EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0038

Kommissionens direktiv 2008/38/EG av den 5 mars 2008 om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (kodifierad version) (Text av betydelse för EES )

OJ L 62, 6.3.2008, p. 9–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 185 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2020; upphävd genom 32020R0354 . Latest consolidated version: 12/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/38/oj

6.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EG

av den 5 mars 2008

om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov

(Text av betydelse för EES)

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov (1), särskilt artikel 6 a, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 94/39/EG av den 25 juli 1994 om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Genom direktiv 93/74/EEG fastställs det att det ska upprättas en särskild förteckning över de avsedda användningsområdena för djurfoder för särskilda näringsbehov. Listan ska innehålla upplysningar om hur fodret ska användas, det vill säga det särskilda näringsbehovet, de viktigaste näringsegenskaperna, märkningsupplysningarna och, om så är lämpligt, särskilda märkningskrav.

(3)

Vissa näringsbehov kan för närvarande inte tas med på listan över avsedda användningsområden på grund av att gemenskapen saknar analysmetoder för att kontrollera energiinnehållet i foder till sällskapsdjur och halten av kostfibrer i foder. Listan måste kompletteras så snart dessa metoder har antagits.

(4)

Listan kan ändras till följd av utvecklingen av nya tekniska och vetenskapliga kunskaper.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(6)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska kräva att foder för särskilda näringsbehov i den mening som framgår av direktiv 93/74/EEG får saluföras endast om de avsedda användningsområdena är upptagna i del B i bilaga I till det här direktivet, och fodret uppfyller villkoren i denna del av bilaga I.

Vidare ska medlemsstaterna se till att föreskrifterna under ”Allmänna bestämmelser” i del A i bilaga I uppfylls.

Artikel 2

Direktiv 94/39/EG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga II del A ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av direktiven som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 31 juli 2008.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 237, 22.9.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 207, 10.8.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2008/4/EG (EUT L 6, 10.1.2008, s. 4).

(3)  Se bilaga II del A.


BILAGA I

DEL A

Allmänna bestämmelser

1.

Om det tas upp mer än en grupp näringsegenskaper i kolumn 2 i del B, angiven med ”och/eller”, för samma näringsbehov, har tillverkaren möjlighet att välja mellan att använda antingen en av grupperna med de viktigaste egenskaperna, eller båda för att uppfylla de särskilda näringsbehov som anges i kolumn 1. För varje valmöjlighet fastställs de motsvarande märkningsdeklarationerna i kolumn 4.

2.

Om en grupp tillsatsämnen nämns i kolumn 2 eller kolumn 4 i del B, ska de använda tillsatserna vara godkända i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (1) och vara i överensstämmelse med de angivna viktigaste näringsegenskaperna.

3.

Om ursprunget till ingredienserna eller de analytiska beståndsdelarna ska anges i kolumn 4 i del B, ska tillverkaren ge precisa deklarationer (t.ex. specifikt namn på ingredienserna, djurarten eller delen på djuret) för att göra det möjligt att utvärdera om de ovannämnda ingredienserna och beståndsdelarna är i överensstämmelse med de motsvarande viktigaste näringsegenskaperna.

4.

Om det krävs deklaration av ett ämne som också är godkänt som tillsatsämne i kolumn 4 i del B, och deklarationen åtföljs av ordet ”sammanlagt”, ska innehållet deklareras med hänvisning till den naturligt förekommande mängden, om det inte är fråga om en tillsats, respektive, vid en avvikelse från rådets direktiv 70/524/EEG (2), den samlade mängden av det naturligt förekommande ämnet och den mängd som är tillsatt som en tillsats.

5.

De deklarationer som krävs i kolumn 4 i del B med tillägget ”om de är tillsatta” är obligatoriska om ingrediensen eller tillsatsen har tillsatts eller innehållet därav har ökats enbart för att göra det möjligt att uppnå det särskilda näringsbehovet.

6.

Deklarationerna i kolumn 4 i del B, beträffande analytiska beståndsdelar och tillsatser, ska vara kvantitativa.

7.

Den anbefallna användningsperiod som anges i kolumn 5 i del B är det intervall inom vilket näringsbehovet normalt bör uppnås. Tillverkarna kan hänvisa till mer precisa användningsperioder inom de fastställda gränserna.

8.

Om det är meningen att foder ska uppfylla mer än ett särskilt näringsbehov, måste det vara i överensstämmelse med motsvarande angivelser införda i del B.

