EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005L0094-20190101

Consolidated text: Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/94/2019-01-01

02005L0094 — SV — 01.01.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS DIREKTIV 2005/94/EG

av den 20 december 2005

om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG

(EGT L 010 14.1.2006, s. 16)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS DIREKTIV 2008/73/EG Text av betydelse för EES av den 15 juli 2008

  L 219

40

14.8.2008

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/662 Text av betydelse för EES av den 27 april 2018

  L 110

134

30.4.2018


Rättat genom:

►C1

Rättelse, EGT L 137, 4.6.2015, s.  13 (2005/94/EG)
▼B

RÅDETS DIREKTIV 2005/94/EG

av den 20 december 2005

om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEGKAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I detta direktiv anges

a) vissa förebyggande åtgärder för övervakning och tidig upptäckt av aviär influensa som syftar till att göra de behöriga myndigheterna och jordbruksbranschen mer medvetna om och förberedda på riskerna för sjukdomen,

b) de minimiåtgärder för bekämpning som skall vidtas vid ett utbrott av aviär influensa bland fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och åtgärder för tidig upptäckt av risk för spridning av aviära influensavirus till däggdjur,

c) andra former av åtgärder för att undvika spridning av influensavirus från fåglar till andra arter.

2.  Medlemsstaterna skall ha frihet att vidta strängare åtgärder på det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

1.

aviär influensa : någon av de influensainfektioner som beskrivs i bilaga I.1,

2.

högpatogen aviär influensa (HPAI) : någon av de aviära influensainfektioner som beskrivs i bilaga I.2,

3.

lågpatogen aviär influensa (LPAI) : någon av de aviära influensainfektioner som beskrivs i bilaga I.3,

4.

fjäderfä : alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött eller konsumtionsägg, för framställning av andra produkter, för vidmakthållande av stammen av fjädervilt eller för alla former av program för uppfödning med tanke på produktion av dessa fågelkategorier,

5.

vild fågel : en viltlevande fågel som inte hålls i en sådan anläggning som definieras i punkt 8,

6.

andra fåglar i fångenskap : alla fåglar eller annat fjäderfä som hålls i fångenskap av varje annat skäl än de som avses i punkt 4, inbegripet sådana som hålls för uppvisningar, kapplöpningar, utställningar, tävlingar, uppfödning eller försäljning,

7.

officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap : fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som den behöriga myndigheten har erkänt officiellt som ovanliga raser inom ramen för den beredskapsplan som föreskrivs i artikel 62,

8.

anläggning : alla jordbruksföretag, lokaler eller markområden, inklusive kläckerier, cirkusar, djurparker, husdjursaffärer, fågelmarknader och aviarier, där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap föds upp eller hålls. Denna definition inkluderar dock inte slakterier, transportmedel, enskilda karantäner och karantänstationer, gränskontrollstationer och laboratorier som har fått tillstånd av den behöriga myndigheten att inneha aviära influensavirus,

9.

kommersiell fjäderfäanläggning : anläggning där fjäderfä hålls i kommersiellt syfte,

10.

icke-kommersiell anläggning :

anläggning där ägarna håller fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap

a) för egen konsumtion eller användning, eller

b) som husdjur,

11.

compartment för fjäderfä eller compartment för andra fåglar i fångenskap : en eller flera anläggningar med gemensamt system för biosäker skötsel, där det finns ett bestånd med fjäderfä eller med andra fåglar i fångenskap som har särskild hälsostatus när det gäller aviär influensa och som är underställda lämpliga åtgärder för övervakning, kontroll och biosäkerhet,

12.

flock : allt fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i en produktionsenhet,

13.

produktionsenhet : en enhet i en anläggning som enligt den officiella veterinären är helt fristående från alla andra enheter i samma anläggning när det gäller läge och daglig skötsel av de fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som hålls där,

14.

dagsgamla kycklingar : fjäderfä som inte är äldre än 72 timmar och ännu inte har utfodrats, och myskankor (Cairina moschata) eller deras korsningar, vare sig de utfodrats eller inte,

15.

diagnostikhandbok : den diagnostikhandbok som avses i artikel 50.1,

16.

fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som misstänks vara smittade : fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som uppvisar sådana kliniska symtom, postmortala organskador eller reaktioner på laboratorietest att aviär influensa inte kan uteslutas,

17.

ägare : fysisk eller juridisk person som äger fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap eller har ansvar för deras skötsel, oavsett om detta sker med kommersiellt syfte,

18.

behörig myndighet : den myndighet i en medlemsstat som är behörig att genomföra fysiska kontroller eller administrativa formaliteter i enlighet med detta direktiv, eller den myndighet till vilken sådana befogenheter delegeras,

19.

officiell veterinär : den veterinär som den behöriga myndigheten har utsett,

20.

officiell övervakning : den behöriga myndighetens åtgärder för noggrann övervakning av hälsoläget hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap eller däggdjur på en anläggning när det gäller aviär influensa,

21.

officiell kontroll : den behöriga myndighetens åtgärder för att kontrollera att kraven i detta direktiv och myndighetens alla anvisningar om hur dessa krav skall uppfyllas, har uppfyllts eller kommer att uppfyllas,

22.

avlivning : alla andra former av avlivning än slakt när det gäller däggdjur, fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap,

23.

slakt : alla former av avlivning genom avblödning av däggdjur eller fjäderfä avsedda som livsmedel,

24.

bortskaffande :

uppsamling, transport, lagring, hantering, bearbetning och användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter i enlighet med

a) förordning (EG) nr 1774/2002, eller

b) regler som skall antas enligt förfarandet i artikel 64.2,

25.

gemenskapens vaccinbank : lämpliga lokaler som utsetts enligt artikel 58.1 för lagring av gemenskapens förråd av vaccin mot aviär influensa,

26.

kontaktanläggning : en anläggning som aviär influensa kan ha kommit från eller där den kan ha förts in till följd av det geografiska läget, förflyttning av personer, fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, fordon, eller på något annat sätt,

27.

misstänkt utbrott : anläggning där de behöriga myndigheterna misstänker förekomst av aviär influensa,

28.

utbrott : anläggning där de behöriga myndigheterna har bekräftat aviär influensa,

29.

primärt utbrott : utbrott utan epidemiologisk koppling till tidigare utbrott i samma region i en medlemsstat, enligt definitionen i artikel 2.2 p i rådets direktiv 64/432/EEG ( 1 ) om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, eller det första utbrottet i en annan region i samma medlemsstat,

30.

differentiering mellan infekterade och vaccinerade djur (DIVA-strategi) : en vaccinationsstrategi som gör det möjligt att skilja vaccinerade/smittade djur från vaccinerade/osmittade djur med hjälp av en diagnostisk undersökning som kan påvisa antikroppar mot fältviruset och genom användning av icke vaccinerade indikatordjur,

31.

däggdjur : djur av klassen Mammalia med undantag för människor,

32.

kadaver : fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som har dött eller avlivats och som är olämpliga som livsmedel, eller delar därav.KAPITEL II

FÖREBYGGANDE BIOSÄKERHET, ÖVERVAKNING, ANMÄLAN OCH EPIDEMIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Artikel 3

Förebyggande åtgärder för biosäkerhet

Särskilda bestämmelser om förebyggande åtgärder för biosäkerhet kan fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

Artikel 4

Övervakningsprogram

1.  Medlemsstaterna skall genomföra övervakningsprogram för att

a) upptäcka infektion med aviär influensa av subtyperna H5 och H7 hos olika fjäderfäarter,

b) på grundval av en regelbundet uppdaterad riskbedömning bidra till att öka kännedomen om de risker som vilda fåglar utgör när det gäller alla typer av influensavirus hos fåglar med ursprung från fåglar.

2.  De övervakningsprogram som avses i led 1a skall följa de riktlinjer som kommissionen skall utforma i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

Artikel 5

Anmälan

1.  Medlemsstaterna skall se till att det är obligatoriskt att omedelbart meddela den behöriga myndigheten misstanke om förekomst respektive förekomst av aviär influensa.

2.  Utöver gemenskapslagstiftningens krav på anmälan av utbrott av djursjukdomar skall medlemsstaterna i enlighet med bilaga II till kommissionen anmäla aviär influensa som bekräftats av den behöriga myndigheten på slakterier, i transportmedel, vid gränskontrollstationer och andra platser vid gemenskapens gränser samt i enskilda karantäner eller karantänstationer som drivs i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen om import av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

3.  Medlemsstaterna skall anmäla alla resultat från övervakningen av däggdjur när det gäller aviära influensavirus.

Artikel 6

Epidemiologisk undersökning

1.  Medlemsstaterna skall se till att epidemiologiska undersökningar påbörjas på grundval av frågeformulär som upprättats inom ramen för de beredskapsplaner som föreskrivs i artikel 62.

2.  Den epidemiologiska undersökningen skall åtminstone omfatta

a) under hur lång tid aviär influensa kan ha förekommit på anläggningen, i andra lokaler och markområden eller transportmedel,

b) det möjliga ursprunget till aviär influensa,

c) identifiering av eventuella kontaktanläggningar,

d) förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, människor, däggdjur, fordon eller material, eller annat sätt på vilket aviära influensavirus kan ha spridits.

3.  Den behöriga myndigheten skall ta hänsyn till den epidemiologiska undersökningen när den

a) avgör om det behöver vidtas kompletterande sjukdomsbekämpande åtgärder enligt detta direktiv, och

b) medger undantag enligt detta direktiv.

4.  Om den epidemiologiska undersökningen visar att aviär influensa kan ha spridits från eller till andra medlemsstater skall kommissionen och medlemsstaterna i fråga omedelbart underrättas om alla resultat av undersökningen.KAPITEL III

MISSTÄNKTA UTBROTT

Artikel 7

Åtgärder som skall vidtas på anläggningar där utbrott misstänks

1.  Vid misstanke om utbrott skall den behöriga myndigheten omedelbart inleda en undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av aviär influensa i enlighet med diagnostikhandboken samt ställa anläggningen under officiell övervakning. Den behöriga myndigheten skall också se till att åtgärderna i punkterna 2 och 3 följs.

2.  Den behöriga myndigheten skall se till att följande åtgärder vidtas på anläggningen:

a) Fjäderfä, andra fåglar i fångenskap liksom alla tama däggdjur skall räknas eller också, när så är lämpligt, skall antalet uppskattas uppdelat på arter av fjäderfä eller andra arter av fåglar i fångenskap.

b) Det skall sammanställas en förteckning för varje kategori över det ungefärliga antalet fjäderfä, andra fåglar i fångenskap liksom tama däggdjur som redan är sjuka, döda eller sannolikt smittade i varje kategori på anläggningen. Denna förteckning skall uppdateras dagligen med hänsyn till kläckta fjäderfä, födda djur och dödsfall under hela perioden för det misstänkta utbrottet, och den skall på begäran överlämnas till den behöriga myndigheten.

c) Allt fjäderfä och andra fåglar i fångenskap skall tas in i en byggnad på anläggningen och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, skall de hållas instängda på någon annan plats på samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på andra anläggningar. Alla rimliga åtgärder skall vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum.

d) Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får förflyttas till eller från anläggningen.

e) Inga kadaver från fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, inget kött av fjäderfä, (”foder”), inga redskap, inget material, avfall, ingen spillning, gödsel från fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap (”gödsel”), flytgödsel, använt strö eller någonting annat som kan överföra aviär influensa får lämna anläggningen utan den behöriga myndighetens godkännande, och då med iakttagande av lämpliga åtgärder för biosäkerhet i syfte att minimera varje risk för spridning av aviär influensa.

f) Inga ägg får lämna anläggningen.

g) Förflyttning av människor, tama däggdjur, fordon och utrustning till eller från anläggningen skall uppfylla de villkor som uppställts av den behöriga myndigheten och godkännas av denna.

h) Lämpliga desinfektionsmedel skall användas vid in- och utgångar till de byggnader där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap är inhysta, liksom till själva anläggningen, i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

3.  Den behöriga myndigheten skall se till att en epidemiologisk undersökning genomförs i enlighet med artikel 6 (”Epidemiologisk undersökning”).

4.  Utan hinder av punkt 1 kan den behöriga myndigheten föreskriva att prov skall lämnas in i andra fall. I sådana fall får den behöriga myndigheten agera utan att vidta några eller samtliga av de åtgärder som avses i punkt 2.

Artikel 8

Undantag från vissa åtgärder som skall vidtas på anläggningar där utbrott misstänks

1.  Den behöriga myndigheten kan medge undantag från åtgärderna i artikel 7.2 c–e på grundval av en riskbedömning och med hänsyn till de vidtagna försiktighetsåtgärderna och destinationen för de fåglar och produkter som skall förflyttas.

2.  Den behöriga myndigheten kan också medge undantag från åtgärderna i artikel 7.2 h när det gäller andra fåglar i fångenskap som hålls i icke-kommersiella anläggningar.

3.  Med hänvisning till artikel 7.2 f kan den behöriga myndigheten tillåta att ägg sänds

a) direkt till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004; när den behöriga myndigheten utfärdar ett sådant tillstånd skall det senare göras i enlighet med villkoren i bilaga III till detta direktiv, eller

b) för bortskaffande.

Artikel 9

Varaktigheten av de åtgärder som skall vidtas på anläggningar där utbrott misstänks

De åtgärder som enligt artikel 7 skall vidtas på anläggningarna då det finns misstanke om utbrott skall fortsätta att gälla tills den behöriga myndigheten är övertygad om att misstanke om förekomsten av aviär influensa på anläggningen kan uteslutas.

Artikel 10

Kompletterande åtgärder till följd av en epidemiologisk undersökning

1.  Mot bakgrund av de preliminära resultaten av en epidemiologisk undersökning kan den behöriga myndigheten vidta åtgärderna i punkterna 2, 3 och 4 om anläggningen ligger i ett fjäderfätätt område.

2.  Tillfälliga restriktioner kan införas inom ett definierat område eller i hela medlemsstaten för förflyttning av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap och ägg samt för förflyttning av fordon som används inom fjäderfäsektorn.

Sådana restriktioner kan även omfatta förflyttningar av tama däggdjur, men i sådana fall får den inte gälla längre än 72 timmar annat än när så är motiverat.

3.  De åtgärder som anges i artikel 11 kan vidtas på anläggningen.

Men om omständigheterna medger det kan åtgärderna begränsas till fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som misstänks vara smittade och deras produktionsenheter.

Det skall tas prover på fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap om de avlivas, så att risken för ett misstänkt utbrott kan bekräftas eller uteslutas, i enlighet med diagnostikhandboken.

4.  En tillfällig kontrollzon kan upprättas runt anläggningen och några eller alla de åtgärder som avses i artikel 7.2 skall vid behov vidtas på anläggningarna inom denna zon.KAPITEL IV

HÖGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA (HPAI)AVSNITT 1

Anläggningar, separata produktionsenheter och kontaktanläggningar

Artikel 11

Åtgärder som skall vidtas på anläggningar där utbrott har bekräftats

1.  Vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) skall den behöriga myndigheten se till att åtgärderna i artikel 7.2 och 7.3 och punkterna 2–10 i denna artikel vidtas.

