EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0924

Kommissionens förordning (EU) 2015/924 av den 8 juni 2015 om ändring av förordning (EU) nr 321/2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem (Text av betydelse för EES)

C/2015/3764

OJ L 150, 17.6.2015, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/924/oj

17.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/924

av den 8 juni 2015

om ändring av förordning (EU) nr 321/2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 (2) ska Europeiska järnvägsbyrån (byrån) sörja för att de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD:er) anpassas i linje med den tekniska utvecklingen, förändringar på marknaden och samhällets krav, samt lägga fram förslag för kommissionen om sådana anpassningar av TSD:erna som byrån bedömer vara nödvändiga.

(2)

I beslut K(2007) 3371 av den 13 juli 2007 gav kommissionen byrån ett rammandat att genomföra vissa verksamheter enligt rådets direktiv 96/48/EG (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG (4). Enligt det rammandatet uppmanades byrån att revidera den TSD om godsvagnar som antogs genom kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 (5).

(3)

Den 21 januari 2014 utfärdade byrån ett yttrande om utvidgning av GE-märkningen av godsvagnar (extension of the ”GE” marking of wagons) (ERA-ADV-2014-1).

(4)

Den 21 maj 2014 utfärdade byrån en rekommendation om ändringar av TSD:n avseende anmälda organs bedömningar av kompositbromsblock (assessment by notified body of composite brake blocks) (ERA-REC-109-2014-REC).

(5)

Förordning (EU) nr 321/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 321/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande led införas som led c:

”c)

Med avseende på märkningen ’GE’ enligt punkt 5 i tillägg C till bilagan kan vagnar i den befintliga vagnparken, vilka har godkänts i enlighet med kommissionens beslut 2006/861/EG i dess ändrade lydelse enligt beslut 2009/107/EG, eller beslut 2006/861/EG i dess ändrade lydelse enligt besluten 2009/107/EG och 2012/464/EU, och vilka uppfyller villkoren i punkt 7.6.4 i beslut 2009/107/EG, erhålla GE-märkningen utan någon ytterligare tredjepartsbedömning eller nytt godkännande för ibruktagande. Användningen av denna märkning av vagnar i drift står fortfarande under järnvägsföretagens ansvar.”

2.

Följande artiklar ska införas som artiklarna 8a, 8b och 8c:

”Artikel 8a

1.   Trots bestämmelserna i avsnitt 6.3 i bilagan får ett EG-kontrollintyg utfärdas för ett delsystem innehållande komponenter som motsvarar driftskompatibilitetskomponenten ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ som inte har en EG-försäkran om överensstämmelse under en övergångsperiod på tio år från den dag då denna förordning börjar tillämpas, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Komponenten tillverkades innan denna förordning började tillämpas.

b)

Driftskompatibilitetskomponenten har använts i ett delsystem som hade godkänts och tagits i bruk i minst en medlemsstat före den dag då denna förordning började tillämpas.

2.   Nytillverkningen, ombyggnaden eller moderniseringen av ett delsystem med användning av ej certifierade driftskompatibilitetskomponenter ska vara avslutad, inbegripet beviljande av tillstånd för ibruktagande av delsystemet, innan den övergångsperiod som anges i punkt 1 löper ut.

3.   Under den övergångsperiod som anges i punkt 1

a)

ska skälen till att driftskompatibilitetskomponenter inte har certifierats tydligt identifieras vid det kontrollförfarande för delsystemet som avses i punkt 1,

b)

ska nationella säkerhetsmyndigheter i sin årsrapport, som avses i artikel 18 i direktiv 2004/49/EG, rapportera om användningen av ej certifierade driftskompatibilitetskomponenter av typen ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ i samband med tillståndsförfaranden.

Artikel 8b

1.   Fram till utgången av driftskompatibilitetskomponenternas löpande godkännandeperiod behöver inte driftskompatibilitetskomponenter av typen ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ som förtecknas i tillägg G till bilagan omfattas av en EG-försäkran om överensstämmelse. Under denna period ska ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ som förtecknas i tillägg G till bilagan anses uppfylla kraven i denna förordning.

2.   Efter utgången av driftskompatibilitetskomponenternas löpande godkännandeperiod ska driftskompatibilitetskomponenter av typen ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ som förtecknas i tillägg G till bilagan omfattas av EG-försäkran om överensstämmelse.