9.

För kompletteringsfoder för särskilda näringsbehov måste riktlinjer för sammansättningen av ett dagsbehov ges i bruksanvisningen på etiketten.

DEL B

Förteckning över avsedda användningsområden

Särskilt näringsbehov

Viktiga näringsegenskaper

Djurart eller -kategori

Märkningsupplysningar

Rekommenderad utfodringslängd

Andra bestämmelser

1

2

3

4

5

6

Understödjande av njurfunktionen vid kronisk njurinsufficiens (3)

Låg fosforhalt och begränsad halt av protein men av hög kvalitet

Hundar och katter

Proteinkällor

Kalcium

Fosfor

Kalium

Natrium

Innehåll av essentiella fettsyror (om de är tillsatta)

Inledningsvis i upp till 6 månader (4)

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

I bruksanvisningen anges:

”Djuret bör alltid ha tillgång till dricksvatten.”

Upplösning av struvitsten (5)

Urinförsurande egenskaper, låg magnesiumhalt och begränsad halt av protein men av hög kvalitet

Hundar

Proteinkällor

Kalcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svavel

Urinförsurande ämnen

5 till 12 veckor

I bruksanvisningen anges:

”Djuret bör alltid ha tillgång till dricksvatten.”

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Urinförsurande egenskaper och låg magnesiumhalt

Katter

Kalcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svavel

Total halt taurin

Urinförsurande ämnen

Minskning av risken för att det bildas ny struvitsten (5)

Urinförsurande egenskaper och måttlig magnesiumhalt

Hundar och katter

Kalcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svavel

Urinförsurande ämnen

I upp till 6 månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Minskad ureatstenbildning

Låg purinhalt och låg halt av protein men av hög kvalitet

Hundar och katter

Proteinkällor

I upp till 6 månader, men livslång användning vid fall av irreversibel störning av urinsyreämnesomsättningen

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Minskad oxalatstenbildning

Låg kalciumhalt, låg halt av vitamin D, samt ämnen som gör urinen alkalisk

Hundar och katter

Fosfor

Kalcium

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svavel

Total halt vitamin D

Hydroxyprolin

Ämnen som gör urinen alkalisk

I upp till 6 månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Minskad cystinstenbildning

Låg proteinhalt, måttlig halt av svavelhaltiga aminosyror, samt ämnen som gör urinen alkalisk

Hundar och katter

Total halt svavelhaltiga aminosyror

Natrium

Kalium

Klorider

Svavel

Ämnen som gör urinen alkalisk

Inledningsvis i upp till 1 år

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

Minskad intolerans för ingredienser och näringsämnen (6)

Utvalda proteinkällor

Hundar och katter

Proteinkällor

Utvalda kolhydratkällor

3 till 8 veckor. Om tecknen på intolerans försvinner, kan detta foder användas utan tidsbegränsning

 

och/eller

 

Utvalda kolhydratkällor

Kolhydratkällor

Innehåll av essentiella fettsyror (om de är tillsatta)

Minskning av akuta absorptionsstörningar i tarmsystemet

Ökad elektrolythalt och lättsmälta ingredienser

Hundar och katter

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

Natrium

Kalium

Källor till slemmiga ämnen (om de är tillsatta)

1 till 2 veckor

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Under perioder med akut diarré och under efterföljande rekonvalescens.”

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Motverkande av dålig matsmältning (7)

Lättsmälta ingredienser och låg fetthalt

Hundar och katter

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

3 till 12 veckor, men livslång användning vid fall av kronisk pankreatisk insufficiens

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Understödjande av hjärtfunktionen vid kronisk hjärtinsufficiens

Låg natriumhalt och höjd kalium/natriumkvot

Hundar och katter

Natrium

Kalium

Magnesium

Inledningsvis i upp till 6 månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

Reglering av glukostillförseln (Diabetes mellitus)

Låg halt av kolhydrater som snabbt ombildas till glukos

Hundar och katter

Kolhydratkällor

Eventuell behandling av kolhydrater

Stärkelse

Total halt socker

Fruktos (om det är tillsatt)

Innehåll av essentiella fettsyror (om de är tillsatta)

Källor till fettsyror med kort och medellång kedja av kolatomer (om de är tillsatta)

Inledningsvis i upp till 6 månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

Understödjande av leverfunktionen vid kronisk leverinsufficiens

Proteiner av hög kvalitet, begränsad halt av protein, hög halt av essentiella fettsyror och av lättsmälta kolhydrater

Hundar

Proteinkällor

Innehåll av essentiella fettsyror

Lättsmälta kolhydrater inklusive deras eventuella behandling

Natrium

Total kopparhalt

Inledningsvis upp till sex månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

I bruksanvisningen anges:

”Djuret bör alltid ha tillgång till dricksvatten.”