2.  Allt fjäderfä och andra fåglar i fångenskap på anläggningen skall utan dröjsmål avlivas under officiell kontroll. Avlivningen skall genomföras så att det inte finns någon risk för att aviär influensa sprids, särskilt inte under transport.

Medlemsstaten kan emellertid medge undantag från avlivning av vissa arter av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap på grundval av en bedömning av risken för ytterligare spridning av aviär influensa.

Den behöriga myndigheten kan vidta lämpliga åtgärder för att begränsa alla möjligheter till spridning av aviär influensa till alla vilda fåglar på anläggningen.

3.  Alla kadaver och ägg på anläggningen skall bortskaffas under officiell kontroll.

4.  Fjäderfä som redan har kläckts från ägg som samlats upp på anläggningen från och med det datum då HPAI troligen kom in i anläggningen till dess att åtgärderna i artikel 7.2 har vidtagits, skall placeras under officiell kontroll och undersökningar skall genomföras i enlighet med diagnostikhandboken.

5.  Kött från slaktat fjäderfä och ägg som samlats upp på anläggningen från och med det datum då HPAI troligen kom in i anläggningen till dess att åtgärderna i artikel 7.2 har vidtagits, skall om möjligt spåras och bortskaffas under officiell kontroll.

6.  Alla ämnen och allt avfall som kan vara kontaminerade, t.ex. foder, skall förstöras eller behandlas på ett sådant sätt att det aviära influensaviruset med säkerhet förstörs, i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar.

7.  Gödsel, flytgödsel och ströbäddar som kan vara kontaminerade, skall emellertid behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

8.  När kadavren har bortskaffats skall de byggnader där de varit inhysta, de hägn eller annan mark, den utrustning som kan vara kontaminerad och de fordon som använts för transport av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, kadaver, kött, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar eller andra material eller ämnen som kan vara kontaminerade, behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

9.  Andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får varken föras till eller från någon anläggning utan tillstånd från den behöriga myndigheten. Denna restriktion skall inte gälla tama däggdjur som endast vistas i boningshus.

10.  Vid ett primärt utbrott skall virusisolatet genomgå det laboratorieförfarande som fastställs i diagnostikhandboken, så att den genetiska subtypen kan identifieras.

Detta virusisolat skall så snart som möjligt överlämnas till det gemenskapens referenslaboratorium som anges i artikel 51.1.

Artikel 12

Undantag

1.  Medlemsstaterna skall utarbeta närmare undantagsbestämmelser enligt artikel 11.2 och artiklarna 13 och 14, inklusive alternativa åtgärder och villkor. Sådana undantag skall grundas på en riskbedömning som skall göras av den behöriga myndigheten.

2.  Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen anmäla de undantag som de har medgett i enlighet med artikel 13.1 och artikel 14.

3.  När ett undantag har medgetts i enlighet med artikel 13.1 och artikel 14 skall kommissionen omedelbart göra en översyn av situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och så snart som möjligt i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa (”kommittén”).

4.  Vid undantag enligt artikel 13.1 och artikel 14 kan åtgärder för att hindra spridning av aviär influensa antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.

Artikel 13

Undantag rörande vissa anläggningar

1.  Den behöriga myndigheten kan medge undantag från åtgärderna i artikel 11.2 första stycket vid utbrott av HPAI i icke-kommersiella anläggningar, på cirkus, i djurparker, husdjursaffärer, viltparker, inhägnade områden där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, förutsatt att sådana undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

2.  När ett undantag har medgetts i enlighet med punkt 1 skall den behöriga myndigheten se till att de fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som berörs av undantaget

a) tas in i en byggnad på anläggningen och hålls kvar där; om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, skall de hållas instängda på någon annan plats på samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på andra anläggningar; alla rimliga åtgärder skall vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum,

b) ställs under fortsatt övervakning och testning i enlighet med diagnostikhandboken och inte förflyttas tills laboratorietesterna har visat att det inte längre finns någon betydande risk för att de skall sprida HPAI, och

c) inte förflyttas från ursprungsanläggningen annat än för slakt eller förflyttning till en annan anläggning

i) i samma medlemsstat, i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar, eller

ii) i en annan medlemsstat, enligt överenskommelse med bestämmelsemedlemsstaten.

3.  Den behöriga myndigheten kan medge undantag från de åtgärder som föreskrivs i artikel 11.5 för att skicka ägg direkt till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och för att hantera och behandla dem i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Ett sådant tillstånd skall lämnas i enlighet med villkoren i bilaga III till detta direktiv.

Artikel 14

Åtgärder som skall vidtas vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) i separata produktionsenheter

Vid utbrott av HPAI i en anläggning bestående av två eller flera separata produktionsenheter kan den behöriga myndigheten medge undantag från åtgärderna i artikel 11.2 första stycket för produktionsenheter innehållande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap där det inte föreligger någon misstanke om HPAI, förutsatt att sådana undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

Sådana undantag skall endast medges för två eller flera separata produktionsenheter som med hänsyn till struktur, storlek, drift, typ av förvaring, utfodring, vattenförsörjning, utrustning, personal och besökare i anläggningen enligt den officiella veterinären är helt fristående från andra produktionsenheter när det gäller läge och daglig skötsel av de fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som hålls där.

Artikel 15

Åtgärder som skall vidtas på kontaktanläggningar

1.  Mot bakgrund av den epidemiologiska undersökningen skall den behöriga myndigheten avgöra om en anläggning skall anses vara en kontaktanläggning.

Den behöriga myndigheten skall se till att åtgärderna i artikel 7.2 vidtas på kontaktanläggningarna tills förekomsten av HPAI har uteslutits i enlighet med diagnostikhandboken.

2.  Mot bakgrund av den epidemiologiska undersökningen kan den behöriga myndigheten vidta åtgärderna i artikel 11 på kontaktanläggningar, särskilt om anläggningen ligger i ett fjäderfätätt område.

De viktigaste kriterierna för när åtgärderna i artikel 11 skall vidtas på kontaktanläggningar fastställs i bilaga IV.

3.  Den behöriga myndigheten skall se till att det tas prover på fjäderfä och andra fåglar i fångenskap när de avlivas, så att förekomsten av HPAI-virus på kontaktanläggningen kan bekräftas eller uteslutas i enlighet med diagnostikhandboken.

4.  Den behöriga myndigheten skall se till att på varje anläggning där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap har avlivats och bortskaffats och förekomsten av aviär influensa därefter bekräftats, de byggnader och all utrustning som kan vara kontaminerad och de fordon som använts för transport av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kadaver, kött, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar och andra material eller ämnen som kan vara kontaminerade behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.AVSNITT 2

Skydds-, övervaknings- och andra restriktionszoner

Artikel 16

Upprättande av skydds-, övervaknings- och andra restriktionszoner vid utbrott av högpatogen aviär influensa

1.  Omedelbart efter ett HPAI-utbrott skall den behöriga myndigheten upprätta

a) en skyddszon med minst tre kilometers radie från anläggningen,

b) en övervakningszon med minst tio kilometers radie från anläggningen, med skyddszonen inräknad.

2.  Om HPAI-utbrottet bekräftas bland andra fåglar i fångenskap i icke-kommersiella anläggningar, cirkusar, djurparker, husdjursaffärer, viltparker, inhägnade områden där andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av andra fåglar i fångenskap inte innehållande fjäderfä, kan den behöriga myndigheten efter en riskbedömning i den utsträckning som krävs medge undantag från bestämmelserna i avsnitten 2–4 om upprättande av skydds- och övervakningszoner och de åtgärder som skall vidtas där, förutsatt att sådana undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

3.  När den behöriga myndigheten upprättar skydds- och övervakningszoner enligt punkt 1 skall den åtminstone ta hänsyn till följande kriterier:

a) Resultatet av den epidemiologiska undersökningen.

b) De geografiska förhållandena, särskilt naturliga gränser.

c) Anläggningarnas läge och närhet till varandra och det beräknade antalet fjäderfä.

d) Mönster för förflyttning av och handel med fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

e) Tillgänglig utrustning och personal för kontroll av förflyttning inom skydds- och övervakningszoner av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, kadaver, gödsel, ströbäddar eller använt strö, särskilt om de fjäderfän och/eller andra fåglar i fångenskap som skall avlivas och bortskaffas skall förflyttas från sin ursprungsanläggning.

4.  Den behöriga myndigheten kan upprätta andra restriktionszoner runt eller intill skydds- och övervakningszonerna, med beaktande av kriterierna i punkt 3.

5.  Om en skydds- och övervakningszon eller en annan restriktionszon omfattar flera medlemsstater, skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna tillsammans upprätta zonen.

Artikel 17

Åtgärder som skall vidtas både i skydds- och övervakningszoner

1.  Den behöriga myndigheten skall se till att följande åtgärder vidtas i skydds- och övervakningszoner:

a) Förfaranden skall införas som gör det möjligt att spåra allt som kan sprida aviär influensavirus, inklusive fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kött, ägg, kadaver, foder, människor som varit i kontakt med smittade fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, eller fordon med en anknytning till fjäderfäsektorn.

b) Ägarna skall på begäran ge den behöriga myndigheten all relevant information som rör fjäderfä, andra fåglar i fångenskap och ägg som kommer till eller lämnar anläggningen.

2.  Den behöriga myndigheten skall vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personer i skydds- och övervakningszonerna som berörs av restriktionerna är fullt medvetna om gällande restriktioner.

Dessa uppgifter kan lämnas genom varningsskyltar, medier som press och teve eller på något annat lämpligt sätt.

3.  Den behöriga myndigheten kan på indikation av epidemiologiska eller andra uppgifter genomföra ett förebyggande bekämpningsprogram, inklusive förebyggande slakt eller avlivning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, på riskanläggningar och i riskområden.

4.  Medlemsstater som vidtar åtgärder enligt punkt 3 skall omedelbart underrätta kommissionen om detta, och kommissionen skall så snart som möjligt se över situation tillsammans med de berörda medlemsstaterna och i kommittén.AVSNITT 3

Åtgärder som skall vidtas i skyddszoner

Artikel 18

Inventering, besök av den officiella veterinären och övervakning

Den behöriga myndigheten skall se till att följande åtgärder vidtas i skyddszonerna:

a) En inventering av alla anläggningar skall göras så snart som möjligt.

b) En officiell veterinär skall så snart som möjligt besöka alla kommersiella anläggningar och genomföra en klinisk undersökning av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och vid behov ta prover för laboratorietest i enlighet med diagnostikhandboken, och det skall upprättas protokoll över besöken och deras resultat. Icke-kommersiella anläggningar skall besökas av en officiell veterinär innan skyddszonen upphävs.

c) Kompletterande övervakning skall omedelbart genomföras i enlighet med diagnostikhandboken, för att fastställa om den aviära influensan har spridits på anläggningarna i skyddszonen.

Artikel 19

Åtgärder som skall vidtas på anläggningar i skyddszoner

Den behöriga myndigheten skall se till att följande åtgärder vidtas på anläggningar i skyddszoner:

a) Allt fjäderfä och andra fåglar i fångenskap skall tas in i en byggnad på anläggningen och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, skall de hållas instängda på någon annan plats på samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar på andra anläggningar. Alla rimliga åtgärder skall vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum.

b) Kadaver skall bortskaffas så snart som möjligt.

c) Fordon och utrustning för att transportera levande fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, kött, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar samt andra material eller ämnen som kan vara kontaminerade skall utan dröjsmål behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

d) Alla delar av ett fordon som använts av personal eller personer som kommer till eller lämnar anläggningar och som kan vara kontaminerade skall utan dröjsmål behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

e) Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från en anläggning utan tillstånd från den behöriga myndigheten. Denna restriktion skall inte gälla däggdjur som endast vistas i boningshus där de

i) inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, och

ii) inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls.

f) All ökning av sjuklighet eller dödlighet eller stora produktionsminskningar på anläggningarna skall omedelbart rapporteras till den behöriga myndigheten, som skall genomföra lämpliga undersökningar i enlighet med diagnostikhandboken.

g) Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningar skall vidta lämpliga åtgärder för biosäkerhet för att förhindra spridning av aviär influensa.

h) För att underlätta övervakning och bekämpning av sjukdomen skall ägaren upprätta ett register över alla personer som besökt anläggningarna, med undantag för besök i boningshusen, och han skall på begäran överlämna registret till den behöriga myndigheten. Sådana register behöver inte föras när besöken avser anläggningar som djurparker och viltparker där besökare inte har tillträde till de områden där fåglarna hålls.

Artikel 20

Förbud mot att avlägsna eller sprida använt strö, gödsel eller flytgödsel från anläggningar

Den behöriga myndigheten skall se till att använt strö, gödsel eller flytgödsel från anläggningar i skyddszoner inte avlägsnas eller sprids utan tillstånd från myndigheten. Förflyttning av gödsel eller flytgödsel kan dock tillåtas från anläggningar som vidtar åtgärder för biosäkerhet till en utsedd anläggning för behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuella aviära influensavirus, i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 eller särskilda bestämmelser som kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

Artikel 21

Mässor, marknader eller andra anhopningar av djur och vidmakthållande av viltstammen

Den behöriga myndigheten skall se till att mässor, marknader, utställningar och andra ansamlingar av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap förbjuds i skyddszonerna.

Den behöriga myndigheten skall se till att fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap för vidmakthållande av viltstammen inte släpps fria i skyddszoner.

Artikel 22

Förbud mot förflyttning och transport av fåglar, ägg, kött av fjäderfä samt kadaver

1.  Den behöriga myndigheten skall inom skyddszonerna upprätthålla förbudet mot förflyttning och transport från anläggningarna ut till vägar, utom på anläggningarnas privata bruksvägar, och på järnväg av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, dagsgamla kycklingar, ägg och kadaver.

2.  Den behöriga myndigheten skall se till att transport av fjäderfäkött från slakterier, styckningsanläggningar och kylrum förbjuds, såvida det inte har framställts

a) från fjäderfä från anläggningar utanför skyddszonerna och lagrats och transporterats avskilt från fjäderfäkött som kommer inifrån skyddszonerna, eller

b) minst 21 dagar före det datum då smittan tidigast beräknas ha nått en anläggning i skyddszonen och efter produktion transporterats och lagrats åtskilt från sådant kött som har producerats efter detta datum.

