EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:011:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 11, 16 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 11
46 årgången
16 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram 1
Kommissionens förordning (EG) nr 59/2003 av den 15 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
Kommissionens förordning (EG) nr 60/2003 av den 15 januari 2003 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 61/2003 av den 15 januari 2003 om ändring av bilagorna I och II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 62/2003 av den 14 januari 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 15
Kommissionens förordning (EG) nr 63/2003 av den 15 januari 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 19
Kommissionens förordning (EG) nr 64/2003 av den 15 januari 2003 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 22
Kommissionens förordning (EG) nr 65/2003 av den 15 januari 2003 om ändring av exportbidraget för malt 24

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet och rådet
2003/32/EC
*Europaparlamentes och rådets beslut av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 26
Rådet
2003/33/EC
*Rådets beslut av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG 27
Kommissionen
2003/34/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om avslående av en ansökan om undantag från rådets beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsreglerna för socker från Nederländska Antillerna [delgivet med nr K(2002) 5501] 50
2003/35/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av benalaxyl-M, bentiavalikarb, 1-metylcyklopropen, protiokonazol och fluoxastrobin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(2002) 5575] (1) 52
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top