EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20140718

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2014-07-18

02007R1418 — SV — 18.07.2014 — 008.004


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/2007

av den 29 november 2007

om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 316 4.12.2007, s. 6)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 740/2008 av den 29 juli 2008

  L 201

36

30.7.2008

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 967/2009 av den 15 oktober 2009

  L 271

12

16.10.2009

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 837/2010 av den 23 september 2010

  L 250

1

24.9.2010

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 661/2011 av den 8 juli 2011

  L 181

22

9.7.2011

►M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 674/2012 av den 23 juli 2012

  L 196

12

24.7.2012

 M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 57/2013 av den 23 januari 2013

  L 21

17

24.1.2013

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 733/2014 av den 24 juni 2014

  L 197

10

4.7.2014
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/2007

av den 29 november 2007

om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

De förfaranden som anges i bilagan ska tillämpas vid export för återvinning av avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 som inte är förbjuden enligt artikel 36 i den förordningen till vissa länder som inte omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.

▼M2

Artikel 1a

De svar som mottogs på den skriftliga begäran som kommissionen skickade enligt artikel 37.1 första stycket i förordning (EG) nr 1013/2006 återfinns i bilagan.

Om det i bilagan anges att ett land, när det gäller vissa transporter av avfall, varken förbjuder dem eller tillämpar förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 35 i den förordningen, ska artikel 18 i den förordningen gälla i tillämpliga delar för dessa transporter.

▼B

Artikel 2

Förordning (EG) nr 801/2007 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den fjortonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft.

Förordning (EG) nr 801/2007 ska emellertid fortsätta att tillämpas under 60 dagar efter detta datum på avfall som förtecknas i kolumn c i bilagan till den förordningen och som förtecknas i kolumn b eller i kolumnerna b och d i bilagan till den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

Rubrikerna på kolumnerna i denna bilaga avser följande:

a)

Förbud.

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 1013/2006.

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet.

▼M1

d)

Andra kontrollförfaranden kommer att följas i mottagarlandet i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

▼B

När två koder skiljs åt genom ett tankstreck ska detta förstås som att de två koderna och alla koder mellan dem omfattas.

När två koder skiljs åt genom ett semikolon ska detta förstås som att de två koderna i fråga omfattas.

▼M8

När både kolumn b och kolumn d anges för samma post, innebär detta att kontrollförfaranden i mottagarlandet är tillämpliga utöver dem som fastställs i artikel 35 i förordning (EG) nr 1013/2006.

▼M5

Om ett visst slag av avfall eller en viss blandning av avfall inte anges för ett visst land, innebär detta att det landet inte har avgett en tillräckligt tydlig bekräftelse på att detta slag av avfall eller blandning av avfall får exporteras för återvinning i det landet och om vilka eventuella kontrollförfaranden som kommer att tillämpas i landet. Enligt artikel 37.2 i förordning (EG) nr 1013/2006 är förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 35 i den förordningen tillämpligt i sådana fall.Albanien

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av volfram

— Skrot av molybden

— Skrot av tantal

— Skrot av kobolt

— Skrot av titan

— Skrot av zirkonium

— Skrot av germanium

— Skrot av vanadin

— Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

— Skrot av krom

Från B1010:

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av koppar

— Skrot av nickel

— Skrot av aluminium

— Skrot av zink

— Skrot av tenn

— Skrot av magnesium

— Skrot av vismut

— Skrot av mangan

 

Från B1010:

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av koppar

— Skrot av nickel

— Skrot av aluminium

— Skrot av zink

— Skrot av tenn

— Skrot av magnesium

— Skrot av vismut

— Skrot av mangan

B1020–B2010

 

 

 

 

B2020–B2030

 

B2020–B2030

Från B2040:

— Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

— Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

— Svavel i fast form

— Natrium-, kalium- och kalciumklorider

— Krossad betong

— Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

Från B2040:

— Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

— Karborundum (kiselkarbid)

 

Från B2040:

— Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

— Karborundum (kiselkarbid)

B2060–B2130

 

 

 

B3010

Allt annat avfall

B3010

— Eten

— Styren

— Polypropen

 

B3010

— Eten

— Styren

— Polypropen

Från B3020:

— Annat, inbegripet men inte begränsat till

— 

1.  Laminerad kartong

2.  Osorterat skrot

Från B3020:

Följande ämnen, under förutsättning att de inte blandats med farligt avfall:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

— Av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

— Av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

— Av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

Från B3020:

Följande ämnen, under förutsättning att de inte blandats med farligt avfall:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

— Av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

— Av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

— Av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

B3030–B3035

 

B3030–B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060–B3065

 

 

 

Från B3070:

— Halmavfall

— Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

Från B3070:

— Avfall av människohår

 