3.  Förbuden i punkterna I och 2 skall dock inte gälla för transitering genom skyddszonen på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

Artikel 23

Undantag för direkttransport av fjäderfä för omedelbar slakt och för förflyttning eller behandling av fjäderfäkött

1.  Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av fjäderfä från en anläggning inom skyddszonen för omedelbar slakt på ett utsett slakteri på följande villkor:

a) En klinisk undersökning av fjäderfän på ursprungsanläggningen skall göras av den officiella veterinären inom 24 timmar före sändning till slakt.

b) Vid behov skall det ha gjorts laboratorietest på fjäderfä på ursprungsanläggningen i enlighet med diagnostikhandboken, och med gynnsamt resultat.

c) Dessa fjäderfän skall transporteras i fordon som har förseglats av den behöriga myndigheten, eller under dess kontroll.

d) Den behöriga myndighet som ansvarar för det utsedda slakteriet skall underrättas och godkänna mottagandet av dessa fjäderfän och därefter bekräfta slakten till den behöriga myndigheten på avsändningsstället.

e) Fjäderfän från skyddszonen skall hållas avskilda från andra fjäderfän, och de skall slaktas separat eller vid andra tidpunkter än andra fjäderfän, helst vid arbetsdagens slut. Rengöring och desinfektion skall vara avslutade innan andra fjäderfän slaktas.

f) Den officiella veterinären skall se till att det görs en noggrann undersökning av dessa fjäderfän på det utsedda slakteriet när dessa fjäderfä anländer och efter slakt.

g) Köttet får inte införas i handeln inom eller utanför gemenskapen och skall ha det kontrollmärke för färskt kött som föreskrivs i bilaga II till rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel ( 2 ), om inget annat beslutats i enlighet med förfarandet i artikel 64.3 i detta direktiv.

h) Köttet skall anskaffas, styckas, transporteras och lagras avskilt från kött för handel inom och utanför gemenskapen, och det skall användas på ett sådant sätt att det inte hamnar i köttprodukter för handel inom och utanför gemenskapen, med undantag för

i) om det har behandlats i enlighet med bilaga III till direktiv 2002/99/EG, eller

ii) om annat har beslutats i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.

2.  Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av fjäderfä för omedelbar slakt från ett område utanför skyddszonen till ett utsett slakteri inom skyddszonen och senare förflyttning av kött från sådana fjäderfän under förutsättning att

a) den behöriga myndighet som ansvarar för det utsedda slakteriet underrättas och godkänner mottagandet av dessa fjäderfän och därefter bekräftar slakten till den behöriga myndigheten på avsändningsstället,

b) fjäderfä från skyddszonen hålls avskilt från andra fjäderfän inom skyddszonen och slaktas separat eller vid andra tidpunkter än andra fjäderfän,

c) det producerade fjäderfäköttet styckas, transporteras och lagras avskilt från fjäderfäkött från andra fjäderfän från skyddszonen,

d) biprodukterna bortskaffas.

Artikel 24

Undantag för direkttransport av dagsgamla kycklingar

1.  Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av dagsgamla kycklingar från anläggningar inom skyddszonen till en anläggning eller en byggnad på denna anläggning i samma medlemsstat, som företrädesvis är belägen utanför skydds- och övervakningszonerna, på följande villkor:

a) Dessa skall transporteras i fordon som har förseglats av den behöriga myndigheten, eller under dess kontroll.

b) Det skall vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet under transporten och på destinationsanläggningen.

c) Destinationsanläggningen skall ställas under officiell övervakning efter de dagsgamla kycklingarnas ankomst.

d) Dessa fjäderfän skall, om de flyttas utanför skydds- eller övervakningszonen, hållas kvar på destinationsanläggningen under minst 21 dagar.

2.  Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av dagsgamla kycklingar av ägg från anläggningar utanför skydds- och övervakningszonerna till andra anläggningar i samma medlemsstat som företrädesvis är belägen utanför skydds- och övervakningszonerna, om det avsändande kläckeriet genom sina logistiska och sanitära förhållanden kan garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar inom sådana zoner och följaktligen inte har samma hälsostatus.

Artikel 25

Undantag för direkttransport av värpningsklara unghöns

Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av värpningsklara unghöns till en anläggning eller en byggnad på denna anläggning, som företrädesvis är belägen inom skydds- eller övervakningszonen där det inte finns andra fjäderfän, på följande villkor:

a) Den officiella veterinären skall göra en klinisk undersökning av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap på ursprungsanläggningen, särskilt av fjäderfä och andra fåglar som skall förflyttas.

b) Vid behov skall det ha gjorts laboratorietest av fjäderfä på ursprungsanläggningen i enlighet med diagnostikhandboken, och med gynnsamt resultat.

c) De värpningsklara unghönsen skall transporteras i fordon som har förseglats av den behöriga myndigheten, eller under dess kontroll.

d) Anläggningen eller byggnaden på destinationsorten skall ställas under officiell övervakning efter de värpningsklara unghönsens ankomst.

e) Dessa fjäderfän skall, om de flyttas utanför skydds- eller övervakningszonen, hållas kvar på destinationsanläggningen under minst 21 dagar.

Artikel 26

Undantag för direkttransport av kläck- och konsumtionsägg

1.  Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av kläckägg antingen från varje annan anläggning till ett kläckeri som är beläget inom skyddszonen och som den behöriga myndigheten har utsett (”utsett kläckeri”), eller från en anläggning som är belägen inom skyddszonen till varje annat utsett kläckeri på följande villkor:

a) De föräldraflockar som kläckäggen kommer från skall ha undersökts i enlighet med diagnostikhandboken och det får inte finnas någon misstanke om förekomst av aviär influensa på dessa anläggningar.

b) Kläckäggen och deras förpackningar skall desinficeras före avsändningen och äggen skall vara spårbara.

c) Kläckäggen skall transporteras i fordon som har förseglats av den behöriga myndigheten, eller under dess övervakning.

d) Det skall vidtas åtgärder för biosäkerhet i det utsedda kläckeriet i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

2.  Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av ägg

a) till ett äggpackeri som den behöriga myndigheten har utsett (”utsett äggpackeri”), om de packas i engångsförpackningar och alla åtgärder för biosäkerhet som den behöriga myndigheten kräver har vidtagits,

b) till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004, eller

c) för bortskaffande.

Artikel 27

Undantag för direkttransport av kadaver

Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av kadaver, om de transporteras för bortskaffande.

Artikel 28

Rengöring och desinfektion av transportmedel

Den behöriga myndigheten skall se till att de fordon och den utrustning som används för transport enligt artiklarna 23–27 rengörs och desinficeras utan dröjsmål efter transporten, i enlighet med ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Artikel 29

Åtgärdernas giltighetstid

1.  De åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt skall gälla under minst 21 dagar efter det att den preliminära rengöringen och desinfektionen på den smittade anläggningen har slutförts i enlighet med ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48, och till dess att anläggningar belägna i skyddszonen har testats i enlighet med diagnostikhandboken.

2.  När åtgärderna i detta avsnitt inte längre skall gälla, enligt punkt 1 i denna artikel, skall de åtgärder som föreskrivs i artikel 30 vidtas i den tidigare skyddszonen, tills de inte längre skall tillämpas enligt artikel 31.AVSNITT 4

Åtgärder som skall vidtas i övervakningszoner

Artikel 30

Åtgärder som skall vidtas i övervakningszoner

Den behöriga myndigheten skall se till att följande åtgärder vidtas i övervakningszonerna:

a) En inventering av alla kommersiella fjäderfäanläggningar skall göras så snart som möjligt.

b) Förflyttning inom övervakningszonen av fjäderfä, värpningsklara unghöns, dagsgamla kycklingar samt ägg skall förbjudas, utom efter tillstånd från den behöriga myndigheten, som skall säkerställa att det vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet för att förhindra spridning av aviär influensa. Förbudet skall inte gälla transitering genom övervakningszonen på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

c) Förflyttning av fjäderfä, värpningsklara unghöns, dagsgamla kycklingar samt ägg till anläggningar, slakterier, äggpackerier eller anläggningar för framställning av äggprodukter belägna utanför övervakningszonen skall förbjudas. Den behöriga myndigheten kan dock tillåta direkttransport av

i) fjäderfä för omedelbar slakt till ett utsett slakteri i enlighet med artikel 23.1 a, b och d;

den behöriga myndigheten kan tillåta direkttransport av fjäderfä för omedelbar slakt från ett område utanför skydds- och övervakningszonerna till ett utsett slakteri inom skyddszonen och senare förflyttning av kött från sådana fjäderfän,

ii) värpningsklara unghöns till en anläggning i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfän, anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter de värpningsklara unghönsens ankomst och de värpningsklara unghönsen skall hållas kvar på destinationsanläggningen under minst 21 dagar,

iii) dagsgamla kycklingar

till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat, om det vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet och anläggningen ställs under officiell övervakning efter transporten och de dagsgamla kycklingarna hålls kvar på destinationsanläggningen under minst 21 dagar, eller

till andra anläggningar om de kläckts från ägg från fjäderfäanläggningar utanför skydds- och övervakningszonerna, under förutsättning att det avsändande kläckeriet genom sina logistiska förhållanden och åtgärder för biosäkerhet kan garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar inom dessa zoner som följaktligen inte har samma hälsostatus,

iv) kläckägg till ett utsett kläckeri beläget inom eller utanför övervakningszonen; äggen och deras förpackningar skall desinficeras före avsändningen och äggen skall vara spårbara,

v) konsumtionsägg till ett utsett äggpackeri, om de packas i engångsförpackningar och alla åtgärder för biosäkerhet som den behöriga myndigheten kräver har vidtagits,

vi) ägg till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel IX i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004, belägen inom eller utanför övervakningszonen,

vii) ägg för bortskaffande.

d) Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningar i övervakningszonen skall vidta lämpliga åtgärder för biosäkerhet för att förhindra spridning av aviär influensa.

e) Fordon och utrustning för transport av levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, kadaver, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar och allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade, skall rengöras och desinficeras utan dröjsmål efter kontaminering enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

f) Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från en fjäderfäanläggning utan tillstånd från den behöriga myndigheten. Denna restriktion skall inte gälla däggdjur som endast vistas i boningshus där de

i) inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, och

ii) inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls.

g) All ökning av sjuklighet eller dödlighet eller stora produktionsminskningar på anläggningarna skall omedelbart rapporteras till den behöriga myndigheten, som skall genomföra lämpliga undersökningar i enlighet med diagnostikhandboken.

h) Använt strö, gödsel eller flytgödsel får inte avlägsnas eller spridas utan tillstånd från den behöriga myndigheten. Om det vidtas åtgärder för biosäkerhet får gödsel avlägsnas från en anläggning i övervakningszonen till en utsedd anläggning för behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuella aviära influensavirus, i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 eller särskilda bestämmelser som kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

i) Mässor, marknader, utställningar eller andra ansamlingar av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap skall förbjudas.

j) Fjäderfä för vidmakthållande av viltstammen får inte släppas fria.

Artikel 31

Åtgärdernas giltighetstid

De åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt skall gälla under minst 30 dagar efter det att den preliminära rengöringen och desinfektionen på den smittade anläggningen har slutförts i enlighet med artikel 48.AVSNITT 5

Åtgärder som skall vidtas i andra restriktionszoner

Artikel 32

Åtgärder som skall vidtas i andra restriktionszoner

1.  Den behöriga myndigheten kan föreskriva att några eller alla åtgärder i avsnitten 4 och 5 skall vidtas i de andra restriktionszoner som fastställs i artikel 16.4 (”andra restriktionszoner”).

2.  Den behöriga myndigheten kan på indikation av epidemiologiska eller andra uppgifter genomföra ett förebyggande bekämpningsprogram inklusive förebyggande slakt eller avlivning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap på riskanläggningar och i riskområden som är belägna i andra restriktionszoner, i enlighet med kriterier i bilaga IV.

Återinsättningen av djur i anläggningarna skall genomföras i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

3.  De medlemsstater som vidtar de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1 och 2 skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

4.  Kommissionen skall så snart som möjligt se över situationen tillsammans med de berörda medlemsstaterna och i kommittén.

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av beslut som antas i enlighet med rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet ( 3 ) kan andra åtgärder för övervakning, biosäkerhet och sjukdomsbekämpning för att förhindra spridning av aviär influensa antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.AVSNITT 6

Undantag och kompletterande åtgärder för biosäkerhet

Artikel 33

Undantag

1.  Medlemsstaterna skall fastställa närmare bestämmelser om på vilken grundval de kan medge undantag enligt artiklarna 16, 23 och 27, inklusive lämpliga alternativa åtgärder och på vilka villkor. Sådana undantag skall grundas på en riskbedömning som skall göras av den behöriga myndigheten.

2.  Den behöriga myndigheten kan efter en riskbedömning medge undantag från åtgärderna i avsnitten 3 och 4 i de fall då HPAI har bekräftats på ett kläckeri.

3.  Den behöriga myndigheten kan medge undantag från åtgärderna i artikel 18 b och c, artikel 22 och artikel 30 b, c och f vid utbrott av HPAI i icke kommersiella anläggningar, cirkusar, djurparker, viltparker, inhägnade områden där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

4.  Genom undantag från avsnitten 3 och 4 kan medlemsstater vid utbrott av HPAI på grundval av en riskbedömning införa särskilda åtgärder vid förflyttning av tävlingsduvor till, från och inom skydds- och övervakningszoner.

5.  Undantagen i punkterna 1–4 skall endast medges om de inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

6.  De medlemsstater som medger undantag enligt punkterna 1–4 skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

7.  Kommissionen skall i samtliga fall så snart som möjligt se över situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och i kommittén.

Med hänsyn tagen till eventuella undantag enligt punkterna 1–4 kan åtgärder för att hindra spridning av aviär influensa antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.

8.  Fjäderfä (även dagsgamla kycklingar), andra fåglar i fångenskap, kläckägg, använt strö, gödsel eller flytgödsel som kommer från en anläggning som har beviljats undantag enligt denna artikel, kan inte marknadsföras utanför den berörda medlemsstaten, om inget annat beslutats i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.

Artikel 34

Kompletterande åtgärder för biosäkerhet

1.  För att förhindra spridning av aviär influensa kan den behöriga myndigheten, utöver åtgärderna i avsnitten 3–5, kräva att det vidtas kompletterande åtgärder för biosäkerhet på anläggningar i skydds- och övervakningszoner och andra restriktionszoner liksom i compartment för fjäderfä och compartment för andra fåglar i fångenskap i den berörda medlemsstaten.

Åtgärderna kan omfatta restriktioner för förflyttning av fordon eller personer för leverans av foder, insamling av ägg, transport av fjäderfä till slakteri, insamling av kadaver för bortskaffande samt annan förflyttning av personal, veterinärer eller för leverans av jordbruksutrustning.

