EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1269

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1269 av den 13 juli 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/949 vad gäller borttagande av jordnötter från Förenta staterna från förteckningen över godkända kontroller före export avseende aflatoxiner (Text av betydelse för EES. )

C/2017/4842

OJ L 183, 14.7.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1269/oj

14.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1269

av den 13 juli 2017

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/949 vad gäller borttagande av jordnötter från Förenta staterna från förteckningen över godkända kontroller före export avseende aflatoxiner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 23, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/949 (2) godkänns vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa mykotoxiner.

(2)

Enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 882/2004 får de särskilda kontroller före export som ett tredjeland genomför på foder och livsmedel omedelbart före export till Europeiska unionen för att kontrollera att de exporterade produkterna uppfyller unionens krav godkännas. Sådana godkännanden kan endast beviljas om det vid en revision genomförd av Europeiska unionen framkommit att foder eller livsmedel som exporteras till Europeiska unionen uppfyller unionens krav, eller likvärdiga krav, och att de kontroller som genomförs i tredjelandet före leverans anses tillräckligt effektiva och ändamålsenliga för att kunna ersätta eller reducera de dokument- och identitetskontroller och fysiska kontroller som anges i unionslagstiftningen. Europeiska unionen godkände 2008 Förenta staternas kontroller före export av jordnötter avseende förekomst av aflatoxiner.

(3)

Sedan mitten av 2016 har det konstaterats att reglerna avseende aflatoxiner i jordnötter från Förenta staterna överträds i allt större utsträckning. De amerikanska myndigheterna har informerats om detta och åtgärder för att komma tillrätta med situationen har utlovats. Situationen har dock inte förbättrats.

(4)

Det kan därför konstateras att de villkor som ledde till att kontrollerna före export godkändes inte längre är uppfyllda, och jordnötter från Förenta staterna bör därför tas bort från förteckningen över godkända kontroller före export. Genomförandeförordning (EU) 2015/949 bör ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/949 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/949 av den 19 juni 2015 om godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa mykotoxiner (EUT L 156, 20.6.2015, s. 2).


BILAGA

I bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/949 ska följande uppgifter strykas:

Livsmedel

KN-nummer

Taric-undernummer

Ursprungsland

Mykotoxin

Frekvens för de fysiska kontrollerna (%) vid import

”—

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Amerikas förenta stater

Aflatoxiner

< 1”

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 , 2008 11 96 , 2008 11 98


Top