EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2441

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2441 av den 31 oktober 2023 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller innehållet i och formatet för de klimatneutralitetsplaner som krävs för beviljande av gratis tilldelning av utsläppsrätter

C/2023/7298

OJ L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2023/2441

3.11.2023

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/2441

av den 31 oktober 2023

om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller innehållet i och formatet för de klimatneutralitetsplaner som krävs för beviljande av gratis tilldelning av utsläppsrätter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.1 femte stycket och artikel 10b.4 femte stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2003/87/EG måste vissa verksamhetsutövare upprätta klimatneutralitetsplaner. Verksamhetsutövare av anläggningar vars växthusgasutsläpp överstiger den 80:e percentilen av utsläppsnivåerna för de relevanta produktriktmärkena är skyldiga att upprätta klimatneutralitetsplaner för att få en villkorsstyrd gratis tilldelning. Klimatneutralitetsplaner måste i vissa medlemsstater även upprättas av fjärrvärmeoperatörer som ansöker om en valfri ytterligare gratis tilldelning för fjärrvärmeanläggningar.

(2)

I enlighet med artikel 10a.1 femte stycket i direktiv 2003/87/EG måste klimatneutralitetsplaner upprättas på anläggningsnivå och innehålla de uppgifter som anges i artikel 10b.4 i det direktivet. Det bör vara valfritt att lämna ytterligare information och ange specifika åtgärder på delanläggningsnivå som syftar till att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och därmed bidra till klimatneutralitet. För fjärrvärmeanläggningar i de medlemsstater som avses i artikel 10b.4 andra stycket i direktiv 2003/87/EG måste klimatneutralitetsplanerna utarbetas på företags- eller anläggningsnivå i enlighet med artikel 10b.4 tredje stycket i det direktivet.

(3)

Enligt direktiv 2003/87/EG måste kommissionen anta genomförandeakter för att specificera minimiinnehållet i och formatet för de klimatneutralitetsplaner som eftersträvar synergier med liknande planer i enlighet med unionsrätten. För att uppnå synergier och minska den administrativa bördan för ekonomiska aktörer bör uppgifter som ingår i planer enligt andra unionsrättsakter, särskilt de som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (2), beaktas vid utarbetandet av klimatneutralitetsplanerna.

(4)

När det gäller klimatneutralitetsplanerna har klimatneutralitet den betydelse som definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 (3).

(5)

För att säkerställa samstämmighet i unionslagstiftningen bör delmålen och målen fastställas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2021/241 (4) och (EU) 2023/955 (5). För att innefatta alla relevanta aspekter av verksamhetsutövarens åtgärder för att uppnå klimatneutralitet och säkerställa transparens och jämförbarhet måste åtskillnad göras i klimatneutralitetsplanerna mellan övervakning av framsteg mot kvalitativa resultat (delmål) och övervakning av framsteg mot kvantitativa utsläppsminskningar (mål). För att säkerställa överensstämmelse med det befintliga utsläppshandelssystemet bör både delmål och mål uttryckas och rapporteras i enlighet med reglerna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 (6) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 (7).

(6)

För att överensstämma med delegerad förordning (EU) 2019/331 bör specifika mål för verksamhetsnivåerna för delanläggningar med produktriktmärke eller ”fall-back”-delanläggningar uttryckas i ton koldioxidekvivalenter per relevant produktionsenhet. Mål i förhållande till riktmärkesvärden enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 (8) bör uttryckas som minskning i procent. För att möjliggöra större flexibilitet och bättre möjligheter att verifiera uppnåendet av målen bör dessa även kunna uttryckas i absoluta tal.

(7)

För att minska verksamhetsutövares administrativa börda vid insamlandet av uppgifter för klimatneutralitetsplanerna bör planerna integreras i de befintliga förfaranden för gratis tilldelning som fastställs i delegerad förordning (EU) 2019/331. Referensperioden för historiska utsläpp bör därför vara förenlig med den relevanta referensperioden enligt definitionen i artikel 2.14 i den förordningen och omfattningen av utsläppen bör överensstämma med systemgränserna för de relevanta delanläggningarna enligt den förordningen. Omfattningen av de utsläpp som måste rapporteras bör överensstämma med omfattningen av utsläppen i den berörda anläggningens tillstånd för utsläpp av växthusgaser och med de krav för övervakning och rapportering av utsläpp som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

I denna förordning fastställs innehållet i och formatet för de klimatneutralitetsplaner som avses i artikel 10a.1 femte stycket och artikel 10b.4 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1)

fjärrvärmeföretag: ett företag som driver anläggningar vars huvudsakliga ekonomiska verksamhet klassificeras enligt de Nace-koder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (9) som antingen försörjning av värme och kyla eller generering av elektricitet i kombination med export av fjärrvärme.