2.  De medlemsstater som antar åtgärder enligt punkt 1 skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3.  Kommissionen skall så snart som möjligt se över situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och i kommittén.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av beslut som antas i enlighet med beslut 90/424/EEG kan ytterligare åtgärder för övervakning, biosäkerhet och sjukdomsbekämpning för att förhindra spridning av aviär influensa antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.AVSNITT 7

Åtgärder som skall vidtas vid misstänkt eller bekräftad högpatogen aviär influensa (HPAI) på andra ställen än anläggningar och transportmedel

Artikel 35

Undersökning av misstänkt förekomst av högpatogen aviär influensa på slakterier och i transportmedel

Vid misstänkt eller bekräftad förekomst av HPAI på slakterier eller i transportmedel skall den behöriga myndigheten omedelbart inleda en undersökning på ursprungsanläggningen för dessa fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap för att bekräfta eller utesluta förekomst av aviär influensa i enlighet med diagnostikhandboken.

Artikel 36

Åtgärder som skall vidtas på slakterier

1.  Vid misstänkt eller bekräftad HPAI på ett slakteri skall den behöriga myndigheten efter en riskbedömning säkerställa att alla fjäderfän på slakteriet så snart som möjligt avlivas eller slaktas under officiell kontroll.

Vid slakt av fjäderfä skall fjäderfäköttet och alla biprodukter från fjäderfäet samt fjäderfäkött och biprodukter av allt annat fjäderfä som kan ha smittats under slakten och produktionsprocessen förvaras avskilt och under officiell kontroll, tills undersökningar har slutförts i enlighet med diagnostikhandboken.

2.  Om HPAI bekräftats skall fjäderfäköttet och alla biprodukter från fjäderfäet samt fjäderfäkött och biprodukter av allt annat fjäderfä som kan ha smittats under slakten och produktionsprocessen bortskaffas så snart som möjligt under officiell kontroll.

Artikel 37

Åtgärder som skall vidtas på gränskontrollstationer eller i transportmedel

1.  Vid misstänkt eller bekräftad HPAI på gränskontrollstationer eller i transportmedel skall den behöriga myndigheten efter en riskbedömning säkerställa att allt fjäderfä och alla andra fåglar i fångenskap på gränskontrollstationen eller i transportmedlet avlivas, slaktas eller isoleras från fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och förvaras under officiell kontroll, tills undersökningen har slutförts i enlighet med diagnostikhandboken. Den behöriga myndigheten skall vidta åtgärderna i artikel 7 på lämpligt sätt.

Den behöriga myndigheten kan tillåta förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap till ett annat ställe där de avlivas, slaktas eller isoleras.

Den behöriga myndigheten kan besluta att inte avliva eller slakta fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på gränskontrollstationerna som inte varit i kontakt med fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som misstänks vara smittade.

2.  Vid slakt av fjäderfä enligt punkt 1 skall fjäderfäköttet och alla biprodukter från dessa fjäderfän samt fjäderfäkött och biprodukter av allt annat fjäderfä som kan ha smittats under slakten och produktionsprocessen förvaras avskilt och under officiell kontroll, tills undersökningar har slutförts i enlighet med diagnostikhandboken.

3.  Om HPAI bekräftats skall fjäderfäköttet och alla biprodukter från dessa fjäderfän samt fjäderfäkött och biprodukter av allt annat fjäderfä som kan ha smittats under slakten och produktionsprocessen bortskaffas så snart som möjligt under officiell kontroll.

Artikel 38

Kompletterande åtgärder som skall vidtas på slakterier, gränskontrollstationer eller i transportmedel

Den behöriga myndigheten skall se till att följande kompletterande åtgärder vidtas vid misstänkt eller bekräftad förekomst av HPAI på slakterier, vid gränskontrollstationer eller i transportmedel:

a) Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får föras till slakteriet, gränskontrollstationen eller lastas in i transportmedlet förrän tidigast 24 timmar efter att rengöring och desinfektion enligt punkt b har slutförts enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48. För gränskontrollstationer kan förbudet om införsel även omfatta andra djur.

b) Rengöring och desinfektion av kontaminerade byggnader, utrustning och fordon skall utföras i enlighet med ett eller flera av förfarandena i artikel 48 och under officiell kontroll av den officiella veterinären.

c) En epidemiologisk undersökning skall genomföras.

d) Åtgärderna i artikel 7.2 skall tillämpas på den anläggning som smittat fjäderfä eller smittade kadaver kommer från samt på kontaktanläggningar.

e) Om ingenting annat framkommer av den epidemiologiska undersökningen och de övriga undersökningar som föreskrivs i artikel 35, skall åtgärderna i artikel 11 vidtas på ursprungsanläggningen.

f) Isolatet av aviär influensavirus skall genomgå det laboratorieförfarande som anges i diagnostikhandboken för bestämning av virusets subtyp.KAPITEL V

LÅGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA (LPAI)AVSNITT 1

Åtgärder som skall vidtas på anläggningar där utbrott bekräftats

Artikel 39

Åtgärder som skall vidtas

1.  Vid utbrott av lågpatogen aviär influensa (LPAI) skall den behöriga myndigheten, se till att de åtgärder vidtas som föreskrivs i artikel 7.2 a, b, c, e, g och h, artikel 7.3 samt punkterna 2–5 i denna artikel, på grundval av en riskbedömning och med beaktande av minst de kriterierna som anges i bilaga V.

2.  Den behöriga myndigheten skall se till att allt fjäderfä på anläggningen och alla andra fåglar i fångenskap av den art hos vilken man har bekräftat LPAI utslaktas under officiell kontroll, för att förhindra spridning av aviär influensa.

Utslaktningen kan även omfatta andra fåglar i fångenskap på anläggningen på grundval av en bedömning av risken för att de ska sprida aviär influensa, och den kan också omfatta andra anläggningar som mot bakgrund av den epidemiologiska undersökningen kan anses vara kontaktanläggningar.

Före utslaktningen får fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap inte föras till eller från anläggningen utan tillstånd från den behöriga myndigheten.

3.  Utslaktning enligt punkt 2 skall genomföras i enlighet med direktiv 93/119/EG, och den behöriga myndigheten skall besluta att fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap

a) avlivas så snart som möjligt, eller

b) slaktas på ett utsett slakteri i enlighet med punkt 4.

När utslaktningen av fjäderfän sker genom slakt i ett utsett slakteri, skall de ställas under fortsatt övervakning och testning.

Fjäderfäna får inte flyttas från anläggningen till det utsedda slakteriet förrän den behöriga myndigheten, med särskild hänsyn till de utredningar och laboratorietest som genomförs i enlighet med diagnostikhandboken för att fastställa i vilken omfattning viruset utsöndras av fjäderfäna samt en riskbedömning, är övertygad om att risken för ytterligare spridning av LPAI är minimal.

4.  Slakt i ett utsett slakteri i enlighet med punkt 3 kan endast ske under förutsättning att

a) fjäderfäna skickas direkt från anläggningen till det utsedda slakteriet,

b) varje sändning innan den skickas förseglas av den officiella veterinär som ansvarar för anläggningen eller under dennes uppsikt,

c) varje sändning är förseglad under hela transporten till det utsedda slakteriet,

d) ytterligare åtgärder för biosäkerhet som krävs av den behöriga myndigheten iakttas,

e) den behöriga myndighet som ansvarar för det utsedda slakteriet underrättas och godkänner mottagandet av fjäderfäna,

f) fordon och utrustning som använts för transporten av levande fjäderfän och annat material eller andra ämnen som kan vara kontaminerade rengörs och desinficeras utan dröjsmål efter kontaminering enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48,

g) biprodukterna av sådana fjäderfän i slakteriet bortskaffas.

5.  Den behöriga myndigheten skall se till att följande bortskaffas under officiell kontroll:

a) Kadaver.

b) Kläckägg på anläggningen.

6.  Den behöriga myndigheten skall se till att följande åtgärder vidtas:

a) Kläckägg som samlats in på anläggningen mellan den tidpunkt då LPAI antas ha kommit in i anläggningen och den tidpunkt då åtgärderna i detta direktiv började vidtas skall, när så är möjligt, spåras och kläckas under officiell övervakning.

b) Fjäderfä som redan har kläckts från ägg som samlats in på anläggningen mellan den tidpunkt då LPAI antas ha kommit in i anläggningen och den tidpunkt då åtgärderna i detta direktiv började vidtas skall, när så är möjligt, ställas under officiell övervakning, och undersökningar skall genomföras i enlighet med diagnostikhandboken.

c) Ägg på anläggningen och som producerats senare på anläggningen före utslaktningen enligt punkt 2 skall under förutsättning att risken för spridning av LPAI är minimerad transporteras

i) till ett äggpackeri som den behöriga myndigheten har utsett (”utsett äggpackeri”), om de packas i engångsförpackningar och alla åtgärder för biosäkerhet som den behöriga myndigheten kräver har vidtagits,

ii) till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel IX i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004, eller

iii) för bortskaffande.

d) Allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade skall behandlas i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar, eller bortskaffas.

e) Gödsel, flytgödsel och ströbäddar som kan vara kontaminerade skall behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

f) Efter utslaktningen skall de byggnader som använts för att hålla fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, den utrustning som kan vara kontaminerad och de fordon som använts för transport av kadaver, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar, material och ämnen som kan vara kontaminerade utan dröjsmål behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

g) Tama däggdjur får varken föras till eller från någon anläggning utan tillstånd från den behöriga myndigheten. Denna restriktion skall inte gälla tama däggdjur som endast vistas i boningshus där de

i) inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, och

ii) inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls.

h) Vid ett primärt utbrott av LPAI skall virusisolatet analyseras i laboratorium i enlighet med diagnostikhandboken så att virusets subtyp kan fastställas. Virusisolatet skall så snart som möjligt överlämnas till gemenskapens referenslaboratorium, som fastställs i artikel 51.1.

7.  De medlemsstater som vidtar de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2, 4 och 5 skall underrätta kommissionen om detta.

Artikel 40

Undantag för vissa anläggningar

1.  Den behöriga myndigheten kan medge undantag från åtgärderna i artikel 39.2 och artikel 39.5 b vid utbrott av LPAI i icke kommersiella anläggningar, i cirkusar, djurparker, husdjursaffärer, viltparker, inhägnade områden där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, under förutsättning att dessa undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

2.  När ett undantag har medgetts i enlighet med punkt 1 skall den behöriga myndigheten se till att de fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som berörs av undantaget

a) tas in i en byggnad på anläggningen och hålls kvar där; om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras, skall de hållas instängda på någon annan plats på samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar på andra anläggningar; alla rimliga åtgärder skall vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar till ett minimum,

b) ställs under fortsatt övervakning och testning i enlighet med diagnostikhandboken och inte förflyttas förrän laboratorietesterna har visat att det inte längre finns någon betydande risk för att de skall sprida LPAI, och

c) inte förflyttas från ursprungsanläggningen annat än för slakt eller förflyttning till en annan anläggning

i) i samma medlemsstat, i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar, eller

ii) i en annan medlemsstat, enligt överenskommelse med bestämmelsemedlemsstaten.

3.  Vid utbrott av LPAI i kläckerier kan den behöriga myndigheten efter en riskbedömning medge undantag från några eller alla åtgärder i artikel 39.

4.  Medlemsstaterna skall utarbeta närmare bestämmelser för tillämpning av undantagen i punkterna 1 och 3.

5.  Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om alla undantag som medges i enlighet med punkterna 1 och 3.

6.  Kommissionen skall så snart som möjligt se över situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och i kommittén.

7.  Vid undantag enligt punkt 1 kan åtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.AVSNITT 2

Separata produktionsenheter och på kontaktanläggningar

Artikel 41

Åtgärder som skall vidtas vid utbrott av lågpatogen aviär influensa i separata produktionsenheter

1.  Vid utbrott av LPAI i en anläggning bestående av två eller flera separata produktionsenheter kan den behöriga myndigheten medge undantag från åtgärderna i artikel 39.2 för produktionsenheter innehållande friskt fjäderfä, om undantagen inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

2.  Medlemsstaterna skall utarbeta närmare bestämmelser för tillämpning av undantagen i punkt 1, med hänsyn till de garantier som kan ges för djurens hälsa, och även utarbeta lämpliga alternativa åtgärder.

3.  Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om vilka undantag de medger i enlighet med punkt 1.

4.  Kommissionen skall så snart som möjligt se över situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och i kommittén.

5.  Vid undantag enligt punkt 1 kan åtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.

Artikel 42

Åtgärder som skall vidtas på kontaktanläggningar

1.  Mot bakgrund av den epidemiologiska undersökningen skall den behöriga myndigheten avgöra om en anläggning skall anses vara en kontaktanläggning.

Den behöriga myndigheten skall se till att åtgärderna i artikel 7.2 vidtas på kontaktanläggningarna tills förekomsten av LPAI har uteslutits i enlighet med diagnostikhandboken.

2.  Mot bakgrund av den epidemiologiska undersökningen kan den behöriga myndigheten vidta åtgärderna i artikel 39 på kontaktanläggningar, särskilt om anläggningen ligger i ett fjäderfätätt område.

De viktigaste kriterierna för när åtgärderna i artikel 39 skall vidtas på kontaktanläggningar anges i bilaga IV.

3.  Den behöriga myndigheten skall se till att det tas prover på fjäderfä när de avlivas, för att förekomsten av LPAI-virus på dessa kontaktanläggningar skall kunna bekräftas eller uteslutas i enlighet med diagnostikhandboken.

4.  På samtliga anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap har slaktats, avlivats eller bortskaffats och förekomst av LPAI därefter har bekräftats, skall den behöriga myndigheten se till att byggnaderna och alla hägn där de hållits, gårdsplan och all utrustning som kan vara kontaminerad liksom fordon som använts för transport av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kadaver, kött, foder, gödsel, flytgödsel, strö och allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.AVSNITT 3

Upprättande av restriktionszoner

Artikel 43

Upprättande av restriktionszoner vid utbrott av lågpatogen aviär influensa

Omedelbart efter ett utbrott av LPAI skall den behöriga myndigheten upprätta en restriktionszon med minst en kilometers radie runt anläggningen.

