Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(07)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

OJ L 242, 4.9.1997, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 74 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/27(2)/oj

21997D0904(07)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0076 - 0076


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 27/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 82/96 (1).

Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (2) bör införlivas med avtalet.

Genom rådets direktiv 96/61/EG upphävs med verkan elva år efter nämnda direktivs ikraftträdande rådets direktiv 84/360/EEG av den 28 juni 1984 om bekämpning av luftförorening från industrianläggningar (3) som har införlivats med avtalet. Därför bör direktivet inom ramen för avtalet upphävas med verkan från samma dag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande nya punkt skall införas efter punkt 2f (rådets förordning (EEG) nr 1836/93) i bilaga XX till avtalet:

"2g. 396 L 0061: Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26)."

Artikel 2

Punkt 16 (rådets direktiv 84/360/EEG) skall utgå med verkan från den 30 oktober 2007.

Artikel 3

Texterna till direktiv 96/61/EG på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1997 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 1997.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

C. DAY

Ordförande

(1) EGT L 100, 17.4.1997, s. 71.

(2) EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.

(3) EGT L 188, 16.7.1984, s. 20.

Top