(2)

delmål: kvalitativa indikatorer på framsteg mot genomförandet av en åtgärd eller investering för att uppnå klimatneutralitetsmålet senast 2050 enligt beskrivningen i artikel 2 i förordning (EU) 2021/1119 på anläggningsnivå, eller valfritt på företagsnivå, för fjärrvärmeoperatörer, i enlighet med artikel 10a.1 femte stycket och artikel 10b.4 tredje stycket i direktiv 2003/87/EG, exklusive utsläppskrediter.

(3)

mål: kvantitativa indikatorer på framsteg mot genomförandet av en åtgärd eller investering för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 enligt beskrivningen i artikel 2 i förordning (EU) 2021/1119 på anläggningsnivå, eller valfritt på företagsnivå, för fjärrvärmeoperatörer, i enlighet med artikel 10a.1 femte stycket och artikel 10b.4 tredje stycket i direktiv 2003/87/EG, exklusive utsläppskrediter.

(4)

mellanliggande mål och delmål: mål och delmål som fastställs för den 31 december 2025 och för den 31 december vart femte år därefter.

Artikel 3

Klimatneutralitetsplanernas innehåll

1.   Klimatneutralitetsplanerna ska innehålla de uppgifter som anges i bilagan. Planerna ska vara vederbörligen motiverade och underbyggda.

2.   Åtgärder, delmål och mål, inbegripet mellanliggande delmål och mål, ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Artikel 4

Klimatneutralitetsplanernas elektroniska format

1.   Kommissionen ska tillhandahålla en elektronisk mall eller ett särskilt filformat för tillhandahållande av de uppgifter som anges i bilagan.

2.   Verksamhetsutövare ska använda den elektroniska mall eller det särskilda filformat som avses i punkt 1 för att upprätta och lämna in klimatneutralitetsplanen.

3.   Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna kräva att verksamhetsutövare använder elektroniska mallar eller särskilda filformat som utvecklats av dessa medlemsstater för upprättande och inlämnande av klimatneutralitetsplaner i enlighet med delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10a.1 första stycket i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)   EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag) (EUT L 243, 9.7.2021, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (EUT L 57, 18.2.2021, s. 17).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/955 av den 10 maj 2023 om inrättande av en social klimatfond och om ändring av förordning (EU) 2021/1060 (EUT L 130, 16.5.2023, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (EUT L 334, 31.12.2018, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 59, 27.2.2019, s. 8).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 87, 15.3.2021, s. 32).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

Klimatneutralitetsplanernas innehåll

1.   

Allmän information om anläggningen:

a)

Anläggningens namn och adress.

b)

Anläggningens identifieringskod som används i unionsregistret.

c)

Tillståndsnummer och datum för det första tillstånd för utsläpp av växthusgaser som har utfärdats för anläggningen i enlighet med artikel 6 i direktiv 2003/87/EG.

d)

Tillståndsnummer och datum för det senaste tillstånd för utsläpp av växthusgaser som har utfärdats för anläggningen i enlighet med artikel 6 i direktiv 2003/87/EG.

e)

Verksamhetsutövarens namn och adress, kontaktuppgifter till ett behörigt ombud och en primär kontaktperson, i förekommande fall.

f)

Om klimatneutralitetsplanen inges på företagsnivå av fjärrvärmeföretaget, den information som avses i led a–e för varje anläggning som har anknytning till och drivs av detta företag och som omfattas av klimatneutralitetsplanen, inbegripet en beskrivning av anknytningen till fjärrvärmeföretaget.

2.   

Historiska utsläpp, inbegripet följande:

a)

Historiska specifika utsläpp för varje år under den relevanta referensperiod som definieras i artikel 2.14 i delegerad förordning (EU) 2019/331, inbegripet följande uppgifter:

i)

Historiska specifika utsläpp för verksamhetsnivåerna varje år för varje delanläggning med produktriktmärke eller för ”fall-back”-delanläggningar i förhållande till andra produktionsnivåer, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter per relevant produktionsenhet i varje delanläggning, eller annan produktionsenhet om det är mer lämpligt.

ii)

I tillämpliga fall, specifika historiska utsläpp för de riktmärkesvärden i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2021/447 för varje relevant delanläggning som gäller under den relevanta referensperioden.

b)

Valfritt, historiska absoluta utsläpp, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter, för varje år under den relevanta referensperiod som definieras i artikel 2.14 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

3.   

