är begränsad till 1 500 kg fisk per hektar och år.

Avsnitt 7

Ekologisk produktion av peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.)Etablering av produktionsenhet(er)

Lokalisering ska ske i sterila lerjordsområden för att minimera dammbyggets miljöpåverkan. Dammar ska byggas av den befintliga naturliga leran. Det är inte tillåtet att förstöra mangrove.

Omställningstid

Sex månader per damm, motsvarande den normala livslängden för odlade räkor.

Avelsbeståndets ursprung

Minst hälften av avelsbeståndet ska vara domesticerat efter tre års drift. Återstoden ska vara ett patogenfritt vilt avelsbestånd som härrör från hållbart fiske. Första och andra generationen ska genomgå obligatorisk screening före införsel på odlingen.

Avlägsnande av ögonstjälken

Förbjudet.

Högsta tillåtna djurtäthet på odlingen och produktionsgränser

Utsättning: Högst 22 postlarver/m2

Högsta tillåtna momentana biomassa: 240 g/m2

▼M15

Avsnitt 7a

Ekologisk produktion av kräftor

Berörda arter: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.Högsta tillåtna djurtäthet

För små kräftor (< 20 mm): 100 individer per m2. För kräftor av mellanstorlek (20–50 mm): 30 individer per m2. För vuxna kräftor (> 50 mm): 10 individer per m2, förutsatt att det finns lämpliga gömställen.

▼M2

Avsnitt 8

Blötdjur och tagghudingarProduktionssystem

Långlinor, flottar, bottenodling, nätkassar, burar, tråg, lanternnät, bouchotpålar och andra inneslutningssystem.

Vid musselodling på flottar får antalet nedhängande rep inte överstiga ett per kvadratmeter av ytan. De nedhängande repen får inte vara längre än 20 meter. De nedhängande repen får inte uttunnas under produktionscykeln, men de får delas förutsatt att den ursprungliga djurtätheten inte ökas.

Avsnitt 9

Tropisk sötvattensfisk: Mjölkfisk (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), hajmal (Pangasius sp.)Produktionssystem

Dammar och nätburar

Högsta tillåtna djurtäthet

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

Avsnitt 10

Andra arter av vattenbruksdjur: Inga

▼M9
BILAGA XIIIb

Ämnen som ska behandlas av den nationella behöriga myndigheten i de ekologiska uppgifter som avses i artikel 92f

1.   Information om behörig myndighet för den ekologiska produktionen

— 
det organ som är behörig myndighet
— 
de resurser som den behöriga myndigheten har till förfogande
— 
beskrivning av revisioner som utförts av den behöriga myndigheten (hur och av vem)
— 
den behöriga myndighetens dokumenterade förfarande

2.   Beskrivning av kontrollsystemet för ekologisk produktion

— 
system av kontrollorgan och/eller kontrollmyndigheter
— 
registrerade aktörer som omfattas av kontrollsystemet – minsta antal årliga inspektioner
— 
tillämpningen av den riskbaserade strategin

3.   Information om kontrollorgan/kontrollmyndigheter

— 
förteckning över kontrollorgan/kontrollmyndigheter
— 
uppgifter som har delegerats till kontrollorgan/överlåtits till kontrollmyndigheter
— 
tillsyn av delegerade kontrollorgan (av vem och hur)
— 
samordning av verksamhet i händelse av mer än ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet
— 
utbildning av den personal som genomför kontrollerna
— 
anmälda/oanmälda inspektioner och besök.
BILAGA XIIIc

Mallar för de ekologiska uppgifter som avses i artikel 92fRapport om officiella kontroller inom den ekologiska sektorn

Land:

År:

1.   Information om kontroller av aktörerKodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Antal registrerade aktörer per kontrollorgan eller kontrollmyndighet

Antal registrerade aktörer

Antal årliga inspektioner

Antal kompletterande riskbaserade besök

Totalt antal inspektioner/besök

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*2)   Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*3)   Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.Kodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten Namn på behörig myndighet

Antal registrerade aktörer

Antal analyserade prover

Antal prover som pekar på en överträdelse av förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 1235/2008

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*2)   Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*3)   Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.Kodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Antal registrerade aktörer

Antal konstaterade oegentligheter eller överträdelser (1)

Antal tillämpade åtgärder avseende partiet eller den bedrivna produktionen (2)

Antal åtgärder som tillämpats på aktören (3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*2)   Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*3)   Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(1)   Endast oegentligheter och överträdelser ska inkluderas som påverkar produkters ekologiska status och/eller har resulterat i en åtgärd som håller på att vidtas.

