EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1647

Kommissionens förordning (EG) nr 1647/2000 av den 26 juli 2000 om upphörande av fiske efter blåvitling med fartyg under irländsk flagg

OJ L 189, 27.7.2000, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1647/oj

32000R1647

Kommissionens förordning (EG) nr 1647/2000 av den 26 juli 2000 om upphörande av fiske efter blåvitling med fartyg under irländsk flagg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 27/07/2000 s. 0008 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 1647/2000

av den 26 juli 2000

om upphörande av fiske efter blåvitling med fartyg under irländsk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskepolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/92(2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 2742/1999 av den 17 december 1999 om fastställande för år 2000 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs samt om ändring av förordning (EG) nr 66/98(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2000(4), föreskrivs kvoter av blåvitling för år 2000.

(2) För att säkerställa att bestämmelserna följs beträffande de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa datum för när fartyg som för en medlemsstats flagg skall anses ha uttömt den tilldelande kvoten.

(3) Enligt uppgifter som kommissionen mottagit har fångsterna av blåvitling i vattnen i ICES-områdena Vb (EG-zon), VI, XII och XIV gjorda av fartyg under irländsk flagg eller som är registrerade i Irland, uttömt den kvot som tilldelats för år 2000. Irland förbjöd fiske av dessa bestånd från och med den 30 mars 2000. Det är därför lämpligt att utgå från detta datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fångsterna av blåvitling i vattnen i ICES-områdena Vb (EG-zon), VI, XII och XIV, gjorda av fartyg under irländsk flagg eller som är registrerade i Irland, skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Irland för år 2000.

Fiske efter blåvitling i vattnen i ICES-områdena Vb (EG-zon), VI, XII och XIV av fartyg under irländsk flagg eller som är registrerade i Irland skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 30 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT L 358, 31.12.1998, s. 5.

(3) EGT L 341, 31.12.1999, s. 1.

(4) EGT L 163, 4.7.2000, s. 5.

Top