De historiska utsläpp som avses i punkt 2 och utsläppsnivåerna avseende de mål som avses i punkt 4 b ska uppfylla följande villkor:

a)

Systemgränserna och typerna av växthusgaser som omfattas av dessa historiska utsläpp och utsläppsnivåer ska vara i överensstämmelse med den berörda anläggningens tillstånd för utsläpp av växthusgasutsläpp och kraven i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och i delegerad förordning (EU) 2019/331.

b)

Utsläppen ska inte omfatta koldioxidupptag eller utsläppsminskningar utanför systemgränserna för den berörda anläggningen och som uppnåtts genom utsläppskrediter.

c)

Utsläppen ska uttryckas i förhållande till samtliga delanläggningars verksamhetsnivåer varje år eller, om detta inte är möjligt, i förhållande till andra produktionsnivåer på den berörda anläggningen.

4.   

Delmål och mål, inbegripet mellanliggande delmål och mål:

a)

En närmare beskrivning av delmålen för 2025 och för varje femårsperiod därefter som står i proportion till de mål som avses i b och c.

b)

Specifika utsläppsmål för 2025 och för varje femårsperiod därefter, inbegripet följande uppgifter:

i)

Specifika mål för verksamhetsnivåerna varje år för varje delanläggning med produktriktmärke eller för ”fall-back”-delanläggningar i förhållande till andra produktionsnivåer, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter per relevant produktionsenhet i varje delanläggning, eller annan produktionsenhet om det är mer lämpligt, samt minskning i procent,

ii)

I tillämpliga fall, mål i förhållande till de riktmärkesvärden i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2021/447 för varje relevant delanläggning som gäller under den relevanta referensperiod som definieras i artikel 2.14 i delegerad förordning (EU) 2019/331, uttryckt som minskning i procent.

c)

Valfritt, absoluta utsläppsmål för 2025 och för varje femårsperiod därefter som överensstämmer med de historiska utsläpp som avses i punkt 2 och de delmål som avses i a.

5.   

Delmål och mål, inbegripet mellanliggande delmål och mål, ska uppfylla följande villkor:

a)

De ska vara förenliga med det klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2.1 i förordning (EU) 2021/1119.

b)

De ska uttryckas och definieras i enlighet med reglerna och systemgränserna i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och i delegerad förordning (EU) 2019/331.

6.   

Åtgärder och investeringar:

a)

En utförlig beskrivning av alla åtgärder som planeras under varje femårsperiod för att uppnå delmålen och målen i punkt 4 samt för att uppnå klimatneutralitet senast år 2050.

b)

En utförlig beskrivning och kvantifiering av investeringar knutna till åtgärderna, uttryckt både som investeringar i euro enskilda år och annualiserat för varje femårsperiod.

c)

En utförlig beskrivning av nödvändiga villkor och infrastrukturbehov för de åtgärder och investeringar som beskrivs i a och b.

d)

Valfritt, en förteckning över åtgärder och investeringar som genomförts redan innan klimatneutralitetsplanen lämnades in.

7.   

Beräknade effekter av åtgärderna och investeringarna:

a)

En kvantitativ och kvalitativ bedömning av de beräknade effekterna på minskningen av växthusgasutsläpp av varje åtgärd och investering som avses i punkt 6 under var och en av de femårsperioder som avses i artikel 10b.4 fjärde stycket i direktiv 2003/87/EG, inbegripet, om möjligt, en fördelning av effekterna på följande kategorier:

i)

Övergången till utsläppssnål och utsläppsfri teknik.

ii)

Energieffektivitet och energibesparingar.

iii)

Övergången från fossila bränslen till

(1)

vätgas,

(2)

elektricitet,

(3)

biomassa som uppfyller de kriterier för hållbarhet och minskning av växthusgasutsläpp som avses i artikel 38.5 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066,

(4)

alternativa bränslen från avfallsflöden,

(5)

andra förnybara energikällor.

iv)

Resurseffektivitet, inbegripet minskad materialförbrukning och återvinning.

v)

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid

b)

En motivering av varför åtgärderna i punkt 6 valdes i stället för andra tänkbara åtgärder för utfasning av fossila bränslen, med avseende deras beräknade inverkan på växthusgasutsläppen.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)


Top