Proteiner av hög kvalitet, begränsad halt av protein och hög halt av essentiella fettsyror

Katter

Proteinkällor

Innehåll av essentiella fettsyror

Natrium

Total kopparhalt

Inledningsvis upp till sex månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

I bruksanvisningen anges:

”Djuret bör alltid ha tillgång till dricksvatten.”

Reglering av fettomsättning i fall av hyperlipidemi

Låg fetthalt och hög halt av essentiella fettsyror

Hundar och katter

Innehåll av essentiella fettsyror

Innehåll av n 3 fettsyror (om de är tillsatta)

Inledningsvis i upp till 2 månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

Minskad ansamling av koppar i levern

Låg kopparhalt

Hundar

Total kopparhalt

Inledningsvis upp till sex månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning eller före en förlängning av användningstiden.”

Minskning av övervikt

Lågt energiinnehåll

Hundar och katter

Energivärde

Till dess målvikten är nådd

I bruksanvisningen ska ett ungefärligt dagsbehov anges

Näringsmässig återhämtning, konvalescens (8)

Högt energiinnehåll, hög koncentration av viktiga näringsämnen och lättsmälta ingredienser

Hundar och katter

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

Energivärde

Innehåll av n-3-fettsyror och n-6-fettsyror (om sådana är tillsatta)

Till dess återhämtning har skett

I de fall när det anges att foder ges via intubering ska följande framgå på förpackningen:

”Tillförsel/administrering under veterinärt överinseende”

Stöd till hudfunktionen i fall av dermatos och depilation

Hög halt av essentiella fettsyror

Hundar och katter

Innehåll av essentiella fettsyror

I upp till 2 månader

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Minskning av risken för kalvningsförlamning

Låg kalciumhalt

Mjölkkor

Kalcium

Fosfor

Magnesium

1–4 veckor före kalvning

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Avsluta utfodringen efter kalvning.”

och/eller

 

 

 

Lågt förhållande katjoner/anjoner

Kalcium

Fosfor

Natrium

Kalium

Klorider

Svavel

1–4 veckor före kalvning

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Avsluta utfodringen efter kalvning.”

eller

 

 

 

Hög zeolitnivå (syntetiskt natriumaluminium silikat)

Innehåll av syntetiskt natriumaluminiumsilikat

2 veckor före kalvning

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Mängden foder ska begränsas så att det dagliga intaget av natriumaluminiumsilikat inte överstiger 500 g per djur.”

”Avsluta utfodringen efter kalvning.”

eller

 

 

 

Hög kalciumhalt i form av kalciumsalter med hög tillgänglighet

Totala uppgifter om kalciumhalt, källor och respektive kalciummängd

Börja vid första tecken på födsel till två dagar efter födsel

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

Bruksanvisning, dvs. antalet användningsgånger och tidpunkt före och efter kalvning.

Texten ”Det rekommenderas att en näringsexpert rådfrågas före användning.”

Minskning av risken för ketos (9)  (10)

Ingredienser som ger glykogeniska energikällor

Mjölkkor och tackor

Ingredienser som ger glykogeniska energikällor

Propan 1,2-diol (om tillsatt som glykosbildande)

Glycerol (om tillsatt som glykosbildande)

I 3 till 6 veckor efter kalvningen (11)

De 6 sista veckorna före och de 3 första veckorna efter lamningen (12)

 

Minskning av risken för stelkramp (hypomagnesemi)

Hög magnesiumhalt, lätt tillgängliga kolhydrater, begränsad halt av protein, låg kaliumhalt

Idisslare

Stärkelse

Total sockerhalt

Magnesium

Natrium

Kalium

I 3 till 6 veckor under gräsets kraftigaste tillväxtperiod

Bruksanvisningen ska ge råd om lämplig daglig dos, inbegripet fiberkällor och lättillgänglig energi

Beträffande foder för får ska på förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Speciellt för amtackor.”

