EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0225

2004/225/EG: Kommissionens beslut av den 2 mars 2004 om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 618]

OJ L 68, 6.3.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 29 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 198 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/225/oj

32004D0225

2004/225/EG: Kommissionens beslut av den 2 mars 2004 om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 618]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 068 , 06/03/2004 s. 0034 - 0035


Kommissionens beslut

av den 2 mars 2004

om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien

[delgivet med nr K(2004) 618]

(Text av betydelse för EES)

(2004/225/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG(1), särskilt artikel 18.1 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(2), särskilt artikel 22.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens beslut 94/621/EG av den 20 september 1994 om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien(3) har ändrats flera gånger(4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det beslutet kodifieras.

(2) Fall av kolera har konstaterats i Albanien.

(3) Förekomsten av kolera i Albanien kan innebära en allvarlig risk för folkhälsan.

(4) De albanska myndigheterna har inte gett några hälsogarantier, och därför måste import av tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar i alla former och av levande fisk och skaldjur som transporteras i vatten, med ursprung i eller kommande från Albanien, förbjudas.

(5) Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall förbjuda import av tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar i alla former och av levande fisk och skaldjur som transporteras i vatten när dessa har sitt ursprung i eller kommer från Albanien.

Artikel 2

Beslut 94/621/EG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet ändrat genom direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996 s. 1).

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3) EGT L 246, 21.9.1994, s. 25. Beslutet senast ändrat genom beslut 95/89/EG (EGT L 70, 30.3.1995, s. 25).

(4) Se bilaga I.

BILAGA I

Upphävt beslut och ändringar av det i kronologisk ordning

>Plats för tabell>

BILAGA II

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>

Top