EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0805

2002/805/EG: Kommissionens beslut av den 15 oktober 2002 om vissa skyddsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung som är avsedda som foder och som importeras från Ukraina (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3785]

OJ L 278, 16.10.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 186 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 26 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/805/oj

32002D0805

2002/805/EG: Kommissionens beslut av den 15 oktober 2002 om vissa skyddsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung som är avsedda som foder och som importeras från Ukraina (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3785]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 278 , 16/10/2002 s. 0024 - 0025


Kommissionens beslut

av den 15 oktober 2002

om vissa skyddsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung som är avsedda som foder och som importeras från Ukraina

[delgivet med nr K(2002) 3785]

(Text av betydelse för EES)

(2002/805/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(1), i synnerhet artikel 53.1 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(2), särskilt artikel 22.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom artikel 53.1 b iii i förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs det att särskilda åtgärder får vidtas när det visar sig att ett livsmedel eller foder som importeras från ett tredjeland kan innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön.

(2) Enligt artikel 22 i direktiv 97/78/EG skall nödvändiga åtgärder vidtas när det gäller import av vissa produkter från tredjeland när något framkommer eller inträffar som kan innebära ett allvarligt hot mot djurs eller människors hälsa.

(3) Det har påvisats kloramfenikol i skummjölkspulver och mjölkersättning framställd av skummjölkspulver som är avsedda som foder och som har importerats från Ukraina.

(4) Eftersom förekomsten av detta ämne i foder utgör ett potentiellt hot mot djur- och folkhälsan skall prov tas på samtliga partier med skummjölkspulver och mjölkersättning framställd av skummjölkspulver som är avsedda som foder och som importerats från Ukraina, och proverna skall analyseras för att fastställa om produkterna är tjänliga.

(5) Genom förordning (EG) nr 178/2002 införs systemet för snabb varning när det gäller livsmedel och foder, och det är lämpligt att använda detta för att genomföra det ömsesidiga informationskravet enligt direktiv 97/78/EG.

(6) Detta beslut bör omprövas mot bakgrund av de garantier som lämnas av de behöriga myndigheterna i Ukraina samt på grundval av resultaten från de provtagningar som utförs av medlemsstaterna.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut skall tillämpas på skummjölkspulver och mjölkersättning framställd av skummjölkspulver som är avsedda som foder och som har importerats från Ukraina.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall, genom att använda lämpliga provtagningsplaner och detektionsmetoder, göra kemiska analyser av samtliga sändningar skummjölkspulver och mjölkersättning av mjölkpulver som är avsedda som foder och som importerats från Ukraina, för att säkerställa att produkterna i fråga inte utgör någon risk för djur- och folkhälsan. Denna analys skall genomföras särskilt i syfte att påvisa förekomst av kloramfenikol.

2. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om resultaten av de test som avses i punkt 1 genom att använda sig av det system för snabb varning för livsmedel och foder som föreskrivs i förordning (EG) nr 178/2002.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall inte godkänna införsel till sina territorier eller avsändning till andra medlemsstater av de produkter som anges i artikel 1 om inte resultatet av analyserna enligt artikel 2 är gynnsamt.

Artikel 4

Alla utgifter som uppstår genom tillämpningen av detta beslut skall betalas av leverantören, mottagaren eller av deras ombud.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall anpassa sina importbestämmelser så att de överensstämmer med detta beslut och skall omedelbart på lämpligt sätt offentliggöra och informera om de åtgärder som har vidtagits. De skall omedelbart informera kommissionen om detta.

Artikel 6

Detta beslut skall omprövas på grundval av de garantier som lämnas av Ukrainas behöriga myndigheter samt på grundval av resultaten av de analyser som avses i artikel 2.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 oktober 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

Top