Artikel 44

Åtgärder som skall vidtas i restriktionszonen

1.  Den behöriga myndigheten skall se till att följande åtgärder vidtas i restriktionszonen:

a) En inventering av alla kommersiella fjäderfäanläggningar skall göras så snart som möjligt.

b) Det skall göras laboratorietest på kommersiella fjäderfäanläggningar inom minst 1 kilometers radie från anläggningen, i enlighet med diagnostikhandboken.

c) Förflyttning inom eller till restriktionszonen av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, dagsgamla kycklingar samt ägg får göras endast med tillstånd från den behöriga myndigheten och i enlighet med andra sjukdomsbekämpande åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara lämpliga. Denna restriktion skall inte gälla transitering genom restriktionszonen på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

d) Förflyttning från restriktionszonen av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, dagsgamla kycklingar samt ägg skall förbjudas, om inte den behöriga myndigheten har lämnat tillstånd till direkttransport av

i) fjäderfä för slakt till ett slakteri i samma medlemsstat,

ii) levande fjäderfän till en anläggning eller byggnad i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfän; levande fjäderfän skall hållas kvar på anläggningen under 21 dagar och anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter deras ankomst,

iii) dagsgamla kycklingar

till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat; de dagsgamla kycklingarna skall hållas kvar på anläggningen under 21 dagar och anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter deras ankomst, eller

till andra anläggningar om de kläckts från ägg från fjäderfäanläggningar utanför restriktionszonen, under förutsättning att kläckeriet genom sina logistiska förhållanden och åtgärder för biosäkerhet kan garantera att kycklingarna inte kommer i kontakt med kläckägg eller dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar i restriktionszonen och följaktligen inte har samma hälsostatus,

iv) kläckägg till ett utsett kläckeri; äggen och deras förpackningar skall desinficeras före avsändningen och äggen skall vara spårbara,

v) konsumtionsägg till ett äggpackeri, under förutsättning att de packas i engångsförpackningar och att alla de åtgärder för biosäkerhet som krävs av den behöriga myndigheten har vidtagits,

vi) ägg till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004, inom eller utanför restriktionszonen,

vii) ägg som skall bortskaffas.

e) Kadaver skall bortskaffas.

f) Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningar i restriktionszonen skall vidta lämpliga åtgärder för biosäkerhet för att förhindra spridning av aviär influensa.

g) Fordon och utrustning för transport av levande fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar och allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade, skall utan dröjsmål rengöras och desinficeras efter kontaminering enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

h) Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från en anläggning utan tillstånd från den behöriga myndigheten. Denna restriktion skall inte gälla de däggdjur som endast vistas i boningshus där de

i) inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, och

ii) inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls.

i) Använt strö, gödsel eller flytgödsel får inte avlägsnas eller spridas utan tillstånd från den behöriga myndigheten. Om åtgärder för biosäkerhet vidtas kan tillstånd ges för flyttning av gödsel eller flytgödsel från en anläggning som är belägen i restriktionszonen till en utsedd anläggning för behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för förstöring av eventuella aviära influensavirus, i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 eller med särskilda regler som kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

j) Mässor, marknader, utställningar eller andra ansamlingar av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap skall förbjudas, om inte den behöriga myndigheten har lämnat tillstånd.

k) Fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap för vidmakthållande av viltstammen får inte släppas fria.

2.  Den behöriga myndigheten kan efter en riskbedömning införa fler åtgärder utöver åtgärderna i detta avsnitt och skall då underrätta kommissionen om detta.

3.  Ytterligare åtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.

Artikel 45

Åtgärdernas varaktighet

De åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt skall gälla

a) i minst 21 dagar efter att den preliminära rengöringen och desinfektionen i de smittade anläggningarna har slutförts enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48, och tills de behöriga myndigheterna, på grundval av de undersökningar och laboratorietest som i enlighet med diagnostikhandboken gjorts i restriktionszonen och efter en riskbedömning, anser att risken för spridning av LPAI är försumbar,

b) i minst 42 dagar efter att utbrottet har bekräftats och tills de behöriga myndigheterna, på grundval av de undersökningar och laboratorietester som i enlighet med diagnostikhandboken gjorts i restriktionszonen och efter en riskbedömning, anser att risken för spridning av LPAI är försumbar, eller

c) med annan varaktighet och under villkor som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.

Artikel 46

Undantag

1.  Om LPAI bekräftas i ett kläckeri kan den behöriga myndigheten efter en riskbedömning medge undantag från några eller alla åtgärder i artiklarna 43 och 44.

2.  Den behöriga myndigheten kan medge undantag från åtgärderna i detta avsnitt vid utbrott av LPAI i en icke kommersiell anläggning, på cirkus, i djurpark, husdjursaffär, viltpark, inhägnat område där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, om undantagen inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

3.  Medlemsstater som medger undantag enligt punkterna 1 och 2 skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

4.  Kommissionen skall så snart som möjligt se över situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och i kommittén.

5.  Vid undantag enligt punkterna 1 och 2 kan åtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.KAPITEL VI

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV INFLUENSAVIRUS FRÅN FÅGLAR TILL ANDRA ARTER

Artikel 47

Laboratorietest och andra åtgärder rörande svin och andra arter

1.  Efter det att förekomst av aviär influensa bekräftats på en anläggning skall den behöriga myndigheten se till att det utförs lämpliga laboratorietest i enlighet med diagnostikhandboken på alla svin som hålls i anläggningen, för att bekräfta eller utesluta att dessa svin är, eller har varit, smittade med aviär influensa.

Inga svin får flyttas från anläggningen innan testresultaten är klara.

2.  Om laboratorietest enligt punkt 1 bekräftar förekomsten av aviär influensa hos svin kan den behöriga myndigheten tillåta att svinen flyttas till andra anläggningar för svin eller till utsedda slakterier, under förutsättning att ytterligare test har visat att risken för spridning av aviär influensa är försumbar.

3.  Om laboratorietest enligt punkt 1 bekräftar att en allvarlig hälsorisk föreligger skall den behöriga myndigheten se till att svinen avlivas under officiell kontroll så snart som möjligt, så att spridning av aviär influensavirus förhindras, särskilt under transport, och i enlighet med direktiv 93/119/EG.

4.  Efter bekräftelse av förekomsten av aviär influensa på någon anläggning, kan den behöriga myndigheten efter en riskbedömning vidta åtgärderna i enlighet med punkterna 1–3 på alla andra däggdjur på anläggningen, och den kan låta åtgärderna utsträckas till kontaktanläggningar.

5.  Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen inom ramen för kommittén om resultaten av de test som gjorts och de åtgärder som vidtagits i enlighet med punkterna 1–4.

6.  Efter bekräftelse av förekomst av aviär influensavirus hos svin eller alla andra däggdjur på någon anläggning kan den behöriga myndigheten övervaka anläggningen i enlighet med diagnostikhandboken för att fastställa all ytterligare spridning av aviär influensavirus.

7.  Ytterligare åtgärder för att förhindra spridning av influensavirus från fåglar till andra arter kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3.KAPITEL VII

RENGÖRING, DESINFEKTION OCH ÅTERINSÄTTNING

Artikel 48

Rengöring, desinfektion och andra förfaranden för att eliminera aviär influensavirus

Medlemsstaterna skall se till att

a) rengöring, desinfektion och behandling på anläggningar och allt material och alla ämnen som befinner sig där och är eller kan vara kontaminerade med aviära influensavirus genomförs under officiell kontroll i enlighet med

i) den officiella veterinärens anvisningar, och

ii) de principer och förfaranden för rengöring, desinfektion och behandling som anges i bilaga VI,

b) ingen mark och inga hägn där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hållits på en anläggning där förekomsten av aviär influensa har bekräftats, används för fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap till dess att den behöriga myndigheten har förvissat sig om att alla aviära influensavirus har eliminerats eller inaktiverats,

c) rengöring, desinfektion och behandling av slakterier, fordon, släpvagnar eller andra transportmedel, gränskontrollstationer liksom allt material och alla ämnen på dessa platser som är eller kan vara kontaminerade med aviära influensavirus, skall genomföras enligt den officiella veterinärens anvisningar,

d) all utrustning, allt material och alla ämnen på dessa platser som är eller kan vara kontaminerade med aviära influensavirus och som inte effektivt kan rengöras, desinficeras eller behandlas skall förstöras,

e) den behöriga myndigheten skall ge tillstånd för de desinfektionsmedel som skall användas och i vilken koncentration.

Artikel 49

Återinsättning på anläggningar

1.  Medlemsstaterna skall se till att punkterna 2–6 i denna artikel följs, efter det att åtgärderna i artiklarna 11 och 39 har vidtagits.

2.  Återinsättning på en kommersiell fjäderfäanläggning får inte göras tidigare än 21 dagar efter att den slutliga rengöringen och desinfektionen i enlighet med artikel 48 har slutförts.

3.  Följande åtgärder skall vidtas under 21 dagar efter återinsättning på de kommersiella fjäderfäanläggningarna:

a) Den officiella veterinären skall genomföra åtminstone en klinisk undersökning av fjäderfäet. Denna kliniska undersökning eller, om det genomförs fler än en, den sista kliniska undersökningen skall genomföras så nära slutet av 21-dagars perioden ovan som möjligt.

b) Laboratorietest skall göras i enlighet med diagnostikhandboken.

c) Fjäderfä som dör efter det att nya fåglar satts in skall testas i enlighet med diagnostikhandboken.

d) Alla personer som kommer till eller lämnar den kommersiella fjäderfäanläggningen skall iaktta lämpliga åtgärder för biosäkerhet för att förhindra spridning av aviär influensa.

e) Under återinsättningen får inget fjäderfä lämna den kommersiella fjäderfäanläggningen utan tillstånd från den behöriga myndigheten.

f) Ägaren skall föra register över produktionsuppgifter inklusive uppgifter om sjuklighet och dödlighet, och dessa uppgifter skall uppdateras regelbundet.

g) Alla betydande ändringar i de produktionsuppgifter som avses i f och andra avvikelser skall omedelbart rapporteras till den behöriga myndigheten.

4.  Den behöriga myndigheten kan på grundval av en riskbedömning besluta om att förfaranden i punkt 3 också skall tillämpas på andra anläggningar än kommersiella fjäderfäanläggningar eller andra djurarter på en kommersiell fjäderfäanläggning.

5.  Återinsättning av djur på kontaktanläggningar skall genomföras i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar på grundval av en riskbedömning.KAPITEL VIII

DIAGNOSTISKA FÖRFARANDEN, DIAGNOSTIKHANDBOKEN OCH REFERENSLABORATORIER

Artikel 50

Diagnostiska förfaranden och diagnostikhandboken

1.  Medlemsstaterna skall se till att det i enlighet med diagnostikhandboken genomförs diagnostiska förfaranden, provtagning och laboratorietest för att påvisa förekomst av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, eller aviära influensavirus hos däggdjur, för att säkerställa att förfaranden när det gäller deras diagnoser är enhetliga.

Handboken skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2 senast 3 augusti 2006. Ändringar av handboken skall antas enligt samma förfarande.

2.  I den diagnostikhandbok som avses i punkt 1 skall åtminstone följande fastställas:

a) Minimikrav på biosäkerhet och kvalitetsnormer, som skall uppfyllas av de godkända laboratorier som utför test för diagnos av aviär influensa.

b) Kriterier och förfaranden som skall följas när kliniska undersökningar eller besiktningar efter slakt genomförs för att bekräfta eller utesluta förekomst av aviär influensa.

c) Kriterier och förfaranden som skall följas vid insamling av prover från fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap för laboratorietester i syfte att bekräfta eller utesluta förekomst av aviär influensa, inklusive provtagningsmetoder för serologisk eller virologisk screening i enlighet med detta direktiv.

d) Laboratorietest som skall användas för diagnos av aviär influensa och som omfattar

i) test för differentialdiagnos,

ii) olika test för att skilja på HPAI- och LPAI-virus,

iii) lämpliga test för att skilja på vaccinerade fåglar och fåglar som smittats med fältstammar av aviär influensa,

iv) kriterier för att utvärdera resultaten av laboratorietesten.

e) Laboratoriemetoder för typning av isolat av aviär influensavirus.

3.  Medlemsstaterna skall se till att aviära influensavirus, deras genom och antigener samt vacciner för forskning, diagnos eller vaccintillverkning endast hanteras eller används på platser, anläggningar eller laboratorier som har godkänts av den behöriga myndigheten och där kraven på biosäkerhet uppfylls.

Förteckningen över godkända platser, anläggningar och laboratorier skall översändas till kommissionen senast den 30 september 2007 och hållas uppdaterad.

Artikel 51

Referenslaboratorier

1.  Det laboratorium som anges i bilaga VII.1 skall vara gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa (nedan kallat ”gemenskapens referenslaboratorium”).

Utan att det påverkar tillämpningen av beslut 90/424/EEG skall gemenskapens referenslaboratorium genomföra de uppgifter och åligganden som förtecknas i bilaga VII.2.

▼M1

2.  Medlemsstaterna ska utse ett nationellt referenslaboratorium och göra närmare uppgifter om detta laboratorium och alla senare ändringar av uppgifterna tillgängliga för övriga medlemsstater och för allmänheten på ett sätt som kan fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

▼B

3.  Medlemsstaterna skall se till att de nationella referenslaboratorierna

a) genomför de uppgifter och åligganden som förtecknas i bilaga VIII,

b) ansvarar för samordning av normer och metoder för diagnos i varje medlemsstat, i enlighet med bilaga VIII och för kontakter med gemenskapens referenslaboratorium.

4.  Gemenskapens referenslaboratorium skall ha nära samarbete och kontakt med OIE:s och FAO:s referenslaboratorium för aviär influensa och vid behov med andra internationellt erkända laboratorier inom gemenskapen för att säkerställa utbildning, särskild kompetens och stöd till nationella referenslaboratorier i medlemsstaterna och tredjeländer.KAPITEL IX

VACCINERINGAVSNITT 1

Allmänt vaccinationsförbud

Artikel 52

Tillverkning, försäljning och användning av vaccin mot aviär influensa

1.  Medlemsstaterna skall se till att

a) vaccinering mot aviär influensa förbjuds på deras territorium, utom i de fall som avses i avsnitten 2 och 3,

b) all hantering, tillverkning, lagring, leverans, distribution och försäljning av vaccin mot aviär influensa på deras territorium kontrolleras officiellt,

c) endast sådant vaccin används som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel ( 4 ) eller Europaparlamentets och rådets direktiv förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet ( 5 ).

2.  Bestämmelser om leverans och lagring av vaccin mot aviär influensa i gemenskapen kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.AVSNITT 2

Nödvaccinering

Artikel 53

Nödvaccinering av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap

1.  En medlemsstat får införa nödvaccinering av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap i enlighet med detta avsnitt som en kortsiktig åtgärd för att begränsa utvecklingen av ett utbrott när det efter en riskbedömning har bekräftats att det finns en betydande och omedelbar risk för att aviär influensa skall spridas inom eller till den berörda medlemsstaten, om en eller flera av följande omständigheter föreligger:

a) Ett utbrott i den medlemsstaten.

b) Ett utbrott i en närliggande medlemsstat.

c) Om aviär influensa har bekräftats hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i ett närliggande tredjeland.

2.  Om en medlemsstat har för avsikt att införa nödvaccinering enligt punkt 1 skall den översända en plan för nödvaccinering till kommissionen för godkännande.

