EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2277

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2277 av den 8 december 2017 om fastställande av att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Peru

C/2017/8220

OJ L 326, 9.12.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2277/oj

9.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2277

av den 8 december 2017

om fastställande av att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Peru

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

En stabiliseringsmekanism för bananer infördes genom handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan, vilket för Perus del tillämpas provisoriskt från och med den 1 mars 2013.

(2)

Enligt denna stabiliseringsmekanism, genomförd genom förordning (EU) nr 19/2013, kan kommissionen när importen av färska bananer (nummer 0803 00 19 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur av den 1 januari 2012) från ett av de berörda länderna har överskridit en fastställd tröskelvolym, i enlighet med det brådskande förfarande som avses i artikel 14.4 i förordning (EU) nr 19/2013 anta en genomförandeakt genom vilken den antingen tillfälligt upphäver den förmånstull som tillämpas på importen av färska bananer från det berörda landet eller beslutar att ett sådant upphävande inte är lämpligt.

(3)

Importen till unionen av färska bananer med ursprung i Peru överskred den 16 oktober 2017 den tröskelvolym på 93 750 ton som fastställts genom avtalet.

(4)

I enlighet med artikel 15.3 i förordning (EU) nr 19/2013 beaktade kommissionen den berörda importens inverkan på situationen på unionsmarknaden för bananer när den fattade beslut om huruvida förmånstullen tillfälligt bör upphävas. Kommissionen undersökte den berörda importens inverkan på prisnivån i unionen, utvecklingen av importen från andra källor samt den övergripande stabiliteten på unionsmarknaden för färska bananer.

(5)

Importen av färska bananer från Peru utgjorde endast 2,7 % av den import till unionen av färska bananer som omfattas av stabiliseringsmekanismen för bananer när importen överskred tröskelvolymen för 2017. Dessutom svarar Peru endast för 2,25 % av den totala importen av färska bananer till unionen.

(6)

Importen från de stora exportländer med vilka unionen också har frihandelsavtal, bland annat Colombia, Ecuador och Costa Rica, uppgick till 58,7 %, 61,4 % och 60,4 % av respektive lands tröskelvolym. De ”outnyttjade” volymerna inom ramen för stabiliseringsmekanismen (ungefär 2,3 miljoner ton) överskrider väsentligt den totala importen från Peru till dags dato (93 800 ton).

(7)

Vad beträffar priserna innebar importen av bananer från Peru inte att importpriserna på bananer från alla länder pressades ned. Importpriset på bananer från Peru uppgick under de första 8 månaderna 2017 till i genomsnitt 732 euro/ton och låg därmed över det (vägda) genomsnittliga importpriset på bananer från alla länder (ca 720 euro/ton). Det senare priset följer dessutom den årliga trenden och har varit relativt stabilt.

(8)

Vid en efterföljande utvärdering av denna imports inverkan på grossistpriserna vid tidpunkten för Perus överskridande av tröskelvolymen står det klart att det vägda genomsnittliga grossistpriset för bananer (från alla länder) i unionen i september 2017 (861 euro/ton) visserligen var 9,5 % lägre än i september 2016 (952 euro/ton), men att grossistpriset för i EU producerade bananer legat relativt stabilt (910 euro/ton i september 2017 jämfört med 915 euro/ton i september 2016).

(9)

Det finns i detta skede således varken några tecken på att stabiliteten på unionsmarknaden har påverkats negativt av den import av färska bananer från Peru som överskrider den fastställda årliga tröskelimportvolymen, eller på att detta har haft någon större inverkan på unionsproducenternas situation.

(10)

Det finns inga tecken på att det föreligger ett hot om allvarlig försämring, eller en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen i unionens yttersta randområden i oktober 2017.

(11)

Därför förefaller det inte vara lämpligt med ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna på import av bananer med ursprung i Peru i detta skede.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna på import av färska bananer som klassificeras enligt nummer 0803 00 19 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur och har sitt ursprung i Peru är inte lämpligt.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 17, 19.1.2013, s. 1.


Top