(2)   Om en oegentlighet konstateras som gäller uppfyllandet av kraven i denna förordning, ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet se till att ingen hänvisning till den ekologiska produktionsmetoden görs i märkningen och marknadsföringen av hela det parti eller den produktionsomgång som påverkas av denna oegentlighet, om detta står i proportion till betydelsen av det krav som inte har iakttagits samt till avvikelsens art och särskilda omständigheterna (i enlighet med artikel 30.1 första stycket i förordning (EG) nr 834/2007).

(3)   Om en allvarlig överträdelse eller en överträdelse med långvarig verkan upptäcks, ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet förbjuda den berörda aktören att saluföra produkter som åberopar den ekologiska produktionsmetoden i märkningen och marknadsföringen under en period som ska överenskommas med medlemsstatens behöriga myndighet (enligt artikel 30.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007).

2.   Information om tillsyn och revisionerKodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Antal registrerade aktörer per kontrollorgan eller kontrollmyndighet

Antal registrerade aktörer

Dokumentkontroll och kontorsrevision (1)

(Antal kontrollerade aktörsjournaler)

Antal revisionsgranskningar (2)

Antal vittnesgranskningar (3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

Jordbruksproducenter (*1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (*2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (*3)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*2)   Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(*3)   Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(1)   Med dokumentkontroll avses en genomgång av relevanta allmänna dokument där kontrollorganets struktur, funktioner och kvalitetsledning beskrivs. Med kontorsrevision avses en revision av kontrollorganet, inklusive kontroll av aktörernas journaler och av hur bristande överensstämmelser och klagomål hanteras, den minsta tillåtna kontrollfrekvensen, användningen av en riskbaserad strategi, oanmälda besök och uppföljningsbesök, provtagningspolicyn samt informationsutbytet med andra kontrollorgan och kontrollmyndigheter.

(2)   Kontrollgranskning: Den behöriga myndighetens inspektion hos en aktör för att kontrollera om kontrollorganets operativa förfaranden efterlevs och för att kontrollera deras effektivitet.

(3)   Vittnesgranskning: Den behöriga myndighetens observation av en inspektion som en inspektör från kontrollorganet genomför.

3.   Slutsatser om den ekologiska produktionens kontrollsystemKodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Återkallande av godkännandet

Åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att den ekologiska produktionens kontrollsystem är effektivt (efterlevnad)

Ja/Nej

Fr.o.m.

(datum)

T.o.m.

(datum)

MS-EKO-01

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

Yttrande om den allmänna funktionen när det gäller den ekologiska produktionens kontrollsystem:

▼B
BILAGA XIV

Jämförelsetabell enligt artikel 96Förordning (EEG) nr 2092/91

1.  Förordning EEG nr 207/93

2.  Förordning (EG) nr 223/2003

3.  Förordning (EG) nr 1452/2003

Den här förordningen

 

 

Artikel 1

 

Artikel 2 a

Artikel 4.15

 

Artikel 2 b

Bilaga III del C första strecksatsen

 

Artikel 2 c

Bilaga III del C andra strecksatsen

 

Artikel 2 d

 

Artikel 2 e

 

Artikel 2 f

 

Artikel 2 g

 

Artikel 2 h

Artikel 4.24

 

Artikel 2 i

 

Artikel 3.1

Bilaga I del B punkt 7.1 och 7.2

 

Artikel 3.2

Bilaga I del B punkt 7.4

 

Artikel 3.3

Bilaga I del A punkt 2.4

 

Artikel 3.4

Bilaga I del A punkt 2.3

 

Artikel 3.5

 

Artikel 4

Artikel 6.1, Bilaga I del A punkt 3

 

Artikel 5

Bilaga I del A punkt 5

 

Artikel 6

Bilaga I delarna B och C (rubriker)

 

Artikel 7

Bilaga I del B punkt 3.1

 

Artikel 8.1

Bilaga I del C punkt 3.1

 

Artikel 8.2

Bilaga I del B punkt 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

Artikel 9.1–9.4

Bilaga I del C punkt 3.6

 

Artikel 9.5

Bilaga I del B punkt 8.1.1

 

Artikel 10.1

Bilaga I del B punkt 8.2.1

 

Artikel 10.2

Bilaga I del B punkt 8.2.2

 

Artikel 10.3

Bilaga I del B punkt 8.2.3

 

Artikel 10.4

Bilaga I del B punkt 8.3.5

 

Artikel 11.1

Bilaga I del B punkt 8.3.6

 