Planen skall överensstämma med DIVA-strategin och innehålla åtminstone följande information:

a) Sjukdomssituationen vilken har föranlett ansökan om nödvaccinering.

b) Det geografiska område där nödvaccineringen skall utföras, antalet anläggningar i området samt antalet anläggningar där vaccinering skall utföras om antalet skiljer sig.

c) Art och kategori av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, eller i förekommande fall det compartment för fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som skall vaccineras.

d) Det uppskattade antalet fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som skall vaccineras.

e) En sammanfattning av vaccinets egenskaper.

f) Nödvaccineringskampanjens förväntade varaktighet.

g) Särskilda bestämmelser för förflyttning av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, utan att det påverkar de åtgärder som avses i avsnitten 3–5 i kapitel IV samt avsnitt 3 i kapitel V.

h) Kriterierna för beslut om att nödvaccinering skall genomföras på kontaktanläggningar.

i) Register och registrering av vaccinerade fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

j) Kliniska undersökningar och laboratorietest skall genomföras på de anläggningar där nödvaccinering skall genomföras och på andra anläggningar i nödvaccineringsområdet, så att man kan övervaka den epidemiologiska situationen, kontrollera om nödvaccineringskampanjen varit effektiv och kontrollera förflyttningar av vaccinerade fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

3.  Närmare bestämmelser om nödvaccinering kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

Artikel 54

Godkännande av planer för nödvaccinering

1.  Kommissionen skall tillsammans med den berörda medlemsstaten omedelbart granska planen för nödvaccinering enligt artikel 53.2 och så snart som möjligt se över situationen i kommittén.

2.  Planen för nödvaccinering skall godkännas enligt förfarandet i artikel 64.3.

Godkännandet av planen för nödvaccinering kan omfatta åtgärder som begränsar förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och produkter av dem. Åtgärderna kan omfatta restriktioner för särskilda compartment för fjäderfä och för andra fåglar i fångenskap och upprättandet av restriktionszoner.

Artikel 55

Undantag

1.  Genom undantag från artikel 54 kan medlemsstaterna genomföra nödvaccinering innan planen för nödvaccinering har godkänts, på följande villkor:

a) Planen för nödvaccinering och beslutet om att tillämpa nödvaccinering anmäls till kommissionen innan vaccineringen inleds.

b) Den berörda medlemsstaten skall förbjuda förflyttning av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och produkter av dem, utom under de villkor som fastställs i bilaga IX.

c) Beslutet om att genomföra nödvaccinering får inte äventyra sjukdomsbekämpningen.

2.  Om en medlemsstat tillämpar undantaget i punkt 1 skall sjukdomssituationen och planen för nödvaccinering ses över i kommittén så snart som möjligt.

3.  De vidtagna åtgärderna kan godkännas eller ändras enligt förfarandet i artikel 64.3.AVSNITT 3

Förebyggande vaccinering

Artikel 56

Förebyggande vaccinering av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap

1.  Medlemsstaterna får införa förebyggande vaccinering av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap som en långsiktig åtgärd i enlighet med detta avsnitt, om de på grundval av en riskbedömning anser att vissa områden av deras territorium, typen av fjäderfähållning eller vissa kategorier av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap eller compartment för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, hotas av aviär influensa.

2.  Om en medlemsstat har för avsikt att införa förebyggande vaccinering enligt punkt 1 skall den översända en plan för förebyggande vaccinering till kommissionen för godkännande.

Planen skall överensstämma med DIVA-strategin och innehålla åtminstone följande information:

a) Tydlig redogörelse för skälen till den förebyggande vaccineringen, inklusive sjukdomshistorien.

b) Område, typ av fjäderfähållning eller vissa kategorier av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap eller compartment för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap där den förebyggande vaccineringen skall utföras, antal anläggningar i området samt antal och typ av anläggningar där vaccinering skall utföras om antalet skiljer sig.

c) Art och kategori av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, eller i förekommande fall det compartment för fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som skall vaccineras.

d) Uppskattat antal fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som skall vaccineras.

e) Sammanfattning av vaccinets egenskaper.

f) Den förebyggande vaccineringskampanjens förväntade varaktighet.

g) De särskilda bestämmelserna för förflyttning av vaccinerade fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, utan att det påverkar åtgärderna i avsnitten 3–5 i kapitel IV och avsnitt 3 i kapitel V.

h) Register och registrering av vaccinerade fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

i) De laboratorietest som skall utföras i enlighet med diagnostikhandboken på de anläggningar där förebyggande vaccinering skall genomföras, samtidigt med övervakning och testning på ett lämpligt antal andra anläggningar i vaccinationsområdet eller compartment för fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, så att man kan övervaka den epidemiologiska situationen, den förebyggande vaccineringskampanjens effektivitet samt kontrollen av förflyttningar av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

3.  Närmare bestämmelser om förebyggande vaccinering kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

Artikel 57

Godkännande av planer för förebyggande vaccinering

1.  Kommissionen skall, tillsammans med den berörda medlemsstaten, omedelbart granska planen för förebyggande vaccinering enligt artikel 56.2 och så snart som möjligt se över situationen i kommittén.

2.  Planen för förebyggande vaccinering skall godkännas enligt förfarandet i artikel 64.3.

Godkännandet av planen för förebyggande vaccinering kan omfatta åtgärder som begränsar förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och produkter av dem. Åtgärderna kan omfatta restriktioner för särskilda compartment för fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och upprättandet av restriktionszoner.AVSNITT 4

Vaccinbanker

Artikel 58

Gemenskapens vaccinbank

1.  En vaccinbank för gemenskapen för lagring av gemenskapens förråd av vaccin mot aviär influensa som beviljats i enlighet med direktiv 2001/82/EG eller förordning (EG) nr 726/2004 kan upprättas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

2.  Medlemsstaterna skall ha tillgång till gemenskapens vaccinbank efter en begäran till kommissionen.

3.  Kommissionen kan leverera vaccin till tredjeland om det ligger i gemenskapens intresse.

Utan att det påverkar tillämpningen av avtal som slutits mellan gemenskapen och tredjeländer, skall tredjeländers tillgång till gemenskapens vaccinbank godkännas enligt förfarandet i artikel 64.3, under förutsättning att närmare bestämmelser om det ekonomiska och tekniska samarbetet mellan kommissionen och det berörda tredjelandet antas enligt samma förfarande.

Artikel 59

Nationella vaccinbanker

1.  Inom ramen för den beredskapsplan som föreskrivs i artikel 62 kan medlemsstaterna upprätta eller upprätthålla en nationell vaccinbank för lagring av förråd av vaccin mot aviär influensa som har godkänts i enlighet med artiklarna 5–15 i direktiv 2001/82/EG och är avsedda för nödvaccinering och förebyggande vaccinering.

2.  Medlemsstater som upprätthåller en nationell vaccinbank skall underrätta kommissionen om vilka mängder och typer av vaccin som hålls i lager.KAPITEL X

GEMENSKAPSKONTROLLER, PÅFÖLJDER OCH BEREDSKAPSPLANER

Artikel 60

Gemenskapskontroller

Kommissionens experter får i samarbete med den behöriga myndigheten göra kontroller på plats i den utsträckning som behövs för att säkerställa att detta direktiv tillämpas enhetligt, i enlighet med kommissionens beslut 98/139/EG av den 4 februari 1998 om fastställande av vissa regler angående kontroller på plats inom veterinärområdet som utförs av kommissionens experter i medlemsstaterna ( 6 ) och artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ( 7 ).

Artikel 61

Påföljder

Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelser av nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som krävs för att se till att sanktionerna tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den dag som anges i artikel 67.1 första stycket och utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som påverkar dem.

Artikel 62

Beredskapsplaner

1.  Medlemsstaterna skall upprätta en beredskapsplan i enlighet med bilaga X med uppgifter om vilka nationella åtgärder som skall vidtas vid ett utbrott, och de skall överlämna planen till kommissionen för godkännande.

2.  Beredskapsplanen skall medge tillgång till lokaler, utrustning, personal och allt material som behövs för snabb och effektiv bekämpning av utbrottet. Planen skall ange antal och belägenhet av alla kommersiella fjäderfäanläggningar. Planen skall ange det maximala antal fjäderfän, per art, som kan finnas vid dessa kommersiella anläggningar. Medlemsstaterna skall även uppskatta den mängd vaccin som behöver finnas i händelse av en nödvaccinering.

3.  Det skall fastställas bestämmelser om ett nära samarbete mellan de behöriga myndigheterna med ansvar för olika sektorer, särskilt de som ansvarar för djurhälsa, folkhälsa, miljöfrågor samt arbetstagares hälsa och säkerhet, i synnerhet för att säkerställa att korrekt information lämnas till jordbrukarna, arbetstagarna inom fjäderfäsektorn och allmänheten.

4.  Kommissionen skall granska beredskapsplanerna för att avgöra om de kommer att ge avsedd verkan samt föreslå den berörda medlemsstaten de ändringar som behövs, särskilt för att se till att dessa är förenliga med övriga medlemsstaters planer.

Beredskapsplanerna skall godkännas enligt förfarandet i artikel 64.2. Ändringar av planen skall antas enligt samma förfarande.

5.  Medlemsstaten skall uppdatera planen minst vart femte år och överlämna den till kommissionen för godkännande, i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

6.  Utöver åtgärderna i punkterna 1–4 kan ytterligare bestämmelser antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2 för att säkerställa snabb och effektiv bekämpning av aviär influensa, inklusive bestämmelser om att inrätta centrum för sjukdomsbekämpning, bilda expertgrupper och genomföra beredskapsövningar i realtid.KAPITEL XI

GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER OCH KOMMITTÉFÖRFARANDE

Artikel 63

Genomförandebefogenheter

1.  De närmare bestämmelser som behövs för att genomföra detta direktiv skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2, och kan innefatta i synnerhet de särskilda bestämmelserna om

a) bortskaffande av kadaver, och

b) förflyttning och behandling av foder som är kontaminerat eller misstänks vara kontaminerat, ströbäddar, använt strö, gödsel och flytgödsel.

2.  Ändringar för att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

3.  De närmare bestämmelser som till följd av den epidemiologiska situationen krävs för att komplettera de minimiåtgärder för bekämpning som fastställs i detta direktiv skall antas enligt förfarandet i artikel 64.3.

4.  Tillfälliga nödåtgärder som kan bli nödvändiga till följd av allvarlig hälsorisk orsakad av andra influensavirus från fåglar än de som avses i artikel 2.1, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.3, utan att det påverkar de skyddsåtgärder som anges i artikel 9 i rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden ( 8 ) eller artikel 10 i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden ( 9 ).

Artikel 64

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen skall biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ( 10 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslutet skall vara 15 dagar.

4.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.KAPITEL XII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 65

Upphävande

Direktiv 92/40/EEG skall upphöra att gälla den 1 juli 2007. Hänvisningar till direktiv 92/40/EEG skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XI.

Artikel 66

Övergångsbestämmelser

1.  De beredskapsplaner för att bekämpa aviär influensa som godkänts i enlighet med artikel 17.4 i direktiv 92/40/EEG och som gäller den 1 juli 2007 skall fortsätta att gälla i enlighet med detta direktiv.

Medlemsstaterna skall dock senast den 30 september 2007 lämna ändringar i dessa beredskapsplaner till kommissionen, så att planerna kan anpassas till detta direktiv.

De ändrade planerna skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

2.  I avvaktan på att detta direktiv skall införlivas i nationell lagstiftning får andra övergångsbestämmelser för bekämpning av aviär influensa antas i enlighet med förfarandet i artikel 64.2.

Artikel 67

Införlivande

1.  Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 2007 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 68

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 69

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

(i enlighet med artikel 2)

Definition av aviär influensa

1.

aviär influensa :

infektion hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som orsakas av ett influensavirus A

a) av subtyp H5 eller H7, eller

b) med ett intravenöst patogenitetsindex (IVPI) på över 1,2 hos sex veckor gamla kycklingar.

2.

högpatogen aviär influensa (HPAI) :

infektion hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som orsakas av

a) aviära influensavirus av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för flerbasiska aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som har påvisats för andra HPAI-virus och som tyder på att hemagglutininmolekylen kan klyvas med hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen, eller

b) aviära influensavirus med ett intravenöst patogenitetsindex (IVPI) på över 1,2 hos sex veckor gamla kycklingar.

3.

lågpatogen aviär influensa (LPAI) : infektion hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap som orsakas av de aviära influensavirus av subtyp H5 och H7 som inte omfattas av definitionen i stycke 2.
BILAGA II

(i enlighet med artikel 5.2)

Sjukdomsanmälan och ytterligare epidemiologisk information som skall lämnas av medlemsstater

1. Senast 24 timmar efter det att ett primärt utbrott eller upptäckt av aviär influensa på ett slakteri eller i ett transportmedel har bekräftats, skall den berörda medlemsstaten anmäla följande i enlighet med förfarandet i artikel 5 i direktiv 82/894/EEG:

a) Datum för anmälan.

b) Tidpunkt för anmälan.

c) Medlemsstatens namn.

d) Sjukdomens namn.

e) Antalet utbrott eller positiva fynd av aviär influensa på ett slakteri eller i ett transportmedel.

f) Datum då sjukdomen först misstänktes.

g) Datum då sjukdomen bekräftades.

h) De metoder som använts för att bekräfta misstankarna.

i) Om sjukdomen har bekräftats på en anläggning, ett slakteri eller i ett transportmedel.

j) Den geografiska plats där ett utbrott eller förekomst av aviär influensa har bekräftats på ett slakteri eller i ett transportmedel.

k) Vilka sjukdomsbekämpande åtgärder som har vidtagits.

2. Vid förekomst av aviär influensa på slakterier eller i transportmedel skall den berörda medlemsstaten, utöver uppgifterna i punkt 1, även översända följande uppgifter:

a) Beräknat antal av varje kategori av mottagliga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på slakteriet eller i transportmedlet.

b) Beräknat antal av varje kategori döda fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på slakteriet eller i transportmedlet.

c) Sjukligheten i varje kategori av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och beräknat antal fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hos vilka aviär influensa har bekräftats.

d) Beräknat antal fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som har avlivats eller slaktats på slakteriet eller i transportmedlet.

e) Beräknat antal fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som har bortskaffats.

f) För slakterier anges avståndet till närmaste kommersiella anläggning med fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

g) Det geografiska läget för smittat fjäderfä eller kadavers ursprungsanläggning(ar).

3. Vid ett sekundärt utbrott skall uppgifterna i punkterna 1 och 2 översändas inom de tidsgränser som anges i artikel 4.1 i direktiv 82/894/EEG.

4. Den berörda medlemsstaten skall se till att de uppgifter som enligt punkterna 1, 2 och 3 skall lämnas i samband med ett utbrott eller förekomst av aviär influensa på ett slakteri eller i ett transportmedel, så snart som möjligt kompletteras med en skriftlig rapport till kommissionen och övriga medlemsstater med minst följande uppgifter:

a) Det datum då fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap på anläggningen, slakteriet eller i transportmedlet avlivades eller slaktades och kadavren bortskaffades.

b) Alla uppgifter om det möjliga ursprunget för aviär influensa eller om dess faktiska ursprung, om det har kunnat fastställas.

c) Uppgifter om det kontrollsystem som inrättats för att se till att de gällande åtgärderna för kontroll av djurförflyttningar verkligen vidtas.

d) Vid påvisad aviär influensa på slakteriet eller i transportmedlet anges den genetiska virustyp som har orsakat infektionen.

e) Om fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap har avlivats eller slaktats på kontaktanläggningar eller på anläggningar med fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som misstänks vara smittade med aviär influensavirus, skall det lämnas uppgifter om

i) datum för avlivning eller slakt och beräknat antal fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i varje kategori som avlivats eller slaktats på varje anläggning,

ii) den epidemiologiska länken mellan smittkällan och varje kontaktanläggning eller andra orsaker som föranlett misstanken om att aviär influensa förekommer,

iii) skälen till att fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap på kontaktanläggningar i förekommande fall inte har avlivats eller slaktats.