Från B3070:

— Avfall av människohår

B3080–B4030

 

 

 

 

GB040–GC010

 

GB040–GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020–GG030

 

GE020–GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Algeriet

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010–B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1070–B1220

 

 

 

 

 

 

B1230–B1240

B1250–B2020

 

 

 

Från B2030:

— Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

 

Från B2030:

— Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

B2040–B2130

 

 

 

Från B3010:

— Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer, inbegripet men inte begränsat till

— 

— Eten

— Styren

— Polypropen

— Polyetentereftalat

— Akrylnitril

— Butadien

— Polyacetaler

— Polyamider

— Polybutentereftalat

— Polykarbonater

— Polyetrar

— Polyfenylsulfider

— Akrylpolymerer

— Alkaner C10—C13 (mjukgörare)

— Polysiloxaner

— Polymetylmetakrylat

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter

— Följande avfall av fluorerade polymerer:

— 

— Fluor-eten-propen (FEP)

— Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluoreten/ perfluorvinyleter (PFA)

— Tetrafluoreten/ perfluormetylvinyleter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

Från B3010:

— Plastskrot av polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030–B3035

B3040–B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100–B4030

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040

GH013–GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Andorra

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Anguilla

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Argentina

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030–B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070–B1090

Från B1100:

— Hårdzink

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

 

 

Från B1100:

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

 

B1115–B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150–B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250–B2110

B2120–B2130

 

 

 

Från B3010:

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter

— Följande avfall av fluorerade polymerer:

— 

— Fluor-eten-propen (FEP)

— Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluoreten/ perfluorvinyleter (PFA)

— Tetrafluoreten/ perfluormetylvinyleter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

Från B3010:

— Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Från B3020:

— Osorterat skrot

 

 

Från B3020:

— Allt annat avfall

 

 

 

B3030–B3120

B3130–B4030

 

 

 

 

 

 

GB040–GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030–GF010

GG030–GH013

 

 

 

 

 

 

GN010–GN030

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

Från blandning av B3020:

— Osorterat skrot

 

 

Från blandning av B3020:

— Alla andra blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

Blandning av B3050

▼M8Armenien

Enskilda avfallsslag

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

Blandningar av avfall

Blandning av B3040

 

 

 

 

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Azerbajdzjan

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

Från B1010:

— Allt annat avfall

 

Från B1010:

— Skrot av tenn

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

 

B1020–B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140–B1250

 

 

 

Från B2010:

— Avfall av skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt

— Glimmeravfall

— Avfall av leucit, nefelin och nefelinsyenit

— Avfall av flusspat

 

Från B2010:

— Avfall av naturlig grafit

— Avfall av fältspat

— Fast kiselhaltigt avfall med undantag av avfall som används i gjutprocesser

 

 

 

B2020–B2030

 

Från B2040:

— Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

— Svavel i fast form

— Natrium-, kalium- och kalciumklorider

— Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

 

Från B2040:

— Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

— Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

— Karborundum (kiselkarbid)

— Krossad betong

 

B2060—B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090–B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020–B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

Från B3060:

— Avfall från framställning av vin

 

Från B3060:

— Allt annat avfall

 

 

 

B3065–B3120

 

B3130–B4030

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

 

 

GE020–GG040

 

GH013

 

 

 

 

 

GN010–GN030

▼M8Bahrain

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Bangladesh

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Allt annat avfall

 

 

Från B1010:

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av aluminium

B1020–B1115

 

 

 

Från B1120:

— Allt annat avfall

 

 

Från B1120:

— Förbrukade katalysatorer, med undantag av vätskor som används som katalysatorer, innehållande krom

B1130–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030–B3010

 

 

 

Från B3020:

— Allt annat avfall

 

 

Från B3020:

— Avfall och förbrukade varor av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

Från B3030:

— Allt annat avfall

 

 

Från B3030:

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

B3035–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

Från blandning av B3020:

— Alla andra blandningar av avfall

 

 

Från blandning av B3020:

— Blandningar, även papper och kartong

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

Blandning av B3050

 

 

 

▼BBenin

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Benin

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Bermuda

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Bolivia

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M4Bosnien och Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Från B1010:

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av koppar

— Skrot av aluminium

— Skrot av zink

— Skrot av tenn

 

 

 

Från B1020:

— Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100

— Tantalhaltiga tennslagger med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

 

Från B1120:

— Övergångsmetaller, med undantag av katalysatoravfall (förbrukade katalysatorer, katalysatorer i vätskeform eller andra katalysatorer) i förteckning A

— 

Skandium

Vanadin

Mangan

Kobolt

Koppar

Yttrium

Niob

Hafnium

Volfram

Titan

Krom

Järn

Nickel

Zink

Zirkonium

Molybden

Tantal

Rhenium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020

▼BBotswana

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Brasilien

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

Från B1010:

— Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av koppar

— Skrot av aluminium

— Skrot av tenn

— Skrot av titan

Från B1010:

— Skrot av nickel

— Skrot av zink

— Skrot av volfram

— Skrot av molybden

— Skrot av tantal

— Skrot av magnesium

— Skrot av kobolt

— Skrot av vismut

— Skrot av zirkonium

— Skrot av mangan

— Skrot av germanium

— Skrot av vanadin

— Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

— Skrot av krom

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031–B1040

 

B1031–B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080–B1090

 

B1080–B1090

 

Från B1100:

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 %)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1100:

— Hårdzink

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Från B1100:

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 %)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160–B1220

 

B1160–B1220

 

 

B1230–B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040–B3050

 

B3060–B3070

 

 

 

 

 

B3080–B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040–GC020

 

GC030–GC050

 

GC030–GC050

 

 

GE020–GF010

 

 

GG030–GG040

 

GG030–GG040

 

 

GH013

 

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

Blandning av B3050

 Burkina Faso

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M5Burundi

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Chile

a

b

c

d

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006Colombia

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

B1010–B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

Från B1100:

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1100:

— Hårdzink

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

 

 

B1115–B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170–B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230–B1250

 

 

 

Från B2010:

— Allt annat avfall

Från B2010:

— Glimmeravfall

 

 

B2020–B2030

 

 

 

Från B2040:

— Allt annat avfall

Från B2040:

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

 

B2060–B3020

 

 

 

Från B3030:

— Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

— 

— Okardat och okammat

— Annat

— Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

— 

— Kamavfall av ull eller fina djurhår

— Annat avfall av ull eller fina djurhår

— Avfall av grova djurhår

— Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

— 

— Garnavfall (inbegripet trådavfall)

— Rivet avfall och riven lump

— Annat

— Blånor och avfall av lin

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

— Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

— 

— Av syntetfibrer

— Av regenatfibrer

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

— Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil:

— 

— Sorterade

— Annat

Från B3030:

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee)

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

 

 

B3035–B3040

 

 

 

Från B3050:

— Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

Från B3050:

— Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

 

 

Från B3060:

— Avfall från framställning av vin

— Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

Från B3060:

— Allt annat avfall

 

 

 

B3065

 

 

Från B3070:

Avfall av människohår

Halmavfall

Från B3070:

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090–B3100

 

 

B3110–B3130

 

 

 

 

B3140–B4010

 

 

B4020–B4030

 

 

 

GB040–GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030–GF010

 

 

 

 

GG030–GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010–GN030

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 Costa Rica

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B3050

 

B1010–B3050

B3060–B3070

 

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090–B3110

 

 

 

 

B3120–B4030

 

B3120–B4030

 

GB040–GH013

 

GB040–GH013

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M5Curaçao

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B3020

 

 

Från B3030:

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

— Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

Från B3030:

Allt annat avfall

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040–B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080–B4030

 

 

 

GB040–GF010

 

 

GG030–GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Demokratiska republiken Kongo

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Dominikanska republiken

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Ecuador

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Egypten

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B1070

 

 

B1080–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Elfenbenskusten

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M8El Salvador

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006Etiopien

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 Filippinerna

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Skrot av kobolt

— Skrot av krom

 

 

Från B1010:

— Allt annat avfall

B1020–B1030

 

 

 

 

B1031–B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070–B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100–B1120

 

 

B1130–B1140

 

 

 

 

B1150–B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020–B2030

 

Från B2040:

— Allt annat avfall

Från B2040:

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

 

B2060–B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060–B4030

 

 

 

 

GB040–GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020–GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Från blandning av B1010 och B1050:

— Blandningar, även skrot av kobolt

 

 

Från blandning av B1010 och B1050:

— Alla andra blandningar av avfall

Från blandning av B1010 och B1070:

— Blandningar, även skrot av kobolt

 

 

Från blandning av B1010 och B1070:

— Alla andra blandningar av avfall

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Från blandning av B1010:

— Blandningar, även skrot av kobolt

 

 

Från blandning av B1010:

— Alla andra blandningar av avfall

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

Blandning av B3040

 

 

 

 

 

Blandning av B3050

 

▼M5Förenade Arabemiraten

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Franska Polynesien

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M5Gabon

a

b

c

d

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Gambia

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M5Georgien

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010–B1030

B1031–B1040

 

 

 

 

 

 

B1050–B1070

B1080–B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030–B2130

 

 

 

 

 

 

B3010–B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060–B4030

 

 

 

GB040–GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030–GG040

 

 

 

 

 

 

GH013–GN010

GN020–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

 

 

 

Blandning av B1010

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

 

