EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:163:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 163, 06 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 163
41 årgången
6 juni 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1173/98 av den 5 juni 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1174/98 av den 5 juni 1998 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2094/97 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1175/98 av den 5 juni 1998 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1176/98 av den 5 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1177/98 av den 5 juni 1998 om ändring av förordning (EG) nr 2629/97 med avseende på Italiens användning av koden för identifiering av djur (1) 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1178/98 av den 5 juni 1998 om inledande av en undersökning om kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94, om import av vissa TV-kamerasystem med ursprung i Japan, samt om registrering av sådan import 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1179/98 av den 5 juni 1998 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1180/98 av den 5 juni 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 25

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/358/EC
*Kommissionens beslut av den 6 maj 1998 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk (EUGFJ) för räkenskapsåret 1994 [delgivet med nr K(1998) 1124] 28
98/359/EC
*Kommissionens beslut av den 15 maj 1998 om godkännande av det program rörande infektiös hematopoetisk nekros och viral hemorragisk septikemi som lagts fram av Italien för den autonoma provinsen Trente [delgivet med nr K(1998) 1337] (1) 43
98/360/EC
*Kommissionens beslut av den 18 maj 1998 om ändring av besluten 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG och 93/197/EEG i fråga om hästdjur från Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien/Montenegro) [delgivet med nr K(1998) 1341] (1) 44
98/361/EC
*Kommissionens beslut av den 18 maj 1998 om upprättande av en förteckning över godkända zoner avseende infektiös hematopoetisk nekros och viral hemorragisk septikemi i Spanien [delgivet med nr K(1998) 1342] (1) 46
98/362/EC
*Kommissionens beslut av den 19 maj 1998 om ändring för andra gången av beslut 93/42/EEG om tilläggsgarantier avseende smittsam bovin rinotrakeit för nötkreatur som skall skickas till medlemsstater eller till områden i medlemsstater som är fria från sjukdomen, så att beslutet omfattar Sverige, och om ändring av beslut 95/109/EG [delgivet med nr K(1998) 1355] (1) 48

Rättelser
Rättelse till kommissionens beslut 98/144/EG av den 3 februari 1998 om ändring av beslut 88/566/EEG om upprättande av en förteckning över produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 42 av den 14.2.1998) 50
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top