Minskning av risken för acidos

Lågt innehåll av förjäsbara kolhydrater och med hög fiberhalt

Idisslare

Stärkelse

Total sockerhalt

I högst 2 månader (13)

Bruksanvisningen ska ge råd om lämplig daglig dos, inbegripet fiberkällor och förjäsbara kolhydrater

Beträffande foder för mjölkkor ska på förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Speciellt för högmjölkande kor.”

När det gäller foder till gödboskap, anges på förpackningen, behållaren eller etiketten:

”Särskilt för intensivt uppfödd boskap.” (14)

Stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen

Övervägande elektrolyter och lätt absorberbara kolhydrater

Kalvar

Smågrisar

Lamm

Killingar

Föl

Kolhydratkällor

Natrium

Kalium

Klorider

1 till 7 dagar (1 till 3 dagar om det inte ges annat foder)

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Om det finns risk för, under perioder av eller rekonvalescens från, matsmältningsrubbningar (diarré)”

”Veterinär bör rådfrågas före användning.”

Minskning av risken för stenar i urinblåsan

Låg halt av fosfor, magnesium och urinförsurande ämnen

Idisslare

Kalcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svavel

Urinförsurande ämnen

Upp till 6 veckor

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Särskilt för intensivt uppfödd boskap.”

I bruksanvisningen anges:

”Djuret bör alltid ha tillgång till dricksvatten.”

Minskning av stressreaktioner

Hög magnesiumhalt

Grisar

Magnesium

1 till 7 dagar

Det ska finnas upplysningar om i vilka situationer detta foder används.

och/eller

 

Lättsmälta ingredienser

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

Innehåll av n-3-fettsyror (om de är tillsatta)

Stabilisering av den fysiologiska matsmältningen

Låg bufferkapacitet och lättsmälta ingredienser

Smågrisar

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

Bufferkapacitet

Källor till kärlsammandragande ämnen (om de är tillsatta)

Källor till slemmiga ämnen (om de är tillsatta)

2 till 4 veckor

På förpackningen, behållaren eller etiketten anges:

”Om det finns risk för, under perioder av eller rekonvalescens från, matsmältningsrubbningar.”

Lättsmälta ingredienser

Grisar

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

Källor till kärlsammandragande ämnen (om de är tillsatta)

Källor till slemmiga ämnen (om de är tillsatta)

Minskning av risken för förstoppning

Ingredienser som stimulerar passagen genom tarmarna

Suggor

Ingredienser som stimulerar passagen genom tarmarna

10 till 14 dagar före och 10 till 14 dagar efter grisningen

 

Minskning av risken för fettleversyndrom

Lågt energiinnehåll och hög andel omsättbar energi från lipider med hög halt av fleromättade fettsyror

Värphöns

Energivärde (beräknat enligt EG-metod)

Procentandel omsättbar energi från lipider

Innehåll av fleromättade fettsyror

Upp till 12 veckor

 

Motverkande av malabsorption

Låg halt av mättade fettsyror och hög halt av fettlösliga vitaminer

Fjäderfä, utom gäss och duvor

Procentandel mättade fettsyror av den totala halten fettsyror

Total halt vitamin A

Total halt vitamin D

Total halt vitamin E

Total halt vitamin K

Under de 2 första veckorna efter kläckningen

 

Motverkande av kroniska matsmältningsstörningar i tunntarmen

För blindtarmen lättsmälta kolhydrater, proteiner och fetter

Hästdjur (15)

Lättsmälta kolhydrat-, protein- och fettkällor inklusive eventuell behandling av dessa

I första hand upp till 6 månader

Anvisning ska lämnas för under vilka förhållanden och på vilket sätt fodret ska ges samt uppdelning på antal mål per dag.

Uppgift på förpackning/container eller märkning:

”Det rekommenderas att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs”.

Motverkande av kroniska matsmältningsstörningar i tjocktarmen

Lättsmälta fibrer

Hästdjur

Fiberkällor

Innehåll av n-3-fettsyror (om sådana är tillsatta)

I första hand upp till 6 månader

Anvisningar ska lämnas för under vilka förhållanden och på vilket sätt fodret ska ges.

Uppgift på förpackning/container eller märkning:

”Det rekommenderas att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs.”

Minskning av stressreaktioner

Lättsmälta ingredienser

Hästdjur

Magnesium

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

Innehåll av n-3-fettsyror (om sådana är tillsatta)

2-4 veckor

Anvisning ska finnas om de exakta förhållandena vid vilka fodret är användbart.