Artikel 11.2

Bilaga I del B punkt 8.3.7

 

Artikel 11.3

Bilaga I del B punkt 8.3.8

 

Artikel 11.4 och 11.5

Bilaga I del B punkterna 6.1.9 och 8.4.1–8.4.5

 

Artikel 12.1–12.4

Bilaga I del B punkt 6.1.9

 

Artikel 12.5

Bilaga I del C punkterna 4 och 8.1–8.5

 

Artikel 13

Bilaga I del B punkt 8.1.2

 

Artikel 14

Bilaga I del B punkt 7.1 och 7.2

 

Artikel 15

Bilaga I del B punkt 1.2

 

Artikel 16

Bilaga I del B punkt 1.6

 

Artikel 17.1

Bilaga I del B punkt 1.7

 

Artikel 17.2

Bilaga I del B punkt 1.8

 

Artikel 17.3

Bilaga I del B punkt 4.10

 

Artikel 17.4

Bilaga I del B punkt 6.1.2

 

Artikel 18.1

Bilaga I del B punkt 6.1.3

 

Artikel 18.2

Bilaga I del C punkt 7.2

 

Artikel 18.3

Bilaga I del B punkt 6.2.1

 

Artikel 18.4

Bilaga I del B punkt 4.3

 

Artikel 19.1

Bilaga I del C punkt 5.1 och 5.2

 

Artikel 19.2–19.4

Bilaga I del B punkt 4.1, 4.5, 4.7 och 4.11

 

Artikel 20

Bilaga I del B punkt 4.4

 

Artikel 21

Artikel 7

 

Artikel 22

Bilaga I del B punkterna 3.13, 5.4, 8.2.5 och 8.4.6

 

Artikel 23

Bilaga I del B punkt 5.3, 5.4, 5.7 och 5.8

 

Artikel 24

Bilaga I del C punkt 6

 

Artikel 25

Bilaga III del E punkt 3 och B

 

Artikel 26

Artikel 5.3 och bilaga VI delarna A och B

 

Artikel 27

Artikel 5.3

 

Artikel 28

Artikel 5.3

1: Artikel 3

Artikel 29

Bilaga III del B punkt 3

 

Artikel 30

Bilaga III punkt 7

 

Artikel 31

Bilaga III del E punkt 5

 

Artikel 32

Bilaga III punkt 7 a

 

Artikel 33

Bilaga III del C punkt 6

 

Artikel 34

Bilaga III punkt 8 och del A punkt 2.5

 

Artikel 35

Bilaga I del A punkt 1.1–1.4

 

Artikel 36

Bilaga I del B punkt 2.1.2

 

Artikel 37

Bilaga I del B punkt 2.1.1, 2.2.1 och 2.3 och bilaga I del C punkt 2.1 och 2.3

 

Artikel 38

Bilaga I del B punkt 6.1.6

 

Artikel 39

Bilaga III del A punkt 1.3 och led b

 

Artikel 40

Bilaga I del C punkt 1.3

 

Artikel 41

Bilaga I del B punkt 3.4 första strecksatsen och 3.6 b

 

Artikel 42

Bilaga I del B punkt 4.8

 

Artikel 43

Bilaga I del C punkt 8.3

 

Artikel 44

Artikel 6.3

 

Artikel 45

 

3: Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 45.1 och 45.2

 

3: Artikel 3 a

Artikel 45.1

 

3: Artikel 4

Artikel 45.3

 

3: Artikel 5.1

Artikel 45.4

 

3: Artikel 5.2

Artikel 45.5

 

3: Artikel 5.3

Artikel 45.6

 

3: Artikel 5.4

Artikel 45.7

 

3: Artikel 5.5

Artikel 45.8

Bilaga I del B punkt 8.3.4

 

Artikel 46

Bilaga I del B punkt 3.6 a

 

Artikel 47.1

Bilaga I del B punkt 4.9

 

Artikel 47.2

Bilaga I del C punkt 3.5

 

Artikel 47.3

 

3: Artikel 6

Artikel 48

 

3: Artikel 7

Artikel 49

 

3: Artikel 8.1

Artikel 50.1

 

3: Artikel 8.2

Artikel 50.2

 

3: Artikel 9.1

Artikel 51.1

 

3: Artikel 9.2 och 9.3

Artikel 51.2

 

 

Artikel 51.3

 

3: Artikel 10

Artikel 52

 

3: Artikel 11

Artikel 53

 

3: Artikel 12.1

Artikel 54.1

 