 

 

Blandning av B3010

Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010

Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

Blandning av B3040

 

 

 

 

 

 

Blandning av B3050

▼M8Ghana

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Guatemala

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Guinea

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Guyana

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Honduras

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Hongkong (Kina)

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010–B1020

B1030–B1031

 

 

 

 

 

 

B1040–B1050

B1060–B1090

 

 

 

Från B1100:

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

 

 

Från B1100:

— Hårdzink

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

 

B1115–B1130

B1140–B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210–B1240

 

 

 

 

 

 

B1250–B2060

B2070–B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100–B2130

 

 

 

 

 

 

B3010–B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040–B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070–B3090

B3100–B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010–B4030

 

 

 

 

 

 

GB040–GN030

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

 

 

 

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M3Indien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

▼BIndonesien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030–B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

Från B2030:

— Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

 

Från B2030:

— Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

B2040:

— Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob

B2060– ►M2  B2130 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3010 ◄

 

 

 

B3020

 

 

 

►M2  B3030 ◄

 

 

 

►M2  B3035 ◄

 

 

 

B3040–B3090

B3100– ►M2  B3120 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3130 ◄

 

 

 

B3140

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

 

►M2  
Plastavfall i fast form
GH013 391530 Vinylkloridpolymerer
ex 3904 10 –40  ◄

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

▼M1Iran (Islamiska republiken Iran)

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B1090

 

 

Från B1100:

— Följande zinkdrosser (ogranulerad slagg):

— 

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1100:

— Hårdzink

— Följande zinkdrosser (ogranulerad slagg):

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120–B1150

 

 

B1160–B1210

 

 

 

 

B1220–B2010

 

 

B2020–B2130

 

 

 

 

B3010–B3020

 

 

B3030–B3040

 

 

 

Från B3050:

— Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

Från B3050:

— Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

 

 

B3060–B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 –40

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

 

 

 

▼M8 —————

▼M8Kambodja

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Skrot av koppar

— Skrot av nickel

— Skrot av zink

— Skrot av tenn

— Skrot av kobolt

— Skrot av titan

— Skrot av vanadin

— Skrot av krom

Från B1010:

— Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av aluminium

— Skrot av volfram

— Skrot av molybden

— Skrot av tantal

— Skrot av magnesium

— Skrot av vismut

— Skrot av zirkonium

— Skrot av mangan

— Skrot av germanium

— Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

 

Från B1010:

— Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av aluminium

— Skrot av volfram

— Skrot av molybden

— Skrot av tantal

— Skrot av magnesium

— Skrot av vismut

— Skrot av zirkonium

— Skrot av mangan

— Skrot av germanium

— Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Från B1020:

— Skrot av antimon

— Skrot av beryllium

— Skrot av selen

— Skrot av tellur

Från B1020:

— Skrot av kadmium

— Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

 

Från B1020:

— Skrot av kadmium

— Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

 

B1030–B1080

 

B1030–B1080

B1090

 

 

 

 

B1100–B1140

 

B1100–B1140

B1150

 

 

 

 

B1160–B2100

 

B1160–B2100

B2110–B2130

 

 

 

 

B3010

 

B3010

B3020

 

 

 

 

B3030–B3035

 

B3030–B3035

B3040

 

 

 

 

B3050–B3060

 

B3050–B3060

B3065

 

 

 

 

B3070–B4030

 

B3070–B4030

 

GB040–GF010

 

GB040–GF010

GG030–GG040

 

 

 

 

GH013–GN030

 

GH013–GN030

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

 

Blandning av B2010

 

Blandning av B2010

 

Blandning av B2030

 

Blandning av B2030

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

 

Blandning av B3050

 

Blandning av B3050

▼M5Kap Verde

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Kazakstan

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B1160

 

 

 

B1170–B1240

 

B1170–B1240

 

B1250–B3035

 

 

 

Från B3040:

— Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

 

Från B3040:

— Annat avfall av gummi (med undantag av sådant avfall som anges någon annanstans)

 

B3050

 

 

 

B3060

Avfall från agrara livsmedelsindustrier, under förutsättning att det inte är smittsamt, utom avfall från framställning av vin

 

B3060

Endast avfall från framställning av vin

 

B3065–B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090–B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013–GN030

 

 

Blandningar av avfall

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

Blandning av B3040 och B3080

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3010

Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010

Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

 

Blandning av B3050

 

 

▼M5Kenya

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Kina

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Ädelmetaller (silver men inte kvicksilver)

— Skrot av molybden

— Skrot av kobolt

— Skrot av mangan

— Skrot av indium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

— Skrot av krom

 

 

Från B1010:

— Ädelmetaller (endast guld, och platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av koppar