Motverkande av elektrolytförlust vid kraftig svettning

Övervägande elektrolyter och lätt absorberbara kolhydrater

Hästdjur

Kalcium

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Glukos

1-3 dagar

Anvisning ska finnas om de exakta förhållandena vid vilka fodret är användbart.

När dietfodret används som en andel av dagstillförseln, ska anvisning finnas om risken med tvära foderbyten.

Uppgift i bruksanvisningen:

”Djuret bör alltid ha tillgång till vatten”.

Näringsmässig återhämtning, konvalescens

Hög koncentration av viktiga näringsämnen och lättsmälta ingredienser

Hästdjur

Lättsmälta ingredienser inklusive deras eventuella behandling

Innehåll av n-3- och n-6-fettsyror (om sådana är tillsatta)

Till dess återhämtning har skett

Anvisning ska finnas om de exakta förhållandena vid vilka fodret är användbart.

I de fall när det anges att foder ges via intubering ska följande framgå på förpackningen, containern eller av märkningen:

”Tillförsel/administrering under veterinärt överinseende”.

Understödjande av leverfunktionen vid kronisk leverinsufficiens

Låg halt av protein men av hög kvalitet och lättsmälta kolhydrater

Hästdjur

Protein- och fiberkällor

Lättsmälta kolhydrater inklusive deras eventuella behandling

Metionin

Kolin

Innehåll av n-3-fettsyror (om sådana är tillsatta)

I första hand upp till 6 månader

Anvisning ska finnas om på vilket sätt fodret ska ges och uppdelning på antal mål per dag.

Uppgift på förpackning/container eller i märkning:

”Det rekommenderas att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs”.

Understödjande av njurfunktionen vid kronisk njurinsufficiens

Låg halt av protein men av hög kvalitet och låg halt av fosfor

Hästdjur

Proteinkällor

Kalcium

Fosfor

Kalium

Magnesium

Natrium

I första hand upp till 6 månader

Uppgift på förpackning/container eller i märkning:

”Det rekommenderas att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs”.

Uppgift i bruksanvisningen:

”Det ska finnas ständig tillgång till vatten”.


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Tillverkaren kan vid behov också rekommendera användning vid tillfällig njurinsufficiens.

(4)  Om fodret rekommenderas vid tillfällig njurinsufficiens är den rekommenderade användningsperioden 2–4 veckor.

(5)  När det gäller foder till katter, kan ”feline lower urinary tract disease” eller ”feline urological syndrome - F. U. S”. läggas till under särskilda näringsbehov.

(6)  När det gäller foder för minskning av en viss intolerans, kan ”ingredienser och näringsämnen” ersättas med en hänvisning till intoleransen i fråga.

(7)  Tillverkaren kan under särskilda näringsbehov lägga till: ”exokrin pankreatisk insufficiens”.

(8)  När det gäller foder till katter kan tillverkaren lägga till ”Feline hepatic lipidosis” under särskilda näringsbehov.

(9)  Termen ”ketos” kan ersättas av ”acetonemi”.

(10)  Tillverkarna kan också rekommendera användning vid rekonvalescens efter ketos.

(11)  När det gäller foder till mjölkkor.

(12)  När det gäller foder till tackor.

(13)  När det gäller foder till mjölkkor: ”Högst två månader från början av laktationen.”

(14)  Ange vilken kategori idisslare det gäller.

(15)  För foder som anses uppfylla de särskilda kraven för mycket gamla djur (ingredienser som är lätta att inta) ska ”gamla djur” anges i upplysningen om djurart eller djurkategori.


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(hänvisningar i artikel 2)

Kommissionens direktiv 94/39/EG

(EGT L 207, 10.8.1994, s. 20)

Kommissionens direktiv 95/9/EG

(EGT L 91, 22.4.1995, s. 35)

Kommissionens direktiv 2002/1/EG

(EGT L 5, 9.1.2002, s. 8)

Kommissionens direktiv 2008/4/EG

(EUT L 6, 10.1.2008, s. 4)

DEL B

Tidsfrister för genomförande

(hänvisningar i artikel 2)

Direktiv

Tidsfrister för genomförande

94/39/EG

30 juni 1995

95/9/EG

30 juni 1995

2002/1/EG

20 november 2002

2008/4/EG

30 juli 2008


BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 94/39/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top