3: Artikel 12.2

Artikel 54.2

 

3: Artikel 13

Artikel 55

 

3: Artikel 14

Artikel 56

 

 

Artikel 57

 

 

Artikel 58

 

2: Artiklarna 1 och 5

Artikel 59

 

2: Artiklarna 5 och 3

Artikel 60

 

2: Artikel 4

Artikel 61

Artikel 5.5

 

Artikel 62

Bilaga III punkt 3

 

Artikel 63

Bilaga III punkt 4

 

Artikel 64

Bilaga III punkt 5

 

Artikel 65

Bilaga III punkt 6

 

Artikel 66

Bilaga III punkt 10

 

Artikel 67

 

Artikel 68

 

Artikel 69

Bilaga III del A punkt 1

 

Artikel 70

Bilaga III del A punkt 1.2

 

Artikel 71

 

Artikel 72

Bilaga III del A punkt 1.3

 

Artikel 73

Bilaga III del A punkt 2.1

 

Artikel 74

Bilaga III del A punkt 2.2

 

Artikel 75

Bilaga III del A punkt 2.3

 

Artikel 76

Bilaga I del B punkt 5.6

 

Artikel 77

Bilaga I del C punkterna 5.5, 6.7, 7.7 och 7.8

 

Artikel 78

Bilaga III del A punkt 2.4

 

Artikel 79

Bilaga III del B punkt 1

 

Artikel 80

Bilaga III del C

 

Artikel 81

Bilaga III del C punkt 1

 

Artikel 82

Bilaga III del C punkt 2

 

Artikel 83

Bilaga III del C punkt 3

 

Artikel 84

Bilaga III del C punkt 5

 

Artikel 85

Bilaga III del D

 

Artikel 86

Bilaga III del E

 

Artikel 87

Bilaga III del E punkt 1

 

Artikel 88

Bilaga III del E punkt 2

 

Artikel 89

Bilaga III del E punkt 4

 

Artikel 90

Bilaga III punkt 9

 

Artikel 91

Bilaga III punkt 11

 

Artikel 92

 

 

Artikel 93

 

 

 

Bilaga I del B punkt 6.1.5

 

Artikel 95.1

Bilaga I del B punkt 8.5.1

 

Artikel 95.2

 

Artikel 95.3

 

Artikel 95

 

Artikel 96

 

 

 

Bilaga II del A

 

Bilaga I

Bilaga II del B

 

Bilaga II

Bilaga VIII

 

Bilaga III

Bilaga VII

 

Bilaga IV

Bilaga II del C

 

Bilaga V

Bilaga 2 del D

 

Bilaga VI

Bilaga II del E

 

Bilaga VII

Bilaga VI delarna A och B

 

Bilaga VIII

Bilaga VI del C

 

Bilaga IX

 

Bilaga X

 

Bilaga XI

 

Bilaga XII

 

Bilaga XIII

 

Bilaga XIV( 1 ) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.

( 2 ) EUT L 164, 25.6.2008, s. 19.

( 3 ) EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.

( 4 ) EUT L 168, 28.6.2007, s. 1.

( 5 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

( 6 ) EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

( 7 ) EUT L 175, 5.7.1985, s. 40

( 8 ) EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.

( 9 ) EGT L 340, 11.12.1991, s. 28.

( 10 ) EGT L 340, 11.12.1991, s. 33.

( 11 ) EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

( 12 ) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

( 13 ) EGT L 206, 22.7.1992 s. 7.

( 14 ) Europaparlamentets och rådets förordning nr 1380/2013 av den december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

( 15 ) EGT L 184, 15.7.1988, s. 61.

( 16 ) EGT L 237, 10.9.1994, s. 13.

( 17 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 18 ) Kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (EUT L 339, 6.12.2006, s. 16).

( 19 ) Kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (EUT L 401, 30.12.2006, s. 1).

( 20 ) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 21 ) EUT L 193, 24.7.2009, s. 1.

( 22 ) EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.

( 23 ) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

( 24 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

( 25 ) EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

( 26 ) EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

( 27 ) EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.

( 28 ) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30.

( 29 ) EGT L 125, 23.5.1996, s. 35.

( 30 ) Kommissionens beslut 2003/24/EG av den 30 december 2002 om att utveckla ett integrerat veterinärdatasystem (EUT L 8, 14.1.2003, s. 44).

( 31 ) EUT L 25, 28.1.2011, s. 8.

( 32 ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 33 ) EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

( 34 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

( 35 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

( 36 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).

( 37 ) EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.

Top