5. Om aviär influensa hos levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap eller fjäderfäprodukter som importeras eller förs in bekräftas vid gränskontrollstationer och andra platser vid gemenskapens gränser samt i enskilda karantäner eller karantänsstationer som drivs i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen om import, skall den behöriga myndigheten utan dröjsmål anmäla denna bekräftelse till kommissionen och meddela vilka åtgärder som har vidtagits.

6. Om kontroller visar att ett allvarligt hot mot hälsan föreligger skall anmälan till kommissionen och de övriga medlemsstaterna göras inom 24 timmar.
BILAGA III

(i enlighet med artiklarna 8.3 och 13.3)

Tillstånd att avlägsna ägg från en anläggning i enlighet med artiklarna 8.3 och 13.3

Den behöriga myndigheten kan tillåta transport av ägg från en anläggning i enlighet med bestämmelserna i artikel 8.3 och artikel 13.5 i detta direktiv till en anläggning som godkänts för tillverkning av äggprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 (”utsedd anläggning”), om följande villkor uppfylls:

1. Äggen får avlägsnas från ursprungsanläggningen endast om de skickas direkt från den misstänkta anläggningen till den utsedda anläggningen. Varje sändning skall innan den skickas förseglas av den officiella veterinär som ansvarar för den misstänkta anläggningen, eller under dennes uppsikt, och den skall vara förseglad under hela transporten till den utsedda anläggningen.

2. Den officiella veterinär som är ansvarig för äggens ursprungsanläggning skall meddela den behöriga myndigheten för den utsedda anläggningen att man har för avsikt att sända äggen dit.

3. Den behöriga myndighet som är ansvarig för den utsedda anläggningen skall se till att

a) de ägg som avses i stycke 1 hålls avskilda från andra ägg från tidpunkten för ankomsten tills de har bearbetats,

b) skalen från dessa ägg bortskaffas,

c) äggförpackningen antingen förstörs eller rengörs och desinficeras på ett sådant sätt att alla aviära influensavirus förstörs,

d) de ägg som avses i stycke 1 transporteras i rengjorda och desinficerade fordon. Åtgärder för biosäkerhet skall gälla för personal, utrustning och fordon som deltar i transporten av äggen.
BILAGA IV

(i enlighet med artikel 15.2, artikel 32.2 och artikel 42.2)De viktigaste kriterier och riskfaktorer som skall övervägas inför beslutet att vidta åtgärder på kontaktanläggningar eller riskanläggningar och i riskområden i andra restriktionszoner

Vägledande kriterier

För utslaktning

Mot utslaktning

Kliniska tecken på förekomst av aviär influensa på kontaktanläggningar

Inga kliniska tecken och ingen epidemiologisk länk som visar på förekomst av aviär influensa på kontaktanläggningarna

Hög mottaglighet hos den dominerande fjäderfäarten

Låg mottaglighet hos den dominerande fjäderfäarten

Förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap från anläggningar där förekomst av aviär influensa har bekräftats, till kontaktanläggningar efter den tidpunkt då viruset sannolikt infördes till de smittade anläggningarna

Ingen känd förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap från anläggningar där förekomst av aviär influensa har bekräftats, till kontaktanläggningar efter den tidpunkt då viruset sannolikt infördes till de smittade anläggningarna

Kontaktanläggningarna ligger i ett fjäderfätätt område

Kontaktanläggningarna ligger i ett område där fjäderfätätheten är låg

Sjukdomen har förekommit under viss tid, med sannolik spridning från de anläggningar där förekomsten av aviär influensa har bekräftats innan utrotningsåtgärderna vidtogs

Förekomst av sjukdomen men med begränsad spridning av viruset från de anläggningar där förekomsten av aviär influensa bekräftades innan utrotningsåtgärderna vidtogs

Kontaktanläggningarna ligger inom 500 meter (1) från de anläggningar där förekomsten av aviär influensa har bekräftats

Kontaktanläggningarna ligger mer än 500 meter (1) från de anläggningar där förekomsten av aviär influensa har bekräftats

Kontaktanläggningarna har samband med mer än en anläggning där förekomsten av aviär influensa har bekräftats

Kontaktanläggningarna har inget samband med de anläggningarar där förekomsten av aviär influensa har bekräftats

Epidemin är inte under kontroll och antalet anläggningar där förekomsten av aviär influensa har bekräftats är i stigande

Epidemin är under kontroll

(1)   Vid mycket hög fjäderfätäthet skall ett längre avstånd övervägas.
BILAGA V

(i enlighet med artikel 39.1)

Kriterier för beslut om att vidta åtgärder på anläggningar med lågpatogen aviär influensa

Den behöriga myndigheten skall beakta åtminstone följande kriterier när den fattar beslut om förflyttning av fjäderfän eller ägg och om utslaktning på anläggningar i enlighet med artikel 39.1:

a) De berörda arterna.

b) Antalet anläggningar i området runt avsändningsanläggningen.

c) De utsedda slakteriernas, kläckeriernas och äggpackeriernas läge.

d) Åtgärder för biosäkerhet som vidtagits på anläggningar och compartment för fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap under transport eller slakt.

e) Transportrutt.

f) Bevis på smittspridning.

g) Eventuellt hot mot folkhälsan.

h) Vidarebehandling av de berörda produkterna.

i) Socioekonomiska och andra konsekvenser.
BILAGA VI

(i enlighet med artikel 48)

Principer och förfaranden för rengöring, desinfektion och behandling av anläggningar

1. Följande allmänna principer och förfaranden skall tillämpas vid sådan rengöring, desinfektion och behandling som avses i artikel 48:

a) Rengöring och desinfektion och vid behov åtgärder för att utrota gnagare och insekter, skall genomföras under officiell kontroll och i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar.

b) Den behöriga myndigheten skall ge tillstånd till de desinfektionsmedel som används och deras koncentrationer för att säkerställa att det aviära influensaviruset förstörs.

c) Desinfektionsmedlen skall antingen användas i enlighet med tillverkarens rekommendationer om sådana tillhandahålls eller i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar och/eller, i förekommande fall, den behöriga myndighetens anvisningar.

d) Valet av desinfektionsmedel och desinfektionsmetoder skall göras med hänsyn till beskaffenheten hos de anläggningar, fordon och föremål som skall behandlas.

e) De sätt som avfettningsmedel och desinfektionsmedel används på får inte minska deras effektivitet. Det skall tas särskild hänsyn till tillverkarens uppgifter om tekniska aspekter som tryck, minimitemperatur och krav på kontakttid.

f) Oavsett vilket desinfektionsmedel som används skall följande allmänna bestämmelser gälla:

i) Ströbäddar, strö och träck skall genomdränkas med desinfektionsmedel.

ii) Mark, golv, ramper och väggar skall tvättas och rengöras genom att noga borstas och skuras sedan all utrustning som hindrar en effektiv rengöring och desinfektion om möjligt har avlägsnats eller monterats ned.

iii) Därefter skall desinfektionsmedlet appliceras och få verka under minst den kontakttid som anges i bruksanvisningen.

g) Om man för rengöringen använder vätskor som appliceras under tryck får inte tidigare rengjorda delar kontamineras på nytt.

h) För utrustning, installationer, tillbehör eller annat som kan vara kontaminerade skall rengöring, desinficering eller destruktion planeras.

i) Efter avslutad desinfektion får ny kontaminering inte äga rum.

j) När den rengöring och desinfektion som krävs enligt detta direktiv genomförs skall detta registreras i anläggningens register eller i fordonsregistret samt, i de fall ett officiellt godkännande krävs, intygas av den officiella veterinär, som ansvarar för kontrollen, eller av en person under dennes uppsikt.

k) Rengöring och desinfektion av transportfordon och fordon som personalen använder.

2. Rengöring och desinfektion av smittade anläggningar skall genomföras i enlighet med följande principer och förfaranden:

a) Preliminär rengöring och desinfektion:

i) När fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap avlivas skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika eller minimera risken för att aviär influensavirus sprids. Dessa åtgärder skall innebära att det installeras tillfällig desinfektionsutrustning, att det finns tillgång till skyddskläder och duschar, att använd utrustning, använda tillbehör och anordningar dekontamineras samt att ventilationssystemet stängs av.

ii) Kadaver av avlivade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap skall besprutas med desinfektionsmedel.

iii) Alla transporter av kadaver av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som måste avlägsnas från anläggningen för att bortskaffas, skall genomföras i stängda och hermetiskt tillslutna fordon eller i containrar under offentlig kontroll på ett sådant sätt att spridning av aviär influensavirus förhindras.

iv) Så snart som de avlivade fjäderfäna eller andra fåglarna i fångenskap har avlägsnats för att bortskaffas, skall de delar av anläggningen där de har varit inhysta samt alla delar av andra byggnader, gårdsplaner osv. som har kontaminerats under avlivningen eller vid besiktningen efter slakt, besprutas med ett tillåtet desinfektionsmedel i enlighet med artikel 48.

v) Alla vävnader och allt blod som härrör från avlivning eller besiktning efter slakt skall omsorgsfullt samlas upp och bortskaffas tillsammans med de avlivade fjäderfäna eller andra fåglarna i fångenskap.

vi) Desinfektionsmedlet skall verka på ytan i minst 24 timmar.

b) Slutlig rengöring och desinfektion:

i) Gödsel och använda ströbäddar skall avlägsnas och behandlas enligt 3 a.

ii) Fett och smuts skall avlägsnas från alla ytor med hjälp av avfettningsmedel och ytorna skall därefter rengöras med vatten.

iii) Efter tvättning med kallt vatten skall ytorna besprutas med desinfektionsmedel.

iv) Efter sju dagar skall anläggningarna behandlas med avfettningsmedel, sköljas med vatten, besprutas med desinfektionsmedel och sköljas på nytt med vatten.

3. Desinfektion av kontaminerade ströbäddar och kontaminerat gödsel och flytgödsel skall genomföras i enlighet med följande principer och förfaranden:

a) Gödsel och använda ströbäddar skall antingen

i) ångbehandlas vid en temperatur på minst 70 °C,

ii) destrueras genom förbränning,

iii) grävas ner så djupt att vilda fåglar och andra djur inte kan komma åt det, eller

iv) lagras så att brinning uppstår, besprutas med desinfektionsmedel och lämnas orörda i minst 42 dagar.

b) Flytgödsel skall lagras under minst 60 dagar efter det sista tillskottet av smittsamt material, om inte de behöriga myndigheterna godkänner en kortare lagringsperiod för flytgödsel som effektivt behandlats i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar för säkerställande av att viruset förstörs.

Den behöriga myndigheten kan tillåta transport av gödsel, strö och ströbäddar som kan vara kontaminerade till en godkänd behandlingsanläggning med en behandling som säkerställer att alla influensavirus förstörs, eller för mellanlagring före destruktion eller behandling, i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 eller de särskilda bestämmelserna i artikel 63.1 i detta direktiv. Dessa transporter skall genomföras i övertäckta, hermetiskt tillslutna fordon eller behållare under officiell kontroll för att förhindra att aviär influensavirus sprids.

4. Med undantag från punkterna 1 och 2 kan emellertid den behöriga myndigheten när det gäller anläggningar där fåglar hålls utomhus, fastställa särskilda förfaranden för rengöring och desinfektion med hänsyn till typen av anläggning och klimatförhållandena. Den behöriga myndigheten skall underrätta kommissionen när ett sådant undantag beviljas och förse kommissionen med detaljerade uppgifter om dessa särskilda förfaranden.

5. Utan att åsidosätta artikel 48 b kan den behöriga myndigheten, om den är helt övertygad om att alla anläggningar eller delar därav, av någon anledning inte kan rengöras eller desinficeras, förbjuda tillträde för alla personer, fordon, fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, tama däggdjur eller annat till dessa anläggningar eller delar därav och ett sådant förbud skall vara gällande under minst 12 månader.
BILAGA VII

(i enlighet med artikel 51.1)

Gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa

▼M2

1. Europeiska unionens referenslaboratorium för aviär influensa:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien.

▼B

2. Gemenskapens referenslaboratorium skall ha följande uppgifter och åligganden:

a) Att i samråd med kommissionen samordna de metoder som används i medlemsstaterna för att diagnostisera aviär influensa, särskilt genom att

i) typbestämma, lagra och tillhandahålla stammar av aviär influensavirus för serologiska undersökningar och framställning av antiserum,

ii) förse de nationella referenslaboratorierna med standardserum och andra referensreagens i syfte att standardisera de test och reagens som används i medlemsstaterna,

iii) bygga upp och upprätthålla en uppsättning stammar och isolat av aviära influensavirus,

iv) regelbundet anordna jämförelseprovning av diagnostiska förfaranden på gemenskapsnivå,

v) samla in och sammanställa data och information om de diagnosmetoder som används samt om resultaten av de test som utförs i gemenskapen,

vi) karakterisera isolat av aviära influensavirus med hjälp av de mest avancerade metoder som finns att tillgå, för att på så sätt få större kunskap om den aviära influensans epidemiologi och få insikt i virusets epidemiologi och uppkomsten av högpatogena och potentiellt patogena stammar,

vii) följa med i utvecklingen globalt vad gäller övervakning, epidemiologi och förebyggande av aviär influensa,

viii) upprätthålla expertis på aviär influensavirus och andra relevanta virus för att möjliggöra en snabb differentialdiagnos,

ix) skaffa kunskaper om framställning och användning av de veterinärmedicinska immunologiska läkemedel som används för att bekämpa aviär influensa.

b) Att aktivt medverka vid diagnostisering av utbrott i gemenskapen genom att ta emot isolat av influensavirus från fåglar för en bekräftande diagnos, karakterisering och epidemiologiska undersökningar, och ta emot virusisolat från primära utbrott från tredjeländer som i enlighet med gemenskapslagstiftningen har tillstånd att exportera levande fjäderfä och kött till gemenskapen. Gemenskapens referenslaboratorium skall särskilt utföra följande på de mottagna virusisolaten:

i) Nukleotidsekvensanalys för att kunna bestämma den aktuella aminosyrasekvensen vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe.

ii) Bestämning av det intravenösa patogenitetsindexet (IVPI).

iii) Antigentypning.

iv) Fylogenetisk analys för att bistå vid epidemiologiska undersökningar.

c) Att underlätta utbildning och vidareutbildning av experter på laboratoriediagnostik för att harmonisera metoderna i hela gemenskapen.

d) Att utarbeta program och arbetsdokument för de nationella referenslaboratoriernas årliga möten.

e) Att bistå vid de undersökningar om aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar som genomförs i medlemsstaterna genom att tillhandahålla antigener inom ramen för programmet och de godkända testmetoderna, och att utarbeta en sammanfattande rapport om undersökningsresultaten.

f) Att granska de zoonotiska aspekterna av aviära influensavirus och samarbeta med internationellt erkända laboratorier för influensa hos människor.

g) Att i samråd med kommissionen utarbeta en kris- och beredskapsplan som skall innehålla bestämmelser om samarbetet med OIE:s och FAO:s referenslaboratorium för aviär influensa och vid behov andra internationellt erkända laboratorier inom gemenskapen.
BILAGA VIII

(i enlighet med artikel 51.3)

De nationella referenslaboratoriernas uppgifter och åligganden

1. De nationella referenslaboratorierna ansvarar för att kontrollen av medlemsstaternas laboratorietester för att påvisa förekomst av aviär influensa och identifiera virusisolatens genetiska typ genomförs i enlighet med diagnostikhandboken. För detta ändamål kan de göra särskilda överenskommelser med gemenskapens referenslaboratorium eller med andra, nationella laboratorier.