— Skrot av nickel

— Skrot av aluminium

— Skrot av zink

— Skrot av tenn

— Skrot av volfram

— Skrot av tantal

— Skrot av magnesium

— Skrot av vismut

— Skrot av titan

— Skrot av zirkonium

— Skrot av germanium

— Skrot av vanadin

— Skrot av hafnium, niob, rhenium och gallium

B1020–B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080–B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

Från B1120:

— Övergångsmetaller (med undantag av dem som innehåller > 10 % V2O5), utom katalysatoravfall (uttjänta katalysatorer, använda katalysatorer i flytande form eller andra katalysatorer) i förteckning A

— Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

 

 

Från B1120:

Övergångsmetaller (endast dem som innehåller > 10 % V2O5), utom katalysatoravfall (uttjänta katalysatorer, använda katalysatorer i flytande form eller andra katalysatorer) i förteckning A

B1130–B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

Utom glimmeravfall

 

 

B2010

Endast glimmeravfall

B2020

 

 

 

Från B2030:

— Avfall och skrot av kermeter (utom skrot av volframkarbid)

— Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

 

Från B2030:

— Avfall och skrot av kermeter (endast skrot av volframkarbid)

B2040–B2130

 

 

 

Från B3010:

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter (utom fenolformaldehydhartser och polyamider)

 

 

Från B3010:

— Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer (alla)

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter (endast fenolformaldehydhartser och polyamider)

— Följande avfall av fluorerade polymerer:

— 

— Fluor-eten-propen (FEP)

— Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluoreten/ perfluorvinyleter (PFA)

— Tetrafluoreten/ perfluormetylvinyleter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

Från B3030:

Följande ämnen som framställts enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

— Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

— Okardat och okammat

— Annat

— Blånor och avfall av lin

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee)

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

— Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

— Sorterade

— Annat

 

 

Från B3030:

Följande ämnen som framställts enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

— Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

— Kamavfall av ull eller fina djurhår

— Annat avfall av ull eller fina djurhår

— Avfall av grova djurhår

— Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

— Garnavfall (inbegripet trådavfall)

— Rivet avfall och riven lump

— Annat

— Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

— av syntetfibrer

— av regenatfibrer

B3035

 

 

 

B3040

Utom icke vulkaniserat gummi

 

 

B3040

Endast icke vulkaniserat gummi

 

 

 

B3050

B3060–B3070

 

 

 

B3080

Utom icke vulkaniserat gummi

 

 

B3080

Endast icke vulkaniserat gummi

B3090–B4030

 

 

 

GB040

Utom konverterslagg från kopparsmälta innehållande > 10 % koppar

 

 

GB040

Endast konverterslagg från kopparsmälta innehållande > 10 % koppar

 

 

 

GC010

GC020

Utom trådavfall och skrot av elektriska motorer

 

 

GC020

Endast trådavfall och skrot av elektriska motorer

 

 

 

GC030

GC050–GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1050

Om något av det icke-farliga avfallet som ingår inte får importeras

 

 

Blandning av B1010 och B1050

Om varje icke-farligt avfallsslag som ingår får importeras

Blandning av B1010 och B1070

Om något av det icke-farliga avfallet som ingår inte får importeras

 

 

Blandning av B1010 och B1070

Om varje icke-farligt avfallsslag som ingår får importeras

Blandning av B3040 och B3080

Om något av det icke-farliga avfallet som ingår inte får importeras

 

 

Blandning av B3040 och B3080

Om varje icke-farligt avfallsslag som ingår får importeras

Blandning av B1010

Om något av det icke-farliga avfallet som ingår inte får importeras

 

 

Blandning av B1010

Om varje icke-farligt avfallsslag som ingår får importeras

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Om något av det icke-farliga avfallet som ingår inte får importeras

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Om varje icke-farligt avfallsslag som ingår får importeras

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

Om något av det icke-farliga avfallet som ingår inte får importeras

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

Om varje icke-farligt avfallsslag som ingår får importeras

 

 

 

Blandning av B3020

Blandning av B3030

Om något av det icke-farliga avfallet som ingår inte får importeras

 

 

Blandning av B3030

Om varje icke-farligt avfallsslag som ingår får importeras

Blandning av B3040

 

 

 

 

 

 

Blandning av B3050

▼M8Kirgizistan

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Skrot av torium

 

 

Från B1010:

Allt annat avfall

B1020–B1115

 

 

 

Från B1120:

— Alla lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

 

 

Från B1120:

— Alla övergångsmetaller, med undantag av katalysatoravfall (förbrukade katalysatorer, katalysatorer i vätskeform eller andra katalysatorer) i förteckning A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160–B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

Från B2030:

— Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

 

Från B2030:

— Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

B2040–B2130

 

 

 

Från B3010:

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter

— Följande avfall av fluorerade polymerer:

— 

— Fluor-eten-propen (FEP)

— Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluoreten/ perfluorvinyleter (PFA)

— Tetrafluoreten/ perfluormetylvinyleter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

Från B3010:

— Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

B3020

Från B3030:

— Blånor och avfall av lin

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

 

 

Från B3030:

— Allt annat avfall

B3035–B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

Från B3060:

— Allt annat avfall

 

 

Från B3060:

— Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

 

 

 

B3065

B3070–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M7 —————

▼BKuba

a)

b)

c)

d)

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

▼M8Kuwait

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼BLibanon

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

— Skrot av krom

Från B1010:

Allt annat avfall

 

B1010

B1020–B1090

 

 

B1020–B1090

Från B1100:

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Från B1100:

— Hårdzink

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120–B1140

 

 

B1120–B1140

 

B1150–B2030

 

B1150–B2030

Från B2040:

Allt annat avfall

Från B2040:

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

B2040

B2060–B2130

 

 

B2060–B2130

Från B3010:

— Plastskrot av följande ickehalogenerade polymerer och sampolymerer:

— 

— Polyvinylalkohol

— Polyvinylbutyral

— Polyvinylacetat

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter

— Följande avfall av fluorerade polymerer (1):

— 

— Fluor-eten-propen (FEP)

— Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

— Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Från B3010:

— Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

— 

— Eten

— Styren

— Polypropen

— Polyetentereftalat

— Akrylnitril

— Butadien

— Polyacetaler

— Polyamider

— Polybutentereftalat

— Polykarbonater

— Polyetrar

— Polyfenylsulfider

— Akrylpolymerer

— Alkaner C10–C13 (mjukgörare)

— Polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

— Polysiloxaner

— Polymetylmetakrylat

 

B3010:

 

B3020–B3130

 

B3020–B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010–B4030

 

B4010–B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 

 

GC030

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 –40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 –40

 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   

1 Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

▼M8Liberia

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M8Macao (Kina)

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Madagaskar

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Malawi

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Malaysia

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010–B1070

 

B1080

 

 

 

 

 

B1090

 

Från B1100:

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

Från B1100:

— Hårdzink

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

— 

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

 

 

 

B1115

 

B1120–B1190

 

 

 

 

 

B1200–B2030

Från B2040:

— Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

— Krossad betong

Från B2040:

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

Från B2040:

— Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

— Svavel i fast form

— Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

— Natrium-, kalium- och kalciumklorider

— Karborundum (kiselkarbid)

— Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

B2060–B2130

 

 

 

 

 

 

B3010–B3020

Från B3030:

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

Från B3030:

— Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

— 

— Kamavfall av ull eller fina djurhår

— Annat avfall av ull eller fina djurhår

— Avfall av grova djurhår

 

Från B3030:

— Allt annat avfall

 

 

 

B3035–B3050

 

Från B3060:

— Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

— Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

— Avfall av ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

— Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

 

Från B3060:

— Avfall från framställning av vin

— Fiskavfall

— Kakaoskal och annat kakaoavfall

 

B3065

 

 

Från B3070:

— Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

 

 

Från B3070:

— Avfall av människohår

— Halmavfall

 

 

 

B3080–B3140

 

B4010–B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040–GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

 

GN010–GN030

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M8Maldiverna

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Mali

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 Marocko

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

Från B1010:

— Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

 

Från B1010:

— Allt annat avfall

 

Från B1020:

— Skrot av selen

— Skrot av tellur

 

Från B1020:

— Allt annat avfall

 

B1030–B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

 

B2010–B2020

 

 

B2030

 

 

 

Från B2040:

— Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

— Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

— Krossad betong

— Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

Från B2040:

— Svavel i fast form

— Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

— Natrium-, kalium- och kalciumklorider

— Karborundum (kiselkarbid)

 

 

B2060–B2130

 

 

 

Från B3010:

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter

— Följande avfall av fluorerade polymerer:

— 

— Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluoreten/perfluorvinyleter (PFA)

— Tetrafluoreten/ perfluormetylvinyleter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Från B3010:

— Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

— Följande avfall av fluorerade polymerer:

— 

— Fluor-eten-propen (FEP)

 

 

 

B3020

 

 

 

Från B3030:

— Allt annat avfall

Från B3030:

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060–B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

Blandningar av avfall

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 Mauritius

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 Moldavien

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Allt annat avfall

 

 

Från B1010:

— Skrot av järn eller stål

B1020–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030–B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

B3030–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B3020

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Montenegro

a

b

c

d

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M8Montserrat

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Namibia

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Nepal

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

Från B1010:

— Skrot av zink

— Skrot av magnesium

— Skrot av vismut

— Skrot av titan

— Skrot av zirkonium

— Skrot av mangan

— Skrot av germanium

— Skrot av vanadin

— Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Från B1010:

