EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:021:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 21, 26 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 21
43 årgången
26 januari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 januari 2000 om Afghanistan 1
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 januari 2000 om att ändra och komplettera den gemensamma ståndpunkten 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien 4
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 166/2000 av den 25 januari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 167/2000 av den 25 januari 2000 om öppnande av importtrancher för durumvete inom ramen för tullkvoterna som avses i förordning (EG) nr 778/1999 7
Kommissionens förordning (EG) nr 168/2000 av den 25 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1758/98 och om höjning till 3450000 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det franska interventionsorganet 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 169/2000 av den 25 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 280/98 om undantag från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2597/97 om fastställande av kompletterande allmänna regler för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter avseende mjölk för konsumtion som produceras i Finland och Sverige 10
Kommissionens förordning (EG) nr 170/2000 av den 25 januari 2000 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2000 för den tullkvot för nötkött som föreskrivs i Europaavtalet mellan gemenskapen och Republiken Slovenien kan godkännas 11
Kommissionens förordning (EG) nr 171/2000 av den 25 januari 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser får godkännas som inlämnas i januari 2000 för vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien, ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna 12
Kommissionens förordning (EG) nr 172/2000 av den 25 januari 2000 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 14
*Kommissionens direktiv 2000/1/EG av den 14 januari 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 89/173/EEG om vissa delar och egenskaper på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjulText av betydelse för EES (1) 16
*Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14 januari 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 75/322/EEG om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul och av rådets direktiv 74/150/EEG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjulText av betydelse för EES (1) 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/57/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om systemet för tidig varning och reaktion för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG [delgivet med nr K(1999) 4016] 32
2000/58/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2000 om bemyndigande av medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer [delgivet med nr K(1999) 5193] 36

Rättelser
Rättelse till rådets gemensamma åtgärd 1999/664/GUSP av den 11 oktober 1999 om ändring av gemensam åtgärd 96/676/GUSP om utnämning av ett särskilt EU-sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern (EGT L 264 av den 12.10.1999) 41
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1420/1999 av den 29 april 1999 om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD (EGT L 166 av den 1.7.1999) 41
Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (EGT L 100 av den 19.4.1994) 42
Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (EGT L 226 av den 18.8.1997) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top