Artikel 8c

1.   Trots bestämmelserna i avsnitt 6.3 i bilagan får ett EG-kontrollintyg utfärdas för ett delsystem innehållande komponenter som motsvarar driftskompatibilitetskomponenten ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ som inte har en EG-försäkran om överensstämmelse under en övergångsperiod på tio år efter utgången av godkännandeperioden för driftskompatibilitetskomponenten, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Komponenten tillverkades före utgången av godkännandeperioden för driftskompatibilitetskomponenten.

b)

Driftskompatibilitetskomponenten har använts i ett delsystem som hade godkänts och tagits i bruk i minst en medlemsstat före utgången av godkännandeperioden för driftskompatibilitetskomponenten.

2.   Nytillverkningen, ombyggnaden eller moderniseringen av ett delsystem med användning av ej certifierade driftskompatibilitetskomponenter ska vara avslutad, inbegripet beviljande av tillstånd för ibruktagande av delsystemet, innan den övergångsperiod som anges i punkt 1 löper ut.

3.   Under den övergångsperiod som anges i punkt 1

a)

ska skälen till att driftskompatibilitetskomponenter inte har certifierats tydligt identifieras vid det kontrollförfarande för delsystemet som avses i punkt 1,

b)

ska de nationella säkerhetsmyndigheterna i sin årsrapport, som avses i artikel 18 i direktiv 2004/49/EG, rapportera om användningen av ej certifierade driftskompatibilitetskomponenter av typen ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ i samband med tillståndsförfaranden.”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 9a:

”Artikel 9a

EG-typkontrollintyget eller EG-konstruktionskontrollintyget för driftskompatibilitetskomponenten ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ ska vara giltigt i tio år. Under denna period får nya komponenter av samma typ släppas ut på marknaden på grundval av en EG-försäkran om överensstämmelse som hänvisar till detta EG-typkontrollintyg eller EG-konstruktionskontrollintyg.”

4.

Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1.   Byrån ska på sin webbplats offentliggöra den förteckning över fullständigt godkända kompositbromsblock för internationell transport som avses i tillägg G till bilagan, för den period då dessa bromsblock inte omfattas av EG-försäkringar.”

5.

Följande artikel ska införas som artikel 10a:

”Artikel 10a

1.   För att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen kan det komma att krävas innovativa lösningar som inte överensstämmer med de specifikationer som anges i bilagan och/eller på vilka de bedömningsmetoder som anges i bilagan inte kan tillämpas. I sådana fall ska nya specifikationer och/eller nya bedömningsmetoder tas fram för dessa innovativa lösningar.

2.   Innovativa lösningar kan avse delsystemet ’Rullande materiel – godsvagnar’, dess delar och dess driftskompatibilitetskomponenter.

3.   Om en innovativ lösning föreslås ska tillverkaren eller dennes i unionen etablerade behöriga ombud uppge på vilket sätt den avviker från eller kompletterar relevanta bestämmelser i denna TSD och lämna information om avvikelserna till kommissionen för analys.

4.   Kommissionen ska avge ett yttrande om den föreslagna innovativa lösningen. Om detta yttrande är positivt ska lämpliga funktionella specifikationer, gränssnittsspecifikationer och bedömningsmetoder som måste införas i TSD:n för att medge användning av denna innovativa lösning tas fram och därefter införlivas i TSD:n i samband med det översynsförfarande som genomförs enligt artikel 6 i direktiv 2008/57/EG. Om yttrandet är negativt får den föreslagna innovativa lösningen inte tillämpas.

5.   I väntan på översynen av TSD:n ska det positiva yttrande som avgetts av kommissionen betraktas som ett godtagbart sätt att uppfylla de väsentliga kraven i direktiv 2008/57/EG och det får därför användas för bedömning av delsystemet.”

6.

Bilagan till förordning (EU) nr 321/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (EUT L 164, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (EGT L 110, 20.4.2001, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG (EUT L 104, 12.4.2013, s. 1).


BILAGA

Bilagan till förordning (EU) nr 321/2013 (TSD Godsvagnar) ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel 3 (Väsentliga krav) ska följande rad införas i tabell 1 under raden som innehåller texten ”4.2.4.3.4” i kolumnen ”Punkt”:

”4.2.4.3.5

Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.4.1

 

 

 

2.4.3”

2.

Kapitel 4 (Beskrivning av delsystemet) ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4.2.1 ska tredje stycket utgå.

b)

Följande punkt ska införas som punkt 4.2.4.3.5:

”4.2.4.3.5    Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

Friktionselementet för bromsar som verkar på hjulets löpbana (dvs. bromsblocket) genererar bromskrafter genom friktion när det ansätts mot hjulets löpbana.

Om bromsar som verkar på hjulets löpbana används ska friktionselementets egenskaper bidra på ett tillförlitligt sätt till att uppnå den avsedda bromsprestandan.

Hur överensstämmelsen ska visas beskrivs i punkt 6.1.2.5 i denna TSD.”

