EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1476

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1476 av den 14 september 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Andorra är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2021/6745

OJ L 325, 15.9.2021, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1476/oj

15.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1476

av den 14 september 2021

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Andorra är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) ska medlemsstaterna dessutom tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Ett konstaterande om likvärdighet i detta beslut bör därför gälla covid-19-intyg som utfärdas av Andorra för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På grundval av förordning (EU) 2021/954 bör ett sådant konstaterande om likvärdighet på samma sätt gälla även covid-19-intyg som utfärdas av Andorra för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 9 juli 2021 lämnade Andorra information till kommissionen om utfärdande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 inom ramen för systemet ”Andorra Health QR Server Module”. Andorra informerade kommissionen om sin uppfattning att dess covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Andorra informerade i detta sammanhang kommissionen om att de covid-19-intyg som landet utfärdar i enlighet med systemet ”Andorra Health QR Server Module” innehåller de uppgifter som avses i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Andorra informerade dessutom kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vaccinerna Vaxzevria, Comirnaty och Spikevax.

(5)

Dessutom informerade Andorra kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla testintyg endast på grundval av nukleinsyraamplifieringstest (NAAT).

(6)

Den 23 juli 2021 informerade Andorra kommissionen om att landet kommer att godta intyg om vaccination, testning och tillfrisknande som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953. Andorra informerade kommissionen om att landet kommer att godta bevis på vaccination för vacciner med ett EU-godkännande samt vacciner som har genomgått WHO:s godkännandeförfarande för användning i nödsituationer. Vidare informerade Andorra kommissionen om att landet kommer att godta testintyg på grundval av nukleinsyraamplifieringstester (NAAT, såsom RT-PCR) och antigentester som förtecknas i den gemensamma och uppdaterade förteckning över covid-19-antigentester som godkänts av den hälsosäkerhetskommitté som inrättats genom artikel 17 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (3). Slutligen informerade Andorra kommissionen om att landet kommer att godta intyg om tillfrisknande på grundval av ett positivt resultat av ett NAAT-test.

(7)

Den 23 juli 2021 informerade Andorra även kommissionen om att personuppgifterna i de intyg om vaccination, testning och tillfrisknande som utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953 endast ska behandlas för att kontrollera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande och inte kommer att lagras efteråt.

(8)

Den 6 september 2021 genomförde kommissionen tekniska tester som visade att de intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som Andorra utfärdar i enlighet med sitt system ”Andorra Health QR Server Module” är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953, vilket möjliggör kontroll av deras äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen konstaterade även att de covid-19-intyg som utfärdas av Andorra i enlighet med systemet ”Andorra Health QR Server Module” innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(9)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att covid-19-intyg som utfärdas av Andorra i enlighet med systemet ”Andorra Health QR Server Module” kan betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(10)

Covid-19-intyg som utfärdas av Andorra i enlighet med systemet ”Andorra Health QR Server Module” bör därför godtas på de villkor som avses i artiklarna 5.5, 6.5 och 7.8 i förordning (EU) 2021/953.

(11)

För att detta beslut ska träda i kraft bör Andorra anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(12)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(13)

Mot bakgrund av behovet av att så snart som möjligt ansluta Andorra till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Andorra i enlighet med systemet ”Andorra Health QR Server Module” ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, behandlas som likvärdiga med de som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Andorra ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 september 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).


Top