— Skrot av nickel

— Skrot av volfram

— Skrot av molybden

— Skrot av tantal

— Skrot av kobolt

— Skrot av krom

Från B1010:

— Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av aluminium

— Skrot av tenn

Från B1010:

— Skrot av koppar

B1020–B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210–B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070–B3010

 

 

 

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

— Annat, inbegripet men inte begränsat till

— 

1.  Laminerad kartong

2.  Osorterat skrot

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

— Av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

— Av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

— Av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

 

B3030–B4030

 

 

 

GB040–GF010

 

 

 

 

GG030–GG040

 

 

GH013–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

Blandning av B3020

 

 

Alla andra blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Niger

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

B1010–B1240

 

 

 

 

B1250

 

B1250

B2010–B3010

 

 

 

 

B3020–B3030

 

B3020–B3030

B3035

 

 

 

Från B3040:

— Annat avfall av gummi (med undantag av sådant avfall som anges någon annanstans)

Från B3040:

— Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

 

Från B3040:

— Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

 

B3050

 

B3050

B3060–B3130

 

 

 

 

B3140

 

B3140

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

Blandning av B1010 och B1050

 

Blandning av B1010 och B1050

 

Blandning av B1010 och B1070

 

Blandning av B1010 och B1070

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

 

Blandning av B1010

 

Blandning av B1010

Blandning av B2010

 

 

 

 

Blandning av B2030

 

Blandning av B2030

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

Blandning av B3020

 

Blandning av B3020

 

Blandning av B3030

 

Blandning av B3030

 

Blandning av B3040

 

Blandning av B3040

 

Blandning av B3050

 

Blandning av B3050

▼M8 —————

▼BOman

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Allt annat avfall

Från B1010:

— Skrot av järn eller stål

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Pakistan

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

B1010–B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120–B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020–B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

Från B3060:

— Avfall från framställning av vin

— Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

— Avfall av ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

— Kakaoskal och annat kakaoavfall

 

Från B3060:

— Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

Från B3060:

— Fiskavfall

— Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4020

 

B4030

 

 

 

 

 

GB040–GC010

 

GC020–GC030

 

 

 

 

 

GC050–GG040

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

 

 

GN020–GN030

Blandningar av avfall

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

Blandning av B3050

 

▼M8Papua Nya Guinea

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Paraguay

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Peru

a

b

c

d

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼M5Qatar

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Rwanda

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Ryssland

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

 

B1010–B1031

 

 

 

B1050–B1160

 

B1170–B1200

 

 

 

B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250–B3010

 

 

 

B3030–B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

 

 

B3065–B3110

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GC050

GE020

 

 

 

 

GG030–GG040

 

 

 

 

 

GH013–GN030

▼M8Saint Lucia

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Saint Vincent och Grenadinerna

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Senegal

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

B1010–B3020

 

 

 

Från B3030:

— Allt annat avfall

Från B3030:

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

 

 

B3035–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Serbien

a

b

c

d

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006Seychellerna

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

B1010–B3040

 

 

 

Från B3050:

— Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

 

 

Från B3050:

— Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

Från B3060:

— Allt annat avfall

 

 

Från B3060:

— Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

B3065–B4030

 

 

 

GB040–GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Singapore

a

b

c

d

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

▼BSri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 Sydafrika

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Tadzjikistan

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

B1010–B1150

 

 

B1160–B1200

 

 

 

 

B1210–B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010–B2030

 

 

Från B2040:

— Krossad betong

Från B2040:

— Allt annat avfall

 

 

 

B2060–B2110

 

 

B2120–B2130

 

 

 

 

B3010–B3020

 

 

Från B3030:

— Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

— 

— Okardat och okammat

— Annat

— Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

— 

— Kamavfall av ull eller fina djurhår

— Annat avfall av ull eller fina djurhår

— Avfall av grova djurhår

— Blånor och avfall av lin

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

— Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee)

— Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

Från B3030:

— Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

— 

— Garnavfall (inbegripet trådavfall)

— Rivet avfall och riven lump

— Annat

— Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

— 

— Av syntetfibrer

— Av regenatfibrer

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

— Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil:

— 

— Sorterade

— Annat

 

 

 

B3035–B3040

 

 

B3050

 

 

 

Från B3060:

— Avfall från framställning av vin

— Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

— Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Från B3060:

— Avfall av ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

— Fiskavfall

— Kakaoskal och annat kakaoavfall

— Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3120

 

 

 

 

B3130–B3140

 

 

B4010–B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040–GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050–GF010

 

 

GG030–GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

 

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 Taiwan

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

Från B1010:

— Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

— Skrot av molybden

— Skrot av tantal

— Skrot av kobolt

— Skrot av vismut

— Skrot av zirkonium

— Skrot av mangan

— Skrot av vanadin

— Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

— Skrot av torium

— Skrot av sällsynta jordartsmetaller

— Skrot av krom

 

Från B1010:

— Skrot av järn eller stål

— Skrot av koppar

— Skrot av nickel

— Skrot av aluminium

— Skrot av zink

— Skrot av tenn

— Skrot av volfram

— Skrot av magnesium

— Skrot av titan

— Skrot av germanium

Från B1020:

— Skrot av kadmium

— Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

— Skrot av selen

Från B1020:

— Skrot av antimon

— Skrot av beryllium

— Skrot av tellur

 

 

 

B1030–B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070–B1090

 

 

 

Från B1100:

— Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

— Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

— Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

— Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

Från B1100:

— Hårdzink

— Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

— 

— Toppdross (> 90 % Zn)

— Bottendross (> 92 % Zn)

— Dross från gjutning (> 85 % Zn)

— Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— Avdragen zinkslagg (skimmings)

 

B1115–B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170–B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010–B2030

 

 

 

Från B2040:

— Allt annat avfall

 

Från B2040:

— Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

B2060–B2130

 

 

 

Från B3010:

— Plastskrot av polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

— Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

Från B3010:

— Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer, utom polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

— Följande avfall av fluorerade polymerer:

— 

— Fluor-eten-propen (FEP)

— Perfluoralkoxyalkan

— Tetrafluoreten/ perfluorvinyleter (PFA)

— Tetrafluoreten/ perfluormetylvinyleter (MFA)

— Polyvinylfluorid (PVF)

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030–B3035

 

 

 

 

 

B3040–B3050

 

B3060–B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090–B3100

 

 

 

 

B3110–B4030

 

 

GB040–GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GEO20

 

GF010–GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020–GN030

 

 

Blandningar av avfall

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

 

 

Blandning av B3020

 

Blandning av B3030

 

 

 

 

 

Blandning av B3040

 

 

 

Blandning av B3050

▼M5Tanzania

a

b

c

d

Blandningar av avfall

Alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 Tchad

a

b

c

d

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och alla blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

▼M8Thailand

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

 

B1010–B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120–B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170–B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090–B2110

 

 

B2120–B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020–B3035

 

Från B3040:

— Begagnade däck

 

Från B3040:

— Allt annat avfall

 

 

 

B3050–B3070

 

Från B3080:

— Begagnade däck

 

Från B3080:

— Allt annat avfall

 

 

 

B3090–B3130

 

Från B3140:

— Begagnade däck

 

Från B3140:

— Allt annat avfall

 

 

 

B4010–B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010–GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

 

GC050–GF010

 

 

GG030–GG040

 

 

 

GH013

 

GH013

 

 

 

GN010–GN030

Blandningar av avfall

 

 

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

Från blandning av B3040 och B3080:

— Blandningar, även begagnade däck

 

Från blandning av B3040 och B3080:

— Alla andra blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B1010

 

 

 

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

 

 

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan

 

 

 

 

Blandning av B3020

 

 

 

Blandning av B3030

 

Från blandning av B3040:

— Blandningar, även begagnade däck

 

Från blandning av B3040:

— Alla andra blandningar av avfall

 

 

 

Blandning av B3050

 Togo

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Trinidad och Tobago

a

b

c

d

Allt avfall som förtecknas i bilaga III och blandningar av avfall som förtecknas i bilaga IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

▼M8Tunisien

a

b

c

d

Enskilda avfallsslag

 

B1010

 

B1010

B1020–B1220

 

 

 

 

B1230–B1240

 

B1230–B1240

B1250–B3010

 

 

 

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

— Annat, inbegripet men inte begränsat till

— 

1.  Laminerad kartong

2.  Osorterat skrot

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

— Av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

— Av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

— Av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

— Av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

— Av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

— Av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

Från B3030:

— Allt annat avfall

Från B3030:

— Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Från B3030:

— Allt annat avfall

 

B3035–B3065

 

B3035–B3065

Från B3070:

— Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

Från B3070:

— Avfall av människohår

— Halmavfall

 

Från B3070:

— Avfall av människohår

— Halmavfall

 

B3080

 

B3080

B3090–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Blandningar av avfall

Blandning av B1010 och B1050

 

 

 

Blandning av B1010 och B1070

 

 

 

 

Blandning av B3040 och B3080

 

Blandning av B3040 och B3080

 

Blandning av B1010

 

Blandning av B1010

Blandning av B2010

 

 

 

Blandning av B2030

 

 

 

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

 

Blandning av B3010 Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Blandning av B3010 Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

Blandning av B3010 Perfluoralkoxyalkan