3.

Kapitel 5 (Driftskompatibilitetskomponenter) ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 5.2 ska ersättas med följande:

”5.2   Innovativa lösningar

Såsom nämns i artikel 10a kan innovativa lösningar komma att kräva nya specifikationer och/eller nya bedömningsmetoder. Sådana specifikationer och bedömningsmetoder ska utvecklas genom det förfarande som beskrivs i punkt 6.1.3 närhelst en innovativ lösning är aktuell för en driftskompatibilitetskomponent.”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 5.3.4a:

”5.3.4a   Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

Friktionselementet för bromsar som verkar på hjulets löpbana ska konstrueras och bedömas för ett användningsområde som definieras av

dynamiska friktionskoefficienter och deras toleransband,

minsta statiska friktionskoefficient,

största tillåtna bromskrafter som anbringas på elementet,

lämplighet för tågdetektering med system som är baserade på spårledningar,

lämplighet för svåra klimat- och miljöförhållanden.

Ett friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana ska uppfylla de krav som anges i punkt 4.2.4.3.5. Dessa krav ska bedömas på driftskompatibilitetskomponentnivå.”

4.

Kapitel 6 (Bedömning av överensstämmelse och EG-kontroll) ska ändras på följande sätt:

a)

I tabell 8 ska följande nya rad läggas till under raden som innehåller texten ”modul CH1”:

”Modul CV

Typvalidering genom användningserfarenhet (lämplighet för användning)”

b)

Tabell 9 ska ändras på följande sätt:

”Tabell 9

Moduler som ska användas för driftskompatibilitetskomponenter

Punkt

Komponent

Moduler

CA1 eller CA2

CB + CD

CB + CF

CH

CH1

CV

4.2.3.6.1

Löpverk

 

X

X

 

X

 

Löpverk – etablerat

X

 

 

X

 

 

4.2.3.6.2

Hjulpar

X (*)

X

X

X (*)

X

 

4.2.3.6.3

Hjul

X (*)

X

X

X (*)

X

 

4.2.3.6.4

Axel

X (*)

X

X

X (*)

X

 

4.2.4.3.5

Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

X (*)

X

X

X (*)

X

X (**)

5.3.5

Slutsignal

X

 

 

X

 

 

c)

Följande punkt ska införas som punkt 6.1.2.5 under punkt 6.1.2.4:

”6.1.2.5   Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

Demonstrationen av överensstämmelse för friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana ska utföras genom bestämning av följande egenskaper för friktionselement i enlighet med Europeiska järnvägsbyråns (ERA) tekniska dokument ERA/TD/2013-02/INT version 2.0 av den XX.XX.2014 som finns publicerat på ERA:s webbplats (http://www.era.europa.eu):

Dynamisk friktionskoefficient (kapitel 4).

Statisk friktionskoefficient (kapitel 5).

Mekaniska egenskaper, inbegripet egenskaper förknippade med provning av skjuvhållfasthet och böjhållfasthet (kapitel 6).

Demonstration av ändamålsenlighet i följande avseenden ska utföras i enlighet med kapitel 7 och/eller kapitel 8 i ERA:s tekniska dokument ERA/TD/2013-02/INT version 2.0 av den XX.XX.2014 som finns publicerat på ERA:s webbplats (http://www.era.europa.eu), om friktionselementet är avsett att vara lämpligt för

tågdetektering med system som är baserade på spårledningar, och/eller

svåra klimat- och miljöförhållanden.

Om en tillverkare inte har tillräcklig erfarenhetsåterföring (enligt sin egen bedömning) för den föreslagna konstruktionen ska förfarandet för typvalidering genom användningserfarenhet (modul CV) ingå som en del i bedömningsförfarandet för lämplighet för användning. Innan driftsprov inleds ska en lämplig modul (CB eller CH1) användas för att certifiera driftskompatibilitetskomponentens konstruktion.

Driftsproven ska organiseras på begäran av tillverkaren, som måste nå en överenskommelse med ett järnvägsföretag som ska bidra till en sådan bedömning.

Lämpligheten för tågdetektering med system som är baserade på spårledningar för friktionselement som är avsedda att användas i delsystem utanför det tillämpningsområde som anges i kapitel 7 i ERA:s tekniska dokument ERA/TD/2013-02/INT version 2.0 av den XX.XX.2014, som finns publicerat på ERA:s webbplats (http://www.era.europa.eu), får demonstreras med användning av det förfarande för innovativa lösningar som beskrivs i punkt 6.1.3.