2. De nationella referenslaboratorierna skall utan dröjsmål överlämna isolat av influensavirus från fåglar till gemenskapens referenslaboratorium för fullständig karakterisering i följande fall:

a) Vid alla primära utbrott av aviär influensa.

b) Vid ett representativt antal sekundära utbrott.

c) Vid påvisande av andra influensavirus hos fjäderfä, andra fåglar i fångenskap eller däggdjur än de som avses i bilaga I.1 som kan utgöra ett allvarligt hot mot hälsan.

3. Det nationella referenslaboratoriet i varje medlemsstat skall ansvara för samordningen av standarder och diagnosmetoder inom varje laboratorium för diagnostik av aviär influensa i medlemsstaten. För detta ändamål

a) kan det förse de enskilda laboratorierna med diagnostiska reagens,

b) skall det kontrollera kvaliteten på alla diagnostiska reagens som används i medlemsstaten,

c) skall det regelbundet anordna jämförelseprovningar,

d) skall det förvara isolat av aviär influensavirus från utbrott och av alla andra influensavirus från fåglar som påvisats i den medlemsstaten,

e) skall det samarbeta med de nationella laboratorierna för influensa hos människor.
BILAGA IX

(i enlighet med artikel 55.1 b)

Krav för förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och fjäderfäprodukter vid nödvaccinering

1. Medlemsstaterna skall se till att förflyttningar av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som vaccinerats i enlighet med artikel 55 och av produkter från dem kontrolleras i enlighet med punkterna 3–8 i enlighet med diagnostikhandboken.

2. Alla slags fordon eller transportmedel och utrustning för att transportera levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, ägg eller fjäderfäkött inom ramen för denna bilaga skall efter användning utan dröjsmål behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden för rengöring, desinfektion eller behandling som föreskrivs i artikel 48.

3. Följande bestämmelser skall tillämpas vid förflyttning av levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och ägg inom vaccinationsområdet:

a) Kläckägg skall

i) komma från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat i enlighet med diagnostikhandboken,

ii) ha desinficerats före avsändning enligt en metod som den behöriga myndigheten godkänt,

iii) transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet,

iv) kunna spåras i kläckeriet.

b) Ägg skall komma från en vaccinerad eller ovaccinerad värphönsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat i enlighet med diagnostikhandboken och skall transporteras till

i) ett äggpackeri som den behöriga myndigheten har utsett (”utsett äggpackeri”), om de packas i engångsförpackningar och alla åtgärder för biosäkerhet som den behöriga myndigheten kräver har vidtagits, eller

ii) en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt med kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

c) Dagsgamla kycklingar skall

i) komma från kläckägg som uppfyller villkoren i a,

ii) placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där fjäderfä inte är inhyst.

d) Levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap skall

i) ha vaccinerats mot aviär influensa, om det föreskrivs i vaccinationsprogrammet,

ii) ha undersökts med tillfredsställande resultat i enlighet med diagnostikhandboken,

iii) placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där fjäderfä inte är inhyst.

e) Slaktfjäderfä skall

i) undersökas med tillfredsställande resultat före inlastning i enlighet med diagnostikhandboken,

ii) skickas direkt till ett utsett slakteri för omedelbar slakt.

4. Följande bestämmelser skall tillämpas vid förflyttning av levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och ägg från anläggningar utanför vaccinationsområdet till anläggningar inom vaccinationsområdet:

a) Kläckägg skall

i) transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet,

ii) kunna spåras i kläckeriet.

b) Ägg skall transporteras till

i) ett äggpackeri som den behöriga myndigheten har utsett (”utsett äggpackeri”), om de packas i engångsförpackningar och alla åtgärder för biosäkerhet som den behöriga myndigheten kräver har vidtagits, eller

ii) en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

c) Dagsgamla kycklingar skall placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där fjäderfä inte är inhyst.

d) Levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap skall

i) placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där fjäderfä inte är inhyst,

ii) vaccineras på bestämmelseanläggningen, om det föreskrivs i vaccinationsprogrammet.

e) Slaktfjäderfä skall skickas direkt till ett utsett slakteri för omedelbar slakt.

5. Följande bestämmelser skall tillämpas vid förflyttning av levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och ägg från anläggningar inom vaccinationsområdet till anläggningar utanför vaccinationsområdet:

a) Kläckägg skall

i) komma från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat i enlighet med diagnostikhandboken,

ii) ha desinficerats före avsändning enligt en metod som den behöriga myndigheten godkänt,

iii) transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet,

iv) kunna spåras i kläckeriet.

b) Ägg skall komma från en vaccinerad eller ovaccinerad värphönsflock som har undersökts med tillfredsställande resultat i enlighet med diagnostikhandboken för övervakning och skall transporteras till

i) ett äggpackeri som den behöriga myndigheten har utsett (”utsett äggpackeri”), om de packas i engångsförpackningar och alla åtgärder för biosäkerhet som den behöriga myndigheten kräver har vidtagits, eller

ii) en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

c) Dagsgamla kycklingar skall

i) inte ha vaccinerats,

▼C1

ii) komma från kläckägg som uppfyller villkoren i punkt 3 a,

▼B

iii) placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där fjäderfä inte är inhyst.

d) Levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap

i) får inte ha blivit vaccinerade,

ii) skall ha undersökts med tillfredsställande resultat i enlighet med diagnostikhandboken,

iii) placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där fjäderfä inte är inhyst.

e) Slaktfjäderfä skall

i) undersökas med tillfredsställande resultat före inlastning i enlighet med diagnostikhandboken,

ii) skickas direkt till ett utsett slakteri för omedelbar slakt.

6. För kött från fjäderfä som hållits inom vaccinationsområdet skall följande bestämmelser tillämpas:

a) När det gäller kött från vaccinerade fjäderfän skall de

i) ha vaccinerats med ett vaccin som överensstämmer med en DIVA-strategi,

ii) ha inspekterats och testats med negativt resultat i enlighet med diagnostikhandboken,

iii) ha genomgått klinisk kontroll av en officiell veterinär tidigast 48 timmar före lastning, och i tillämpliga fall skall eventuella indikatordjur på anläggningen ha undersökts av den officiella veterinären,

iv) ha skickats direkt till ett utsett slakteri för omedelbar slakt.

b) När det gäller kött från ovaccinerade fjäderfän som sänds till slakt skall de övervakas i enlighet med diagnostikhandboken.

7. Den behöriga myndigheten kan tillåta förflyttning av kadaver eller ägg för bortskaffande från anläggningarna.

8. Inga ytterligare restriktioner skall tillämpas på förflyttningar av packade ägg och kött från fjäderfä som slaktats i enlighet med denna bilaga.

9. Förflyttning av fjäderfä (även dagsgamla kycklingar) eller andra fåglar i fångenskap från medlemsstatens territorium skall förbjudas från och med början av nödvaccineringskampanjen tills planen för nödvaccinering godkänts enligt artikel 54 och utan att det påverkar eventuella ytterligare gemenskapsåtgärder, såvida inte den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten gett tillstånd till detta.
BILAGA X

(i enlighet med artikel 62.1)

Kriterier för beredskapsplaner

Beredskapsplanerna skall åtminstone uppfylla följande kriterier:

1. Det skall upprättas ett nationellt kriscentrum som skall samordna alla bekämpningsåtgärder i den berörda medlemsstaten.

2. Det skall upprättas en förteckning över de lokala centrum för sjukdomsbekämpning som har kapacitet att samordna de sjukdomsbekämpande åtgärderna på lokal nivå.

3. Det skall lämnas utförliga uppgifter om den personal som medverkar i bekämpningen, deras kompetens och ansvarsområden och om anvisningarna för personalen, med beaktande av behovet av att skydda sig och det potentiella hot som aviär influensa innebär för människors hälsa.

4. Varje lokalt centrum för sjukdomsbekämpning skall snabbt kunna kontakta personer och organisationer som direkt eller indirekt berörs av ett utbrott.

5. Utrustning och material skall finnas tillgängliga så att sjukdomen kan bekämpas effektivt.

6. Det skall finnas utförliga instruktioner om vilka åtgärder som skall vidtas, bland annat om hur kadavren skall bortskaffas vid misstanke om infektion eller kontaminering uppstår, eller när detta bekräftas.

7. Det skall utformas utbildningsprogram för att underhålla och utveckla den praktiska och den administrativa kompetensen.

8. Diagnostiska laboratorier skall ha resurser för besiktning efter slakt och behövlig kapacitet för serologi, histologi osv. samt upprätthålla kompetens för snabb diagnostisering. Arrangemang för snabba transporter av prover är nödvändiga. Beredskapsplanen skall också beskriva laboratoriets testningskapacitet och vilka resurser som finns för att vidta åtgärder vid sjukdomsutbrott.

9. En vaccinationsplan som omfattar olika scenarier skall utarbetas med anvisningar om vilka populationer av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som kan vaccineras samt en uppskattning av mängden av och tillgången på vaccin som behövs.

10. Det skall utfärdas bestämmelser om tillgången till uppgifter om registrering av kommersiella fjäderfäanläggningar i den berörda medlemsstaten, utan att det påverkar andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen på detta område.

11. Det skall utfärdas bestämmelser om erkännande av officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

12. Det skall utfärdas bestämmelser om identifiering av fjäderfätäta områden.

13. Det skall fastställas bestämmelser som ger nödvändiga lagliga befogenheter för att genomföra beredskapsplanerna.
BILAGA XIJämförelsetabell

Detta direktiv

Direktiv 92/40/EEG

Artikel 1.1 a och c

Artikel 1.1 b

Artikel 1 första stycket

Artikel 1.2

Artikel 2.1

Bilaga III

Artikel 2.2

Bilaga III tredje stycket

Artikel 2.3

Artikel 2.4–2.15, 2.17, 2.20–32

Artikel 2.16

Artikel 2 b

Artikel 2.18

Artikel 2 d

Artikel 2.19

Artikel 2 e

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5.1

Artikel 3

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 6.1

Artikel 4.2 g

Artikel 6.2

Artikel 7.1

Artikel 6.3 och 6.4

Artikel 7.1

Artikel 4.1

Artikel 7.2 a och b

Artikel 4.2 a

Artikel 7.2 c

Artikel 4.2 b

Artikel 7.2 d

Artikel 4.2 c

Artikel 7.2 e och g

Artikel 4.2 d

Artikel 7.2 f

Artikel 4.2 e

Artikel 7.2 h

Artikel 4.2 f

Artikel 7.3

Artikel 4.2 g

Artikel 7.4

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 4.5

Artikel 10

Artikel 11.1

Artikel 5.1 inledande lydelse

Artikel 11.2 första stycket och 11.3

Artikel 5.1 a

Artikel 11.2 andra och tredje stycket

Artikel 11.3

Artikel 5.1 a

Artikel 11.4

Artikel 5.1 d

Artikel 11.5

Artikel 5.1 c och d

Artikel 11.6 och 11.7

Artikel 5.1 b

Artikel 11.8

Artikel 5.1 e

Artikel 11.9

Artikel 11.10

Bilaga III kapitel 3.3

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 6

Artikel 15

Artikel 8

Artikel 16.1 och 16.2

Artikel 9.1

Artikel 16.3

Artikel 16.4

Artikel 9.6

Artikel 17.1

Artikel 10

Artikel 17.2

Artikel 13

Artikel 18 a

Artikel 9.2 a

Artikel 18 b

Artikel 9.2 b

Artikel 18 c

Artikel 19 a

Artikel 9.2 c

Artikel 19 b, c och d

Artikel 19 e första meningen

Artikel 9.2 f inledande lydelsen

Artikel 19 e andra meningen, f, g och h

Artikel 20

Artikel 9.2 g

Artikel 21

Artikel 9.2 h

Artikel 22

Artikel 9.2 e

Artikel 23

Artikel 9.2 f i

Artikel 24

Artikel 9.2 f ii

Artikel 25

Artikel 26.1

Artikel 9.2 f iii

Artikel 26.2

Artikel 27

Artikel 9.2 e

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 9.3

Artikel 30 a

Artikel 9.4. a

Artikel 30 b och c

Artikel 9.4 b, c och d

Artikel 30 d, e, g och j

Artikel 30 f

Artikel 9.4 b

Artikel 30 h

Artikel 9.4 e

Artikel 30 i

Artikel 9.4 f

Artikel 31

Artikel 9.5

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 48

Artikel 11

Artikel 49

Artikel 5.1 f

Artikel 50

Artikel 51.1

Bilaga V

Artikel 51.2 och 51.3

Artikel 14

Artikel 51.4

Artikel 52

Artikel 53.1

Artikel 16 inledande lydelse

Artikel 53.2

Artikel 16 a första stycket

Artikel 53.3

Artikel 16 b

Artikel 54

Artikel 16 b

Artikel 55

Artikel 16 a andra stycket

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 18

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 17

Artikel 63.1 och 63.3

Artikel 63.2

Artikel 20

Artikel 64

Artikel 21

Artikel 64.3

Artikel 20

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 22

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 23

Bilaga I.1

Bilaga III

Bilaga I.2

Bilaga III tredje stycket

Bilaga I.3

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga I

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga II

Bilaga VII

Bilaga V

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga X

Bilaga VI

Bilaga XI( 1 ) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

( 2 ) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

( 3 ) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

( 4 ) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).

( 5 ) EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

( 6 ) EGT L 38, 12.2.1998, s. 10.

( 7 ) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.

( 8 ) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33).

( 9 ) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

( 10 ) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

Top