Lämpligheten för svåra klimat- och miljöförhållanden med hjälp av ett dynamometertest för friktionselement som är avsedda att användas i delsystem utanför det tillämpningsområde som anges i avsnitt 8.2.1 i ERA:s tekniska dokument ERA/TD/2013-02/INT version 2.0 av den XX.XX.2014, som finns publicerat på ERA:s webbplats (http://www.era.europa.eu), får demonstreras med användning av det förfarande för innovativa lösningar som beskrivs i punkt 6.1.3.”

d)

Punkt 6.1.3 ska ersättas med följande:

”6.1.3   Innovativa lösningar

Om en innovativ lösning som avses i artikel 10a föreslås för en driftskompatibilitetskomponent ska tillverkaren eller dennes i unionen etablerade behöriga ombud tillämpa det förfarande som beskrivs i artikel 10a.”

e)

I punkt 6.2.2.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Som ett alternativ till att utföra prov på spår med två olika rällutningar, i enlighet med avsnitt 5.4.4.4 i EN 14363:2005, får prov utföras med bara en rällutning om det kan visas att proven omfattar alla kontaktförhållanden som anges i avsnitt 1.1 i ERA:s tekniska dokument ERA/TD/2013/01/INT version 1.0 av den 11.2.2013, som finns publicerat på ERA:s webbplats (http://www.era.europa.eu).”

f)

Punkt 6.2.3 ska ersättas med följande:

”6.2.3   Innovativa lösningar

Om en innovativ lösning som avses i artikel 10a föreslås för delsystemet ’Rullande materiel – godsvagnar’ ska sökanden tillämpa det förfarande som beskrivs i artikel 10a.”

5.

I kapitel 7 (Genomförande), punkt 7.1.2 j, ska den andra meningen utgå.

6.

I tillägg A ska den sista raden i tabell A.1 utgå.

7.

Tillägg C ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt 9 ska led l ersättas med följande:

”l.

Om bromssystemet kräver en driftskompatibilitetskomponent av typen ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ ska driftskompatibilitetskomponenten, utöver kraven i punkt 6.1.2.5, uppfylla UIC-norm 541-4:2010. Tillverkaren av friktionselementet för bromsar som verkar på hjulets löpbana, eller dennes i unionen etablerade behöriga ombud, ska i sådana fall inhämta godkännande från UIC.”

b)

I avsnitt 14 ska andra stycket ersättas med följande:

”Vid användning av bromssystem med bromsar som verkar på hjulets löpbana anses detta villkor vara uppfyllt om driftskompatibilitetskomponenten ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ utöver kraven i punkt 6.1.2.5 uppfyller UIC-norm 541-4:2010, och om hjulet

bedöms i överensstämmelse med punkt 6.1.2.3, och

uppfyller villkoren i avsnitt 15 i tillägg C.”

8.

Tillägg D ska ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska läggas till under raden som innehåller texten ”Parkeringsbroms | 4.2.4.3.2.2” i kolumnen ”Egenskaper som ska bedömas”:

”Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

4.2.4.3.5

6.1.2.5

ERA:s tekniska dokument ERA/TD/2013-02/INT version 2.0 av den XX.XX.2014

alla”

b)

Den rad som innehåller texten ”EN 15551:2009 + A1:2010” i kolumnen ”Referenser till obligatorisk standard” ska ersättas med följande:

 

 

”EN 15551:2009 + A1:2010

6.2, 6.2.3.1”

c)

Följande rad ska läggas till under raden som innehåller texten ”UIC-norm 542:2010” i kolumnen ”Referenser till obligatorisk standard”:

 

 

”UIC 541-4:2010

alla”

9.

I tillägg E avsnitt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”Slutsignallyktornas färg ska vara i enlighet med avsnitt 5.5.3 i EN 15153-1:2013.”

10.

I tillägg F ska följande rad införas under raden med texten ”Fastbromsningsskydd (WSP)” i kolumnen ”Komponent i delsystemet Rullande materiel”:

”Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

4.2.4.3.5

X

X

X

6.1.2.5”


(*)  Modulerna CA1, CA2 och CH får endast användas för produkter som finns på marknaden och följaktligen har tagits fram innan denna TSD trädde i kraft, under förutsättning att tillverkaren kan visa för det anmälda organet att konstruktionsgranskning och typkontroll utfördes för tidigare tillämpningar under jämförbara förhållanden och är i överensstämmelse med kraven i denna TSD; denna bevisning ska dokumenteras och anses ge samma bevisnivå som modul CB eller konstruktionskontroll enligt modul CH1.

(**)  Modul CV ska användas om tillverkaren av friktionselementet för bromsar som verkar på hjulets löpbana inte har tillräcklig erfarenhetsåterföring (enligt sin egen bedömning) för den föreslagna utformningen.”


Top